Skip to main content

Full text of "Niew Zak-Woordenboek der Nederduitsche en Engelische Talen .."

See other formats


ti*^ 

k ^ -«'^A*- 
'*^-^ \^. 


^é^X<n 
.iBequest ':>l " ~^ 

IRcv. 1b. C. ScabMuö, 3>.S). 

to tbe Xibrary» 
of tbe 

irinivcröit^ of Zloronto 

1901 L. 
d 


^7^. 


■^Wü ZAK-WOORDEi\ 
DER- 
NEDERDÜITSCHE en ENGELSCIIE TALEN, y^^' 
IN TWEE DEELENj ^-/. ^ I. NEDERDUITSCH - ENGELSCH. II. 
ENGELSCII - NEDERDUITSCH. WAARIN GEVONDEN WORDEN: 

Al de woorden , die ia de dagelijksche verkeering voorkomen , 
benevens die , welke op deu Koopliandel , de Zeevaart , en ver- 
dere Kunsten en Wetenschappen betrekking hebben. 

ALLES VOLGENS DE BESTE SCHRIJVER» 
INÜEIDE TALEN. 

DOOR BALDWIN JANSON. Naauwkeurig nagezien , en met eene menigte woorden 

in beide talen vermeerderd ^ ' , ^ 

DOOR R. VAN DER PIJI^ C)' LX--— 
DERDE DRUK, ^^ 

Nog Weder vermeerderd en verbeterd. DORDRECHT, 

BIJ JBLUSSE EN VAN BRAAM. 1831. V.-'^'.^ NEDERDUrrSCH EX E\GE[.SCII 

ZAK-WOORDENBOEK* AAN. xVwf'ch , avercgts, adj. left , 

laflhanded, aukwari- 
Aafschliands , ac/c. auku/ardly , 

chimsily. 
A.il , paling, m. eel ; kat-aal , 

smal erl ; aaUvcl , n, eel skin ; 

a^Uchasr , ,/". eel xpear, 
Aalbezie , ƒ. currant. 
Aalbeïiënboom , m. currant-tree. 
Aalmoes, f. alms , charity. 
Aalmoezenier , m. alrnoner, 
Aalnioczenicrsdiap , n. the ojjice 

of alrnoner. 
Aalmoezenier»huis , n. ahn-house. 
Aam , n. awn , thirty sixi^allonn. 
Aamheijeii ,f.]>iJes, he'norroid.t. 
Aamborstig, adj. shortu/inded , 

(istfimatick. 
Aa<nlK)r»tiKbeid , f. shortufinded- 

ntfss , parsiness. 
Amecliti^, ar^j. out of brtath. 
Aan , prtp and art. to , on , af ; 

aan den konintf, to the Lint; ; 

aan alle zijilen , 01 alt sides ; 

aan de stad , at the city. 
Aanbedcel'.'ii , f. to allot for ary 

one'.i share. 
Aaiibii ld , n. anvil, 
Aanliccren , v. to clap on all sails. 
Aanlieyen. Zit: A^mbcijtn. 
Aaiibrsleden , f, to undcrtakehy 

at^reemant , enf;agement. 
Aanbestedor , m. ht who bart^ains 

for an agreement , underlaker. 
Aanbesteding, ƒ, a contract by 

underfakinf^. 
Aanbevelen , v. to recommend. 
Aanbevcler , m. recommender. 
Aanbeveling , f. recommending , 

recommenddtion. AAN. 

Aanbiddelljk , adJ, wordshipful ; 

adorable. 
Aanbiddelljk , adi>. worship-fully. 
Aanbidden , u. to worsfiip , adore. 
Aanbidder, m.worshipper, adortrm 
\;tQhiddit\g, f. WO rship,ador at ioTim 
Aanbieden , f. to present , tender, 

ojfe.r, projfer. 
A.inbieder , m. presenter. 
Aanbieding ,y]proy7tf''i presenta- 

tiort. 
Aanbinden , v. to tie , f asten. 
Aanl)la7,cn , v, to blou/ on , to 

kindie , inspire ; liet vuur aan- 
blazen , to kindla the fre. 
Aniiblaztr , m. blower, instigator, 
Aanblaziug , ƒ. blowinf^. 
Aanblijven , v. to continue. 
Aanblik, m. glance , a qaick viear. 

Lij den ecritca aanblik, at thg 

jirst t^lance. 
Aanblikken , v. to f^lance at. 
Aanbod , n, offer, projfir. 
Aan booid , n. aboard, 
Aan boord varen , u, to go aboard f 

een scliip aauiioorden , to board 

a ship. 
Aanbranden, v. to burn , or scorch 

as Tw.at. 
Aanbreken , v. to dawn } de dag 

begint aan te breken, the day 

begins to dawn ; luet bet aaa- 

brekcn \.in den dag, at peep , 

or brtak of day. 
A.M\hvci\fn-o, v. to bring on; iemand 

een voordeel aanbrengeo , to do 

one a good turn. 
Aanbrengen , bfrifjteo , V. to in- 

form , to report. 
Aaabrenger , ra, informer. 2 AAN. 

AanbreDging , ƒ. report ^ informa- 
tion, 

Aniulacht , ƒ. at tention , minding, 
/lecd , rrf^ard, 

AaiidacUlig, ar^j attfj^tive, serieus, 

Aaudachlifjlijk , arfc. atteniivel^ . 

Aandeel , n. portion , i/iura , con- 
tingent. 

Aandieuen , «'. f o acquaint; to ad- 
vise ; to in form. 

Aandoen , v. to put on ; een schoon 
Leind aandoen , toput on a clear 
thirt , or shift ; leraand g^roole 
moeite aandoen, to f^ive one 
much trouble ; iemand geweld 
aandoen , to offtr one uiolence. 

A.TiuIoeninp , f. putting on. 

Aandoenlijkheid , ƒ. sensibility. 

Aandragen , v. to carry , bring, 

Aandrager , in. brirger. 

Aandrang, 771. constraint. 

Aandraven , v. to trotfast. 

Aandiijven , v. to drive on> 

Aaudri.ner , ttz. a promoter. 

Aandjijving , ƒ. a carrying on 
dl iving on , applicative insti- 
gation. 

Aandringen, v.to press on, to urge, 

Aamhiuger , m. urger 

Aandringing ^ f. pressing on , im- 
portunity , urgancy. 

Aandrukken , f. to squeeze toge- 
ther, to press on t to furce. 

Aanduiden, v. to denote; to shotv; 
to indicate ; to point at. 

Aan een , adv. joined together, 
next to one another , conti- 
guous. 

Aaneenbinden , f. to connect ; to 
tic together, 

Aaneensdiakelen , v, to link to- 
gether. 

AaneenschakeÜBg , ƒ. a shaclling^ 

fastening. 
Aanfokken , v. to breed, to begot , 
vee aanfokker , m. broeder of 
' cattle, 

Ain(oUiing, f. breeding.begettirg 

Aangaan , p. to begin , wanneer zal 

de reis aangaan? when do y'ou 

intend to begin your joumey ? AAN. 

hel zal niet aangaan , it will not 
come to an fjfcct. 

Aangaan , ondernemen , v. to un~ 
drrtake, at tempt, to enter int o; 
ccii welk aangaan , to undertakö 
a work ; eeneu oorlog aangaan , 
to enter into a war ,- een ver- 
1 ond aangaan , to enter into a 
covcnant. 

Aangaan , raken , v, to concern; 
Let is al>. ol' het liem iiiit aanging , 
it is just as if it did not con- 
cern him; wat mij aangaat , adi/, 
as for me; aangaande deze zaak , 
concerning this matter. 

Aangapen , v. togape at , to sta- 
re at. 

Aangelegenheid , ƒ. of great im- 
portance. 

Aangenaam, adj. accepfabls ^ 
agreeable , pleusant , graciout. 

Aangenaaniheid , f, coineliness « 
gr ace. 

Aaiigenamelijk , adt^. acceptaèfy, 
l'leasantly. 

Aangeven , toereiken , p. to reach , 
to deliver unto , to hand. 

Aangezien , uademnal , conj. since, 

Aangezigt , n.face , visage. 

Aangorden , u. to girt ; toput on. 

Aangreep ,ƒ. seizinf^. 

Aangrenzen, v, to border uponj to 
touch. 

Aangrijpen , f, to fake , or Icy 
holdof, to seize on. 

Aangrijpelijk, adj.apt tobeseized. 

Aangrijping , ƒ. a taking holdof. 

Aangrinimen , v, to threaten 
dreadfully. 

Aangroeijen , v. to encrease, 

Aaniiaken , f. to hook an , tO 
grapple. 

Aanhaling/, seizure ; arresting» 

Aanhalen , ♦>. to pull , or draw to f 
cene schnil aanhalen , to hitch a 
boat. 

Aauliaug , 77i. adherency ,faction% 
party , sect. 

Aanhangfn , V. to adhere , to de- 

Ipend on , to stick to, 
Aauhauger , m, an adherent , fol- AAN. 

loufer. 
AanhaDging, ƒ. an adhering , ad- 

hesiun. 
Aaiiliangsel, n, appendix , succes- 
non. 
Aiulielibci , V. to have on ; zijne 

kleedercn aaiibeLben , to have 

ona's cluths on, 
AaiiliefTeii , f. tu bef^in (asonif). 
Aniilifipea , f. to he helpfulunto, 
Aanliit»«ii , v. to insti^at* , abet. 
Aar.liilsrr, m. inst:^^tor, abettor. 
Aai.liilsitis , ƒ. insliif'ition, 
AaLlioordtr , tocLooider , m, h^a- 

rer, auditor. 
A.uiliooieii , V. to i^ive cop unto , 

to heerhen unto , to hear. 
Aauliooriiig, ƒ. <i hearkening unto. 
Aaulioudeii, f. \(A\fM-iicn,tu peTiie- 

vereJa.'it,conl ini'.e,to holdfast. 
Aauhoudtn , «'. verzcckm , to im- 

portune y op zijn aanliouden , at 

his entreaty y at hts earnest 

jequest. 
Aanlmailendheid, ƒ. continuation 
Aanliond<.T,wi. one that pcrseveres 
Aanliondmg , f. an arrest , aper- 

severarice. 
Aaiiliuwen , V. to unite by mar- 

riat^e. 
Aünj igen, P. to driue on, to chase; 

vreifs annjagf n , to make afra'd. 
Aankanten , *'. to oppose , iuith- 

ttand, resist. 
Aankijken, f. to regard j to look at. 
Aanklagen , v. to accuae , mdite , 

complain. 
Aanklager , m. an accuser , iVi- 

dicter , plaint'Jf. 
AaDklagiiig , ƒ. acciLsatioTU 
Aaiikliigi, f. indictment. 
Aanklampen , f. to accost ; een 

scliii) aanklampen , to grappU 

or board a shtp. 
Aanklamping , ƒ, accosÜng, ^ap- 

plmp;. 
Aankleedcn , v. to dress one'sse!/. 
AankUven , v, to cleaue unto , 

to alick unto , to adhere. 
Aankleving , ƒ, a cleaving unto , 

an adherenct , inclination. AAN. 3 

Aankloppen , v. to Inoch at. 
Aanknoopen , e. to t^e on. 
Aankomeling , jongman, m, a 

^oung man , a^outh, 
Aankonielmg, nieuwcliivf , n. a 

novice. 
Aankomtlingschap , n. youth. 
Aatikonieu , v. to comu , arrive. 
AankonitT, rn. new corner. 
Aankomeling, aankomst, y.a/TiVa/. 
Anukondigea , v. to announcu , 

declare. 
Aankondiger, m, announcer, de- 

clarer. 
Aankondiging , ƒ. announciation , 

declaration. 
Aankoopen, v, tobuy, to purchas*. 
Aankwetken , to nurse ƒ to breed; 

to cultiuate. 
Aanlanden , V. to come G shore , to 

arrive. 
Aanlanding , ƒ. a Coming a shore , 

arrival. 
AnnLingeD , v. to reach. 
Aanleg, toeleg, m.aitempt, under- 

takinif ; niet den eersten aanlf g , 

ivilh thefirst attempt. 
Aanleggen , v. to appiy, lay on, to 

touch at ; zijn geld iu koopman- 
schap aanleggen , to lay out hit 

Tnonty in merchandizes ; de 

schuit zal voor zijne denr aanlegt 

gen , the boat will come and 

lay before his door. 
Aaulegging ,ƒ. a Ijjing on , ap- 

plying f apposition. 
Aanleiden , V, to lead on , induce, 
Aauleider, m. an inducer, author^ 

leader. 
Aanleiding, ƒ. a leoding on f in- 

ducement. 
AaoKunen , v, to lean on. 
Aanlenuing , ƒ. a leanmg upoTU 
Aanlichten , v. to dawn , to grow 

li<ht. 
Aanloeven.f. to Icofup, to saii 

close b) the wind. 
Aanlokken , v. to allure , entice. 
Aanlokkelijk, cuJj,entici/tg,charjn- 

mg. 
Aaulokkelijkliedeu , alluraments, 
A 2 4 AAN. 

Aanlokking , ƒ an alluring, enti- 
cing. 

Aanloksel , n. allurement , entice- 
ment. 

Aanlokster,y! an enticinf^ woman. 

Aanloop, m. a running at , incur- 
fion, a frequent coming unto ; 
met den eorsten aanloop , at the 
first shock. 

Aanloopen , v, to run at, to touch 
at. 

Aanmaken, aanhechten, e. tofasten 
unto. 

Aanmanen, v.to admonish^exhort. 

Aanmaner, m. an admonisher, ex- 
hort tr. 

Aanmaning, yi exhortation. 

Aanmatigen , v.to assume; topre- 
fume. 

Aanmerkelijk , adj. remarkable , 
observable. 

Aanmerken, v. to oh serve ; to 
remark ; to note. 

Aanmerkenswaardig , adj. ivortl^ 
to he observed, remarkablr. 

Asamerker , m, an observer, re- 
mark' r. 

Aanmerking ,ƒ. observation, re- 
flexion , animadversion , note , 
a taking notie?.. 

Aanminnig , adj, lovely. 

Aanmoedigen, v. to encourage , 
provoke , animatr. 

Aanmoed'ger, m, an encourager, 
provokrr. 

Aanmoediging,/! encouragement. 

Aannaaijen , v. to sew to. 

Aannemelijk , adj. acceptable. 

Aannemelijk, leeizaam , adj. apt 
to learn , teachable. 

Aannemen, v, aanvnnrden , to fake, 
accept, receive, undertake, ad- 
mit , believe , to learn easiiy. 

Aannemer , i». acceptor, under- 
taker. 

Aanneming , ƒ. acceptation , ad- 
mission. 

Aanneming tolkinderen, adop/ion. 

Aanpakken, toattack; toassaull. 

Aanpalen , aangrenzen , v. to bor- 
der upon. AAN. 

Aanpaling: , ƒ. bordering upon. 
Aanplakken, v, to poste up ^ tO 

affix with starch. 
Aanplakken, v. aansmeren, to 

gull , or chouse. 
Aanporren . v, to incite , stir up , 

prouoke , prompt , instigate, 
Ariiiporrcr, m,.an inciter^profoker. 
Aani'Orring , ƒ. a stirringup , in" 

citing, prompting, instigation. 
Aanpraten, v, to persuade, advise, 
Aniiprafing ,f. persuasion, 
Aanpreken , v. to exhort. 
Aanpreker , tti. exhorter, 
Aanpreking , ƒ. exhorting, 
Aanpressen , v. to press on. 
Aanprijzen , v. to recommend. 
Aanprijzer , m., recommender. 
Amprijïing , ƒ. reconimandafion. 
Aanraden , v. to counsel , advise , 

prom,ote. 
Aanrader , m. adviser, promoter. 
Aanrading , f. advising. 
Aanraken , v. to touch. 
Aanraking , ƒ. tcuching. 
Aanranden , v. to assaulf , attaci. 
Aanrander, rra. assaulfer. 
Aanregtbank , f. cup~board. 
Aanr^glen , v, to dish up. 
Aanreiken ,»'. to reach , togive f O, 
Aar.rf kenen , v. to brir.ga ihir^g 

to any one's account ; to im- 

putt , to attribute. 
Aanrijgen , v. to sfring, foflle up. 
Aanroepen , V. to cal/ upon , in- 

voke ; den naam des Heeren aan- 
roepen , to invoke the name of 

tha Lord. 
Annroeper , m. invoker. 
Aanroeping,/^ invocation, calling 

upon. 
Aanroeren , v. to touch ; to move. 
Aanroering , ƒ. touchint;. 
Aanrnkkeu , v. to march forward, 
Aan':c]ipllen,f. 1o ring at the door. 
Aanschijn , n.face, countenance. 
Aanschouw , m. view. 
Aanschouwen , V, io behold , seê i 

view. 
[Aanschonwcr, m. a. ieholdet % 
1 spectator. AAN. 

Aanichonwing , f, a heholdinf^ , 
re^ardiruf. 

Aanjrhrijven , f. in een boek aan- 
«chriJTtii , to write down, to en- 
ter into a boot. 

Axnschrvivrug: , f. a writinf^ down. 

Aansl.ian , v. to seizc upon. 

Aanilaan , v, ondcriiemea , to un 
dertaie. 

AaD6la;in , V. verbeard verklaren , 
to confiscate. 

Aanslag , m. an attempt , design , 
undertakin^. 

Aanspannen , e. to combine , to 
plot; paarden annspannrn , to 
team. harses , to put the horses 
bef ore a coach or wam^on. 

Aanspoelen , f. to swim to , to bc 
driven on ihore. 

Aansporen , v. to spur on , incite, 

Aansjiorinf , f. incitement. 

Aans])raak , ƒ. speech , elocution , 
addresa , pretension , claim ; ik 
vil er niet aansprekelijk voor 
luezen , 1 won 't be accounta- 
blefor it. 

Aanspreken , v. to speak unto. 

Aanstaan , bt hagen , v. to like , to 
bepleased wit/i ; die vrouw zon- 
de mij vift aanstaan, J should 
not like that woman. 

Aanstaande, adf. approachin^; de 
iN'inter is aanstaande , the winter 
is approachinff ; in de aanttaan- 
df V eek , in the next we«k. 

Aanslappin , ♦'. to go apace , to 
atcp forward. 

Aansteken , to kindie ; to light ; 
to infect ; to injlame. 

Aanstellen , f. to appoint. 

Aanstelling , f. appointment. 

Aanitukrn , opliil*en , v. to ineen- 
se , insti^ate , provoke. 

Aaniti.krr , m. an instigator,pro- 

voker, abettor. 
Aanitoking , f. instigation , pro~ 

vocation. 
Anntioudi, adt>. present/^ ,immc- 

dialel) , forthwith. 
Aanstoot , m. knockmif ; injur^ , 
moltttationi ojjtncc. AAN. 5 

Aanstrijken , f. to dawb greaee , 

anoint. 
Aanslrijking , f. dawbing , greai- 

ing. 
Aaiistawen , v, to push , or thrust 

forward , to firompt , incite. 
Aintal , n. a number,great many. 
Aantasten , V. to lay hold of. 
Aanieekenaar , m. a recorder, a 

writing clerk, 
Aautetkf iien , v. to note down , 

to reeisler. 
Aanteekeniiig , f. note registe- 
ring, 
Aaniijfrcn, v.to accuse; tj impute; 

to t harge with. 
Aantij)jer , m. accuser ; imputer. 
Aantijging,/", accusatton. 
Aantoj;t,y. a marching towarts 

a place. 
Aantoonen , s», to demonstrate. 
Aanto 'niug , f. d-momtration. 
AantreHtn, v. to ericouittr ; to 

meet ; to light upon. 
Aantrekkelijk , adj charming, ü1- 

tractive. 
Aantrekktlijklieid,/". an aftrantii'g 

gualif\ , charm , inticement. 
Aantrekken, v. to put on. 
Aanireliker, m./ack-boot,- a shoe~ 

hom. 
Aantrekking,/*, a putting on , a 

meddlirif^ with. 
Aauv.-taidrn , f. to aecrpt of ; «en 

ambt aanvaarden , to take pOi~ 

session of an office. 
Aanval , m. an assault, 'jffort, at- 
tempt, shock ; nif l den eersten 

aanval , withthefirst assault. 
Aanvallen, cbcstoimen, toassaul/, 

to attack. 
Aanvallend , adj. een aanvallend ol 

vetdedigrnd verbond , an vjf'en- 

sive and drfensive alliance. 
Aanvrillig , bekooilijk, adj, charm- 

ing , attractive. 
Aaiivalligtieid , f, lowelinets. 
Aanvang , m. beginning, 
Aanv.ingen , »■. to begin, 
Aanvanger.m. u beginner, autf.or. 
Aautankcïijk , adj, original ,.firt/. 
A O € AAR. 

adu. at first. 
Aanvallen , v, to underfaie. 
Aanvecliien ^v. tofi^ht , to offend. 
Aanvoerder , m. leader ; comrnan- 

der ; chief ; captain. 
Aanvoeren , v, to carry on , to 

lead on. 
Aanwakkeren ,v, to urge , encGu- 

rage. 
Aanwas , m. increase , augmenta- 

tion ; growth. 
Aanwassen, v. aangroeijen, togrow 

on , to grow f ast. 
Aanwezen , u, to be ; to exist } to 

be present, 
Aanwezcnd , ad), exi.ttent. 
Aanwenden .v. to use; to employ' ; 

to hestow. 
Aanwijzen , v. to point-af , shew , 

demonstrafe. 
Aaifw'^izeT,m. shetfer, demonsira- 

tor, pointer. 
Aanwijzing , f. shtwing , d^mon- 

stration , a marginal note. 
Aanzeggtn , v. to gif e notice , f o 

denounce ; oorlog aanzeggen , to 

danounce war. 
Aanzegger , m. he that is ^ent to 

gi'-^e notice , denouncer. 
Aanzegging, ƒ. a giving notice, 

denoun cement. 
Aanzetten , f. aan land zetten , f o 

set askore. 
Aanzien , v, t^ look at , to see, be- 

hold , regard. 
Aanzien, n. sight, rtr.<-pecf, regard, 

esteem, credit; een man van aan- 
zien , a pe'son ofcredit^ a rHan 

of quality. 
Aanzirr.T, m. respect er ; God is 

geen aan'iener van personen , 

God ia no respecter of persons. 

Aanzienlijk, adj, eminent, stately , 

Aanzigt , aansrliijn , aangezigt , n. 

the face f look , countenance , 

visage. 
Aanzoek , n, a courting. 
Aanzoeken, v. to seek for, to woo, 

court , sue for. 
Aap , m. an ape , monkey. 
Aar , korenaar , f. ear ofcorn. 
Ji.aid , m, natura , temptr^ incli- AAR. 

nation , humeur { de aard van 
liet land , the natura of the soil; 
liet komt met zijn' aard overeen , 
it doth not aifes with his 
temper ; liij is van een' krakeel- 
zncbtigen aard , he is of a quat- 
rehome timper ; etn kind van 
cotj' goeden aard, a childof <i 
good temper f a good natured 
child. 
Aardaker , m. ground-nui , earth- 

nuf. 
Aardappel , m. pofafO, 
Aardhesr'irij^er , m,. ^eographer, 
Aardbesclirijving , f. e;eogrjphy. 

Aardbeving , f. earthquake. 

Aardbezie , f. strowbarry. 

Aardbodem, aardbol, m.. the earth, 
the face of the earth. 

A arde , f. earth , ground ; goede 
aarde, goede groudj^ood ground f 
ter aarde werpenjo throw doum, 
to sting upan the ground , c«!ne 
aarden krnik , earthen pitcher. 

Aarden, gelijken, v to he lika unfo, 
to resemble , to agree , temptr; 
bij aardt naar zijnen vader, h» fa- 
kes af ter his father. 

Aardewerk , n. earthen wart. 

Aardhol , n, hol» in the ground. 

Aardig, ady. handtome.odi, stran- 
ge , qaeer ; een aardig meisje , 
apretf;\ girl , a haidsojne las; 
een aardig ni'nsch , a queerman» 

Airdiglieid , f. h^ndsomf.ness. 

Aardkloot, m, globe of the earth, 

Aardknil, m. cave , den. 

Aartlrijk , n. the soil , ground» 

Aardirb , adJ. earfhiy. 

Aardscligezind , adJ. earthly milB» 
ded , sensual , carnal. 

Aardsgezindbeid , ƒ. earthlymind- 
edness. 

Aardveil , (zeker kmid) n. ground 
ivy. 

Aardworm , Tn, earth-worm. 

Aars , m, ar se , fundament ^ anus. 

Aars-darm, m, arse gat. 

Aartsbisdom , n. archbishopricJc, 

Aartsbissfbop , m. archbishop. 

Aarlabisschoppelijkjocj/, archipis^ ACH. 

copal. 
Aarl»dialvf n , m. archdiacon. 
A.irndi< f , m. captain , or Uadtr 

of a banditti. 
A.iiU'iiifel , m. archini^el. 
Aarttlicrtn^; , m. arcfiduke. 
A.irtslieitci^'ilnoi , m. arrfrluchy. 
A<irtjlierlo);iii , f. archdutchasa, 
AarUpriester , m. high pritst. 
AarUscli'lm , m. ch'efof rogues , 

or vill.iiris. 
A.iiHvatlT , m. patriarch. 
Aartsvailiilijk , adj palriarchal. 
A.'UlivnJcrscli.ip, tn patriarchale- 
Aarls-engfl , m. archangel. 
Aartsvijaiul , m. mortal enem^ . 
Aaritleu , v to ^o hacktvard^ re- 

coil , redde , flinch, 
AaiAeliug, ƒ. backstiding , flinch- 

Aas, n. batt , jood ; dood ais , a 

carrion. 
A.is./i.pewipt, a^rain, weight; hel 

aas op de kaart, the ase at card 
Aaszak ^ m. a ju^ler'a bag , a 

budget. 
A, 15. B')ck , n. primer. 
Abl)«rdaan , m. sald-Jish , cod. 
Alldij , «'. abbey. 
AIkIis , V. abbess, 
Abeflbo^ra , m. poplir tree. 
Al)il, verimflig, adJ, int^enious , 

able. 
AbtUifid, ƒ. ingfniousness. 
Abrikoos , f. abricot. 
Ahrikoosb'xi'n , m. abricot-tree 
Abt , m. abbot. 
Al bt , adj. eight. 
Aclit , io«-7.ij;i , ƒ regard , notice ; 

■ ebt ln Ll)rn , to mind , to haig 

regard ; acbt i,'«-'>^'" "' ntnicu , 

to take notice. 
Achlh»:\r, adj. valuab Ie, i'en e rab Ie, 

honourable, worthy; prooi acbt- 

Lare , ri^Af honourable; \vc\- 

edelc griKii atbibare , righl-wvr- 

thipful. 
Ach\.h3i:tt\icidJ'.aiithar:t),worthi- 

nast i nvsr edele acbtbaarbeid , 

your wor.ship , your honour, 
AcLiJcrlci , adv» «ights tori*. ACH. 7 

Aciiielooi, adj. caréleu,negligent, 
Arbteu , t'. to esteetn ,m.ind , re- 
gard ; ieriijiui boog acLieu , to 
esteem one highly. 
Acbcr , prep. behind, after ; «cb- 
tiT elkaadereii , one a/ter o/»- 
other, 
Acliierblijvcn , t>. to lay\ orstay 

bthind. 
Acbterblijver , ;«. one that ttayt 

behind, 

Aclilcfblij\inp, y.a ï/hj) ingbehind. 

A<-.hlerlx>al , m. leg ,or Joint ; een 

scbapeu boQi , jn, aligofmut- 

ton. 

Aciiterdeel , nadeel , n.prejudice , 

damage. 
Aciilerdeiikfn , f. to tuspect , tO 

call to mind. 
A( blerdeur , ƒ. a back-door. 
Acbterdocbt , ƒ. euspicion , y ¥<>- 

lousy'. 
Acbterdocbt, nadcuken, n. coruids- 
ration, regard, rejlexion ; zon- 
der acbterdocbt , inconsid'tra- 
tel\ , rashljf without dun re- 
jlexion. 
Aclitcrdocblig , adj, siupicious , 

zealous, 
Aclitereen , adv. succeasifely , one 
after anot her ; tieu acbiereeo- 
volpeiide jaren , ten yeara tuc- 
cessively one aftr-r anolher. 
Ten «clileren. adv. in arrears, be- 
hind i ten acbU'ren gaau , to go 
backward , to go to decoy ; van 
acbicrcH ,from behind. 
Acbterbaleii ,v. to overtake, Otfcr- 

reach , find out. 
Acbterbabug ,f.o^'erlaking, Ofer- 

retiching. 
Arbuiboedc, ƒ. the rear of cut 

army, 
Ailiterlioofd , n. the hinder part 

of the head , the middle. 
AcblerbDudeu, v. to keep back, re- 
serve, 
Acbierliondiii^, f. rcaervation , 

keeping back. 
Aditerbux, n, back hoiue^ cut 
house, 

A4 S ADh\ 

Achterkamer, f, back-chamher; bet 

achterkasteel van een schip , n. 

the stern of a ship. 
Achterklap, m, s lande r ^ back- 

bittinf^. 
Achterklappen , v. to backbite , io 

slunder. 
Achterklapper, m, backbitery fdle- 

beartr. 
Achterlaten , v, to leave behind. 
Achterlating, ƒ.OTOI5.s^o^ , netled. 
Achterlijk , adj. hackward. 
Achterniicldag,achternoen,7n.a/iPtfr- 

noen. 
Achterna , adv. behind , after. 
Achterneef, m. a second cousin. 
Achterover , adp. backward. 
Achterover vallen , v, tof all back- 
ward , or on his back. 
Achterste , adj. hindermost. 
Achterste , n. ihe back part , 
' backside. 

Achterstelling , f. setting behind 
Achtersteven, n.///P stern cfaship. 
Achtertogt, achterhoede,/, f A<?/-ear. 
Achteruit gaan , to^o backward. 
Achteruit slaan, of schoppen, to 

kick as horses. 
Achvervoïgen, v, tofollow, prose- 

cute. 
Achtervol gens, adv. pursuant , ac- 

cording. 
Achtervolging,/, succession. 
Achterwaarts gaan,tof!:o backward. 
Acht geven , v. to take care. 
Jichünf; , f .esteem, respect , regard; 

in achting zijn , to be in request, 

to be in esteem. 
Achtste , adj. ihe eight. 
Achtzaam , adj. mindfuJ, careful 
Adder , m. viper. 
Adderkrnid , n. viper grass. 
Adel, m. nobility ; kleine adel, 

the gentry. 
Adelaar , m. an eagle. 
Adf Ihorst, m. gentleman soldiers. 
Adelijk, adj. noble ; een adelijk 

geslacht, a noble ojjspring; ade- 

lijke goederen , a nobleman's 

estate , a manor. 
Adem, m.. breathi adem balen, AFB. 

adem scheppen, te draw, or take 
breath , to fetch one'sbreath. 

Ademen , v. to breathe. 

Ademing, f. brealhirtg. 

Ademhaling , f. respiration. 

Ademtogt, m. breathtng, respira- 
tion. 

Ader, m vein; slagader, an artery. 

Aderachlig , adj. f uil of veins. 

Aderlaten , v. to let blood, io open 
avein , to bleed. 

Aderlating , ƒ. a letting of blood. 

Admiraal , zeeoverste, m, admiral. 

Admiraalschip , n. admiralship. 

Admiraliteit , ƒ. admirality. 

Advokaat , voorspreker , m, <t 
counsel , advocate f lawyer. 

Af, part. of ojf, van mijne jengd 
af, from rryy '^outh ; van vorrn 
af, from the btginning ; zijn 
hoed is af, his hat is oJJ ; liij zal 
nooit zijne boosheid aflaten , he 
itnll nevcr leave off his wiek- 
edness. 

Afbakenen , v. to mark or chalh 
out; i o place marks on the sea- 
coasfs. 

Afbeelden , v. to poriroj/ , to de- 
lineate , describe, 

A(heeliier,Tn.delineafor,describer. 

Afbeelding ,ƒ. a delineation , de~ 
scription. 

Afbeeldsel , n. a portrait , resem- 
blance , dravght. 

Afbetalen , v. to pay the rest ƒ iO 
clear accounts, 

Afbenken , v. to thrash ; to beat 
soundly. 

Afbidden , v. to deprecate , tO ob» 
tain hy request. 

Afbijten , v, to bite off. 

Afbijting , V. biting off. 

Afblazen , *-. to blow off, to blow 
away. 

Afblazingr , ƒ. a blowing off. 

Afblijven, v. to stay away, io 
leai e alone , to be absent, 

Afblijving.y. absence. 

Afboeuen , V. io rub off, to brush 

off: 

Af borgen , v. to borrow. AFD. 

Afbraak , ƒ. riibbtjh. 
Afbrandrii , p. to burn down. 
Afbrrkt II , v. to break down , lo 

pull down. 
Afbreken , fiiiiligcn , »». to break 

off. to finish. 
Afbrtkiiip , ƒ. a breakir.^ down 
Arbreii);»*!! . v, to bnn^ ^Jf % '^ 

brinK down. 
AfljreiiRing , ƒ. abrinf^inff off. 
Afbreuk, f. ocbade , dumai^e , 

prej'idice , detriment. 
Afbrokkelen , v. to break off with 

little bits , to becomebrittlf. 
Afljrokkebiijj , ƒ. a breaking oj} 

with little bits. 
Afcirkebn , v, to draw by apair 

of lunip^sses. 
Afd.'ik, n. a penthouse , or pen- 

tice , o f er a duor or window. 
AfJ.tlen , f. to da eend. 
Ardaling , ƒ. descendm^. 
Afdanken , v. to disband, dischar- 

f^e , casheer. 
Afd.inker, 771. a disbander , dis- 

c/iarger. 
Afdanking ,ƒ. a dfshandin^ , dis 

char^ir.g. 
Afdeelen , »». to dividti into par- 

ctls , to parcrl. 
AfJtelii.g ,/. a difision inlo par 

ceh. 
Afdcelinp , ƒ. afdedsel , rt. a sec 

tiun , parojiraaph. 
Afdingen , f. to cheapen f to get 

abcitement. 
Afd juj; iig ,ƒ. a cheapening. 
Ald<K-u , f. to put off, finish , 

disyatch , 7i|nru lioid afduen , to 

putoffone'shat; zijne Uak af- 
duen , to do hls taxk ; cc n werk 

afUotn, to dispatch a wori ; een 

ge»i bil afdoen, to adjust a diffe- 

rrnce , to deada a cvntrot'frs^ , 
Afdocninp, f. a putting iff^ ' a 

dispatching, 
Afdingtn , «•. to carr-\ down. 
Afdraging , ƒ. a carrytng down. 
Afdruijfen , V. to wreitfrom. 
AfdtiiiRinK , ƒ, a wrestui^from. 
Afdjijvcu , »•• to drive awo^ ;] lucl AFG. 9 

deaitroom afdrijf en , to go down 
tho stream i to^o adrift. 

Afilrijvinj» , v. a drifin/f awa^y ; a 
j'urifin^;. 

AÏdiuojjeo , t'. to wipeoff, to dry, 
to dry up ; dro >g uwc iranca al , 
dr) up j uur tears. 

Afdiooging, ƒ. awipinffoff, dry/" 
mg, up. 

Aldniijien , j». t O drop down. 

Afdruk , 771. a printed sheet, 

Aldrokkt-n, v. to tel a stamp upou, 
to Jmiih the impresstun , to 
make an end o/ printin^ ; ttn 
af^'t'diukt exemplaar, aprint»d 
copt. 

Afdruksel, n.a st amp ,impreaaion « 
a printed sheet. 

A (dwalen , f. to err, tojfoastray, 
to swert-efirvm. 

Aldwahnp ,ƒ. a going ostra y , er- 
rinu:. 

Ald\s ingf n , f, to extort, to wrest 
ftoin ; iemauJ f ene bekentenis 
hfd\sinf(ca , to force a confes- 
sionjrom, one. 

Afdw.ngcr, m. an extorter. 

Afdwinging ,ƒ. extorsion. 

Aftijtlien.i'. to demand ,require , 
to ask irnperiously. 

Afeiscbing, ƒ. demanding. 

Afiien , V. to eat up; to consume; 
int giaJafeten, to eath ihe^rass. 

Alb>dde, ^zekcr gewas) ,/. doffodli. 

AUoit, ƒ. the car r lage of a bat- 
t ir ir, g gun. 

Afgaan , t>. to p:o down , tg go off, 
drpart , leave. 

Afgaan, v. vervallen , todecay , de- 
er ease, declinr; hij vervalt zeer , 
/;<? dec lys mighlly ; in het af- 
g.mn zijner jaren , in the decline 
vfhis au e. 

Aftraan , (er sto«l gaan , to go t» 
stool ; de «fgaaudc- rnj.m , tke 
decreasing , or war.:rg moon. 

Affjang , m. a going down, decUn- 
i'g. 

Afgang, m. stoefgang , j^oo// Lij 
het II geen al^-aog gehad , he hot 
had no atovL, 

A 5 10 AFH. 

Af5(»ebragt , part. brou^ht ■down , 

brou^fit out. 
Afg^ebrokenheid , f. abruptness. 
Afgelegen , adj. dintant , remote. 
Afgelegenheid , ƒ. distance. 
Afgemat , adj. overwearled, tired. 
Afgeven , v. to deliper. 
Afgezant , m, ambassador. 
Afgezantschap, n. embassage,em- 

batsy, 
Afgczondeidlieid , ƒ. separateness. 
Afgiei'ftn, v. to launch down sud- 

denly with a noise , as a ship. 
Afffieten , v. to pour off, to draw 

ofby infusion ; een beeld afgie- 

ten , to cast orfound a statue. 
Afgifte , ƒ. delifery. 
Afglijden , v. to slide^or glide.off 
Afgod , m. idol. 
Afgodendienaar , m. idolater. 
Afgodendienst, m, idolatrous tifor- 

ship. 
Afgoderij , ƒ. idolafry. 
Afgodisch , adj. idolatrous, 
Afgooijen , v. to sting down. 
Afgreppeleu, v. to dig trenches 

for draining tht land. 
Afgrijsselijk , adj, abominable. 
Afgrijzen , v. to terrify. 
Afgrij/.ing , ƒ. an abhorring. 
Afgrond , m, a boitomless pit , 

abyss. 
Afgnnst , ƒ. envy , ^rud/^ing. 
Afganstig, adj.envious,Tnalicious, 
Afgaujtigheid , ƒ. envy, malice. 
Afhakken , f. to cut qff. 
Aflialen , v. to fetch down , to 

fetch off. 
Afhandig, adtf. f maken) to rid a 

person ofa thing. 
Afhangen , f. to depend. 
Afhangend dak , .theluing roof. 
Afhankelijk , adj, dep^ndant. 
Afhankelijkheid , ƒ. dtpendarice. 
Afheffeu , V. to lighf , to take off. 
Aflieinen , v. to enclose. 
Afbellen , v. to slop e. 
Afhelpen , v. to ridone ofa thing 
Afhouden , v. to Leep off, debur. 
AChonding , ƒ. a keep ing off, 
Aflionwen . v. to hew down^ to cut 

pffi de baud afhoawen , to cut AFK. 

off the handi eenen boom ftf* 

houwen , to cut down a tree, 
Afhouwing , ƒ. a hewing down» 
Afhuren , v. to hire. 
Afkappen , v. to chop , or cut off^ 

to cut down. 
Afkapping , ƒ. a chapping off. 
Afkeer , m.. aversion , aniipathy f 

een' afkeer van iets hebben, to 

have an aversion for someth' 

ing. 
Afkeer , tegcns poed, m, adversion, 
Afkeerenjf. to turn aside, to turn 

from ; eenen slag aflieeren , to 

award a blow, 
Afkeerig , adj. averse ; ik ben er 

afkeerig van , I am averse to 

it , orfrom it. 
Afkeerigbeid , ƒ. averseneas , aper^ 

sion. 
Afkeering ,f. a running aside. 
Afkeuren , v. to dccry , repeal » 

abrogate , dissapi>rove. 
Afkeuring , ƒ. a decrying , repeol- 

ing , abrogation, 
Afkleppen , v. to proclaim\ to 

publish. 
Afkliramen , v. to climb down , 

descend. 
Aflclimming , ƒ. a climbing down, 

descending. 
Afkluiven , v. to piek. 
Afknabbelen , v. to nibblt off. 
Afknabbeling , ƒ. a nibblin^ off. 
Afknagftn , v. to gnaw off. 
Afknakken,*'. to break offto smp. 
Afknevclen , f. to extort , exact, 
Afknevelaar ^ m. an extortioner, 
A fkne veling, ƒ. extorsion. 
Afknibbelen , v. to hag^le, 
Afknibbeliug , ƒ, a haggling. 
Afknippen, v. to clip , o r cut off 

with-scissars. 
Afknipping , ƒ. a clii)ping off, c«/- 

ting off. 
Afkonicliug , m. an istue. 
Afkomelingscbap , m. cffspring y 

i^rogen^, posterity. 
Afkomen , *- to co.ne down, to 

comeoff, descend. 
Afkomst,/, offspring, pedigree. AFL. 

«fkomjt vaa eco woord , e/>- 

AfkoiiJigru , #'. toproclaim, pu- 

blish. 
Afkomlipcr.ra. proclaimer , pu 

blisher, 
AO(.onói);iiie, f. proclamation,pu- 

blishi/iff. 
Afkoopeii , V. vrijkoopfn , to pa\ 

money or a fine for beiru( exiu- 

»ed from a Iroiiblesome busi- 
ness , or office. 
Afkoop , afkoopinp , f. brihery, 
AfkiwpiiiK , ƒ. a bii^inf^ojf, 
A(k<i,)pen , v. to bribe , to buy ojf ; 

iemaiul iel» afkoopen , to buy so- 

melhint^ o/one ,• iemand «fkoo- 

I>pn , uiil.oopen , to bribe ona. 
Af korfn , V, to shortcn; to 

ahridtie ; to reduce. 
Afkortiug, /". abatcment, shorln- 

ing , dfduction , discount. 
Afkrabben , f. to scratch cjf. 
Afkiiit,Mu , i*. to^ctojf. 
Aflaat, m. indu^tfence , remission; 

paasclijkc aÜatcn , popish in- 

dult^enctis. 
Afladen, v. to lade, or frei(^ht 

wholly ; eri> scLip atladen , to 

unlade a ship. 
Aü.iJcr , >n. he that frtit^hts a 

vessel, 
Aflaudi);, a'ij. aflandige wind , a 

wind that blows from the 

shorr. 
Ailaton , %>. neerlaten , tolel down. 
Aüalen , V. ophonden , to leava off, 

dtsist, omit ; laat af van kwaad , 

desistfrom evil. 
Aflating , nedeiLiting , ƒ. alettirt^ 

down wilh a ropt. 
Afleeneii , onlleenen , u. to borrow. 
Afli-eniug , ƒ. aborrotvint^. 
AiXec.Ttw ,f. to learn from. one. 
AHor.cn , v. topublish, i<roclaim ; 

eco plakkaat nflezeu, to publish 

a proclumation. 
Aflejn^eu , f, f o Ivy down , to lay 

asida , lirt liKt'baain afl<');gen ; to 

lay down the bodj ; dt-n crd af- 

Icggea , to take tha otUh , z\jaeu AFN. II pligt idefgtn , toperform ont's 
dutj ; d.ii roaw afleggen , to 
Inave offmoumin^. 

Adijvig, adi. (ovctl<;dcu),(i«Cffai- 
i-d ; deaa. 

AÜijvigbeid , ƒ. death ; dapartunt. 

A (likken, V. to lick off. 

Afloop, 771. a runnintfdown; een 
«rlitiinsche afljop , a sloping dt~ 
cliviiy. 

Afloopca , V. to run down ; eca 
scliip doen afloopen ,/o launcha 
ship ; boe zal dat afloopen ? whaf 
willbt the issue ofthixt ? what 
turn will it take ? Jict nonveik 
is afsfloopen , the watch is run 
out ,or the clock is run down ; 
de kaars iuopt af, the caadU 
runs down. 

Aflossen , »'. to deliver, reliriff , 
re'leem , buy out ; den «cLilt- 
wa< bt aflossen , to relieve the 
sentry , scbuldcQ aflouca , to 
discharge debts. 

Aflogsiug, /.df/ZfeTOTire, relitvinf:, 

\rm,ikcn ,*». to finish; to murd:-.-. 

Affudaijen, v. to mow down. 

Almalen, f. todepaint, dilineufe, 
describe ; iemand m«l zijne rcgte 
verwen afinalen, to set one otlt 
in his proper colours. 

\ fmalor , m, a delineator, dticri~ 
her. 

Afmaling, ƒ. delintation, descrip- 
tion. 

Afmatten, v. to weary ; or tir* 
exceedint;ly , to weary out, 

Aftnenuen , f. to /larrass. 

Afmeten , f. to measure , calcu- 
late, comptite , guess ; hel ii 
ligt af te nic'.^n dat, one moy 
easily gufss that. 

Afmeting , f. a rneasuring , cort- 
pn tal ion. 

Afnemen , ♦'. to take away ^ to 
take down ; pij moet het niet 
kwalijk afiieniiii , you must not 
take It ill. 

Afneming , /. a taking away , d«- 
creaaing , wtping o ff. 

Afuüpco , V, to pinch cJf, 
A G 12 AFS. Afnijplng , f. a pinchin^ ojf. 

Afpalen , V. to limit ^ to sat bor- 
ders, io distin^uisch with postg. 

Afpaling:,/, a limiting. Umi fa- 
tion. 

Afperken, p, f o enclose, to imparh. 

Afpersen , v, to scpieeze out , ex- 
tart. 

Afplakken , v. to puU , or pluck 
ojff", to e;ather, bloemen afplak- 
ken , to ^ather Jlowers, 

Afplnkking, ƒ, a plukking off^ a 
ffathfrrin^, 

Afpraten , </. to dissuade. 

Afprating , f. a dissuading. 

Afraden , v. to dissuade. 

A^radiog , f. a dissuading. 

Afraken , v. to get off, to have ; 
ik kon niet van hem afraken , / 
could not get off front him , / 
cou/d not get rid of him. 

Afreizen, v. to go a journey , to 
depart ; wanneer is hij afgereisd ? 
when did he depart ? 

Afrekenen , v. to clear or settle 
accounts. 

Afrijden, f, to ride away; een paard 
afrijden , to override a horse. 

Afroepen , v. to call down. 

Afroepen, afkondigen, v, topro- 
claim. 

Afroeper , m, a cryer. 

Afrollen , v. to rolt down. 

Afrossen , v. to bang , trounce, 

Afrotten , v. to rot off. 

Afrukken , v. to snatch away , to 
pull off violenlly. 

Afinkkjng , ƒ. a snatching away. 

Afschadowen , v, io adumbrate , 

Afschaduwing , ƒ. adunwration , 

typifying. 
AfschaS'elijk , adj, thatwhichcan 

be repealed. 
Afschaffen, v. to repeal, abrogate. 
Afschaffing,/, a repealing , abro- 

gation. 
AfschampcD , f, to slip off, slip 

aside. 
Af«chaniping , f. a slipping off. 
Afscheid , m, have , departure. AFS. 

Afscheid nemen , to tahe ïeave , 
to bid farewell. 

Afscheiden , verlaten , v. to leavc ^ 
to depart. 

Afscheiding,/, separation. 

Afscheidïel , n. a partition , se- 
paration. 

Af irhcidsschrift, paspoort, n.a pa jj. 

Afschepen, i'.fo ship away, to send 
away with aship , to tmbark. 

Afscheren , ƒ. to shear off, tO 
shave off. 

Afschetsen , v. to tracé ouer, to 
make a draught, to adumbrate. 

Afscheuren , v. to te ar off , rend 
away. 

Afschieten het geschat, f. to shoOt 
off the canon. 

Afschieten, v. afglijden, to slip 
off , slide off. 

Afschilderen, p, io depaint ^ to 
limn. 

A/schilferen , v, to break off in 
slakes. 

Afschijnen , v. to shine; to glister, 

Afschijnsel , n. splendour; bright~ 
nets. 

Afschildering , f. a dtpainting. 

Afschrapen , v. to scrape off. 

Afschraping , f. scraping off. 

Afschraapsel , n. scrapir.gs , off 
scowering. 

Afschrift , n. a copy', 

Afschtijven , v. to copy. 

Afschrijver, m., he ihat copies out. 

Afschrik , m. abhorrencr , de 
testafion ; ecnen afschrik heb- 
ben , to have an abhorrence» 

Afichndden , v, to shake off, 

Afschadding, ƒ. a shaking off. 

Afschuiven , v. to shiffle off^ to 
shift off. 

Afschureu, v. to scower off. 

Afschnring, f. scowering off. 

Afïchctten ,i'. to hedg^ about , to 
enclose , to make a partition. 

Afschiiiting , ƒ. a hedging in. 

Afu hutsf I , n. a skretn , parti- 
tion , enc.loi,ure. 

Afschiiurscl , n. anoffscowtring» 

Af:-chuw, n. abhorrtnce. AFS. AFW. »J Afslaan , u. to 

iiootd nfilaiin , to strike off the 

hiad ; de vijaiidi-n weiden afge- 

flageii , the enemies ware beat- 

en off. 

AfsUao , Terminderen, f. to ahate. 

Afjiaan , weigorrn . v. to refuse , 

decUne , repulse ; gij knnt liet 

niet afslaan , ^ou can 't refuse 

it ; dat zal de waren doen afblaaii, 

that wil make the t^oods cf«r- 

cline in price ; liet kooru slaat 

af, the corn falls 

Afslaan, v. terugtlaan , to beat 

off f to beat back , to repel. 
AMxg,m.ahafement, diminution; 
hij den afsla;; verkoopen , to sell 
bv candle , to aell bookaby pu- 
bliek sale. 
Afslager, rn. auctioneer, the cryer 

at a publiek sale. 
Afalrpen , u. to drat^ down. 
Afslijten , V. to wear off. 
A/sloven .e. tofalif^ue one'sstlf; 

to toil. 
Afslonsf n,f. to wear offslovinf^l^ . 
Ablaiten , v. to shut asunder, to 

enclose. 
Afslailin;? , f. a ahuttin^ up. 
Afs'uitiel, n. enclosure. 
Afsnopekcii, *•. to obtain by be- 

A-eechtni^ , to deprecate. 
Afsnijden , v, to out off ; de nagels 

afsLijdtn , t o pare the nails. 
Afsnueijen , *'. to lop ; to prune, 
Afspotlea , v. to wash auay , to 

rinse. 
Afspraak , f. agreement ; conven- 

tion. 
Afspreken,»', to af^ree; to besprak. 
Afntjau , V, tn he at adistancc 
A fit aan , afwijkea, v. to desist , 
leave off ^ dtpart ^ renounce ; 
afstaan van e>-n atubt , to resi/rn 
an oj/i 'e ; vau lim regt afstaan , 
to give over one's ri^ht, to 
desiat frorn his ri^ht, 
AfstammtMi , v. to descendfrom, 
Af<iaium«l>ng , r/1, a d-.scendant. 
Afstand , f/». dj</anc«f, Oük; abdi- 
cativn. atrike off ; liet ' Afiteken , v. van wal steken, to de- part ; to put off. 
Afjtemnifn , v. to vote agairut , to 

abrof^ate. 
Afiimten, v. to rebound ^ to 

referberate , to repercuaa. 
Aftappen , V. een sloot , to drain a 

ditch i bloed aftappen , to draw 

bloo i. 

Afiogt, m a retreat. 

Af, reden , f. to attp down , to d*- 

part. 
Adrek, m. vertier, n, vent, custom. 
Aftrekken, v. to deduc.t , abate, 
Afiri-kken, v. to march off. 
Afvaardigen, v. to dispatcA , to 

send away , to expedife. 
Afvaariliger , m. a dispatcher. 
Afvaardiging , ƒ. dispatch, expadi" 

tiun. 
Afval. m.a fallin^ down ^falling 
off, falling awaj , revolt , 
apostaiy . 
Afval, ^ theparings ofany ihivf^; 
de afval van een' os, the en~ 
t rails , htad , and f eet of an 
ox , tripel. 
Afvallen, f t o pull off f all down, 
f lil awa_} ,to revolt, apostatize. 
Afvallig, a ij. revolt ing , opoata- 

tical. 
Afviiilipfield , f, a revolting hu- 

mour, afallintc awiijs . 
Afvalling , f. afallinu off, failing 

down, defeetion. 
Af\aren , v. to set sail. 
Alvergtu ^ v, to ask with impor- 

tunii\, 
Afwa< liieu , V. to stoy for , to 

watt , expect, 
Afwalli 11 , e. to mcke wails round 

about , to retrench, 
Afwi g , TO. a b\path. 
Afwenden , v. to turn asi'le. 
Afwending ,/. a turnint^ aaidé. 
A f\\ eren , v. to ward off. 
Afwerken, r. to fnish a worl { 
afweil.en , nio<- ie werken , to 
oi-ertire one's saJf with work- 
ing. 
Afwerren i *'■ to coat o^, to cait 
A -^ 14 AF^. 

doivn , demolish. 
Af\\'erpin^, ƒ. a casting down, dc' 

molishing. 
Afwezen , afzijn , v. to he absent f 
gedurende mijn afwezen , during 
my ahimnce, 
Afwezendhsid, ƒ. absence. 
Afwezig , afwezend , adj. absent. 

Afwijken , f. f o retreat^ te dep art 
from. 

Afwijzen , v. afslaan , v. to refuse. 

Afwijzen , v. afhouden , to keep ojf. 

Afwinnen, v, to get by playing , 
or by a wager. 

Afwisschen , v. to wipe off. 

Afwisselen , v. to change. 

Afzagen , v, to saw off. 

Afzeggen, v, to ree all, refase , noi 
to stand to his word. 

Afzetten , V. nederzetten , to .set 
down; eeu' pot afzetten , van het 
vnur nemen , to takea pot from 
. thefire; afzetten van een ambt , 
to depose, turn out, remove, 
to dismiss from one^s place ; 
een' koning afzetten, to dethrone 
a king ; geld afzetten , to dicry, 
orforbid money. 

Afzetter , m. an illuminafor , one 
that sets offwith colours. 

Afzetting, ƒ. a setting down, turn 
ing out , deposition. 

Afzetting van geld , decrying of 
money. 

Afzetting , afdrijving , ƒ. a driving 
away . evacuation, 

Afzetsel , n, a branch , or shoot, 

Afzieden , v. to make a decoction, 
to seeth. 

Afzieding , f. a seetJiing. 

Adziedsel , n, a decoction. 

Afzien , V. (van itts) , to ieav* a 
thing. 

Afzijn , p, to be absent. 

Afzijn, n. afwezcndheid , ƒ. ab- 
sence. 

Afzonderen , V. to separate , dis- 
tingaish. 

Afzondcrin-,' , ƒ. separation. 

Afzonderlijk, adu. srparately,dis- 
tinclly. ALG. 

Afzweren , v. to abjur*. 
Afzweriiig , f. ahjuration. 
Agaatsteen , m. agate stont, 
Agrimonie , ƒ. (zeker kruid) , agri- 

mony, 
Agorkjes, f. littlo cucumbers t 

gherkins. 
Ajuin , 771. onion, 

Ak:idf'm'ie,f.academy, universify. 
Akademist, m, acadernist ; acadti- 

mician. 
Aken , n. Aix-Ja-chapelle, 
Akelig, adj, ijsselijk , horrible , 

gnastful , m.elancholy, 
Akelij , f. (zekere plant) , colum- 

bine. 
Aker , m. a bucket. 
Ak]ier ,m. a field, tilled ground. 
Akkerbouw, 771. tillage, hiisbandry. 
Akkerman , m. husbandman. 
Akkerland , n, groandfitfor til- 
lage. 
Akse , ƒ. ax f hatchet. 
Al , adv. all. 
Al wat gij wilt , all what j ou 

like , any thing. 
Al te zampn , al te gader , alle 
gaar , altogethtr ; Let geLe«l al , 
the uniferse. 
Al , adv. fhough. 
Al ware het , although. 
Alzoo groot als , as greai as; liy 
werkt al etende , he works and 
cafs logathsr. 
Al willens en wetens , ■wilfuVy 

and knowingly. 
Al te groot . too big. 
Al te na , too near. 
Al te veel , al te zeer , too much. 
Alantswortel , m, the root ofele^ 

campant. 
Alarm , tti. alarm , or alarum. 
jUbast , n. alhaster. 
Albe,/. koorkle<«d , apriest's albe. 
Albedil, 771, AI o mus , one that 

fmds faull with every thing, 
Albfdrijf, albescliik, m, do~aU , 

a buy^-body, 
Aldas , adf. t/ius, in tliismanner. 
Algebra , f, algebra, 
AlgemeeD,a{/;. universal^ gm«rül. ALM. 

AlpemecrihciJ , xlftenaeraccltap , f. 
Keneraltt\ , uniuersality. 

Alsoedljcid , ƒ. suprème i^oodness. 

Alkoif , ƒ. alcove. 

Aliioewrl, scboon , conj. althou^h. 

Aliekriiik , ƒ. a cockU, wilk,pim- 
potch. 

AI, allr , prnn. all; alle bnilf, bot/i 
of tfi^TJi ; ^\ tl*(;enen, all those ; 
a\li' i>.iT , et'ery year ; alle iiinii , 
ever\ un€, ever\ body ; alle da- 
gen ,ever\ day ; ten allen tijde . 
alway s , at all timea ; ten allen 
■tonde , continuaUy. 

Allcila.iKïc.li , adj. every day' ,qu<i- 
tidtaa; een »lle<l.ia(,'irli kleed, 
an every day sutt ; eene allf- 
daafcscbe koorts , a quotidian 
at^ue. 

AUccn , adj. alon*. 

Alleenspraak , ƒ. soliloquy, 

Ailceolijk , adv. only . 

Alleman , prun. e^ery' one. 

Allegaartje , n. mish-niash ; mix- 
ture. 

AUenp» , allengskens , adv. hy de- 
f:rer , t^radually , by litlle and 
littlg. 

Al'cnili.dve , nevcrth«ltsit. 

Aller , ota Uier, sup. of all ^ Tnost 

Allerbest , t/ta beat of all. 

Allereerst , the first uf all. 

AllerffTootsi. l/tabi^t^est, thee^eat 
est of all. 

Allcrliandf" , adj, of all sorlx, 

AUerlieiligecidig, m. All Sainft 
da\ . 

Allerhailif (t , mo^t holy. 

Allerlino^tt , /ii;;/n>xt i de aller- 
l.oot,'«ie , lAe inoit hit^h. 

AWcrljatsle , allcilestu , adj. the 
last of all. 

Allerlei , adj. alltorlx. 

Allciliefita , dearest , most dear, 

Allerweije , adv. tvtry way , on 

all stdes. 
Alles , n.all ; every thiriff. 

AWfiMii^adw.rzlo'n} s,onevery sids, 

Alm»(ft,/. atlmitf/itiuess , omni- 
potence. 

Alujigijj , adj, almi^hly ,onni- AMB. 1$ potent. 

Almanak , ri. almanach. 
Almogende, ni. almif^hfy, aU po^ 

werf ui. 
Alnioprndheid , ƒ, almif^htiruat, 
Alot; , ƒ, alots, 
Alonï , arfc. efe^y where. 
Alomtepcnwoordif , adj. omnipre- 

sent. 
Alomtegenwoordigheid , f. omni' 

prcsence. 
Alooi , n. allay. 
Aireede , alreedi , adv. already. 
Als , conj. as, w/ien , like ; r.oo ■wel 

aU Iiij , as well as he , het einde 

is all hel hegin , the end ia li ka 

the bet;innin^. 
Alsmede , adv. alm. 
Als na , now , at present. 
Als men , whert we. 
Als voren , as bef ore. 
Alsem , m. wormwood, 
ANtmwijii , m. wormv/ootf-wine. 
Altaar , n. alter. 
Altepader , aliemanl, adv, aliq^e*- 
■ ther. 

Altemet , adv. somefimes. 
\Iiijd , adv. alway.r. 
Aluin , (lekcr ((ewat) , m, man~ 

drake. 
Aluin , rn. alum. 
Alvoreiii , a'iv. hefore hand. 
Alwaar , t onj. where. 
Alweer , adv, oK-^in. 
Alwetend , adj, all knoivinf; , om- 

nisctent. 
Alwt lendheid , f. nmni.rrienry . 
Al/.itiidc , adj. all sering, 
AIxoc» , adv.tu ; het is alzoo , il it 

Ao ; al/.oo haatt , as ioon as. 
Amatiilcl , m. almond. 
Amandelbonm , n. almond tr»e. 
Aniaii'.lelgf/wel , n. a, fuielling of 

the almonds ofth»; etrs. 
Aniandelroelk , ƒ. almortd -milt, 
Anibaehi , n.a har.dy craft, trade; 

een ambacht doen , to follow a 

trade. 
Aniburht,'!. heerlijkheid, a manor. 
Auil)arht»ln.tr , m. the lord ofa 

manf.r. ii ANK. Ambachtsman , ttz. a tradesman , 
craftsman. 

Ambachtsvronw , ƒ. the lady of a 
Tnanor. 

Amber , barnsteen , m, amber, 

Ambergrijs, n. amberf^reis. 

Ambt , n. office , a place of trust; 
een ambt bedienen , to bear an 
office. 

Ambt«loo5, adj. private. 

Ambtenaar , ambtsbedienaar , rti. 
officer, placeman. 

Ambtgenoot, m. colleague. 

Ambtkooping: , ƒ. the buyinfi; ofan 
office ; geestelijke ambtkooping , 
simony, 

Ambtman , Pi. a public officer, o 
baili^f. 

Ambtshalve , adv. by virtue of 
one's ojjice or officiaUy. 

Ander, a^'. other ; een ander , an- 
other ; 's anderendaags, the next 
day f cene anderendaagsche 
Ikoorts , a tertian ague ; ten an- 
deren , conj. next , more-over ; 
anóerhaK , one and a half ; an- 
derhalfjaar, aj ear anda half; 
eens anders ^anothers. 

Anderdeels , adv. on the othtr 
hand. 

Andermaal , adv. again , the next 
time f other iim,e. 

Anders . adv. else , otherwile; ie- 
mand andf rs , iomebody else. 

Anderwerf, adv. next bent , the 
second time , once m.ore. 

Anderzins , adv. othern/ise, 

Audijvie , f. endive. 

Andoren , m, (zeker gewas) , hore 
goiind. 

Angel , m. argle to fsh. 

Angel der bijen , stivp^ of hees; 
voetangel , m.. a caltrop. 

Angelier , m. a gillijlower. 

Angst , f. arguish , terror. 

Angstig, angstvallig, adJ. anxious 
uneasy. 

Angstvalligheid, f. anxiety , un- 
easintss. 

Anker, n. ar.chor ; ten anker, 
Toor anker, at anchor ; len an- APF. 

ker liggen , to ride at anchor /■■ 

het anker winden , to hotst ^ or 

weif^h anchor, het plegt- anker , 

the sheet-anchor. 
Ankeiboei , f, the buoy of an 

anchor. 
Aukerbalk , f. the quarter-tree of 

an anchor. 
Ankeren, v, to anchor ; to cast ; 

to drop anchor. 
Ankergfld , n, anchorage. 
Ankergrond , ƒ, a goodgroundto 

cast anchor. 
Ankerhaak, /ra. the hook ofan an~ 

chor. 
Ankerhout, n. thesfolc, orwoodeit 

bearn ofan anchor. 
Ankerionw , n. the cable of art 

anchor. 
Ankertje , n. rundlet. 
Ansjovisch , m, anchovy, 
St. Anthouies vuar , de roos , »» 

Saint-AniJwny^ s fire. 
Atiticlirist , m. antichrist» 
Aniwcoid, n. answer. 
Antwoorden , v, to answer, res» 

pond. 
Anijs , f. anise. 
Anijszaad , n. anise-seed. 
Aperij , f, apish iricks. 
Apostel , 771. apostle. 
Apostelschap-, n, apostleship, 
Apoilieek, f. an apotliecary^t 

shop. 
Aioiheker, m. apothecary. 
Appel, m, apple ; oranjeappcl, 

an oran'^a ; een appelsina , a 

China orange ; de j ijksappel en 

schepler, the glolo and scep" 

ttr ; pljnapjel, j>ine apple f 

haagappel , crap , apple thorn. 
Appelachtig , adj, hke an apple. 
Appelblocsem , m. apple blossom. 
Appelbcx^rn , m, apph-tree. 
Appcluiank, m, cider, 
Apvell.lokhuis , n. an apple-core, 
Arpclkoojier , m apple monger, 
Ai>pclniaikt , f. applemarket. 
Appelmoes , f. apple sauce, 
AppelsdiiUcn , f. apple parings. 
Appeliicel, m, the stuik of art ARM. 

apple. 
AppelNvijf, n. applewoman. 
April , m. j^pril. 
Arbeid, m. /ahour, travail. 
A' beid , ijarcnsnood , /a&our of a 

wornun wilh c/itld ; zij zit inar- 

bfid , she is in laho'ir. 
Arbeiden , v. to labour, travel ^ 

WO'k. 

Arbeider, m. a labourtr, porter, 

workmai. 
Arbeiding, ƒ. liihouring. 
Arbeidsloon , n, wa^^s, 
Arbeidsm.in , m. workman ^ la- 

hourtr. 
Arbt'id^.'iani , «'f/', lahorious. 
Arbe d/..innilipid, f. labortousness. 
Arduin, ardninsMen m.blue sione, 

iuch as m'iitonex are made of. 
A'"end , m. an taille. 
Areiidsofif;»!! , n. la^^lu's fjes. 
Aig , adj. cunninf; , craf/j , sh . 
Arg , ad f, ill, 
Arpheid , ƒ. cunnir.gnesa , craji , 

tl^neaa- ' 

Aigiisiig, adj, craffy\subtil, cun- 

nirtK, ■>' 

Arglistjgheid , f.éuhtility^ crafti- 

ness , cunnivf:rif3s. 
Arceren , v 1o mate worte. 
Aigwaan , m- stjspirion , evil 3Ur- 

misin^i: f umbraf^e. 
Ar^.-ineu , v, to have a bad aut- 

picion, 
Aini , behoeftijr, adj. poot, needy , 

in want , indigent , miserable. 
Arm woiden , i'. to growpoor. 
Aini maken , veivimcDj f. to 

empoferish. 
Arm , m. arm; de legicr en linker 

arm , the ri^^ht and left arm ; 

ariu van e ene rivier , a brunch of 

arriver; ztv,\nn,t(uifcij the st a. 
Armband , m, a bracelet , also 

searfto carr^ one's arm in. 
Armbezniper , m, deacon. 
Armblaker, m. candlestict, 
AinibuK, f, the poor box. 
Armelijk, adj. piu'rh, 
Airorliju vj ilciui«liju , n, on 

arm in» AVB. «r ArmhartifT, adj. faint-hearted ^ 

low-spirited f cowardh , Arniliartiglicid , f. jiittjulnetê ; 
meanness , 
coivardice. meanness , faint pit I JU 

nearte dneat , Annkas , ƒ. tht poor* a fundr. 
Aini;)fde , ƒ. pover ty , needineai ; 

lol armoede vervallen , to fail 

info povett^ ; armoede zockllijt, 

poverty bcKets dences. 
Arrno/.ijn , n, tafftty. 
Atmpijp, f. a'-inbone. 
Aimsioel, 77». au arm-chair^ el- 

bow-chair. 
Arlisjok, ƒ. ariirhoke. 
Arts , genecsmeeitcr , m, a ph^si~ 

can , OLctor. 
Arlsenij , ƒ. ph\sicl , medicine, 
A» , wapenas , m. axel tree. 
Asch , ƒ. axhes ; pota«ch , buck~ 

a.thes i •wecdascb , weed-aihe$, 
Ai(bachti{j, c Ij, a^hy. 
Asf libnk , m. a bowljor aihea, 
Asf fibus , f urn. 
Asrbdap, 771. a.ch-wednesday. 
Ascbtjraauw , at//, aih-coloured, 
Ascbboop , m. a htop oj aa/tea , 

a dunehill, 
Asdikar, ƒ. a dun^-cart. 
Ascbutan , vuilnisman , m. a duat- 

man , one thatdrivea a dung- 

cart. 
Asrlucbop , ƒ. an ash-shoveU 
Asclivaiken , n. a broom , or brusJk 

for sweephtm the ashes away» 
Ascbvat , n. an ash-tub. 
Akpersie» , ƒ aparagus. 
Aspnnt , n. the j o/e ; hel noordef 

a'piinl , th* arctic] t>V,- belzui- 

deraspunt, the antarctic i olc 
AsüiKnaiie , ƒ. ylsn^^nment { hllL 
Aii&uradeor, m. iniurer. 
Aisnrautie , f. inaurance, 
Ajsurereu , v, to insurt. 
Aterling , m. degenerate wretch, 
.\il.is, m. atlas. 
Aii{,'u»ius, m. j4tgust, 
Anlaar , n. alt ar. 
Avegaar , grooie boor, IJl. OUger , 

a great piereer. 
AvftejjLi., ady. backward , prepo*- 18 BAA. trous , the wrong way ; een 
averegtsche slap , a blow with 
the backside of the hind. 

Averij , f, schade ter zee aan een 
schip , average, 

Averoon , (zeker kraid^ , f, sou- 
thtrn wood. 

A.voad , m. efening, night ; 's a- 
Tondg , in the evening , nighf , 
ik zal van avond lern^ koaiPn , 
I'll come hack to niglit ; op den 
avond , in the evening ; gister 
«vond , last n>ght,jesfer night; 
scheracravond, fiuiiight; paasiih- 
avond , easter eve. 

Avondluclit, f. cvening air. 

Avondmaal , n. supper ; tta avond- 
maal gfaan , aan des Ilecren tafel 
gaan , toeatthe LortTs Supper, 
to receive the Communion. 

Avondmalen , v, to sup, 

Avondmiizijk , n. serenade. 

Avondstar, f. evming star. 

Avondstond , m. the evening time. 

Avonturen , v. to aventure. 

Arontunr , ƒ. chance , adventure ; 
hazard. 

Azen , f. f o seed upon. 

Azijn , edik , m. vinegar. 

Aïijnachtig , adj. sour likt vine- 
gar, acid. 

Azuar, adj, feint blue « azure. 

BAA. 

JDaai , n. zekere wolien stof, bays. 

Baai , inham , .f, a bay. 

Baak , f. beacon , a seamarh. 

Baal , f. a bale. 

haan, f, pat h way; eenebaanop het 
ijs , a path upon the ice , a 
slide ; kaalsbaan , tennis-court; 
loopbaan , renbaan , a carreer , 
race; lijnbaan, ropc-yard, 

Baanderheer , m. a baron. 

Baanveger , jn, one that sweeps a 
path 

Baar , zeebaar , ƒ. a wave , billow. 

Baar, doodbaar , ƒ. a bier, cene baar 
zilvers , a wedge ofsilver. BAK. 

money ; de bare zee , the open 
sea , the main sea. 

Baarblijkelijk , adj.evidsnt ^ ve^y 
cJear , visible, 

Baarblijkelijkheid , ƒ. clear evi^ 
dence. 

Baard, m.beard; walvisch-baar- 
den , whale-fins. 

Biardschserder , m. a barber. 

Baarlijk, adj. very. 

Baarmoeder , ƒ wonb , mitri». 

Baars , m. perch. 

Baas , m. a master, chref; timm«!r- 
mans baas , a maffer carp^nter; 
metselaars baas , a master brick- 
layer ; flchoenmak-^rs baas , a 
master shogmakeri^enhnis spe- 
len , to play the master , io 
domineer, to lord. 

Baat, f. projfit, benefit , gain ; iets 
te baat nemen , to fake thibts^ 
ncfit of a thing; te baat komen » 
to iiirn to advantagc. 

Baalzoekead , adj salf inferesfed, 

Bsaf.ucht , f, co.etouinesi , ssl" 
fishness. 

Baatzuchtig, adj. cove1ous,aêlJiih. 

Babbelaar , tt». chatterer, prater. 

Babbelen , v. to chatter. 

Bad, n. abath f de warme badeo « 
hot baths. 

Baden , v. to bathe , 9wim, 

Badinp , f. hathing. 

Badkuip , ƒ a b^t'i'ng tilb. 

Radatoof, f. a hot bath. 

Biddioofhoader , m. bath-keepsr. 

Baggeren , v. to draw mui out of 
a dtch. 

Baggerman 771. o.itf that draws up 
mui. 

Bagijn, f. a nun, 

Bajerd , m. a chaos. 

Bajonet , ƒ, a bayonef, or dagger. 

Bak, m- a woodea bowl , trough f 
bak van een schip, tkeforecastla 
of a ship ; bak van een' wagen , 
the middlemost part of a 
coachwaggon; bak in dca 
schonwburg, the pt in the 
pla^) house. fiaar, adj. baar geld, c2«anl Bakbeest, m. g/u^/o/i. DAL. 

Bakboord, n. Luboard, the left 

side of a skip from t ha item 

to theforecastlê. 
Rakrn, n. btacon, 
IVikciien , V. lo xet baaeont, 
n-ikcr,,/'. a dr\ nurstt. 
B.ikerfn , v. to swaidla a c/iild 

hef ore th-- Jire. 
Hskcrrn iii <le zoa , to lay' baakin^ 

in th'xttn. 
R^kewclint , n. xoldins^-skreen, 
niklini», n. bihe/ioitsê. 
Bikken , V. lo bate, to f*y ; br-»o«l 

Iinkkcn , tobakehread ; krfkrti 

hakken , to hnlre partcakes ; 

vi«cli bakkiMi , tufryfiah, 
nikker , m. bal-T. 
n.ikkeri) , ƒ. b tkthouite. 
R.ikkrrin , f. hftker'.f wife. 
B ik"»«*" , n. baker' v ouei. 
B.ikp-in , finitpan ,ƒ. bakin^-pan , 

fryina^-pan. 
B.ik»cl , n. a batch ofbread, 
B.ikite^n, m. bricks. 
B.iktand, m.cheek.f-tOofh,^rindcr. 
Baktrofj , f. a baker's troiKh. 
Bal, m. ball ; den bsl tlam , to 

toff! the buil ; rpnkb«l , a .»H»#«f 

hill ; stierowbnl ,axnotif-b(ill; 

recpbal, asoap-ball .ivosUirJi- 

ball. 
n.il.in» , f. balance. 
Baldadig, adj , wanton, insolent , 

pt-tuhlrt. 
BaMndip^cid , ƒ wanfotne.fs , iVj- 

sol -Tiry. 
Baldad lelijk, alv.insolentJy, wan-» 

ton '\ . 
Baldfion , f. fo bluater; tomake 

a sud noisc. 
Rdeiii, n. whale-bone. 
B.il|» , m, the Kullet , chops ; wijn- 

bal|;,a drunkard,a wins-bibbrr. 
Rnlie,/. 6ar. 
B.iljnw , m. (i hailijf. 
Baljuwschap, n. thmffxceofbailiff. 
Balk , w. a bram , apiece of firn 

bnr ; hi)<>fdb:«lk , architraPe. 
B.ilki'ii , v. tl) br^y. 
Balkon , m. balrtmy. 
Ballast , n. bailajt] lugga^a; bal BAN. »P lail srbictcn, to take in balla$t , 
al.ro to unloadt/tM balla-.t ; d* 
ballast «clii'^t , th» baUiist tamr- 
bl'-s to one xide of the .skip, 

Ball.Mten , v. to hallatt. 

n.ill.Mtsch<.-cps , ballaitod , luien 
onl\ w.th ballast , on her bal- 
last. 

Ballinf; , m, one that i.r b^iished , 
exiled , one l hal iifes in exile, 

nallini;scIiap,'i.A«ii.ï/'"»«n/, exila. 

11 ilotriiï , adf. êfiddily. 

n.t'o.irigbcid , /. t^iddino.rs. 

W dsi'm , m. balin , Ifilsan, 

R.iUrinboom , rn. a balm-tret» 

naUemca, «'. to enbalm. 

Ralspcl , n. ball playinic , t nnijt. 

BaUiarig , adj.croMy thwartiag , 
imtoward. 

RaUtnriglipid ,/. erosness. 

Dan, m. bantshment ; kerkban , 
excommnnication ; op baa en 
boete, upon pain of banish- 
ment and/Ine ; in den ban doCD, 
to axcommunicate. 

Lnud, m. a bond, band, tye^ffring . 
de band dos bnwelijks , the band 
of jnatrimony ; ijzeren baodeQ , 
bari'h of iron ; in banden , i;» 
bands ; aan ccncn band ligiTeO , 
tu tjeup , to encbatn ; in dto 
band iiondcu , to ra ttrain j óoot 
den hand , doorgaans, cornmxflh' 
ly , tct'iiirally ; ecu hrcukband , 
a t-as; leibiind , l.-ad'n:i-t1ri'tg. 

D.inen , v. to levrl ; to prtpare tki 
ifay ; dm weg banen, topjye 
the icay. 

Bang , bevreesd , adj. af raid» 

Hang , beangst , adj. anxious, pen- 
siue. 

Bang, benaanwJ , shortwinded ; 
iemand bang inakrn , to moka 
one afraid ; ik ben er niet bang 
■voor , ƒ do'x tfear it ; bang wor- 
den , to g^ro waf raid ; baDg« 
hicUl ,st'flin f air; banggezigt , 
af uilen , urpeefixh look. 

Bangheid, /./*ar, anguith ^ pen- 
sivencs':. 

Banier ,/. ü i(Um4r> so BAR. Bank , ƒ. bench. 

Bank , wisselbank , bank; de bauk 

van Eugeland , the bank of Bng- 

land. 
Bank van regt , bench of judica- 

ture; 's koningrs bank , /he kina's 

benchfpijnhauk, rackfor tortu- 

ring ; slaapbank , stttle-bed , 

press-bed ; slagtbank , vleejcli- 

bank , a place for staughter ; 

voetbank, footsf oo! ; zandbank , 

sandhank ; zeebank , sea-bank; 

zitplaats , bench to sit on. 
Bankbreuk ,f. bankruptc^. 
Bankbriefje, 71. banknote. 
Banket , gastmaal , n. a banquet , 

ftast. 
Banket , suikergebak , junkets , 

sweet meat , confiects. 
Banketbakker , m. a confectioner. 
Bankftteerdtr , ra. abanquetiur, 
Banketteren , v. to banket. 
Banketteling , ƒ. a banqwrtting. 
Bankgeld , n. bank-monf^ ; het 

opgeld van bankgeld, the agio, 

the gain or adpantage of 

hank-mone^'. 
Bankier, wisselaar , m, a banker , 

cash- keeper. 
Bankroet, f.bankruptfbankrupfcy. 
Bankroet spelen , v, to turn ban 

krupt , to break. 
Benktoetier, 7». a bankrupfer, one 

that breaks» 
Bankscbi ijver, m. a clerk, bencher. 
Banreling , m. an exile. 
Bannen , r. 1o banish. 
Bar, dor, adj. barren y unfruitful ; 

bar land , barren country' ; bar 

weer, sharp weather. 
Barak ,f. barracks {for ioldiers). 
Barbaar , m, barbarian. 
Barbaarse]), adj.barbarous, cruel, 

inhuman. 
Baibaarsclibeid , ƒ. barbarify. 
Barbeel , zekere \i«ch , m. a har~ 

bel. 
Barbier , m. barber, 
Baibierswinkel , m. barber* s shop. 
Baren, v, to bringfotthjoget y ee- 

sen zoon bartn , io get a son. BAZ. 

Barensnood , m. labour^ travaiï i 
labour ofa woman with child. 
Barg , m, a barrotv hog, 
Bailieid , ƒ. barrenness ; steritity. 
Bark ,ƒ. bark , boat. 
Barm hooi , ƒ. mow of hay. 
Barmhartig, adj. mercijul, gra- 

cious. 
Barmhartigheid , ƒ, mercy, 
Barmhartiglijk , adu. mercifuVy. 
BaTBing, fa high sea on the shore. 
Barnnetel , m, netile. 
Bamsleea , m. amber. 
Baron , m, ba? on. 
Barones , ƒ. baroness, 
Baronnij , f. barovy. 
Barrevoets, adj. barefoot ^ bare- 

jooted. 
Barrevoets gaan , logo barefoot. 
Barrevoeleis, m, barefoottd 

freyers. 
Barsch , adj. ferce , f/cwnirtg ^ 

stern ,• een barsch gelaat , a 

fierce , or stern countenance, 
Barschheid ,f. f.erceness. 
Barst ,f. a cleft , crack , burst. 
Barsten ,v. io crack , burst. 
Barsiing , ƒ. lursting , cracking. 
Bas , zeker geschut, ƒ. pedereio. 
Bas , grooie vedel , ƒ. base-vioU 
Bas, inde innzijk,^ the bas or 

base. 
Bast, schors ,fjhe bark ofa tree i 

de binnenste bast, tpint, the 

inner bark i de basten van boo- 

men , the cods oj beams. 
Basten van drniven , the busks of 

grapes. 
Bast , sirop , m. a haiter^ rope. 
Bastaard , onechteling , m. basfard. 
Bastaard maken, onterven, v, to 

disinherit. 
Baten , v. to avail ^ toprofit ; io 

be useful. 
Batterij , ƒ. battery. 
Baviaan , 771. great monkey, 
Bazilikom , (zeker krnidj , ƒ. hasii. 
Bazin , ƒ. houstwife. 
Bazuin , ĥ trumpet. 
Bazuinen , v. io trumpet , to sound 

a trumpet; iduauds lof bazoi- BED. 

nenjo sound ^orth one^'praise. 
Hazuiner , m. a trumiielttr. 
Baïniniiig , ƒ. the soundtnff oj a 

trumpet, 
Bead^mtQ , *". f o hrealhe upon. 
Rcatnhte , m, o'Ji'-^r, 
ne.inpt , adj. anx o is,fri^htened. 
Beangsten , v. tofrigliten, lo muLg 

ajraid. 
Bt;aogitiglieitl ,ƒ. anxie'y. 
Beantwoorden, v.to ansivir, rep^y. 
Beantwoording , ƒ. an answer , 

revly. 
Bearbeid , adj. done with great 

care. 
Bebloed , adj. blco '>. 
Bebloede lianden , bloody hands. 
Bfhlofden , f. to blesd upoi , to 

make blood^. 
Beboeten , v, to fine. 
Bt>l)olwcrken , v, to ccmpass with 

bulivarks. 
Bebonwen, v. to huildupon ; al o 

to cultivate; b^•I)on^s•d land, tiU- 

ed f^round ; bebouwde akktrs , 

plantfd fields. 
Bed , n. htid ; een bed van bloe- 
men , a b(.d of flowers. 
Bedaagd , a-Ij. ancient , a^ed ; een 

bfdangil man , an a^ed man ; 

fone bedaa^-de vroaw , an agid 

U'oman. 
Bedaardheid , ƒ steadinesi, calm- 

ness , sedateness , tranquillity , 

mode.tiy, 
Bedaüuwen , <•. to hedew. 
Bedacht, fl'^y' '^di-ised,circumspfct 
liedaclit , o>e:dacht, nageda<;ht , 

coisid«rcd , brthouf^ht. 
Bcdachtelijk , adj. ad- ised/y. 
Bedachtzaam, adj. cotsiderate , 

circumspert- 
Bedachtzaaiulieid , ƒ. circumspec- 

iion. 
Bcdarhtzamriijk , adj. ron.iidera- 

tefy, circumspecth, delibera- 

teiy . 
Bed«mrocn , v. to dam up. 
B'-dampen ,v, to spread vapours , 

to stream. 
Ccdaukcü , 1/. to thank. BED. 21 Bedanking , /. thankinjf. 

Bedaren , f. to (ijtpease ; to caltt « 

to luiet ; to t.till ; to pacify f 

to mod^ratu ; to settle, 
Btfddeinakrr , beddcverkooper , m, 

an uitholster, 
Redd-tijk , n. bedtike, 
Bcddmg,/. bedding. 
Bede , f.petition , supplicafion ^ 

renuest ; ter bede vau hem, ter 

zijner bede , at his request. 
Bededag, m. fastdii\ ,prayer-day, 
Bedeilond, /.a. -iet huir/orpniy er. 
Bedevaart , ƒ. piL^rimof^e. 
Bedeeld ,iati/. huvinif rcceived a 

share , supp\) 'd. 
Redeelen , f. to share out , distri- 

bute. 
Bedeeüng, ƒ distribution, dispin- 

satioi. 
Bedekken, v. fo cover ; to hidg , 

to < onceaï. 
Redektelijk arfy.*erre^/j /liddén^y. 
Bedelaar , m. bc'Htf2r. 
Be<lelarcs , bedelaarster, ƒ. woman 

hege;ar, 
Redelaiij yf.begf^ary. 
Bedflen , V, to bei; ; gaan bedelen , 

to^o hfgi^in^, 
Redrlniotuiik , m. a bcect^in4i friar, 
Bedel/.;ik. m. bei^ir's bai^; van den 

bedelzak leven , to iii^a by btf^" 

^mti ; tot den Ixdelzak geLiragt , 

reduced to begf^iry. 
Bedenken, v.to t hink on, ronsider^ 

medttate, difise, contrii-e , be— 

think , remember, exco^itate f 

iemand tijd tot bfdenken geven , 

to t^iie o-ir time lo think on; 

ik zal het in bedenken geven , 

r II tike it int o consideratioi ; 

cene lecgen bedeidien , lo invent 

a lye. 
Bedenking , ƒ. meditat'Oi , recol- 

lection. 
Bedeif, n. ruin, perdition ; hy 

loopt iu zijn bederf, Aa ruru 

inio hls ruin. 
Bederfelijk , ad) corrupt]^. 
Bederven, e j/ oi7, cof-rupt, waste; 

bet kwaad gezeUchap bederft SB BED. Lem , bad company spoils him ; 
laat de spijs niet bederven , do 
not let the meat be spoiled. 

Bederver , m. spoiler, corrupter. 

üerdeiving, f. spoilinfr^corruption. 

Bedgenoot, m.bedfellow. 

Bedienaar, m. a minister, admini- 
strator i een bedienaar van staat, 
a minister of itate. 

Bediende, m. an ojficer. 

Bedienen , v. to minister, admi- 
nister ; zicli van iets bedienen , 
to make use of a thing; zich van 
eene gelegeidieid bedienen , to 
loy hold of day opportunity ; 
ik bediende mij van hem , / made 
use of him,, I employedhim ; 
iensacd in eene ziekte bedienen , 
to assist one insicknt:ss. 

Bediening, f.ministry^ admini- 
st rat ion, office. 

Bedilal, m. a critic , censurer , 
carper, fav.lt-finder. 

Beditlen , v. tofindfault iifith , to 
reprove. 

Bcdiller , m. censorious Tnan. 

Bedi'ziekjbedilachtig, adj, censo- 
rious. 

Beding, n. agreement, condition. 

Bedingen , f. f o agree , bargain ,• 
stipulate ,• uaauw bedingen , to 
cheapen. 

Bedingpcnten , n, articles of 
a^reemtnt, 

Bedlaken , n. a sheet for bed. 

Bedlegerig , ad;, bedrid. 

Bedoelen , f. 1o aim, at. 

Bedompt , adj, damp , dampish; 
fcgfty , close. 

Bedoniinheid , f. dampishness. 

Bedonj<en, adj, agreed, bnrgained. 

Bedotten , bedriegen , v. to cheat , 
cozen, 

lReA\ian,f.warming~pan,fire~pan. 

Bediaaijen ^v. to envelopc , to cn- 

tangle. 

Bedrag , n. the amouiit of a hill. 

Bedragen, bïloopen, v. to a- 

mount ; boe veel bedraagt het? 

how much does il come to ?be- 

° dragende de somnia van . . . . BED. 

amounfing to the sum of , , , 
Bedragen , beschuldigen , e, to 

accuse. 
Bedreigen , v. to threaten , to 

menace. 
Beóntigmgff.threatniTig, menace. 
Bedremmeld , adj. perplexed. 
Bedreven , ervaren , adj. exper- 

ienced, advised. 
Bedrevenheid , f. experience. 
Bedriegachtig, adj. given to cheat" 

ing, 
Bedriegel^k , adj. deceitfal^frau- 

dulent. 
Bedriegelijk , adv. deceiffuVy, 
Bedriegen , v. to cheat, cozen, de"- 

ceive , beguile ; gij bedriegt n , 

;VOu are mistaken. 
Bedrieger , m, a cheater, cozener^ 

beguiler. 
Bedriegerij , f. a cheat , cheating 

trick. 
Bedriegster ,f. a woman cheater^ 

or cozener. 
Bedrijf , ra, act } deed,fact,irans- 

action , atchitvement. 
Bedrij f-al , m, bedril- al , a busy 

bodj) , a meddler. 
Bedrijven , v. to commit ; to act f 

to perpetrate. 
Bedroefd, adj, sad ., sortow/ul , 

ojjlicted, grieveü. 
Beüfoefdheid, ƒ. sadness , sorrow- 

fulness , grief. 
Bedroeven , v. to grieve , to make 

sad or sorrowful , to ojjlict f 

bet bedroeft mij zeer , it grievtS 

me exceedingly. 
Bedroever , m. troubler ; bij is een 

bedroever van zijne ouders , ha 

causes his parents mu ch grief, 
Bidioty'iïig , f. grieving. 
Bediog, 71. a chtat ^ deceit ; op 

bedrog uil zijn , to have a de- 
sign to chtat. 
Bedrukt , bedroefd , adj, distres- 

sed, pensive^ heav^ , sad. 
Bedruklbeid, f. distress, hedri' 

ness, sorrou/ , sadness. 
Bedstede , f. a bed , bedstead, 
Bedstroo , n, straw beloaging to a BEE. BEE. 33 bed. Bedaclit , arJj. a/raid, appr»-] 
/itfnsii^e , concerned. \ 

Btd .cliiluiJ, ƒ. Jeur^ apprehen- 
6ton, 

Beduiden , e. to signify , import , 
to beloken , explam ; hoduid liet 
mij ftijs ter dee(j , expuiin il 
cteariy l» me ; wat bedu dl d.ii? 
what does t hut ■■iinnij^ ? whut 
is the import vfthat / u/hat i.^ 
that for ? hel lieel'l {^nuscli ii;el 
te beduiden , it is a thm^ of iio 
consequence. 

Beduidems , f, signijication , im- 
port. 

Bedaidcr , m. siffnifitr, erplainer. 

BeduidiriR , ƒ. a signi/^ujg , ex- 
pluintni^. 

Beduidscl , n. sif^nification , por- 
tent. 

Bcilutikrn , n. opinion ; mijas be- 
dunkeus, m mj opinion, 

Bedvriendia , geiualiu , ƒ. curisort , 

B«dwaa|; , n. constraint ^ farce ; 

Nvij liebl>cn hein uu iu odi be- 

dwaug; , now ws hava him at 

oiir CDrnrniind. 
Bedwclmdhtid, ƒ. stupidity , dul- 

ntss. 
Bedwelmen, v, tO Stup'fy , io 

mak e du II» 
Bedwelmend , a'lj. stupefactioui. 
Bedwingen, v. to corutrain y re- 

frain , force , tame ; zijne duit 

bcdwiiiReu , to reftam onn' a 

passion. 
Bedwinger , m. restrain^r, 
Bedwiugm^ , f. restra'nfnif, 
fitdwoogen fpart. reitraincd, re- 

frained. 
Bodijken.i'. to inclosevith banks, 

or dikes. 
Bedijking , ƒ. inclo.unf^ withdikes 
Bedijkt land, acount/jy inclosed 

wiih dikes, 
Bcëedigen , ♦•. to affirm with au 

oath f to swear. 
Bte«dijfd, part.smorn; crn bcéc- 

digd per»oon , aiwurnperson. Bcëediging , f. ajjirmation with 
an oalh, 

R.'t k , f. brook. 

Beekboüui , (zeker kruid), m, MO» 
piirjtain , or bruuk lime. 

B.eld , n. irnuife , statue ; gesne- 
dene beelden , t^ravnn imof^ea ; 
marmeren heeld , marhle statue» 

BcclJendieuaar , /n. idolater. 

Beeldendicust, m. idolatr\, 

R. el<ihoa\ven , u, to curve images, 

(jeeldbouwer , m. ajlaluarj , car- 
ver. 

Breldboawcry , f, carvers wo'k- 
shup, 

B.tl<lsiiijdcn,c./c» enj^raue images. 

H:-eMiiiijder , m, an «ngrai'ir. 

IJteldijiriikelijke teckeus , hiero^ 
t^ljti'hicks. 

Beeldsiurmcu , V. to break down 
images. 

Herldsiormer , m. iconoclast. 

Ueeldlenii , 7ï. Jigure i effi^y ; 
i 'Kige. 

IJeeldweik , n, imagery. 

Reemd , ƒ, meadow , Jisld. 

Been , n. boae ; een been kna- 
gen , lo piek a bor.e. 

Been , n. leg ; de kuit vnn het 
been , the calfuf tfte leg ; oj) d« 
been , onfüot; op de been zijn , 
to be standing Jo be walkmg, to 
be on Jout i zich op de been hna- 
dcn , to continue to bs ui> ; een 
leger op de been honden , to keep 
a stan^iingarmy ; krijgsvolk op 
de been bieugeny to raise far- 
ces i liel ^Taauw was op de been , 
the mop went up and doivnin 
a tiimulliious manner. 

Beenaclitigr, beeuig, adj. borty ^ 
f all of bones. 

Beendeien , /*. beenen , bones; 
diKidsbeenderen , bones oj the 
dead. 

Beeuhakkef , vleeschhüuwcr , m, a 
butcher. 

Bcenhuis , becndeihois , knckelliaU, 
n.a bonehouse , ossuary. 

Beer , m. bear. 

Beer , h'. i mannetje Tan een varken , «4 BEG, bore ! steenen beer , a brick- 

banlc , mole , pitr, 
Beerenliuid , f. a bears slin. 
Beerenklaauw , (zeker kruid) , ƒ. 

bearsfoot. 
Beerenleider , 7». bearward, 
Beerin , ƒ. she bear, 
Beerwortel , (zeker kruid ),^jpïct- 

nel , new. 
Beest , n. beast , wild heest , wild 

baast ; lastdragend beest , beast 

Jor carriat^e , like a male or 

sumpter-horse. 
Beestachtig , beestig , adj. beastly , 

brutish. 
Beestachtig worden , f o berone a 

bsast , io i^TOw brutish. 
Beestachtigheid , ƒ. beastlintss , 

brutality, 
Beestelijk,' adj, beastly , brutish. 
Beestenherder , beesteuhoeder , m. 

herdsman. 
Beestenhol , ti, a den , or cavtfor 

baast. 
Beestenkaroper, m. one thatfights 

with wild bea.if. 
Beestenmarkt , ƒ. casth-marJcet. 
Beet , ƒ. bit , moreel; beet broods , 

morsel , or hit ofbread. 
Beete, biet,/, b et ^ a root. 
Bef, ƒ. band, cape ; de bef van 

cf.nen mantel , the cape of a 

c^oai. 
Befaamd , adj. renoufnd ,famous. 
Befaamdheid,/, rtnown. 
Begaafd, a'fj.^ifted,endued, qiin.- 

lified ; met verstand begaafd , 

endned with underf-tandinj:;. 
Begaafdheid, /.ento/f/nc/ïf,acyui- 

red parts. 
Begaan , bedrh'ven , v. to commit. 
Begaan , beloopea , v. to reachhr 

itralkinf^ ; gij kant die plaats 

voor den avond niet begaan , 

foa cannot reach that place 

bef ore n'^ht ; laat er mij mede 

begaan , leaue it io me. 
Begaven , f. to endue , endouf. 
Begeeren , *'. f o desire, cOi>et ; wat 

is uw begeeren , wbal's your 

desire? gij zult niet begetren, BEG. 

thou shalt not covet. 

Begeerig, adj. desirous, coJefou*. 

Begeerigheid , ƒ, cofetousness. 

Begeerlijk , adj. coi>etous,^reedy f 
desirable. 

Begeerlijk, adv. covetO'i'tJy. 

Begeerlijkheid , f. cooetoasness , 
lust. 

Begeerte, f. desire, request , will; 
hij had eeue grootc b?g«eerta 
om haar te zien , he had a great 
desire to nee her ; op zijne be- 
geerte, at his request. 

Begekker, m. a mocker, baiferer, 

Begekldog ,f. a rnockinfi;,jearin(^. 

Begeven ,v- to befake , to repair, 
resort ; zich naar de stad bege- 
ven, to go to the city, to retort ^ 
or repair io the iown ; zich 
tot de letteroefening begeven , 
to ^iue one'sself 10 study. 

Begeven , verlaten , v. to Uaue , 
sail. 

Begeleiden , v, to acconpany ; io 
condtict, 

Bepenodigen , v, to give grace f f o 
fauouT. 

Begieten ,f. to water, besprinkle. 

Begieter , m. ti'aterer. 

Begieüng, f. water ing, sprinkling. 

Begiftigen , v. to endow. 

Bt giftig- r , m. donor, the bestower 
of a donation. 

Begiftiging, /.a'o?xa//o.7, Me besto» 
wmgofagift. 

Begin , n. beginning. 

Beginnen , v. to begin , commtnee. 

Beginsel, n. commencement ^ ie- 
ginning. 

Beginsel grond, principle; hij heeft 
goede beginselen ingezogen , h€ 
is enduedwiihgoodprinciplesf 
de beginselen van het latijn , the 
rudiments of the latin tongue. 

Beglnren , v. to leer at , to ogle, 

Begoochelen , v. to enchant , fas- 
cinate , delude. 

Begraafplaats , ƒ. burying-place. 

Begraven, e. to bury, p.p, buried ; 
het lijk zal morgen begraven 
worden, the coros i* to be BEH. 

huritd to mor rot». 

RpffMTeiii» , f. burtul. 

Bejjraver , ;« biirier, wid^.ttalcer 

Be);raviiiK i ĥ bury'inif , inttrment. 

Befjn.-iiti'ii , «/. /o limit. 

Begrip , «. cjpacf}, coTiprithen- 
aion, apprefi'^nsioii; snel l)f|;iip, 
guick ttpprehensio i / p'rnit; bo- 
Ifrip , mra^ cat>iictly ; kmt !)•• 
(frip , abridt^ement , abstract. 

ncjfi-opijfu , i*. /o ovrrffrcu/. 

hetfToeifn , V, to salutt ; to con- 
l^ratulatf. 

Be|;rootrn , v. to estimate , to ra- 

t« , to fillltt. 

Brpnioiin:; , ƒ. «^stimation- 
Bfigrjjpflijk , a/y. comprrAensife. 
Uc(;rijpcti , f. fo compmAend- 
Bt'icrijpeii , bfvattea , f. lo appre- 

hend , I oicrtva , und4rst ind ; 

ik begreep de zaak tlu.» , / con~ 
ceifed the matter thua. 
Begaicliel<;n , v. to bet^ui/e. 
Begllll^ti}ff II , v.to faveur, gratifj 

coantriiarice. 
Begunstiger ,/7»./a<'0urtfr, encou- 

ra^er. 
Bei;nust giag,/. gr at iyi ra tien, /a- 

fo uring. 
B<'eiia t ƒ■ nita , b^guing. 
Begijiic-r.-i , ƒ. fcue ra «an de bc- 

zaaiisfDist , th^e cross-tree yard 

of a ma t 
Beliayi^lijk , aij. et adv. pUasant , 

agrei-abln. 
Bc!i if:*"lul^''«'«J ./. agreeableness , 

delig^t/ulnesa. 
Brlin^en . f /O i'Uise , //i-.? ; bel 

L'haapt mij <.insi )i niet , I do 

nol like it all ; J wn not at a i 

pleajttd wi'hit ,■ ik lirb prcn iu- 

fi.Tgrii d-iarin , I Vo -wt l:ke that. 
B'hag-r , m. pi ■ > e'. 
Behagiiiff , f i>fra > g, compltan- 

ce , complacency. 
Bclialra , v. to draw info , to 

prevail. 
Bcnaleu , Tfrkrijgen , v. to oh- 

lain , ifet ; «Ie zc^jc brhaltn , 

to ohtain the vtctO'y. 
'W»*'''>g, ƒ. a drawi.ig into , BEFI. »5 ohfainirig. 
Behalve , pren. except , t<lPa. 
Bebalvc dat ,beMit» , rnortovtr. 
Hebau leien, v.to haridle, man:i<'«, 

treat , men moet zalke zakca 

zeer omzigtiglijk beliandcleo , 

oie /7»u./ traat such matter» 

ve'y rircumspectly, 
Belj.iiidt:ling,/;Aj«i///jy, treat ing, 

rtttn-iging, 
Bcliaadigen , u. to dtlivar, to hmd 

over. 
Beliandiging , ƒ delivering, 
Behiingen , v, to h^ng abont , *• 

adori f eeue kamer behangea , 

to hang a room. 
BeliiiKfer, 'T», a tapgstry-maktr er 

u.ihol't'rer 
BeliaiiKscl , n. hangings, curtiin», 

a suit of harigmgs. 
B-li.ir' igen, v, to min'l,endeayour, 

to t ik< care of. 
Bcliarti;,'er , m. oie that tikee 

diliff t care. 
Reliarti^ing, f. endeavcur^ a tct- 

rrful miixding. 
Bebrbt, ad), auhjecf , liable to ; 

Diei kwalen behebt , troubled 

u> th dis'-ases. 
Bcïiet ren , f. to manage; to ad~ 

m'n-.ter. 
Bthcersrheu , v. to govern , rule , 

tiomt-ietfr. 
B. lieor»ching , f. governing , do- 

mirftering 
B'-lieincn , v. to enclose» 
Beltelp , n, a shi^'t. 
Urfi.lpen , V. 'o m.ike a shi^t. 
^vhcl/.va ,v,tQr.o itai'i ; w.it bc- 

hp|«dp den br ef ? what WJsthe 

• tf frits u' t^.- I ttr. 
B liendig , adj. h^trfty ,d€Xttroue, 

Rh-nil u'ieid , f. df-xirtity' 
Behenüi^lijk , a<f('. daxt*rousfy, 
cl-f. riy 

Behoed CU , v tj keep , pteterve , 

RibordtT , m l eft-r, pr^servar. 
Bfliordin;; .fl p:''g, pr4>rtrvirg 
Btbocdin dJel , n. pretm-atire. 
B è6 BEH. BEIJ. Belioetlzaam, adj. en ad'/. prudent, 

circumspect, 
Belioefte , behoeftiglieid ,/! nooJ- 

drnft , m. necessaries. 
Behoeftig , adj. lijk , adv. indi- 
g«/>/ , need) , poor ; belioef'tige 
mensclien , indi/^ent peOf>!e. 
Behoeve , n. tea mijuea behoeve , 

in my hehalf. 
Behoeve» . f. to stand in need , or 
to want { wij belioeven uwen 
raad niet, we don^t wa^jt '\our 
counsel , or adtice ; gij beliotft 
morgen niet te komen , you 
neednot come to morrou' ; men 
behoeft dat niet te doen , one is 
nat hound to do it. 
Behooren , v, to become , belang , 
portain ; bij behoorde zoo niet 
te doen , A« ought not to do so ; 
gij behoort te denken dat , you 
ouffht to f/iinl: t/iat ; ik heb ge-: 
daan zoo els het behoort , I hare 
done whnt was fit; wienbehooil 
dat huis ? to wkom belongs ihat 
house ? who owns that house ? 
dat behoort tot deze zaak nit-t , 
that does not partain to this 
matter ; doe bet naar behooreu , 
do it as it ought to be. 
Bchooilijk , adj. et adf. becomirg, 
yit , decent; ter behocjlyker 
tijd , in due time. 
Behoorlijkheid , ƒ. decenrj, 
Behoad , zie Btliondenis. 
Behouden , reddeji , f. to save 

keep , preserve. 
Behouden , onder zich honden , i>, 
to Jceep , retain ; wij hebben het 
•veld belionden , we have kept 
the field ; liet schip is belion- 
den , the vessel is in safefy ; iri 
behouden haven , in a safe port ; 
ik wensch n behoade reis , / 
with ^ou a goodjournrj ; hij 
heeft het geloof behouden, he 
kas kept the fiith. 
Behoudenis , ƒ. preservation , sal- 
valion , safeiy ; conservation. 
Behoudens , jJrfp. sat'e, 
Buhooder , m. saviour,pre^erver, keeper. 
Behuisd, adj. havir.g a heuse f 
eeoe behuisde straat, a streetfull 
of houscs i een wel behuisd 
dorp , a village wrll stocked 
wtth houses , a populous vil~ 
lage. 
Bcliuizing, ƒ. a house and its 

ai>artnients. 
Beliulp , o/ beiielp , n, help, shift; 
ik gebruik dit maar lot een be- 
hulp , / on'y make useofthia 
as a shift. 
Eeholpzaam , adj. lijk , adv, wil- 
ling to help ; iemand de behulp- 
zame hand bieden , to be help-' 
f ui to one , to assiit one. 
Behulpzaamheid , f, readiness to 

help. 
Bf.hnwd vader, m. father in law, 
Belmwd zoon , m. son in law. 
Beliuwflijken , v. to get bj' mar- 
riage ; bij heeft vccl gelds met 
haar btbuwelijkt , he has a 
great sum of mone^' in mar" 
riage with her, 
Bc'}astrd,adj. aged,old; bejaarde 

vrijster, old maid. 
Bejaardlieid , ƒ. old a ge, 
Brjag, o. bejaging, f. a striviTTg 
Jor , an endeai'Ouring to gat 
ar.y thing. 
Bejammeren, v. to lameni ^ to 

pitj) , io bemoan. 
Beide , pron. both , alle beide , 

both ofthem. 
Beiden , v. wait , tarry. 
Bejegenen , v, to meet , happen ^ 
occur ; hij bejegende mij op de 
straat, he met with me in tha 
street ; mij is nooit iets zulks be- 
jegend , I nevcr met with such 
a thing in my Ufe ; iemand 
vriendelijk bejegenen, to u»e 
one kind'y, 
llt]F gemvg, /.rencounter,Tneef iTig, 
üccurrence , chance; wondeiba- 
re bejegening , strange occur^ 
rerce ; vriecdelijkc bcjeger-iug , 
kind usage. 
Beijveren , v, to endeavour zea- DEK. 

lous[y. 
Bfijveriiig . /I zealou» endeauour- 

Rriti'l, m. chiizel. 

Il'k , tn. the muulh of a heast. 

\\tV («Tu »ojjel« , a bill , éfflit ; 
hom! den \t<V , hi-tigel , hold 
^ our tonffuc , sirrah ; ik /al u 
den bt'k v/A nno^ren , /'// tnuke 
'>0'< hol'ljoiir torif^ue. 

Brkfcril , ndj. converted, 

B' keerder , m. cotverter. 

Drkroren , v. to turn , ronv^rt ; 
iemand lot liet christelijk gelnot' 
bekeeren , to convert O'it to tht 
C/tristian faith. 

Bekeerinp , ƒ. conversion , reptn- 
tarice, 

Dekrnd , adj. tnown , discerned ; 
n.Tar don l)ekriiden weg ▼ra^oo , 
/o ask what one Inows bffure- 
hiind ; een van niijnc jfoede be- 
krnden, one "f nty ucqitatntan- 
crs , a familiarfriend of mine. 

Bekend makfn , v. to notify , ac- 
quaint , f^ive notice , adpertise , 
sii^nify. 

B«rlccndmnking , f, notlfication , 
adi'ertisfntent. 

Bekennen , bf-lijden , u. to confrs^ , 
brkrnnen , erkennen , v. to ark 
nowhd\^e ; bij wil zijne miidaad 
niet bekennen , he won' t ronfess 
hia crime ; eenc viouv%- beken- 
nen , to know a Ufomin , to 
have carnal knojrled^e of her. 

Bekrnnin^ , f. confession , ack- 
now'fd^vient. 

Bekentenis, ƒ. confesxion. 

Beker , m. cup , c halter , braker. 

Bekeuren , e. to fine , to mulct. 

Bekijken,»', to look at; to look 
into. 

Bekijkfr , m. spectator, 

Bikyven , v. tu < h:de. 

Bfkijver, m. chider. 

Bekken , n. bason ; scheerbekken , 
liarher's baton. 

Bekkeneel , n. hersenpan , f. skull , 
brain-pan. 

Bekladden, V. bedaufb,bedash, b«- BEK. 3> tpitter y blot ; zijne k!eed»T*3 
Wareu met slijk b<ikUd , hia <:lu~ 
thr-f wrrt be.yj>attiir-d with 
dith ; bekl.iddrn , b''U»ter;rD , 
aijir-rs-t , brrsp itter^ utam. 
BckliildtT, m.slandartri dffamer, 
BekUd liD); , f. asp-raion^btipat- 

t rliii^ , stairii'l^, 

hMii,n.comptuint,lam'}ntation, 

BrklaRtrlijk , adj. et adv lament- 
ahle , d"tlorubl* , wotful. 

Bi-kla^elijkkcid , f, lamcatablc- 
ness, 

Bekliitjen.»'. to complain , lament, 
bru/ail , r^gret , rue ; iemanda 
rouw beklagen , lo coidole with 
onn , to exprtfsa one' 3 surrow to 
one f ''r .-o-ne disaster ; hij bo- 
kl.i:it;de den roow bij haar over 
dfti dood van hare mocdjrr , ht 
coidoled w.th herfor the death 
of her mol her. 

BtklagtT , m. complainer, lamen- 
tr-r, ac''uxer. 

Btkl.int , öé//. cnslO'ned , ee.a wel 
lukliiote winkel, customrd shop, 

Bfkl.ipjwn, verklikken, v.to betray, 

Brklaj'per, m hdtraj'-r, 

n<;klnj>|jing ,ƒ. betrayin^. 

Bckletden , v, to array , to drett g 
tf> incest 

llf^klecdmf; ,f. clc/hin^ , enduing, 

Bi k'cedi. 1 , n. coyerint; ; cost, 

Rrklenid , adj. anxiou* , ptr- 
pl-x-d. 

BikUmdlieid , f. anxiety , ptr~ 
plex t). 

lïfklijvihp, v.to last, eontinut , 
to t ckfast. 

Uekliinnirn , v. tn rlimb iipon ; d» 
ninrcu van eene stad lakLinmen , 
to scal* th* walls of a ton'/i. 

Brkl.miuing, f. climbin^ «/ ot , 
scalade. 

Bik'onteren, »'. tofoul, to dirtj, 

B. km Kilieid , ƒ. perplcxity. 

Biknillen , v. toptnch , to grietv, 
trvuble. 

Bekndibelen , v. to haf^gle } be- 
knibbelen , lijarkloveo , to cat-il. 

Beknopt , adj, succinct , compftt- 
B a ie BEK. BEL. dious, short. 

Jiekaoptelijk , adj, conpendiously 

Beknoptlieid , ƒ. succtnctness, 

R«k.norren , u. to e^rumble at. 

Bekocht , adj. bouti/it too dear, 

.Bekonielijk , adj. that wiek may 
be had «asily^ obtainable, reco- 
ver ab Ie. 

Bekomen , *. f o get , receive ; ik 
heb nog geene betaling; kanoea 
bekomen , I have not been able 
to get any p ay ment ; zijn geld 
weer bekomen , to recouer one'ó 
money ; wel moge het n bt-ko- 
men , much^oodmay it doiyou. 

Bekoming ,f. acquisition; actiuir- 
inff, obtiiinin^. 

Rekommerd, adj uneaxy, anxious. 

liekommerdlieid, ƒ. anxifty, heav- 
inesü of mind , concern. 

Bekommeren, v. to incumber, zich 
bekommeren , to trouble one'.s 
aelf , to take thoa^ht , to be 
solicitous , to be concerned. 

Bekommering;, ƒ, incumbrance , 
apprehfnsion , umbra^e. 

Bekommerlijk , adj, et adv. trou- 
ble some. 

Bekommernis , ƒ. care , ."olicitude. 

Bekomst , ƒ satitty , fill ; ik hrb 
mijne bekomst , ƒ havs eafen 
enough , or as much a« is con- 
venient , I have «aten well , 1 
have eaten myf.ll. 

Uekoopen, v. hij zal het met den 
dood bfkoopen , li willcoat him 
his life. 

Bekoord , aij. charmed ; fempted. 

Bekoorder, m. t'-mpfer, entinxr. 

Bekoorlijk , adj. tt adv. aUuruble ^ 
anticnf^, charminf^, attractiv>; 

Btkoolijkheid , ƒ. charm , allure- 
ment. 

Bekoren , v, to temp , allure , en- 
tice , charm. 

Bekoring, f. temptatlon, 

Bekorsten , v. to enco'npass with a 
eru.it , to put in a cru.st. 

Bekorten , v, to be short ; to shor 
ten. 

Itkostigeo , f. to defray the char Kfs. Bekostigen , ƒ. a defraying of 
charj^tis ; hij heeft er de bekos- 
tiging van , he is at the charge 
of it. 

Bekiabbelen , v. to scratch. 

BekracliLigen, v.to confirm^ratify; 
de oiikom'it heeft zijn zeggea 
bf krachtigd , the issue hui co;i- 
firnied tvkat he said. 

B^-kracIitijrer , m. confirmer, 

Bekrachligiug , ƒ. confirmation. 

Bekransen , v, to adorn with d 
e^arland. 

Bekreunen , zich bekreanea , **. tO 
ba concerned, to matter ; ik be- 
krean er mij gansch niet aan, I 
do not matter it at all, 

Bekrijt , adj, met krijt bestreken , 
ch-ilked. 

Bekrijten, beweenen , v, to bewaih 

Bekiinipen , v. to live more spar- 
inj^iy , to reduce or diminish 
expenses. 

Bekrompen , adj, scanfy', sparinf^. 

Bekrompen gehaisvest , narrowl^f 
lod^ed. 

Bekrompenheid , f, scantiness , 
narrotvness, 

Bekrooneii , V. to crown ; met eer 
bekroond, crow/iedw//^ honour, 

Bekruid , adj . met kruiderij be- 
strooid , spiced , seai oned with 
spices. 

Bekruipen , v, to keep sneakingly 
upon , f o surprize. 

Beksiiijder, m. cut-throat. 

Bekuipcn , v. to intri^ue , t o plot, 

Bekwasni, adj. fit, apt, able, con- 
t!;ruou'!. 

Bekwaamheid , ƒ. fitness, ability, 

Bkwaam maken, v, to fit , ena- 
ble , quif'fy. 

Bekwaam maker , m, fitter, quo- 
lifier. 

B kwamclijk , adv.fitly, 

Bikwijl''n,«^./o slaver, to bespawl. 

Bel , ƒ. bel ; waterbel , bubble. 

Bcla )gd. adj.entrapped, enanared. 

Beladder ng, ƒ scalade. 

Bclagchelijk , adj. ridiculous; iet» BEL. 

l)cl)(|;rhelijkt TOordr«jf^n , to tarn 
any thfnt; info ridiculif. 

Relagclif lijklK-id. f.rirlit uliiusnes\ 

Bcl.i(;rli«-ii, f. to ridicule, tu luu)^/i 
at , to deride. 

Bclaper , /Tl. lyer in walt ^ en- 
snarer. 

Beladen , v. to load ; tofreif^ht, 

Rtl.T^'fn , V. t<> Ij-i ivay. 

Bfl.iginp , ƒ. loyirtg in wiif. 

firliiiff , n. import iinrc' , concern , 
interest ; eeoc zaak vnn weinipf 
b('lang',a thingofsinaH imporl- 
ance i ik wem er peen br-lan;; 
in, ƒ won' I concrm m ) rif wit h 
it,orahoutit; de bclanijfii vnn 
den slaat , the conc. rus of h- 
state ; lit-t is /ijn Ix-lant; om Iki 
Ie doen , it is ht inirrrst to ' o 
It ; belaiiReiidc <lic laak , con- 
crrnin^ that matter ; wat niij 
helanpt , for my part. 

B laiiptlfxn , ad), disinteressed. 

Belangen, •'. to concern f to re- 
Kard ; to interest. 

Belanpende , prep, concerninff. 

Belatten , bezwaren , v. to bur- 
then , ckarife. 

fidüstin , bevelen, f. to cAarf^e , 
comrnand. 

Belast I ren , v, to defame , to slan- 
der, to detract. 

Belasting , f. burthenin^ , charg- 
inf( With taset / de Imi/cn ziju 
belast, ihe housea are char^ed 
with taxes. 

Be!» ctl'i;! II , f. to harm,ir)ure, 
wronie, ahu'e,oJ/rnd i bij li.efi 
mij befeedigd , A« hus i'ijurtd , 
er uhtise'i me. 

Beleed ipt r , m. ubuser, rffender. 

Bcleedigii); , ƒ. injury. 

Beleefd , adj. courtcous , cifil. 

Beleefdelijk, adf, cturteousfy' , 
civilly . 

Beleefdheid ,./". courtesy , civility, 
good-brredinx ; beier fdheidohai- 
▼e , out of respect , or cumplai- 
êance. 

Belerinin, f. nut Irem bestiy- 

Jlco , to dawb with cioj. BEL. 99 Bi'Ieenfn , u. to borrow moruy 
iipon , to pawn, 

H-lef, n, sict^e. 

Hi-i.-geraar , m. bexiff^er, 

H^'efjorrn , V. to hesieffe. 

Hel' gering , ƒ. stege, 

Mejeggen , t/. ichikken, to order; 
zijne rede wel beleggen , to 
Ord-r his speech Wtil ; zijn geld 
b-leggen, to put out one' s irio~ 
nry touse, or to lend tt out 
upon itxe ; eeu touw aan eenm 
paal beleggen , to Jasten a rope 
to a pi Ie. 

(lelegsel, boordsel, n. lace, walloon, 

IJr li-id, n. conduct, direction; rnau 
van beleid, marl of a ff ood con- 
duct, 

Helenimeren , v. to trouble, to int— 
pede , to ohstruct , to stop- hin- 
der; liij IS belemmerd rau spraak, 
he faulters in hts speech , ht 
speaks fau.ltering,1y, 

nelennneriug , f. trouble , A*/ï- 
drance. 

Belend , adj, adjoining, conti- 
^uous. 

R. leuding , f. border, contiguity. 

Helri, n. htndrance,$top ; ieniaml 
belet aniidoeii , to hinder ont ; 
doe ik n eeoigf b«Ut aan 7 do I 
hinder y OU ? 

Beletsel, n, impediment, obstacle, 

Belrticn , V. to hinder^ to present , 
to slop. 

Beleven, v. to liveupto , to lift 
to see ; zi.ne bilijdenis bele- 
v<ii, to hvr up lo one\' profes— 
sion , ik zal l>et niet belt ven , I 
shall no: live to see it ; wij be- 
leven sicriile tijden , we life in 
de ad times. 
Briezen , a<Jj. wt II read. 
Belezer, m. p' nuuder, inlicer ^ 

charmer. 
Bele/ing , ƒ. penuasion^ intieing, 

t hiirfninif. 
Htlgeii , f. to be dtspleased f »r 
(ij/ended at ; br\g q niet , bg 
nut ojjrndrd. 
Belgziek, bvlKzacLtif, adjjcalous, 
fi d 30 BEL. frettirif;, 

BeJgzifkte , he\^ncht, f. jealousy, 
resfutment, 

BeÜKimel , m, rin^leader. 

Beliefd, afij. pleas^d , beliefd, 
inRevolgd , ^ratifitd. 

Belielte ,f. pleasure. 

Beüpgen , v to belie, 

Belie^iiig ,yi hefyin^. 

Believen, v. to p'ease ; watisnw 
ielifven ? what is;\ our pUasu- 
Te ? liet i» zijn believen , it i.s Ais 
Tnind ; naar zijn eigen believen 
leven , 'o liue arcorHine to hrs 
own fancy , aU het God belieft , 
if it plenses God i wat beliefi 
B? what is y OUT pleasure? what 
doyou wint ? what woufei you 
fiove ? what do you pfease? be- 
lieven , involgen , to gratify ; 
hij tiaclit haar in alle» te belie- 
ven , he endeavours to gratify 
her in every thing, 

Bclieving , ƒ. complacency. 

Bellen , v, to ring the heil. 

Beloeren , v. to lurk , fpie , or 1o 
wiitch one. 

Belofte, ƒ. promise ; zijne belofte 
■volbtcugen , to fu^fil one' s jro- 
jnise ; eere beSofle of gelofte 
aan God , a vow, 

Belownu rd , adj.shady, shadowed 
w- lh trees ; eene belomnierdc 
fontein , a shad<) fountain. 

Belonimeren , v. to give a ihade , 
to incumber. 

Beloinroenng , f. ouershado^^ing, 
incumbrunce. 

Beloiiken , v. to look with a wan- 
ton eye ; to ogltf. 

Belonking, ƒ. looking with a 
wanton eye. 

Bilooiibaar , adj. rewardable, 

Jlcloonen, v. to reward, recom 
pinse. 

Belooner, ro. rowarder. 

Beloon ing, ƒ. rewurd, recompense, 
wog s. 

Beloop , Tl, lirt beloop der wereld , 
the cüurse of ihi^ world. 

Qeloopeu ^ v. to reach by runn- BEM. 

ing, beloopen , bedragen, to 
amount ; hoe veel beloopt hel? 
how much does it come to / 
Beloven , v. to promise. 
Brl^oos,ƒ St.Anthony'sfire^an 

erys'pelas. 
Belsnoer , ƒ. hell-string. 
Belnisteraar , luistervink, m. eavet-» 

drcppt-r. 
Belnisteren , f. to eavesdrop. 
Beluistering, ƒ. overhearing. 
Belast , adj. desirous, Instful; be- 
last zijn , to desire eagerly , to 
ha^e a longing , eene beluste 
vrouw, a woman that haa a 
longing. 
Belastheid ,ƒ. an eager appttite ^ 
eagerness , the longing of uio- 
men. 
Belijden . f. to confeas , proftss. 
Belijdenis, f, confession , profes^ 
sion ; eene belijdenis des geloofs, 
a confession offai'h ,- belijde- 
nis van godsdienst doen , to inake 
a p'ofession of religion. 
Belijder , m. confessor, professor. 
Bemagligen . V. to conquer, seize , 
ocerpower ; eene stad beniagti- 
gen , to conquer a town. 
Bemagtigicg ,f. conquering. 
Bemannen , f. to man , to furnish 
with men ; een schip bemannen , 
to man a ship. 
Bemantelen , t'. to cloak , to pal- 

liate , to conceal. 
Benianteüng , f, cloaJcing , pre^ 

tence. 
Bemerken , v. loperceive , appre» 

herd , be8,in to see. 
Tycmeil.'nig ,f j^erceifing. 
Bemest , adj. dung.d. 
Bemesten , v. to diing. 
1'emetselen , r. to wallup. 
Bemiddelaar, m. arbiter, arbi^ 

tril tor, mrdiator. 
Bemiddeld , adj. rich , wealthy. 
Bemiddelen,»', to arbitrate , me- 
diale, 
Benuddeling , ƒ. arhifrement, ar- 
bitrage , mediation. 
Bemind , adj, loved^ beloved f hc- HEN. 

minde Ttiend , belo^edfriend. 
Brnjinii.nr , m. loi^er, 
Beininnrlijk , aij, et adv. loitef^ , 

amia'iltr. 
Rem niit-lijkhriil , f. lovelinest, 
B«*mitinen , v. to loue. 
Hcmiiincniwiiardi); , adj, iiforthy 

to be loved. 
Betnocial , m. busy-hody, 
Bemorijt'n , f. /d m'^ddle with , to 

irouble himself, to taie pains , 

to con<-t^rn-himsrlf i hij wil «r 

rich niet mede bcmoeijcn , he 

will not concern himself with 

it. 
Bemorsen , v. to foil , fovï , sitlh . 
Bemor«»iig . ƒ. soiltni^ , sulhin^. 
Bemorst ,pa't. soil^d, fouled. 
Bcnioft , aij. mossy. 
Bemurt II , v. towalt, tomure, to 

fmce uho it with walls. 
B II , iii.iiid , ƒ. bashet , scuttle. 
Bfuaaijfii , 1'. iemand benaaijen , tv 

merid one's cloath. 
BL-iiaAr«'i^rn , v. to endeaiour, 

usa diligence. 
Benaarsii;;itig, ƒ. enditavour, ap- 

plicatton , dilif^ence. 
Bi*naniiw<l , adJ. xtrait , anxious; 

lii'n;«.iM\\ d v.it) borst, asthmati- 

cal; lM'u.'i.iu\\de tijdeo, dijjicult , 

or hard limes. 
Brt]aaIl^vdtlcid , ƒ. strait , oppres- 

sion. 
BriKianwen , f, to sfraitrn , op- 

press ; ik nioct mij ffcweldipom 

zi.ineiit wil l»ennauweo , / mUit 

live ver-) hard , or ver) spar- 

ingh for hts sake. 
Bcnailitld ,adj prejudiced,dam- 

aged. 
Benader l«u , V» to damage , pre- 
ju dice. 
Beiindeelitig , f. damaginf^. 
Bi-naderen , «'. to claim , challen 

i;e , la) cliiirri to. 
Benadering , ƒ. la) in^ claim to. 
Benamen , v. to git'e a name 

dtrnominate. 
Benard, adJ. ttraitened ; pcr- 

plexed. BEO» 3» Bende , ƒ. troop, band , company\ 
body ; cretif ; eene bendi- pav- 
deiivolk , a body of horst ; rent 
l>ende roiteri , a troop of hor - 
srm-n. 

Fleindeii , prtp. helow , beneafh , 
und-;r ƒ henedeii de zestien ja- 
ren, under atxleen yeara of 
Oi^ir ; ii.iar beneden paan , to f^o 
below ; de benedenstad , the 
lower part of the tuurn , the 
hnvi'r town. 

R-n»-denwaarts , adj. doivnward. 

BenelTens , benevens , prep. toffe- 
t/ier, with , besides i daar beoe- 
vena , moreoi-er. 

Benemen , v. to tak» from i take 
nway , deprii-e. ' 

Renrmer , m. depriver. 

Beneiniii^ , f. taking aivay , de~ 
privmg. 

Benepen , adj. pinched , solici~ 
tous , anxtous, 

BeiKveld , adj, fog<ry , misty ; 
dark , dusH , 

Rencveldheid, /. cloudiness , d<xrk- 
ness. 

Benevelen , v. f o cloud , tO coêt a 
mist , to darken. 

l^''i\c\v\n\^, f.cloudtngfdarkenln^. 

Bengel , m. ra.'cal , sirrah. 

H'-n;;el , m, klokje , n. a heil. 

Hengelen , f. tu rtng the heil. 

Bi'iiirii\\CD , v.to be curioua. 

Benijden , V. to env\ , gritdge ; 
iemand zijn geluk benijden , to 
enfy on e his happines* ; bct#r 
benijd dan beklaai^d , better tO 
be enfied than pitted. 

Bi-iiijiler , m. eniyer, 

Benijdinj; . ƒ. ent) ing, grudging , 
emulafion. 

Benijd ster ,ƒ. envyer. 

Benoenirn , f- to denominatt ; to 
norrtinate , appoint. 

Brnoodi^d , adj. to be in want. 

Benoodi^jllieid , f. want. 

BeiiDordf n , ad •■ the north »ida , 
nortward ; b ii"orden de plaat» , 
nnrthwiird of the place. 

Bcocleuca , y, to atudy , to t*er~ 
B t 3» BER. B«oogren , v. to aim at ; wat beoogt 

hij ? what does he aim at. 
htooging,,faim,intenfion,rles7^; 

wat is zijne brooging ? what is 

hts intention? 
Beoorlogen , v. to maie war 

against, 
Btoosten.prep, et adv. at the easi 

tide; beoosteu de stad, eastwurd 

of the ci'y, 
Bfpaald . arij. limit ed ; boundfd. 
Bepaaldelijk , adv. determinately. 
Bepwlfn , v. to limit , bound, 
B<'paling , f. lim.rtition. 
Bepeilf n , v, to sound ihe depth. 
Bepcinzen , v. to meditate^ to 

consider, to muse upon. 
Beperken, c. to limit. 
Bepissen , p. to bepiss ; to pist 

upon. 
Beplakken , f. 1 o paste on. 
Beplakking ,f. pastir.g on. 
Beplant , adj, flanftd. 
Beplanten . v. fo plant ; de wallen 

met gescbnt beplanten , to plant 

the canon on the walh. 
Beplanting ,ƒ. plantation. 
Beplf^isteren , v. to plaister , to 

piaster. 
Bej l»-iten , V. 10 plead , to discuss. 
Brploegcn , 1'. 10 plow or till. 
Bep!ui0id , odj. crested , copped, 

adorned wit h feai hers. 
Bcpluimfn , o. io stick , or adorn 

withfeathirs. 
Bepraten , v, io persuade ; cajole » 

whetdle. 
Beproeven, v. to t/y, male a trial. 
Bei'.roever , m. trn r. 
Beproeving , ƒ. f nul. 
Beraad ,«. dtliberation ; in bnand 

netnen , to take inro delibera- 

iion. 
B- vaadslagen , Icraad-laan, v. to 

deliberale j con.'ult. 
BeraHclslaging ƒ. dthhrration. 
Bttanifii , v. to ccnsider, to delib- 

erat-- i )k zal er mij op beraden , 
/ will constdtr il y wel beraden, 
adv, ivell-advisedt BER. 

Beramen , v. to oppoint , drlih' 
erute ; een middel beramen , to 
appoint means , to think of an 
expediënt. 

Berd , berderen , n. board ; te ber- 
de brengen , to propose , topui 
in que. tton. 

Btreddfien, v. to b ring in order , 
to clear , to rid. 

Reregenen , v. to rain upon, 

B realen, v. to administer. 

Bereiden , f. to pfr]>are , dress ; 
lakenbi-reider , m. clothdrester i 
lefibereider , m. tanner. 

Bereiding . f. preparation. 

Bereids , adv. alraadj', 

Bereidvaardig , adj. ready and 
preparcd. 

Bereidwillig , adj. ready and «^il" 
linfr ^ oJKcious. 

Bereidwillig^eld , f. readiness of 
mind , of/^ciousnes.<!. 

Bereik , n. rtach; bet is buiten mija 
bereik , it is out of my reach. 

Bereiken , V. to reach unto , tu at" 
toin to ; zijn oogmerk bereiken , 
to compass hismtnd; to obtain 
one's aim ; ik beb den onder- 
dom van vijftig jaren bereikt . 
I have attained the agt of 
fi.^'y 2 e ars. 

Beieizen , *-. to travel throvgh, 

Brrekenen.c to calculate,to com." 
pnu: , to reckon , to rate. 

Brrcniien (cene siadj v. to invest 
a iowi. 

Berennen , v. to ouertake by rutl" 
Tiinu or ^all, jping. 

Bei}; m. mountain , hill ; booi- 
b'ig, ho;)-i^tack ; zijne barea 
stonden te berge , his hair stood 
at an end, 

Berp.'K hiig , adj, mountainoua , 
hi'h. 

BtTglewoner , m. mouhtaineer , 
hif^hl ander. 

Beigen , v. to save, secure ; d* 
gordrren vau een schip bergen , 
t o safe tke koods , or cargo of 
asfiip f i mands leven bergen, 
to save ont'a Uje ; berg uw g«- BER. 

reedschap , put up \our tooJa , 

ber^ u , y,A nit den weg , itand 

out of the way, 
BcrKfii , vi-rb«rrjeii , v. lo hide ; ik 

weet uici Wiiar ik mij berden zal , 

I don' t knoiv where to hide 

mjaelf. 
Bcr^iT, Tti, he that safes, 
Df rpgew ai , n. inmcral. 
Bfrclio'-n , n. i'hrosant hen. 
fiereliuQt'-i) ut barglioutco , n, the 

ribs of a ship. 
Bei^rje , n. htllock. 
Berging , f- a sut in^; lijfsberping , 

êavin^ of one's life , also , 

shelter after shipwrcck. 
Bergpl.ials , f. /ra<i<u£j/i« , reposi- 

tor% . 
Bf rpi>»ptr,fr», pepi<er of the mount. 
Brrifiot , f. marmntto. 
Bergsnp , n. mineral liquor, 
BcrK''ii'f , f. mineral, 
BerK>"P , rn. tcp of a hill, 
Br rgwt ik , n. mtne. 
BeiKweikcr , m. miner. 
Berigt , n, inforrnation , account, 
Bj-rigtcn , v. to infurm , in.struct. 
Beri^ltr , m. tnt'ructur, mfurmer. 
BrriKlini; , f. infurtnatton. 
BrtijJt'ii , f. to rule on horseback ; 

to manage a hor se. 
Berijmen, v, to rh) rne,berh^ me. 
Bfrijmiiig , ƒ. vcrsi/^intc. 
Betil , m. berji^ (kind of f^reen 

gem.) 
Beriipadilig , adj. fuiven to reprov- 

inf^ , Tfprchenstve , critical. 
Bi-riipelijk , at//, et adu. reprova- 

ble , reprehensible, 
Brrispfn , v. to reprove. 
BtriiptT , m, reprovtr, 
l\etiiptng,f.reproof,reprehension, 
fiftki-nboom , m. birch tree ; ber- 
ken brzrin , m. birchen broom ; 

berkcniijs , n. birch. 
Bcrkenmeijer , m. froote beker , 

brimmer. 
Rrinagu- ,f,borane ,{an herb.) 
Briuftrrii , ni, amber. 
ÜtrcxmJ , vctmaaid , adj.famous, 

renowned. BER. 33 Beroemdheid , n. famotuntiM , r»^ 

nown, 
B'-iormrn, v, to boast , brai^, 
Bi-roemini;, /. ioaxtinf^ , brai^f^inff, 
Briocp , n. Lei (if pi ng ,ƒ. ca/Zin/f , 

vvcation , appeul ! wat is zijn 

beroep? uhat is his cullinf^? 

what is hi^ empLiyment ? een 

beioep op den kuuiug, an appeal 

to the kir>t^, 
Bemepen , *■. tu call tot;ether , to 

call unio , to challentfe ; het 

parlcmnil beroepen , tu call , or 

iumm'ju the parltament ; *W 

kan heu» nirl beioepeu , I cannot 

ca/l to htm, he is bfjond th* 

reach of my poice. 
Bcrorptr , m caller , appeaier. 
Beloerd , adj. troubled j alarmed 

anxiuus ; uneasy. 
BeroeiOlieid , f, pah\. 
Beroeren, v. to troubi«,stir,move. 
Herorrinif , ƒ. stirriiif^ , moi^tnK. 
Beroerte , ƒ. stir, tumult , trouble, 

dislurbance, 
Beioest , adj, rusty. 
Beroesten , »/. to Kreuf rusty. 
H-n>e»iing, ƒ. f^rowm^ rusty, 
Beiokkeuen, «/. to work under 

hand , rontrive, conspirt , plot, 

in.Uit(ate, 
Berokkend , rn. contriver , iiuli- 

ffolor. 
Bfiokkeninp , f. u/orkinff under- 

hand,inachination, contrivirtfr. 
Berooid, adj. foor.indigent, bare . 
Beiookcn . *-. todry in the smoke , 

</•< w smvky , perfume. 
Beiookiug, ƒ. smoking, perfuminfc. 
Berooven , f. to deprtfe, rob,spoi/, 

bereave ; eer beroovea , to dt(f^- 

me. 
Beroover , m. depriver. 
Berix-vinj; , ƒ. deprivin^ , rcbbijig , 

priuatton. 
Beionw , n. repentancs ; beroiw 

hebben , to repine. 
Btrcowcn ,*>. to repine , repent. 
Benie, ƒ. hand-barrow, 
Beriten , v. lo burst. 
Berucht , adj, fatnou». 34 BES. Bernchtheid , f. renown, 

Berniien , f, to acquiesce io a 
ihing^ ; to depi^nd upon. , . . 

Be» ../! «pnoul wijf , old woman. 

Bf schaafii , aij. poli f e, 

BetrhaaPJheid ,f.politeness, good 
brendini^. 

Jieêchptamd,adJ.as^amed,bashfuI. 

Bescliaamd worden , to grow a,i- 
himed . to hïush ; iemand be- 
schaamd maken , to makc. one 
ashamed , to make one bJu^h. 

Beschaani'lelijk , adi/, bashfully. 

B«schaamdlieid , f. shamofaced- 
nes-, ba.ihfulness. 

Bescliadipd, adj.hurted, dama-ged, 

Bes( liadipen, v. to endam.age,hurt. 

Besfhaiiging , ƒ hurting, 

BescliaduwcD , v to overshadow, 

Bescliadnwing', ƒ. overshadowing. 

Bescli*mpn, v, to ashame; to make 
one aiharn''d, 

Bescliaming , ƒ. making ashamed. 

Bescliansen ,v. to intrench ,fence 
abou'h with bulwarks. 

Beschaven , v. to plane , square , 
pol'sh. 

BeschaTPr, ra. polisher. 

Beschaving , ƒ. planing, polishing. 

Besclieid , n. answer, return ; be- 
scheid geven , f. f o return an 
answer; iemand kwaad bescheid 
geven , io f^ive one foul lan- 
guage ; bescheid laten weten , 
to send word; bescheid bren- 
gen , to brinff word again ; be- 
acheid geven in het drinken , to 
pledge one in drinking ; be- 
scheid , berigt , n, account ; 
relation, tnformation; zijn be- 
scheid toonen , to shew his com- 
mission. 

Bescheiden , gematigd , adj, dis- 
cretn , moderate» 

Eesrheidenheid ,y. discretion^mo- 
derafion. 

Bescheidenlijk , adf. distinctly , 
discrately. 

BeBcheidrijf , f. ai^pointemont. 

Beschenken,»', to make one drank. 

Beschenken , bogiftigca, V» to gi*^ BES. 

present. 
Bcsrlienker , m, giver, 
Be«chermehng , m, dient. 
Bescht^rnien, v.to de f end y prat e et , 

vindi -ate. 
Beschermengel, m. tutelary angel, 
Bfschermer , m. beschermster , f, 

defender , protector. 
Bpsrhfrmgod , m. iutelar divinity, 
B. .'<cliermheer , m. protector, 
Besrljt-rmiug, ƒ. de^«ce , protec^ 

tion. 
Beschieting, ƒ. shooting at , wain- 

scotting. 
Beschijnen, v, to shine upon. 
Beschijten , v. to beshite. 
Beschik, n, dispos al ; hij heeft er 

het beschik van , he hos the 

disposal of it ; beschik-al , /», 

busy-hody. 
Beschikken , v. to order ^ dispose. 
Bescliikken , verschaffen , v, to 

procure. 
Beschikker, ra. disposer, procurer. 
Beschikking, ƒ. disposing, procur^ 

ing. 
Beschikmoer.yi hussy, procur«S9, 
Beschilderen , v. to paint, 
Beschimmeldheid , ƒ, mouldiness. 
Beschimmelen , v. to grow mouldy. 
Beschimmeling , ƒ. growing moul" 

dy. 

Besch\m\<en,v.tojeer,taunt,moch. 
Beschimper , m. jeerer, mocker ^ 

taunter. 
Beschimiiiug , ƒ, ajeeringftaunt» 

ing , mocking. 
Beschonken , adj, fuddïed. 
Beschonkenheid ^f.faddling. 
Beschoren,, adj, dastütated ^ <fo> 

signed. 
Beschot , 7». deling , wainscot. 
BescIioQwen , f. to view, bthold , 

contemplatg, 
Besrhomvcnd , adj. theoreficah 
Beschonwer , m. bsholder. 
Beschoawing , ƒ. piewing ^behold- 

ing i contffrnnlafivn. 
Beschrediii ,pjtrt. bfstrid , stntd' 

dl«d over. 
Bcschreijelijk , adif. deplorablf. BES. 

Regclireljen, v. to bewail , deplore. 

Bc'sclirevcn , ƒ>. written , descrtb • 
ed , summjrifd, 

Beschrijdt-D, u. to stride, or strad- 
die Ofer, b^slridu. 

Rfsclirijvcn , v. to descriha» 

BMclirijver , tn. wriier, describer, 

BcsclirijvinR , ƒ descrifitton ; wr- 
reldbciclirijviDg , ƒ. coamu^ra- 
pfiy. 

Bescbroomd , adj. et adv. timid , 
timorous ; jearfully , ttmo- 
rously. 

Bcscliroomdheid , f, fearfulnets , 
scrupulositr- 

Rcsrlmit , ƒ. biaket. 

Beschuldig«-n , v. to accuse , tax , 
bliime , charti«. 

fies('liDldi|rpt' , m. accusfir, 

Besi huldiging , ƒ. charffe , accusa- 
tion. 

Beschntsel , n.ftnce. 

Besrhnilen , v, to profeet , fence , 
de f end. 

Btsc\tnni'v,m.drf ander, protector. 

Besrhnttio^ , ./". protecfion. 

Beseirrn , v. to perceive , to be 
aenxtble of. 

BeseftiDg ,/. besef, n, perception , 
êtnse. 

Bfsje, n. old woman; littleb^rry. 

Bl'ïliinn , V. tu smite ; sclieperi be- 
slaan , to embargo; een paaitl 
betlnan , to shot a horse ; niet 
^xer beslaan , to plate with 
iron ; in gond heshian , to tip 
with mold , to tnchase ; metl 
beslaan, to mate batter, to 
mix meal with milk , or water. 

Be$lid)bercn , v. 1 o slabber. 

Resiabbenng , f. slabberinfc. 

Beslag , n. arrest , also ihefurni- 
ture uf a t/iinf^; een beslag oi> 
»cli<pin , an embarf^o y ijzer 
beslag, iron bands, or bocps. 

Beslagen ^part. arrested , seized ; 
scherp besia^in , om over het ijs 
te kaï iieu loopcn , frost nailed. 

Beslapen , «/. tolie with a woman ; 
li'} is beslapen , sfie ha.t lam 
ufith a man ; ik zal er mi; ceu» BBSl S5 op beslapen , I will takt couruil 

of my jiillow. 
Be9l<fcliteii,c./a decide, compourté^ 

dettrtnine, 
Resleihtei , m. decider^ componn- 

df.r. 
B«sle«:liiing , ƒ. decisiuru 
Bi-^lissen , V, to decide. 
lU'slissi mi , adf. dectaive i disfi^ 

ntlive ; po:,itive. 
Ucülunimeri-ii , f. to encumher ; to 

imftede ; to entani^le. 
Besliikeii , u. to dirty , bcduf^Iw. 
Bfslijking , ƒ maktnt( dirty. 
Bciiluleii , part. closed , uicloêtd , 

shut up. 
r^esluijercn , •». to feil. 
Besluit, n. cont liuton , resolution^ 

detcrminatton ; ei-n bestnit ae- 

nien , to takt a reaoluttott; 

raad^ijesluit , doeree , act. 
Besla itt.-u , insluiten , v, to tnclon , 

incliidf. 
Btslaiien , f. to iricluda ,re3olve , 

dccree , determine. 
nisiuitneniin^, f. rtiolution. 
Bcsnieieu , v, togreasa ^ smoor, 

aiomt. 
Bismtrinfj , f. greasinff , be- 

smeartna;. 
Bcsmt t , adj, poiluted , dtifiltd , 

sputted. 
Besmettelijk , adj, conta^ious, in- 

fectioua ; cenc bcsmetteltjjta 

ziekte , a contagioua , or catc/i- 

irg disease. 
Bcsmrllclijklieid , f. contogioas- 

ness. 
Besmetten, v. to defiU ^ inftct ^ 

corrupt, 
Bi-smctter , m, d^filer, 
Besmtttiug ,ƒ. dtfilement , ir\fa*- 

tivn. 
Btsmullcn, v. to toil , bedavrb. 
Bcsiiijdtn , de Toorliiiid , r, t9 

circumcise. 
Besnijder, m. circumcis^r. 
Besiiocijen , ♦'. to prune , lop , t» 

retrench, curtuil, clip, impatrf 

oveftolli^'liciltu besBoeijen , to 

Tttrcnch superfiuitus; iciiuad< 
B 6 l6 BES. loon be'noejjen , io curtailone's 

Beinoeijer , m. clipper. 
Besnoevine , ƒ. pruning, clipping 

retrenching. 
Bcjnot , a//'. snotfy. 
BesDofTe'eo, v. to pry into , 

snujjle. 
Beïnnffelinp , f. pry'ng into. 
Bespannen , v, fopu' to , a.i hor- 

*es ; de koets werd met zes p?iar- 

den bespannen , six horseswere 

put to th" coach. 
Besparen , v. to 'pare ; to save. 
Bespatten, bespat teren, f. to 

hedai^h ^ to befpaiter. 
Bespelen , f, to ploy on ''a mu.ii- 

cal instrument ; de klokken 

bespelen , to chime. 
Bespenren , v. to perceive , re~ 

mark , discover. 
Bespeur ing , f.perceivingy discov- 
ering. 
Bespieden , v. to spy , pry into , 

ii/atch. 
Bespieder , m. spy , emissary. 
Bespiedinp, ƒ, fpyrg. p^ying into. 
Bespiegelen , v, to speculate , con- 
tent plat e. 
Befpiegelend , adj. speculative , 

contemplative. 
Bespiegeling , ƒ. speculation , con- 

templation. 
ficspikkelen , v. to speclcle, 
Bespikkelin^ , f. speciling. 
Bespoedigen , f. to speed , iopro- 

mote , to hosten. 
Bespoelen , v. to wash. 
Bespotten , v. to mocJ: , scojffl 
Bespottelijk , adj, ridiculous. 
Bespotter , m. mocier, sccffer. 
Bespottiug , ƒ. mocling , scojjing. 
Bespraaklliejd , f. eloquence- 
Besprek, n, agreemrnt, cundition. 
Bospreken , p, to besprak , ogree ; 

eene plaat* op een' wagen be- 

§preken , to agree for a place 

in a coach. 
Bespiekinp , f. agreeing , be- 

qutathing. 
f «»pr«u{;«u , besprenkelen , r. to BES. 

sprinkle , powder, 

Besprenping, besprenkeling , ƒ, 
sprinkling. 

Bespringen , v. to leop upon , io 
axsnult . invade; bespringen, aU 
de honden , to line , as dogs, 

Besprinper, m. assaulter, assai" 
Ier, in vader. 

Bespiingiug , f. leaping upon f 
assault. 

Besproeijen , V. to water; dt 
jonge planten besproeijen , tO 
water the young plants. 

Bcsproeijer , m. waterer. 

Besptoeijing , f. watering. 

Bespuiten , v. to spout vpon, 

Bespaiting, ƒ, spouting upon^ 
.^pouiing into. 

Bespuwen, v.to spit upon, bespeurt 

Bessen , bezien , f, berries. 

Best , sup. best ; bet is best dat , 
it is best that } zijn best doen » 
to do one'spart, to do his bestf 
zijn uiterste best doen , to do 
one's utmost , to use one's ut- 
most endeauour ; het gemeene— 
best , the publiek benefit , th» 
publiek welfare , the common-^ 
wealth. 

Bestaan , n, toeleg , design , en» 
terprize ; het is een stout be- 
staan , it is a bold, orhazardous 
undertaking. 

Bestaan e. to consist uith equityg 
hl) kan van dat loon tiiet bestaan , 
he cannot suhsist on sueh wa- 
ges ; ik besta zoo niet , lam not 
of svch a temper , / am not «o 
minded. 

Beslaan, ondeinemen, v. to un" 
dtrtake , venture; ik duif het 
uitt bestaan , 2 da/-e not vent- 
ure it. 

Bestaan , v. to be related to one ; 
hij beslaat mij zeer na , he ia 
nearl^ related to me ; hij be- 
slaat mij gansch niet , he ia no 
kin at all to me. 

Bestaanbaar, adj. that may 5# 
óone , orjusttfcd , reasonable, 

Bestaaol\^k ^ adv, consistent ^ bc- BES. 

itaanlijk , iutcliikkelük • adj. 
tolernhie, 
Rett.iiiiilijklieid , ƒ exiitence. 
Ik'ttaiiil , n a truce,durance ; een 
Lestaiiil iiKikcn , to make a 
truce ; in lienland hlijviMi , to 
latt , to remain in beinff ; Iit-t 
lieeft geen Lettand , it is not 
lastin^. 
ricsinijd , vermogen , adj, able, 
Hesi.inddeel , n. aubstance. 
Be.siedcn , v. to hustow, contract , 
bart^ain ; zijn geld besteden, 
to laj out hls monej ; weik he- 
fteden , toat^ree about maiinf^ 
flTj > work , f o hespeak work , tv 
nut out work; ieniaiid op een 
L.mdwfik besteden, to bind 
ontapprentice to a handy craft 
trade ; in dt-n kost besteden , 
to contract for one's diet. 
Bestedinu , ƒ. bestowin^ , layinf^ 

out, agreeinff, bargaininf^. 
Bestek, n. ontwerp, project J 

design , scheme. 
Besteken , e. to stich , stick , prik ; ' 
met bloemen besteken , f o sfick 
withjlowers y tofastenjlowtrs 
Upon ; een besloken werk, 
cvntriutd business. 
Bestel, n. orderint^ , conduct. 
Bestelen, e. to rob , defraud. 
Bestelfjcld , n, postale. 
Bestellen, v. todeliver; eenen brief 

besttjlen , to deliver a letter. 
Besteller, m, one that delivers th» 
letters come hy thrpost , orthe 
goods tent b} a ship , boat , or 
carrier, 
Besieniocflir , f. grand dame, 

old woman, 
BesteniDien , ♦'. to ajpoinf , to 
averee upon ; «enen lijd bejiciu- 
nien , to pitch upon a time. 
BejteiEiner , m. uppointer. 
Beslrmniini; , /. appointoment , 

aKrtement. 
Besirmptleii , v. to give a name , 

to caracterise. 
Bcitrndin , adj, tteadfast ^ firm, 
€onttant. BET. ar Bestendigheid,/, tttad/attruês ^ 

constanry. 
Besu-ndiglijk , odi». conttantly , 

Jirm/y. 
BrsiiT^en , if. to die ofanyacci~ 

dent , or disease ; liij is bet I»*- 

siorvt n , /ie ditd of it. 
Bestevaar, m, gr and- s ir e , old 

man. 
Bestier , bistuar , n, direction,go^ 

f eminent , management , cort- 

duct. 
Bestierder , bestuurder , m. rjo- 

nagrr, governor, director. 
Bestirren , v. to order, govern% 

manage. 
nesiiering,/. managing, orderingt 

directton, 

Bestollen , v. to coagulate , /• 

curdle, 
Besiornien , v. to assault, attack » 
storm , muade ; eenc stad be- 
stormen , to storm a lown. 
Bestormer , m.assaulter, invad*r, 
Berslorniiog, ƒ. stormir.g, assault- 

ing. 
BrstriifTen , v. to punish ; to rt- 

primand , to rebuke. 
Bestralen , p. to irradicaté ^ ahinm 

upon , coit beams upon. 
BestraÜDg, f. irradication f €i^ 

linhtening. 

Bestralen, v. to pave,make a eaU" 

sewo) ; een bestraten weg, ^a 

causeway . 

Bestrijden, v.to er-counter, attact» 

Bestrijder, m. c/iampiun,eneount- 

er er, 
Beslrij<ling ,f. encountering, 
Bestiijken, v. to do over , to rub ; 

to (inoint. 
Brstrijkiiij;, ƒ. anointing, rubbing. 
Be»irooijfn , v. to stret» abomt ^ 

cast , or spread apon, 
Besioiving , ƒ. bedusting, 
Brstnnr , zie Bestier. 
Betaalbaar, adv.pa^abU,tolvabU^ 

solvent. 
Betaald zetten , vf rgelden ^ p, t* 
repay , return , revengt, 
, Bitaalueestcr, m. cashaer. 38 BET. Betalen , v. to pay. 

Betaler, m. a pay-Tnaster. 

Betaling , f. pay ment. 

BetameJijk , adj. et adv. decent ^ 
wellbecuming , seemly. 

Betamelijkheid , ƒ. decency , seem- 
liness. 

Betamen , v. to become , beseem ; 
Let betaamt hem , it becomes 
him , it is his duty. 

Betasten , v. to handle , to feel. 

Betasting , f. feeling , handling, 

Beteekeueu , v, to sif^nificate. 

Beteekenis , ƒ, signification. 

Beter , comp. better ; beter zijn , 
to be better } beter worden , to 
grow better ; beter maken , to 
mdke better^ to raend. 

Beteren, v. to grow better^ to 
cure ^ heal , recover; zich be- 
teren , io mend one's self. 

Beterhand , ƒ, as aan de beterhand 
zgn, to be on the mgnding 
hand. 

Belerhais , rasphuis , n, a house 
for curing distracted people , 
orfor the corifinement of de- 
bouched persons , workhouse , 
bridewel. 

Betering , ƒ. mending. 

Beterscliap , f. amendment , re- 
co u e ry. 

0eterweten , n. best knowledge. 

Beteugelen , v. to bride , refrain, 

Betengeling , f. bridhng, refrain- 
ing , check. 

Beteuterd , p. at a loss , out of 
countenance ^resolute, speech- 
less. 

Betenterdheid , f. being put out 
of countenance. 

Betigten , v. to accuse , impeach , 
insimulate, 

Betigler ,771. accuser, impeacher. 

Betigting , /. an accusing , im- 
peachingk 

Betimmeren , v, to build upon, 

Btttitelen , v. to entitle. 

Bcionie, ƒ. betony y (a herb). 

Beloog , n. demonstration. 

Betoogeo , v. to demomtrate i to BET. 

show ; to clear up, 

Betoomen , v. to bndle, 

Betoonif r , m, bridlrr, 

j Betooming , ƒ. bridling. 

Betoouea, v.to show, demonstrate, 

Belooner, m. shewer, demonstra- 
tor. 

Betooning, f. shtwing. 

Belooveren, v, to enchant^ charm , 
h^witch, 

Betooverend, adj. charming ^ be- 
witching; hetooveriug, f, charmf 
enchantment; betooverlijk, adv* 
charming. 

Betraand, adj. covered with tears. 

Betrachten, v. to endeavour ^ 
mind; zijnen pligt betrachten ^ 
to mind one's duty. 

Betrachting , f. minding , eTidêü" 
vouring. 

Betrappelen , v. to trample , Or 
tread upon. 

Betrappen , v. to catch , surprize , 
entrap ; iemand op eene lengen 
betrappen , to catch one in alie. 

Betrapt , adj. caught , surprised. 

Betreden , v. to tread upon ; be- 
treden weg , beaten path. 

Betreffen , v. to concern. 

Betreffend , adj. related unto , 
concerned. 

Betrekkelijk, adj. relatice, having 
relation. 

Betrekken , v. to draw , attract , 
compass about, relate unto, /e- 
fer ; verscheidene zaken ondfr 
een hooldpunt betrekken , to 
draw several maffers under 
one head ; iemand met cenen 
•wisselbrief betrekkeu , to draw 
a bill on one. 

Betrekking,/, drawing ^ encom- 
passing , reference , relation. 

Betreuren , v. to mournjo lament, 

Betrenring , f. lamentution. 

Betrokken , p, drawn , ottracttd, 
encompass€d ; belrokken met 
eenen wissel , being drawn upon 
with a bill ; in regten betrok- 
ken , sued hefore justice ; bc- 
Ijokken lucht , cloudy skj'. BËÜ. 

Bctronwen, f. to tru*f, refy upon 
BetronwiDR, ƒ. trustinf^ , relyinf; 
upon. 

Bfiicri, V. to washjomoist a sore. 

B«^loipen , V, to witnifs.t , testify ; 
Viieii<i»ilinp bi-tuipen , to show 
friendship , or kindness. 

B*liiigpr, m. testif't'ir, witness. 

BciiiigiiiK , ƒ. teslijication , wit- 
nexsin^. 

Bptniiien . v. to enclose , fa hadf;e. 

Betnininjr I ƒ hedt^in^ about. 

BctAs-etPr , m, pedant ; carper or 
cafillfr. 

Bclwijfclen , V. to questioi, , to 
douhf. 

Btftis i«fen ,f. to disput o , debate , 
call into question. 

Belwisier , m. disfufer, debater. 

Betwisting", ƒ. dispute , debat- 
in^ , calting into question. 

Bengel , m. rin^ , or iron hoop. 

Bruk , m. «laf,', strohe. 

Brnk , beiikiMihnom , m. beech. 

Benkelaar, m. buct/er , shield. 

Beukelaar , beakliamer , m. woodtn 
mallet. 

Benken , v, to beat , f o cudgtl , to 
drub. 

Beul , m. han^man , txecutioner. 

Rcnl.iclitif^, adi. crutl; barbarous, 

Bcaling , f. black pudding. 

Beunl)ans , m, one that fvllows a 
irade without beingswom. 

Bennliazen , f. to foUow a tradt 
without being admitted. 

Bcnrs , ƒ. purse ; elkander met 
gesloten lifnizcn betalen , to 
pay one arother with ac- 
counts , without hi^ing out 
any nione). 

Bcoi's , der kooplieden , ƒ the ex- 
change ; bij is naarde benrs, he 
is f^one to the fxchange, 

Benrs , benrzif,', adj. melfow , as 
nprar tkitt beptnt to rot ; eeue 
Lenrzipc j'eer , a mcllou' pear. 

Beurt, f, turn; op zijne bcnrt, 
at hls turn; liet 'n l:rm meer dan 
eeni »e beurt pevallen , // has 
icon his fatemore thanonce ;^ DEV. 35^ benrt om beurt , bïj beurten , 

b\ t'irne, alternatifely. 
Reiirtelings , adv aiternativelf, 
Beortraan , m. bcorttcbip , n. a 

vessrl that coes by turru to a 

certnin place. 
Bcnrts( liipper , m, the masttf of 

surh a vessel. 
Beurtwisseling , f. vicissitude. 
Bcnrtwijze , adv. alternatively , 

h\ turns. 
Bi'ur/.cnmaker , m. pursemaker, 
B'-nrzen»ni)der , m. cut-purs«, 
Bcnzel^jar , jn. tryfler. 
Benzelacbri); , adj. trifiinff ^ chil^ 

dish , pnerile , frivoluus. 
Beuzelarij ,f,trijlingbusinea8. 
Beuzelarijen , to^s ,fopperies» 
Bfu/flen , V. to trijie. 
B.'uzeling, ftrijle^a smalt matter. 
Bevaarbaar , adj. navit:^able. 
Bevaarbaarlieid , ƒ. navigablaness. 
Beraart , bedevaart,/'. />///^rj>7ia/»'ff. 
Bevallfn , behagen , v. to please , 

like ; het bevalt mij wel , ƒ like 

it well , bevallen , to lay in. 
Bevallig', adj. gracieus , pleasing, 

comerly , handxome. 
Bevalligheid,/ comeliness, 
Bixalliglijk , adv. in a comely 

wa^ , handsomrly. 
Bevangen, #». to soize , to strike , 

to üverwhelm. 
Bevaren , v. to sail upon , to b» 

confej ed upon , Ttavigafe ; be- 
varen naatroos , m. experienced 

scaman. 
Bevattelijk , adv. capable , cem~ 

prehtnsive. 
Bevat lelijkheid , f. apprahensipe- 

nej.v. 
Bevatten, v, to hold , contain , 

apj'rehend , coinprehend. 
Br\ attin^, f. a]>p re hansi on tno f ion, 
Be\e<litcu , f. to fight with ^ 0n~ 

co'inttr, atfack. 
Beveiligen , »». to secure, to rtnder 

safe. 
Beveiliging , /. securinK. 
Bevel , n. command , charge. 
Bi»«len , LelMltn , V. t«bid^ coffi- 40 BEV. BEV, mandf char^» , enjoin ; bevc-l pulout. 

len , aanbevelen, io command ; Bevolkilitid , ƒ. populosity. 

ik beveel mij aan zijne zorg, I Bevoordfelen , f. /o adfora/o^tf , /ö eomm.it , or , command mjself 
Io his care. 
Bevelhebber, beveler, m, com- 

mander y officer. 
Beven , v. io tremble , to quaJce , 

to shi- er, 
Bcvensterd , adj. made with Win- 
dows , ^lazed. 
Bever , m, trembler. 
Bever , m, beaver. 
BeverReil , n. cas^foreum. 
Beverhoed, m. beaver hat , castor. 
Bcveinel , beveinaard , ƒ. stone , 

brealc , saffafrof^e , {an herb.) 
Bevestigen , v. to confirm , qjffirm, 

settle , establish. 
Bevestiger , /re. confi.rm.eT, 
Bevestiging, ƒ. confirmation ^ 

establishment. 
Bevindelijk, adj. et adv. experi- 

mental , experimentaV^ . 
Bevinden , v. tofind , experience. 
Beving , f. tremblinp;. 
Bevingeren , v. to finger , to set 

the üngers vpon. 
Bevlekken , f. io spot , stain, de- 
file , m.aculate. 
Bevlekker, m. defiler y stainer. 
Bevlekking.y. spotting , defiling , 

maculation. 
Bevlijtigen , v, to endeavour , to 

he diligent, 
Bevlijtiger, m. one that endea- 

vcurs , dm gen t ly. 
^ey\i}t'tging, f. diligent^endeapour. 
Bevloeren , e. to pave. 
Bevochtigen, v. to water ^ wet ^ 

motsten. 
B«voditigiug , ƒ. watering , moist- 

ening. 
Bevoegd , adj, Itgal , lawful , 

competent. 
Bevoepdiieid , ƒ, fitntss , qualifi 

cation. 
Bevolken , v, topeople , populate , 

colonize. 
htyo]kmg,f.p£Opling,popuJation 
fitTOÜt , adj. et adv, ptopled ,^o- favour. 
Bevooroordeeld , adj, prejudiced • 

prepossessed. 
Bevoorregt , adj. entitled. 
Bevoorrcgten , v. io prefer , /♦ 

priuittge. 
Bevoorwaarden , p. to condition , 

agree. 
Bevoorw aarding , ƒ. conditioning , 

agreeihg. 
Bevorderaar , m, promoter. 
Bevorderd , part, aduanced. 
Bevorderen , v. to promote. 
Bevordering, ƒ. promotion ^ ad" 

vancement. 
Bf'vorens , adv. before now. 
Bevrachten , v. to loade or lade. 
Bevragen , v. to ask for, 
Bevitdigbaar, adv. reconciliable. 
Bevredigen , v. to appease , recoa" 

cile , propitiate. 
Bevrediging , ƒ. appeasing, recow 

ciliation. 
Bevrfemden , v, to wonder. 
Bevreesd , adj, afraid ; iemand b»- 
vieesd maken, to make ont 
af raid. 
Bevreesdelijk , adf. fearfully, 
Bevreesdbeid, y. fear^ anxitt^f , 

timidity. 
Bfvriend, adj. befriend. 
Bevriezen , v. to freeze, 
Brvriezing , ƒ. f reezing. 
^>i\\\}d.tn yV.tofree t deliver^ rt^ 

deern. , franchise. 
Beviijder, m. deliverer. 
Bevrijding, ƒ. freeing y dclif*- 

ring. 
Bevroeden , f. to perceive , op" 

prehend, 
BevroediDg , ƒ. apprehension, 
Beviozfn, adj. frozen up, 
BtMuchl, adj. big with child,with 
^oung ; bevrccht worden , tob» 
gc't with child , conceive, 
Beviucliten , v. to get with child. 
Bevinchiing, ƒ get t ing with child. 
BevuilcBj*'. tomakefoul^to b«w- BEW. 

tayf , zich bevuilen , io beahit 

oriff's aelf. 
Revnilin^ , f. mahing fouK 
Bew^iarder, m. ieejer, preser- 

vtir. 
n<'wani lieden , v. to verify. 
Bewaailn-tleu , v. to venfy , cer- 

tify , teslify the rfal'ty. 
Hfwajilie.il, adj. verified. 
newaken , f tv guard , waken. 
Bfvv.iM , adj. fenred about tvith 

walls , fort fied 
Bcwallfn , V. to ft^nce about with 

w ilh and bulivarkx, 
BewaiHJeV n , e. to walk upon , to 

fnqwnt. 
Bewanileliiifr , ƒ. waltini^ upon. 
Bt-w.irrii , f.to kerp, preserve, 
B'yrarin(f ,/, keeptriK , preserving. 
Bcwa'iclien , «'. to wash, 
Bpwas«en , v. to cover by' some 

tliir g , that grows over it, 
Bfwntrren , f. to water. 
Bewatcren , bepissen , v. to piss 

upon, 
Bewa'erinp , ƒ, watering. 
Beweegreden , ƒ. motive, 
Beweenen , v. to bewail , weep 

over. 
B< wefTiinp , ƒ, weeping over, la- 
menting, 
Brw eerlijk . adj. et adv. moveobfe; 

bewegelijk, liarlroereud , plia- 

ble , movirg , pat/lef iral ; een 

Lewrpelijk gezegde, a moving 

sent r nee, 
Bcwegt li.ikl.'id f- mobili/y ,patf>- 

etical be/iaviour, 
B<\v>-Kin , t>. f o move f inducc , 

alto to tijfitt. 
Be\vgfr, Tn. mover. 
l)iwr(;"'Si /• niovirg of the af- 
fect ion s. 
Bt wt-Idadigcn , V. to benefit , to 

do one a good turn. 
Beweren, v, to de f end , astert , 

ajjfirm. 
Bewerirg,yi a^serting, 
Betwerken , ♦». to u-crk out. 
Bf welker, m. /ic t/iat werks out. 
ficwukiDg, ƒ, woriing vut, BEW. 41 operation. 
BrweTk»lelIJ;,'en , V. to do , ej)ee- 

iuiite , perforin. 
BiwiTi»'» , bcgrioijen , v. to cast 

at , ik kau liit'u b<M)iii niei bewrr— 

piii , ƒ cannot cast so far as 

that tree, 
Rewt-steii , adv, westwardojf, at 

t II ' wr.<tt side. 
Bi'WKTOoken , «/. tocunsf, to ptr^ 

furnt with frnnkincense. 
Bcwi f . n, prnof^ evidi/ice , tU~ 

mOTistration. 
B. ^vij^brl• f , m. writtcn evidence'i 

also a s-gi.rnint, 
R« \^ ijsrr (Icii , f. argument. 
Bi-vsijicn, V. to prvi'e , demon- 

itraie , also to ats>gn ; eerbe- 
wijzen , /o ^/•'* Acz/io/r, to rev»» 

rencf ,• vriendschap bew^zeo « 

to shotv frieridship, 
Rfvs iüigen , v. to consent , yitld» 
Bewillig. ng , f, consent. 
Bewimpelen , v, to cover with a 

pretence, to di.<:guise, palliafe^ 

cloak ; de zaak bewiaipelcD , /• 

minct the matter, 
Bcwinipcling , ƒ. disguising , pr»~ 

tencr , colour. 
Bi'wiiid, n. adminisfration, maTt^ 

anemcnt ; het bewind hebben, 

to have tht administration t 

manage. 
Bewinden , v. to wrap up , to Ïtè- 

1 olve , envelop. 
Bewindhebber, m. adminiitrator^ 

manager^ direitor. 
Tii-wnóhihhiv f!, f administration, 
B>-\» ludinc , ƒ. wraj'/iit.g up. 
livw il dul, n. that which is w/ap- 

ped ubi ut , ci'Ver. 
Rt wii;dsnian , m agent. 
B'wrpeii, adj. indiired, jnoved. 
B« welken, V, to cloud , obnu" 

bila'e. 
Rrwolking , /. clouding , darlgji- 

I g , ohnubtlation. 
R< wonderen , v to admire,' 
R< wDiicu , «•. tv du '11 in , inhabit, 
R'Woner, m. ir.hübilant, 
fiiwoniiif , /. inhabitinf. 4* BEZ. Bewoond, aeJj.inhahited, bewoon 
de landen , inhabited countriea. 

Bewooolijk , bewooabaar , adj, in- 
fiabit ible ^fit to well in. 

Bewoorden , v. to word , exprest ; 
tij weet zijne raeeninp wel te 
bewoorden , he knows well how 
to express his meanin^ ; zijn 
brief was wel bewoord , his let- 
ter was well worded. 

Bewoording, f. expressiori,phrase; 
nette bewoording , quaint ex- 
pression. 

Uewnst, adJ. acquainted, con- 
scions ; hij was ervan bewast, 
h* -was priuy to it. 

Bewnstbeid , f. consciousness. 

Bezaaijen , f. to sow upon. 

Bezaaijing , f, sowing upon. 

Bezaan, m. bezaansmast, ths 
m-zen mast ; bezaans-rteng , m, 
t'i-! mizen to;,mast ; bezaans- 
ree, y. J/V/ mizen y-'^r.l 'T.nd sailj 
bezaans srbeerlijn , of schoot , ,/'. 
the mizen sheet ; bczaans-knik- 
Stang , f, the mizen staj / be- 
zaans mst , ƒ. the mizen chains. 

Bezadigdlieid , ƒ. t^ravity, staeed- 
ness ; bezadigdheid des gemoed*, 
composure ofmind. 

Bezadigen , v. to appease, 

Bezecren , f. to hwf. 

Bezeeiing , ƒ. hurting, 

Bezeeveren , v. to wet with spitfle, 
to drivel. 

Bezeevering, ƒ. mahing Wet with 
spittle , drivelini^. 

Bezegeld, adj. seal>id, conjtrmnd 
with seals ; bezegelde briif , 
a bond conftrrned with the pu- 
blic seal , or a writ by seafs , 
whertb) it appears that onc is 
the owner of a howe or land. 

Bezegelen , v. to set on/i's stal to y 
Ly heeft zijn geLnigenis nict zijn 
bloed bezegeld , he sealed his 
testimony with his hloo l. 

Bezeilen , v. to arrive hy sailing ; 
hij heeft de haven bezeild , he is 
arrivtd in the haven; eenwel 
bezeild' schip , agoodsailor , a BEZ. 

»hip that carrie.1 his sails well. 

Bezem , m. broom, bssom ; bezem-* 
slok , broorn-stick. 

Bezending,/, ambassade , depu- 
tation. 

Bezet , adj. occupied , very busy. 

Bezeten , adj. possessed ; van den 
daivel bezeten , possessedby the 
devil ; een bezeten mensch , a 
demoaiac , one that is posses- 
sed with the dtvil. 

Bezetenheid , f. bginj^ possessed 
with the dei/il, 

Bezetteling , m. a soldier ofagar- 
rison. 

Bezetten , v. to beset, encompats , 
edge , lace ; de plaats is bezet , 
the room is taken up, or, ths 
place is garisoned ; zij waren 
door den vijand bezet, they were 
encoftpassed by tfia enemy f 
rok met een galon bezet , pet- 
ticoat laced with gold or silfar 
lace. 

Bezetter , m. he that besets. 

Bezon ing, ƒ. a fitting up , sur- 
rounding ; garrióOn. 

Brzieid , adj. animuted. 

B-zielen , v. to giuelife , animafe. 

Bezien , f. to took upon , v ie w. 

Bizicuswaardig , adj. et adv. wor» 
thy to be seen, 

Bizig, adj, busy , occupied. 

Bezigen, v. touse, make use of, 
to emphy. 

Rezigheid , ƒ. business , employ» 
ment , occupation. 

Rcziglioa<iing , ƒ. amusement, 

Rezigtigcn , t'. to view , int-pect. 

Bezigt iger , m. viewer , inspector, 

Bezigtiging, ƒ. uiewingjnspection. 

Bezingen, v. to celebrate {in a 
poèm), 

B-zinken , v. tosettle, 1o sink to 
tilt bottom. 

Bezinnen , v. to set one's mind 
upon , loue ; bezinnen , beden- 
ken , to think upon, to exogita- 
te ; ik kan het niet bezinnen 
hoc hij dat heeft kunnen doen , 
/ cannot comprehend hou^ h* BEZ. 

«ra» ablt to do that. 
Hezit , n. fiotsesfion. 
Bezitirlijk , adj, poMtative ; hnil- 

trlijk voornaamwoord, pofj«jji»'« 

Bc7.iltru , V. to posêess, 
Rr^itter, fn. po.ts^rstor, 
lic-r.ittiiif;, /. posstssion , enjo-i- 

TTient. 
Bezoeilt-laar , rn. defil^r. 
Bfzoriirlf n , V. to soit , d^fil'. 
Btzocdrlme , ƒ. soilmg , drfiling , 

drjiltntrnt. 
Rrzoik , n. visit. 
R^-io^Vm , i*. /o visit, 
Rrzorkcr , m. visitor. 
Ri»zoi'kii)|r , ƒ. visitalion. 
Rc7oliliprn , f. to pa^ wages to a 

soldier. 
BezoKliT>p ,f. soldiers par , wagfs. 
Bcznnd Bm , v. to sin , fotrans- 

Rrtorron, adj we I-advised, cau- 

tt'ous. 
Rtvf.rjrd , adj. careful^ solicilous , 

rènrerrfd. 
Bpzorf;cJ , Vfizorgtl , adj.provided , 

B»7.orBilliricl ,/. carrfulntst^ io'li- 

ritude , ronrrrn. 
B'/nrrrn, ♦'. /o /üi-r rarr, prouide. 
I?. /(irv'rr , m. prO''idrr, sttward. 
Bt/<>i|;int , f- profidinir, 
BrziiiJin yprep. at t/te soufhside; 

hevM'-drn lirt land , southward 

of the land. 
Rfzniiiipm , *'. to save , spare. 
Bf7nirip<r, m h« that sparea, 

fru^al manr.prr. 
B» ziiiriipinp ,f. :j'aringness, f^ocd 

hiishtindr^ , frugal manage- 

jntnt. 
Bc/iurn , *'. to mdure ; tohord- 

ahip , to siffi-r, to tninrt for n 

thmn ; nirl <!rn dood hfzurcii , 

to poy tvtlfi the dealh. 
R<z\»»ar , n. diJTicult^ , gr'vanct. 
B<-7W»arl>jk , adj. d'jffiiult, in- 

tricate. 

Bfz^xalken-, f. io makt (lompith ^ 
toil , itain. BIB. 4S LRezwalker , m. atainer. 
[Rrtwalkiii^r , ƒ. atainirtt^ , soilin^. 

Hl /» an^< icii , e. /o (fat with 
rhild, impre^nate. 

Ii(Z\^ .iii(;rriiif; ,ƒ. iinpregnoiton. 

Hi/\\ ir»- Il , V. lo hurdsn , grieue , 
charif» , aéffr-uvate ; de tnllca 
b« z\\.irrn de koo|>niaoM hap veel , 
/Ae customs are a tfreat charga 
to merr/iandizas ; cruen miida- 
dii;rr hczwarrn , to accusa ^ or 
charge a rrimtnal. 

hfzy,aniig, f. burdeninir, c/tor ging. 

Bfzwfeider, m. conjurer, adjur€r- 

Re7.\M-ct , adj. in a tufeat. 

ni-7.\M-iru , V. to adiure, 

H. /.wrriii|{ , ƒ. adjUriijf. 

Rc7\si|krn , V. to foli ur^der the 
u-eight of a burden , faint , 
lane'tish, to he overcvma, 

Brzwijking, f.fainting^ languiah^ 
ing. 

Brzwijnit'ü . *»: f o SUCOTL. 

BfzwiJDiing , ƒ. ttfooning , aiifOon, 

Rry.idfn, prep. besides, 

Riddrii , «/. to prvy , iitfiplicat» ^ 
ir.treat , heg. 

ni.Id«*r , m. suppfiant f requeater. 

B <l<linp ,ƒ. prayirg, siipjdication. 

BidjI-i;»!» ,./. oratory. 

Kwrhx., f .ron'esaion; df ooihitcht, 
the ouTicuiiir confaetioru 

R'rrFitrn , r. to con/esfé 

Birrliiiiip , ƒ. confeeaing. 

B I e <• fi t V ad er , 771 . ƒ« /fir r-confeafo r. 

Bifdrn . V to ('Jf'r, proj/'tr, bid f 
peld Iiiedrn , f o cjffer , to bid 
money , to rhuptn ; Ae mfcst 
ImiliM.dp, 'he /i^hrst bidder, ha 
that bidf the most in a public 
icle ; cllIl^ija^ll firt lio«)fd bie- 
drn , toface the annewy. 

Bied«T , m.priJStrar, chrtipener, 

Birdinp , J. ojftrir.g , prcJJ'tring , 
chi af ening. 

B.ir, n. berr ; hlutfvpfr , m. 
althctise lteper,k\un huT,sma.'l 
beer; birr iurr^O « »'• fodrnw 
berr; ln.il^n ,j. beer-pot ; fcno 
ziUcrru lurikjio, <i tankard ; 
Licikcidrr , tn. bt<r-ceUar; bier- 44 BIJB. Vrot^ f f. ale~house ! bierkraan, 
f. tap , fosset i bierjielÜDg , ƒ. 
beer si all. 

Bieraclitip , adv. beerish y Iit-t Iieeft 
eenen birrachtigen smaak, it has 
a beerish tasle. 

Biersteker, m. one that sellsbeer 
by the cask. 

Bies, ƒ rush , biilrush. 

Biesboscli , n, bnlrtish wood. 

Bieslook , ƒ. hladed leek. 

Biest ,,/". hfiestings. 

Bift , ƒ. bietwortel , m. bea'root 

Biezen , blazen aU de slangen , e. 
to hiss as snakes. 

Big , ƒ. piK- 

Biggelen , *>. to frickle. 

Bij , ƒ. bee ; biienkcif , f. bee 
hive } büenangfl, ƒ. the ftin^ of 
abee ; bijenhnuder , m, beemax 
ter i bijenzwrrm , f. swarm of 
bees. 

fig , prep. b,Y , next to ; bij luit» , 
cloxg by home; bij de stad , Tiear 
the town ; dtgt bij , na bij , hard 
by ; ik litb geen geld bij mij . 
/ haveno money about rnr- ; bij 
dag , by day-time ; bij nacbt, iri 
the nif^ht / bij de kaars, b^y 
candle-l'ght ; bij zijne zinnen 
zijn, tohave his senses about 
kim ; bij elk anderen , tcg^ther ,• 
hij wint er bij , he f;ains by it i 
biy gevolg, conset/ue? tfy ^ bij 
zoo ver, if fo be ; bijwijUn , 
eometimes ; dat komt met bij , 
that does riot cime near it ; 
iemand bij ziin w«oid valttn , to 
take one at his word. 

Bijaldien , corj. if so be, in case. 

Bijbel , m, bible. 

Bijbelsch , adj. helonging to the 
bible. 

Pijblijven , v. to adhere , to .-^tick , 
to kf'p to , to abide with , to 
coritinue with; eicne bijblijven- 
de koorts , a continuirtfi iet'er, 

Bybrengen , v. to contnbute , to 
brin^ to i biibrengen aanbali-n , 
to cite , alfedge ; eene sprenk 
uil de schrift bijbrengen , to cite BIJP. 

a sentencê out oftht aciiptu^ 

res. 
Bijdot n , V. to add. 
Bijdoeiiing , f. addition. 
Bijeen , adff, to^ether. 
Bijeenkomen, v. to meet ^ to 09^ 

semble , to convine , to riot , tb 

come tof^eiher. 
Bijeenkomst,/ meeting^ assem^ 

bh) , intert/ituf , conference. 
Bijeenroepen, v. to call togethcTy 

lil conuoke. 
Biieenroeping , f. convocation, 
Bijeeijtrekken , f. to contract. 
Bijeiangfl , m. sting of the be0» 
BijencelJeije , n. bee-cell. 
Bijenliouder, m. b e e-man ^ heê^ 

m aster. 
Bi'ieiikoning , m. king ofth*bee9% 
Bijcnkoningin , ƒ. the queen of tht 

befs. 
Bijenkorf , TO. beehive, 
Biienzweim , m. swarm of bee». 
Bijgalni , m. accent. 
Bijgeloof, n. superstition. 
Bijseloovig, adj. superstitiout. 
Bijgevolg, üdf. consequent ly, 
Bijliangen , v. to magnijy , /• 

exu^):,erate. 
Bijbangstl , n. addition , appendix, 
Bijliooren , v. to belang to. 
Bijkans , adf. almost. 
Bijkomen , v. to come to, 
Biil , ƒ. ax , hatchet. 
Bijlage,/, additional n>rit ^ ad' 

junrt , Schedule annexed, 
Bijlapp' n , p. to pafcli on , to add 

care.'^i^ urito, iofasten upon. 
Bijleggen , V. to laywith , to lay 

close by ; eene zaak bijleggen , 

to adjusl a óifit-rtnce ^ iosup- 

press a quarrel , to compose a 

matter. 
Bijleggcr , m. een vi'ind die dt 

schep»- n belet voort te zeilea , 

(Outrur^y wind ,or calm, 
Biilooper, m. atsistant. 
Bijroeng^n , ♦■. to inttrmijt. 
Bijna , adv. olmost. 
Bijnaum , m. surname. 
Bij pad, n. ty-path. BIJZ. 

B'jrekflncD , v. to a<id, 
BijicJirilt , n. «/nV^ja. 
fiijtlaap, m. bed-fellou>. 
BijtUapster, f. tuo n^ri-bed/tllow , 

aho concubine. 
Bijtl.ipen , e. to lie u/ith ont. 
Bijspraak , ƒ parttcular dialect. 
Bijjprcnk , f. i}roi>erh , adai(e. 
Bijipreukifj , ad/ allegorie. J.L 
Bijipf iii^eii , V. to atstst , (o iUC- 

cour, to help , to atd. 
Bijttaan. v. to aid , afvi.ï^ 
Bu5taaiider , m. assistant, stand- 
ar by. 
Büitand , m. aid, aifistance- 
Bij»teT,aiJ.exceedini^,proditfioii t, 
desperate ,• toren van rt-ne 
bij^tere hoogti; , steeple of a 
prjditfious height ; bijtter van 
sinnen , addie headed. 
Bijl,./", f^ap or hole, cut ia the ice 
Bijtcbaauw , n. hoh^oblin, 
Bijt^ekrn , n. accent. 
Bijteo, V, to bite, also to smart. 
Bgtend , adj. biting, sharp,prick- 

in^. 
Bijter , m. biter. 
Bijtijds , adv. betimes. 
BiJTal, m. approbation, accession. 
Rij*o«geD, *•. to a<ljoin , adi. 
Byvo«-gin)f ,/! ad/otntng ; bijvoeg- 
iel, n. appendix t adUition , 
conjunct ion. 
BiJTOel , ƒ, rnu^wort. 
Bijweif , m» b^palh. 
BiJMre'k , n. additional ornament. 
Bijwijf, ƒ, conrub'.ne. 
Bijvronru , f. to dweil with , to 
cohabtt ; ernc vprgadering bij- 
woin-n , to frrqiient a meetinf^. 
Dijwouer , m. neiff/ibour , bord- 
er '•s*. 
Bijwoning , ƒ. cohabitation. 
Bijwoord, n. byword, adverb. 
Byz.i'nde , iid). ptirblind. 
Bijzinnig, adj. whimsical , fan- 

tastica'. 
Biji't . ƒ concubine. 
Hijt tu-n , V. f o sit nest unto. 
Bijzonder, adj. special , singnlar. 
Bijiondtrlijk , ady. etpecially. BIT. 4? Bï'.ijn, n. prerirnce, 

Bikkrl , ra. cick ill, 

B,k'-<i'l-ii , f, to itl.iy at cockals, 

nikken , eenei) mol^niteen bikkea , 
V. to skar,iea a millttone. 

Biksteen , tn. stone to scoivar a 
with. 

Bil , dyc , f. butfock , rA'>A. 

RilUn , V. to fh i'ptn a rnillstont, 

Hiluak, n. buttock of i>eef. 

R 11 ijk , al", j isf , equitahle, 

[billijken , v. t.t api>rove , justifjf, 

BilijklK-id , ƒ. eq'iity. 

Rilzenkruid , n. herbone. 

Riiidfii , f. to bini, to tie, 

Riuder , 11. binder i bo.kbiadw, 
boei-bi'ider. 

Riiiltjiren , n. pock-thread. 

Rifi'liiig , ƒ. btndin4( , tyini^. 

Riiulwooid, n. conjunction. 

RiHK'lkraid , n mercary , (a 
herb.) 

Rinnen , adv, etprep. within; bra- 
ncn breng'en , v. to carry , or 
lead within ; binnen pa.To, v, to 
^o ,orstep within i binnen koi^ 
ten lijd , shortly , withiri e 
short time; binnen een jaar 
within a year ; het scliip i) 
binnen , the ship lx arrived 
binni'iMhnis , withtn doors; bia 
nenlai)d>rh, withtn the country 
at home ; binnensmonds «pre 
kea , to .fpeal S'i/tJy , to whis 
per ; binnendijk , m. inwar 
bank; binnenkamer , ƒ. inner^ 
room, closet; binnenkant , ƒ. 
insidti ; bmnenkcK^rts , y. un 
inward fever ; binnenlandicb- 
vaaidcr, m.an inland tradrr, or 
a *'essel thaf trades upan thm 
rivers ; binnciiw.iarts , prep. i't»- 
ivard; binnruwatr-ren, rivers, or 
channeisj- binnenwerk, n. ssarw^ 
lare. 
Bisdom , n. bishoprick , dioceat. 
Bisirliüp , m. bishop ; biMcboptf 
mijter , bi.^hop' .•^ rmtre / c«d bis- 
schop» (inf . a biihop's crotur. 
Bit, n. the bit of a bridle. 

Biij , bits g , adv, tpittfully , bit- ¥^ BLA. tinf^Iy. 

BitslieitI , l)itsig!ieid , ƒ, mordacify, 
spitefalntsss. 

Bitter , adj. bitter, 

Bitteraclitij^ , adj. somewhat bit- 
ter ; bitteilieid , f, bitterness , 
Litlertijk , adf. bitterfy ; bitter 
wortel , m, gffntiaan , selwort , 
f^entian. 

Bitterzoet , n. zeker kroid , uroodj 
ni^ht , shade. 

Blaam , ƒ. blame , scandal. 

Blaar, f. blister. 

Blaas , ƒ. bladder ; de galblaas , 
gall- bladder. 

Blaasbalg: , m. bellows , a pair of 
bello lus. 

Blaashoorn , m. bugle-horn. 

Blaaskaak , m vaunter, boasfer, 

Blaaskakeu , v. to boast , vaunt. 

Blaaspijp ^ f. pipe for blowint^ the 
fire. 

Blaauw , adj. blue; hemelsblaanw, 
sky-blue ; blaauwachtig , adj. 
hluish ; blaanwbt'ssen , f.plur- 
hilherries ; blaauwen , v. to 
blue; blaanvvheid, blaaiiwig:-- 
heid , f. blueness ; blaaawsel , 
n. powfler-hïue. 

Blad , n. leaf ; groene bladen , 
green leuues ; een blad , of vel 
papier, a sheet of paper; htt 
blad van een zaaer , the blade 
of a sau' ; bet blad van ei-nen 
lepel , the broad e?id of a 
rpoon. 

Biadeien , blsclen, n, t/ie plural of 
blad , leaves. 

Bladeren , v. f o f/irn over the lea- 
v«s ; een boek doorbladeren , to 
peruse a book. 

Bladgoud , n. leafgold. 

Bi.i.drijk , bladcrig , adj. leofy. 

Rlrtdwijzer , m. ttihleof a book. 

Bladzijde , f. p'i^e of a book. 

Blaffen ,«'. to bark. 

Blaöerd , m, snarling fellow ; also 
ai^st , ref^iater, 

BlaCTn , V. lo burn ,flame , to be 
inflamed. 

Blaker , f. sconst , candlestick BLIJ. 

with a Fiandle, 

Blakeren , v. to scorch the face 
with a burnins; bunch of 
Straw ; apunishment inflicled 
on incendiaries af ter thuy ara 
strangled. 

Blaking , f. burning. 

Blank , odj. white , clean , blank; 
i)lank linnen , tvhitc linnen; eeu 
blank vel , a clean or white 
skin ; blank maken , to withen , 
to blanch. 

Blank , f. coin , value of thre». 
farthingi, 

Rl.inketsel,«. pamf ƒ0/- the cheeks,^ 

Blauketten, v. to paint the cheek^,'- 

Blankheid , f. whiteness. 

Blaten , (als een schaap), v. to 
bleat. 

Blazen, p. to blow ; op eenen trom- 
pet blazen , to sound a tfum- 
pjt ; op eeunn hoorn blazen , 
to blow a horn. 

Blazer, m. blower ; oorblazer, 
TO. instigator , rycophant. 

Blazing, f. blowmg, pajfing ; 
wegblaznig , blasting. 

Blazoen , 71. emblem , d*viso , or 
motto. 

Bleek , adj. pais ; bleek worden , 
to grow pale , to luose one'« 
colour ; bleekaclitig . adj, some 
wliat pale ; bleekblaaaw , f, 
fa int blue. 

BIceken , V. to bleach , whiten, 

Bleeker , TO. bleacher, 

Bleekerij , f. bleac.hing-place, 

Bleekluid , f. paleness. 

Blerkveld, n, bleach field. 

Blek , zie blik. 

Bles , ƒ. a lock on the forehead of 
horses. 

Bliek, TO. bleaky {a fi^h.) 

Blijde , adj. i;/ad. 

Blijddclinp ,f.joy, gladneas } toI 
blijdsciiap , f uil of joy. 

Blijgeestig, adj, chearful , gay , 
merry , jovial. 

Blijgeestigheid , f. chtarfulnets ^ 
gay ness. 

Blijbatiig.flc?/. lijk, adf. mtrry ^ BLI. BLO. 47 ehearful. 

Blijk,/, fvtdi^nre , ap/itaranr.- , 
provf ; li!ijkl)T3r , tilj. lijk,aJt'. 
evident, apparent. 
Rlijkb.i^irlieiJ , f. appearance. 
Blijkrlijk , adj. et adv. appa- 

rent/j . 
Blijkin , «/. to appenr ; l.ileu 

l>li|k<'ii , to xhow , sii^nif'\. 
Blijmoedii; , ad/, chearful , ^c^j . 
Bliinioedi^li^ul , f. chearfulntss. 
Blijftpel , n. comedy}. 
Blijven,*' to rernaia, */aj , /arri ; 
uitl)lijveii , f. to ttuj Jroin 
home , to tarry. 
Bli'iver , m. rcmainer, stayer. 
Blik , n, til , iron tinned over ; 
blikkfii pUtfii , white plates ; 
eeiie blikken pan , a tin pan. 
Blik , m. twinklmg of the e^t , 

aixo the eye. 

Blikken , v to xhine fiiddenly , to 

/M'/nX/«r ; blikken met de oogen , 

to twinkle with t/ic f^es. 

Blikkinp, ƒ, a siiddtn shinnirig. 

Blikoopeu ,v. to blink , to twinkle 

with the ey es. 
Blik«fni, m. linhtning ; van den 
bliksi-in };cslaf;fn , struck with 
llt^htnin^ ; bJikscnien , e. to 
lichten. 
Blikscining , ƒ. /lushing, lightn- 

ir.fr. 
Bliksrmstraal , m. a flash of 

iiffhtninfc. 
Bliktlafrer, m, a tin-man, a work~ 

man in tin. 
Blind , ailj. blind ; »tpkc blind , 
êtark blind; bliod geboren , 
blind bom. 
Blind ,f. l.et icW van de boegspriet , 
eprit~tail ; de boven blind, 
gprittail , topsail. 
Blind, n, ihe.'hutttrofa window 

wilhm a house. 
Bliii(I:irlitip , adj. lijk, adu, tome- 

what blind, 
Blindtlini,M , adv. blindfold. to hoodifink, blindfold ; blind - 

beid , ƒ. blindness. 
niiiil.eti , V t'i shine, f^li'-ter. 
Biiiikend maken , bruiucrco , ¥, 

to polish , ftirbith. 
Bloed , n, blüod ; bloed laten , to 

bleed ,to let bluxl; bloed «pu- 

vv'n, tovomil, ursptthloodf 

bloi (1 «teli)ea , to .tunchblüod; 

bloed aloften, to shed blood ; 

met (foed t-n bloed , with lifa 

and fortune. 

oed . r/l. a simpleton , a silly ft-lloiv , a true trout ; axnitf 
bloed , poor fellow. 
ni'iedb.id , n. ma'isiirre. 
FUoeilheubng, /n. black pudding. 
Bloedilor.stig , Mordgierig , blucd- 
zurliiit,', adj.blood-thir.sty , aan" 
e,uinary, 

Bloeildorsligbeid , ƒ. blood-thirsti' 
ness. 

Riofdeloos dicilje, n. insect, 

FJIoeden , v. to hleed. 

lilxilgang , m. bloody Jlux. 

r>loeilgierig , adj. zie bloedilo''- 
s'ig, bloedliond , m. blood- 
hound { bloedig, adj. bloody $ 
I)Ioediiig , /", blfedifj^ ; bloed- 
ktiiA , coral ; bloeill.i.inw , adj, 
lukt-warm; blocdioop, ttj. bioo» 
c/> Jiiix ; bloedraiid , m. bloody 
counril , in</uisitio,'i; bluedteg- 
ter , m.judtce in cnmina! mat- 
ters , f h' rijf; bloedrood, udj, 
red as blood , incarnate. 

Bloidrijk ^adj.san/iuine , full of 
blood. 

Bloed»cLandc , f, inca.' ; l>loeJ- 
itb;inde bedi\jven , to commit 
incest. 

Bloedicl «ndig , adv, inresluout, 

Bloeds, !ui!d , ƒ. gtiilt of blood. 

Bloeilsj-nwiiig , f. vomitin^; , or 
sjntting blood. 

BIneiUu-eu , m. blood.tone, 

Blorditelpiug , f. stanching of 
bUnd. 

Bloedvergieten,*', to *piU bicod. 
Blinden ,«■. verblinden , t o blind ; Bloedvervv iini , m. kinhy blood, 
bUnddoekeu, Uindhokkcn , f. BlordvtrwauUclidp , n. kindrede ^ft- BLO. of a consanf^ainity, 
Bloedverwig , adj. red as blood , 

blood coloured. 
Bloedvin , f. boil ; bloedvriend , m. 

kin by blood. 
filoedvlag , f. red-flae;. 
Bloedzuchti^, zie bloeddorstig, 
^lo&dzm^er ,m, horse leeck ; also 

a grievous exactor of other 

men's gain ; bloedzwecr , ƒ 

bloody bile , of ulcer. 
filoei , m. blossom ,Jlou/itr ; in den 

bloei zijner jaren , in th' blos- 

Montf in the primn of his y^rards. 
Bloeijen , v. f o blossom ,floiirisk , 

bloom } in het bloeijen zijnerja- 

rea , in the prime of his a^ debloeijendejeagd,/Ac^our{j/* V^Xoixn^ , f blushin^ «71^ youtfi 

Bloeiraaand , f. May. 

Bloem , f. a flowgr ; bloem van 
meel , flower of me al. 

Blo-imhof , bloemtuin , m.flowtr- 
garden; bloemkool ,f, colly flo- 
wer; bloemkrans , m. ^airlind: 
Woemperk , n- a plat set with 
fioufers ., parterre. 

Bloemist, m.Jlorist. 

Bloemkrans , m. ^uirland. 

Bloemmaikt , f. flowermarhef. 

Bloempot , m.. floiv^rpot. 

Bloesem , m. bloeisel , n, bloom , 
blossom. 

Blok , m. log ; blok lood , pi^ of 
lüad. 

Blokhui» , 71. blockhouse , sconse , 
wooden fort. 

Blokken , u. stipt bezig zijn , to 
plot , to study iricessan*ly; aan 
«en werk blokken, to plot iipon 
a business ; aan cf u boek blok- 
ien , to plot a' a book. 

Blokktren , u, to blockup. 

Blond , adj. fair, blond. 

Bloodaaul, m. coivard. 

Bïoodelijk , adv. cowardly. 

B'onbartij:, adj. fainthearted. 

B'.ooLarligbeid, adj.fii theartei- 
nifst; < ocardife, cowardlinas. 

Bloohfid , f. timidity , shame- 
facedaeis. BOE. 

Bloot, adj. naked, bare; bloot 
zwaard , naked sword ; bloote 
IiukI , the bare skin ; bloot ma- 
ken , to make bare ; bloota 
hoofJ , hare-heaied ; voor het 
gevaar bloot gesteld , txposed to 
'langer. 

RIootelijk , adv. only , marely. 

Blooten , f. to leuel , to clear (^tha 
f^rond). 

Blootheid,/, nakedness ., barren-^ 
ness. 

Blos , f. blush ; iemand eenoi blai 
aanjagen , to make one blush. 

Blozen , f>, to blush. 

Blozend , adj. ruddy , rosy ; bla- 
zende wangen , rosy cheeks. Blasschen , V. to quench ,• braad 
blassclien , to quench af ra. 

Blnsscher , m. quench^r, 

Binssciiinp , /.' quenching. 

Bobbel , m. bitbble. 

Bobbelen , f. to huhble. 

Bobbeling, f. bubbling. 

Bod , n. offdr, tender. 

Bode , m. messeni^er, post; dIciMK 
bode , servant. 

Bodem jm. bot torn ygro'tnd f bo- 
dem van eenval, bottom of a 
tub ƒ op 's vijands bodem , on tha 
enemies ground { aardbodem, 
the surf ace of the aarth , tha 
wO'-d 

Bodenierij , f. bottomry. 

Boedel , m boel , iiiboel , houta^- 
hold stuff , also au estatelaft 
behind by those that ara da- 
caased. 

Boef, 771. rogue , knave, wag. 

Boef,ichtig , adj. lijk, adi^. roguish , 
waggish. 

Boeg , 77». prow, stern , or botp of 
a ihip ; boegspriet , f. bowsprit. 

Boegseren , u. to take in tov. 

Boegspriet,/, bou^-tprit , orboll- 
.yprit. 

Boei .f.shackle; de boei Tan een 
anker, /A* Auoj) ofananchor; 
boeianker, small bowar-anchor. 

Boeijeu ,/l shackieSf f etters ,pris- DOE. 

on / iemand nanr <Ie boe\jeD bren- 
gen , to carry one to priton. 
Bocijen , kluitU'iru , t'. to thackle , 

fetter. 
nocijcr,m. a hot , {Undof ship") 
Hoek , m. buuk ; boek papier, quire 

of paper, 
Doek bin Jen , v. to bind books, 
PoekbiniJer , m. hookbinder. 
Hijfkdfcl , n. volume. 
Boekdrakkci» , u. to print books, 
BofkilrukkiT , m. printer. 
Eorkdrnkkrrij , ƒ. printin^ office. 
Fiorkdrnkkuiiit , f. typo^riphy. 
Hoeken , v. te bock «icllcu , tü 

enter into a book. 
Boekenkas, f. bouk-case. 
Borktukainer , ƒ. iibrary, 
B >rkenkr;iani , /^ li>ok-;taI, 
B'ckerij , f. bibliotheque. 
Bot'kbou Jen , v. to keep rnerckants 

cccounts. 
Boekhou(l>T , m. book-keeper, one 
thiitkeepsmerchanta accounts. 
Boekje , n. little book. 
BopkoofouiDg , ƒ. book-readir^ , 

stu-h. 
Bock s< Il rijver , m. writer of books , 

aufhor. 
B(>rkita.-if, ƒ. letter., character. 
Botk«i.i%fn , spellen , v. tospell, 
Bockvcikoopcr , m. bookselier , 

ttationer. 
Bo<-kveikoopiiip, y! auction. 
Bof-kweit , ƒ. buck-u'hnat. 
Boikwiiikel, m. italioner'csfiop ^ 

bovk-shvp. 
Boel, ƒ concubine. 
Boeleren, v. to j>la^ the harlot , 

to lie with a concubine. 
Borlcring , ƒ. runcubinaf(e, 
Boelhais bou(l>Mi . v. to ketp an 
open sale of huusehold furni- 
ture or cattle. 
Doelkenkrnid , n. bastard~af(ri- 

mony , or liverwort, 
SoeHjnt , f. zekcif touwen a.in een 

•cliip , bowlines. 
t\'iti\tler,m.rubber,rubbin^brush. 
Bomen , v. to rub with a brush. 
Bv>er , n». country -man , pta*ant. BOK. 49 Boeracbtig, adi. clownish. 
Boerderij , f. farm. 
Bi)erenliui« , n. jieatants-house. 
no«;ienj(in(fen , m. r'own. 
Hcii-if-nkTinii , /". country fair. 
FloiTin ,f. countrj woman ; meïk- 

Loerin , f. milk-mdid. 
Boerstb , tidf, clowni.ih , ruatical. 
Biurt, f. jest ; hoerïi(;!ijk , adv. 
facetious , jocos» ^ jvcular ; 
bairiing, f. jtstin^. 
Ro" Hen, v.foJesT,to /oke,tosporl. 
Boerti rij , /. Joke, jext. 
Boete ,ƒ. penuncc fpenalty ; boete 
doen, V. torcpent, turn peni- 
ttnt. 
Bortc, geldboete, n. a fine. pe~ 
na/f') ; iemand iu de boete ilaan , 
to fine one, 
Ri>ettling , m. penitent. 
Boittn , «». to make amrnd^, 1 1 
Sütis^y for ; m»t den liais b"r- 
tJ'n , to pay with one'i lijt; 
zijn bah zal er voor Loeten , hir 
ni-ck shall pa^ fur it ; nejten 
ho^-Xcn ,v. tomendnets i ketel- 
boeter, m. tinker. 
Bopiin? , ƒ. e.xpi ition, atonem^nt. 
Bocl»crt n , V, to form ima\'ei , 

countrrfett. 
n.)i ivï., dig , adj, li)k , adf. pe- 
nt te/l t. 
n.ntva irdigbe.d , ƒ repentance. 
Bnvt nJB(;l , f rotrut^h crew. 
B 'tven.stuk , n. knaviih trict, 
B.u'veiij , ƒ. rogutrj , knafery. 
Bu»zel , boezelaar , m. woman's 

safei^uard. 
Boezem, m. bosem , breast ; zee- 
lioezfin, ba;y ; boezemvriend, 
rn. bosomfriend, 
Bogchel . 771. bunch, 
'^"K' . /•fcend , turnin^, winding, 
Roptig , adj. wtndint; : bogtige ri- 
vier , crooked riper. 
Bok , m. ht-f^oat. 
Bokaal , f. jug. 

Bukacbtig, adj. lijk, adf. goal- 
lik» , uncivil. 
Bokai litigheid , /. sturda^ , inci- 
viUty, 50 BON. Bokje , n. lid, 

Bokkenbaard , m. stuifbloemen , 

f^oats beard. 
Bokking , m, redherring, 
Boksboonen , ƒ, drieblad , buclc- 

beans. 
Boksdoom , f. goafs-thom, 
Bokse , broek , ƒ. breeches. 
Bokstal , 171. goats-stable. 
Bol , adj.plumb , squab, spungy , 

soft. 
Bol, m. kloot , boif^ y globe. 
Bol , m. kop , head , pate ; een 
harde bol , a hard-head ; los- 
bol , loose ftllow ; zouebol , 
sottish fellow ; bolworm , m. 
mai^got in the pate. 
Bol , als van eene talp of hiacint , 
a bulk , a coaled root , at that 
ofa tulip , or hyacinthfiower. 
Bolachlig, adj. globulous, 
Bolbaau , f. bowling-green. 
Bolgewas , n. bulbous plant. 
Bolkvangei- , m. seaman's coat , 

thick rough coat. 
Bollen, V. to knock upon the headj 
eenen os bollen , to knock an 
ox down. 
Bollen , p. beliagen , to please ; 
dat bolt hem , ht is highly 
pleased with it. 
Bolrond, adj. globulous. 
Bolster, m. the green shell ofa 

walnut , a husk , or cod. 
Bolsteren , v. to shell walnuts. 
Bolvormig , adj. convex. 
Bolwerk , n. bulwark. 
Bom , ƒ. bung , also thefound cf 

an empty barrel. 
Bom, bombe , f. bomb. 
Bombarderen , v. to bombard. 
Bombazijn , n. bombast , fustain 
Bomgat , n. bung-hole. 
Bommel , m. as ^ de bommel i; 
uitgebroken , the plot is dis- 
covered. 
Boian\en,v.to soundlike an empty 
barrel f een leeg vat bomt het 
meest , an empty barrel sounds 
most. 
Bond , n, verbond , convenant ; BOO. 

bondbrekfr, m. convenant- 
breaker ; bondgenoot , m. ally , 
confederate, 

Rondel , m. bundie. 

Bondgi nootschap , verwantschap , 
n. society , alliance , confede- 
racy. 

Bondig , adj, lijk, adv.firm,vaUd^ 
sure , concise ; bondige rede- 
nen , strong argumtnts. 

Bondigheid , ƒ. frmness , validity, 
conciseness. 

Bondkist , f. ark of the covenant. 

Bondschrift, n. bond; bondtee- 
ken , n. sacrament / bondver- 
waut , m. confederate. 

Bonkig , adj. iijk , adv. bouy, futl 
of bones. 

Bonnet, m. cap. 

Bons ,yi shog, bouncCf thnrnp; dfi 
bons krijgen , to be cashaered. 

Bonsero, m, or hansing ,a po lecat , 
or stote. 

Ront , n. fur, skin. 

Bont , adj. gevlakt , pyed; eene 
bonte koe , a pyed cow ; bont 
aanstellen , io commit extrava^ 
gances ; hij maakt het te bont, 
he is too saucy ; bonte vellen , 
furried skins ; bonte rok , fur- 
coat / bontekraai , f. crew. 

Bontwerker , m.. furrier, skinner. 

Bonzen , v. to shog , bounce , 
tfiump. 

Boodschap , f. message . errand. 

Boodschappen, v. to bring word^ 
to bring news , to annunciatem 

Boodschapper , m. messenger , 
nuncio. 

Boodschapping , ƒ. delivering ofa 
message , annunciation. 

Boog , f. bow ; de regenboog , 
the rainbow. 

Boog,/, welfsel, n. arch, 
Boogmaker , m. bowler ^ hoV", 

m,aker. 
Boogswyze, adj, arcli-wise ^bow- 

like. 
Boom , TU. tree. 

Boom. «chipboom , m. boat-pole ^ 
as hargemen use j dwarsboom LOO. 

ordnaiboom , turn-pihe; tlraiii»- 
b(ioru, pole ; li.niJlioom , leaver; 
Wcv«T»b<>oru , ti>eavtr' s beamur 
ro/l ; iiifrdr.i);ris lHx>ni, brcu/fr'x 
ttintf ,• lirfveiili'>oiii , heam thut 
lies in t/u water to shut the 
haven, 
Booinaclititj , adj. like a trte, 
BooniRaarJ , m. orchard. 
Booinkweckcrij , f. nursery of 

trees, 
Boomrnuïrli , m. sparrow that 

tctps in frees. 
Roomulje , ƒ. sal^d oil. 
noomiijk , adj. f uil of trees. 
Bjonnij'ioijiT , m. pruner, 
B'xjm»iio,-ijirifr, ƒ. lopping of trees. 
Booiiuliiii.-r , in. one that thuts 

the; haven. 
Boom-varen , (ccn kraiJ ,) n. polj- 

pody of the oal , ur wall. 
Boomwol,/, cotton wool. 
Boon , rn. beun ; larksdie boonen , 
french beans ; boon-akker , m. 
bean-field ; boonliahn , m. a 
aliilk wh'^reon beans frcw. 
Boar , f.piercer, u/imble , nimlet. 
B'»ord , m, zoom , hem , welt. 
noord, 771. ranJ , brtni ^ Tnari^in ; 

brink , border. 
Boord , n, «cheepsboord , ship- 
board; aan boord , a board; bin- 
ncni boonis, ti>ilMn shipboard ; 
boordevol , brimfull. 
Boorden , v. to htm, , tace , ed(;e. 
Boordjcl , n, lace , ^alloon. 
Boos adj. wicked,ansr;^ ^muchie- 

vous. 
Boosaardig, adj. lijk , adv.mali- 

Ciuus , .'pitcjull , lil naturetl. 
BooMardiKtiiid , ƒ malice , mah- 

Ciousness f il naturedncss. 
Boojdoencr , m. male factor. 
Boo»b.id , ƒ. wicltdness , mischit- 

viousness , malit^nttj. 
BooTwicbt, m. misc/iiei'ous ro/^iw, 

desperate wrerh , a t-illain. 
Booi,/ boati boot , baU»ier«ad , 

neck-lace. 
Bootieren , f. to counterfeit in 
planter, or waj, 1 DOR. 51 V rt'iiifieiel , m. seaman , marirter, 
Jl(>ot»li.i.ik , m. buat-hojL , boU 

rnan't po Ie. 
Dootsnian, m. boat swain, matter' t 

mate. 
Booiivolk, 71. ship't crew,teamen. 
Boni, n. board, shrlf; bord , qii- 
bangborJ, n. sif^n ; ufclbord , 
plate. 
Bordeel, n. bawds -house, bordel ; 
bordeel boadea , to katp a baw^ 
dy house. 
Bordif- , u'lj. lijk , adi'. stiff, hard- 
liord papier , n. paat-bo3rd. 
Ilordurcn , v. to embroider, 
Hordurinp , f. embroidermf^. 
Bordnarder , m, embroiderer. 
Burduuriel, 71. embroidery. 
Bor«u , V. to pierce , bore ; eea 
«rliip in den groud boren , to 
sink a ship. 
Borg , m pledt^e, bail , surety ; ü 
•la a borg , /'// bey our pUd^e / 
borg nem.'n , to take suraty ; 
borg slellru, to f^ive bail , tu 
Ifue security ; te borg, upon 
trust , at loan ; te borg koopeo , 
to bu} on credit , to buj upon 
trust. 
Borg.-u, e. nitliorgeB , to lend , 
credit, trust; irmaod borgen 
voor meer d.in by kan wjanco , tv 
trust one for more than hit 
subsistence does amount to. 
Borgen , afborg. n , v. to borrow , 

take upon trust. 
Borger , m. zie burger. 
BorgsteUing , ƒ. batlir.^. 
Borssicr , f. woman that usually 

buys upon trust. 
Borgtogt , nu bail , surety', ; op 
borgtogt oatalagen , released on 
bail. 
Borrelen , v. to bubble up ; to tait 

a dram ofifin, 
Bortt , ƒ, breatt ; jonpe bont , m, 
youn)^ man; dappere l>orsl , 
valtant young ma'i i adelborst, 
Kentleman soldier. 
Borit, pram , ƒ. bubby ^ hrtotl ; 
het kuid de bor« geven , /• 
Ca 5« BOT. f^ive thê child the Breasf ; cenc 
kalfsborst , a breast ofvedl. 

Borstbeeld , n, buste, 

Eorsibeen, n, chestbone, 

Botstcl, m. varkensbaar, brislle ; 
borstel, m. brush, brisilebrush; 
borstelmaker , m. brushmaker 

Borstelig, adj. large breasted, 
broadchested, bristfy, 

Eorstliatnas , n. armour, breast- 
plate. 

Bbrstje, 77. voorsteeksel , stoma- 
chr.r. 

Borstkwaal ,ƒ. pectoral disease. 

Borstlap , ƒ. breas'-clot/i. 

Eorstrok , jn. underwaisf coat. 

Borstwapen , n, breast-plate ; 
armour. 

Borstweer , borstwering , ƒ. breast- 
works , parapet , the battle- 
ments of a wallbreast hi^h to 
df^fend from the entni^'s shot. 

Bos , 771. c bunch , bundie , truss , 
tuft, bush ; bos druiven , bunch 
of^rapes j bos stroo , bunch of 
straw ; bos wortelen , bunch oj 
< ar rots ; bos kooru , sheof of 
cvrn ; bos pijlen , sheafcfar- 
Tows ; vederbos , bunch, or tuft 
offeathers; takkebos, /aggof. 

Bosboom , m, box tree. 

Bosch , 77. wood , forest. 

Eosscbaadje, 77. wood^^rove, 

Boscbacbtig , adj, woody , bush^. 

Bcscbbewaaider, m,, f urester. 

Bot , adj, plomp , blunt , dull , 
slow , heavy , blockish. 

Bot , ƒ. visch , Jlounder, 

Boter , ƒ. butter ; boterkarn , f. 
churn ; boferkooper , m, butter- 
merchant; botermelk, ƒ. butter- 
milk ; boterpot , ƒ. butter-pot ; 
holerscbotel , ttj. bntter-dish ; 
botertanden , m. the foremat 
teeth. 

Boterbloemen , ƒ. crow-foot , (a 
plant). 

Boteren , v. f o butter, to spread 
butter, to do over with butter BOV. 

Botermarkt, f, buitermarkef, 

Botermelk , f, buttermilk. 

Boterpot, 777. butter pot or crcck. 

Boteiton , ƒ. butter cask. 

Botheid , boitigheid , ƒ. bluntness , 
dullness, blockishness. 

Botmuil, botterik, 77?. blunt, or 
dullfellow i blockhead. 

Botsen , v. to da.sh or knock 
at^ainst one anoiher. 

Bottel , ƒ. bot t Ie. 

Bottelt rij ,f. pantry. 

Bottelbier, r. bottle beer. 

Bottelen ,f. to draw info bottles , 

Bottelier , m. steward of a ship , 
buttler ; de boUelitrkamer , the 
steward' s room in a ship. 

Bottelijk , adj. bluntly. 

Botten , v. to bud. 

Botterik , 772. z/c botmnil. 

Botnit, adv. without disgurse. 

Bout, 7n. ijzeien bont , io// , iron 
barr , speek; den bout op het 
hcofd kiijgen, to loose day. 
;Bont, 777. ïchapenbout , _/0ï7i/, or 
quarter of miitton ; vooiboat, 
shoulder ; achteibont, /fg. 

Bouw , 777. building i tempelbonw , 
the building of temple ; land- 
bouw , hunbandy , tillage. 

Bouwen, v. to build ; het land 
bouwen , to till theground. 

Bouwer, 77z. builder, tiller,hus- 
bandman. 

Bonwerij , f. farm. 

Bonwgestalte, f. frame ofa build- 
ing i bouwkunst , bouwkunde , f. 
architecture i bouwland, 77. 
grcundfor tillage. 

Bouwman , 771. husbandman. 

Bouw meester , 777. architect , sur^ 
ve^ or. 

Bouworde , ƒ. metbod ofbuildrrg. 

Bouwstof , f, materials to build 
with. 

Bouwval, 771. ruins. 

Bouwvallig, adj. lijk, adv, rui- 
nous, 

Bonwvalligheid , ƒ. state ofdecay. Boterham,/, a piece of bread and. Bo\en , prep. above ; bovenal» 
butter. l above all things j boven dra- DRA. 

gen , to carry up , support ; bo- 
ven ilryvcn, to su/iiii , orjloat 
ontha w^ttir /\na I>oveQ , from 
aboif» ; it; boven i;4ao , to sur~ 
past , excaed ; te boven koni'-n , 
to ofarcoTie; bovenaarilicb, ad'/'. 
supraTfindiina ; bovenaarJiciie 
vermakclijkhedea , heavenly 

pleasures ; bovengemelil , adj, 
abouttTientio'ied ; liavenm.ite , 
adv. exceedi.'Hflj ; bovcnn.itaar- 
lijk , adj. supornaturel ; bovea- 
staaiiJc , ahoift written ; boven- 
waart* , ad.: upioards. 

nraiJpan , f. f ry inspan. 

13raa Jj|>it , n. Sjuf ; bet braaJipit op 
cfii «chip , t/ia ca{)stain , u/hce- 
Iers. 

Rr.t.i Jvpt , n, drippin^s. 

Br.i.i Iworst ,./*, sau.vai^e. 

Braaf, adj.brafe, brafulj', excel- 
lent , AoI'.t', 

RrA.Tfli<-tci , ƒ. fiotesty. 

Ilr.j.ik , ƒ. tnrcrtjc , liltli Ia\r. 

Br.i.ik , adj. <>n()tr7.aaiJ , adj, f il- 
liiv , untillfi ; hrankland , fal- 
low ^round, lajt-lund; l>raak 
let'tf''» I to 1 1\ falljw ; bai»- 
br^iik , bu'^lury. 

rirtaknüJJi-l , n. ern-'ti'' , vomit. 

R.Hatn, braaniliezif, f. black-berry. 

Braiinb">o» , ƒ raspberry. 

Baamitrdik, m. blj,ck-br;rr} busJi. 

Brabb'-b'n , *>. to mingla confu- 
sed/> , brabblf. 

Brabbeiing , brabbeUrij , f. gib- 
bfirish. 

Brabbrliaal , f. barbarism , non 
sense. 

Brallen , v. to roast ; yleescb bra- 
den , to rOiist meat ; in cenc 
pan l>ra len , to fry; op ceuen 
i'>>ostcr braden , to broil. 

Bradnr , m. cuot. 

BraileiiJ , ƒ. awk's shop. 

Biak ,adj.salis/i , somewhat salt, 

Br.ik , m. «peaiiioiid , bloodhound , 
beagle ; a settin.i-doK, a set ter. 

Braken , overRfvi-ii . t-, to vomit. 

Braker, m, vomittr ; braking,./". 

vomitLigi brtf&kKl, m. yvmit,\ DRA. 53 Braakdrauk , m, braakmid lel , n. 

I vomitive , vomitory , emitick, 

Brakbcid , ƒ. Lrakkigbeid , aultiih- 

I n'Tss, 

I Brallen , e. to bra^^^ , ^lory. 

BrainUreng, f. the top gallaat 
mast. 

Bramzeil, n, liet derde zeil ia d« 
boogie , top-gaUant saif. 

Br.iiid , /n. burnin^ ,fire ; Uarit 
ginder brand , yonder is a fire ; 
in den brand , onfire,fired ; liet 
bais is in den branJ gestoken , 
tht house is set on fire; de toreu 
«tial in brand , the steeple is on 
fire ; lij staken bet scliipiiideu 
brand, thr^y fired the ship ; df.w 
brand blustclien , to uu'snch th* 
fire; brand roepen , to cry out 
a fire ; brand , m. brandstof, 
fuel; ik lieb geen brand meer, 
al mijn brand is op , ƒ have no 
more fuel ^ all my fuel is con~ 
SU -ned. 

Biand , /Tl. onlitcking, ƒ. inflam~ 
mation. 

Braodari* , ƒ. aligt-house (at the 
sea-side). 

Brandbaar, adj. inflammabl* , 
combustible. 

Brandbrieven , wi. sharp sumTioar 
topaj contributton onpiiaof 
havmg one's house set on fire. 

Brandemincr,/». a leathern buc'cet 
used for the quenchmg of a 
fire. 

Branden , v. to burn , scorch. 

Branden, als met beet water, to 
scald ; branden di«)r begeerlyk- 
beid , to bi influmedwith lust ; 
cene brandende koorts, a burn~ 
ing f': ver. 

Brander, m. burner ; een kool- 
brander, a coal burner ; bran- 
der , jeaeTeiatokcr, distiUer of 
Kin. 

Brandeiij , f. d:stiller_\ for gin. 

Brander , /n. icu braudscbip , yirt 
hip. 

Hrandew ijn , m, brandy. 
BidUÜslAf tn.blif/UflggloJs. 

V i 54 

Brandliont BRE. BRO. . n. fire-wood. 
Brandig , adj. burning , hof , in- 

Jlamed. 
Branding , ƒ. breakers ; a being 

on fire. 
Brandmerk, 77. mark humt wit ha 

hot iron. 
Brandnieiken, v. to brand, stig- 
matize ; brandmerkijzer , n, 
hranding-iron. 
Brandnetel , ƒ. nettle. 
Brandoirer, 77. burnt-ojfering. 
Brand pnnt , 77. focus. 
Brandschilderen , v. to enamel, 
Brandspnit , ƒ engine. 
Brandstapel , 777. pile. 
Brandstichten , v. to set on fire. 
Brandstichter , 77i. incendia'-y. 
Brandstichting, fi. setting on fire. 
Brasem , 777. bream. 
Braspenning , 777. coiTï worthfive 

farthings. 
Brasselet , n. bracelet. 
Brassen , f. tonwen daar men de 
raas en zeilen mede aanhaalt , 
braces. 
Brassen, v.to feastluxuriousl^ , 

gormandize. 
Brasser , 777. glufton. 
Brasserij , fi luxurious feasting^ 

gormandizing. 
Braveren , v. to out brave, 
l&ieed , adj.br oad, large ; in het 
breede , at large ; breed uitme- 
ten , to exagerate , magnify ,- 
Lreed opgeven , to spreuk at a 
high rat e , to boast ; hei is zoo 
breed als het lang is , it is all 
one , it is as broad as it is long. 
Brf edachtigjOor/. somewhat broad. 
Breedborstig, adj. broad-cheittd. 
Breedelijk , adv. largeJy. 
Breedheid , f. broadness. 
'Breedspral.ig, adj paraphras'ical. 
Breedsprakelijk , adv. paraphras- 

ticaJly. 
Breedte^ f. breadth, latitude; Am- 
sterdam ligt op de noorder 
breedte Tan 62 graden , en 24 
luinaten , Amsterdam lies at 
the northem latiiuds of ^a and 0.4 minutes. 
Breedvoerig , adj, ample , large. 
Breedvoerigheid , f. extensivenesf. 
Breekbaar , adj. that which majf 

easily be braken ; brittle. 
Breeuwen , p. to caulk , or calk, 
Breeiivfcfer , 777. calker. 
Breidel , m.bridle. 
Breidelen , v. to bridle^ refrain% 
Breijen , v. to knit. 
Brein , 77. brain. 

Brei-school,y! school f orknitting, 
Breister , f. knitter. 
Breken , v. to break ; breker , tti, 
breaker ; breking . ƒ. breaking'; 
breekspel , 77. disturber. 
Brem , f, (zeker gewas) , broom* 
Brengen, v. to bring, carry ; te 
weeg brengen , to bring about | 
to pjffeCé'uate. 
Brenger, 777. bringer, carrier. 
Brenging, ƒ bringing , carry ing, 
Biesse , f. breach. 
Brenk ,ƒ. breach, rupture. 
Breukband , 777, truss. 
Brief, 777. letter, bill ; zendbrief, 
epistle; wisselbrief, bill of ex- 
change ; opene brieven , letters 
patent ; briefdrager . 771. letter- 
carrier ; briefwisseling ,f. mu— 
tual correspondence by lettersf 
briefje , 77. small letter , note i 
briefport , n, postage, 
Brieschen , als een paard, v, to 

neight. 
Brievetctasch , ƒ letter-case, 
Brij ,f.porridice ; brij pot ,ƒ. pof , 

or kettle to boil porridge. 
Brijzelen , v. to crush into pieces. 
Bril, 777. pair of spectacles i bril 
van een geheim vertrek , tha 
seaff orroundholeofaprivy\ 
or closestool ; brilkoker , tt», 
spectacle-case , brilmaker , m» 
.'pectacle-maker. 
Brillen , v. eenen bril gebraiken , 
to usespectacles ; hij brilt pog 
niet , he does not ^et use any 
tpectacles. 
Bioddelarij , brodderij, ƒ. boiching, 
Bioddelvvcik , n. bunglins-f^'prK, RRO. 

Bin 1 Jrn , broJtlelcn , 9. to bangle , 

botrh. 
fiinJd^i , hroddelur , m. bunf^ler, 

botrhgr. 
Broftlrn, V. f o breed ; nilhmrile n , 

tu brred , haich , as chicken. 
BpHvIcr , "1. brother ; broeder* van 

ccoe Jr.it;'i twceliugen , /«/</!- 

brothtrs, 
Broediilijk, adj. el adv. h'otherh'; 

brtK-dcriijke liefde, brotherh 

Broedermoord .m.broth^r slaui^h- 
ter, fratricidd. 

Bro^deiirli.Tji , ƒ. brotfurhood ^ 
frat«rnit\ . 

Broeibf rj , ƒ. brood-hen. 

Btxxijiiif . f. bfoudmf^, 

Rroeii' h .lin^ncli ,adj. broody, 

Brociïrl , n. brood. 

Bro'k , f. t>ai' of breerhes ; zij 
\u-tU de b:o«-k aan , sh-f wears 
the breerhes i ondtibrock , //- 
nirt^ drawers. 

l\vocV.,moeTaB,f.marsh,moor,/en. 

Rrockachti)^, adj .marshy ,muorish. 

Broeklaiid , n. marsh land ^ or 
moori.^h roun/ry. 

Biok , m. f'iece , fratrment , mor- 
tel ; klukkcii cii brokken , scraps 

l^rokje , n. litlle bit. 

Urokkclco , ♦'. to break int o small 
piecp.f. 

Brokkebp , adj. hrittle , brohen. 

lUokkclijflieid ,/. briitUneas. 

Br .nmien ,v.to sound , oj a great 

heil. 
Brommer , m. huzzer. 
Bron , /. 'prtnn: . «"«"Z'. 
Bronader, bronaar, ƒ. headsprin^ , 

tour Cf. 
Brondijd , m. rutling-tima {of 

deer). 
Brood , n, bread ; een brood , a 
loof ! Je water en te brood lil- 
len , to ba set un breod and wa- 
ter in a prison ; zijn brood bid 
den , to bep; one's bread/ bmiii 
brood, brown bread; uieuw 
bakken brood , new bread; pe- 

dccMiud biuoU , Uavtncdbrtüd) DRU. 55 ond bakken brood , slale bread ; 
lOfi^en brood , rye bread ; tar- 
wrii brood , tf /teuten bread ; wil 
brood , w/ntr bread ; broodbak- 
ker, rn. baker; broodkorf, m. 
bread-baaket ; bruodaaiker , ra. 
lotif-tumar ; br'XKJwejffr , m. 
ojhrrr that louks to the brt-ad 
wh.ther tt is due iUeinht ; 
broodwinning,', ƒ. lifah fiojd ; liij 
beeft eeuc pfi>ede broodwinnint , 
hehoaaKOod trade to lifeby. 
nrooddronkiu , adj. petulant , 

wanton. 
nnv>ddroiikfuheid , ƒ. pelalancy , 

wantonnes.'. 
Broodwinnrr, m. the supporter oj 

a fanily. 
RroodwinninK , ƒ livelihood, 
Broo» , adj, frai! , brittle. 
[{loosli.id , f. fraill:, , fraf,ility , 

brtttleness. 
Rn)a\%cn , f. to brew. 
Brouwer , m. brewer. 
FUonwerij , ƒ. brewhouie. 
Rronwiiitf , ƒ. brewing. 
Hiouwkttel , m. c/ialdron to brstv 

beer. 
Hri>Q>ssel, n. whole hrewinf. 
'^niR, f. bridge ,■ valb.ug, draif- 

bridgé. 
Rruul , ƒ. bride. 
liiTiide^om , m. bridegrOOtU, 
Bruid«cliat , m. dowr^. 
Bruijen , v. to tease or vex. 
Brnikbaar , adj. fit to be used. 
Bmiloft ,f. wedding feott , mar- 
riage-supptr , brtdal ; brailoft 
bouden , to keep a wedding 
feast; biniluflidag, bridaldoy ; 
bmiloltstinsi , m. guest of ih* 
weddin^-feast ; brailoftidiclil , 
n. nupttal verset , epitalamy f 
bmdoftakleed , n. wedding- 
garment ; bmilofubed , n. nup- 
tialtong , wedding tong. 
Bruin , ad), brotrn. 
Brninacbti^', adj, brownith, 
Bmiiieerder , m. bumishtr , />0- 

lither. 
CioiucttKl , n, burniihing^tuff. 56 Bur. Braineerijzer , n. burnishinf; iron. 
Bruinellc , ƒ. (een kruid) bugle. 
Broinen , «•. to male brown, 
Braineren ,f. io burnis/i, furbish, 

polish, 
Bruincring, ƒ. burnishinf^. 
Brninelte , f. brown ^irl. 
Brninoogiff , adj. brown-eyed. 
Brainrood , n. dark red. 
Brainvisch , m. porpoise, sea-hog. 
Braiaen , v. to f oom , or roar , 

as the sea ; bruisende barca , 

foaming waves. 
Bruising , f. foaminf^ , roaring. 
Brqllen , v. io roar ; brallende 

leeuw , roaring lion. 
Bralling , f. roarinp;, 
Buflel , m. buff, buffalo ; buffel , 

plomperd , blunt , unmannerly 

fellow ; buifeUcLie kolder , bu£ 

coat. 
Baglosse ,ƒ. ''een kruid, 1 bu^Ioa?. 
Bui , ƒ. ^ust of wind ; bulderendp 

baijen, b'usterinf^ winds; legen- 

bni , shower of raAn ; liagelbui , 

hail shower i donderbui , storm 

of thunder. 
Bniaclitip, bnij g,a<f/.;fömj7e5fuouj, 

storwy , showry. 
JBuid' 1 , m. purse. 
Buigbaar, adj, et adu. Jlexible , 

pliable. 
Buigen, f. tohow , bend , stoop. 
Buiger ,Tn.Ae that stoops, or bows 

down. 
Buiging,/, bendin^, bowirg. 
Buigzaam , adj.flrxible , pliant , 

tractable , supple. 
Buigzü&mheid, f, piiantness,flex:~ 

bility. 
Buik, m. beVy ; de onderbuik, 

the lower part of the belly ; 

buikdienaar, belly-god, ^luttori; 

buikloop , looseness ; buik'.o- 

zing .«/o/rfance; buikpijn, bell^- 

akc i buikwee , colick j bu.k- 

worm , bel/y worm. 
Buil , ƒ. bile , bo6S. 
Buil , m. boller, bolting-cloth. 
Builen , V. to bolt. 

Ruiling , ƒ. bolting. BUL. 

Bailtrog, m. bolting-chtsf. 

Buis , f. ))iip , channel , tube. 

Buis , ƒ. baringbuis , vessel to 
fish herrings ; de buizen zijn 
in zee , the herring-bussea are 
at sea. 

Buiskool , f. round cdbbage. 

Buit, m. booty,spoil, pillage ; bait 
krijgen , to get booly. 

Buitelaar , m. tumhler. 

Buitelen, »'.fo tumble upside down. 

Buiteling , f. tumbling. 

Buiten, vrijbuiten, v. to go out 
for booty. 

Buiten, adj. without; buiten boord 
smijten, ^o cast over ftoa/-dy bui- 
tens huis , without the house f 
buitens lands , abroad ; buiten 
wegs, out of the way ; buiten 
bereik, outofreach; buiten 
gevaar , out of danger ; buiten 
sta.-in , to stand without ^ io 
tvithdraw ; naar bniten gaan , to 
go in the country ; hij is naar 
builen , he is gone in the coun~ 
ir^ ; van buiten ,from, wit hout ^ 
from, abroad; van buiten lee- 
ren , io ham by heart ; zich te 
buiten gaan , to transgress , tO 
do arrtiss , to be faulty. 

Buiieugemeen , adj. extraordif^»' 

O- 
Ruitenhof, 77. ou'ward court. 
Buitenkans , f. perqui.sites. 
Rrii'oiikaiit , 777. outside. 
Buiteii'ander , m. foreigner, 
Bniteiilaniiscb , adj. foreign. 
Buitenliedeu , 771. sirangers, coun- 

tr^-people. 
Buitenplaats , f. buitenverblijf , n. 

country- house. 
Buitensporig, adj. extrapagani, 
Buitensporigbeid , f. extravo^ 

ganry. 
Bnittntijds , adf. out ofseason. 
Buizen , f. to boose. 
Bukken , v. to stoop down, 
Bukkiug , ƒ. stooping. 
Bul , 771. buil. 

Bul , paasel^jke brief, f. pope's 
buil. CIJF. 

niililera.ir , m. raving felloi». 
BalilerPri , v. to ratfó , bluster ; Je 

wiriJ ixildirrt , tfnofind roarf. 
nnlileritij; , ƒ ra^intf, bluaterin)^. 
HiiIlioiiJ , rn. mi.itijf. 
})ulkeD , V. to billott/ , roar. 
Ralkiiiff , f. belloufirtf^. 
Ballcbnk , m. hull-befi^ar. 
Rullepces , f. buli's piizle. 
nalt , m. boss , bunrh , awelling. 
BaUacUüg , adj. bunchy , bun- 

ched, 
B al te 11 ia r, m.he that hasabunch- 

bacl. 
T\a\lt.Ak , m. seaman's bed. 
namlfl , m. bundie. 
Riindcr I.ukIj , n. anacraofland. 
nnrp , m. citadel yfort, 
BarijpincoitiT , m. burgornaster. 
Burper, m. citizL-n. 
Oargsjnnf , m. v'scounf, 
Rarrifl ,f. hand-birraw. 
Bh , ƒ. box. gun ; arnibn» , poors 

box ; Ii.inilLai , pistol , harque- 

buss. 
RasfiuM, n. arsenal. 
Baak ra iJ , n. gunpowdcr. 
Baamrcstcr , m. mastergunner. 
BasichJcter , m. nunner. 
Ba«5el , boiultl ,ƒ. bundie. 
Buur, bauiiii.iii, m. neighbour ; 

bnnrrroaw ,/! neighbour. 
Bairsrliaj) , buuit , ƒ. neighbour- 
hood, 

CIJF. 

VJcdcl , ƒ. note orhill , scrowl , 

corket. 
Ceder , ccJfrboom , m. cedartree. 
Cd , / cll. 
Cement, t iment , ƒ et n. (zekfre 

stceiik«lkj , cement. 
Christelyk , adj. chriatian , like a 

christian. 
ChrUten , rti. christian. 
ChrUtrndoiii, n. christianism , 

christianity, 
Cliriitenryk , n. christianity. 
Cichorei , f. cichory. 
Cyfcreu , v. to cip/ur, to coat ac- DAA. 57 counts. 
Cijfirkunst , y! arithmetick. 
Cijftrmfcjter , m. anthnietician , 

ma.ster oj anthmatick. 
Cijns , ƒ. tributf. 
Cljntl) lar , adj. tributary. 
Cilinder, m. cilinder. 
Cimbel , m, cimhal. 
Cipier , m. gaoler. 
Cipre» , m. ri|>ii'»booni , cyprexs , 

or cypress-tree ; cipretbout , 

cypress- wood. 
Cirkel , kring , in. circle. 
Citroen , m. citron , letnon ; ci- 
troenboom , rn. lenon-trse. 
Citer ,ƒ. guithrr, cithern , lute. 
Civet , n. cii'et , mwik ; civetkat , 

ƒ. mu.-ik or ctret-cat. 
Cognoïïtment , n. bill of lading. 
Concifrge , m.jJ.ilor. 
Concilie , f. council ; het concilie 

van Trente , the council of 

Trent. 
Courant , krant , f. gazette. 
Couraatier , OT. gatttteer. D DAA. ad , f. deed , act , f act , held- 
bafli^'e daden , heroical atchie- 
vements ; met ordaad , in d«ed , 
eJJactuaVy ; ecne weldaad , a 
good deed , benefit. 

Daadvaardigheid, /.ac/iVi/y, read- 
iness. 

Daad/.aak ^ f. f act. 

DaagLrief, m, bill of arraign- 
rnent. 

Daalder , m. dollar. 

Daan , as , waar van daan ? front 
whtnce ? daar van dnau , from 
thence ; hier yan daan , front 
thence. 

Daar , adv. thert ; hij waj dair , 
he was there ; daaraan , adi'. to 
as , to that , ntxt to that ; 
houdt a daaraan , kerp to that ; 
mij is daaraan Rele^ea , it dots 
concern me ; \»at hebt gij daar- 
aan? what u'ill thiit ayatl > ouP 
what benef.t will y^itreanby 
C 5 58 DAG. /'/ ? daarbenevea , adv. hesides ; 
daai' binnen , within fhere , 
within that room , or place ; 
daar baiten, «*'/Mouf that place; 
daardoor . therehy y daareobo- 
▼en , moreover, besides ; daar- 
entegen , daartegen , on the con- 
trary, in opposition to which ; 
daartasscben , in the mean 
vihile i daar henen, up that 
way ; daarna, afterwards ; 
daarom , therefore ; daarover , 
because of that , concerninif 
that ; hij heeft daarover gespro- 
ken , he spoke concernin^ that; 
daar tegen over , over a^ainst 
it } daartoe , besides ; daarait , 
from, thence ; daar uit volgt , 
from thence follows ; het is 
daar nit ontstaan , it took its 
rise from thence. 

Dadel, 7R. date; dadelboom, m. 
date-tree. 

Dadelijk, adj. werkelijk, effec- 
tiial , real. 

Padelijk, terstond, adv, present- 

ly t ^y ^'■^d ^y» 

Dadelijkheid , ƒ. matter of sect , 
engas*m,ent. 

Dag , m, day ; dag worden , to be- 
come day , to dawn ; de dag 
komt aan , the day is breakin^ 
forth , or approachin^ ; het is 
hoog da {7 , it isbroadday; de 
dag verloopt , de dag gaat voor- 
bij , the day declines ; deze dag , 
this doy, to day ; den ganschen 
dag , all the day long ; overdag , 
ty day-time ; van dag tot dag , 
from. day to day; den volgendon 
dag , the next day ; in de dagen 
Tan onds , in the days of old ; 
alle dagen , every day ; asn den 
dag komen , to corne to lif^ht , 
to become m.anifest ; voor den 
dagkonien , /o ü/)/;t-a'^ ,• iemand 
eencu dag «icUeu , to appoint 
one at a certain day ; daa(;s te 
voren, the day bef ore ; daags 
voor zijn vertrek , the day hef ore 
his dejpartures (les auUctvn DAM. 

daagj , the next day , the fol- 
lowing day ; de anderendaag- 
«che koorts , the tertian a^ut g 
de derdendaagsche koorts , thia 
q'iartan ague, 

Dagbo( k , n. Journal , diary. 

Dagehjks , adv. daily ; eene dage- 
lijksche koorts , a quotidian 
ai;ue. 

Dagen , dag worden , f. to dawn f 
opdagen , to come forth , to ap~ 
pear ; het daagt , het begint te 
dagen , the day datvns. 

Dagen , indagen , v. to summon / 
arraign. 

Dageraad , m. day-spring , day- 
break. 

Daging , ƒ. summoning , arraign^ 
ment. 

Daglicht , 71. day-light ; dagloon , 
n. daily wages ; daglooner , m» 
labourer ; dagreize , f. doy's 
journey. 

Dagteekenen , v. date ; dagteeke-» 
ning , ƒ. date , dating. 

Dagvaarden ,f. tocite, summon ^ 
appoint. 

Dagvaarding , ƒ. citafion. 

Dagvaart, f.convention of the sta^ 
tes , diet ; ter dag^'aal t .beschre- 
ven worden , tobe summonedby 
a writ to take session on tha 
publiek assembly. 

Dagverhaal , n. Journal. 

Dagwacht,ƒ. day-watch. 

Dagwerk , n. dail^-work , confï- 
niial work. 

üat,'werker, m. dayly labourer. 

Diik, n. roof of a house; een 
hnis in rak en dak honden , to 
keep a house in repair; Iti-dak, 
a stated-roof, dakpan ,,/'. pan- 
tile , roof-tile ; dakvensler , /;. 
sly-light , Toof-windotv, 

Dal , n. vallt-y. 

Dalen , V. to descend , go down , 
[ declina ; in prijs dalrn , to fall 
inprice, togrow cheaper i de 
' prijs daalt , /Aey»/-*c<,y"ii//iS. 

Diiling,/. dcscending ^ tOWöring, 
i Daxu j nit dam , bank. DAU. 

Damait , n. damast, 

DamborJ, n. cht33-board,draunht 

bojrd. 
Vamait-ii , p. to play at draunht 
Daiuineit , loc (laniriuu , v. to 

dam , to mako a dam. 
Damp , m. damp, vapuur; steam , 

fumr. 
Dampen , v. to damp, 
Dampi^ , adj. dampis/i. 
D<unpkriii^ , rri. at mosphere. 
Dan , adv. als dia , then ; wal 
^ dau ? what then ? dan , als , 

than ; ik ben laD^or dan hij , 

Iam.talUr than he ; niemand 

dan liij , nobody bat h« ; daa al- 

Ifi-n , on/y , exctpt. 
Dank , m. t honkt ; dank belialeo ^ 

to f^et thanks { in dank ncnieri , 

to také kind/,- ; t«gfn dank , 

in spife oj'f d.mk w^ten , to be 

htholden , to ascribe thanka , 

to im.put€ thanks. 
Dankbaar , adj. lijk , adv, thanh- 

ful; thankfuUy. 
Dtukbaarlicid , ƒ. thankfulness. 
Danken , djuk zeggen , V. to gipt 

thankg. 
Daukie^Kiaf? i /• thankfiving, 
Daus , m. danct. 
Dan»«r , m. danseret , ƒ. dancér ; 

koorddanser , rope—dancer. 
Dansmeester , m. dancin^-maater, 
Danisclioeiien ,m. pumps. 
Danssrhoül , ƒ. dancinf;-school. 
Dapper , adj. valiant , strtnuous. 
Dapperheid , f. valour , courage, 

boldntst. 
Da]>perlijk , adv. valiantly, 
Danu , m. gurt. 

Daimjiclit , «Lirinjiijn , ƒ. colick. 
Daiul , adj. nar, ton , lajcit'ious , 

petulant. 
Dartelen , v. to toy , tport, 
Dartellieid , ƒ. tfantonmss^ petu- 

lance. 
Da» , m. (zeker dier) , hadgcr. 
Da» , ƒ. neck-cloth , cravat. 
Dal , pron. that. 
DaDw , m. dêiv. 

Daawdcu , «^ to dvffy. DEL 59 

I Daawen , e. to daw. 

Dauwworm, m.ring-worm. 

I laveren , V. to radound, to »haka / 
lo tremble with a none, 

Davrring ,/. shaking , trembling. 

\)i: , art. tht i degene , thoae. 

Dce(,' , Ier deej; , uif. rtf^ht , «fff// , 
at should be; leta Ier deee doen , 
to do a thtng ut it ougni to bc 
done. 

Deeg , van meel , n, doui^h. 

Ueegachlig , adj. dout^hy ; dceg- 
achlig brood , dout^hy bread. 

Ueel , n, part, portion , parctl ; 
een deel lands , a parcel of 
ground ; een boekdeel , a Polu~ 
me ; in al!on deele , every waf , 
in every respect ; deel nemea , 
to participata ; eensdeels , 
ptirtly ; meesteudeeU , for th€ 
most part. 

Deel ,./". plank, deal, board, plank. 

l^evlachüg ,adj. partaking. 

Deelbaar , adp, that whichcan be 
divided, 

Deelen ,v. to diuide , share ; ktc 
mei iemaud deelcu , to shan a 
thing with one ; uitdeelen , tO 
share out , distribute. 

Deeler , m. difider, distributer. 

Deelgenoot , deelhebber, m, part- 
aker, partner, sharer, 

Detlgenotftschap , n. partnership^ 

Deeling,/, division , distribution. 

Deels, adv, par tl \. 

Deelwoord , n.parliciple. 

Deerlijk , adj. woef ui, deplorable , 
lamentable, 

Deeriu», ƒ. ;iir> , commiieration. 

Deesem , m. leavan. 

Deesemcn , f. to leaven, 

Deltig, aJj. lijk, adv. magnifictnt, 
grave. 

Deliighcid , f. magnifcenry. 

Degelijk , adj. true , hon^st ,jast. 

Degelijk , adv, raaih , in lavd. 

Degelijkheid,/, honv. f-> . lutiruitt, 

Dej^eu , m. iU'ord, r^ij'ier. 

Deinzen, v, to go lackn-ard , to 

retreat, 
Dciiuer , m, bask^Udtr. 

CC 6x> DER. Deinzing , /, going back , retrtat- 
ing. 

Dek , n. cover, coi/erlet. 

Deken , ƒ. blanke f. 

Deken , m. dean ; deken van een 
gild , the chief master of a 
compan^'. 

Dekken , v. to cover ; de tafel dek- 
ken , to spread the table. 

Dekking: , ƒ. covering. 

Dekkleed , n. saddle-cloth. 

Dekmantel , m. pretence , cloaJc ; 
onder den dekmantel van vriend- 
schap , under the cloak of 
friendship. 

Deksel , n. cover, lid. 

Delven , p, to dig. 

Delver , m. digger, 

Delvingr,/. digging. 

Demoedig; , ad/, humble, meek 

Dempen, v.to qutnch, extinguish, 
. suppress , damp , choak , stop ; 
eene haven dempen , to f II up 
an harbour. 

Demping, ƒ, quenching f extin- 
gu'shing. 

Denkbeeld,», idea, notion. 

Denkbeeldig , adj, imaginary. 

Denkelijk, arfc. likely, probable. 

Denken , f. to think , consider ; 
denk er aan , think on it, remem- 
ber it , consider it. 

Denkin g,^ thinking. 

Dennenboom, m.fir-tree; de roode 
dennenboom, the pitch-tree. 

Der , art. of the. 

Derde, numb.the third; een derde, 
derdedeel , a third part ƒ ten 
derde , thirdly. 

Deren , v. to ail ; wat deert hem ? 
what ails him ? deren , zich ont- 
fermen , topity. 

Dergelijk , adv. such , sim'lar. 

Derhalve , conj. therefore. 

üertel , zie dartel. 

Dertien, thirteen ; deitiende , 
thirteenth ; dcrtieumaal , thir- 
teen timea. 

Dertig , thirty ; derügmanl, thirty 
times ; deitipsle, the thirtieih. 

Dei ven , onlLrckeu , v, to wanf » DEZ. 

tobe deprived of» 

Derving,/, wanting, want. 

Derwaarts , adv. thither ; her- 
waarts en derwaarts , hither and 
thither. 

Des, art. of; de vreeze des Hee- 
ren , thefear of the Lord; des- 
gelijks , adi'. also , accordingly. 

Deugd , f virtue ; dat doet hem 
deugd , that does him, good. 

Deagdelijk , adj. et adv. virtuous, 
honest. 

Deugdelijkheid , f. honesty. 

Deugdrijk, deugdzaam, adj.honesf, 
virtuous. 

Deugdzaamheid,/, honesty ; also 
strongness in wearing. 

Deugen, f. to be good; hij wil 
niet dengen , he tvill not take a 
good course , he will not live 
honestly ; het deugt niet, it is 
worth nothing , it is goodfor 
nothing. 

Dengeniet , m. good for nothing 
wretch , rogue. 

Deun, gierig, karig, adj.niggardly, 
penurious. 

Deun , m, melodious tune, 

Dennheid,/. nearness , scraping- 
ness. 

Deuntje , n. air in musici. 

Deur, f. door, gate ; doe dedenr 
toe , shut the door ; aan de dear 
kloppen , to knock at the door ; 
van deur tot denr, from, door to 
door ; buiten denr, out ofdoors, 
abroad; achterdeur, AaciJoor; 
deurhengsel , n.hinges ofa door; 
denrpoit , deursiijl , m. post of 
a door; deaniug , m.ring, or 
caih of a door; deurslot, n, 
lock of a door, 

Dcnt'.vaartler , denrwachler , m. 
doorkeeper, porter ; deurwaar- 
der , TO. beadle, apparisor, 

Dein waarderschap , n. beadUs 
ojjice, 

Deuvik, m peg. 

Dewelke , pron. rel. which. 

Dewijl , conj. because. 

Deze, pions thi^ % (fiftti dezft DIE. 

dag , this day ; deze lieden , 
these peuplts ; uw brief vao den 
tienden dcier , )our letter of 
the tanth instant. 
Diaken , m. deacon. 
Diakonie, ƒ. deaconry. 
Diamant, m. diurnond; diamanten 

ring, m. diumond-rin^ ; dia- 

manlsIij|>!T, m. diamond-cutter, 

or polisher. 
Diclit , gcJiclit , n. poem. 
Dichten , «'. to makc versas. 
Dicliler , tn. poet. 
Diciiistak , ƒ. poetry. 
Die , pron. that , those ,*dic men- 

srlien , those men ; die lieden , 

thosrpeople; die alle, all those; 

geeft liet a.iii dien ni.iu, <<Va it to 

that man; ptijpt dieu jongen, 

takjhold of that boy. 
Dief , 777. thief rubber ; >,Ma\vdief , 

cunninfj thief, kerkdief, rhurch 

rubber; veedief, ttealer of 

cattle. 
DicfacLtig , adj. lijk , adv. given to 

thieviriff , ihiei^ish. 
Diefacliiit;lieid , f. a thievish in- 

clination. 
Diefleider, 77». thief-taker, one 

that carries thieves , and other 

malefactors to noal. 
Diefscli , aJj. (hffvish. 
Diefstal , 771. th^ft , stealth. 
Diemet , n. dimitty. 
Dienaar , tti. strvant , minister ; 

tafeldienaar , waiter ; sladsdic- 

oaar , serjeant , ufjicer, 
Dieuartk ,f. wuman servant. 
Di>'ueii , V. toserve ; ln't dient mij 

niel , it willnot serve my turn ; 

bet dient nergens toe , it i$ good 
for nothinif. 
Dienst , f, service ; dienst doen , 

to be serviceabU , or usrful to 

do service ; tot uwe dienst, at 
your service ; ttii dienst staan, 
10 WMt on , tl.' t' nd ; dientt ne- 
men , zich lil kiij^sdienst Lege- 
ten , to inli.^t us a soldier, to DIE. öi worship. 
Dieustiiaar, adj. lyk, a/c serving , 

in bondit^e. 
Dienstbaarheid ,./". bondagt ,ssrvi- 

tude , worship. 
Dienstbode , tti. et f, man , or 

maid-servant. 
Dienstig , adJ. lijk , adv. aervic- 

eable , Uiefal, 
DiemtiKhei:! , ƒ. usefulnets. 
Uien$lkncclit,r7>. ^er^a/if, appren- 

tice. 
Dienstmaagd , dienstmeid, ƒ. /aa/:i- 

tervant. 
Dienstplegti< , adj, lijk, adv, cere- 

m.onial, dutifal, ojficious, cere- 

monious. 
Dicnstplegti|;lieid , ƒ. ceremony. 
Dienütwiliic , dteiislvaardig . adJ , 

serviceable , duttful, willin^ 

to serve. 
Dienstwilli^heid , f. dulifulneat. 
Uicnsvolgeiiï ,adv, thereforu , ac- 

cordin^lj. 
Diep , adj. deep , pröfound ; een 

schip dat niet diep gaat , a vessel 

that draws but litlla tv at er i 

ditp in zee ,far at sea. 
Diepen , v. to deepen. 
Dieplood , n. soundinff laad. 
Diepte , f. depth , profoundness , 

deepness ; de diepte der zee , tht 

dtplh of the sea ; nit de diepte 

des hailtu , y>077i the very bot~ 

torn of the heart ; eeiie groode- 

looze diepte , an abyss. 
Diepzinnig , adj. of a pröfound 

sense , or w:t ; ccne diepzinnige 

kennis', a pröfound knowledt^e, 
Dirpziunighrid ,f. profoundity of 

wit , pnfoundness. 
Dier , 71. living creafure , ani^ 

mal, beast ; een wreed dier, 

a savage f or ferce beast ; een 

oiiredt-lijk dier , an irrational 

creature. 
Dierbaar , adj, precioui , deor^ 

belovcd. 
Dierb;iaiheid ,/. ddOrnêSS , fofld- 
ness , lovingness. bg enrolled , to takepressmo 

/icj / kiikcdicust,c/<></j;f tff/'^'jeclDitrcaricm , tti. todiae. 

C ^ DIS. Diergaarde , f. park , vivary. 

Diergelijk, adj. the like , afttr the 
eome manner. 

Dierhalve , conj. f hert/ore. 

Dierlijk , adJ. animal. 

Dic« , conj, therefore , thus. 

Diets makea , v. to make aperaon 
believe , to persuade. 

Dievealaataiea , ƒ. darklan- 
thorn. 

Dieverij,/, theft, stealth^ larceny. 

Digt , adj. close , massiue , solid ; 
di^ maken , to make close , to 
dose / di^t schrijven , to write 
dose f digt bij , hard by , close 
fty;het regent d'igt,it rains thick, 

Digten, v. to close ^ to make close j 
kant digten , to mendlace. 

Digtheid , f. closeness , solidity , 
m.assiness. 

Dijk , m. bank ; dike, 

Djkgraaf , m.. superintendent , Or 
inspector ofthedikes. 

Dïjnzig , adj, misty ; hazy. 

Dit , adj. thick ; dik worden , to 
grow thick, to thicken; hij loopt 
door dik en don , he drives 
throu^h thick and thin. 

Dikachtig , adj. somewhat thick. 

Diklijvig , adj. thick-bellied. 

Dikken ^v.to thicken. 

Dikkop , m. one that hos a thick 
fiead. 

Diklip , ƒ. blubber-lippedfellow. 

Dikte , dikheid , ƒ. thickness. 

Dikwijls, dikniaals , dikweif , adv. 
aften , oftentimes ,frequently, 

Dï\le,/.dill{ahcrb^. 

Ding, n. thing; een wonderlijk 
ding , a strange thing. 

Dingen , pleiten , v. to plead. 

Dingen , afdingen, p, to cheapen , 
f o pr offer less ; naar iets dingen , 
Daar iets staan , to aspire to , 
stand in competition ; hij dingt 
naar de galg , he is halter- sick. 

Dinger , m.pleader, cheapner. 

Dingsdag , m. tuesday. 

Dingtaal,/, plea ; positivo lan~ 

Disch . 271. tablc to Mt upon s DOE. 

Iaat ons aan den diach gaan zit- 
ten , let us sit down at table f 
dJschgenoot, m.fellow-boarder^ 
also , comm.unicant. 

Dissel , m. addice ; disseIJboom « 
771. bearn of a waggon. 

Distel,/, thisflö ; disielbloem , 
/. thistlejlotver ; distehg f adj, 
et adv. thornly. 

Distelvink , m. gold-finch. 

Distilleren , v. to distil. 

Dislillering, ƒ. distiUing. 

Distilleerketel , m. still. 

Dit, pron. this / dit land, Mi* 
country ƒ dit is er van , this 
will be the consequence. 

Yiohhe\2i3x,m.gamester,diceplayer, 

Dobbelen , v. togame , to ploy at 
dice. 

Dobbelspel . n. dice-playinff. 

Dobbelsteen , m. die , dice. 

Dobber van eenen hengel , m, fioat 
of a fishing- line. 

Dobberen,»', to sivim , orfloat i 
dobberen als een schip op zee , 
to huil , as a ship at sea ; tns- 
st-.hen hoop en ^ rees dobberen , 
to jloat f fluctuate, or ivaver 
betwixt hope aiidfear. 

Dochter,/, daughter ; loss f stief- 
dochter , daughter in law. 

Dodderig , slaperig , adj, lijk , adt^, 
slecpy , drou'sj. 

Doedelzak , m. bagpipe. 

Doek , 7j. Imnen-clolh ; kamerqk , 
doek , cambrick ; neteldoek , 
muslin. 

Dofk , m, clout , or totval ; hand- 
doek , t o wel f hoolUdoek , a 
piece of linnen cloth to pin 
about the head. 

Doel , 71. mark to shoot at , aim, 

Doelc, 771. art illery yard. 

Doelen , beoogen , v. to aim at. 

Doelwit, n. aim , scope ; zijn doel- 
wit beschieten, to obtum his 
aim. 

Doemen ^v. to condemn. 

Doeming ,/. condemnatiofi, 

Doemwaardig , adj, lijk , cde, 

damnabh. DOM. 

DoPD . «'. {o do , mate ; ecnen eed 
doen , /" take an uath ; ic niet 
doen lo bring tu nou^ht, lo an- 
ni/iilate ; veelte duen hebben, 
to hava much businets ; mot 
iemand te doen hi'l)beu , to con- 
varse wilh one; also lo lie u/ith 
anti i bij it (loeadt: , he is bwy ; 
nadoen , to imitate , ^segdut:n , 
to put away. 

Doenlijk, adv. feasibU ; practi- 
cable. 

Doeuuiet , m. idJe or lazy ftllow , 
or wench. 

Dof , adj. motst , dull ; Juf van 
ppptt , ilull- minded. 

DofTcr, m. malt-ptKeon, 

Dofheid , duiUghcid , ƒ. moistnets, 
dulness- 

Dot:, m. mastijr. 

Yk^tr , door , n. the y elk of an 0g/^. 

Dok , n. doek for ahipf. 

Dokter , m. doctor, phy$ician. 

Dol , adj. mad.furious ; dol wor- 
den , to ^row mad , tobecomc 
tnragtd ; dolle liond , mad dog; 
dolle ziekte , frenzy. 

Doldrittie, adj. lijk ^udv.pastion- 
ate , furious. 

DoldrifÜKli<-id , f. fury. 

Dolen , I . tv err , togo attroy , 
to be mistaken. 

Dolfijn , m, dolphin. 

Dolheid , doll tflieid ,f.madness. 

Dolhais , n. bedlam ; hospitalfor 
mad people. 

Dolik , ƒ. (ziker onkniid) darntJ. 

Doling , f. crrur, mistak». 

Dolk , m. dagtcer. 

DolLup , m. Jurioui , or mad- 
braiTttd fellow. 

DolkoppiK , ad), maórbrainêd , 
ragtng , front n k. 

DolkojM' Kinid , f. rage , fury. 

Duni , ad), dull , blunt ; ecu dom 
kiud , adull child i dumme jor- 
dcu , cluinperfvn. 

Dom, m. duoikcik, cathedral 
church. 

Donidi'kcii , m. dean, 

DgtuUicr , m, canon of o CQtAc- DOO. <S3 dral church , a prebendary. 

Domheid , f. stupidity. 

Dommekracht , f. band-*cr€w , 
an engine to heaft thingi, 

Dommrlcn , ('. to buvt as a beg, 

DompeUar , m. plunger, dtpptr., 

DompeliMi , «'. to pluuge ,dip. 

DuiipLliiig ,f. piurging ,dtpping. 

Dompen , aitdoiiipen, t'. to t/iiencn^ 
extiriguish , put out ; het (fo- 
•cliut dompen , to Igvcl thê 
canon lou-'er. 

Dc)nii>er , m. ext ingutsher. 

Dompig , adj. lijk , adv. bedompt , 
d impish. 

Donder , tn. thunder. 

Dondcrbai, ƒ. storm of thunder, 

Doutleibai , f. blunderbusa. 

Donderdag , m. thursday. 

Donderen , v. to thunder, 

D<indrrkIoot,doadcr*Leeu, m, thuu- 
dcr-bott. 

DondcTilaf; » m, thunder-clap. 

Donker , adj. dark , obscura, 

Donkcrarhiig, adj. darkish.dutiy. 

Doiikt-iheid , ƒ. darkness , ob~ 
scurity. 

Dom , n. down offtatliera; doni^ 
liid , downbed, 

DoiisacliiiK t adj. downish. 

Dood , udj. deud , dtceaaad ; dood 
roensch, dood li^eli.iam , dtad 
body , corps; d<>ode romp, 
carcase ; dood f;era.imte , sko- 
Irton , doode fclioom , êtream 
that hardly moyes; also, dyin^^ 
trade ; den »(room dood zeilen . 
tojlem the tidf; dood tl il , dsaa 
si lil ; ter i!uud , of dood |f^~ 
brand, burnt to druth ; dood- 
bed , m. deathbed; doodlijat , 
n, bill of mortaltty f dood- 
ceel , f, buriul list. 

Dood, f. death ; doodbaar , f. 
bier. 

Doodel^^k , adj. et adi: mortal , 
fat al ; eene doodeli ke zirku , 
a mortaldisease ; duodcl\jk ^- 
kweut, mortalh uouruUd. 

Doodeu , V. to iill , sloy ; i^oe 
loiUa doodeu, to mortif) fu* H DOO. laats. 
Dooder , tti. killer, slayer, 
Doodinp: , ƒ. killini^ ^slayin^; doo- 
dinpdesvleesches, mortijication 
af tha fiesh. 
Doodgraver , m. ^ra»«-digger. 
Doodkist , ƒ. coffin. 
Doodkleed , n. winding~sheet ; 

also , t/ie pall. 
Doodklok , f. passing bell. 
Doodkrank , adj. siclc to dea'h. 
Doodsangst , m. mortal anguish , 

agony'. 
Doodsbenaaawd , a<ij. in agony , 

in great , anxiety, 
Doodschnlden , ƒ debtsforevery 

thing belonging to the burial. 
Doodsclmldig , adj. capital , felo- 

nious, criminal, 
Doodsbeenderen ,ƒ>/. deadbones, 
Soodscli , adj. inanimate , dull. 
Doodshoofd , n. skull. 
Doodslaan, *-, to kill, slagf. 
Doodslag , zie moord. 
Doodrlager , zie moorder. 
DoodsnUi , m. the last gasp. 
Doodsnood , m, mortal angaish. 
Doodsteek , m. mortal stab. 
Doodsteken , v. to stab. 
Doodsluipen , f. pangs ofdeath. 
Doodvenv , f. pale colour of 
the dead ; hij heeft de dood 
veiTv op zijn aangezigt , the ter- 
roT of death has seized upon 
kim f death is in his couite 
nance. 
Dood verwen , v. to maie thefirst 

draught with a penctl. 
Doodvijand , m. mortal enemy. 
Doodwaardig , adj. lijk , adu. wor- 

thif of death. 
Doodwond , f. mortal wound. 
Doodziek te , f. mortal distemper. 
Doodzonde , f, mortal sin. 
Doodzweet , n. cold- dy ing,swtat. 
Doof, adj. deaf ; doof zijn , to be 
deaf ; doof worden , to grow 
deaf ; doof maken , to deaf en 
to deaf ; Lij is doof aan dat oor , 
he can't hear in that ear ; doo- 
'veman , deaf man f aau de doo~ DOO. 

vemans denr kloppen , to feil a 
tale to one that is deaf ^ to 
soUirit invain ; doove klauk , 
dull sound; eene doove kool , a 
qu^nched turf coal. 

Doofachiig , adj. lijk, a(/f. deafishm 

Doofheid ,f, deafness. 

Doofpot, m.potorkettleto extin- 
guish burning coals. 

Dooi, m. thaw ; dooiweder , 
thaifing weather, 

n.ioijen , V. to thaw. 

Dooijing , ƒ. thawing. 

Doolhof, 71. labyrint h. 

DooUveg , 771. wrong xcay; iemand 
op eenen doolweg brengea , to 
lead one astray. 

Doop , 771 christaing , n, baptismj 
doopbekken , doopvat , n, bap- 
tistery ; doopceel , ƒ. certificate 
of a christaning , taken out of 
the church book ; doophefTer, 
m. god-father ; doophefsier , ƒ. 
god-mother ; doopkleed , n, 
doopluijer , m. child' smantle y 
chrisomcloth ; doopnaam , m» 
christian name ; doopsgezinde , 
anabaptist ; doopvont , f. font , 
baptistery ; doop , saas ,f, sau- 
ce ; doop- boter , butter-sauce ; 
dooppan , tti. saucepan, 

Doopen , V. to dip^plunge, bapti- 
ze , christen, 

Dooper, 771. dopper, plunger, bap- 
tizer; Johannes de dooper , John 
the baptist, 

Doopgetnige , m, godfather^ f, 
godrnather. 

Dooping , ƒ. dipping , plunging. 

Door ,prep. through , thorough , 
by ; door nijd , through envy ; 
hij stak hem door en door, he 
ran him through; laat mij door, 
let me pass ; door elkander , 
one with anot/ur ; de eene week 
door de andere , ont week with 
another ; door de bank , com- 
mon{\ ,generaify ; door bakken , 
thoroughly baked; door-heet ^ 
nut t hrought ; door-lecrd , fery 
learned , door-loos , fery cun- DOO. 

nintf ; door-oat , wet throu)i^h. 
Duotbarstcn , v. to crack, burst 

Osunder. 
ÜoorhI.izcii , V. to blow throu^h. 
Doorbladcc^n , v. to turn over the 

l«av«s , to per u se closaly. 
DoorblaJoriiig ,ƒ. perusirif^. 
Doorblinken , •'. to xhine throui^h, 
Doorl>oren , v. to bore throut^h , 

pierce, 
Doorliraak , f, breach throu^h a 

dtie. 
Doorbreken , v. to braak through y 

to break in two, 
Doorhrr u|»cr , m sp-'ndthrift. 
Doorbrcngiiiu, ƒ. disaipatiun. 
L>oordeukcit , v. to perutrate , to 

perpend. 
Doordien , onid.it , adv, becaitse. 
DoorJoco , P. to erase , to strike 

out. 
Dtwrdiiiifj' n , V. t^piercif, pene- 

traté,to strive through act oud 

or narroiv place. 
Do'>rdiiDK<'iid , adj. piercing , pe- 

netratuin;. 
Doordrinxciullieid , ƒ. penitratin^ 

power or qualily , sagucit^ . 
l>>o(diiii(riiie ,f. pentirniion. 
Doordioiikcn ,/>./■. soaked , alto , 

exceedmifl) drunk. 
Dourdiuipen , •'. lo drop through, 
l).»Tt,'a;iu<lc , adj. conltuual. 
DoorijaaM* , atic. cornrnonly. 
Doorceitraven, at/;, picrced, bored, 
Doorgeklotiken , adj. clinched. 
Doorgang , m. passage. 
Doorgrieve u , f. to transpierce , 

to wuund the very htart. 
DoorgiODdeii , *'. tu scruttnize^ 

dive irtto ,seurch to thebutlom, 
Door^rondcr , m. searcher. 
Dooiliakkfu, f. to cleane. 
Dooi halen , v, to icratch out ^ to 

trase , rjfface. 
Doorkonjen , %>. lo pats through. 
Dooiktuiacn , f. tu traverse , to 

crui»0. 
Doorlaten , v. to let pas.t. 
Doorlezen , *>. to r€udlhrout;h , to 

pcruie, to readoier, ccucu Lhcf DOO. <5S doorle/.en , to readover a letter. 

I)<v)rl<v.mg , ƒ peruaing, 
Doothxipeti , V. lo run through, 

ceii boek dooriuopeu , to perusa 

a hook, 
l)iM>T\\n:]tiig,adj.illustriouj,tratu- 

l'iirent. 
DooiliK liiigbeid ,/. transparenry, 

illustriuus birth^scrantl^ i tijne 

keurvorttelijke ii<Mjriuclilit;iM:wJ , 

his electoral hif^hnest, 
Duor malkander , ad>f. peil tnell , 

confusedly. 
Doorn , f. thorn , hramble ; doorn- 

achti< , dooniiii;, ad), ihomy f 

duoriiboscb , m. bush of thorru l 

dourub.iag,/.//*o/'n hedg^, bran- 

ble bush. 
Docrnaclitig , adj. ihorn^. 
üoorncmeu , v. to repritnand , to 

c/iide , to reprove , to rebuke» 
noorieutu , v. to travel through, 
Dourtcliijncnd , adj, transpartut. 
Doori'clirapijen , v, tj era*e , to 

rjface , to hlot out, 
U )OMk'peuheid , f. CTOjtin^tt , 

sliynefs, 
Dooibluipeo , V. to steal away , to 

e. cape. 
Dooisninlen , v to out aiunder, 
Düor»üijüiii)j, ƒ. retrenchijuint, in- 

tersectiuii, 
Dooraünflcltu , V. to ferrtt , 

search, 
Doortiaaii , v. to endure , to sujfcr, 

lo bear. 
Dooriogt, m, pcusage , mar c/i. 
Doortrapt , adj, sly, crt^tj ; docf- 

traptc schriiii , arrant rtgue. 
üoortrai<llieid,yi */,) ness, cunning- 

ness. 
Doorvaart , ƒ. passage b) water. 
Doorvaren , *•. to pass through 

with a fhtp , or boat, 
Do' rMaadbaar , adj. fordable, 
Doonsadt'u. *'. tu wade, 
JtooMMochl, culj. elaborate^ ^ 

nished. 
Doorzetieu ,v, tofurceany thing. 
Dooizigt, n,saga'.ti\,perutratkon, 
Dooiiückcu I >'• t'i itOTi^h, M DRA. Doorzwcl|j»Ti , p. to swallow. 
Doos , f. box. 

Doovekool , ƒ. quenched turf coah 
Dooven , v. to quench, extingu'sh. 
Dop , m.shade^ shell , huik ; eijer- 

dop , egf^- shell ; noteudop , nut- 

ahell ; boonen doppen , husks of 

beans , bean shells. 
Doppeo , pellen , v. to shell. 
Dor , adj. dry, barren, withered ƒ 

dorre fonteinen , dry' fountaim ; 

dorre boom , withered tree. 
Dorachtig , adj. withered , some- 

what dry. 
Dorheid , f. dryness , harrenness. 
Dorp , n, villas^e , couitry-town , 

doi'ps predikant , m. country 

parson , dorpskermis , country 

fair. 
Dorpel , drempel , m. threshold. 
Dorpeling, m. uilla^er. 
Dorplieden , m. towns men. 
Dorren , dor worden, v. to with-r ; 

d« boomen beginnen te dorrea , 

ihe trees begin to withar, 
Dorschen , v. to thresh. 
Dorscher , vfi. thresher, 
Dorschingf , f. threshing. 
Dorschvlegel , m. thre.shing-stail. 
Dorschvloer , m. threshin.jr~jlo')r. 
Dorst, m. thirst ; ik heb grooten 

dorst , / am very dry ; dorst ver 

slaan , dorst leischen , to quench 

thirst. 
Dos, TO.kleedinp, array ,cloathing ; 

bjj is braaf in den dos , he is 

pery well clothed , he wears a 

fine suit of clothes. 
Dossen , kleeden , v. to clothe. 
Douw , 77». push , daw. 
Doawen,f. t o push, thrust^press , 

squeeze. 
Dozijn , 71. dozen. 
"DïA^adj. quickly,soon; loop dra, 

jnake haste ; run quickly f zoo 

dra alt het wezen kan , as soon 

as may he. 
Draad, ttx. thread ; van draad tot 

diaad , thread by thread ; de 
• draad eener rede , the thread of 

a discoursc > or speech s ii^sai DRA. 

van het hoat , grain of wooi f 
dat vleesch is grof van draad , 
that flesh is ofa coarse grain ; 
getrokken draad , wire ; koper- 
draad, bra.ich wire; goad- en 
zilver-draad , f^ilt and siluer- 
wire , gold and siluer-thread f 
draadtrekker , 771. wire-drawer. 

Draagbaar, adj. portable^ that 
which may be carried» 

Draagband , m. belt. 

Draagbed , n.portable bed. 

Draagboom , 771. carrying-pole 1 
sedan pole, 

Draagloon , 71. porterage. 

Draagstoel , draagzetel, 771. tedan « 
litter. 

Draai , 77». iwirl, thorn ; hij gaf die 
zaak eeuen anderen draai, hegave 
that matter another thurn , 
he made the thing look quita 
othtrrwise. 

Draaib.iiik , ƒ. turner' sbench. 

Draaibooin , 771. winding-post , 
turnpike. 

Draaijen , v. to turn., wind, whirl. 

Draaijer , 77». turner. 

Draaikuil, draaikolk, ra, whirl-' 
l>ool. 

Dfaaiitroom , m. whirlpcol. 

Draaiweik ,n. turner' s work. 

Draaiwind , tti. whirl-wind. 

Draak , 771. dragon. 

Dtahh\f;,adj.thick.muddly,fogRyi 
drabbig bier , foggy , or thutk. 
beer. 

Drabbigheid , ƒ. thickneas^ muddi' 
ness. 

Draf, 77Ï. grounds , husks , grains ; 
dra f eten, fofeeduponhuaksf 
draf, 771. gang van een paard , 
trot ; dat paard gaat eenen leni- 
gen draf, that horst goea a 
gentle trot. 

Dragelijk , adj. bearable , /o/a- 
rable. 

Dragen ,f. to carry, wear, bear ,• 
raooije kleederen dragen , to 
wearfine clothes ; al de zeilen 
dragen , all the satls are draW" 
ing • or f lied mth mndj swrg DRE. 

drsir^n, f o take hfd ; hü draagt 
zi< !i zerr wil , ho behavet him- 
selfvery well. 
Dragen , fllori'ii , »'. to retolve int o 
matter ; ili* wond draagt iiirt , 
the woiind does not retolfn 
into matter. 
Di.iger , m. carrier, bearer; lait- 

drager , porttr. 
Drsgon , ƒ. tarrae.on. 
Dragouder , m. rJragoon. 
Diaet , f. luad which one carrie.v ; 
liij ln-rfi fene zware dr.i(;t , /ie 
has aheai'\ luad ; zij is Ier lul- 
vedr»t;t, the is haif way ^one 
wich child ; drajtt , ƒ gewaad, 
wear, f^arh , habit / de gemeeno 
dragt , the ordmar^ wear ; dul 
ia crue nxioijf drafft , that is a 
Jinr Karb , that is a haidsome 
yjshion of cloathini^ ; »Ic «Iragl 
fvniT woud , the matter of a 
ffound 
Drakenbloed , n, (zekere gom} , 

sarifi^iiis draconis. 
Dralen , v. to Unster, tarry. 
Draier, m. lin^erer, tarrtrr. 
Draling, ƒ. linker intf , tarr^^ ing. 
Drang , m. crowd ; ik wa» in lit-l 
D.idden v.in <)tn drang , 1 was in 
the middle of the crowd; diang, 
tiraif^ht , pressure ; drang, aau- 
Ver»inp , constraint. 
Drank , m. drint , polion ; dit is 
eeu goede drank , this is a ffood 
drink ; eencn drank iouemen , 
to tal e a potion. 
Diaiikf.fTfr, n. lihation. 
Dias , arlj. wet ; het land 1'gt dras , 

the field is wet all over. 
Draven , »'. tu trot. 
Diaver , 171. t rotter. 
Dicef.y". drufe , row , blow ^ or 
tturt ; ri iie dieef «iliapen , a 
drove of iheep ; fene dreef bot>- 
mcn , a row of trees ; hij gaf 
licm eenen djetf aan liet oor , he 
KOfe him a box on the ear. 
Dreg , ƒ. icrapple , grappling-kef:- 

Ke-anchor. 
Dregaet , n. drag jut. DRr. 67 Dreigen , v. to ihreaten , meaac€, 
Drriger , m, thraafnr-r. 
Die >,'iiig , ^. ihr'-atninff, 
Dtrk . rri. dirt , iluntf , dfegS- 
Dri'kkar,^ dunt; rart. 
iJ.ikkig.a.//. dirt}. 
l)r«nipel , m. thretoll , frronttsel. 
Dituktliiig , m. one that i* 

dr'iwned. 
Drenken , v. to wjtt-r, give drink, 
Drrukplaals , ƒ Wit-^rini^ place. 
Drenlelaar , »/». luit-rT, 
IJrciitelcD , t». to walk tlovly up 

and down, 
Drtun , 77». trembling noise. 
Urt unen , f, to male a trembling 

noise. 
Drevel , m pin' 
Urie , thrt-e i in diiecn declea 1 f O 

divide in three paris. 
Driccilii , adj. thrcefold, 
Driioenlield ,ƒ. trmily. 
Driegen , f. to tact. 
Diielioek , m. trian^le. 
Driejaiig , flf//. triennidl, 
DrH'malig , adj. treble, 
Diieniari ,771. triumfir, 
Drii'pouder, m. threepounder. 
Driest, odj. rath , fcolhardy % 

audacioua. 
Dricktal ,ƒ. three-footed tiool. 
Drieiaud , tti. trtdent. 
Drietandig , adj. fhreeforkeiit 
Drievuldiglieid , ƒ. trinily. 
Drift , f. passion, zeal , fondntss , 
offcclion ; zijne drift versoert 
licni , he IS carried awa^ by his 
passion , his pa.'^sion swaya 
him ; Lij deed li» l niei eei>e zon- 
derlinge (Itift , he was ver^ zea~ 
lous at it, he did it wtth a spe- 
cial eof^emess , urwithapcu- 
sionat* concern ; drift , Toort- 
varendLeid , dupatch , Jlight , 
ivurse , also the pac€ of a 
saihn^ ship, 
Drifiit;, adj. vlot, f oat ir g ; het 
«rliip i« driftig , the ihtp ia a 
drift ; driftig , Lustig Tan hoofd, 
patsionate; dtiiug, TOOrUveaüi 
/orward. 68 DRI. Driftigheid , ƒ. forwardntss. 

Drifiiglijk, adt^. p .issionately,for~ 
wardly. 

Drijftol , 771. top. 

Drijfzand, n. floatin^ sand. 

Drijven , v, io driue , float ; een 
schip dat van zijne ankers drijft, 
a ship that drive ; komen aan- 
drijven , to be ariven on shore , 
to Jloat a shore i het drijft op 
het water , itJloj,ts, or swims 
itpon the water ; koopmanschap, 
of handel drijven , to driue a 
trade , of traffick; den spot met 
iemand drijven , to make afool 
of one ; de vrees wegdrijven , to 
remove fear ; op de vlngt drij- 
ven , to put to Jli^ht ; terugdrij- 
ven , to drive back ; boven drij- 
ven , to prevail , to overcome y 
zilverweik drijven , to enboss 
silver. 

Drijver , m. driver, 

Drijvitig , f. driulne; , floot' ne^. 

Drillen, v. boren, to drill ; d.il- 
Jen , schudden , to brandish , 
shake ; diillen , in dtn wapen- 
handel oefenen , to exercise in 
the mena^emeni of arms, 

Diilmeester, 771, musler-master, 
or fencing-master. 

Dringen , f. f o crowd , throng. 

Dringen , aandringen , v. to press 
on , to urge ; dringende nood , 
urging necessity; de nood dringt 
mij , Ja77i necessitated. 

Dringer , 771. presser, urger. 

Dringing , ƒ. pressing , urging. 

Drinkbaar , adj. drinkable , jit to 
drink. 

Drinkbak, 77i. wooden drinking- 
bowl , or trough. 

Drinkbeker , 771, cup^ chalice, 

Drinkbroeder , m. pot-companion. 

Drinken , v. to drink. 

Drinker , 77i. drinker. 

Drinkgelag , n. reckkoning, club. 

Drinkgeld, 71. money for drink; 
drinkglas, n. drinking-glass ; 
drinkpenning , vails, 

Driukhuis , n, alehouse. DRO. 
Drinkschaal , f.drinking-bou/l , or 

CUJI. 

Droefgeestig, adj. lijk, adv. me" 
lancholic. 

Droefgeestigheid , ƒ melancholy. 

Droefheid ^f. sorrow, sadaess. 

Droes , drommel , 771. devil. 

Droes , droessem , (ziekte der paar- 
den) , ƒ glandars , (a diseaso in 
horses). 

Droessem , m. dregs , settlament. 

Droevig , adj. lijk , adv. sad , aor~ 
r OW f ui. 

Drogrede , f. sophism. 

Drol , 771. turd. 

Drollig , adj. burlesk , odd. 

Drolligheid , ƒ. oddness. 

Drom, m, drum ; zijden drom, silh 
drum. 

Drom , digte troep, m. thick troo.i; 
een drom krijgslieden , a thick 
troop of soJdicrs, 

Dromm?d nis , m. drommedary. 

Drommel , 77J. de vil. 

Dronk , 771. draugkt of drink ; 
een dronk bii r« , d'aught of 
beer; een moigendronk , a mom- 
ing d-aiifht, 

Dtonkaiid , 771. drunkard. 

Dronken , adj. drank , dranken ^ 
suddted ; dioisken maken , iO 
make drunk , dronken mau , 
dranken fellow. 

Dronkenschap , f, drunkenness , 
ebriety. 

Droog, odj. dry , barren ; eene 
drooge min , a dry nurse ; eene 
drooge boerterij , a dry jest ; 
eene drooge rede , a harren 
speech ; droog monds , without 
hoving tasted any drink ; het 
drooge , the dry land ; op het 
drooge, on the dry ground. 

Droogachtig, adj. somewhat dry. 

Droogdoek , 771. toweL 

Droogerijen , ƒ. drugs, 

Droogen , v. to dry , to wipe off; 
linnen droogen , to dry linen ; 
zijne handen droogen, tO wip9 
one's hand.'. 

Droogheid ,X dryneas. DRU. 

Drooginf, ƒ. dryint( , wiping off.' 

Droogist , m. dru^t^ at. 

UioogifliiirdLT , f/l. clolh worier,] 
thear- rnon. 

Droog»i:lii-ieii , «'t tofftear, I 

Droogtf, ƒ rfrj «'•ff* , drouj^ht ; eene 
droojjie , Zdti(i]>lrfat , a shelf uf\ 
sand, i 

Droom , m. dream ; ieinanil riit den 
diooiii licliiiii , lu undfceive one, 

Diooiiinchü,;, ad^'.drealninf;, mop- 
ing. 

Dioomon,»'. to dream. 

Dioomer , m. dreamf.r. 

Droooiing, tlroomerij, ƒ. dreaminf^. 

Drooniiiitleggei , m, inttrpreter of 
drcams. 

Droop» D , e. /o baste , drip. 

Drooj>M-l , /j. iJri>oj)\ct , dripping ; 
drooppAn , ƒ. drtjtj'ing-pan. 

Drop , droppel , m, drop ,• drop 
vvattTS, drop of water ; drop 
van zoclhout , n. juice of U- 
quorice. 

Droppelen , v. to drop. 

Droppeliii'js , adv. /;> drops, 

Dioi>pelpis ,f,stront^uaT^ , maling 
watpr bit droj's, and tvith puin. 

Drop>\iiti , m. ieaiin/^s tftfine. 

Dfotaard , dio&t , m, ihenjf, or 
^oiernor. 

Dmif. f. grape ; bos dinivcn , 
bunch oƒ^/■oy'c-..<•;mIl^kadtI-drni- 
Ven , muscudir.e f^rapcs f drui- 
ven plukken , io^^ather Krapes ; 
dimyeoiTos, m. cluster (f f^rapes; 
druiveiitijd, m. vintage; druiveu- 
voclit , n.jiiice of grapt s. 

Druil' n ,«'. to rr.oj c- , droi p. 

Drniloor, m. sletpy ;ot. 

Druiloorig' ,adj. mupinf^ , sJeepy. 

J)inipni , f. to drop , drip, 

I'iuipf r , 177. ^c>rttr/^/;('ü , clap. 

Ihuipiug ff. drooi'intr. 

Druipruns , m. sniveling feVow. 

Drnipstanrlen , f. to sneak off. 

Dmk , adj. ver;, bufs ; druk heb- 
Len , to have a great deal of 
work , or a quicl trade ; druk , 
m. print f prescion ; IicIdiTe 
diuk, (.Iturprint ; Iwtcdc druk ,| DUI. (59 tecond impression ; druk , be- 
dt ukthrid , f. trtbulation , af- 
Jliction, aorrow ; zij zil in drn 
dmk, she ts under agreat af~ 
Jitction. 

Drnklfii , f. printing errcr i 
drukfVilen , /. errata. 

Drnkiiikt , ƒ. pr/n/;>i< ink. 

Drukken , f. to preas , squeez« , 
ajjliit ; dat vnlies drukte licm 
geweldig;, that lo.'s brought him 
very low, or weakenedhimtx- 
ceedir.g[). 

Diukktn, op papier of doek , p. to 
print ; boekdrnkkt-n , to print 
a book; kaloeu drukken, to print 
calltcoe. 

Drukker , m. printer. 

Drukkerij ,f. prinlmg ofjïct. 

Diokkiug , j. printint^ f presêing. 

lhukj'crs,y. printing preas. 

Diukic , f. fcrcat d-iul of wort , 
f.iir j ofbuiiness, quick t/ade. 

DuliLei , adJ. doublé , dissembl- 
ijig. 

Dubbel , 71. copy , duplicate. 

DuhhtWvdTÜ^ ,adj , double-hearted, 

l}u\i\i*:\hatü\i\itidyfdouble-heart- 
rdneis. 

Dubbeltje, n, two penco. 

Duh[>v\/.iiinif;, adjilouble-minded, 

Dubbelziniitclieid,^". double-ratnd- 
edn ess , ambigu ily . 

Dni-lten,f. to apj r,Aend, foar. 

Dacbtig , adj. drcadful ; icniaod 
een dncbtij; p;ik slagen gevtu , to 
beat at y one sour.dly. 

Dncbtiog.y! upprehension, dread. 

\)o( , adj. mu.-' fy , mouldy. 

Dbfbeid , f. muitiness , inouldi- 
ness. 

Doidi-lijk, adj. etad^plain, clear, 
plainh . 

DuidelijUieid , ƒ. jiluinness, clear- 
ness. 

Duiden,*', to interprete ^ fort- 
bode, 

Duidinc , f. intfrprttation, 

Dnif , ƒ, f/o»»* , pigeon. 

iJiiifc', f. staff of a ccuk ; pijp- 
duiktn , pipe-itavea» 70 DUI. Daikcn , v. f o dive , pJunga. 
Duiker , m. diver. 
Daikertje , n. ducHing, 
DaikiDg , ƒ. diif'.ng. 
Duim, m. thum.b ; liij heeft liet 
op zijnen duim , he has it at his 
fin^erfi end. 
Duimschroef, f. duimijzer , n. 
scrue to pinch the thumbs of 
malefactors , to make them 
confe.ts their crirnes. 
Dnimstok , m. measure. 
DaÏD , f. sand-hill , down, 
Dainhelm, ƒ sa^e , {an herb"). 
Doinkant , m. thal part of the 
country which is bordered with 
the sandi ; bij de doinkant , 
near the sand hills. 
Dninmaaijer , m. officer that looks 

io the downs. 
Duister , n. dark , obscure ; in het 
duister , in the dark ; dnister 
ta^VtvL yto darken ; eea duister 
frerjgt , a dim sight. 
Duisterheid , ƒ. obscurify, 
Duisterling , m. one that walks in 
the darni , one that hides hitn- 
êelf, a night-bird. 
Dnis'erlijk, adu. ohscurely. 
Duisternis , f. darkness. 
Duit , TO. half a farthing. 
Dnitsch , adj. German ; duitsch 

leeren , to learn German. 
Dnitschland , n. Germ,any. 
Duivel , m. devil ; van den dni- 
Tcl bezeten , possessed with 
the devil , demoniac ; den dui- 
vel bezweren , to conjure the 
devil , exorcize ; duivelban- 
nej , duivelbezweerder , m, 
exorcist. 
Duivelsch , adj. diabolical. 
Duivenboonen , m. plur. black- 

be.ans. 
Duivenhok , n. dovehouse. 
Duiveukot, n. pigion-house. 
Doivcnniarkt , ƒ. doue-market. 
Duivenmelker, m. dove-keeper ^ 

pigt on-keeper. 
Dnivenuest , n, nest of doves. 
Doizelaclitig , adj, dizzy , giddy. DUU. 

Duizelen, V. to grow dizzy, 
Daiz-lig , adj. dizzy. 
Duizeligheid , f, dizzinesa , gid-^ 

dine.ss, 
Daix'-nd , adj. thousand. 
Duizendbeen , m. caterpiHar, 
Dnizendblad , n. millrfoil. 
Duizendknoop , f. knof-grass. 
Duizendkruid , n. centory. 
Duizendmaal, arff thousund times. 
Diiizendschoou , n, sweet william. 
Dukaat, m..ducate, golden coin of 

five guilders andfiue stivers, 
Dukalon , m. ducatoon. 
D uld ploos , onlijdelijk, adj, un- 

s'ijferable , intolerable. 
Dalden, v. to svjftir ^ bear. 
Dan , adj. thin ,• dun maken , tO 

thin , to make thin ; dun van 

slaap , loose sleeping, 
Dnndoek , n. lawn. 
Dunheid , f. thinness. 
Dunk , 771. thought. 
Dunken, v. to think , imagine f 

mij dunkt , me thinks; het duukt 

mij goed , it seeme to me convc^ 

ment , / think it fit. 
Dunlijvig , loslijvig , adj. loose^ 

bdlied. 
Dunnen, dun worden , V. to groüf 

thin. 
Dunnetjes , adf. thinly, 
Dunnigheid , dnnte , f. thinness, 
DnnseljTj. thefirst leafs oflcttice. 
Doren , v. to last, continue. 
During , f, duration. 
Durfil , 771. an intrtpidfellow, 
Durfniet , 771. coward. 
Duik , n. (vuilscheepswater,) the 

foul water at the bottom ofa 

skip, 
Durveu , v, to dare. 
Dus , adv, thus ; dus doende , 

doing thus ,orat this rate. 
Dusdanig, adj. such as these ^ 

afttr this manner. 
Dot , 771, dotage , al.w drowsineM, 
Dutten , V. to dote. 
Duur, adj. dear, of a high rate i 

het koorn is duur , corn is dear. 
Duur , m. continuance , durancej DWA. 

dtinr bebben , to continue ; Iict 
zal vnii gern «luiir zijn , it Wlll 
nol continue , it shaU not luit 
loni^ ; van kurtca duur , uf ahurt 
continttance. 
Danrachtif .liuarbaar, adj. last ing, 

durabla. 
Daarte, ƒ. deirness, highprice. 
Duurzaam, adv. durable. 
PiiuriaanibciU , f. durance. 
Dwaa'jjce«t , rn, trroneous spirit , 
Or 019 that follows tlie lüa- 
dings of the spirit oferror. 
DwaalpronJ , //». false t^round. 
Dwaallicbt , n. crruneous /«</*/. 
DsvaaUter , ƒ. planet. 
Dwaalweg , in. erroneoits wa^ , 
tvay of error ; iemand op eeticn 
dwaalweg hiPiigon , to cause 
anetot^o astray , to maka one 
tiikir bad coursea. 
Dwaalzick , ad/, gif en to error , 

erroneous. 
IHvaa» , adj, foolish , fiUy ; een 

dwaas , a fooi. 
Dwaasbeid , f. foollshness. I 

l)w-aa«<c)ijk, ad), el adv. foolishh . 
DwalcD , f. to err, togo astray , 

tolo fse ong's u/ay. 
Dwalinff I ĥ error, mistale, 
Dwan,;,m. f orce, constraint,com- 
pulsion ; dwang-nagcl , m. 
Jlaw or rising skin abouth the 
nails. 
Dwangmiddel , n. constraint. 
Dwailen , V. to whirl. 
Dwarling, ƒ. tvhirling. 
Dwarlwind , m. whirl-wind. 
Dwars, a'lj. c-oss , traverse ; over 

dwars, au/kwart , asquint. 
Dwarsbalk , m. cross beam. 
Dwarsboom , m, cross-bar. 
Dwarsboomon , p, to traverse , to 

bar , to cross. 
Dwarsdrijven , f. tothwart ^ cross, 

quarrel. 
Dw.irsdrijvcad , a'lj, cross, un- 

toward. 
Dwarsdrijver , m. cross-fellow, 
Dwarsdrijverij , f. crossness. 
Dwarsdrijviug, ƒ. thwarting. EDE. 71 r>warsnait , f. german fiuta, 

Dwarspad, n. crostpath, 

Dwariscbot , n. woo'Un partitioHt 

l)>\'arJ!ilraat , f. crossstreet, 

Dwarswe); , m. cro'-s way, 

Dsvfcper, m. fanatiek. 

Dwcoperij , f, dotag<,fanaticrsm. 

Dweil , f. clout to wash the Jioor 
wit/l ; alokJweil , map; bak- 
ker» stokJwejl , miiulkin. 

Dweilen, V. to wash with u mop, 

Dwrij , TO. dwarf. 

Dwi^igeland , m. tyrant , usurper. 

Dwingelaiidü , ƒ• ijranny, oppras^ 

si 01. 

DwinKeIand«cb , ndj. tyrannical. 
DwingL-n , V. tof^rce, construin. 
Dwinger , in.forcer, constrainer; 
dwinger, neusprangcr , tar- nacle. EB. iLb , ebbe , f. ebb , rfflua ; eb 
en vlaetl , ebbing , andjlowing, 
finx and rffiux ; de voor ebi>e , 
the bezinning uf the-tibb. 

Bbben , v. to ebb. 

Ebbeobonl, n, ebony-wood f eb- 
benbont- werker , m. Juiner , 
cabine! -maker, 

Hcbo , f. echo. 

licbt, bawclijke staat, Tn.marriage, 

Ecbt , adj. laivful , let/^itimate, 

Erhtbreckster , f. adulteress. 

Echtbreken, f./o commit adultóry, 

lïr.btbrrker, TO. adulterer, 

Ecliibrcnk , f. adultcry. 

Erbten , f. to Itgt'imate. 

Echtgenoot , to. et f. consort, 

Ecbisciieiden , v. to divorcCm 

Etli'1 , udj. noblf. 

F.delaaiilig, adj \\]\i.,adv, generout. 

Edelgesleeiile , n. gein ,prectou*^ 
ó'one. 

Edelheid , ƒ. nohleness. 

Kdelkoiiap , TO. page. 

Edelman , m. nobl'-rnan. 

Edelmoedig, adj. lijk , adv.gener~ 
vus. 

EJcLmoedigbLid , ƒ. gênerotitj. 7* EEN. Edik , eek , azijn , m. vinegar. 

Eed , m. oath / \alsche eed , 
Jalse oifh ; eed doen , to take 
oath } bij eed verhlnden , lo 
bind by oath ; zijnen eed ver- 
breken , to break oric's oath. 

Eedbrfker, m. pe'jurer, 

Eedbrenk , ƒ. perjnry. 

Ecdgenoot, m. conspirafor, one of 
the plot. 

Eedgenootschap , ef-dg-espan , n. 
conspiracy , or crcif of con- 
spirators, 

Eedzweren , *», to fale an oath. 

Eekhoorntje , n. squirrel. 

Eel , adj. delicate , üne. 

Eelt , n. callositj: 

Eeltaclitig, adj. callou^. 

E-Iiachligheid , f. caliosify. 

Een , partiele , a , or an , also 
the number ; een, one; een 
iegelijk , every one ; daar was 
maar een persoon, t fiere was hut 
one persen ; een vcor een , one 
by one ; een van tweeën , one of 
thetwo; t'eeneniaal, gansclie- 
Ujk , adv. whoU-i . 

Eend, m.duck; tcudenkroos , n. 
rfucl-weed. 

Eendragt , ƒ. concord , unity. 

Eendragllg- , adj. lijk , adv. of one 
accord, unaniincus. 

Eendragtigheid , f. unaniniily , 
a^reernent , /larmon^). 

Eeiierliande. adj, of one ••art, uni- 
form ƒ alles uit eenciliand ge- 
n)aakt , made all cfa pitce. 

EejiKf erschinjT , alleeuheerschiDg , 
ƒ. monarchy. 

Einheid , ƒ. unity. 

Eenhoofdig, Of(/. as eenhoofdige re- 
gering, monarchy. , 

Eenhoorn , m, unicorn, 

Eenig , adj, any, some, only; heeft 
hy eenig geld ? has he any mo- 
ney ? hij is een eenig kind , he is 
an only child ; eenig , eenzaam , 
lonely . 

Eenighcid , ƒ. unity; ecnigheid, 
eenzaamheid, /one/inf5.9,7- 6"/i>«rf- 
n€«S} bij is gaarn in zijne eenig- EER. 

heid , he loves to be retired, 

Eeniglijk , adu. only. 

Ëenigzius , adf. in some sence , in 

some de^ree. 
Eenjarig, adj. ofon^year. 
Eenkennig , a'fj. s/iy , reserved , 

unu/ilUng to approach, 
Eenledig , adj, of one joint , or 

s^ Uable. 
Eeiding , m., unit , a single one. 
Eiiimaal , eens , nttmO. oice, 
Etnoog , m, eenoogig , adj, one 

O ^d. 
E. nparig, arfy. lijk , adv uniform^ 

of are accord. 
Eenparigheid , ƒ. un formity , har- 

mony. 
Eens , overeenstemmend , adj, of 

one accord ƒ zij zijn het niet 

eens , they do not agree ; wij 

zijn het eens geworden , we are 

aftreed tofi^etlier. 
Eensdeels , adv, parily. 
Eensgezindheid , ƒ. unity ofmind^ 

harmony. 
Eensklaps , eenstoots , eenswegs , 

adv. directly , straight-way , 

immediatelj . 
Eenslnidend , adj. of the same 

tdn or. 
Eenstemmig , adj. lijk , adv. of one 

actord. 
Eenstemmigheid, ƒ.Aarmo7J'> ƒ co,i- 

sort in musick. 
Etntal ,71. unit, sirgular number, 
Eentooui;/heid ,f. monotony, 
Eenverwig , adj. of one colour. 
Eenvormig , adj. uniform. 
Eenvormigheid , ƒ. uniformity. 
Eenvoudig, adj,simple,plain; een- 
voudig getal , singular number. 
Eenvoudigheid , ƒ, simplicity , 

plainness. 
Eenzaam , adj. lijk , adv,solitary, 

lonesome , retired. 
Eenzaamheid,/', solitude , loneso^ 

meness , retiredness. 
Eenzijdig , adj.partial. 
Eenzijdigheid ,f.partialify. 
Eer , eetder , adv. sooner , he- 

fore i eer ik daar was , bef ore I EER. EF7. 73 wai t her-e ; eer liet te l.m i* ,]Ernlt]iof;en ,m. frsffruit'. 
bc/ore it btt too late ! eer >k ll^t' \'.vri\^>hnien,m.first-borH, clJrr, 
dotii ia\u\etrat her than I would litr*tgtbf>orle , f. primo^ettilure , do so ; ik zou lu-t eerder doen , 
/ would rather do it. 

lier , e'Te ,.ƒ. hononr, rejiutation , 
tei eere Gods , to the honour of 
God; lia.ir eer is tr door Rf- 
kr^nkt , her reputa/ivi isltle- 
miihed hy it ; ii-mand in zijix' 
eer aanl.istfii , to rtject a disho- 
ncur itpon one. 

EiT.iiiibl ,n. trust o/hoiour, 

Etrbaar , arlj. Jijk , adc. modest , 
sham-'^f^iced ^ hoicst. 

Eetbaarheid ,ƒ, modvsty , Aonestv, 
chastify 

Eerbewijzen, V. to reverence , hon- 
our. 

l£,tthevi\]7.\n^,f.ret'erence,showin^ 
of hunour. 

F!erbied , m. respect , regard. 

Efrbiedi(», an[/.liik, adv.rcverentlj . 

Eerbit-dit;liei(i , ƒ. reverence. 

Eetbietliglijk , alf. resj}ecf/ullj. 

E''idief, m. defamnr. 

E'-rtbooK , m. tnumphal arrh. 

Eereii , t'. to honour, reverence. 

E'Mcu.ip , m. d i^rte vf honour. 

Eerpicriff , adj. 'imbitious. 

Et-rgieiiglieid , ƒ. ambttion. 

Eergisteren , adv. the d ';} befort 
yeiterda^ ; voor et rg sh-ren , tu/o 
doy s befvrt- y j>terday. 

Eergraf, n. tnauscleum, 

I>ilang, adf. trdan^. 

Eerlijk , adj. hunest ; et ilijk , adv. 
op eete eei !iikc u ijze , honetlly ; 
liet is uiet ecili.k geda.ia , it is 
not dvne ho-:> t.f. 

Eerloos , adJ. t -famuus. 

Etrpoort , zie < iicboog. 

Ji^errover , m. dtfamnr. 

^iTsl,adj.fir.'.t; bij w, ia de eerste , 
ha was thu Jir.it ; ten eerste, 
first of all, at tfiefirst,at i< ice, 
ten f< r»to zeg ik ,frst I stt} . 

£erstd.i.i|;« , adi'. with the first 
opportunity. 

Eerslclijk , adv. first , in the first 
place , ft! st of all. eld'.-rship ; eer»li;cbooitc- 

n. birth rig,ht. 
Etrtij<i'i, adv. forrnerly. 
Eertitel ,/7i. title of honour. 
liertrap , m. d-gree of hunour. 
Lervergeten , adJ. deittlute of all 

honcsty , infimous ; eerverge- 

ten boef , infamous rascal. 
Ler*ol , adJ. wilh hunour. 
lierw.iardifj, ad], lijk, adv. honour- 

able , venerable , reverend ^ 

wortfiy. 
E<'rwaardit,'beid , f, honourable- 

ness ; uw eerM'aarligbeid , jour 

i^rare , ^i uur worship, 
Eer/aain , adj. honest. 
Litr/.ticbt,/'. et-r/.ncbtigheid , ambi- 

tton , Kreedy desire of hnnour. 
Eerzuchtig, adj, lijk , adv. anibit- 

iaus. 
E-izuil , ƒ. monument , obelisk, 
E st , m. maJtii'n. 
E' tba.ir.af// fuiven f o eatin)i^,''ata- 

ble , that which may be eaien, 
E ilusl ,f. appetite. 
E.iiiiaTt , f. rciregi 1 , m, rule in 

euttiii^ ; diet. 
E>'iwatcn ,ƒ. victuals. 
Ei'izaal , ƒ. diniiig-rooTt ,parlour, 
lil" uw , / at;e. 

lieow feest, n. secularfeast. 
lieuwig, adj. Ujjc , adt'. eternal, 
E uwigdureiid , adj. everlastin^ i 
ceuwigdurci de almanak, per- 
pctual calender. 
lituwigdureiidheiJ , f. everloil— 

in^ness , ptrpa'ui'y. 
Eeuw gen , vcrcfiiwigen , r, to 

et*rnize , perpetuate. 
Fcuvsii-beid , ƒ. eternitj. 
Eeuw ij; lijk , adv. eternally. 
Ef uwj;iar , n.j'.diïce. 
I'>o\\sii< len ,n. s cular ^ames. 
Eilen , adj. ^moolh, even ; een effen 

Cetal , an even n:tmber. 
Ell'fiK'u , vert-neDeii , v. to male 
even ; zijne ickcn.n^ eOeuou , 
to balancc une's accountt» 74 EIK. Effenheïd,/. evenness, equahty. 
EHenin? ,f. ejuilizin^. 
E':;a , ƒ. consort ; wifn, 
E)?el , lil. helios ho^. 
Eïjijen , V. f o ha-row. 
H-S^err^ ,a(lj. acid , sharp, so-jr. 
Et , 71. tfW » verscli ei , new l lid 
eg^ ; oud ei , sfaie e^i^ ; wind ei , 
aidle-ei^ii; ; hard ei , hird eg^ ; 
het wind van een ei , thtt wkite 
of an f ^4" ƒ de dojer vsn een 
ei fthay'olk of an ej^^ ; cijeren 
nitbroeijen, to hatch ey^i^s ; eijer- 
dop , m. eijerscliaal .ƒ. et^^ shel ; 
eijeikoif, m. eg^-b%sket. 
Eigen, adj o ten, proper, p^culiar; 
ei»ca vader , otvn fatfter ; eigen 
schald, Off/l faulf;o'^ zijne eigenp 
lïand, /or his own usei or by his 
oH'.i authorify. 
Eigenaar, /ra oivner,proprietor 
Eigenaardig, adj, natiiral, innate. 
Eigenanrdiglieid , ƒ. ins^enuity. 
Eigeubiat , f, self-interest ; hij 
deed liet nit eigenbaat , he did it 
to serve his ü<vn turn. 
Eigendom, rn. propsr/y, proprietr. 
Eigeudaakelijk , adi^. arbitraly, 
Eigcnea , f to oioa. 
Eigeii'iaiidig, adj.antho^raphical. 
Eigcrïlioofdig , adj. humoursonie , 

fuTitas'ical. 
Eig-niiig , ƒ. oit/ninff, 
Eigcnl cfde , f, selflove. 
Eigen 'ijk , adv. properly. 
Eigcareedsel, n. ^one.v/>'/n. 
Eigenschap , ƒ. attribute,proprie- 
ty ; dat heefigansch get ne eigen- 
schap , that IS fary impropcr. 
Eigenste , adj. the ximif. 
Eigenwijs ,adj selfconceitfd. 
E genwijslieid , ƒ. self-conceitness, 

wroxarice. 
Eijeozinnig , adj. capririous. 
Eigenzinnigheid , ƒ obstinary. 
Fik, eikenboom , m. oak, oak-tree. 
Eikel , m. acom. 
rikenho5ch , n.forest ofoiJc. 
liVciihout , n. oat, oakwojd. 
r:ikenkian«, ƒ. garland of oak- 
branches. ELL. 

Eiknnloof , 71. oak lea-^es. 
Edaa» ! interj. alafs, 
E Und , n. ide , isLini, 
Ediiider , m. islaider. 
Em Ie , n, end , aim, , purpom ; op 
het einde , at thi end ; ten einde 
loopen , f o dreiv to ari eid ; ein- 
de , oorzaak , f. ths fin il causa. 
Eindelijk , adi/. at laif,fiaaUy, at 
lem^ht , af Ier alt, in s/nfrt, ia u 
word , to conclude. 
Eind-ïloos , adj. infinitefy. 
l'/iiidig, adj. liinited , confintd. 
Eindigen, v. to end, finish, to 

ccne to an end , to expird, 
Eindiglieid , ƒ. JiTitene.fs, 
Eindigiiig , eiuJing , f. ending , 

finishing , conclusion. 
YL\sc\\,m.d:iTnind. cl'i'.rn,petifion; 
eisi;Ii op iers hebben , to lay 
clairn to a thin^; iemand /.ijaen 
eiscli ontzeggen , to reject o ie^s 
claim ; eenen eiscJi tegen iemand 
doen , iemand voor liet geregt 
roepen , to enter an action 
ag.iinst one ; naar den eisch der 
zaak , accordin^ to what the 
matter requires. 
Eischen , v. to ask , demand , re- 

quire. 
Eischer , m. aster, dcmander ; een 

cischer in regten , aplaintiff. 
Eisching,/. asking , demanding, 
Eklips , ƒ. cclipse. 
Ekster , m, mag p ie. 
Eksteroog , n. com. 
El , elle , ƒ. ell , yard. 
Eland , m. elk. 
E'.deis, adv. elseivhere ^ sonte- 

where-clse, 
Elefant, m. elephant. 
Elf, adj. elevtn ; elfmail , elf 
reizen , eleven times ; elfde , the 
eleventh. 
Elft , m. shad [afish). 
EIger , 771. eel-spear. 
Elk , pron. earh ; elk een , every 
O'ie ; elkander, eachother,ona 
anoth,-r; telkens, at ev$ry time, 
a.1 ojt'^n , at any time. 
Elleboog , rn, elbou/. ERR. 

E'lr-Tf^^t , f. Til ttiri/i^ by elU. 

EII'Mi Ie . f, misiry. 

£'l<-:i'ii^ , a//. rniserablti , wr;t 

E'1.- 1 li^Seid ,/. ■nri'irihl'! stxts. 

E'lcfil'tflijk , <t it>. rnisarablj'. 

lilpeal>«"ea , n, iVjry. 

EU,/.aii>'. 

E!z' , «lx 'nhiTn , ni aliir-frse. 

ElïenSoicli , n. riti'n^'nve. 

En'niT, m ptl, A'i£;(.«/ ƒ ra^lk- 

c:nmT, 'nik p iil. 
El , cotj. itni. 
R'vl , Z'e ee.n i, 
E;i» , ai/. nxTOV , sf^iit ; m^e 

straat, mrron' ftrfttt ; pn^lxir- 

ti'ff, o //. fhorf'vii f-f i , a^t'ini 

tic; enij'jOMlighciJ , ƒ. shjrt- 

wii l; lutüx. 
E igf I , TI. <n<'?/. 
ET»*I.T.!iti'» , aij. ans^fliral. 
E ijf'ïlenkoor , n. chti'- ofan^tfs. 
E igel» , n. the tifsnliith part o/ 

ai ouice- 
E:i!» Iscli, alj. Ei^Jish ; Bagelsch 

liki'n , Ri^li-ih clj>/i. 
En^lieid . f. nirrowiesi. 
ü-'K'c ,/■ mtrowttss , strait ; v.'i] 

Vf.M in e<"nc ^not* en;le , s/it 

w 1^ in t^re^t sfr iit ; eeac zce- 

Piijte , ai iirrn of f. 'ie sea. 
Enkel, atj. siiil ^ ; uit enkele 

biosluMil , out of m-tre rniÜca ; 

enkel , eiiklaaaw , m the aikle- 

b ->ni. 
Eok.-l , arif. m9ri[y , only. 
Enkel vonilij; , a ij. sin^tt^ir^ 
Ent , cnte , f. ^r if(, 
Enlcn , i". to t^aft. 
Enter , m '^r ifter. 
Entfil):jl , /« h\tchft ustiin the 

boirdm^ of a ^hi;K 
Enti-ren , v, to bjard a th'p hy 

assaulf. 
Enterij ,/. enthof, m, seminar y , 

n i 'sery of tr-es. 
Ent M^' . ƒ. i^raf in^. 
Er!) irni-lijk, adj. la.n-tntablt , (ft4 

plurabta. 
Erl).irnifn , »». to pit/ , to have 

compatsion. E RN. 75 E liinjin'^ f.conpat»ioi,piy it/f, 

l', ( , n. y^ri ^ country yjrl, 

Iv f , erl„'osil , n. p%trt noi^y. 

Iv t'l'-<-l , n. hfritj^i , irikent net. 

lirftl'jk.a Ij. hjreditwy,p^tri n >- 
nul. 

Erfi;ni$ , f. inhtrif iict. 

Efi;en:irn, »r», hitr ; erf<»nain-' , 
f. h'ttrest ; ieminJ erfffeatita 
inikeii, of lot erl^fiinarn .«ao- 
«•ellen , to inika, nr cin-^tilutê 
o 11 hj:r ; luoJe-err^ia.tam , co- 
htir. 

lii-f<o;!J«ren , n. h^re lit iry f^oois. 

lirf-ioriin^rijk, n, hirti.l sry kiig- 
do n. 

I''rfpirlit , f. quit-rent. 

Kr("()rin« , m h ircdit-i 'V pr'.nce, 

I>lrei,'t, n. here littry rn^ht. 

Ivrfr-nie ,ƒ, hsredtt^ry rent. 

ICif.i «(l'i'iadcr , m, hirelitary 
xl tiho' lir. 

lï'^fvij-ind , m. s'vorn eneny, 

lirfc.iekte , f. hinditiry diaslias, 

Ivfz-onie , f. ori:;in il.it'1. 

' j"iC . «* (/• f> ^i I da is^eroua , ill. 

{•'.r^le ikcnil , a Ij. at.tpicioua. 

ICrgt-n» , ai'. !to-n€iv'isra. 

lir^j-niiioof , 6v coTis rriiana , by a 
plic9; ergeus heeu , tOMjrdau 

pi IC9. 

E:.,'r, alj. itforse ; er;»er maken , 

to m lie ivorse , to deprjve, 
lirtjoren , u. to m^k* wurse ; to 

l^iff! offi-ice. 
V.X' -lintj , f. offtncis , act-idaL 
lilr^erlijk, adj. offnuve. 
iirgerni* , f. sr^znial, ahama. 
Ilr^f'.te , a ij. thi worbt. 
hr.nucrcn , Ie binopti brt'njfcn , ». 

to put ona in mind, to hint; 

zich erinncren , to n.t/ to mind, 

to recollect one's ,t tif. 
Ennnerini; , f. remembrance, put- 

t:n^ tn mind. 
Krkenncn, v. to achnou-IeJ^a. 
likeiil-lyk ,a'lj. th :. li 'ui. 
Ürkriitenis ,/, ü'inju'led^.Tiant. 
Eilangen , •». tj a-qutre , f^et. 
E:int , m.zati ; inernat, in aar- 

naat , senousiy, 

D a 76 EVE. Ernsthaftij» , adj. serious , grave, 
jMnsiIiafiij;licicI , f. f^rapiiy. 
lil listig, a^y/. serious, eamestlj. 
Ernstiglijk , adu. serious'') , 
Ert , erwt , ƒ. peof giaauwe erw- 
ten , e;ra^ peas. 
Eits , raauw oupezuiverd metaal , 

n. oar i eit'-groeve , ƒ. mine. 
Ervaren (bedreven) , adj, expert , 

versed, 
Eivaren , ondervinden , v. to expe- 

rience. 
El varenlie-id ,f. experienre, 
Ei\ e , erf , ƒ. /> ard , al.io hcritaf^e , 

inheritance i reu huis en erve , 

a house and ifs ^round. 
E- ven , ei fgpnamen , m, heirs. 
Erven , Lij erfenis verkrijgen , v. to 

inherit , logetby inh eritance. 
Ei V t , ƒ. ])ea. 
Esjif nLoom , m, asp-tree. 
E-<5che ,ess(lieiil)ooin, /n. ash-tree. 
E'en , V. to eat. 
Eter , 771. eaier. 
E enskas , ƒ ponfry, 
E n;aal , n. spaca of 34 hours. 
Etsen ,«/. to eich. 
Euelijk , adj. some , several. 
Eltir, 7/2. matter of a wiund; 

elleibail , ƒ. ulcer. 
Etteren . tft etter worden , v. to 

dissoh'eirito matter. 
I.Ueiig ,arfj.purulent, 
lE-tlciivg,f.diiSolu7r.g into matter. 
Envel , adj, evil ; voet-euvtl , 

gout in the f eet. 
Euveldaad , ƒ. evil deed , crime. 
Envelmofd , m.pride , foolhardi- 

ness , tamerity. 
Evangelie , n. gospel. 
Evangrli.sc II , adj, evongelicaJ. 
Evangelist , m. evarégelut. 
Even , adv. even , t qual ; even 

veel , all one , cqual quaniilj ; 

even «n oneven , t ven and o-id ; 

evfn 7.00 veel, jitst as J7>ur/i; 

even goed , oj the samn good- 

ness , as ^ood ; even oud , of ihe^ 

sarm: a^t ; even als o\',jUit as if, 
JïiVtnaar , m. balance , equator. 1 
Evenaren, v. to ballance, equalizt. \ FAT. 

Evenbeeld , n. likeness , image. 
Evrnctns , adj. one and the same , 

alikr. 
Evenglijk, adv. equal. 
Eveng»-li)klieid , ƒ equalify. 
E\enir)g nacliteveiiing, ƒ. equinox. 
Eveniuatig , adj, lijk, adv. pro- 

pi)rtional. 
Evenmatiglieid , ƒ. proportioTl, 
Eveiimcusch , m.fellow-creature, 
Evt niedig , adj, proportional, 
Evrnrediglieid , ƒ. proportion, 
\L\ f:nTed'\^\ï^k, adv. prop ortionaVy. 
Evennaaste , tti. neighbourtfcllotv 

creature. 
Eventjes , adv, lightly. 
Evell^\ cl , adj, j et , howbeit, 
Eveinvigtig , adj. lijk , adv. of the 

same weight. 
Even wijd , adj. parallel. 
Evirworiel, m, chamelion-tliictle, 

carlina. 
Everz\\ijn , n, wildboar. 
Ezel , TTi. ars ; muilezel , malr ; 

woudezel, wild ass f ezelsoor, 

72. een vouw in eeu boek , a dog's 

ear in a book ; ezelacbtig , adj. 

lijk , adv. like an ass ; «"zeliu , 

ƒ. sht-ass i ezelsveulen , n. ass- 

colt. 

FA. ^ 

Jr aalgreep , ƒ. mistake. 

Fanni , ƒ. fame. 

Faanirooven , v, to defam^e. 

Faaniroovtnd, adj. dej'amatory. 

Faaniiooving , ƒ. dffamation. 

Fabel ,f.fable. 

Fabelacluig, adj . fabulous. 

FabelkuLde .f. mythology.\ 

Fabrijk , f. fabriek. 

Farloor, m. factor. 

Fakkel, 777. link, torck ; faklel- 
dragtr, 77». lorch-bcarer ; fak- 
kellicbt, 77. light ofa torch. 

Falen, v. missen, tofailf miss, 

Fa'lic , f, veil. 

Fa'ievonwer ,771. vleijer, fiatterer 
fi^pocritc. 

Faticn , fp^.ur. bonneis ^ (,small FIJN. 

ƒ1.7,). 

FtN .11 , n. u'.it , form , mannor. 
\'. i II «lijk , (i //'. forinly , cbnve- 

F4Un<rnlijkhetil , f, convanunry , 

FaK«!it , '^ nh-'utanf. 

I'iTfk» , ƒ. shrtiif. 

Vitit , n. aolernnify , featt, 

Fceittinjf , r». ffustiat. 

rcfft.lijlc , a /f. <•/ ai/»'. staf«Iy. 

l''eil ,./! fout , fjuU, m-stake. 

Feil ,ƒ. dweil, hemn''n rlout. 

Feillmar , <i''/. decii-a!)(«. 

Fcill>.i;irliRi(l , f', fiillibiltfy , 6*</i^ 
suhject to/tif. 

F.-iliii , »'. tofail , m'Sf. 

Feit , 1. << -*' ; wa «r \v»i liet fril !>•- 
ga^u ? wU-rrc tv 1% tha act cnn- 
mitted? feilen ,daJea , atchie- 

Fi itrl , ƒ. siV2ddUng-cloth for 

FeiieüjlvlioiJ , f. act of hostililv , 

en^aiitriant. 
Fel, a ij, fiiirc<^, xharp, rritel, out- 

raiffous; felle leeavf ,yifrce lioH. 
Ti-Wii'ui ,ƒ. yi-rcrir.e ;t , sharpness. 
Fi-iii'l.iar , m. tfjl-r, 
Friiiel.iiij , ƒ. trijliri^ ; Aypocritji. 
Feraflen , y. to trijla , to act verjt 

j/ii«'/>. 
Feoiks , m. phenix. 
Feppen , f. to tippU. 
Fielt , m. villam , rascal ,rogue, 

.tcvund'dl. 
Fichac!iii(f,d'// \\^V.yadf.i-iUanous, 

ro^u ish. 
Fielierij , f. villany , roguery. 
Fii-lteosiuk , n. vtllunous act. 
Fier , aij. et adi". brtat , lofly , 

nroud, hin^h-aiurtted ; lier f,'i-- 

l«at , bri\k louk , aLu aproud 

look ; lific t"-il , /«//j K^tt. 
Fierlieid , ƒ. lof t nutst , hightnind- 

cdntsa. 
Fiin , adj. lijk , adt'.finf , pure. 
Fyn K»ud, fitin i^old ; (iju , adj, 

suf tl/r , cunrnntc. 
Fijiili. ld , tijiite ,f.fi'HTness. 
l'ijQicluldvr , 1». iimncr, puinier. FLU. 7? Fijt ,f. whitl')u>. 

l''ik»cli , adj. w^ll , daver, 

Fio.il , f. vtalta i phnl. 

l'iskail , m.atorriry ^cntful, 

Fi.lel ,f,fi.itulci. 

l'liaiiw, a-tj. Lijk , adf. faint, fee- 

blr" , tl(JW, light , superfi'Jtal i 

flaiiiw vatiiioiiger ^fumttng for 

hungrtr. 
Fi.i.iuwli irtip, adj. lijk, altf,fxint- 

hia'ted, meaispirita l , ifeat'. 
l'l i.iiiwlivrii^lieiJ , f. famt/taurl- 

edir.ts. 
l'l i.inw lificl , ƒ. faintnes'. 
Flaaawto , f. -xu/oo t , fainling-fil. 
il Kiib >u\\' , f.Jlimbeuu , taper. 
Flai Jeu, llt'oliTi , rn. rat^^s ; sijo 

rok wa( g«ii*cli aau llardca of 

floiitrr* gctlotea , hta cott mat 

worn all to raggs, 
Fli-etnefi , f. tofi^itter, ufhetdle, 
l''lt"|) , ƒ. croalat, 
FNrecijn , jiclit , n. gout ; flerc- 

cijii.iclitif;. tt l). lijk, a l-f, gvutty, 
Flesrh , ƒ. hottla of t^luss ; flcs- 

gi'lieiikclder , rn. bottU-caae. 
riet», a Ij. et-adi'. faintly^ lightiy 

coloured, 
Flikflo.ii|iii , V. to cajole ^ifhaedle, 
Flikflooijer , rn, wheadler, 
Flikkt-rrri , v. to tc!ct--r, tfliiter, 

sp irkle, .htrte, tw.ui/'i tl.kke- 

rrnilf lictiti'n , t^Utter i'.f light t. 
V\i\^Vfnug, f. glitter ing,sparkUng. 
Flink , <*'//. 'lever. 
F lts , f. i>ijl , rn. nrrow, 
l'loddi-rcM , V. tu p!ii.';h. 
Floddcruoer , ƒ. ilouen , alut. 
Floers , n. crape, 
Floiikereo , v. to shine , aparlle. 
FloDkei»iar .ƒ. Z»/'/<A/ a'ar, 
Flonkt'istr.ial , m, bri^ht ray. 
Florrt , n. Jloret i lluretie j^arca , 

Jlorat yarn. 
Floift , ƒ. •cliernidegcn , ^oil to 
fence wit/l , mei florviiea »clur> 

mr» , to play at foitt, 
Vla.tn,f.Jlifii'n , pf^lgrn. 
Flaim.icliUK , <i //. ihUgmatic, 
Flait.y. li' 'liitld ,jhtte i updrUoit 

ipclcu , lo plajt on thrjlute, 
D o 78 FRA. Flnit , ƒ. aJy-hoat, 

Flaiten , v. to w/iisfle. 

Flaiter, m. floiispeler, one that 
plays Uf/on the Jl ut e. 

Fluks , arfj. lusty , brisk , quick. 

Flnksheid , ƒ. af^ilily. 

Flas, adv, a liftle while ago,just 
now. 

Finweel, n. velvet ; fluweelwer- 
ker ,m. ve.lv, t weaver; fluweel- 
bloem , ƒ. ^entle-Jlower. 

FDn.km , V. f o cfip the wings- 

¥oei, int^ 'jfie/hei dat! ƒ e upon il! 

Foelie ,f. mac. 

Foelie van eeuen spiegel, /i thefoil 
of a Ivoiing ^lass. 

Fok , ƒ. foresail ; fok , bril , ra. 
^pectaclesi fokkema»t , m. fore- 

Folvkt n , V. 1o breed caftle, 

Fokkfr, m. br>eder of calilt ; 
rijke fokker , nchfcllotv, 

FoltuPn , V. torture. 

Folteiinp , ƒ. forturing. 

Folleriuip , n. totturirg f och, 

Fommelen ^ v. to tumble , grah- 
hle. 

Fondament , n. foundament ,fun- 
dament. 

Fcnkel^n, v. to glitter, shine , 
twinlle. 

Foniein ,f,fountain , wtU , ccn- 
duct. 

Fooi , ƒ. morif y for drini, 

Fojpcn , V. tv jeer. 

Forninlier , n. forjr.ulary , direc- 
tory, 

Foiimis , n. smalliron f urnace. 

Forscli , odj, fierce , frcwnnig , 
stern, hursh ^auster^. 

Forse lilieid ,ƒ. sternness , auste- 
rity. 

Fort,n./oyA 

Fortuin , n. 'ortune ; fortuin zoe- 
ker , m.foitunehuTiteT, 

Font , f. fault. 

Fraai , adj. lijk , adv. brave , hand 
some , f^allart y neat, 

Fraailieid , fraaijigluid , ƒ, hand- 
somerirss , neatness, 

FiaaijigLtdfD ,f.galaniries. GAA. 

Framboos , ƒ. ratberry. 
Franje , ƒ. fringe. 
Frans'h , a<lj. French ; Fransclie 
wiJD,F/-ff«r/i «rne/Fransch spre- 
ken , to speak Fiench; Frausch- 
man , m. Frenchman. 
Fransijn , schrijfperkameut , n, Vtl- 

lum. 
Fratsen ,f.plur.fooleries. 
Fraxinelle , ƒ. bastard-dittany. 
Fregat , n. frigate. 
Fret , n. ferret. 

Fr< tten , v. to hunt withferreta, 
Fiikkedellen ,./". minced veal. 
Fiisch , adj, lijk, adv.fresh , live- 
A) ƒ fiiscli en gezond , in a vtry 
got dhealth. 
TTisc]iheid,f.freshness,livelinesfm 
Frits , f. term of architecture , 
beirg that part of the build- 
irg , u'huh is bettveen the at" 
ch:trave , ar.d the corniih. 
Frontel, frons , f. wrinkle , plait 

in a ^arment. 
Fiorsf n , fionsekn , v, to wrinkle, 
Frnit , n. fruit. 
Fruiten,!', tofry^ bake. 
Fuik , ƒ. bownet , weel, 
Fut«e!.iar , m, tnfler, 
Futsel^n , V. to linger, trifle, 
FuiseliDg , f, lingeringf ir'Jlirg, 

GAA. 

vJFanf , ar//', sound, whole. 

Gaaf , \:v.\f , f. g'ft. 

Gaan , v, to go , te voet gaan , to 
go a fvvt i op reis paan , to go 
o journe^ ; te gronde gaan , tO 
sinck,fcunder, togotou-reckf 
wepgaan , 1o go away ; te rng 
gasn , toKO back ; aangaan , to 
go to , to bet^in , to undertake f 
oi)if;aan , to go obout ; voorbij 
gaan , 10 go by, to pass by f 
\ooitgnaii , togoon; ga ■voort» 
fio on , make haste, paan dolen « 
to go astray ; gaan kicken, logo 
and see ; gaan slapen, togoto 
sleep ,• aau c ene 7ijde gaan , to 
go aside , to wiihdraw ; ouder GAL. 

Zf^il ^mn , to set sail ; te veld 
\^\M\ , to laLe thr field ; xn»K 'l^ 
d.i.ir VH»t oj» ^;<iiti? mny I trust 
to ihat , orrch on it y dat RJiitl 
mij uict aan , l/tut does nol con- 
cern me ; ^.ian< , ecu aar gaans , 
one huur' s wa'k. 

Ga.iiidi'rij ,f. ^allrr'y. 

(•.lapstuk , m nap'.ngfüUow. 

(}.ia])ster , ƒ. t;<Jl>i' ^f u/rnch. 

(rair , adv. boitr-d enou^h, Wfll 
rojsffd, W'l-h.ikr-d, done; al te 
gi.ir , too much done ; halt^aiir , 
parboiledi gaaikeukeu, ƒ. c(;ol « 
shop. 

G.nrn , adv. wiUinifly , eaf^erly 
fain , gl-idh ; ik «-«'t ^aariit- 
%'iii!i , 1 love to eathfi.'h. 

On.i» (;aa<diirk , n. gauze. 

G,i.icw , ar'j. Ii;k , ad-, niinhltf . 
tjitifi', nimb/'y i liij is fr Uer\ 
ga.iirA o|>, ha i ■ ver^ (/tiiclut if. 

Ga'.invdicf, m. thief, fuck pockit. 
^.<;4ii\vdi( vcnlaal , f. cant , K'^' 
berist. 

Gsamveid , m. nimhle ftlloiv. 

(r.ianwhrid , ƒ. nimbleness, 

Gad- loos , adj. mutchless , unpa- 
ralelUd, unprer, d' nttd, 

G.idir , te ^adi-r , at/c. tc)^eiher, 

G.id>-tlaan ,v. to regard , mind. 

G.i<lin(», ƒ. liking, ai'proving ; 
ik licb er j,'»»-!)»- Radinp iii , it is 
hot of m^ Itling , I have no 
jTiT.d to il ; ik zre mijne padin^' 
nif t , I do nat .''-e that uihich 1 
want f vr u'hat 1 have occasion 
for; die waren ziju uict ^;iii 
niijnr padiii(c , those wares are 
not ofm-\ liking. 

GafTtl , m. great fork ,pronff. 

G.il ,Kall , *'. gal. rliiic, adJ. mixed 
wilh gail s galblaas, f. guil- 
b f adder. 

Galei , ƒ. Kallry ; galeiboef, m. 
giille^ slavc. 

Galerel ,/. gallery , lobhy, 

G»l(r ,f.gallotvs , Kilceiilirok, m. 

g.dgrnaas , n. neux''fe-bird, 

C^ljorn , dr (luit >aii rrn srliip , ti, 

t'itt shipt-head , beak-head. GAR. 79 Galjoot , n. ifjliot, 

(i.tlti-ii , as , v.mU gallen , v, to 
tak» the gall out ofjlounderi , 
to gall. 

Galm , m, iound, luie ; weergalm , 
erho. 

Galmen , v to sound , echo. 

Galnoot ,ƒ. gal-nut. 

Galon , /. t^aloon. 

(ï.ilop , m.. gullop, 

(ia'/.i. klc ,/'. s/deeru 

(j inp . ticd, m. pace , g j//^ ccurie; 
vliijfK* fe' '"If I riimble pace ; moe- 
dige gang , lofiy gat ,• Etjii 
gang gaan , to Leep hts cou-se , 
logo on; markigang , currenS 
price; gang, weg, m, Wü\ , alle^y , 
ent'y . 

G.<ngl>aar, ar// passabl--; currenl ; 
de W) g IS uxt gangbaar , Ih» 
wü^') IS not passable ; gangbaar 
geld, currenl mon-^). 

G;\iit;bnord , n. gangivo^i , 

Gai;gpad , n. fuotpath. 

liaris, m,t;oose ; gansje, n. gosling, 

Gan^cll , adj. whole , eniire ; d«: 
g.iiisclie stad, twetvAold town i 
g.iiisch en gnaf, whole and sound ^ 
uncurrupied. 

G iiiscliclijk, adv. whvlh totaI\^. 

G.tiizei'pen ,f.goose </utll. 

Ganz' n^prl , n. game oj ihegoose. 

Gaii^enveèicii ,f. goos» down, 

(ianEi-u>leiij;tl , m. goose wing. 

ij.ipea ,v. I o gape , ^awn, gatt ; 
alav lo o;itni overal staan gapeu, 
to stand gapir.g obout, 

Gaj'er, m. gaptr, gaier, 

Gapiiig, opeuK g , ƒ. gaping f 
■\ iiwnirig , gap, 

Gaid ,f.rot. 

Gare» I , n. harnassfor a hcrse. 

Gaieclniaker , m. harnass-maktr. 

Garen , n. thread , ,> arn y naaiga- 
rrn , iotvmg thread; katoen* 
garen ,colton^arn ; biudgajen, 
jiack-thr«ad,lwine, gareotir\jn- 
der , m. twister of thread» 

G.irf , achool , ƒ. shcuf, 

Gainaat , m. shrimp, 

GaiDizocit , ra. garruon, 
D i 8o GEB. Garst , ƒ. barle^) / garstig spek , n. 
rust f bacon. 

Garstighcid , ƒ, racidness ., rusti- 
ness. 

Gast , m. guest , one th it is in- 
vited to a mcal ; iemand te gast 
nooden , /o invite one to dinntr, 
or to sj!ppnr ; te ga^t gian , to 
go to a fea f; gast, kwant, 
fellow ; lastige gast , troubleso- 
mefAlüw. 

Gasteieren , f. to f est , hanquet. 

Gastf-rij ^f.fea.^t , hanquet, 

Gast'iecr , m. host. 

Gasthuis , n. ho pital. 

Gastmaal , n. hanquet. 

Gastvrij , adj. J.ospitabJe. 

Gastvrijli- id , ƒ hosptfalify. 

Gat, n. hole , gap ; een gal boren , 
tohore a hole. 

Geaardheid , f, disposition of 
niind. 

Gcaclit , adj. estimated. 

Gpbaar,7ï. gri-af noi.-e ; grsfure, 

Gebal)hel , «. mumbli/:;^. 

Gebak , n. bulcrd in^at. 

Gebakerd , adj. swaddled. 

Gebalder , n. rffort. 

Gebannen ^part. banished, 

trebas , n bark ing. 

Gebed , n. prater. 

Gebedel, n. legging; importu- 
niiy. 

Gelxcnte , n. honrs. 

Gebergle , n. hi:h , mountains. 

Gebeuren , f. /o happen. 

Gebenrlijk , adj. et adv. that 
which may happen. 

Gebeur'.enis, ƒ. ttent , chancc. 

Gebied , Ti. command , district. 

Gebieder , m. cornmander. 

Gebiedenis, eeil)iedenis , ƒ, res- 
pects ; doe niijne gebiedeuis aan 
baar , remi^rnbt r me to her. 

Gebicding ,f. commanding. 

Gebiedzuebtig , arij. imperious. 

GeLind , n. mtablure. 

Gebit, 77. the ierth. 

Geblaas , n. hlowing ^pujfmg. 

Geblaf', n. barktng. 

Geblankcl , adj, painted. GED. 

Gebloemd , adj. fis^ured^flowered. 

Gfbloenite , n. Jlowers, 

Geliiusclit , a'!j. quenched, 

Gfbod, n, precept^co nmandment f 
de tien geboden, the ten com- 
mandrnents. 

Gtboefic, 71, TOguish crew; po- 
pulace. 

Gebogen , adj. crooked , bent. 

G>-bogclieJd , aij. hunch-backed. 

Gcl)oni , n. süunding {of an empty 
barrel). 

Gebons , n. bounce , bouncing. 

Geboomte , n. trees , arboar. 

G'-boorte , ƒ. birth , nativity ; ge- 
boortedag , m. birth-day. 

Geboren, gebooitig, adj. bom; 
geboren worden , to be borru 

Geborgen , adj. SJ.vp.d, 

Geborsten , adj. cJeft , split. 

(icbouw , n. building , ed'fice, 

Gebiaad ,n. roasted nieat, 

(iebrabbel , n, co^ifasedness. 

Gebrandmerkt , adj. marked, 

Geiirek , n. ii^:int , defect , lapse , 
ulso a d'sease , or vice ; bij ge- 
brek aan geld , for want of 
mor.ey ; gebrek hebben , to ba 
in want ; in gebreken blijven , 
to be ivanting , to be deficiënt, 

Gebrekkelijk , adi>. wanting, in- 
digent , dffectiue , also lame. 

Gcbriesch, n.nei^hting «fa horse. 

Gebroed , part. oi'bioedeu , br«d i 
a brood, racenest. 

Gebiocders , m. bretheren. 

Gebroken , adj. braken. 

Gebrom , n. buzzing. 

Gebruik , n. use , custom, 

(JebraiKelijk, adj. et adv. usual, 

(ï e bruiken ,v.to use. 

Gebrul , n. roaririg. 

Gebulder , n. roaring , great or 
loiid noire. 

Gebulk , n. belloiving , roaring. 

Gebult , adj. bunched , boised. 

Gebuur, m, neighbow. 

Gclmurschaj) , n. neighbourhood. 

Gedaagd , adj. summoned. 

Gedasule , ƒ. i/iapj ,forni. 

Gcdaaulcveraudtriug , ƒ, transfor- GED. 

mition , metamorphosis. 
Gcil4<:l>if , ƒ. t/touffht i geJachtca , 

t/iomffils. 
CcJarlitriiis , ƒ. memory , remem 

brance ; tAi^cr ^edAc\\Xxi\u ^ uf 

bics ■<ed me ftorjt . 
ijrcdicUüg , adf, rnindful, reinem- 

brinti ; <tiljcliti{; iijn , to be 

mindful uf , tu remti/nber. 
Gedans , n, ditnctnif, 
Gedarnitc , n, <///.«• , entrails. 
Gedavtr , n. .^hakirit; nuise. 
Gcdi-flic , n, part , j^ortion. 
Grdekt , alj, covered. 
Gcdciikbut'k , n. memorandum 

book. 
Gedenken , v. remember, 
G<-deukna>ild ,f, obulist 
Gt-ilcokpetinin^ , m. nie'Lil. 
Gcdoiikiclirifl , /«. monurnerit, 
G<:dcnkwaarilig , ad), lijk , af/t'. 

worthy tube remambered ,mt- 

morabif. 
Gcdvnkzail,./. monument, column. 
Gcdiclit , n, pocm ; gediclit , oj>(;c- 

steld , cumposed , muia into 

versa ; \octf^t^dic\\t , dictated. 
Gc-dii liUt-l, n.dei^ictsjmanination, 
GediensliK , adj. ojficiuus. 
Gt'dicnstiglf'id , /. oj/ictousness. 
Gedicite , n. animals , beasts, 
Gcdü^Q I f' to tend, redound , to 

iucceed , prosper ; lm zal tot 

zijn voomI. el gedijen , it wiilre- 

dound to his prvfit ; die zaak 

sal met gedijen , t/iut busimss 

will nut pr.-.iper. 
Gediiif; , n. yj/ra , action ; een pe- 

dioKoverdtn iirij», a hagglmf^ 

about the prtie. 
Gcdunimel , n. humminf^ofbees , 

or ary such liLa noise. 
Gedonder , n. t/iunderin^. 
GedooRi n , f. to bear, suffer. 
GcdooK^aani , ƒ. adj. lijk , adv. 

patirnt. 
GedooRzaamLeid , ƒ. tujjerance , 

patitrnce. 
Gidran , a. conducf , carriage , 

dtimeanour. 
Gcdrigcu, adj. bornt, carried, GliE. Pa behaued. 
G -drant; , n. crou/d , prets. 
G<-dri>i;t , n. monster. 
GtdiD-ielijk , atj. et adv. mon~ 

struus , munstrously, 
Gi'dniisi II , n. noise. 
Geduld , n. putience. 
Gedul.li)^ , adj. patiënt, 
Gi'iluUliglijk , adj, patiently. 
Gediinc ,a7/. lijk, adv. contiriujl, 

alu'jys. 
Gfdvvarl , n. ivhirlintf. 
Gtdwce , a Ij. su^'j'le , pliant , 

Jlffxible, 
Gfdwonpenliiid , ƒ. constraint. 
Geel, ad. yellow; hel geel Yaa 

een ri , t/ieyolk of an et^if. 
Gecl.KJiijg , adj. > ellowish, 
Gt ellieid ,ƒ. jciiüwness. 
(il t l/.U(lii , ƒ. jaundice. 
Gcclzuclitig, adj, troubled with 

the jaundice. 
Geen, pron.none; geen van beiden, 

neither of thnm ; hetgeen , tKat 

whicli ; degene , thuse. 
G.-ciijzins, adv. ia no wise , by 

no mcans. 
Geer,/". t;ussft. 
Geerst , /. millel, 
Geesd , m. SCOUT f^e , whip ; gce- 

seip.ial , m. whipi'inf^-i)ost, 
Gceselaar , m. whtpper, scour^er, 
Geeselen , »-, to whip , scuurge. 
Geeseliiig, ƒ. iv/tippinff, scourgirnf. 
Gec»t , m, ffftOit , .tfiirtt ; de Heili- 
ge Ücc4t,/Atf //(./> Choit ; deu 

geest geven , to j ield up th« 

ghost ƒ zwaar vau geest , /uaty- 

iptriird. 
GeeMdrijvcr, nx. enthusia^ij gceii- 

drijveiij ,y.' enthusiasm. 
Geeaielijk, adj, spiritu tl ; op een« 

geiit.liikc wijze, spirituaUy. 
Geeslclijke , kcrkclyke , m, cler- 

f^yman. 
Geestdijklieid ,ƒ, f/tTi:.» . 
Gcectig , aij. lijk, adf. in^tntouj. 
Geestigheid ,/, in^tiniousnest. 
Gctu ,> .a , ♦>. to t^ape , .> awn. 
Gecu^ver ,m.tfap«/;jawner. 
Uccaw -ug , ƒ. gaping , i iwning. 
O 5 82 GEH. Gefleem , n. cajolery, 

Geflikker , n. ^/ifferipg, 

Gf flonker , n. sparkling. 

Gefluit , n. whistling. 

Gefroust , adj.frowned, 

GefuUel , n, fiddlin^. 

Gegadigde, m.theperson to which 

the bargain is convenient. 
Gegeenw , n. yawn , gaping. 

Geglommen , adj geglommen ko 
leii , burning coals. 

Gegoed , adj. ojfluent , in easy 
circuiTijiaiices. 

Gegooi , 71. cast in f;. 

Gegrondvect , adj. founded, 

Geliaard , adj, hairy, 

Geliakt, n. rninced, chopped ; ge- 
hakt vleesch , min^ed meat. 

Gelialfe , f. the due valuc or 
weif^htofgold, or silver coin, 

Geljaid , adj, hardened. 

Gfheel , 11. whole , entire ; gelieel 
en al , aVogtther, entirely ƒ het 
geheel-al , the universe. 

Geheeliijk , adv. whoVy. 

Geheim , n. secret , hidden / ge- 
heimender wi; ze, adfc.mjs/zco//). 

Geheimenis , ƒ. mystery. 

Geheimhouding ,y. secrecy, 

Geheimkunde , ƒ. scifnce of mys- 
teries , or mystical science. 

Gehein»knndig , adj. lijk , adv. 
m^sterious , nijstical. 

Geheimraad , m. privy councellor. 

Geheinischiijver , m. secrttary. 

Geheimzinnig, adj. mystical. 

Gehemelte, n. arch^droofi hef ge- 
henieliedes monds , the palate. 

Gehengi-n , n. memory ; een zwak 
gehen^en , a short memory. 

Gehengen , v. to remember j to re- 
collect, 

Gt-hoor , 71. hearing;, aitdifnce ; 
hard \an geiioor, hardof hear- 
if>f^ t gehoor geven, /o l^ive 
audience , to give ear to ; gc- 
hoorplaafs , ƒ. auditory. 

Gehoorzaam , adj. lijk , adv. ohc- 
dient ; gehooizaam ziju , to te 
obtditnt. > GEK. 

Gehoorzaamheid , ƒ. obedienee. 
Gehoorzamen , v. to obey. 
Gehouden , vcrjiligt , adv. behold- 

en ,t bl-ffed ; snn iemand gehon- 

den zijn , to be beholden to one. 
Gchoudenis , ƒ. engagtment, obli- 

ga f ion, 
Gehnrfit , n. hamlet. 
Gehuil , n. hoivling , crying. 
Gehuisvest , uc//". lo'^gedt 
Gehoiiker , n. hanlcering. 
GcW , adj lascivious , wanton. 
Geilheid, ƒ. w ant onness ^ lasci^ 

viousness. 
Geit ^f.she-goat. 
Gejaag , n. hunting. 
Gejammer , n. lamentation. 
G-jank , n. howli^ig ,yelping. 
Geju ch , n. shout , applause, 
Gf k , adv. foolish, 
Gt-k , m.fool. 

Gekakel , n. cackling, fattling. 
Gekamd , adj . cvmbed. 
Gekapt , adj.dre.ssed on the head. 
Grkef , n. prattle , tittle-tattle. 
Gekerm , n. lamentation. 
Gekheid ,f.folly ^foolishness. 
Gtkijf', n. chiding , scolding. 
Gekkelijk, adj, et adf. ridiculous, 

foolish ; alsoo foolishly. 
Gi'kltcn , V, to niock , scojff". 
Gekker, m. mocker, scoj/er.] 
Gekkernij , ƒ mockery, 
Geklag , n. complaint. 
Gf klap , 71. prutllit ^ , idle chat. 
Geklapper der tanden , n. chatltr- 

inn of the teeth, 
Gtkialer, n. dat tering ; het ge- 

kiaier der >vapeDen, the clashing 

of arms, 
Geklep, n, peal or chiming of 

b,l:s. 
Gi klonken , adj. clinched. 
Geklop , n. ktiockirig. 
Geklots , 71. beafirn ofthetvavts, 
G kiiabhel , 7J. nibtling, 
Geknensdheid , ƒ. bruise, contcr- 

.^ion. 
Gekneutcr , n. soft chatterinsr. 
Geknor , n. scolding , grumbling. 
Gv kras , n, croakirg. GEL. 

Gekrenn , n. i^roanint^. 

Gckrirl , n. cunjused motion of a 
rtiulttiude. 

GrkroonJ , adj. crowntd. 

Grkruip , n. crerinnx, 

Gekrijtcli , n. cry ./)< , clamo'jr. 

Gi-kiclirrrn ,v, lo banier , rally , 
joke ; pi'k»cliecrdcrij ,f.jeerir,^, 
foohn^. 

Grkiirli , n, cotif^hing, 

(ïrkwnak, n, cruakmf^, 

(lekwt^f 1 , n. meliif'y. 

Grkwrl , n. vexation. 

Gekwftit , arf/. wounded. 

Gekwijl , n. arifelir,^ 

(ifkwijn , n. lant;uii/iinif. 

Grln.it, n. n>untenance,/c c<\.\face^ 
fisa^i' ; zikh gtlatcu , to bchavt 
htmself. 

{^r\»niVxini\f ,f. pfiy sioifnomy ;gf- 
Kiaikuiiilic** , rn. p/iystoguomijt. 

Gdacli ,n. laut^hter, 

Gtl.i< , n. club , scot , shot ; Jiet is 
oni liartl pclnj;, ;/ is a hardende. 

Gel.inif, n. naar gelang, inpio- 
portion to, 

Gtlai«nlicid,^ submission f rasig- 
nation. 

GfUl , n, monry ; klein grUl , small 
munr^ ^changit; kwaad f;rl(i,ó(i</ 
mvnr^ ; Rerffd geld, rea'^i mo- 
Ttry ; geld sLian, to coin mon/\ ; 
geld vet*« hielen , to ditbur-^e 
mon f y ; tol geld maken , tomake 
monry of. 

(ieldlifK-le ,f.fne,penalty: 

Gelddorstig , adJ. greedy , eager of 
mone^ . 

Gcltlelooi, adj. mone^lest t pen- 
ny Irss. 

Gelden , f. tocost, tobe worth, to 
atüil ; l:<"- %r«l moet dat gel- 
den ? what is iheprice ofthat ? 
u'hiit wtll it ( vme to ? liet geldt 

lOO Vrrl . ;/ rO,^t SO mUc/l. 

Geldj. erig, a '/• ■'tinpy ; covetoui. 
Gcidii: , (u(/ inonryd ; dear. 
(<rldkiki , in, i trort; box. 
Gfld/nk , m. mtvi' > bug. 
Geleden, ady. ago , unce ; lioe 
lang !• iitt gtlcden ? how long ii GEL. H il since ? het ia ceu aar geUdca , 
>t ts UI hour ugo. 
Gi lirrdr , m. learned man ; god- 

(;i-lt i-rdr , m. dn tne. 
Gcleerdriijk , adif, Icarnedl}, 

<Jcl< erdbeid , f. learning , erudi- 
tion , Iitcratitre. 

(ifleciid , adj. lent. 

G<li>;en, aiu.sttuated; die tt.id 
is digt hij de zee gelegen , tliat 
tuwn is siluated , or lies , ruar 
the sea i hoe ver is die plaats van 
h er gelffien , how far n that 
place J rum hence ? het koiul nu 
iiiel gelegen , thera is no con- 
venientttmefor tt nou^ ; het zal 
mij vau dnj; nu t g- legen komen , 
/ shall liKive no leisurt jor it 
to doy ; daar is veelaan gelegen , 
it is of ^r e at import ance ; daar 
is uicl aan {;e!cgeo , it matter» 
not. 

Gelegenheid , ƒ. oppoitunity , oc- 
casion. 

Gelei , n. convoy , escort. 

Gelei ,n. ccr.i/oy ,atlendance; ge- 
leibrief , TO. pass , passport. 

Geleule, n, conduct , nuidanct. 

Ge'eideu ,v. lo conduct, Uud,ac- 
vompar.^ , guide. 

Geleidir, m, Uader, conductor, 

(il leo , t', to makt- yelloif. 

G'lettcid , adj. lettcred, 

(Jeletlerdhrid , ƒ. literature. 

Geleverd , adj. deltvtred. 

G. lid . lu joint. 

Grl.cfd, oflj . brloved ; niijoe ge- 
helde , 171 > belofgd. 

Geliefkoosd , adj. cajoled. 

Geliiven, v. to please ; wal c«- 
lii li n ? tvhat doyoupleate ? 

Gelieven , ;)/tir. lovers. 

Gelijk , at.'y. Itke , eijual , even as; 
zijns geti^Len , hts ojuaj , or 
match; hij lierlt zi^u» grli^keu 
niet , Ae Aas nol hts match ; de 
talel is niet gcli|k, iht tubU is 
not ei-en ; k< li.k maken, to 
tnake even, lo equaliie ; ^an ge- 
lijke grootte , of the sams size ; 
Lij heeft geljjk , h« is m the 
D Ü 84 GEL. rif^ht ; iemanrl gelijk geven , to 
fiid^e ona to be in the r'^hl to 
agree with on*; gHijk als , like 
as ; te ^elrjk , at once; vau gelij- 
ke , adi'. afso, at the.iame rate. 

Gelijkeüjk , adu; equaVy. 

Gelijken , f, 1o he lilre , to like , to 
resfTnhl-i; hij gelijkt zijnen vader 
VJtifheis Vfiry Uhehisfather ; 
dat zon mij niet gelijken , 
should not like that ; gelijken , 
vergelijken , to compare. 

Gelijkenis , ƒ. likeness ; resemb- 
lance. 

Gelijkheid ,./! likeness , equalif'}. 

Gelijkluidend , adj. consonant , 
agrpein^ , harmonious. 

Gelijkluidendheid , ƒ. consonancy. 

Gelijkmnkiüg . ƒ, equalizing. 

Gelijktijdig , adJ. coni'emporary. 

Gelijkvorm g , adj. consistent, 
uniform. 

Gelofte , ƒ. be'ofte , vow, promise. 

Gelol . n. rwknd , cat^rwauling. 

Geloof , n. faith, belief, creed; ge- 
loof geven , to gif e credit , to 
credit; hij heeft goed geloof, 
he has good credit ; geen geloof 
hebben, tobe without fait h;gt- 
loofszaken , ma'ters of fait h. 

Geloof baar , adj. credible. 

Geloofbaarheid , ƒ, credibili'y. 

Geloofsbrieven, m. letters of f aith, 
credfntiah: 

Geloofsv. rzaker , m. forsaker of 
his rel'gion , renegado. 

Geloofwaardigheid ,ƒ. credibility. 

Geloovcn , v. to believe. 

Geloover , m, bt^lit^uer. 

Geloovig , adj.fiiihful. 

Gelui , n. ringing o/ peal of bells. 

Gelnid , n. sound , noise. 

Geluk , n. lurk, fortune , success ; 
goed geluk h- bben , to be pros- 
perous ; gelukwensclien , v, to 
font;ra'u'ate;h\] g'^luk, hy ^ood 
hap, accidentaly ; ieiMatul goed 
geluk zeggen , to teil one his 
. Jo-luna. 

Celukken , v. tosuccfed^pio'^per ; 
tlaar is huop Uut die aaiulag ge- GEM. 

lukken zil, there is hops of suc-' 
cess in t hit at tempt. 

Gelukkig , adj. lijk , adv. fortun- 
ate , fortunate'y. 

Gelukt, adi/. succeeded ; de aan- 
slag is gelukt, the dasign has 
succeeded. 

G^lnkwenschen , v. tofelicitate i 
to congratulafe. 

Gelukzalig, adj. lijk, adu. blessed. 

Ge'ukz.ilii^heid, yiAapp/Vie*^, bliss» 

Gelukzoeker, m. advent arer, 

Gelusten , v. to like. 

Gemaakt ,.rtf(/. nf}'.cted. 

Gemaaktheid , f. ajfectation. 

Gemaal , n. grind'ng of corn. 

Gemaal , m, consort , husbandi 

' gemalin , consort , wife. 

Gemagt gde , m. commissioner. 

Gemak , n. eaf;e ; zijn gemak ne- 
men , to take his leisure. 

Gemakkelijk, adj, et adv. easy. 

Gemakkelijkheid , f. easiness. 

Gemanierdheid , f. mannerliness. 

Gemand , adj. manned ; wel ge- 
mande vloot , ivell mannedjleet. 

Gematigd , adj. moderate 

Gematigdheid , f. moderation. 

Gf-mber , f. ginger. 

Gemeen , adj, common , vulgar, 
ordinary , public , familiar ; 
het is eeue gemecne zaak , it is a 
cumm,on, or ordinary f hing; het 
gemeeue gevoelen , the vulgar 
opinion ; eene gemeeue ellende , 
a public calamily ; hij maakt 
zich al te gemeen , fie takes too 
much lib^ rty, he uses too m,uch 
familiarity ; het gemeen, n, 
the public, 

Gemeenmaken , p. to communica- 
te , dl vuige. 

Gemeenlijk , adv. conmonly , or- 
dinartly. 

Gemf eumaking , f, communica- 
tion , divulging. 

Gemeenschap , f. communion , 
com-crsution, 

Gemcensnian , m. tribune. 

Gemeente,/, asse/übly , meeting. 

Gcnwcuzaaia , adj, lijk, adv. fa~ GEN. 

miliar, familiarly. 
Gc-niecrizaaiiilieiJ ,ƒ. familiarily. 
Gemelijk , adj. iteevish , weari- 

some , ireso/ne. 
Geuiclijklieid , ƒ. peevishncss. 
Gcntijmer, /*. dut i^e. 
Gt-Uio«d , 71. mtntl , conscience ; 
de gemoederen des volks verliit- 
terea , to exasperate the mirid 
of the pevpta ; D.iaiuv van pe- 
moed , conscientiuui ; lioe is liij 
gemoed? hotif does he stand af- 
fected ? of what ch,jar is he ? 
Gemoedelijk, f. ronicientious. 
Gemü«delyklicid,y. conscientious- 

ness. 
Gemoede\oos,adj.unronscionahIe. 
Gemoeder , doophefjler , ƒ. God- 

muthrr. 
Gemoeten , ontmoften , v, to meet; 
iciiiaDd (e gcmuet gaau , to go 
to meet one, 
Gemomd, adj. m.asked. 
Gemompel , n, whisper^ murmur- 

ing. 
Gemop , geprnil , n, diacontent- 

ment, ffrwnblinf^. 
Gemor, n.miirmwint^, Hf rumbling. 
Gemors , n. nasty domgs. 
Gemurmel , n. tnurmur. 
Geuaaklianr, adj. approachahie , 

accessihle. 
Genade , ƒ grace ; mercy ; de ge- 
nade Godi , the gracf. of G jd i 
iemand genade be\s ijzen , to 
shew mercy to one ; <nii genade 
roepen , to rr\ for mercy. 
Genadig , adj. lijk , ad", ^racious, 
m.erciful ; wees mij genadig, 
have mercji upon me. 
Gi-naLen, v. to approach, to draw 

near. 
ni'tiaking , f. approachini^. 
G> li.i.imd , adv. named , cullcd , 

bji nam f. 
Gene . pron, he^she, fhty ; de ge 
ne die , he who, th-j who, those 
that ; al degene , all thoss ; 
liitgpue, that ; al Iietgene , 
uil whtch. 
Gcuccibjor , geoeeslijk , udj, cur- GEO. «5 abJe. 
Grnei-slieer , m. physiciiri. 
Geneesmiddel , n remedy , mtdi^ 

cme , physic , potioi. 
Genegen, adj. incli ttd , de.^irous, 
Genrgenlieid , ƒ. inclination , af-^ 

fdction , d-;sire. 
Geni-iijd , aij inclined , fuiven to 
]>-one , addirted i ter aaide ge- 
neigd , incl'.nin^ to the ^round, 
Gfneigdlieid, ƒ. inclination ,pro- 

pensi y. 
(iiTiezen , V. to cure , heal. 
Getiengelijk , a'ij. pleasant , rftf- 
hi^htful , de II Clous , facetiou^, 
Gti\exxgv\\]V.\ïcA^f.dclif;htfulness, 

plcature. 
Geneugte, f. pleasure ^ delight ^ 

recreilion. 
Geneusd , udj. as ; hij is wel ge- 
neusd , he haa a larf(e nose, 
Genever, m.^in; gencverbes , ƒ! 
juniper berrj ; geueveibooin , m, 
juniper-tree. 
Genies, n. sneezing. 
Genii-ten, c to enjoy. 
Genieter, m. enjojer. 
Genieting,/! triyV j mg, enjoyment. 
Genoeg , adv. enou^h, 
Genopgdoining , ƒ. satisfactioTU 
GeDoegrlijk , adj. jvyful. 
Genoegen , n. content , satisfac^ 
tion , contentment ; genoegeo 
nemen , to take plea.^ure. 
Genoegen , v, to sJti.ify. 
(reiiOtpzaam , adj. sujj'icient. 
Genoegzaainlieid , J. suJHciency. 
Genoegzaamlijk , adi'. sujfficient/y. 
Genomen dat , co/ij. suppose then; 
genomen dat liet zoo ware , 
grant it to be so. 
Genoodzaakt , adj. necessitated ^ 

constrained. 
Genoot, m, fellow , companion; 
bondijenoot , confederate , ally. 
Genootschap , n. socttty ; compa- 

ny , fellüwship , partnership. 
Genot , n. enjutmmt , fruilion , 

benrjlt. 
Gfocfeud, adj, experitnctd , 0X~ 
pertt 

D7 86 GER. Geoorloofd, adj, lawful^permit- 
ted. 

Gepaard , a<Jj, coupled. 

Gepeins , n, meditation. 

Gepeupel , n, rabbU , populace , 
mobb. 

Gepiep , 71. chirpinff. 

G< plas , n. dabbling. 

Gepocli , 71. boastitif; , brai^f^ing 

Gepraat , 71. /a/i- , chat ; ijd<-l ge- 
praat , vain talk , idle chat. 

Ge])revel , n, muttering, 

Gepnkkel , n. pricking. 

Geraamte , n. skeleton. 

Geraas, n. noise , racket. 

Gerabbel , n. speaking , or read- 
ing too fast. 

Geraken , v. to attain , get unto ; 
ik kan daar loe niet geraken , 
I cannot attain to that , Lij is 
los geraakt , hc is gat loose. 

Gerammel , geratel , n. rattling. 

Gereed , adj. readj» 

Gereedschap, n. instrument s , 
lools , utensils. 

Gereformeerd , adj. refcrmed. 

Geregt , n.ju&tice ; voor liet geregr 
ontboden, summonedbefore a 
judge ; arra'gned ; geregtbank , 
ƒ. tribunal , bar ; geregtsdagen , 
771. assizes , ferms; gercgt&hof, n. 
court of justice. 

Geregt , van spijze , n. mess , difh; 
Let laatste geregt , the last 
cour se. 

Geregtig , adj. righteous. 

Geregtigd , adv. haf ing a right 
tinto i qual'fied. 

Geregtiglicid , ƒ. right cousness. 

Gerekend, adj, reckoned, cast up, 
counted ; onder de onknndigpn 
gerekend, rankedamongst the 
ignorants. 

Gerentel , geratel , n. rattling in 
the throat. 

Gerezen , adj. raised. 

Gerijf, gerief, 71. conveniency , 
accommodation. 

Gerijfelijk, adj. et adu. commo- 
dious , corifcnienf, 

GtiijfclijkLeid , ƒ, conveniencj\ GES. 

accommodation. 
Gerijven , v. to acccmmodate , to 

serve. 
Geiitig , adj, mean , small , Hghf^ 

vile ; de geiingste, the meanest, 
Geringlieid , ƒ. meanness , amall- 

ness , vileness , insi^nifiance, 
Geioep , 71. cry , shout. 
Gerommel , n, rumbling. 
Geronk , n. snaving. 
Geronnen , adj. curdled% 
Gerst, ƒ. harley. 
GerucLt , n. noise , report. 
Geruisch , n, solt murmur, as of 

a -strenm ; liet geruisch eener 

b( ek , thf purling of a brook. 
Gerust, adj, quiet , peaceful ^ 

tranquil , easy. 
G^rBstelijk , adj. et adv. quietly, 
Gerusilieid, f. quiet ness , tran- 

quillity of mind. 
Gerw e , iluizendblad . f. yarrow , 

milfoiJ, 
Gesammel , n. tardiness. 
Geschaakt, adj. ravished, 
Gcsriial , 71. noise. 
Geschaptn , part. creatcd. 
Geschapenheid , f. condition , 

constitution. 
Gescliater , n. ringing sound , re- 

soundingnoise f loud lau^hter. 
Gescheiden , adj. separated, 
GescLenier , tj. dimness. 
Gefchrnk, n. gift , present. 
Ge*cLept , part. drawn ivith a 

bucket , or bowl. 
Gescheurdheid , f. raggedness. 
Geschieden, v, to happen^ to come 

to pci:\i , to f all out. 
Geschiedenis, ƒ. tale , hisfory , 
fact ; geéchiedboek , book of 

histories ; geschiedschrijver , 77i. 

historian. 
Geschik , 72. ordering. 
Geschikt, adj, zedig, ordtr^y , 

modest , regular ; geschiktelijk, 

adj. et adv. rnodtsih ,rtgularlj . 
Ge^chikihcid, ƒ. orderlincss ^jno- 

desiy. 
Geschil , n. d-Jference , quesiion, 
Gestliimp , n. scofjlng. GES. 

Oescliitffr, n. Khtterirtf^^ahinir^. 
iJefcliorid , KCfrl>i>rii(i , adj. s/iod. 
(JescliollreriJ , adJ. ravished , dc- 

flowrrtd. 
Gfscliok , ƒ. schndding, n,»hal- 

(lesrliommel , n. stir, 

Gfschrfcnw , n. loud cry , howJ- 
ing , hallowirg , shriekirt^. 

Cigrljrei , n. /oud er» , wefjiini^ 

Gfsilirid, K""'"'.i'. «• *frit , 
Writing , in f,"'»clirift stellen , tu 
put in writinij. 

Ccfrf.ul , kanon , n. ordnance , ar- 
ttllery ; n«of K»'srliiit , cannon , 
f^reat liuns ; lici geüilitit afscliie- 
tfn , of af'lekrn , to iire guns i 
pp^cliDtnirfstfr, m. master vf 
ihti ordnance. 

Gfsl.islt , adj. reh-ased. 

Getl^clit, n. gtncratiun, parenta- 
ge , family , race , linra^e , 
stock, gendir, kind; Let drrde 
gfsladit , ifie tird genrration ; 
hV) is \<in ern f>ned geklaclit , he 
is of a good famil^ ; lict n)aii 
nelijke , vionw«'lijke , en onzijdi- 
ge geslacht , the masculine , fe- 
minine , and neuter gender. 

Geslacht , n. kaone , ƒ. sex ; hel 
mannelijke rn vronwclijke ge- 
sIa(ht,/A<> male and/t juale s< x. 

GrïlacliiLoom , m« genealogical 
tree. 

GeilarlitriVeraar, m. geneahgist. 

Ge»la< litn krninf,' , /. nenealcgy. 

G«'»Iarliiv«.ii'<ii ,n. famih arms, 

Geslrrlit , adj. drmclif/ud, 

Ge»lrnij> , n. nurmandiiing. 

Ge»lf |ji n , udj. i/iarj>tntd , ih , 
shurp. 

Gf .sl« reiiln i«I ./".»/) nest^ficrpness. 

G'.sloitn, adj, liosed, f/.ut. 

Gt!>n\i.t.V ,n. tntreat^ , supplica- 
tivr. 

Geinnp, pr^ralrr , n. chat,prattle. 

Gffiii'UM'ld , (tdj, killed. 

Ge»nik. n. ttbbing. 

Griiii] per , n, cipping. 

Gemor f, n. hoatlirg. 

Cetocr , n. Aumming-noiie. GES. 57 Ceraork , n, snoring. 
(iesniillel , n. snuffing , vent ing. 
Gesnuit , n. blowing of the nott, 
(icsp , f. buckle. 
(>e»i>*lkt , adj. splinted. 
Gespan , n. team , si-t ; een peipaa 

\an koet>pa:iidi-n,a set of coach" 

hors/'s ; een f;espan van vier 

paaiden ,a team off uur harses» 
Gtèj'.innen , adj. sfredchtd, bent, 

tight ; j,'e»pannen Lnog , bent 

bow ; tüuw gespannt-n houdeo ^ 

1o krep a rope iight. 
Gespart» I , n. shakir.g of the legs. 
(iz-sptel , n. i>la^ mg , plo^fcllow, 
Gespeti , f. to buckle. 
Gi-spin , n. spinning. 
Gespook , n. the hauntirg of a 

spint. 
Gi-.spooid, adj. spurred { gelaarHl 

en gespoord , booted and spur- 

rtd. 
Gespot , spoltemij , n. mocking , 

scoffing. 
Grspraakzaam , adj. lijk , adv, 

rj/uble , courteous. 
Gesjraakzanniheid , f, affabilit^\ 

lourteousnt SS in speakir.g. 
<ir»prtk, n. discourse. 
Ges]>uis , 71. crew,- een inood (e- 

sjuis , a u'icktd crew. 
G»«i , zie pist. 
Gcsiadjp , iifij. lijk , adp, steadj , 

cor./mual , constant. 
Gt »i;uliglieid , ƒ, steadiness , co/i- 

tinuanct. 
Ge.'i.ilte ^f.statuTt ^shape , con- 

ditivn. 
(jest.iiK nis , f. f hope , Jorm. 
Gi>l;ii d doen , v. tv ejjtct , brirg 

to pass. 
Grsiainte , 71. the stars. 
G<sltin, n. f^rouning. 
Guictnte, n. prectous stcnet' 
Gejlcl , /;. fructure , form. 
G« sirldl.cid , f, siiuation, 
Gt'ttiltMiii, f. cv/.dition , stalt. 
Gt^tiiiid, adj, slürr^. 
Ge».t»riitc, n. itars. 
Gesiirl.t, giLuLw, n. huildir.g ^ 
tdifce. 88 GEV. Gestikt , aij. quilted , sujfocated. 
Gestoelte , n. peif. 
Gestoffeerd , adj. farnished. 
Gestommel , n. noise. 
Gestoordheid , f. an^er. 
Gestrand , adj, run aground , run 

ashore, 
Gestreu-j, ady. censorious , awful. 
Gesuis , n. buzzing. 
Gesukkel , n. get;ilin , lingering. 
Getal. n. number. 
Geteem, tedious spe«ch,tautolog^ . 
Geteerd , adj. tarred. 
Geteisterd , adj. abused, beaten. 
Gelier , n. noise, sound , clamour. 
Getij boek , n. breviary. 
Getimmer , n. building. 
Getimmerte ,». structure ^frame, 

building, 
Getoetst,adj.fried,put /o the test. 
Getouw , weefgetouw , n. loom , 

weaver's loom. 
Getrappel , n, trampling. 
Getreur, n. mourning, wooing. 
Getioetel , n, carresses , stroking. 
Getrommel , n. beating of drums. 
Getrouw, ad/, fait hf ui. 
Getrouwelijk , adv. fait h f all y. 
Getrouwlieid , getrouwigheid , f. 

faithfulness t Jideliiy ^ alle- 

giance. 
Getuige ,m. witness, evidence. 
Getuigen , v, to testi'fy , witness. 
Getuigenis , n. testimony , depo- 

sition. 
Getuigsclirift , v. testimonial. 
Getaimel , n. tumbling. 
Getij , n, tidc. 
Geur , f. savour, smell. 
Geurig, adj.savoury, odoriferous. 
Genrigheid,/. odour. perfume. 
Gevaar , n. dangtr, peril , risk. 
Gevaarlijk, adj, et adv dingerous. 
Gevaarte, n. rnassy bulk, huge , 

pile buildir.g , great machine. 
Geval, n. case, adventure. 
Gevallen, f. f o like, please ; ik 

licL er geen gevallen in , / do not 

like it. 
Gevallig , adj. lijk , adi/. casuaVy. 
Sevangeu , adj, cought, caic/ie'd , GE.V. 

taken, captivc ; gCTangen ge- 
nomen , taken prisoner. 

Gevangene , m,prisuner, captive. 

Gevangenis, n. prf,ja , goiil. 

Gevangenzetting, ƒ.(//^.pr/.yü/ïrae/ï^ 
Gevaiikelijk, alv. captive. 
Gevecht, n. fght , cornbat. 
Geveius , n, dissenblmg , hypo- 

critical, 
Gcveinsdhei.1 , f. dissimulation , 

hypo :ri.<y. 
Givel, m. front of a house. 
Geven , v. to give ; te kennen ge- 
ven , to acqaaint ; geloof ge- 
ven , lo credit , b.elieve i niet 
om iets geven , to care not fur ; 
hij geeft nergens om , he cares 
for nothing ; hij geeft om nie- 
mand , he cares for nobody.l 
Gevest , n. hilt ofa sword. 
Gevestigd , adj. establiihed, ia- 
vest td. 
Gevierendeeld , ad;, quarfered, 
G-vingL-rd , adj. fngered. 
Gevleugeld , adj, ivinged. 
Gex lei , n, Jlat tering ^fawaing. 
Gt\heg, n. f y ing. 
Gevoeg , n. discharge. 
Gevoegelijk , adj et adv. conpe- 
^i-ient,seasonable,conveniently. 
Gcvoegelijkheid ,f, conveniency. 
Gevoel , n.feeling , sense. 
Gevoelen , n, opinion Judgment , 

tenet , persuasion. 
Gevoelig , adj, gevoeliglijk , ad^. 

sensible. 
Gevoeligheid , ƒ sensihiliiy. 
Gevoelloos, adj, senseless , in- 
se nsib Ie. 
Gevoelloosheid ,f. insensibility. 
Gevogelte , n.poull/y. 
Gevolg, /ï. stoet, train, attend- 

ance , retinue. 
Gevolgelijk , adj. consequently,in 

the sequel. 
Gevolniagtigd , adj. authorised, 

warrant ed. 
Geyolmagtigde, m. phnipoten- 

tiary , commissioncr. 
GevoniHsd ,part. scntenced. 
Gewaad , udj, waded. GEW. 

Ci^waad , n, habtt, rai/nant, i^arb. 

Gfwaak , n. wutchinff. 

G'waar , ri'It'.aifure ; pewaarwor- 
iliiig , ƒ. percett/iffff, i>itrception. 

G 'waarditjcii , f. to vouchsafe. 

Gewag, /i. menttori ; >;cwa;,' ma- 
ken , V. lo mak'! mant ion of. 

Gftvageu , V, to m ika mention of. 

Guwapenil , aij. armcd. 

Gewis , n. t/icrease ,p/oduction; 
alsQ harb. 

G-weef, n, inafinif. 

G ïweer , n arms , weapons, ivar- 
like insirumtnts i gewecrbui* , 
n. aricnttl. 

Gi'wel 1 , n. ^orcf , i'iolence , con- 
strAtnt ; gewtlJ nii:t (fewelil 
krercii , to repfl forcf.by forci;. 

Goweldailtj», ailj \\\\.^ad' violent. 

(irweldeiiaar , //». tyranl , uswper. 

Gowfldeonrij , ƒ. Ij runriy , usur- 
pal'Ui. 

Gcwelditr, adj. piolent^vehement, 

TTt't;htY , I Olfcf/ul. 

r, woldiffliiid , f. violtinCA. 

Vt' wcidiglijk , ad^. violant.y, 

G»-\v'lf , m. vault. 

Gi:svi-lld , tiilj. viultfd. 

Gewemil , n. nlimmering. 

G<w piid, part. turned, accUjiom- 
eJ , chanifed, 

Grwennfii , v. to accustom. 

Geweusclit, adj. wishnd, drsired , 
)i\) hi-eft zyue geweinclite haven 
bereikt , he has attained Aij> 
d-'siri d haven. 

Giwcsi,^.»-f<'o'i,< ountry\climale. 

Gfwetcu , n. i o'i.icience. 

Gewierookt , a<//. encrnsed. 

G» wif,'t , n. ivri^ht , importance ; 
Ly litt B'wigi \iiküopcu , to sell 
Ij U'ei^/tt. 

Giwigiic , adj, important. 

Gcwiptigliiid ,/. weightincss, im- 
portance. 

Gev,n;i>a\\il udj.rt adv.weiifhtily. 

G>\%ij>dr ^n.scnlenct ,Judgment, 
vtrciict. 

GrwiM , adj. tearchtd , desired. 

Grwillig , ódj. lyk , üdy. Willir.g , 
voluntary. cr.z. 89 Gewilliglieid , ƒ. ivillinirnass. 

G>wiii , //. <a'«, p'i'fit j gewio- 
z'>^k«r, //i. ote t fiat is ^raedy 
uftrfr tfii'i; ;;<-wiii/.iu!it, ƒ. eatftsr 
dasire aft-r t^^tm gewiufuchüg, 
alj. covetous. 

G>;wifi , adv. c*rtain , sure. 

(rewitlieid ,f. cartaiu/y. 

(ii-vvi«sc , '^ewetoii , n. coisciiince. 

(jt.-vvi«*elijk , adt^. '•ertuialy. 

O. •woel , n. stir, buitL-. 

Gdwoon, adj. lijk , uit', accuslom- 
ed , wonted. 

Gewoonlijk , adv. custornary , u- 
su ulij . 

Gi wooiiie , ƒ. cus!on , use.usaife. 

Gcwordora, V. lo bcco ne ; wal zal 
er van hem »;rwordi-ii ? w/iat witl 
bticom» of hun ? laat mij gewon- 
de ti , let m« aluna , Uave me 
torn) otfn inclinatiun ; liet zal 
a gewonliu , you aA j// /lave it. 

Gi'worniie , /;. Vi-mine , wormt. 

Giwiiclit , n. JU ti ture , joint. 

(bezaai , n. iOwin/(. 

Gezag , n. authortty, po-Mcr, ju- 
risdtction. 

Gizagliebber , m. director, admi- 
nistrator. 

Gezakt , m. pocheted. 

Gt/.aiiu-iilijk , adv. ivith one oc- 
cord, t Off el her. 

Gizang , ri, sontf. 

Gcianl, m. messenger, envoy, leg- 
atf, amba.'nadori gezaatacluip , 
n. tmbassj. 

Gtzegde, r. sjyir/i;. 

Grzi-gei;d , adj. blr'^.sed. 

Gezeggi lijk, adj.grntle, ohedient. 

G zep(,'i-lijklieid , f. gentleness , 
yicldinK temper, obediencc. 

Gc/.igt,'en , as , zicL laten geze|{- 
grn , to bf j ntciilrd u] 01 , to 
siijfr une'sj^l^ to be persuad- 
ed , to yte!difently. 

Gt /.el , m. ftltoiv ; g«-z< 1 , wfrk- 
gait ,jvurnry-man, jong .ezel , 
yvuriff /ellviv,founK man ; me- 
(Iij;r7.rl , canpanion, matt ^ 
f e Lw i rci»se(cl, /ctlow-trOf 
veller. po GIE. Gezellig, ac?/. lijk, adu. tociable 
Gezelligheid , ƒ. sociabiliiy, 
Gezellia , ƒ sht-companiun. 

Gezelschap , n. rompar y , society. 

Gezet , adj. set, stafrd, O'dained, 
appointed ; gezellen prijs, s>-t 
price f ten gezellen dage ,onth 
day appointed ; gevang^-n gezet, 
put int o prison. 

Gezelheid ,/. obstinncy, stiffaess. 

Gezigt, 77. ftght , looi:, vtsa^e ; 
also a vision j scherp g-zigt , 
keen, or sharp si^ht ; nit het ge- 
rigt verliezen , to loose out of 
sight ; mooi gezigt , fine sin/it , 
orprosp-ct, barsch gezigt, steen 
si^ht ; het verd hem in ren ge 
eigt vertoond, // tcas s/itu'n him 
in a uision ; gi-ziijteindtr , m. 
horison ; ge/igtkunde.y. oplici, 

Ge/.in , Tl. ■faTTiHy, 

Gi'zind ,adj. offe.cted. 

Gezindheid , ƒ. per.-^unslor', 

Gezociit , adj. searchtdfor. 

Gez'.nd , adj. hcalthfuï , healtJy, 
U'holefome , sound. 

Gezondheid , ƒ. health. 

Gezondmaking , ƒ. healing , cur- 
ing. 

G?zonten , adj. salfed; gezouten 
viich , sah-fitih. 

(iezucht , 72, s'ghting , breathir.^. 

Gezwadder , 77, corfuence if 
dirt , aho a dabbling in dirfy 
water. 

Gezwel , 77. tumour, wen. 

Gezwets , 77. boas'ing talk. 

Gezwind, adj. lijk, adv. swift , 
quick , ninible , nimbly. 

Gezwindlieid ^f. sw'finess ^ nim- 
bleness. 

Gezwolleuheid , f, swelling , tu- 
mour. 

Gezworen , adj. sworn. 

Gier , 771. fulture. 

Gierachtig , adj. lijk , adv. vultur- 
ous. 

Gierbrug , ƒ. bridge ofboats. 

Gieren , «'. to swing to and/ro. 

Gieren , schreeuwen , e. t0£(jueal' , 
to scr€am out. GIT. 

Gierig , adj. lijk , adf. gretdy , 

avariciou^. 
Gierigaard , m, miser. 
Gierigheid , ƒ, avarice. 
Gieivalk , 777. gerfalcon. 
Gifrwoif, m. rauenous wo^f, 
Gifrzwalnw , f. martin , swallow. 
Giet' n, f. to pour, s/ud. 
Gieter, 777, pourer } klokgietert 

bnll-fow.der. 
Gil- thuis , f.fuundc-y. 
Gieling , ƒ. ƒ un\i:.g, 
Gietkunst , ƒ. ait of founding 

met al. 
Gift,/, gave, geschenk, a gifl^ 

donut ion , presei, t. 
G ft , gif, verpif , 7Z. } oison. 
Gij , pron, thou; gijliedcu .pro;:. 

{\ OU, 

Gijen , as , een zpü opgijen , v, 
to muzz/e a sail j gijloaweo , 
77. cltW Unes, 

Gijl , n, (fort ; new heer. 

Gijp \siüd, 777. eddy wind. 

Gijzelaar, 777. /losta/^e. 

Gijzelen , t'. to takefor hcstage. 

Gijzeling, f, imprisonmsnt jor 
d,bt. 

Gil , schreeuw , ƒ. squeah. 

Gild , 77. trudt-compary ; gilde- 
bioeder.rrt. ./Vf» 7na7i oj the com- 
pany ; gildtkaroer, /. company— 
hall ; gildemees;er , master of a 
company ygildeknecht, m.beadla 
ofa company; gilde os , 772, uery 
fat ox. 

Gillen , schreeuwen , v. to squeak. 

Ginder , ginds , adi', y onder. 

Gindswaaits , adv. yonder-way. 

Ginnegappen, v, to dal/f, chatter. 

Gis , f. c onjfciure ,• bij de gis , at 
random , l>y guess. 

Gispen , v. to w/iip, reprimand, 
reprove. 

Gisien ,v.lo guess, to conjecturf, 

Gisser , tti. guesser. 

Gisihig , f. guessing. 

Gist , gest ,f, yeast. 

trisien , V. to cait up yeast. 

(ïister , gisteren , adv. ye.sterdoy. 

Git, 77. jet i zoo zwatt als git , as GOD. 

blad as jet; ^it-zw*rt ,n.Jet'y. 

Glad , afij. smout h, flipper^ ,iflil>. 

Gladlirid , ƒ. smoothrifts, 

Glnildi^lieid ,./". sliltpfrirteas, 

vtliidinakint; .f,itnoothirf^, 

Glad»liji<n . «'. topolish. 

Glaii» , m. leloss. 

Glanarijk, ndj. resplendent,splan- 
did , hrillrartt. 

Ohnsiijklicid ,ƒ. resplendency. 

Glanzen , «■. to aA ne, 

Gljtnzip, ail), brii^ht. 

Gla» , n. k'oss ; pI.iiiM.izer, m. 
/(lajs hl wer ; el.i'l)li.zcrij , n 
iclns h.ou$« ! |fl.i«kmid , n. pel- 
lot r^ ƒ pl.i-ovrn , m, ulass- 
fnrTkucr; Riassriiildtr , m. fflass- 
pahitrrf plawfik, n. ^/''* - 
work i kI.kv^ iiikrl , m. glas- 
ihop f |>!az> nka< , ƒ chphooid 
wt/i ^lofs dtota i plazenniakfr , 
r'. Klaci' »,- plaznorsfl, n.gluzeJ 
rrtit of rat t hm ware, 

r.'i' 1 rien , <'. /o ,t^'/> ,fflldc. 

Cl llxMip,/. .^/r/>/.'rj)-. 

GliMirrigleid , ƒ. sfii'jierr'ness, 

GH'u?cii,j', (otiiJe; g'i_,baau , ƒ, 
.? (l^. 

Günil.irli , y. smilf, 

G! tid.-ipriiin . f tosmile, 

Glmnnn , e tp^lou-, Undle. 

Glimp, m.glimp.'e . cvlcur, 

Ghislt irn , f. to ^^itttr , fj'OrUe, 
shirts; glmttm iide itarreii , 
sparUrif^ stars. 

Gliim'i lip , ai!j. shinirf^. 

Glintfr^rp , ƒ. sparllir f( ; de (flin- 
fti lil ffdt r c ti|cn , /Ae sparilirfi 
ff t/ir (,1 ' .». 

Glipj-rii , f. tn slip , rscape, 

GJ( « d , /n. fli tl irtg-heat. 

Glr» i;rn , «•. /o gU u-, 

Glof ij» nd , o(tj. glowing , ^*r^ , 
hot , rtd- hut. 

Glcirrn , «■. to k it.dte, 

Glniie ,f. t(/t••^ . 

Gloiirzndit ,ƒ. ombition. 

Glo»i»zorliii|f , o('J. ambilious 

Ghiiprn , i . to sneal. 

Gtlnrfi» , «•. topetp , lerr. 

Gcd,m. Codj indcnnaaiu Godj , COË. 91 in the namtr of God ; |f»Te God ! 
tf uhl tit G<d.' God vrrlioede ! 
Cudjorbid/ icixltMi, m, the nodsf 
pndiii , ƒ fudit'Si; jodlifer- 
" l'.'l'P'J > Ki^dïr' t;»Titig , f. iheo^ 
crai\ ; prudlirid . f nodhead ^ 
d*ity i K«(l;jrle«T'l , a-I), d vine/ 
Rndefln-rde , fa. divine ; go<l|{e— 
i<<rdilijk . ad^f. ih-oloKicall;\ / 

pod(»rl» jTdIieiil , f dlvtnil^ t 
podiit , m. dt ist ; jjodi»i<rij , ƒ. 
d'-isrn ; gudloot lirn.iar , >; 'dvrr- 
zaktr, m. athri:t; f;oiil< orliC» 
niiiK, ./'. alhi-tsm ; troildrloof. 
u<l). H'ickcd; ROilili lontlicid , y» 
u':cLt drtrs' ; ijoddrlijk . adj.di» 
vin i cnddtli^klirid ,f. divmi'^f 
prodsd.tntt ../. reiifion. worship, 
divine sen ice ; f»odidi»-r)»teloo»" 
[•«■ld , ƒ. irrrhffion/ godtdicn* 
^ti(( , odj. Ii,k , udf. rrligioutj 
dicuti godadientligheid , f, 
dt II tien; |;r>d«liui« , n. hospi^ 
tal, godAl.iittraNr , m.blaspht^ 
mtr i üodiilagtrtinK ,/. blaspht" 
T)-\ ; (;< (Itlatteilijk ^ ady. bla*- 
]'hen>oUi,blüfph.errLC'-^\' • jod*» 
IcMiii.p, m. eatnist-pêitry f 
p< lisjiinak , ƒ. oracle i ffcdvrrje- 
icD , udj. abandontd ; |»odviee— 
zi i.d , udj. p-.cus ; podi^rnrht, 
J. J'itt^ i godviDrIif ij» , odj. lijk , 
adf. pivus ; god^iix l.ii(;li«id , 
jitty ; godzalig^ cu//. lijk , <u/»'. 
biesied. 

Goed, adj. fcod , lird ; te goed 
liOüdin , Lorptrn , to tru.'t ; (Toed, 
n. fivcdf , et t air; tin j;<'< dr liOQ- 
dcii, iiiit k^ali.k Ltu.tn, tO 
tule o ihmii ut II, 

Goeda.iidig, cdj, li^k , adf.gcod^ 
nc lurtd. 

Goedaaid ghrid , ƒ gertlrnett, 

(•oiddadig ,adf. bmei vlent. 

(io«ddorr rr , Pi. btnifat tor, 

Goet'doiTVeD , 77. opirtu n. 

('.OM'diiiikrn , ♦". tvlhitilft. 

Gci.ddin kiii. k , adv. atbitraty, 

Gordertn, r. itocds ; roeirDd* 
frtdrri-n , moteoble gcodt. 

GoidritiiicD ,odj. ]\,ï ^ady, kind , 92 GOR. b o 'int {f ah 

Goedertii»reiilieid , ƒ. lot/ing, kind- 
ness , b'inevoltinci'. 

Goedtfaiisilg.'ïli/.lijk, adv.favouT- 
abld , kind. 

Goedf^anstiij-Jieid , f. kindness. 

Goedliarti^ , adj. lijk, adi^. good- 
/anrted, liber.il. 

Goedliarti^licid , /', liberality. 

Goedheid , ƒ. go id.ness. 

Goedkcaren , f. f o a;yprO"e. 

Goedkeuring' , goedkenniiig' , ƒ. ap- 
probation. 

Goeman , m, arbitrator. 

Goedsmoeds , adi>. in cool blood. 

Goedvinden , e. tn app-ou^. 

Goedwilli;^, ar//, lijk, adr. benevo- 

■ hint , valantary. 

Goedwillighrid ,,/! beneuolence. 

Gièlijk , adj. fair, 

Goelijklieid ,./". Innity' ,mildness. 

G)lf', baar ,f, wjue. 

O )lven , e. to sii'ell, 

Ciitu , ƒ gum. 

Gommen , f. to S^um, 

G'jiid«l , ƒ, n;ondole. 

Gonzen , v, iohuzz. 

Goochelaar , m.jiiüghr. 

Gooclielen , i'. to jiiggle, 

Goocheltascli , ƒ. poacli^ bag, poJce. 

Gooi ,«. throiv. 

Gooijeii , V. to throiv , cast. 

Gooijer , rn. ihrower. 

Gooijing , ƒ. throiving. 

Goor, adj. aour ; goore melk, 
sour mi/lr. 

Goot, ƒ. ckannel ; goot' teen, m. 
sink i gooiwater, w. dirly water. 

Gordel , m, girdle, 

Goxlen ,f. toKird. 

Gordijn,/, c.urtain; gordijnroe- 
de , ƒ. curtain-rod. 

Gorgel, m. ihroat ; gorgelpijp , ƒ. 
windpipe. 

Gorgfltn, V. togargle. 

Gort'eliiig , ƒ. Korgling i gorgel- 
water, n. gargariftn. 

Gort , ƒ. e;roats ; haver gort , oat- 
meal; {.^orthenling, ƒ. hasly i<ud- 
d-.Tig ; gcirlenlelder, caprtc^ous 
fellow i gorlmolen , in. oatmeal GRA. 

miU f gortig , adj. mealed ; eea 
gortig varken , a measled hog, 

Golfilinj,' ,ƒ. pederero. 

Goud , n. gold ; raw goad , gold f 
or/t ; eene staaf goud , a wedge 
of gold ; ffoudader , ƒ. vein of 
gold; goodbeurs , ƒ. goldpurse ; 
gouddraad, n. gold - wire f 
gouddraadtrekker , m, gold~ 
wire-drau^dr ; goadgreel , adu. 
yelloiu as t^old f f^oudgewigt , n, 
f^ald-wctit^ht ; goudlaken , n. 
tissue i goudleer , n. gilded lea- 
ther ; go-.idlcennaker , ni. lea- 
thar-gild^r; gou Jlijm, ■^. borax ; 
goudmaker, rn. alchyraist; goud- 
mijn , f gold-min,'! goudsbloem, 
fmarigoldi goudslager ,to. gold- 
beat ^r; ^o\idsiu:d,m.goldsmith: 
goadverwig , adj. of a golden 
colour; goudvink , ƒ. gold-fnch. 

Gouw ,f.si*'alluu/-worf, 

Gia d , m. de^ree; graadboog , ƒ. 
J.icob's-stajf. 

Graaf, m. earl, count. 

Graafschap , n. cow^.ty , earldam. 

(J-raaüj^er , n, pick-ax-f. 

Graag , adj. eager, ds.iirous. 

Graag , zre gaarn. 

Graagheid ,f. eagfuness. 

Graagte , v. app^tite. 

Graan, n. curn ; graangewas, n. 
erop of comj graankoiper, n. 
corn-mtrchan.t i graanschnar, ƒ. 
granary ; graaniolder , m. corn^ 
loft. 

GrnAt , f. f s^^bone. 

Graauw , adj. tiray. 

Gr;'.anw, n. mob, jiopulace,rahbIe, 

Gra^uw , gesnaauw , m. snarling , 
rough D/ords, 

Graauwacliiig , adj, grayisch ; 
graauwaciuig , suaanwacbtig, ƒ. 
anarling, 

Gaauwen , v. to snarle. 

Graauwiglieid , ƒ. groyness. 

Gablieleu , v. to scramble, 

Giacht , ƒ. ditch , moat. 

('ii:^' ,n.grauc , g' }'ulchre ; graf- 
ki'ldiT , rn, fuuU iii a chiirch or 
diUTch jardi {;rafmaker, ffi» CRI. 

gravt-diif^eri irrafitede, /./oiiR, 

monument i ^tAsIC'-u, m.urtiva- 

stone ; |fT;i(»< luiU , n. epilJl'/i , 

or t/iifrijifion. 
Gram , a />. lijk , a•/^'. ani^ry, 
Graiiiiiiocdi^, ^laiuf lor;^ , adv. 

choloric. 
GraiDSchap ,ƒ ar.i^er. 
Grainstori^lii'i J ,J. crahhciness. 
Graiinat , granii.ilsterii , m. Kran~ 

ate ; Kraiiaüt.ippcl , m. pomis- 

grana/t. 
Grap yf.jeit ,jvle. 
Grappig ,a'ij.fia^y , frolicsom*. 
Gras, n. Krass; gratmaanJ, f. 

jinril ; grasmaaijer , ro. iiiowcr, 

oft^rass. 
Gratig . adj. bony. 
Graveel , n.tfriivel. 
Graveclaclitig , adj. graftly, 
Gravrii , f, to di(^. 
Gravti , m. dif^tcer. 
Graveicu, f. f o engrave ; gra- 

vcfi ijzer, n. cnnrauin^ tooi, 

burin , an cngravars cu.tin:;- 

tool. 
Gravin ,ƒ countess. 
Gtaviog , ƒ. d'KKÏng. 
ütazeo , V. tu uraze. 
Gra7i< , adj. gra.'sy ; eene grazige 

\\f.df,itt(reenj'<i ture, 
Grc< lu'Dboom , m.Jir- tree. 
Gr> cneDliout , n. Jir-wood, 
Gieep , m. uripe , catch. 
Greep , f. /uit cf atword. 
Grciig , adj. lijk, adv, greedj , 

eager. 
GrrligliciJ ,/. Kreedintss. 
Grcio , n. ^rain. 
Grendel , m. Lolt. 
Greudeltn , v. to boU ; de dmr 

grtiid«lrn , to boli tht door. 
Greiii , f. Ivrdtr ; grcntpnal , m. 

limit, büund; ^iciitplaata, gren.'- 

•latl , front ir" -town i giviizen, 

f, borders , Jror.liers. 
Grenspaal , in. i'our.darj . 
Girnzrn , «'. to border, 
Ciryyvl,/./urroworlittle trcnch 

to dram land. 
Click , 171. Crecian j Grickenlaod , CRO. 93 n. Creectr; griekicli , adj. greei. 
G icvcri , V. to hurt , wound. 
G:if adj. i/!ticL , t/tttcLlj. 
finiï. Icii , e. tn ^riift, 
G ilir , f. .^lat, -pcncil. 
Gr ./fie , ƒ. t/u! rolls ; grjft. 
Grifllfr , m. recorder, 
Giinioen , m. grijfon, 
Grijn» , ƒ. viiard , mail, 
Giijnzfn , v. tot^rin. 
GriJiuiT , m. ^rinner. 
Grijpacliiig , grijpzick , grijpzacb- 

li;; , adj. lijk , adv. covelous. 
Grijptu , if. to </-//'9 , catch , take 

h'dd , aj'prr/tirnd , teiie, 
Gnji-vogel , m.gri^in 
Gry» , alj. gray , fioar^ ƒ giijza 

Il tren , ^ru) n iirs. 
Grijsaard , m, ifraj-liaired man y 

een eerwaardige grijiaard , a 

rivcr<-nd old man. 
Giij.slieid ,ƒ. gru^) ness. 
Grd , ƒ, trick , whim ; grillenma- 

krr , m. ihewer vftricka ; giil- 

7i»-k , adj.fanta.'.ticul, 
G lillen , V. to shiver. 
Giillig , adj. whimsical. 
(i'iniladi , ƒ. smile. 
Grinda(;r)icn ,c. to smile. 
Grininjflen , e. to awarm abun" 

drnt/'} , to t;rimhlf. 
(irinimeu , «•. to whimper. 
Grininiip , adj. arjgrj. ^ 
(Jiininii(,luid , ƒ. indr^nation. 
(jiiiiiiiken , p to ncig/i. 
(iiii 7.on , f. to whtne. 
Grorf, ƒ. ga/ter; groefwcik , n. 

jutter work ; giocftwijze, adf. 

c/tanntlitd. 
(".toti , ƒ. growtfi. 
(jioeyen ,v. to grow, 
Grocijing , ƒ ffrowrrg, 
(Ifoi-.stl ,n. grouth, 
(irueizaam , a'j. fruiiful. 
Giocn , a^/y'. </-«<-n , unripe. 
Gioei IifitI , f. ^rrenr.'.'S. 
Giot'iil.iril , n. GrrenUind i gro^n- 

Iaiid.%\aaid(r , m. gretnland 

.hp. 
(iroetim.iikt ,./". hfrb-marki.t. 
G.oeLtcii ,f, »<< tatlrs. 94 GRO. Groeawï'ikcl , m. hirp-ship, 
Groeiiwijf , n. herb-u/o.Ticin, 
Groep , f. ^r,i:i:i. 
Groet , f. salufe. 
Groet-!n , r. fo sahife, 
Groeteni», ƒ. salutiition; groï- 

ter , m. silater. 
Groeve , f. faTOiff , e^roove. 
Grof, adj. coa^.ie, ti^ro is ; plomn; 
grofacIiti{», a'lj.son ;u/ïatgross. 
Grofjjreia , n. ^roi^riin. 
Grofheid , ƒ. grosnes J ^ coarie- 

ness. 
Grol , ƒ. filly thin^ , foolish taU. 
Grollen , lollen , p. to g'owl. 
Grona , n. the eiitrails offish. 
Gromtueti , v, to guit, chide , 

mope. 
Grond , m. ground ; grondbegin 

sel , n. principle. 
Groii'lel , ra. gro'tndling. 
Grondeloos, a ij bottofiles^; gron- 

delr>o7,e knil , buttonile-is pit, 
Grond-looslieid , f. bottonless 

depth. 
Gronden , f. fo found, 
Groiiilig, fl^/. lijk, acff. solid, fun- 
damental ; Lij lieeft er j^rondige 
kennisvan, he has asol'dknoiu 
leii^C'ofit; grondio^, adj. mudi^) . 
Groudleer , f. ftmd imental doe 

trine , principle. 
Grond'eg!{or , m. found r. 
Grnndlejfui!!^ . f. foundatioi, 
G'ondpnclit ,f. <piit-rent. 
Giondog-I, m. fundament al rule. 
Groud^.np , n, sediment, 
GrondsLiij , m. t^roundplot, b^zis. 
Grondleckei.iiig ,f. ichnography, 
Giondtekst , m. original. 
Grondvest ^f. foundation. 
Grondvesten , v. io found. 
Grondvester, m.Jound'.r, 
Grondwerk , n. ground-worlc. 
Grondwetten, f, fundumental 

luw .-. 
Grf'iidwoo'd , n. original word. 
Groot , adj.greatfb'g ; !ioe giooi? 
how big? groot makeu, to 
magnify. 
GrootacLtig, adJ, somewhaigreat. GUI. 

Grootaclitïnj; , /". great «stee'71. 
Grootboek , n. leigir-book. 
Grootelijkï , al'f. g'-eatly. 
Grooi.lurtij» , ad), lijk , adf, stout- 

h^irtei, n ignnimo 19. 
Grootlnrtijj'teid , f. luftimss , 

ni ig'iaitinity, 
Gro'iiKeid , ƒ. hi^ness. 
G-.ootje , «. grootmoeder, graai- 

'aot/i^r. 
Grootmagtig , adj. p)WerfiJ, 
Grootni igtiglieid ^f,powerfj.lness. 
(irootmaken , v, to magnify'. 
Grootmaking , f. ma^nifying. 
Grootmeester , m. chief-nister. 
Grootmoedig, adJ, lijk, aii^, 

mag naai mo'is 
Grootmoedigheid, ƒ Tia^Tan/'/TitV^. 
(jrri)otmogeade , a^j. poiVerfuL 
Giootsch , adj, lofty proud. 
Grootslilieid , ƒ. prid^. 
G-roolspraak , ƒ. hy perbole. 
Grootspreken , v, to vaunt. 
Grootspreker , m. boaster. 
Grootte ,f,grecitness. 
Grootvader , m.. grand-father. 
Gros , n. gross , /a dozen. 
Grossier , m wkoles Jtle-dealer. 
Grot , ƒ. grot t o , cave ; grotwerk , 

n. little atones , p^bbles and 

shells for a grotio. 
Groviglieid , . ', coarseness. 
Gruis , n, grif. 

Gruisachtig , ;;inizig, adj.gritty. 
Grai^zand, n. grai'el, 
G'uizig , adj. naity. 
Grut , n. oatineat j gratmolen , m. 

o itmeat-mill; grutter, m. meal- 

man ; grutlerij , f. place whtro 

oathncal is made. 
Gruwel , m, ahomination, 
Giawe'en , grnweu , v, to torrify. 
Gruwelijk , adj. et adf. abomi- 

nable ; gruwzaam , adj. et adv, 

ho'rible , htdeous. 
Gnwelijklicid , f. abomination, 
G Kis , ƒ. gouge. 
Gudsen , v. to gush, 
G.iiclielaar , zie goochelaar. 
Gu g , m. as; iemand den gnig 

nastekcn , to madj mouths at lïAA. Glit, m. hmve ; jjaitaclitig, adj. 

üiitciij , f. hna-^ery ; gai'cuslak , 

n. pt-tc-t of rO:ft-f^y. 
(1 tl , ƒ. snill co 1,'ifh. 
ii iliii-n , m. ifuitJir, a coin of i^ 

stivan. 
G il.l Ml II mJ. "I. i^ofl !i-Tiouth ui. 
Gillnrtu. '"'//. cjrdiil. 
G illieiJ. /. /Vjit/»-?.»», lifffzUty. 
O ilpea , f. to sii.' il'ttv iftth icriit 

drj'.i^fits ; uitgulpoii , to vo nit, 

GiU's, ai/, lijk, ah. f^redv. 
Giliis'i'"'' I "*• nl^tfo^t. 
GilfgliMcl, f. Kiitloiy. 
G'mu-a . V- to i(r.lit. 
Giiiit , /. fi'ow. 
G.ini'hewij», n.ahowin^offavour. 
Giiistbricf, m. privilege , spscial 

Krant, 
Ganil'lins . "»• f-i"ourite. 
üaiistis , a /;. lijk , a it». /jt-o ira 

6/» , pro;)itioua. 
("V.uistj.-lut , ƒ. s'iin^ for favour. 
(rmr. rt///. roll , bhak, 
GaarlifiJ, ƒ cjldness. MAL. 95 HA. H. _.« ! iiterj. ha ! 
lla.T^ , f. htd^if , fiu.ïA ,• li.i.ipappcl, 

m cr.ib ƒ linaedoorn , f. hijift- 

horn ; h.iaifilootii . donrnli.iiK i n. 

brarnl>le-^ush . thornhed^e. 
Ila.iKdis , ƒ. lizftrd. 
Haai , m. sh irk. 
H.i:ik , 771. c/aj/> , hook , clotchtt. 
Haakaclitig, af/>. hooltrL 
Haal, 77». />ii/« , d'ttnt^ht. 
Hl ilbier , n, beer sold by rctail. 
Haan , m, cjck. 
\\ lar , prort. her. 
Hair , 71. Aii/r ; lianrlok . ƒ. /oct 

of' hair ; liaarniald , ƒ. bodkin ; 

liairtnijiicT , m. hiir-cuttT ; 

haartnp , ƒ. tuf of haar { hair- 

w'irni , f. rinif-iform. 
H4arii , m. hfirth. 
Hiatd tcde , ƒ. chimney ; haarJ- g>p.l ;_q.,.l I ^ n.nhirniey~'noi«y , 

h ■ irt/i-TliJ-l"}'. 

HinMivrta, f. t jcjuil , to qu%r~ 

rtt f >r tl hair. 
M I irklMvi:r , 77». ra'ill-;r, 
11 1 ir'vloverij , f. qttrk, cavil ^ 

shft , '{titllfy. 
\l lai , m. h irrt. 

Hii«t, /". hisfi, .T,Tr«/,- hij Zat 
lia i«i k'>ii 'n , hi 11/ il C0T19 xoot; 
liii^t , ai/, hiite , h'trr}. 
II ia<t'-lijk , all/, .ipislfy, 
1 1 iait<"n , V. t) /» if/s , to hifry, 
Iliisig, adj. lijk. al/, histy. 
H iMiif^lieid , f. histinass. 
It ut, 771. hal s. 

Hia'ilraiji*nd . alj. vindicati/e. 
II ijjclicüika'//.?/ jffc. hiijrlois, 
H tifnl»elijkli-id , f, uncf.rt liity. 
H ii;el , 77». hatl ; ha^-ilbui , f. hail- 
.thotvtr ; lii^cl, tmiK-shot ; 
lia<cl«teen , tti. hail-:tjne. 
11 i.rf't?n , c. to ha:l. 
II ik , 77». chap ; luk , li'rl, m. heeK 
II ikh'inl, n. choaptni^ board; hak- 
l)!iid (zeker «peeltaig) , psalterj. 
Ilikcii, if. to huok , cl i^p. 
1 1 ik-n , verlangen , v. to d-isire. 
Ilakkcltar. m, faulterer. 
H.ikkiïlen,*'. to rrtaiifle, to faulfer, 
II«kkeling , /. faulteri- K. 
llakkcQ , f. f o chop , h-U' , hack , 
mincf; hakker, m. chopper ^ 
iiakmi'» , m. ckoppitg-knifc. 
Il.l, ƒ. hall. 

II.iliii , V. to i'^tf.h , draitf, pull. 
\\i\t,ad/.half; ton halve, adu. 
In h ilue.i; 'i.iU'il.K-liti;;, adj afi- 
fihtbious; dicslialve ,adf. there- 
fr; halfvat , 7». kUderkin. 
II. lifter, halst-r . 77» halter. 
II <lni , 77». oattn pipe , slalk, 
lI.iU, m.netk ; luljadcr , f. ju- 
t^ulirviri; liaUliaiid , m. d'/f- 
c dlar; hal'seraad , 7». n'cklace; 
hal«<l.>rk, 77». n«ik-k''rchi'-f^ 
haisk' Ien,77».rAjf>i /i^T" the ntck; 
l'il«iect<r , m. crtTiinalJudK» f 
Il i'.i .tr«f,/.(- ipitalpunuhnunt; 
iMUvrieiid , l> leirniTriend , m. 
boio.-n-fritr.d i Laluaak , ƒ. cr^- 9« HAN. minal case. 

HaUtarrig , alj. sfuhborn , obsti- 
nate. 

IlaUtairiglieid , f. ohstinacy'. 

Halve , as mijnenthalve , adv. 
for m^ sake ,for mf part ; on- 
zpiilhalve , /our our sake i zij- 
iientlialve , for his sake. 

Halveraaan , f. Jialf moon. 

Halveren , v. to ,split in half. 

Ham , m. ham. 

Plamei , f. c-ily har. 

Hamel, m. weather-sheep; hamel- 
vkesch , weather-mutton. 

Hamer , m. hammer. 

Haraerslig, vi. stroke of a ham- 
m,er ; hamerslag, scales of ir on. 

Hand , ƒ. hand ; regterhand , righi 
hand; linkerhand, le/thand ; 
handbekken , n, hand-bason ; 
!)andbieding , ĥ assistance ; 
liandboeijen , f. f etters ; hand- 
boog , m. handhow ; handboom , 
m. lever ; handbreed , f. fpan ; 
handdadig, adj. lijk, adv. ac 
cessory , ^uilty , actual; hand- 
doek , m. towtl. 

Handel , 7W. act , commerce ; han- 
dt laar, m,. dealer, merchant ; 
liandelbaar , adj. lijk , adu. 
tractahle , handy ; handelbaar- 
heid , ƒ. traciableness. 

Handelen , v. to handle , trade , 
treat , deal. 

Handeling ,./. handlxn^,treating, 
action , matia^tiTKnt. 

Haiidpijloos , adj. itnhandy. 

Haiidenloohljeid , f. unhandiness. 

Haiidgaanw , adj. light-fiigered , 
thiet'is/i. 

Handgeklap , n. applausf. 

Handgen'cen , adv. enga^ed. 

Handgeschut, n. hand-guns. 

Hard gift , ƒ. handael. 

HKndhaven, V. to maintain. 

Handhaver, m. maintainer. 

Handhaving, f. maintaining. 

Handig , adj. lijk , adu, handy. 

Handifilieid , ƒ. haridine.i.". 

Handlanger, m. lobüurer, masoh's 
or brickiayer^s man. HAP. 

Handleiding , f. manuduction. 
Ilandligting , f. release, 
Haiidinerk, n. si^n , manual , 

sgnature. 
Handrnolen , m. hand-mill. 
Ilandopciiing , f, permiision. 
Handieiking , ƒ assistance. 
Mandscherm , m. screen ,firefan. 
Handschoen , m.. g'ove. 
H.inr*scliocnmaker, m. glover. 
Handschrift , n, hand-tvriting , 

manuscript. 
Handtpaak,,/'. lever. 
liaodtastelijk , adv palpable, 
Handtasting, ƒ. main , prize, 
Handieekening , ƒ. signature. 
Ilandvatse! , n. handle. 
H.^ndvestbrenk , ƒ. breach of pri- 

vihge. 
Handves^en , ƒ. charters. 
Handvol , ƒ handful. 
H.mdwaarzegger , m. palmistery. 
Handwerk,/!, manual art ^ han- 

dy-craft. 
H.indwerksman , 771. tradesman , 

handy cra'tsman, 
Handweikilieden , vl. hand%veiks- 

Yolk , 71. tradesmcn, handy- 

craftsm.en. 
TIand/.aag , ƒ. hand-saw. 
Haiidzijim , adj. lijk , adf. limber^ 

tractahle. 
Handzaauiheid , ƒ. tractahleness. 
Hantjbast , 77i. htmpen to^ue. 
Ilangblaker , m.sconce. 
Hangen , v. to hang. 
Hanggat , n. draggte-tail, 
Ilangklok , ƒ. doek. 
Hangmat , ƒ hammock. 
Hangslot , n.padlock. 
flangijzer , n. pot-hooks. 
Hanig , adj. hot-spurred. 
Hansop , liansvNorst , m.jacl-pud~ 

ding. 
Hanteren, f. to trafic. 
Hap , m rnouthfuK 
Haperen ,v. to fauller,htsitate. 
l\iipn't>igyf.fie.\itation,hinderan- 

ce , faultering. 
Happen , v. to snatch , snap. 
Happig , adj. griping , snatching. HAR. 

HappiglieJd , ƒ. greedines.*. 
ll«ps<;!iair, rn. l^^ilijf, hangmat 

to in army, 
Haril , adj hard. 
Hardsteen , mfrae-tton^. 
Hjird.Tclitig , artj. hardish. 

11.11 JJr.lVf 11 , u. to trot. 

ll.ii<lJr.«ver, m. t rotter. 

Harden, hard niikeii, v. to hardiin ; 
staal liaidnn, f o temper steel. 

llardli.-irti); , udj. hard-hearted. 

llardlicid, liardiijlieid, ƒ. hardies'-. 

llardlioofiligheid , f. obstinacj) , 
headiness. 

Hauüioorfnd , ƒ dffaf. 

llardliooiendlie d , ƒ. deafness. 

Ilaidleereiid , ad), du!/. 

Haidiijvij» udj. rostivr. 

H irdlijviph id , ƒ. rost'.veneSf. 

Hardnekkig , adj. lijk , adv.perti- 
nacious , obstinate. 

Ilaidofkkiglipid , ƒ. pertinacy. 

Ilardvoclitij:, a.-:!/. har dj , sturdj. 

Harig , adj. hnuy. 

Haring, m. htrrinf^ i haringbnii , 
ƒ, herring buss, herrinf^-i'essel ; 
liariügjiakkiT , m. one who bar- 
rels ht:rrinf;s ; baringtou , ƒ. 
Krrrrtrt^-barrr l. 

H.iriiigpakkirij , ƒ. herrir.g-ware- 
house. 

Huk , ƒ, rake , harrow. 

Hirken , r. to rake. 

Hamas , n.armour, harnass ; !iai- 
nasiiiaker, m. armourer. 

Harp, ƒ. harp; iiarp , koren- 
harp , ƒ. entfine to stjt corn. 

Harpen (liet kor^n) , v. to purge 
the corn ti/ith a cvrn-harp. 

Harpenaar , m. harper. 

Harpoen , m. harpoen. 

Harpocnier ,m. harpoonee^. 

Harpuis , n. mixture ofpitch , tar 
and rosin. 

Harre, zie licrre. 

Hanewairen , v. to quarrel. 

Har» , f. rosin. 

HaT<>tai liiig ,adj, resinous. 

H,tr*t , m. a lom of beef. 

Hart , n. henrt ; bartadf r , ƒ. ar- 
te-J of the hcart i hartcleed , IIAZ. 97 Inrtewee , n. grief of heart ; 

Inrleloos , y". heartle^s , weak ; 
l»arteli>osli<id , f. faintne.ts ; 
liar'chist , ƒ. lust of the heart ; 
hartelijk , adj. heartily ; iiarte- 
wenscli , m. uon^ ; Jiartgromlig- 
lijk , adf, cordially ; liirtgrou- 
dig, adj. cordial ; harlklop- 
P"bi ĥ pulpit ifiou ; liartro.-- 
lecid , adc. heart-bre-ikin^ »po- 
t het ie al ; bartüieek , m. pierc- 
ing slub ; bartsterkend , adj. 
heartening , cordial ; bartstcr- 
king, ƒ. cordial; bart«to^t , f. 
ajjectton ; liarutogijj,', ait. lijk , 
adv. affect onate , pj.s.^ionate ; 
bartvaug , ƒ. swooning ; liarte- 
vriend , m. bosomfriend; bait- 
zcer , n. grief, 

Hart'g, m. courageous; nutr'tive. 

Hartigheid,./", heartiness. 

Hartog , m. duke. 

Haspel , 771. ree/. 

Haspelen , f. to reel , entangl^. 

Has:>ebasseu ,v. to baicl. 

Hatpüjk, adf. hatefuf. 

Hatelijkheid , ƒ. hatcfulness. 

Haten , v. tohate. 

Hater , m. baatster , ƒ. hater. 

Ha\e, gor-d, ƒ. ^«jdi, subsistance. 

Haveloos , af//, roggtd , slovenly. 

Haveloosiieid , f. slovenlinesx. 

Haven, ƒ. harbuur, port ; haven- 
geld , n. harbuur-monej ; ba- 
venmeester, 771. warden of a 
port. 

Havenen , f. to clanse; rujjle , 
rumple. 

Haver, ƒ. oata ; havergorl, oat~ 
meal ; brij van baver-gort , oat- 
mealpvrridge. 

Havcrij, zie avrrij. 

Havik , 771. saker-hau/k. 

Havelaar, m. hazel-tree. 

Ha7.elninis, ./". dormottse. 

Haztlnont.y. hazsl'.ut. 

Hazcniond , 77i. hare~lip. 

Hazepad , n. as bet bazepad kie- 
zen , to bilake himaelf to kis 
h.'cls. 

HazcsUap I m. as hij Uaapt de ba- 98 HEE. 

zeslaap, he male shin to 

Hazewindlioml , ra. greyhoiind, 
Hebbeliik , adu. decent , clea.ily, 
HebbelijklieiJ ,ƒ. decencj. 
Hebben , f. to have. 
Heblast , hebzaclit , ƒ. covetous- 

ness, 
Hebreeaw , m Hebreiv. 
Hebreeuwsoh , adj. Heb 'eivs, 
Hebzucbt , ƒ. ai^idity , e;reedines5. 
Hebr.Qchtig, afj.trreedy, coi^etous. 
Hecht , n. the handle of a knife. 
Hecht , adj. .^troi^ , ti/^ht. 
Hechten, f. tofasten. 
Hechtenis , f, custody , confine- 

msnt. 
Heden , adv. to day ; heden- 

daagsch , adj. hodiernal. 
Heel , geheel, adj. whole , entire. 
Heelal , n. uniuer.ie. 
Heelbïar , adj, ciirable. 
Heelen , v. to heal , curc. 
Heeling , ƒ. healin^. 
Heelkunde , ƒ. surf^ery. 
Heelmeester , m, surgeon. 
Heemswortel, m. marsh, maVows. 
Heen ,ad<'. away ; heen gaan , to 

go aifaj'; waar heen? ichat way? 

heen brengen , to carray away ; 

heen loopen , to run away; heen 

trekken , togo on ajourney. 
Heer, m, lord, i;entleman ; de 

beer van het dorp , the lord of 

the village ; wie is die heer? 

who is that g')7)tl'^:man? 
Heer , n. army ; host ; hee rschon- 

wer , m. must er raast er ; hecr- 

schonwing , f. mustering of the 

army; hecrioï-t, heervaart, f. 

military min/i, or expedition. 
Heerlijk, adu, t^loriously. 
Heerlijkheid ,ƒ. glory. 
Heerschaclilig , adj, masterly. 
Heerschachlighcid . f. imptrious- 

ness. 
Heerschap , n. landlord. 
Heerschappij, ./".(/oOTm.'ow.gocern- 

raent , monarchy. 
Heersclien , f, to rule , to have 

dominion , to commaad- IIEf. 

Ilscrscher , m. ruler, governor. 

ll.ïerscliiug ,ƒ. rulin.^. 

lle^rschzuoht ,yi ambition. 

lleerschz.aclilig , adj. lijk , adv. 
ambli iotis , irnperious. 

Ileerscluachtigheid ^f. i.nperious- 
ness. 

H^esch , adj.hoarse. 

Ileeschachtig , adj. hoarsely, 

Ueescliheid , ƒ. hoarseiiess. 

Heester , m,. shrub. 

Heet , adj. hot ; heethoofdig , adj. 
passionate. 

ll.'eten , (Iieet nnken) , v. to heat, 

Ileeten , (noemen) , v. io be called 
or named. 

fleeterdaad , f. in the Viry act. 

Hef ,f. drcg^CS , lees. 

HeDT. n , t'. to heave , raise. 

Heftig, adj. lijk, adv. violent ^ 
passionate. 

Heftigheid , ƒ passion. 

lïpgge,/. hedge. 

Heggen , v. to enclose , hedge. 

Hei , Iieide , ƒ, haath , broom, 

Hei , ƒ. engine toforce piles info 
the ground. 

Hcibezem , m. broom. 

Heiblok , n. rammer. 

Heiden , m. pagan , heatherr. 

Heiden, landIooper,TO.an(iƒ.g•^/)*J. 

Heidendom , n. paganism. 

Heijen , v, to ram, piles into the 
gr o and. 

Heil , n. salvation , good lucl: 

Heiland , m,. saviour. 

Heilbot ,./! sort of sea-JIounder. 

Heilig , adj. holy , sacred. 

Heiligdom , n. sanctuary. 

Heiligen , v. to sanctifj , 
Heiligheid ,ƒ. holines.v. ■ 
Heiliging, f. sanct 'f) ing. 
Heiliglijk , adv. sacredly. 
Heiligmaking , ƒ. sanctijication. 
Heiligmaker, m. sanclifier. 
Heilloos, adj.prcfane, fatal. 
Heilkiosheid , ƒ. profanencss. 
Heilweusching,,/; congratuïation, 
Hcil7.a»m , adj. wholesome. 
Heilzsaniheiil , ƒ. wholesomeness. 
Heiknamlijk , adv. wholesomeh , HEM. 

Heimelijk, a'lj. secret, 

Ilüiiiiiïlijkhoii , f. secrecy , aho 
prifV. 

Fl'.'iiiiiig, ƒ. encloni'o, 

II -k ,n. rail.1 , stile, 

U.tkel , tn. h itchttf. 

II<kilil:<Iit , a.sa\\ re poem. 

HokeUclirift , n. sdtvre. 

Hckolinclit , ƒ. s ilyric il humour. 

Hekken . n. < ita , rails. 

Hek». /". ii/i!jh{ sorcsress. 

Hel , r. hel/. 

Hellas , iiferj, aLit / 

Heli , m, h^'o , ch-irnuot, 

lleMeml i.td ,f. atchiei/sment. 

Hel(leii(ii')i:il , m. v^lUince. 

HeliltT , adj. fl-iiir , britfhf. 

Hel lerlieid , /. cltimess. 

Ilrl lirifti;,' , alj. haroic, 

Meiditi , f. fieroiae. 

Heleii fV. to conceal. 

Helft , ƒ. hilf. 

Helhond, ^71. heli-dos^, Cerberus. 

Höirinird , m. halb ird. 

Hellehaardier , m. hilbwdeer. 

Hellen , f. to bfnd, incline. 

Helleveeg , ƒ. shrew. 

Helling , ƒ. inclinin^^. 

Helm , rn. fielnitt. 

H'lmitok , m. tillcr. 

Helpen , v. to help , to aid. 

Helper, m. h-lper. 

HeUcli , alj. hellish , infcmal. 

Hem , pror. him. 

Il'-md , n. shirt, shift ; vroawcti 
liemd, smoel-; m:\usUemd, shirt; 
lieiiiJrok, m. waistcoal. 

Hemel , m. heaven , sk^ ; hemels- 
LLiaiiw , adj. azure ; licracl- 
(treek , f. climate ; liemeltee- 
ken,n. constellation; hcmeltaal, 
ƒ. heavenly langu age; hemel- 
vaart , ƒ. ascensiort. 

llemellioog, adj. as hi^fh as the 
hfavens. 

Htmellingen , ƒ. the inhabitanis 
of heaven , hiavenly spirits. 

Hinielk'oot , m. rnlesiiai fi^lobe. 

1 1 iiiielrijk , n.kirii^dorn ofheavensj 
panidis'. 

llcmeUcli , adj. hiavenly. HER. 99 Hemmen , v. to he-n. 

Wt-n , f. h-.n; lieuiiclnv.icn , f. 

hill-berriex. 
ll-Mi^el , m. hengelroedc , /. fiih- 

ing rol. 
1 1 "ngelaar , m. an^l^r. 
Hendelen, f. to ai^l'f. 
IIen;,'elsii3er , ƒ. fi^hint^-Une. 
ll.ci-i.l , n. e'ir, hiiüd , hii^ss , 

turnin^ , joint. 
llengselin^nd , ƒ. hindb i'ikef. 
ilensjït , /«. slone-horse, stalliot. 
Hennep , f. hgmn. 
llennepkoekeu , ƒ. himp ca(:es. 
llennepx.isd , n. hemp-sted. 
H-iinepseel , n. portar's strjp. 
Ileraat, m. hsrald. 
Hprberg , f. inn. 
HiTl)er;jen , u. to hzrbo'jr. 
ller!>ergier , m. trinieeper, 
Herber;fin!,' , ƒ. harbourint^. 
Herbers^J'.aim, ai/, lijk , alv. hof 

pitable. 
Herberg/.aamheid , ƒ. hospitcility. 
Ili( boren ,aij. regener itsd. 
Herdenken , e. to recal to mind , 

to recollect. 
Herder , m. shepherd. 
Herderlijk , adj. pastoral, 
Herdersdicbt , ri. eclot^ue , idyl. 
Hcsdersstaf , 771. shgphardjcrooi\ 
Herdoen , f. to do a\^airi. 
Herd')opcr , 771. anabaptist, 
llerdoipiiig , ƒ. reb iptizing, 
H.rdrnk , 77i. new adition ; reim- 

pression. 
Herdrukken , v, to reprint. 
Herfst, m.fall, autumn ; Lerfst- 

inaand , f. Sjptembar ; bcrfst- 

lijtl , 771. harvcst time ; lierfit- 

weder , n, unsteady weather. 
Hetlialen , v. to repeat. 
Herinneren , t: to put in mind. 
Htrkaanwen jV. to ruminate» 
ll'Tkeunen ,c to rcco^nize. 
Herleven,!', to revivê. 
Herle/en , e. to peruse a^^ain. 
Ileriuelijn , n. ermine. 
1 1 i-rncnieniC. to retake, tahe ara in. 
Herroepen , v. to recal , revoke. 
Heneabckkeu , ri. berienpau , ƒ. 
E 3. 100 HIJS. 

brain-pan. 

Hersenen, f. brains ; liersenpan- 
boor, ƒ. trepan ; beiseuziek , 
adj.frar.tick. 

Hersenloos , adj. brainless. 

Herstelltn , v. to repair. 

HerstelU r , m. restorer, retriever. 

Herstelling,/, restoring. 

Hert, n. stag. 

Hertog , m. duke ; liertogdom , n. 
dutc^j' ; Iiertogin , ƒ. dutchess. 

Hervatten , v. to ri^sum-. 

Hervormen , f. to reform ; her- 
vormer , m. re.former ; hervor- 
ming . f. reform it' on. 

Herwaarts, adi>. k.ther, 

HerwJsiel , m. raexchang.'^. 

Herzien , v. to review. 

Het , arf. the , if. 

Heugel , m. pot hanger. 

Heugelijk, adj. et adt^, joyful , 
comfortablr. 

Heugelijkheid,/. comfortahleness. 

Heugen , v. to remr-mber. 

Heugenis , ƒ. remembrance. 

Heul , f. aid , assistance , com- 
fort ; aho a small bridg--. 

Heulen met iemand , f. 10 keep 
a close fellowship with one. 

Heulsap , TJ, opium. 

Henlzaad ,n. popp^'-seed. 

Heup , ƒ hip. 

Heupjicht , ƒ. hip-gouf. 

Hensch , adj. lijk, adi . courteow. 

Heuschljeid,yi cii'ili'} ,courteous~ 
ness. 

Heuvel , m. hilJ. 

Heuvelachtig, adj.Ailly , mount- 
ainoiis. 

Hevel , m. sipfion. 

Hevig , adj. lijk , adi'. veh^ment , 
ficrce , violent. 

Hevigheid .f.vehemT.cy. 

Hiaciut , ƒ. hyacint/' . 

Hiel,n7. heel. 

Hier , adv. here. 

Hierom , adj, therefore. 

Hijgen , v. f o pant , gasp. 

HiJ8( lien , 1'. to hoist ; liijslilok , n. 
thepuUt") wherehy one hoists ; 
Lijslonw , n.pultey-rope. HÓE. 

jHik , m, hicket fhickup. 

i U.kken , v. to hicket , hickup, 

WAuk, f. cockU: 

Iliiiile, f, doe; hiude-kulf, 71, 
hind-calf. 

Hinder, n. hindrance ^ damage. 

Hinderen , u. to hinder. 

Hinderlaag .f. ambizsh , reserve. 

Hinderlijk , <2f//'. hutful, 

Ilindirnis , ƒ. hindrance. 

Hinderpaal , r/l. obstacle, 

Hink;-n , v. to hult , limp. 

Hinkende , adj. limping. 

Hinkepink , m. lame man. 

Historie , ƒ. hislor;) ; historieschrij- 
ver , m. hi.dorian. 

Hitsen , ♦•. to prouoke , incite. 

Hitsig , adj. hot ^ vehf^ment. 

Hitte , f. heat ; de hitie der zon , 
the heat of the san. 

Hitïiglieid , ƒ. fervency , fury. 

Ilabbelen , V. to toss to andfro. 

Hobbelig , adj. rugged, 

Hoe ,pror. how. 

Hoed, m. hat ; lioedafligt'ng, ƒ. 
capping ; hoedband , m. hat~ 
band ; hoedenkas , ƒ. hat-case. 

Hoede , ƒ. heed , care. 

Hoeden , f. to keep , to take heed. 

Hoedenmaker , m. hat-maker. 

Hoedaniglieid , ƒ. quality. 

Hoeder , m. keeper ^ guardian. 

Hoef, m. hoüfj lioefsmid , m,far- 
rZ/fr/Iioffstal, m.farrier'sstallf 
hoefljzer , n. horse-sboe. 

Hoefblad , n. clots-foot. 

Hoek , m. corner. 

Hoeker, m, hoj. 

Ifockhuis , 77. corner-house. 

Hoekig, adj. angular. 

Hoeksteen , ttj. corner-stone. 

Hoektanden , 771. e^e-teeth. 

Hoen , 77, ^e7j ; liopiulerei , 77. 
htn^s-egg ; hoendei kooper , 777. 
poulterer ; hocudtrniarkt , f. 
pouUry . 

Hoep , hoepel , 777. hoop. 

Ibn pelen , V. to i'lny with a hoop, 
! Hoepring , tti. plai i ring. 

Hoer , ƒ. whore , har lot ; hoerach- 
lig, adj. lijk, adi'.whorish; hoer- HOL. 

dono , n. whoredom ; hocrendop , 
FioereerJer , m. ivAore-master, 
fornic itor ; hoercnj.itjrr , m. 
hau iter of bau' ly-fioiuesi Iioc- 
ronkind , n. bdstard; lioerenkot , 
n.bau/ty-hoiise; Iiocreiivoo^jJ , 
hocrenwanrJ , m. (limp ; liot-ieii 
wannlin , /. buivd; lioeiliais , w. 
b:iwdj' hous '. 

Hoereren, v. to fo a whoring ; 
liocroring; , ƒ. ivhori")^.. 

Hoererij ,/. whorf.doin. 

\\o"s^ , m. coue,h. 

lliiciten , V, to couf^h. 

liocsler, 771. co it^/ier. 

lloesling , f. '•ou^/iin)^. 

llottfLtar , m. bun^fler. 

Jliicttlcn , f . f o dabblc ,bungl<;. 

Hoeve , .f. farm. 

Hoevoelli^id ,f.<fuanti/j. 

H'ieven, L'-lioevtu , f, to need ; 
het zal mot ho>"ven , it necds 
not ; gij liocft niet te gaan , ^ou 
T.eed nut go. 

Hoevenaar , in. farmer. 

Hoewel , adi-, although, hoicbeit. 

Hof, m. garden, cour/; hofbe- 
(licndc , 771. one that serues at 
cou-t ; liofjonker , 77i. courtier ; 
liofwaclit , ƒ'. cuurt-guard; !iof- 
warliter, tt». ^ eoman of the 
guard ; liofl'elijk , adj. el adv, 
courteous, mannerly ; hoflclijk- 
lieid , ƒ. courtc'ousness ; liof- 
inee&lcr, m. sttward ; liufniffs- 
tcrsclinp , n. stewardsh p ; hof- 
pop ,f. courttsan; bofraad , tti, 
jiriiy-council. 

Ilofkoniijn , ƒ. carraway. 

Hofpredikir, m. chaplain to the 
court. 

Hof^ttile , ƒ. country 'Seat, 

Hofu.i, m. suile of a court. 

Hok, n. hole, cotlagf; hondenhok, 
dog-kennel ; lurfhuk, turf- 
corner, 

H<pkktlint:, n.calfofone year old. 

Hol, clj. hollotf ; holle knoop, 
hol]'tti'butlcn ; holK- hoorn, hol- 
ivw tree; hol gcloid, hoUow 
noisc i holle uiaag I empt^ stoni' uoo. ICI ach ; de zee (;ing hol , the sta 
ii'as rout^h. 

Hol , 7ï. hole , cwe , den. 

Hola ! int dr j. ho ! stop f 

HolblokkcQ , n. plur. wooien- 
sh o :s, 

H )lhi)nig , ody, ruKged, cragged. 

11 .Ihiiik , 771, ghillon. 

Holhiiikij,', ƒ. empt\ bellied. 

HoMigheid, f. bol/ou/nesi , cai'itj. 

HolüOjj'ig , a IJ. boUotf-ej jd. 

Holrond , adj. concave. 

Huls' tT,rn.pt.'!fol-cuse,kaap~saci, 

}hAte ,f. hollüii' , cavily. 

HoI\\oittl ,f. hartivort. 

Hom, 771. rnelt , or soft roe of 
a fish. 

Hoinmel , 771 humble-bee , wasp. 

Hommelcn , V. to hum. 

Hompelen , v. lo hobbJe. 

Honipeüf; , a«^'. rugged. 

HoriipL-lighfid , f. ruggedness. 

Houd, 771. dog; patiijiliond , 
spaniel ; waterlioad, iv^Ur- 
spaniel ; jagihoud, hound ; 
w indhoi\d , i^rc^yhound ; 6pciir- 
houd ,bloodhound ; hondenhok , 
7Z. dog-kennel; hondonslagt r , tti. 
beadle of aparish ; hondoddgeo, 
77J. dogdii^s; hoiidsdrdf, tt». 
ground - ttj ; houds-istcrntc , 
n. dog-star ; hondïkt-rsen , ƒ. 
upri^ht wood-bine; hondivot , 
m.rascal. 

Honderd , adj. hurjdred ; honderd- 
maal , adi'. hu::dred timcc; ho»- 
diTdvondig , aiiv. /lurjdrcd/old. 

Honderdjarig , adj. centenar\ . 

Honen , v. to ajjfont , reproacA , 
ir. jury , di"/) . 

I lont-r, 77». reproachcr. 

HoDfjrr , m. hunt^, r, 

HoiiKeiiK, adJ.Augry, 

Hou^'frsnood , 77i. Jamine. 

Honig, 771, huntj ; iKinjjhij , f, 
bee; honiggraat , ƒ. horuy - comb; 
lionigwiju, ni. nund; hooif- 
zeem , n. hon< y-comb, 

HoiiiKdaiiw , 77». mildcu'. 

Honk , n.post i place. 

iloold , 71. hcudf pate ; roor- 
li J 102 HOO. 

lioofd , forehead ; achlerboofJ , 
the hinder part of the noddïe ; 
hoofdartikel, n. chief article i 
hoofdsieraaJ, n. head-dress ; 
lioofddeel , n. chapter ; hoofd 
deksel , n. head cover ; hoofd- 
doek , ƒ. Icerchief i hoofdffe- 
bonw , 71. chiefbuildinfTj hoofd- 
geld , n. poll-moTicy ; hoofd- 
haar , n. the hair of the head; 
hoofdlieerschappij, ƒ. monarch ^ ; 
hoofdkerk , ƒ. cathedral ; hoold- 
kusseii , 77. piUuH' ; hoofdletter , 
ƒ. capital letter; ho()fdluiden,r7i. 
chiefmtn ; hoofdman , m. cap- 
tain ; hoofdpekivv , ƒ. holster ; 
hoofdpijn ,ƒ. hfod-ache ; hoofd- 
som , f, capital stock ; hoofd- 
stad, f, capital; hoofdstof, 
ƒ. element ; de vier hoofdstof- 
fen , th^four clements ; hoofd- 
stoffelijk , adj, elem.entaT\ ; 
hoofdstuk, n. chapter ; hooid- 
tooisel , 71. head-attire ; lioofd- 
vs'acht, f. main-üuard ; hooftl- 
zaak, ƒ. maia /hini^,chiefthing; 
hoofdzakelijk , adv. principal. 

Yiooidïg , adj . obstinate. 

Hoofdigheid, f. ohstinacy, 

üoofdich , adJ .court-like , courtly. 

Hcojj , adj, high ^ tall; hoogwa- 
ter , high water, highsea ; het 
is hoog dag , it is broadday. 

Hoogachtbaar , adj. mostvenera- 
ble. 

Hoogachten , v. to venerate, 

Hooparhting , ƒ. ventration. 

Hoogbejaard , adj. very old. 

Hoogdravend , adj. high-strained, 
high soarir.g , sublime. 

Hoogdravendlieid , ƒ. high strain , 
/o//) stile. 

Hoogdi ingend , adj. very' urgent. 

Hoogdaitscli , adj. german. 

Hoogduilschrr , m. german. 

Hoogedel , ad;, rig/it hunourahlc. 

Hoogcn ^v. to make hightr, 

Iloogepriester , iti. high priest ; 
lioogepriesterschap , n. high 
priesthood. 

Iloogerband , f, the rigt hand. HOO. 

van hoogerband , by authorily, 
Iloogerhais , 77. hcuxe of lords. 
Hoogeschool , ƒ. university. 
Hooggaande , adj. enormous , ex- 

cessive. 
Hooggeacht , adj. mwh esfeemed, 
llooggel)orf u, adj, nobly deicend- 

eil , high-born. 
llooj^geleeid , adj. vry learned, 
11 ooggezag , 7J. chi'fi ommand» 
Iloogliailig , adj. hinh-minded. 
Hooghartigheid , f. high-minded- 

ness. 
Hoogheid , ƒ. highness. 
Hooglander, 77i. highlander. 
Hoogleeraar , m, professor^ readtr 

of a college. 
Hooglijk , adj. highly. 
Hoogloffelijk , adv. highly lauda- 

ble. 
Hoogmoed , m.pride, loftinessof 

mind. 
Hoogmoedig , adj. lijk , adv, high- 

minded, high-spirited. 
Hoognioed:gheid , f, high - mind- 

edness , pride. 
Hoognoodjg, ac//. higlily necessary^ 

urgent. 
Hoogste , ƒ. highest ; de hoogste, 
the highest ; de allerhoogste , 
the most high ; ten hoogste , at 
the highest. 
Hoogte , ƒ. height, elevation ; een 
btrg van cene bijsteie lioogte, 
a hill ofaprodgious height. 
Hoogtijd , m.feitival, solemnity. 
lloogvliegtr, m. high-fyer. 
Hoogwaardig, adj, very ivorthy ^ 

most wütthy. 
HoogAvigtig , adj. important. 
Iloogwigiigheid , ƒ. great import- 

ance , sublimity, 
Hoogzwcvcnd , adj, high soaring ^ 

ioweringaloft. 
Hoogzwevendheid , ƒ. sublimity. 
Hooi , 71. hoy ; hooiberg , m. hay- 
stack; l.ooioppor , tti. hay-cock; 
hooischnnr, f. ham for hoy; 
hooilijd ,f.hiiy-lime; I:ooiwa- 
gen,r;. hay-iraggon ; Uooizol- 
der ,/7i, ho)-loJ't, non. 

Ilooijen , v. to maie hay , spread 

}loon,7n. affront, in jury. 

Hoop , m. /idup, Aordf multilude; 
hoop stteiien , heap of stones ; 
hoop honU , fjile of ifood ; Imop 
volks, muit ititde of peoplti ; h\] 
hoopt'ii.A) huaps ; lucllioopen, 
in crvu'ds. 

Hoop , f. hope ; ik heb gccne lioop 
meer , I arnpast hope ; ik leef 
nog op hoop, ƒ ,s7<// lire in hope. 

Hoorder , m, hcarer. 

Hooren , f. tu hear. 

Hooi II , m, hom; jagllioorn , 
btif^l*-hvrn ; hoornen dragen , to 
■it>ear horns ; 7.ij krooulheni met 
liooruen , she bestows a pair of 
horns upon hirn ; zcelioorn , 
COcHn ; lioni iiheest , n. horntd 
beurst fhitl'otk ; zij namea hon- 
derd (iliiks lioornbeesltn , thejy 
took a hundrcd hcad ofcattle; 
hooriiachtig, adj.horney ; lioorn- 
parkement , n. pellum ; hoorn- 
werk, n. hurn-uork. 

Hoorplaats , hoorzaal , ƒ. auditory. 

liooa , f. sfockinff , hose ; hoos iii 
zee , ƒ. water spout ; hoosvat , n. 
tfatfrin^-sroop. 

Hoovaaidig, adj. pround,hau^ht^ . 

Hoovaardif^iieid , f. proudness. 

Hoovaardiglijk , adj. and adr. 
proudlj . 

Hoovaaidij , ƒ. pride, haughtiness. 

Hoo/.f n , f. tobt wet, to water; 
water oiiiioczeu , to scocp out 
water ; hoos het water uit de 
boot ,free the boat. 

Hop, ƒ. hops to brew with. 

Hopeloos, adj. pa.st hope^hcpeless. 

Hopeloosheid , ƒ. dfspair. 

Hopen , t>, to hope. 

Hopkoopcr , m. hopdtaler. 

Hopman , m. captain y Loplieden , 

m. captains. 

Hoppe , ƒ. hopper, 

Honie .f. hurdle. 

Hoiülogie , n. clock ; zak-horolo- 

gie ,wutch; horologiekai, «/a/c/i 

case ; Lorologiemakcr, m, ciuck- riou. 103 maker, watch-maker. 

Hoirelvoet, m. club footedfcllou/. 

lloit , m, hunch , push ,jo]/^ , /«^ i 
met hollen en ilooien iels doen , 
to do a thini^ h\ Jits and e;irds. 

Horten , v, to jo^ ,push , hunch. 

Horzel ,f. horsejiy. 

llossebosscn , f. to jonkie. 

Hotten , V. to prosper, also to 
curdlü as mi Ik 

Honden, t'. to /told , keep ; vast- 
houden, to holdfa.st ; herberg 
houden , to keep an inn. 

Houder , rn. holder, keeper. 

Houdiug ,ƒ. holdi ^, keepin^. 

Hont , n. wood , ttmbtr ; brand- 
liout , ftre-wood ; klein hout, 
small wood ; hont hakken , to 
cut , orf-ill wood ; hontachlig , 
adj. woudj ; houlboer, m,.fü\!,- 
^ol man ; hoathoop , m. heap 
of wood ; honlkoopfr , m. tim- 
ber-merchant , wood-iir'n^er ; 
houiklover, m. wood-cleaver ; 
houischnnr, f, wood-house ; 
houtskool , f. char-coal ; houi- 
snep , ƒ. wood-cock ; houtsta- 
pel , houtmij t , m. pile of wood ; 
houtvester , m. wood-ward , 
forestcr ; lioniwerf, ƒ. wood 
•yard; houtwerk , n. wairucol- 
tinf^. 

liou\asi , m. hold-fast , cramp- 
iron. 

llo^vv,ƒ. cut , chop. 

Houw h:i:iT,adj.hjk,adt'.(hat which 
can behold, or held ; houw baar , 
verdedigbaar, adj, d fensible ; 
eenc houwbare plaats , a place of 
defence. 

Houweel , n. mattock. 

Homsen, hakken, t>. to cut , feil ^ 
htw, chop; iemand neeihoo- 
wen , to strike one dvwn with 
a sword ; takken %an de boomen 
bouwen , lolop, or prune trees; 
steeiihouweu . to hew stone ; 
vleesehhouwen , to drivt a 
butchcr inff trade. 

HouA\er, m, heu-er, he that cuta 
utth a mordf steeuhou^s er , 
£4 104 HUI. stone-cuttfr, a hewer of sto- 

nes ; vlepsclilioawer , slaughter- 

man , butcher. 
Ilonwinfj, f. cutfing , hewing ^ 

feiling , chot'ping. 
Ilonwmes , n. chopjunf^ knife. 
Hoveling , m. courtier. 
Hovenier , m, garchner. 
Hovenieren , v, to garden , dress 

gard ns. 
Hoi ,ƒ. ii/hr^ . 
Hnicliclaar , m. h^ pocrife. 
Haiclielcn , u, to p!aj the hypo- 

crite , d'ssemhle, 
Hnid , ƒ. hide , skin ,• fle hnid af- 

siroopeu , to pull off the skin ; 

liuiilvctter , m. tannf^r. 
Haig , f. uvula ; iemand van de 

hnig ligten , io dupe on . 
Huilen , f. to howl , cry , weep. 
HailÏDg , f. hoiflirg , crj i g. 
Jiais , n. house ; t'hais , at home ; 

hij is niet t'Iinis , he i" not at 

homt! , hei.inct within ; Imis- 

balck-n biond , n. hvusehold 

bread; huisbraak , f burgïary ; 

bnisg nootf n , m. domesticks , 

tho '■■? thaf hfl' ng to the house ; 

Finis{;e7.in, n.famiy, household; 

de hnisgoden der beidenen, the 

howeholdgods of f he pagans ; 

hnisheer, m. landlord ; ten bnize 

van , at the house of ; tot zij- 
nen Imize , at hifi house. 
Hnislioudelijk ^adu. oeconomical. 
Hüisbonden , v. to keep house ; 

slecht linishonden , Io live dis- 

ordrr'y. 
Ilni.'hrnder , m. house-keeper, 
Huis'ionding , ƒ. house-keeping. 
Huiiboudst^r , f, house-keeper, 

hcuse-u' fe. 
Hnisbnnr,/. fouse-rent. 
Huiiknerht , m. man servant. 
Hu'skrakeel , n. quarrcling with- 

in doors , betwcen the huiband 

and wife. 
Hnisliednn, m. countrj -men, hus- 

band-men. 
Jliiismoedcr, ƒ. mistress of the 

house , matron. HUT. 

Haisraad , n. household-stuff. 
Huisselijk , adt". domestical. 
Huisvesten, v. to lodge, entertain. 
Hnisvesier , m. lodger. 
Hnissesting , ƒ. lodging. 
Huiivroaw , f. wife , also a land- 

larly. 
Huiswerk , n. washing andscowr- 

ing of the house. 
Huiszoeking, f. searching of the 

house. 
Huiveren , v. to sh'ver with cold. 
Huivering, f. a shiuering with 

cold, chili. 
Huizen, Imisveslen, v, to loige , 

to house, 
Huizeublas , vischlijm , n. ising" 

glass. 
Hulde ,f. homage. 
Hulden , buide doen , V. to do 

hom.age, tu paf honage. 
Huldigen ,u. to inveit , instal. 
Hidk , f. a kind of .-ihip. 
Hulp ,.ƒ. h(^ p , (lid yiuccour. 
HulpbeT'deii,hnlptioepen,j^ auxi~ 

liarx troops, 
Hulpoiiddcl , Tl. remedy. 
Hulst, m. holl^)-tree. 
Hun , pron. pass. their. 
Hunkeren , v. to hanker after, to 

linger of ter. 
Huppelaar , m. hopper, skippcr. 
Huppelen , v- to hop , skip. 
Huppeüng , ƒ. fjopping , skipping. 
Hnpscli , adj. b-a^-e , clever, gal- 

lant , courteous ; een hupsch 

nian , a clever man ; eene bnp- 

sche VI ij = ter , a brisk lass ; bra- 

vely , courttously , cleverly, 
Hiipscbbeid ,ƒ braveness. 
Huren ,v.lo hire. 
Hnrkfii , v. to squat, 
Huiking ,f.iquattlng. 
Hut.y; a cottage, shed , tent ^ 

also the room in a ship abote 

the mastdr's cabbin. 
\\\i\.st\ei\,v.to shake up and down, 

either in a tub,bowl, or basktt: 

ond»T elkander liutsclen , O 

huddit Ivgether. 
Hutscliug , /. shaking vp and IJK. 

down. 

Hutspot , 77». hodtje-po l^n, heef, or 
mutlon cut intoamaUpieces. 

Ilmir,./; hira , lease ; de haar van 
lietliuit i» nog niet nit , thsl'iase 
ofthohonsn is notyet expired, 
het linis is te haar , the house is 
to be let. 

Haarcediil , paclit , f. a lease , a 
contract Jor leasing a house, 

Ilaurder. m. ren er ^ tenant. 

Huartjeld, n. wufj^es. 

Haarliu^ , m. hirelin)^. 

H aarkoels , J'. hacLney -coach. 

llaarinard, 7i. hackncy-horse. 

llaarpeniiinj , m. earnest~penn^ . 

Huwbaar, adj. marriat^eable ^ 
ntihilf. 

Huwbaarbeid , f. marriageable- 
n<!ss. 

Hnw elijk , n. marria^e , wed/oei , 
matrimoiy , match ; Iiawelijks- 
goed , n. a duwry , marriof^e 
portion ; Iinwelijksgoed dat eene 
weduwe na liaar mans dood be- 
zit , jointure. 

Huwelijksch , adj. nuptial , con- 
ju^al. 

Ilawelijksfeest , n. nuptials , wed- 
ding. I IE. edcr , pron, every , every one , 
ieder nienscli , every man ; ie- 
der een , euery one ; ieder heefi 
zijne vrijheid , every one hat 
his liberty. 

Iegelijk , pron. every one. 

lennnd , pron. aoniebody , an> 
bod;} ; daar kwam iemand , thers 
came sumcboi^ ; waier iemand 
t'hais? was there anj body at 
home? 

I>"t, iels, pron, somelhing. 

IJdel , adj. vain , trtfling , fruit- 
less . jnvolous. 

IJilelbeid ,y. vanit^ J'rivolity yfu- 
itlity. 

IJdplIijk , adv. pain ,frivoiouslj. 

IJk , m. assize. IJZE. 105 

ITk-n , u. to assize. 

Ijkmaat , ƒ. .itundard for me3su~ 

res and n>eights. 
IJl, f. hurr'i , haat e. 
IJli'n, V. to bi frenzy, 
IJllioolJ ,m. i'ghthearUtd person. 
IJliiüofdig ,a^// Itf^htheaded, de- 

lirous , gid<ly. 
IJlboofdigbeid , f. delirium, , gid- 

dimss. 
Illings , adv. speedily , quicUy. 
lis, n, ice. 
iJsbaan , f, sUde. 
IJüd.im , m, dam of ice, 
IJsg.iug , m, a torrent of drift ice. 
IJskfgel , m, icicle. 
Ijskelder, m. icehouse. 
Ijskoud , adj. cold as ice. 
IJsschots , ijsichol , f. shtet of 

drift ice. 
IJsstiijk , aij. horrible : terrible , 

dreadful. 
IJssel ijkheid , ƒ. horror; dread- 

fulness. 
IJsslede , ƒ. shdge. 
Ijsvogel , m. kingfisher. 
1 Jsjee , ƒ. ice sea i f rozen ocean. 
IJver , rn, zeal. 
Ijveraar, m, zecdot. 
IJveren , v. to be zealous. 
IJverig, adj. zealous , diligent ; 

jeatou9, 
IJverloos , adj. remiss tneglig>:nt , 

indifferent. 
Ijverzucht ,^1 zealousness , emu- 

lation. 
IJ/.el , ƒ. glazsd f rost. 
IJi«'n , «'. toshudder, to shivcr, to 

tremhlf. 
IJzer, t'. iron. 
Ijzerachtig, adj. resembling to 

iron. 
IJzerdraad, n. wire. 
IJzeren , adj. iron. 
IJziTgraanw , adj. iron gray . 
IJzerliard , ad/, as hard oj iron. 
IJzcrkraam ,f. ironmortger'a shop. 
IJ/crkrainer, m. iron monger, 
IJ/.eimijn , f. ironmine. 
IJzerpan , f. i'oa stove. 
Uzcrroett , n, iron ruat. io6 INB. JJzersmet , f. iron mould. 

IJzersmid , m. blacksmith. 

IJzersmisse , f. for^e. \ 

JJzens'erk , n. iron work. 

Ijzing , ƒ. (Iread , fear. 

Immers , adv. an exphtive parti- 
ele used thus ; liet is immers 
waar? nc.) it is true; hij belioor- 
de het immers gezegd te hebhen , 
he ought at least to have told 
it ; ik heh het immers gedaan , I 
have done it j'or all thot ; dal 
is immers nitt waar, wf\) cer- 
taintlj that is not true ; als het 
immers wezen moet , if it must 
needs be so. 

Impost , m. tax , impost , duty. 

In , binnen ,prep, to , within ; in 
de wereld , in the world ; in het 
midden, in the midst ; in der 
daad , in f act ; in der minne , in 
a friendly manner ; in geval , in 
case; in veif^elijking van, in 
comparison of ; in ecnen korten 
tijd, within a short time; in 
het eerst , at thefirst ; in gevol- 
ge , persuant. 

Inademen , f. to breathe in. 

Inbeelden , v. to imaf^ine , fancy. 

Inbeelding , f. imagination, 

inbijten , v. to bite info, 

Inbijtend , adj, corrosive. 

Inblazen , v. to blow in , to in- 
spire , siigi^cst. 

Inblazer , m. inspirer , sug^ester. 

Inblazing , f. inspiration , su^- 
gestion. 

lublijven , v, to stay within , to 
keep at home. 

luboel , m. household stvff, goodó 
moveables. 

luboi'/.» men , v. to insinuale , in- 
timate , instill. 

Inlioczeming, ƒ. insinuation. 

Jiibnorling, m. native. 

Inborst, n. t^enius , nature; van 
ceiie goede inborst , ^c/cc/-na/Wf- 
ed. 

Inbtaak , J'. buri^lary, 

Inbiekin , v. to break in, infrirf^e 

inbreker , m. burglar , uaurptr^ ING. 

infringtr. 
Inbrengen, u. to bring in , import. 
Inbrenging , ƒ. bringing in , im- 

portation. 
Inbreuk,/, infringement , encro- 

achment , diminution ; inbreuk 

van de vrijhrden en voorrcgten, 

infringement of the liberties 

and priuil'ges. 
Inbrokkcn , v. to break bread or 

biiket in milk , broth,jJorridge, 

or avy othfr litjuor. 
Inbuigen , t>. to bend inward, 
lubuigiug, ƒ. bending inward. 
Indachtig, adj. lijk, adv, mind 

ful ; indachtig zijn , to rem.tm~ 

ber, t o mind , to be mindful of. 
Indagen , «'. to cite , summon, 
Indaging , f. summons , citation. 
Inderdaad , adv. indeed. 
Indiaansch , adj. Jndian. 
Indien , conj. if; indien ik kan , if 

I can. 
Indoen , v. to put in. 
Indompelen, v. to dip ^ duci ^ 

immer se. 
Indompeling , ƒ. ducking , immer- 

sion. 
Indoopen, v. to soak, steep. 
Indraaijen , f. tu turn-in. 
Intlringen , topenetratejto pierce. 
Indringer , m. intruder. 
Indringing , f. crouidirg-in , m- 

tru^iun. 
Indruk , m. impression, 
Indruksel, n, stamp. 
Inenten , v, to inoculate, 
liunliiig, ƒ. inoculation. 
Ingaan , v. to ^o in. 
Ingang , m. entrance , irfluence. 
Ingebetld , adj. imaginary , fan- 

cied. 
Ingekankerd , adj. inveterated. 
Ingeland , ni. lord of the manor ^ 

proprietor of land. 
Ingenomen , adj. conqucred , pre- 

vented , taken in , prrjudiced. 
Ingeschapen, adj. innatt. 
liigu^panneu , adj. int e?ise , close , 

detp. 
Ingciogcn ,ac[/. circumspect , re- INL. INS. 107 served , discreet. \ which one paya into alotterj / 

Iiigetogciilieid, ƒ. reseruedness , stakes al plajt, 

circurnspection. , Inlegeren , v. tu quarter. 

Jiigcven , iuboezcroen , v. to jw^-' InUgeriiig , ƒ. quarterin^. 

f^est , inspire ; wie heelt hem dat liilffigeu , v. tu la) in , to pul in. 

ingegeven? tvlio has sug^esled Inlefjger, m, he thal pojs down. ihat to liin ? 

Ingeving , f, sui^i^estion , inspira- 
tion ; door iuge\iug des dui- 
vels , through the su^^eslion of 
the devil ; door goddelijke in- 
geving , by divine tnspiration. 

Ingewand, n. entraih, mtestints. 

Ingeworteld , adj. invelerated. 

Inhalen , v. to overtake , catch. 

iLhalend , iah.ilig , adj. nifj:f^ardf_} , 
penurious. 

Iniialigheid , ƒ. nig^ardliness , 
pariimorf^ . 

Inhnm , m. K"U\ creek , baye. 

InhebLen , v. to contain ,posiess. 

Jnheeinsch , adj. native. 

lühüud, Tn. contents. 

Inhonden , v. to retain. 

Inliuldigon , v. to insta/. 

Inhuldiging , J. installation. 

Inkeer , m. alteration ojmind. 

Inkomen, v. to come in , lo enler ; 
jaiM'lijkscli inkomen , jear/j in- 
co me. 

Inkomst ,/. coming in ,entrance , 
also an income , revenue ; hij 
heeft groote inkomsten , Ae has 
great incomes. 

Inkoop , m. a buyir^ lo seil again. 

lukoopen, f. lo tu^ , lo sell a^am. 

Inkorten , e, lo shorlen. 

Inkrimpen , v. to slraiten. 

Inkt, m. ink ; inktkoker, m. 
standish. 

Inh-iden , e. lo load , lade, to 
lakc in. 

Inlading, ƒ, loadinf^, lading^cargo. 

Inlander, m. native. 

Inlandsrh , a<lj, inlandish, grown 
in our vim country/ inlaudsche 
oorlog , Cl f il war. 

InUsschen , v. topiece. 

Inleg , m. the sum. tvhich onc 
j>a_}s down f or entering ihto a 
company of trade, or that inleiding , ƒ. introduciiun. 
Inleveren , »>, to present ^ produce 

dtliier in. 
Inlijven , «'. lo incorporate. 
lnluii>leren , u. to whisper, 
Jnmengsel , n. intermixture , in- 

e,ridient. 
Innemen , v. to lake in, captivate. 
Innen , r. als : geld innen, tu ga- 
ther mom ^ Ihat's owmgtous ; 

cene schuld ionen , to recover 

a debt. 
Innerlijk, adu. inward , internal, 

intuard/j . 
Innig, adj. lijk , adv. inward , de- 

vout ; jniiige gebeden, private 

ejaculatioris. 
Innigheid ,J. inward devotion. 
Inoogslen , v. to reap , get or 

gather in the harvtit. 
Inprenten, v. to inprint. 
inruimen, f. tomakerocm. 
In8chej>eu , v, to emburk ^ to put 

on shipboard. 
liischerpen , r. to inculcate, 
Inichit'Un , »-. to remember. 
luscirikkelijk , adj. condescendtng. 
luseiiikkelijkheid , J. cundenctK- 

dance. 
Inschikken , v, to condescend. 
Insgelijks , ac^»'. also, moreover. 
1 nslokken , v. te i watlow. 
Insluipen,*'. /o ó7/;', to cretp into. 
Insluiten , »••. to close up. 
Insnijden , v. to cul tnto. 
Insnijding , f. incision. 
Inspannen , aj paarden inspaoneo, 

V. to team harses, lo put horses 
to a wafct^on , or tu a coach ,• 
zijne krachten inspannen , totne 
hls slre: gth , tosi.1 hts mtans 
to work , to itriye , endeavour. 
Inttaan , als ■' vuor iemand instaan , 

V. to bail one. 
Iniiekcn, v.todriifein^topitch in% 
lü G io8 INV. Instellen , p. 1o institute. 

Jnsteller, m. institutor^ founder. 

liistiil\ing,f.insfitute,institution. 

Inslemincn , f. to consent. 

instorten, f. to pour in ; in eene 
ziekte instorten , to rehtp.ie into 
a sickness ; het Imis dreigt in te 
storten , the house threutens to 
f all duii>n. 

Instorting , ƒ. pouring in% relaps- 
in^. 

Instuiven , v. to fly in like dust. 

Instuwen , v. to thrust in, 

Jnteekenaar , m. subscriber. 

Inteekenen , t'.to enroll, subscribe. 

Inteekcning , ƒ subscription. 

inteugelen , r. to refrain. 

luteufjeling,^ refrainin^. 

Jntogt, m. inroad, invasion. 

Intoonicn , v. to bridle , refrain. 

Jnirek , m. place ofabode ^dwell- 
ir.f:-place. 

Intrekken , v. f o grow strait ; 
revolce , rcpeal. 

Intussclien , conj. in the mean 
while. 

Inval , m. irruption, invasion^ in- 
rood , aJso a downfall ; inval , 
pedaclitc, sudden thought ^ram- 
bling tho-i^ht ; liij hef ft misse- 
lijke invallen , he has ferj 
st range ideas. 

Invallen,*', tofall into, to rush 
in , invade , to make an inroad. 

luvlielen , invloeijen , v. to Jlow 
into , to stream into ; ik zal er 
iets in mijnen hrief van laten in- 
vloeijen , I'il drop somt'thing 
of it in my letter. 

Invloed , m. infuence. 

itivloeijing , yi injlux. 

luvocge, adu. in.iomuch. 

Invoegen , v. to join , add , insert, 

lii\ot't;iei , n. c.lause , addition. 

liivotr, 771. importation. 

Invocien , v. to carry in , import , 
introducé. 

Invoering , f. importation. 

Involjjen , v. to comply with , to 
gratify , condtsiend. 

lüvolger , m. grali/yer» JA. 

Involging,/, compliance , condeS' 
cension. 

Invorderen , p. to gather, or de- 
mand ; schattingen invorderen , 
to gather taxes ; eeue schuld 
invorderen , to recover a debt. 

Invordering, f. demanding. 

Invouuen , p. to Jold init^ard. 

Invullen , p. tofill ,Jist up, 

Invrettn , p, tofrd , cvrrode. 

Inwaarts , adi^. intrard, inwardly. 

Inwachten , t'. to wait for. 

Inwendig , adj. lijk , adi'. inward^ 
interior. 

Inwendigheid, ƒ. inwardness. 

Inwijden, V. to inaugurate , de- 
dicate. 

lnv/iik,f.bay,gu]f. 

In\s ijken , p. to bend inward. 

Invs ikkelen, u. to enuelop, engage. 

Inwdligen , v. to acquie^iCe, agree, 
ascerit. 

Inwinnen . f. to get time. 

Inwonen , p, as Lij iemand inwo- 
nen , to dweil with one, to have 
a room in the house of another, 
to dweil in. 

Inwoner , 771. inhabitant. 

Inwoning, ƒ. dwtlUng with, 

Inwoiltlen , v. to fake rcot. 

Inzamelen , p. to gather, to reap. 

Inzeitcu , V. to put in. 

Inzien , e. to ponder, weigh. 

Inzigt, 71. insi^ht , aJ77» , scope. 

luzoudeiheid , adu. especial/j , 
parlicularly. 

Inzwelgeu , p. to swallüw op, to 
dtvour. 

Ivoor, 77. ivor;\ ; ivoordraaijer, 
771. ipory-turner ; ivoorvveik, 
77. ivory-work ; ivooizand , ti, 
ipory dust. 

Ja , adu. yea. Si CS, nay; JH dat meer 
is , nay what is mor* ; jabroêr , 
one that consents to an) propo- 
.lal whalsoever , a conseller 
that alwa^^s constnisto thede- 
pice of the othtr mtmbers of 
the board; ja-woord, n. con- 
svrit ; het ja-woord geven, to 
consent. JAM. 

J.iar , n.year ; «clirikkeljaar, leap- 
year ; een rond jaar , a whole 
year ; voorjaar en ilagr , ahui>e 
a^year, a^\>!cir and ui>warda ; 
hoe veel wiut liij 's jaar»? whal 
does he earn a ^ ear ? anderhalf 
jaar , a year and a half ; lion- 
derdjareu, hundred years ; de 
vier getijden des jaars , the foiir 
seasons i'f the year ; een man 
van jaren , a man sticken with 
_9e(ïr5 ƒ jaarboeken , n. annals , 
chronicles; jaarpeld, w. pension^ 
salary ; jaarfjetijde, n. anniuer- 
sary , a solemnfeast y liet janr- 
gelijde vieri'n , to keep the an- 
niucrsar) ; jaarloon , n.jiension; 
jaarmarkt , ƒ. fair. 

Jaarlijks! Il , adj. )early, annual ; 
jaarlijk<che iDkomslen , ^earJ^ 
incomes , annual revenues. 

Jagen , v. to hunt , chase , driue ; 
naar rijkdom jagen , to hunt 
af ter riches ; wegjagen , to 
drife away , to turn out; nit 
het liois jagen , to fhrust out 
of doors i iemand op kosten ja- 
gen , toput one to expences , or 
charges. 

Jager , m. hunter ; jagersspies , f 
huntinti;-spjar ; jagersnet , n. 
huntint^~net. 

Jagl ,/. hunt ing, coursing;, chase; 
ter jagt paan , to go a huntïng ; 
hij is op de jagt, he is a hunt ing; 
jagt maken, to chase, to give 
the chase ; jagt, (zeker schip) , 
77. -yacht ; jaglliotid , m. huund ; 
jagtlioorn , m. bugle-horn ; jagl- 
paard , n. hunlir.g-horse ; jagt- 
vogel , m. hawk. 

Jagten , v, to sf>eed , hurry. 

Jak, n. anight-drtssfor u'Omtn, 

Jakhal* , rn. jackal. 

Jaloersi II , adj. jvalous. 

Jaloer><'hliei(I , f. )ealous\ 

Jammi r , n. j>it) 
it is a pi/^. JON. 109 mij , it grievea me , / am sorry 
for it. 

Jammerklagt , f. lamentation. 

Jammerlijk, adv. miserahly ,piti- 
ful, woef uil. 

Jainnitrpoel , m. pit of misery , 
lake of sorrow. 

Jangat , m. cot , corquean. 

Janhagcl , 77. 77ioft , rabblt. 

Jankin, v. to howlasadog, to 
^eij) , also to hanker. 

Janker, 77J. howling cur. 

Jarig , adj. of a year ; jarige lam- 
meren, /a/aft.? of one year; min- 
derjarig , under age. 

Jasmijn , f. jasmin. 

Jas]>is , 771. jasper-stone, 

Javeliju , werpschicht , f.javeline, 

ie^fns ,prep. unt o , against , to- 
wards ; hij droeg zich wel jegena 
zijnen broeder , he behaved him~ 
se/f we/i towards his brolher. 

Jenever yf.juniper, gin ; jenever- 
bo im , m, jumper-tree. 

Jengd , ./". ^outh; van zijne jengJ 
af, frorn his J outh. 

Jeugdig , adj. lijk , adv.youthful. 

Jeugdigheid, f. j outhfulness. 

Jeuken , V. to ilch. 

Jeokeiig, adj. itchy. 

Jeukiug,,/! itching. 

Jcht , ƒ. gout ; jichtig, adj.gouty. 

Jcilenlijni , n. bitumen , a fat 
clammy substance. 

Jodin , j. jtwcis. 

Jok , 7/. jest , joke ; nit joks, in 
jest ; uit joks spelen , to ploy 
for nol hing. 

Jok , of juk , n _) oke ; hij is onder 
het jok , of jnk, ht is under 
the ;} oke. 

Jokken , v. tO jest , rally. 

Jokkenaar , 777. Jibbtr. 

Jol , (sloep) f. shallop , sloep. 

Joi'g , adj, 'ycung; van jongs op, 
from one's youth. 
het ia jammer , | Jong , n. ^oung one; eenc teef met 
jong«'n,a bilch withyoungonet. Jamnieien , f. /o /oTTjfTi/ , /o/)7/> ƒ Jongeling , m. lad , }OUth. 
zij j luinierde geweldig , she /ö- Jongen , ttj. Ac.). 
ment(d bilterfj ; het jammert' Jongen ,v. to have ')OUTig ones. 

B 7 IIO KAA. KAA. Jongheid , ƒ. youth. 
Jongman , m, ) oung-man. 
Jongste , adj.^ oungest; jongst ver- 

loopen , next preceedinf^ ; de 

jongste dag , the last day. 
Jonker, m. t^entleman. 
Jonkerachlig , jonkerlijk , adv. 

genllemanlike. 
Jonkvrouw , ƒ. miss , madam. 
Jood , m,, jew ; jodendom , n, ju- 

daism. 
Joodsch , adi. jewish ; op zijn 

joodscli , ajter thejewish way , 

OT m,anner. 
Jopenbier , n, spruce-beer. 
Jonwen , v. to hiss af. 
Jufler, f. youn^ gentlewoman; 

staatjaffer. waiting-woman. 
JafTerdom , n. gentlewomanship, 

or the company of gentlewo- 

man. 
Jnfferscliap , n. the ladies. 
Jufvrouw, ƒ. gentlewoman, ma 

dam. 
Juichen , V. to shout. 
Juiching , f. shouting. 
Jaist , 200 even , adv. just , juit 

now. 
Juweel , n. jewel , gem yprecious 

stone. 
Juwelier, m, jeweller. KA. 

Jtvaag , ƒ. a kindof ship ; kaag- 
schipper , m. themaster vfsuch 
a vessel. 

Kaai , ƒ. key\ wharf. 

Kaaiman , m. crocodile. 

Kaaimeester , m, officer that looks 
to the key. 

Kaak, f. cheek , jaiv ; kaak,,/'. 
pillory ; kakebeen , n. check- 
bone , jaw-lmne. 

Kaaknies, n. knifc to cut ciit 
the gills of herring. 

Kaal , adj. hald ; evn kaallioofd, 
a baldhead; kaal laken, thread- 
bare cloth ; hij is zoo kaal als 
cene rot , he is as poor as a 
lAunh-mouse. Kaalachtig, adJ. scmewhat bald. 

Kaalheid , f. baldnesF, 

Kaalkop , m. bald-pate. 

Kaam , f. mould. 

Kaamarhtig, adj. mouhly. 

Kaap ,y! cape ,promontüry; kaap, 
als : ter kaap uitgerust , ftted 
out for privateering ; op de 
kaap varen, to go a privateer- 
ing. 

Kaar , f. fish-pond. 

Kaard , wolkaard , f. card for 
wool. 

Kaars , ƒ. candle ; de kaars brandt 
duister, the candle biirns f aint^ 
or dim ; eene kaars opsteken , 
to light a candle ; de kaars snui- 
ten , to snuf) the candle ; eene 
kaars uitdoen , to extirguish a 
candle ; zijne kaars brandt in de 
pijp , his candle burns within 
the socket ; kaarsenmaker , m, 
candle- maker , talloic-chan- 
dlrr ; kaarskroon , f. branch- 
candle-stick ; kaarsenlade , f. 
car, dlt-hox ; kaarsliclit , n. can- 
dle-light ; kaarspiji'je , n. save- 
all ; kaarssmeer , 77. tallcw , 
candle- grease ; kaarssnuiter , m, 
pair of snuffers. 

Kaait, speelkaart , ƒ. card; har» 
ten , hearts ; ruiten , diamonds; 
klaveren , clubs; schoppen , 
spades; de boer, the knaie; 
troef, trump ; met de kaait 
f pelen , to play at cards ; de 
k;iaiten verichietfu, tho shiifjlt 
the cards; de kaarten uitge- 
ven , /o f/ea/Z/iera/^f/j; dekaar- 
teu afzetten , to cut the cards ; 
kaarlmaker , m, card-maker ; 
kaartspel, n. card-playing. 

Kaart , landkaart , f. map ; eene 
zeekaail , f. sea map. 

Kaas , f. cheese ; kaaskooper, m. 
iheese-monger ; kaassehnnr , ƒ. 
checse-dairy ;kRas\ lailc, ƒ.<: Aee- 
it-cake ; kaasvorm , f. cheese- 
put ; kaaswiukel , m. cheesi- 
shop, 
iKaasjeïkruid , n, maüows. KAK. 

Kaata , ƒ, chase at tennis ; kanis- 
baan , ƒ. tennis- court ; kaats- 
bal , m. tennis-ball ; kaals- 
net , n. raclet ; kaalsspel , n, 
tennis- phty. 

Kaatnn , v. to plny at tennis. 

Kaanw , Cvogcl) , ƒ, jack-daw , 
or chouf^h. 

Kaanwen , v. lo chaw , chew. 

Kabas, ƒ. hand-basket. 

Kabbelen, u, tomove up and down 
as water. 

Kabbeiing, ƒ. the mouing of the 
wal er. 

Kabel, m. cahie ; een kabel op- 
scliieten, io coil a cable ; ksbel- 
tonw , n. cable- rcpe ; kabelpa- 
len, n. the cordof which calles 
are ttristed. 

Kabel^jal , n. cable-room, 

Kabcljaauw , m. codfish. 

Kabinet, n. cahintt ; kabinet- 
maker, m. cabincl -maker. 

Kabinetsraad , m, the cabinet 
council , prify council. 

Kabonter , m. brisk boy ; kabon- 
terniannetjes , n, hob-^obblins. 

Kade , f. ixnall bank. 

Kadijk , m. ouiward bank at the 
waierside. 

Katlraai , m. one that barters vic 
tuals jor other ccmmoditits 
f/om sh/p men. 

Kaf, 71. chaf}'. 

Kagcliel , f. furnace to heat a 
roem. 

Kajuit , f. the master's collin in 
a ship ; kajuilwacliter , m. cab- 
bin-b('j\ . 

Kakebeen , n. jai'bone, 

Kaltlaar, jn. tatlUr. 

Kalelarij ,ƒ. tattling , idJe chat. 

KakrlLciit , odj. tariegated. 

Kukelen, i; to tattie , jiibber , 
cackle. 

Kakelen der bennen , f. the cack 
l'T)^ of htr.s. 

Kakrn, t'. den Iiating kaken, to 
rut cut Ihe ^ills cj herringt. 

Kakhiel ,f.kibe, 

KakLois , n. heust cf office. KAM. III Kakken,*», togotostool. 
Kakkerlak , m. certain indian 

insect. 
Kaksloel,m. close-stool. 
Kalander , koornwonn , m. caien- 
der, m ite. 

Kalanderen , v. to calender. 

Kalandeiiug , ƒ. calendring. 

Kalandizic ,y. custom. 

Kalant , m. cuslomer. 

Kalbas ,f.gourd. 

Kalefateren ^v. to refit , or repair 
a ship , to calk. 

Kales, ƒ. calash, smal open coach. 

Kalf, n. calf; nucbtcicu kalf', calf 
newl) broi/ghtforth; kalf koe , 
f. Cl w that is with young ; 
kalfsleer, 77. calfes hather ; 
kaUsbilicDkel , m. knuck/e of 
vcaï ; kalfsschijf , f.fiUtt of 
fta/,- kalfsvoet , (zeker kinid) , 
J. wake-robin ; kalfbvleescb , n, 
ttal. 

Kalis , 771. bfggar, 

Ka!k , f. Urne; steenkalk , lime- 
stone ; ongeblntcbtekalk, </ü;rX-- 
lime ; gebluscbte kalk , slacked 
Urne; kalkbrander , kalkniaker , 
777. lime-burner , lime-maker f 
k;;lküven , 77;. lime- kiln i kalk- 
wiik, 77. lime-work. 

Kalken , «/. to dawn with lime ^ 
to jlaisfer. 

Kalkoen, m. turkt y ; kalkoensthe 
baan ,777. turkt y-c<ck i\&\\.otx\- 
selie ben , f, turkty-hen. 

Kallen , snapiien ,i. ïf bark, bray^ 
browl. 

Kalm , adj. calm. 

Kaln:te , ƒ. calm. 

Ivalnius ,f, sweet-cane, 

Kalot, ƒ. bock- cop^ to uear under 
one's hat. 

IvaUen , v. tocah-e. 

Kam, 777. comb ; kaïLmeiiiuaker , 
777. cot.ib-maker. 

Kameel , 771, camt/. 

I\anielot , 77. camlet. 

Kamenier,/, chambet-maió. 

\\Siii\tTff.chatriber,parlcur, hoil , 
roLVii acLleikuner,^acjt c^aTTi-» 112 KAN. ber ƒ voorkamer , fore-cham- 

ber ; slaapkamer, ierf-cAawifit'/'; 

kamerbelianjjsel , n. harigint^s ; 

kamerdienaar, m. groomof the 
. chamber; kamergang , m, stool: 

kamerkat , gekamerde hoer , ƒ. 

miss, w hor e f kamerstoel , m. 

close-sfoof. 
Kameraad, m.farniliar compan- 

iotif comrale. 
Kameren ,v. as ^ een melsjekame- 

ren , to keep a mistress in 

chamber.'!. 
Kamerijksdoek, n, cambric , lawn. 
Kamerling , m. chamherlain. 
Kamfer , ƒ camphire. 
Kamille , ƒ. camomi?. 
Kamizool , n. waistcoaf. 
Kammen , **. to comb. 
Kamp ,771. combat , fii!,ht. 
Kampeche hont , n. lon>- wood. 
Kampen , v. to combat yfight. 
Kamper , m. champion. 
Kamperfoelie , (een gewas) , f.ho- 

ney~suckle , woodbine. 
Kampernoelie , ƒ. mushroom. 
Kamphaan , m.fii^htin^ cock. 
Kampplaats ,f.fightirg-place. 
Kamrad, n notched weel in a mill. 
Kan ,f. pot , can. 
Kanaal , n. the channel ; de mond 

van het kanaal Lij de spaansclie 

zee , the SouTidlings. 
Kanalje , n. mobb , rabble. 
Kanarievogel , m. canar)-bird. 
Kandeel , ƒ, candle , cordial. 
Kandelaar, 7)1, candirftic.k. 
Kandijsüikcr , ƒ. candy suggar. 
Kaneel , ƒ. cinnamon, 
Kanefas , n. canuas. 
Kanker , m, car.cer. 
Kankerachtig , ad;. cancer-Uke. 
Kanon , n, canon ,(iun. 
Kanonicr , m. f^unner. 
Kanonik , m, canon ,prebendar^ . 
Kans , f. chance, hap, hazard ; de 

kans is verkeerd, thu chance is 
turned , the case is allered ; de 

kans wagen , to fake one's 
chance , to try the chance. 
Kanselier, m, chancellor» KAP. 

Kanselarij ,f.chancery. 

Kant, m. brim , margin, edge , 

side ; de kant vaneenen put , the 

brink of a xuell ; van dien kant , 
fro-n that side ; van alle kanten, 
from all sides; aan deu zeekant, 

at tht sea-iide. 
Kant , ƒ. lace ; gcspelwerkte kant , 

bone-hice ; gewevene kant , 

loom lace. 
Kanteel, hoeksteen, m battlemenf. 
Kanten , Z'ch ergens tCj^en kanten , 

f. to oppose a thing. 
Kantig, hoekig, adj. with blant 

points , uneven, angular. 
Kantoor , n. closes , countine^- 

house ; het postkantoor , the 

post- office ; kantoorkuecht , m, 

jnerchant-man^ orbook keeper, 
Kaniteekening , f. marginal note. 
Kap, ƒ. Aoot/, cap ; monnikskap, 

monk.'i houd, or cowl ; valkskap, 

hawk's hood i regeukap , riding 

hood. 
Kapel , ƒ. chapel. 
Kapelaan , m. chaplain. 
Kapen , v. to take ships. 
Kaper , lil, privateer. 
Kapitaal , adj. capital. 
Kapitaal, hoofdsom, n, stock of 

m,oney , the principal , the ca~ 

pital stock ; het kapitaal en de 

rente, the principal and th* 

interest. 
Kapiteel, n. chapterofapilar. 
Kapitein, wi. captain. 
Kapittel , n. chipter. 
Kapittelen , u. to reprimand , to 

rebuke. 
Kaplaken , (zekere vereering die 

een schipper hoven de vracht 

der goederen bciliugty , n, pre- 

S'^nt. 
Kapmes, n. chopping-knife. 
Kapoen , m, capon. 
Kappelen , schiften, *•. to turn, 

as niilk. 
Kappen , v. to chop ; mince ; kap- 

l)en , to dre.<is the hdid. 
Kapper, in. chopper ; kapper, m. 

hair-dresser; kappers,/, capers. KAR. 

Kapsel, !i ikscl , n, f haf which is 
chi'pt ; k.ipsel, n. head-dress. 

Kapster, ƒ. tire-woman. 

Kapstok , m pegs to hang cloaks , 
or hals 01. 

Kar , f. cart, 

K.-inibijn , f. carabine, 

Karahinier.TO rarahineer* 

Karakter , n. character. 

K, II n vaan , f. caravan. 

Kaïbonade , f. carhonado , mul- 
ton cfiops broiled. 

Karbonkel , ri, carhurfle. 

Kardamom, ƒ. cardamum. 

KarJüiaal , m. cardinnh 

Kar(liDaal.>i<:Iiap , n. cardinalsh p. 

Kardoes, ƒ. cartridiiir. 

Kniel , m. a man ^fd'o.f. 

KarRa/.oen , n. carfjjroi, the 
cnmmndilfcs loaden on board 
o'' n ship. 

Karig , a^J. sparing , nigi^ardly , 
/<?w«rf«uj ƒ kariglijk, adj, spa- 
ripf^ly. 

Kaïigl'.tid, f. .'paringness. 

Karkant, n. neckjewel , carcanet- 
chain. 

Karmijn , n. carmine. 

Karmoziin , n. crimsot. 

Karn ,ƒ. churn. 

Karnen, t^, to churn ; boter kar- 
nen , to churn butler. 

Karnfmelk,^ butttr-milk. 

Kamstok , m. chum-staff. 

Karonje , f. jade , slut. 

Karpet , m. ca'pft. 

Karreman , m. carter, carman. 

Karrewei , ƒ. caraway ^ pluck , 
koiTCwei wciks, job. 

Kar», kers, ƒ. ch^rry ; kerrcn- 
booui , 7n. cherry tree ; kersen- 
steen , m. chi-rr} -slvne. 

Karstelinj; , ƒ. kind of a u>hi)f. 

Kartelen, r, tu notch, to kern , 
aha to turn om mi Ik. 

Karttlip , adj. notchfd yjagged. 

Kartbnizer, m. carthusian. 

I\artouw , n. grcat canon , bal- 
lerir^^un. 

Karwei, f. .■.heep's, hog's , or 
ca'f's pluck. KEE. 113 Kas ,ƒ MJirine , case , chest , rhesl 
of drawers ; boedeakas . hiit~ 
box ; bnrolupieka» , walchcasd ; 
kasboek, n. cish-hook ; kaïpa- 
pier , n, oul.^ide qw'res. 

Ka'isier , m. ca.?.'üer, banker. 

Kastanje,./', chesnut ; kaatanje- 
b >om , chesnut-tree } kastao" 
jrbruin , f. chesnut colour ; 
kastanjeschil , f. chesnut-shell. 

Kasteel , n. castle ; kasteclen in ds 
Incbt bon\s'en, to build castles 
in ihe air. 

Kastelein , m inn keeper. 

Kastijden , t>. to chastise. 

Kastijdrr , m. chastiser. 

Ivastijding , f. chaslising. 

Kat. ƒ. cat ; kater, m. he cat ; 
katjes werpen, v. to kitten i 
kattekrnid , n. cata mint. 

Katern , f. qu'.re of paper, 

Katijvig , aój. infirm , weak. 

Katoen , n. cotton , callico ; ka- 
toenen garen , cotton-) arn ; ka- 
toendrukker , /ra, callico prin-' 
ter. 

Katiol , f.puVy ; katrol-tonw , n. 
puVy rope. 

Katren .u. tu cait out a small an- 
chor for a stoy of tht grtat 
one. 

Kauwoerde , f. gourd. 

Kavelen , e. to cast , or draw lots, 
to par cel out. 

Kaveling, f. lot; parcel ; de 
waren werden bij kavelingeo 
verkoclit , the corntnodities were 
so!d in parcels. 

Keel , f. thriiot ; keelader ,f.ju- 
gular iiin ; keelkruid , n, pri- 
vet ; keelgat , n. gullet ; keel , 
kiel, overirt ksel , n. f rock ; eene 
liuntn kitrl , a linnen f rock f 
ktelband, ƒ. sta) of a child't 
cup , also the string of a nighi 
cap, 

Keelgezwcl , n. quinsf\. 

Keelletter, f guilural Ittter. 

Keep, f r.olt h. 

\\ter ,m. turn ; een' krer nemen , 
tu takt a turn; alles neemt 114 KEN. eenenkeer ,every thinff has its 

revolution ; zijnen vijand te keer 

gaan , to make hnad a^ lirist 

one's enemy. 
Keeren , v. to turn ; ten beste 

keeren , to turn to advanta^^t , 

1o f all out treil. 
Keerinp, ƒ. turnin^. 
Keerkring , ƒ. tropic. 
Keenvf g, m, turnini^ of the waj. 
Keerzijde , ƒ. reverse ofa medal. 
Kees , aap , m. puf;, 
Keesjcnikrnid , n. mallows. 
Keest , ƒ. the pith , aho a litlle 

sprtut, 
Kepsten , f. fo sprout. 
Keet , ƒ. zouikect , place for re- 

jinirg tke salt. 
KefTi-D , V, to ^elp , to bark , to 

snarl. 
K e^rl , m.pin , Jcail , ieftle ; met 

kegels spelen, to ph\\ at nine- 

pins ; kegelbaan , f, kattlt- 

ground; kegelspel , n. game at 

ninepins , or kettles. 
Kegelen , f. foplay at ninepiJns. 
Kei , m.jlint ,JIint stone^pebble, 
Keizel , m.ptbble ; keisteen Jlint- 

stone } kei^rond , gravel. 
Keizer , m. emperor. 
Keizeiin , f. empress» 
Keizerlijk , ar^J. imperia!. 
Keizerrijk , n. empire. 
Kelder , f. cellar ; wijnkelder , 

wine-celïar ; flesschenkelder, 

boitle-case. 
Kelderei' , v, to Ic.y i/p in a ceVarj 

de vsijn is gekelderd, the wint. 

is laid int o a cellar, 
Keldergraf , ƒ. rault. 
Keldcrnieester , m. butler, 
Kcldetziek , adj. cropsick, 
Kelcu , V. to cutthe throat. 
Kelk , m. chalice. 
Keniel , m. camel; kemelshaar , 

n. camels hair. 
Keropliaan , m. a kind of water- 

fowl. 
Kenbaar, adj, notorious,thatma^ 

be knotvn. 
KeuLaaihcid , ƒ, notoriousness. KER. 

Kennelijkheid , f, notoriousness. 

Kennen , v. to inow y te kennen 
ge\en , to acquaint , to let une 
knoti/ , to signif). 

Kenner , m. knower, connoisseur. 

Kennis, ƒ. knowlddge, science, ac- 
quintance , cognisance ; luan 
van groote kennis , man of deep 
knoivledge ; bij deed bet buiten 
mijoe kennis , Ai? dit it without 
my knowledge ; k'-unisDeaun^ , 
f. taking cognisance. 

Kenleeken , n. mark , iign, 

Kentcien , v, to ebb. 

Kepen , v. to notch. 

Keper,/, the woof of stuff. 

Keperen , u. to wharp. 

Keif , ƒ. notch ; bet gaal buiten de 
keif, it exceeds the bounds ; 
keifslok , m. taU_) \ icore; op 
den kerfstok balen , to go upon 
the score ; op den kerfstok zet- 
ten , to store up ; den kerfstok 
afdoen, topa^) ojjfthetal/j, to 
rsckon with une. 

Kerk , f. church ; kerkboek , n. 
church-book ; keikdeur, f, 
church- door ; keikdief, m, 
church-robber ; keikdienstig, 
adj. lijk , adr. ceremoniul/j ; 
kerkdienst , m. divine service ; 
kcrkdieverij , ƒ. sacriltge ; kerk- 
gang, jn. churching } kerkge- 
za^ ,n.hierarchy ; keikbof, n. 
church-') ard ; kerkktoon , f, 
branch- rand/cstick; kerkmees- 
ter , 777. church- warden; keikpi- 
laar , m. church-pillar ; kerk- 
plegtiij , adj. lijk , adv. ceremo- 
niai/j ; kerkplegtigbeid,/. eert- 
movy ; kerkportaal , n. church- 
poTch ; kcikscbendig , adj. and 
adv. sacrilegiaus; kerkscbende- 
rij , kerkscbending,./". sacrilcge ; 
keikstoel , m. folding c hair f 
keiktoren , m. sterple of a 
church ; k^rknd , 777. ww/, also a 
bi^ot; kerkvaders, m. fathcrs of 
the church ; I • '.voogd , m. pre- 
late; keikvon-ilij ,f.prelacy. 

Keikclijk , adj. belonging to the KEU. 

chuTch , ecclesiastic ; een ker- 
kelijk verhaal , an ecclesiastical 
history. 
Keikelijke , m, clcrfry-man. 
Kerker , m. dunf^eon ; dark hole. 
Kerkerand , m. asstmbly of 

church men , consistory. 
Kerkeren, v. to imprison. 
Ketkering , ƒ. imprisoning. 
Kennen , v. to lament. 
Kermis , f. Ji^ir. 
Kers , zie kars. 
Kern ,f,^rain ,Tcernel ; eenckern 

zonts , a ^rain of salt. 
Kersdajï , m. crl.slTnaffs-da^ ; kers- 
avond , ƒ. cAri<:tmass eve ; kers- 
naclit , m. christmassnit^ht. 
Kerspel, n.parish f keispelpries- 

tcr , 771. pari.ih-prie.st. 
Kerstijd, kersmis , f. chriit-jnass. 
Kervel , f. chervil. 
Kerven , v. to carve, 
Kervintj , f. carving. 
Ketel , m. keft Ie ; vischketel ,fish- 
kcttle ; ketelbocten , v, to mend 
heit les i ketelLocter , krtellap- 
per , 771. linker ; ketelkoek , ttj 
bag-puddirg ; keteltrom , f. 
icttle-drum. 
Keten , f. chain. 
Ketenen , v. to chain , encJiain» 
Ketsen , v. to miss fire. 
Ketter , 77i. heretic. 
Ketterij , f. herefV. 
Ketting , f chain ; keltingkogel , 

m. chair -liitlet, 
KeitingsUck , 77;. chain siitch. 
Keuken , ƒ. kitchtn ; keokcnniees- 
ter , m, mastvT-cook ; keuken- 
meid , f. kilihcr,-maid , cook- 
maid f ktukcuwerk, n, kitchen- 
work. 
Kenr , ƒ, choice , tlecfion , appro- 
baiion, statute, ahu tht atsc^ , 
itamp OT ptwter; iemand ktnr 
Re\cn, to gife one chaise; 
iifcni D\\i' keur, iake ^<>ur 
choice; zilverveik van de ou- 
de keur, y/ü/e of the cld itand- 
ard ; de kenren dis lands , the 
statutes of the rtalm. KIE. 115 Kearbcnde , f. legion , body of 

foot amongst tlie Roman. 
Kenren , v, to censure , try , ap- 

proue , i huse. 
Kenrig , arij. lijk , adv. nies , hard 

to be plea^ed. 
Keariglicid , ƒ. nicety, 
Keuriglijk , adj. choise , neat. 
Keurlingen, 771. choise men, se- 

lected soldiers. 
Kenrmcesier , 771. as.'^ayer ^ojjicer 
that luoks of the goodness cf 
commodities 
Kenrslij f , n, boddice , i/öj *. 
Keursteen , 771. touch-stont. 
Keurstem , ƒ. vote. 
KcHrvorst , 771. /)ri73ce, elector, 
Kenrvorstendom , n. electorat». 
Keurvorstin,/, electoress» 
Keus , ƒ. choise. 
Keutel , 771. turd. 
Kenvel , tti. cowl. 
Kevels , m. the gums without 

teeth. 
Kever, 77X. beetle. 
MAihcUüT ,m. quarreller. 
Kibbelarij , ƒ. capillingt nilbling t 

strife. 
KiLbelcn , v. to cavil , quarrel ^ 

nibble. 
Kieken, 71. chicken ; kiekens nit- 
broeden , to hatch chicken; 
kiekendief, m. kite ; kieke- 
pastei , 771. chicken-p^e. 
Kiel , ƒ, keel. 

Kielbab n , v. to careen , to wind 
aship upon the.'^ide ; kiellialen , 
cene itial voor het scbtepsvolk , 
f. to keelhaul. 
Kiem, /.i^ 00/ , iprout. 
Kiemen , v. to germinate. 
Kies , f. jau-tooth. 
Kiesbaar , acj. cUgillc , eleciive. 
Kiisbaaibeid , ƒ. tligthlentss, 
Kietch yOdj. nice, dainfy. 
KiesrI.heid , f. nictTiiSs. 
Kiesheer , ttj. ene that isauthori- 

zi'd to du se magi.'trates. 
Kiokaanvsen , v. topiddle, 
Kle^it ,kiiwit, m. pewit. 
hitzeu , «■. to chuse. ii5 KIN. Kiezer , m. chuser, 

Kiezin^,/. chusin^. 

Kijf,/, dispute , quarrel, co itcst. 

Kijfaclilig , adj. qaarrehome. 

Kijken , v. tu look , to gazs, to 
set , to .start , to regard. 

Kijker , m. speet itor. 

Kijkgat , n. peepholu, 

Kijkglaasje , n. sp^ ine; ^la~s. 

Kijven , V. to quirrcl , to contest , 
to dispute- 

Kikken ,v. to matter ; hij durfd.' 
niet kikken , hii durst iiot speak 
one word. 

Kikvorscli , m.frog. 

J\i\ t f. c/iann el ; de k'1 eener ri- 
vier, of OLdiepie , the channel 
of a riuer, or shallow placf. 

Kil, f. koude, chili; worm liet 
hifT een weinig tot dat er de kil 
afgaat, is/am th-; beer a liltle 
to tal e ojffhe chili. 

Killen , V. to chili; het bier kilt 
il» de tanden, the beer chils the 
leeth. 

Kim , ƒ. brim of a barrel. 

Kin , f. chin. 

Kind , n. child ; minnckind, /oj/er 
child ; aangenomen kind, adopt- 
ed child; weeskind, orphan ; 
troetelkind , darling ; wissel- 
kind , changeling ; kinderbed , 
n. bedfor children , also child- 
bed ; kinderdief, kid-napper ; 
kindergoed , n. c/.-ildren's clo- 
thes, also childbed linnen ; kin- 
dei kamer , ƒ roorzjor rhildrcrt, 
nuTS' ri ; kinderloos , adj . with- 
orit children, childle s ; kinder- 
lijk , adj. child- like ; kinder- 
nianl , n. childbed fcast , gos- 
ei/'irg ; kindernicid , ƒ. dr') 
Tiursc ; kinderpokkin , f, small 
pcx ; kinderpraat , f, children' s 
talk ; kind» rs( liool , f. school 
for liltle children; kindskind, 
n.grandchild, granddau^hter, 
grandson; kindszoon, m. f(rand- 
son ; kindsheid , f. chiUhood , 
kindersp»! , m. tc^s ; kinderw eik, 
trijlt.t ; kiadscli , adj. childish , KLA. 

in old age ; kindscli worden , 
togrow a child again. 

Kinderachtig , adj. lijk , adv, 
childishly. 

Kindskind , n. grand child. 

Kink , draai , ƒ. bend , turning. 

Kinketen,/, curb. 

Kinkhoest , f. chin-cough. 

Kinnebakken , n. jaiv-boie. 

Kinnebakilag , m. cujf^ box c: the 
ear. 

Kip , ƒ. hen. 

Kippen , u. to hatch. 

Kirren , u. to coo as the doi/es. 

Kist , f. chsst. 

Kisten , V to lock up info a chcsl; 
also tv laj into a cojfm, 

Kisteiimaker , m.joiner. 

Kit , ƒ wooden tap ; kit , motbuis , 
^ bo-d'A. 

Kittelaar, m, tïcller. 

Kiitrlacbiig, adj. tickling. 

Knielen , v. to tickle. 

Kiiieliug , 1*. ticklish. 

Kitteloorig ,ad/. testj , hasty, 

Kitteloorigheid ,ƒ. touchiness. 

Klaagachtig, üdj. Ujk, adv, given 
to complain. 

Klaaghois , n. house ofmourning. 

Klaaglied , n. mourning song ; 
de klaagliederen van Jertniia , 
the lamcT.tations ofJeremiah, 

Klaar, adj. clear, manifest , evi- 
dent ; klaar , gereed, read^ f 
ik ben nog niet klaar , / am, not 
\(l rear[^ ; kiaar maken , to 
make clear, to clarijy , also to 
make nad) ; alles is klaar, eve- 
ry thing is rt-ady. 

Klaarblijkelijk , adj, evident , evi- 
dently. 

Klaarblijkelijkheid , ƒ. evidtnce. 

Klaaiheid , f. cleorness , sercnity, 

Klaarlijk , adv. charl) , etidcntly, 

Klaarschijnend , adj. luminous ^ 
shining , bright. 

Klaarzieiid , adj. clearsighted. 

Klaanw , ƒ. claw. pouiice, scratch. 

Kbid, k\in\de,f,blot,sjiOt,blamtsh, 
a^persion. 

Klüdbuck , n. merchanfs memo- KLA. 

randum. 
Kladden , f. /o ff awi. 
Kladder , m. dmubrfr. 
Kla JJl-i ij , ƒ. dawbin^, 
Kladdig, adi'. dirty,nasfy , slo- 

venly , sluttis/i. 
Kl.ulpapicr , n. bloltin^ p iper, 
Kladscliilder , m, i^ross paintjr, 
Klapelijk , oii'-'. lameatable. 
Klagen , u, to co-npluin. 
Klager , rn. co nplainer, plaintijf. 
Klagia^ , f. complaining , lamen- 

Klagt,/. complaint. 

Klagtig , adj. complainin^. 

Klakken ,«'. to clack , dat ter. 

Klakkeb IS , ƒ. pop-^un. 

Klam , adj. clammy, moist ^ wet. 

Klamp ,/■. damp. 

Klampen , v. as een schip aan 

boord klampen , to board as/tip; 

iemand aan boord klampen , to 

accost y or board one. 
Klank , m. sound , tune ; klankt^- 

ken , n. accent. 
Klant , m. customer. 
Klap,n. clap, slap, snap, clacl , 

box onthe ear; liij gaf hem tenen 

klap, ht; ^ave him a sljp ; klap- 

hout , n. dap-board ; klapmats , 

f. ani^ht cap. 
Klappen, t' to dap ; in de han- 
den klappen , to dap hands. 
Klappen , snappen , v. to tastle ; 

klappen , beklappcn , to betra;\ ; 

klappen , b«-keiinea , to conj'ess 

as a maltfictor. 
Klipper , ^i. tatli r. 
Klapperen, f. torattle, to chatler, 
Klappernian, klapwakcr, m.watch- 

man. 
Klapperni) , f. idle chat. 
Klappeitaiidii) . v. to chatter with 

co ld f 
Klapioo» , /. wiJd poppy, 
Klapspaan , m. tell-tate. 
Klapwieken , v. to dap the wings. 
Klartn , »». to perfortn, effect. 
Klaroen , ƒ. cort o^ trumpet. 
Klateren , v. to da tl er. 
Klatergood , n.apangle-gold. KLE. 117 Klaatcnar, m. dimber. 
Klaaleren , v. to climb , da-nber , 
to climb, but without a laddit, 
KI «mering ,ƒ. dimbtring. 
K!:*ver , ƒ. clouer. 
Klaverblad , n, dover-leaf. 
Klaverzode , f. dover- turf. 

Klavecimbaal , n. harpsicord. 
Klavier , n. hook ; raamklavieren , 

tenttr-hook-i. 
Kleed , n. coit , g ar ment , suit ^ 
hahit ; klced>;ren , kleèren , n. 
doth !s; kleèrI)evvaardiT,m.r/ia^- 
ter of the wardrobe ; kleêrka- 
mer , ƒ. wardrobe ,• kleèrka» , f. 
apress ; kleermaker , m.tay lo'-f 
kleèncliuijer , m. dothes brush ; 
kleèrverkooper , m. merchant 
taj lor, salesman ; kleerwinkel , 
ra. sale-shop ; klt^èrzolder , ra. a 
loft to drj\ wet linnen dof As. 

Klceden , u. to clothe , array. 

Kleeding, f. dothir.g. 

Klecfachtig , adj. dammy , diney. 

Klei,/, day ; kleiachtig , adj. 
clay tsh. 

Kleigiond, ra. day soil. 

Klein , adj. litile , small , petty f 
klein geld, small mone) ,chang«. 

Kleinachten , f. to make little ac- 
count of ,tu disestecm , dispise. 

Kleinach'ing , ƒ. disesteeming y 
disregarding. 

Kleingeloovig , adj. o/litilefaith, 
f. small belief, 

Kleinhartig , adj. fainthearted ; 
pusiUanimous. 

Kleinheid,/, smallness, littleneas, 
paruity . 

Kleim^htid, f. small matter,small 
th'.'g. 

Kleininoedig , adj. low-spirited ^ 
fairithear'rd. 

Klein3ioedighrid,/.pu5i//an/nii'y, 
fain theartedness. 

Kleinood , n. jewel. 

KIcinte , f httl^ness , smallness. 

Klein^eerig , adj. lijk , adv. ten- 
dnr-skinned , delicate ^ com- 
plainingfor the least pain 

Kkiuzeu , I'. to strain. ii8 KLI. Kleinzer , m. strainer. 
Kleiiiziii^ , ƒ. straiairij^. 
Klein , ƒ. stres ■{ , piach. 
Klem'iaak , m. kook. 
Klemoiea , f. to pinch ; de dear 
klemt, the door does nat open 
enstly ; die reden klemt , thire 
is a strdss in that ar^ununt, 
K'emrede , ƒ. pinlhiag ar^udiant. 
Klep , f. dapper. 
Klepel , 771. ciapj>:ir of a heil. 
Kleppen , v, to toll as a bclL 
Klepper , tti. sleed , horst. 
Klepperen , v. to clack , clap, to 

snap. 
Klerk , m. clark ; klerkschap , n. 

claris hij). 
Klets , ƒ. lashofa whip , or of a 

wet clout. 
Kletsen , v, to clash , slash; tegen 
den grond kletsen , to squat 
as^ainst the fj;round. 
Kletteren , e to dal ter. 
Kleur , f. colour, hue ; van wat 
kleur is liet? of what colour 
it is ? eene kleurkrijg<?n , rood in 
het aangezigt worden, toblush. 
Kleuter, ƒ. saucy^irl, pert miss. 
Kleven, f. to deave unto ; het 
kleeft aan de vingeren , it Jlicks 
to th* fin^ers. 
Kleverig , ad], dammy. 
Klieken ,./'.y>/ar. scraps, 
Klitr , f. ^land ; kcclkliercn , 

f^/ands near the throat, 
Kl'orrt» liiig , adj. e:landulo:js. 
Kliergczwel ,n. lumpofjieshnear 

thi throat. 
Klieven , v. to deave , split. 
Kliever,7«. deauer. 
Klie\ing ,f. deafiriti;. 
Klif, n. dcscerit of a hill. 
Klik , VI. dub to strike litth 

bowla wilh. 
Klikken, verklikken, v. to teil, 

to infurm af^.-imst. 
Klikker , m. informer ; klikspaan , 

m. teil lalt. 
Klimmen , v, lo dimb. 
Klimmer, rn. dimber. 
Klimop , ƒ. ivy. KLO. 

Kling, 771. sword. 

Klitik , f. klink van eenc dear, 
lalch of ado }r ; klink >lag , rn. 
a blow wilh the hiid; kliik- 
snoer , ƒ. string of a lalch ; 
klinkdicht , n. sointt. 

Klinken , f'. /o 50U«i, tingïe ^ or 
link Ie. 

Klnki-ir, m. souidsr. 

Klinker , m. klinkl«ii«r , f. vownl. 

K Imkert , m, hird br.ck. 

Klinket , n. wicket. 

Klip , ƒ. rock , crc^, 

Klipaclitig , klippig , aij, rock^ , 
f all ofrocks. 

Klissen , f. burs , or burdocks 
(a plant). 

Klissen, f. to entangle, to become 
matted. 

Klisteer, ƒ. clyster. 

Klis leren , een klisteer zetten , v, 
to gice a c/_) ster. 

Kilts , ƒ. knot ofhair. 

Kloek , vlijtig, adj. diligent, sedu- 
loui , strung. 

Kloekhariig , adj. valiant , brave. 

Kloekheid , kloekte , f. strenglh , 
force y power. 

Kloekinoedig , adj. lijk , adv, val- 
jant , cowageous. 

Kloekmoedigheid , ƒ. paliantness , 
courage. 

Kloekziniiig, adj. lijk , adv. in- 
dustriüus y imiustriously. 

Kloekzinuiglieid , ƒ. indtistr_). 

Kloet, 771. boalmun's pule. 

Klok,/, bell , also a gliss , or 
any vessel hjuing the &hape of 
a bell ; de klok luiden , to ring 
the bell ; op de kloken spelen , 
to chime the bells ; kluk;;ieter , 
m. btll-Jvundcr ; klokluidcr, 
m.bell-ririger; klokspcler , 771, 
chimer ; klokkenspel, tj. chi- 
jnr-s ; klokreep , f. bell-rope ; 
klükspijs, ƒ. bell-metal; klok- 
licii , broodhen. 

Klokhuis , n. core. 

Klomp , m. lump , mass; klompen- 
maker , 771. pallen- maker. 

Kloinpachlig , adj, lumpy. KLU. 

Klont , ƒ. nlo'i, lamp; kloQt blooJi , 

clod ofblood. 
Klontnracliti^ , klontcrig t<*^J' ^Ü^ » 

adif. cloJJy. 
Klonteren , v. lo cloi, 
KlouteiiglieiJ , ƒ. cloddiaess. 
Klontje , n. clo l. 
Kloof, f. citift ; kloven in de 

liaii Jen , de fis ia the harids. 
Kloori)iar , adj. that whichma) 

be cleft. 
Klooster, n.monistery, cloister ; 
vrouwenklooster , ntinnery ; 
kloosterachtig , adj. mo'iastery- 
like ; kloostervoogcl , m. prior. 
Kloister.icliiiu , wij. mo lastic ; 

cloisteml, 
Kloosterbroer , m. monh , friar. 
Klooslcrfjelofie , ƒ. reli^ious vow. 
Kloosterkerk, f, cloister-chapel. 
Kloosterleven , 71. monastic Itfe. 
Kloosterling;, m. monk. 
Kloot, m.bou/l, i^lobe ^ sphere , 
bulUt ƒ honten kloot , wooden 
botfl ; met klooten spelen, to 
play at boivïs. 
Klooivormig , adj. glohular, sphe- 

ricah 
Klop , m, tnonk , stroie, 
K 'oppen ,*». to knock , beat , tap ; 
miju hnrt klopt , rnj heart beats 
or palpitates. 
Klopper, 771. knocker,beafsr ; de 
klopper van eene deur , the 
knocker of a door. 
Klopping; , ƒ. knorkin^ ; liartklop- 
ping fpa/pitation, throbbing of 
the hf.art. 
Klopslcen , 771, sfone tobeat upon 
Klos , ƒ. buhhin, irhiri ; klosbaan , 
ƒ, place for pla\ ini^ at bowls , 
bou/Iing-fireen ; klosLijtel, tti, 
scoop, or club to coit the boii>l 
n'ith , Kloikoord ,ƒ, /oy)-lace. 
Klossen , op klossen wiudcn , e. 

to wind un hobbitis. 
Klotsen, V, to stamp, or beat, 

as the wavea a^ainst a schip. 
Klonwen , f. f o beat suudly, 
K'oven , u. cleave. 
Klucht, f, farce, ridiculousstorj , KNA. 119 or file; eene klacht spelen , 
to act a farce ; klachtenrniker , 
pots'ïiini.iktr, 771. mirry A'idrew^ 
facitious fdlloiu. 
KliK iuifj^, aij. rid'cul)us,^trang'ïf 
oid ; een kluchtig voorval, aa 
oH a'cidint. 
Kluchtspel , n. farce. 
Kluilfok ,ƒ. secoil foresiil , used 
inho ifs ii'hr'y tfiireisno wind. 
Kluis , 71. hrsrnita'^e. 
Kluis;jfat , n. het git daar de kabel 
van een «ciiip doorlojpt , the 
hiUer. 
Klu. stèren , v. In fetter. 
Kluisters , n. fetter.". 
Kluit , ƒ. clü t. 
Kluititf, aij. cliidy. 
Kluiven, f. to piek a bone. 
Ivluiver , m. pieker of a bon» , or 

one that loues to piek bones, 
Kluivng , ƒ. pickinf^ of a boie. 
Kluiien , v to life solitarj. 
Kluizenaar, 771. hirmit. 
Kliitstu, f. as eijeren klotsen | 

to beat e^gs together. 
Kluwen , n. cleiv. 
K.iaap , knecht , 77Z. servant , boy , 
ka.irsknaap , stand; schildknaap, 
esquire. 
Knaauwen , f. to munch , tochew. 
Knabbelen , V. to gnattf. 
Knagen , knaauweu , v, to gnaw ^ 
frt'; een knagend geweten, a 
gnatving coascience. 
Kuager , 77ï. gnawer. 
Knaging, f. gnatfing , fretting; 
knaging des geniocds , remorss , 
reproach of the conscience. 
Knak, tt». crack, bruise ; de 
viiendschap heelt een' knak ge- 
kregen /hefamiliarifj isbrvke. 
Ku:<k. adj. vr.ved , lüspleased ; Ij ij 
is kuak , /ie is displeased^ or 
_ angn. 

Knikken, «'.f o crack, break, knach. 

Knap , adv. nimbh , hand^omely ; 

knaphandig , utlj. nimhle , dex~ 

terous ; kn (('handigheid, f. 

nimbl'ines'! , dexteritj\. 

Kuapkoek , 77i. hardgingerbread. 120 KNIJ. 

like bisiet, 

Knapzak , m. knapsacJc, 

Knappen , v. to crack. 

Knarsbeen , n, cartilage. 

Knarsen , v. to gnas/t. 

Knaising, ƒ. g;nashin^ ; knarsing 
der tanden , gnashing of the 
teeth. 

Knarsetanden , v. io gnash with 
the tetth, to fret. 

Knecht, m. it'rca.'ï/ man; mees- 
terknecht , upper - servant ; 
knechtschap , n. servitudc ; 
kuechtswijze , adv. servant like. 

Kneden , v. to knead. 

Kneder , m. kneadcr. 

Kneep , ƒ. pinch. 

Knekelhuis , n, charnelhouse. 

Knel , neep , ƒ. pinrh , fyin^. 

Knellen , v. to pinch. 

Knelling , f. pinchirig, 

Kneakel , knokkel , m. knuckle. 

Kueuteren , v. to chirp^ or sing as 
birds. 

Kneatertje , n. linnet. 

Kncnzen, v, to bruize, 

Knenziug , f. bruizing. 

KatytXym.whisker ; zijne knevel» 
opzetten , to turn up oné's 
wh'skers. 

Knevclaar, m. sharper. 

Knevelarij , ƒ. ex torsion. 

Knevelen , binden , f. to pinion , 
to tie one's wms. 

Kiiihbelaar, m. mhbler. 

Knibbclaiij, ƒ. ch.cancty, quarrel. 

Knibijelen , v.to niblle ; also to 
haggle in biiying; hij is gene- 
gen op alles if kuibbelen , he is 
ready to nibble at eve/j thinff. 

Knie, ƒ. knre ; met gehogene 
knien, with bendvd knees; knie- 
buiging../! bou'irif^ of the knccs, 
kniescbijl , ƒ. knet-bone. 
Knielen , v. to kneel. 

Kiiieler , ro. kr.etler. 
Knieling , ƒ. knei ling. 
Knijpen, V, I o pinch, nip, squeezc. 
Knijper , m. pinche.r. 
KnJiping, ƒ. pinchmg. 
Knijzen , v. to grudge. KNO. 

Knij'zer , m. grudger. 

Knij?.ig, adj. peevish. 

Knik , m. no /. 

Knikkcbeeneii , u. to bow oie's 
knees a little, ai ia the making 
of a courtesfy. 

KuikkeboUen, v. to nod. 

Knikken , v. to backen , nod. 

Knikker, m. beckener , nodder ; 
marble. 

Knikkeren,»' topïay ii/ith marbles, 

Knikking , f. nodding. 

Knip , val yf.fall tu cafchbirds f 
hij is in de knip , he is caut^ht ; 
knip voor d.?n neus, afllip or 
rap on the nose. 

Knippen , f. as met eene sclia^r het 
haar afknippen , to cut off the 
hair ; knipmes , spring-knife. 

Knipsel , n. clij'pings. 

Knobbel , m. nob. 

Knobbelachtig, knobbelig , adj. 
nobhy , ruggad. 

Knoóbeliglieid , ƒ, knobbiness. 

Kiiods , /. club. 

Knoeijen , v. to bungle, 

K iioesiig.af//. fu II of knots Jcnotty, 

KuoHeleu , u. to fumblt. 

Knoflook , n. garlick. 

Knokkel , zie kncukel. 

Knol ,f. )'urnip;Vaoi, slecht paard, 
Jade , hackne^-fiorse. 

Knoop , 17». knot i cenen knoop 
ontknoopen , to un/j a krot f 
knoop, aan een kleed , button , 
knoopgat, n. button-hole. 

Knoopiug , f, tjing, buitoning, 

Kuoopeu, f, to tie with a knct, to 
button; zijnen rok knoopen , to 
button his coat. 

Knop , m. knob , knot . but ; de 
knoppen van eenen boom , the 
buds of a tree ; de knoj) van 
eencn degen of van een zadel , 
the pomm l ofa stford or sad- 
dlt ; de knop van eenen rot- 
ting , the head of a canè. 

Knoppen , tot knoppen zetten , v. 
to bud ; de boomen beginnen 
te knoppen, the trees begin t o 
bud. KOE. 

Kni^rrpn , f. to gr'tnihlf. 

Knorrcpot, m, tfru Jiblfr, 

Kuurrig . adj. lijk , adv.fretjal , 
gxambling. 

Knot , vl.isknot , m. k.iot ^ orlit- 
tle bunch of fl ix. 

Knotten , v. to rn lim. , f o rut off 
the memhers ; penen boom knot- 
ten , to top a tr-e. 

Kna(r<l«*n , v. to funbl-, 

Konppel, f/I. club. 

Knnppelen , v. to b^at with clubs. 

Knutselaar , m. tr'Jlr^r. 

Kminclen , f. lo bf a louni(t!r. 

Kocideboijor , m. ojjlcer that lool'.t 
to the diwns;. 

KoJilenaar , m. linnet. 

Koddig, atij. o-ifi. 

Km , y. cou' ; melkkoe , milLcou/ ; 
vaarskoe , coii> that ^ ields no 
mf/i-; k'»rsial , m. cow stable, 

Koedri>k , m. cow-dung, 

Koedrijver , m. cow-hrrd. 

Koek . m. caka ; zoetekoek , gin- 
f^erbread. 

Kofkebakker , m, gingerbread-ba- 
ker. 

Koekeloeren , f. to ogle , topeep 
out. 

Koekkraani , ƒ. ^ingerbread-sland. 

Koekoek , m dtckoo. 

Koel , adj cold , cool ,fresh f koel 
onthaal , Cold entertainement ; 
iemand in koelen bloede vei moor- 
den , to kill one in coolblood; 
koclbak , CL' vier. 

Koelen, v. to ccol ; zijn gemoed 
koelen , to refKtn^e himself^ to 
vmt one'spassion. 

Koe'lieid, koelie, ƒ. coolneat. 

Koeltje , n. brerze. 

Koen.ar^/. bold, audaciouj^ stout, 
vahant. 

Koenbeid , ^. stoutneaSm 

Koepel , f. cu/'ola. 

Koer» , m, road , way. 

Koe»teraar , m. cherishrr, 

Koe«teicn , v. to chi-rish, 

Koe^teriii^ , ƒ. chertshing. 

Koet , f. moor-htn. 

Koet* , /. coach / koctsenmakcr , KOM. 121 m, coach-rniker. 

Kf)- 1' paard , n. codch-horae. 

K ifvoet , JH. lener. 

K)ir-r, m. trunk; kofTcnnaker, 
tr t'ikmik';r. 

KolEj , ƒ coffi9 ; kolHjIini* , n. 
co/fee-house; koffijkau,yic;>j{^'«- 
ƒ»'>^ 

Kosf-l , m. hullet. 

Kik, 771, coiik. 

Koken , V. to bo'I , seeth ; visch 
k >ken , to boil fi^h ; ovi-i k')kcu , 
to boil, to seefh ojit y ten balvc 
koken , to parbiil. 

Kokfrij , ƒ. cookery. 

Koker , 77i. ca<:e , inktkoker, staid- 
ish ; messenkoker, shesthfor a 
knifu' ; pijlk >ker , quiver ; zani- 
koker , .« md box. 

Kokci mnilen , v. lo sneer. 

Kol , f. wifch. 

Kol, een plek aan bet voorboofJ ran 
eCQ paard , ƒ. st ir,or w'ittespot 
in a ho-sé" s forehead. 

Kolder , 771. slecveless coat ofbujj 
laat her. 

Kolf,/, clubto strike littlebowlt 
or balls ivith ; de kuif van e«u 
snapbaan , tha but-end of a 
musket. 

Kolijk , 71. gripes 

Knlk,y". /)/^, giilf, lakei draai- 
kolk , whirl-pool. 

Kolom , f, pillar. 

Kolonel , 771. colonel. 

Kolven , c. to strike withamalh- 
stick. 

Kom , f. bason ; also a doch , 
or encïosed place where ship» 
ma^ lay safely. 

Kombuis , ƒ. cook's room in a ship. 

Komen , v. to come ; in keunis ko- 
men , to ifet act/uair.tance ; ia 
de kraam komen , lo lie in , cu 
women tn child-bed ; te pa» ko- 
men , dienstig zijn , to ba ofusef 
dat 7.al wel een» weer te pal ko- 
men , thi-re will oncf come an 
occasion to re tutte tf.at- 

Komeiiij , f. ch.indlfr' a shop ; k«> 
meuijboudcr , tn, chandler, 
h' 122 KOO. 

Komfoor , n. chafing dish. 
Komkommer, ƒ. CM(~u/n6*r. 
Kornuit r , m. trouble, dijficulty , 

tor r OW. 
Kunimerlijk , aclj. t/othlesofie , 
hard; wij beleven kommerlijke 
tijden , u^e life to see very hard 
times. 
KomnierloosheiJ , ƒ, unconcemed- 

ness. 
Kompagnie , ƒ. soldateu ,compa'^^ 

o/Joot. 
Kompauje , ƒ. het verdek boven de 
iiut v.iu een scliip , the quartcr- 
d' ck on board of a ship. 
Kompanjcmeeottr , m. an officer 

that looks to the ma/^uiineu 
Kompas , n. mariner's compass. 
Koinst , ƒ. coming, arrival ; op 

zijne komst , at his arriual. 
Ko^li.)ll,ĥ cumin. 
Kondscli.ip ,.ƒ. notice , knowled^e, 

infvrmaUon. 
Kondgrliappen , V. to infortn, 
Koiulscliai'pcr , m. mcssin^er, 
Konfitaren , f. preserves. 
Kon*itaurmaker , m. confectioner. 
Kontijt , n. comfect, 
KoDfijten, v.to preserve, asfruits. 
Konijn, n. rabbi t ; kouijaeiiLoI , 

ra. rabbit hurrow. 
Konint;, m. kinf^. 
Konint^in , ƒ. queen- 
Koningrijk , n. kiré^dom. 
Kou Dgscliap , n. rc^ alty. 
Koninfjsgezinde, m. rojtiliat. 
KoniiiKsmoord ,m. re^icidf. 
Koninklijk , adj. and adv. kirtf^l) , 
rv^al; zijne koninklijke luajcs- 
tcit , his rojal majf.tji. 
Koukei , ƒ. pan; ; a sloven , ihit. 
Konkelen, v. tofiuzzle, to embroil. 
Kennen, kunnen, v, to be abie , 

to have poiver. 
Konstapel , rn. canoneer, punner. 
Konstig, adj. lijk ,adv. aitificial , 

ini^eniouf 
Konvooi , ra. convry. 
Kooi , f. Htaman's cabhin ; te kooi 
gi.in , to ^o to bed, to f^o to 
hammock , {a seaman'^ phra KOO. 

se) ; scliaap'kooi , aheepsfold ; 
vogelkooi , ƒ. cai^f. 
Kooijen , v. to lit to/^e^ker ; zij 
lieett bij hem gekooid , she hcLS 
lam witfi him ; zij kooijen te 
z.im'in , they lie wilh oac auo~ 
ther. 
Kookknnst , ƒ. cookery. 
Kooksel , n. so much as is bolled 

at a time. 
Kool , f. coal ; een kool vunrs , a 
burnintf coal ; kool , sluiikool , 
ƒ. cabbat^e ; sptui'kool , coal- 
iforth, blüfnikofil, <;o//;y Jlower; 
koollii\alder , kooUchipper , m. 
collirr ( koolmcier , m. measu- 
rer of cuals i kool put , to. coa/- 
pit ; koolscliuur ,f. co il houie ƒ 
koolzaad,/], rape-sced. 
Koon , vvaiig ,f. cheek. 
Koop , rn. bardam / koop maken , 
to bargiiin , to make a bar^ain^ 
to Oi^ree ; op den koop toege- 
ven , to ^ive somathinfT in the 
barg,uin ; te koop , to be sold ; 
te koop zeiieu , to exposé for 
sald ; goed koop , cheop ; koop- 
briel , m. btll of sale , aliO / 
koop tiouden , to keep a public 
iale ; koopstad , /rad'ng-town / 
kooppla.its , f. market ; koop- 
vaardijscbip , ra. merchantman , 
a trading vcsse. ; koopviouw , 
f koopwijt', iu trading- woman. 

Koopeii , v. to b'jy. 

Ivodjier , TO. bujtr, 

Koopliaudel , to. trade ,ccmmercg. 

Ivooping ,f. bu^) ing. 

Koü} iii.Tu , TO. merchant , trader. 

KoopmansciiAp , f. merchandue , 
commodily. 

Koopvaardij , f. commercial na- 
pi/iution. 

Koopvaaidijtcliip , n. trading vcs- 
sel , merchantman. 

Kooi , ra. c/ioir, quiro ; kooiLIeed , 
ra. surplice. 

Koord , ƒ. cord , rope , ilrirrg ; op 
de koord dansen , to dance on 
t/nir<]>o; met de koord grstr.ift 
worden, to be punished wilh KOI». 

tht hilter , to be han^ed. 

Kuoi'it , n. carn ; knora (iiir>chen , 
to thresk corn ; koor naar , ƒ. ear 
of curn i kor>rii.ikk.<T , iii, corn- 
Jilti ko «ruliarp , ƒ. ennine to 
Jift corn ,■ kijoni'ii.irkt , f. corn- 
m irket / kooni'xlioot' , ƒ. sh-^nj 
o f corn; koorriicliiiar ,ƒ. t^ran- 
ary ; koornveld , n. co'n-fitsld. 

Kuoit4, f. atfUü ; da koorts hel) 
Ijoii , fo h\iue t/it! a^us , to be 
tick of the ague ; alleilaigtche 
koorn , quotidian airae ; ande- 
renilaigïclie kooris , i/uartan 
Ui^ut ; eene licete , of l)rdD(itrii(ie 
knort§ , a hurnini^ f ever ; de 
•c'iu 'diii^ of heviiiff der koorts, 
the shilctring or shakinf^ of an 

Kooiliip, a-Zy feverish. 

Koot , ƒ, hucil bone. 

Kop, rn. hts ad y pate ; den kop 
srliiiddcn , to shakr. une's huwl ; 
ietn^iid den kop inslaan, to break 
o ie' s pate ; iic'm werd den k.^p 
ar(;e«1aK<'n , he W-is b-theaded ; 
irniiiid bij den kop vatten , iii 
heclilpois neniea , to apprehend , 
or s- li-^ oue ; het l)ciua)jlig«'U 
van diostad i d veel koppen kos- 
ten , the luLintj o/ that tuw:i 
wil ci>st m iriy a man' s hfe ; 
mr t den ko|> tfebrnid, frnu'ic ; 
de kop van eene «peld , thehrad 
of a pin ; kop om iet', iu te pie- 
len , cwp ƒ kop, laat-kop , cttp- 
pirif^ f^la A- ; kop , achtste part 
van een vierdevat, measure con- 
taining the ei^hlh part of a 
, f fff. 

Koper , n. copper, brass ; rood 
koper, copper; geel koper, 
bruis; koperdrand , n. brass~ 
tfire ; koperen ketel , brass 
kettle ; koper peld, 71. brass 
money ; kopergroen , n. verdi- 
f^rease; koperniiju , f, copper- 
mina ; knjterrnod , rt. vttriol ^ 
copperus ; koprrslager , m. bra- 
zier ; kopcrweik , n, brassware; 
kopergicler , m, brasjfoundtr; KOR. 123 [ kopermolcn , ri. copper-mill. 

Koperen , f. lo cover wtth cui>;tKr. 

Kopje , n. littia cup, por'-en/^er ; 
er II theckopje , a tea dt^h. 

Koppel , paar , n. couplt , bract. 

Koppelaar, to. pliinp , c >upler , 
kojipr-laarster , ƒ. buifJ , match- 
muker. 

Koppelen , c to male a match, 

Kopjielin^ , ƒ. couilintf. 

Koppelwoord , n. cornpoun'l worJ, 

Koppelvvoordje , n. conjunct 10.1. 

Koppen , e. to cup. 

Koppig; , adj. heady , obstimtg. 

Koppif»heid , f. headinen , stur~ 
dine<s. 

Koppintf , f. coppin/f. 

Koraal , ƒ beaJ; eeu snoer kora- 
len , a strint^ of beads. 

Koraal , n. coral, 

Korale;i , kralen , ƒ. beadi ; bloed- 
koralea , beadi of corul. 

Koren , zie kooru, 

Koren ten , f, currants. 

Koreuii'lJtr , rn. t^rain/of'. 

Korf , rn. baaket , een vischk'irf , 
afi ,h-basket ; ceuroiijneükorl', 
a frj,if. 

Korfje, n. littls basket. 

Koiliaan, n. wood-cock. 

Korlioeii , n. wuod-hen. 

Korli^' , adJ. fuU of i^raln^. 

Kornel , f. iijn soort vari zeruclea ^ 
ttie f.nast sort of bran. 

Kornet , m. enstf^n of horse. 

Kornoelje, ƒ. cornet; koruoelj»- 
boom , m. cornelian-tree. 

Korrel , m, t^rain. 

Korrelen , t: to kern. 

Korren , i'. to coo. 

Korst , f. crust. 

Korsije , n. little crust. 

Korslig , adj. crusty. 

Kort , adj. short, brief , compwnd- 
ious ; zeer kort , very short ; 
in het kort, in short ; om kurt 
te gaan , to bc briaf; kort van 
adem , short- iv inde J ; eeti kort 
begrip , an abrid^^ernent , a^ 
straat; de korte ribben, the 
short ribs ; kort vleetcli , t«rid- 
V a IH KOS. er meat ; te kort schieten , to 
fall short ; te kort koim-n , io\ 
cotne sho-t of, to miss, ii'u-it f 
binnen korica tijd, .s/ijrt') i, 
ivithin a short tinu' ; kort lioi- 
den/o restrain;kotiom,öri'J!_f, 
in short , in a ivord , upon t/u 
whole. 

Korlademig , arfj. asthmatic. 

Kortboiidig , adj concise. 

ICortelijk , adj, bri'-jly. 

Korten , v. to sho-ten , to dedurt , 
to discount i liet haar korten , 
to cut oJJ' the hair ; iemand de 
vleajfels korten , to clip one's 
wings. 

Konlieid , ƒ. shorfness. 

Ivorting , f. aftiekking , discount , 
dgductiorj. 

Kortom, adu, in short , in a word. 

Kotts, adv. lately ; ik heb hem 
korts gezien, I sau/ him lately. 

Kortswili , f. jest. 

Korlswijltn , v. to j'jsf. 

Koitwieken , v. to clip tha wine,s. 

Koizel , arfy. lijk, adv, fretful, 
peevish , testiness. 

Korzelheid , f. frowardness , tes- 
tiness , peei/ishnfss. 

Korzelhooftli^ , a^y, heady. 

Kossem, de kwab Oüdcr dci\ hals 
ran tenen os , m. dew-lap vf 
an ox. 

Kost, m.. sjtijs, victuals , meat, 
diet ; g- zonde koft , whulfsome 
meat , or Vic/uals ;z\j hetfi den 
Lost laten aanbratsden , shf has 
Ist the ment burnt to f zijiicn 
kost betalen , to poy fvr ont-'s 
ditt y bij irninndin dtn ko't zijn, 
to board with one- ; hij is bij 
zijLen meester in de kost . At 
boards with his master ; zijnen 
kost winnen , to earn his br.-adi 
ko&tX'hool , ƒ. boardir'.g-x hooi; 
kostviij , adv, scotfreo ; iemand 
küslviij houden , to dtfniy one s 
char^rs ; kos' winning , livtjy 
hood ; Vostgang ,m./io jrdin^ ; 
kostganger, m bo^ird-r ; i.osi- 
ffeld , /;. board-mvnrj ; koit- KOU. 

kinderen, n. children that board 
in the school, 

Kostbiar , adj. expensive. 

ICojtelijk , adj. ani tii: precieus , 
coslh, ch:ir^eabla,sump!uouy; 
kostelijk gesteenle , prdcious 
si ones ; de tijd is kostelijk, tima 
is precious ; kostelijk g.istraail , 
j«7ïp/uo/ij/(;a5/,kusleiijk kleed, 
rich apparel. 

Kosiclijklieid , ƒ. swnpfuousnass , 
preciousness. 

Kosteu, f. costs,charffes,expences; 
op mijne kosten , at m) churf^es, 
vergecfsche koeten , idle expea- 
cüs ; groole kosten doen , to 
make great txptnes; op kos- 
ten gejaagd worden, to be put 
to expences ; veel aan iemanJ 
te koiten leggen , to lay o.it 
much money upO'i oue ; ko&t~ 
en "chadelooi , free of costs or 
damagiis. 

Kosten , V. to cost ; hoe veel kost 
I t, h<w much does it cos!? 

Koster , m. sexion ; kosterschap , 
sextons ojfice. 

Kot, n.cottat^e; duiveukot,p>e07i- 
house s vark< uskot , hof^-stye. 

Koten, met koten spelen, v. to 
play at hurklr-boncs. 

Kond , «f//, co'd; het is koud, it 
is cold y konde pis , stranffuary, 
or a dijficul'j in maltrf^ ivater; 
het kond vuur , 0;annrene, 

Kondachtig , adj. co'dtsh. 

Kunde , ƒ. cold ,froxt , wind; stijf 
van koude, siijf with coli; 
groole koude lijden , to endure 
much cold i eene folie koude , 
O sharp f rost, 

Kondlicid , f. coldnesx. 

Koudvorhtig , adj phUgmaticl. 

KoDB , f. stocki'ti ; «en paai kou- 
stn , a pair ofsloikmgs y zijden 
konï^rn , silk stocLinf^s; kou- 
si'ijbanJ, f. f^arier; een ridder 
vau dcu kous'iib.md , a kni^ht of 
the Kurtr-r; kouseukoopcr , m. 
hositr; koasenwiukel , it:. itock- 
ingahoj'. KRA. 

Kont , ƒ. talh , discoursi. 
Koutfu , f. to t -tH; 
Kia'er, n. plou^h-afiare, 
Koinv , f. c.ij^>; ; vogelkonw , 

hird-cige. 
Kü/.iju, vi'iuterraam, r,. cross-beam 

of a wtniiow. 
Rraap , f. coll.tr. 
Kraai , ƒ. croiv ; kruaijenucjt , n. 

crownesf. 
Kra.iijen, v. to crow. 
Kraak , f. cracl: 
KiaakbePD , n. f^ristltf. 
Kraakbeanig , adj. ë;ristJy. 
Kr.tikbezien , blaaawLeiaeu , J. 

b'.ll-bi rri<:s. 
Kraakste n , m. thm alote of a 

pl'/rnh , or cherry. 
Kiaakrinilelijk , adj. extraordi- 

nartly r.eit. 
Kraam , .f. booth ; koekkraam , 

^ingiurbr- ad ftind. 
Krtnm , kindcilx-d , ƒ child-bad ; 

m df krasni ÜRBen , to He in; 

zij nioct haast in de kraam, 

ihd isnrarher /jirif^ d)wn; in 

de kraam komen , to bc brought 

to bed; kraambewaarsler , /. 

drynuT.ie ; kraambeen, m. the 

hiisband of a /> i'i< in tv oman. 
Kraamkamer, ƒ. /)'"*: in room, 
Kraamvioaw . ƒ. a .'ytr.f^ in woman. 
Kraan , tajkiaan . f. tap , cock ; 

kopriin kram, bruss cock ;\v^\i- 

t( n kr.^aii , wnod-.n tap. 
Kraan, bijsclikraan , f. crane to 

hoi.it up ^"ods ; kraangeld , n. 

cranage; kiaankinJ, ii. on'- that 

labours ut a crane; kraan, 

kraauvo.el , m. crane , (u bird 

so calldd). 
Kraanwen . klimweti, v to scratch. 
Krab , kial.b.1 , f. scratch ; krab , 

f ene 5oorl van vitcL , f. a sea 

crab, 
\\i»hht\:\nT,m..icratcher,scrawler. 
Krabbrlfo , met de pen , v. to 

scribble , to scrawl, 
K-abbrn , f. to scratch. 
Krarbt, ƒ. /'üM'ff/-, firtue,itreni(th, 

Jorce ; ecue wel, dte notf iu KRA. 125 kracht is , a lau/ atill in force ; 
nit kracht van zijaen lastbrief, 
by uirtue of hii commi.'Siun, 

Kracbtdadit; , alj. lijk ^adf.eJfiC- 
tuul , ejf-ctualiy . 

Krachtdadigheid f.'^Jfi •acy,enefgy. 

Fvracliieloos , a<lj. waak, 

ivrachtclooshcid , f. u/ttnknea'. 

Krachtig , aij,pow:rfiil,stro'ii;, 
eff'erliial, nf:ri.'0us, encrt^ttical; 
kraclitig b.er, strung bet-r. 

Kracbli^lieid , f, alron^mss, 

Kracbtiglijk , adv. efj,.ctually. 

Krak, /Tl. crack; de mast lieeft 
eeaen krak weg, thi mast hat 
a crack. 

Kr.ikeel , n. quarrel , contest , 
strtft ; krakeel 7.oek>'n , to piek 
a quarrtl ; krakeelioeker , m. 
lilif^tous man.,<i uarrelsome fil- 
lüw ; krakeelzuclit ,f. Ittit^ioua- 
ness,quarreisome huntoar; kra- 
keel^ucbtig, adj. 1:1 if^ious. 

Krakeelaciitig , alj, quarrelsone y 

lltl)^.UUS. 

Krakeelen , v. to quaml ,jarif;le , 
wrant^le , jarr. 

Krakecler, m. quarrelhr. 

Kiakecl»ier , ƒ. quarrelsome u/a- 
man. 

Kiakcu, f. to crack. 

l\ram , f. staple. 

Ivrameu, oiikramen , e. to eitpost 
to sale , to trade. 

Kiamcr , m. p.d.'ar; ij/.cikra- 
raer , iron mu .f^er, 

Kraniciij , f. fediars ware. 

Krammen , v. to f asten with ivira. 

Kramp , f, cramj'. 

Kranipig , adj. subject to cramp , 
spasmaftcal. 

Kiauk , adj weak ,sick , brittlt ; 
dunj-krank , sick to death. 

Krankheid , ƒ. n'eakneis,sickness, 
bri: tleness, 

Krai'kle , f. sikness , iUness. 

Krankzinnig, adj. \\\V.,adv.bra''n- 
sick ; kraiikziniiicliui* , n. bed- 
lam , hospital for madj eo^le. 

Kraiikziiinighcid , f.freniy. 

h.idu» ; f. guria/id f chajdet , cir- u5 KRI. clef ; rozenkrans, i^irlana of 
roses , rosfi'-y' ; pikkrans , hoop 
of pitrhed cords ; kranskroid , 
71. marjoram. 
Krap , ƒ. nolch. 
Krap , meekrap , ƒ. madder. 
Kra», ƒ. scratch. 
Krassen , v. to scratch. 
Krasser, f. worm C/or agun). 
Krats ,f. scratch. 
Kratsen , f. to scratch, 
Kranw , f. scratch. 
Kranwazie , schnrfc , ƒ. ilch, mar^- 

^iness. 
Kraiiwel . rn, crampiroi. 
Krel) ,krib, ƒ. manger. 
Kreeft , m. lobster. 
Kreek,./", creek , channcl. 
Kreet , f. rry . shriel ; zij |»af eenpn 
jjïsc'iijkpn kreet, she made a la- 
mentable cry. 
KcfKPlip , fi'ij. sfubhorn , wilful , 

obstinate , peevish , morose, 
Kreits , m circle , circuit. 
Krekel , m. crickat. 
Krenp , v. carrion. 
Kiengen , v. as een schip kren- 
gen , to careen. 
Krenken, v. to wcaken, hurf , 
lufsen , in<'alidile; iemind in 
zijne eer krenken , to lessen one\s 
rej)utalion , to impiir one's 
credit. 
Kronker , m. wealener. 
Krenking , /. weakeninff, hurting, 

dfhili/dtion. 
Krenk , f, crumple. 
Kreukelen , kiruken,»'. io crumple. 
Krrukcli^' , ad), crumplir.g. 
Kreunen,*', togroan, whimper. 
Krcnpel , adj. cripple , lainf. 
Krcupt-I l)06ch , n. bitsh , thicket. 
Kreupele , m. larne man , cripple. 
Kreiipel|,'ra» , n. knot-^ras, 
Kreupellieici , /". lameness. 
Krevel ,ƒ. ilchinfj^, lascifiousness. 
Krevelen,!/, toitch, crowl. 
Krib , zie kreb. 
Krib , kribbig Tronwmensch , f. 

crtss ii'omdn , shrr.w, 
KiibLi;; , adj. paevisk ^frouaid. KRIJ. 

Kriek , f. black cherry 

Knek^n van d'n dag', n, peep of 

day , break of day. 
ICrekje, n. cricket. 
Krielen , V. to crawl , swarm ; de 
maaijen krielen inde kaas, thf 
mant^ofs crau'l in cheese ; bij 
krielt van Inizen , ha swartt» 
with lice ; de straten krielden 
van raenscben , the streats 
swarm-^d with people. 
Kriewelaar, m,. craufler. 
Kriewelen , f. to crawl. 
Kricvveling , f. crawling. 
Krijg, r«. war; krijg voeren, krij- 
gen, to mak" war; den krijg 
volgen, to foUow the war; 
krijgsbanier .f. bainer of war ; 
krijgsbelioefte , f. necestaries 
of war, amnunition ; krijg»l>e- 
zetliiig, f. KO-rrison; kiijgs- 
daad, f. rxploit , at-^hiefemvnt; 
krijgsdienst , m mil-ta'y sert'i- 
ce ; kiijgsgeri edscbap , n. In- 
struments of war, warlike 
tools ; krijgstjevangfn» , m. pri- 
soner of w ir ; knjgsbandel ,m. 
exercise of war, military em- 
ployment ,■ kriigsiioer , n. army, 
host; kiijgslield , to. heto^ 
champ'on , warrior ; krijgs- 
kans ,f the hazard or chance of 
war; ktijgska», f. military 
chest ; krijpskueclit , m. soldier f 
kiijgskiiiist , /'. mtlil.fy art; 
krijgslegor , n. army ; krijgslisl, 
f. stratat^fm of war; kr^gs- 
lieden , m. soldter<s ; krijgsman , 
m. warrior , warlike man ; 
krijgsorde , ƒ. militwy order; 
krijgsoversie , m. g'mral ofan 
arm} ; krijg^rai^d , m. council of 
war, court martial ; krijgsregt, 
n. the martial or military 
ex (tl ton; volgens krijgsregt 
vn\\ij/.in , to tn b^ martial 
law ; kriigsl<iern«iing ,f. prepa- 
rationsfor war ; krijg»logt , m. 
iciirliie fxprdition ; krijgstucht, 
,/". militor} fiis ipline ; krijgs- 
taig , n. wurlike imtrunktnts i KRO. 

krijifiTollc , n. sol liera ; krijpi- 
wactit../". rnilitttry^uard, krijgs- 

krij|,'svcrri(ftiug, ƒ. military ope- 

ratton. 
KrijjfD , brkomen , v. to get , to 

ovtirrsach ; B<?ltl vaa iemand 

krijijen , /j <e/ rnoni-y of one ; 

kiudcr»*!! kriju»-!! , to ^et r/rld- 

ren ; ik km lieiii nift krijj^ca , 

ƒ can nat oi'grrcach him. 
Krijgsliafiip , a 'y- faliant , cou- 

raaeoiis , marlial. 
Krijiclicn , v. to cry. 
I^rijl , n. chalk, 
Krijiacliii? , adj. chilly. 
Krijten f. to rr> , to we-'p aloitl ; 

Lot kind krijt , /A» child mes ; 

zij krofl bijster , sh* cried ex- 

ceedingh . 
Kiijtni , nu'l krijt besmf^ren , t>. 

t(i c hal Sr. 
Krijter , m. r-> «r. 
KrijtiMg , /*, cry ing. 
Kiikkeniik , /. crah. 
Kritiiprii , V. to shrinh , witklc ; 

hij ki'iiiipl vnii kuude , he shrinks 

i^ith cold. 
Kiimpi-r, m. one that shrinks 

ivilh cold. 
Kiimpini;, .f. shrtnLinu^ ; krimping 

in den Luik , ivringint^ of the 

guts. 
Kring ,m. cjVcZtf, rinff ; kring^van 

mensclien , rinff cf people ; 

kritipswiji*: , adj. circleu/ise. 
Krinkrl , tr.. curl , turn, bend , 

wrinLle. 
Kiinkr-lrn, v. ia wind ,curl, turn , 

tiTinklg, 
Kriiikclig, ad;, and adf. f all of 

turni/i^s , < urtnd- 
Krioi-l , n. swarming. 
Krioelen , «•. tj crawl , swarm. 
Krip , n. car/w. 
Kristal , n. crutal. 
l\roej; , f. pul'y tavern , or tip- 
Itr.t; huus» ; kroij; liuaden , r. 
to krep a p-'if^ tavern, or tij>- 
Itng house ; krorfjiioudcr , rn. 
p«tiy t avcrn- keeper i kroe{;loo- KRU. 127 per , m. frequenter oftippling 

houses, 
Kroe» , m. drinline^-cup. 
KroL-1 , adJ. friilad; krocihaar 

friz'ed hair. 
Krokodil , m. crocodilt. 
Krollen, f. to waifl a-: cat.i ; liij 

loopt uit krollen , he f^oivs * 

caterw zwlini/r. 
Krom , adj. crooked ; kromsrlilip , 

adJ. somfwhit crooked ; ktom- 

been , m. crook-l gt^Kd , oae 

that has crooked /<•«.<•. 
Kiommen , u. to bend , bou^. 
Kromiials , m. one that hls a 

crooked nuck ; kromliooro , m. 

cornet ; kromhout, n. crooked 

piece of timber. 
Kiomlieid , ƒ. croukednesf. 
Kromte , f. bendin^ , turning , 

winding, 
Kroni'ik.y". chroniclr. 
Kronkel , rn. bend , windi-ig. 
Krorikt-len , f', to bcr.d , •^^i.ij, 
'CrDiikeliglicid , ƒ. crooktdness. 
Kroon , f. crou/n. 
Krooncn , v. to crown. 
KiooiiiD'^ , f. crowning , corora- 

tton, de kroonin^s eed, the 

cororiaiion oath. 
Kroo» , 71. duck weed; kroofjei , 

ƒ. damsons. 
Kroott , nageslnrlit , n, linesge , 

issue , progeny . 
Kroot , f. red beet. 
Krop , m. erop , go-ge ; die rogrl 

lieel't tenen grooti n krop, that 

birdhasagreal erop,- liciiteckt 

bem no(,' in den krop , it etitt 

iticks in hie stvnach ; krop- 

zweer , f. king's efil. 
Kroppen, e. to crum , aUo te 

stomach. 
Kfopprr, m. crammer , also o 

jiigeon with a large erop. 
Krop>;iljde , f. cabbagf-letluce. ^ 
Kiot , klem huisje , n, little pallry 

house. 
Kruid, n, kerk, wort , /frats ; 
lepelktOid , li-pelLladiu ,spoon , 
wort ; kiiiid, specerij, tputs ; isS KRU. kraid ïn tien kost doen , to put 
■tpices in th' vi et ualx i\.Tu'\dnv\\ 
tip, ad), like to h-rb.i / kruid- 
boek , 11. /le'-bary, hrrbai ; krui- 
den , n. herbs ; kruid , bnskriiid , 
n.ffunpoif'tffr ; hij licift al ziiti 
Iraid vtTschotcu , /ie Aas slut, 
away all his fcun- poifdtf ; 
kruidhcoTj , m. a horn for^un- 
powder; kruidliiiis n. mat^::z.ine 
where ^un-jwwd-tr is kt-pt , or 
a house whi-re il is madti ; 
YiMiókamev .f i^m-s'Owder room 
in aship i kruidmaal , ƒ èa/zcfa 
lier ; een bandelier met kruid 
maten , set of bundiiliers ; 
kruidnaolcn , m. gun-powder 
mill. 

Kruiden , met kruid bestrooijen , v. 
to seasori with spices , to spice. 

Kruidenier, m. f^roccr. 

Krcideiij , ƒ, grocety. 

Kruidkenner, krnidkandige , 772. 
herbdUtii, 

Kruidnagel , m clows. 

Kruijen , V, to carry on awheel- 
barrowjo drire a wheelbarrosxf. 

Krcijer, m. one t/iat carries goods 
on a wheel-barrow , pur ter. 

Kinik , /. earthen vesiel , urn , 
cruise, 

Krnim , f. crumb ; kruimen , or 
ktniniels van brood , crumbs of 
bread. 

Krnirutlen , r. to criimble. 

Kioimelig , adv. crumb!:}. 

Kruin , ƒ. the crcwn of the hrad ; 
gesclioicn kruin , shaved crow--. 

Kiuipen , e. to cret-p, crawl; krui- 
pend pedif rte , creepin^ cr>atu- 
res;'^'' wind kinipl naar hetnoor- 
denjhewindtiirnsto thenorth. 

Kruiper , tti. creeper. 

Kruis , n. cross ; krnisbessen , ƒ. 
plur. goosebcrries i kruisfj^zani, 
m. apoflle ; kinisvi-nrl , f. ciu- 
scde , holywar; kiuiswetf.m. 
cross-r< ad , awo^ uheie Iwo 
roadsmrct; kroi«w'e)k,n, crti.vjr- 
work i kruiswijk*, adv, cross- KUN. 

Krniseling» , adu. crosswise y net 

ile beeueii kraiselings zillrii , 

to sit crossbgged. 
Kr.iiscn, V. to cruise. 
Kruifcr , 177. cruiser, 
Kraifif^en , aan bet kruis hecbtea , 

V. to crucify. 
Kru sko£i, n , n. iransom,'^ windoiv, 
Kraiwaf,'>-n , m. wkeeL-barroiir, 
Ksuizet'l , T). strap. 
Kruk, f. crutch; op krakken 

gaan , to go ii^'.th crutchss. 
Krakken , sukkelen , »'. to lot/er- 

linger. 
Kral , f. curi , winding, b 

krullen vati bout , shai'ings of 

ii-'ood ; krullebol, m one that 

has curltd hair ; krulijzer , n. 

curling iron. 
Kiu'.len , f. to curl , crisp , n'ii.d. 
Krul'er, m. curler. 
Krnlling , f. curling. 
Kucb , f, cough. 
Kodde,/. Jlock , herd ; kadde- 

boeder , m, herdman. 
Kogrcben , v. to cough. 
Ivuif , ƒ. crest , erop. 
Kuijcr ,y. «(^a/i- ,• om een kuijerlje 

gaan , to take a walk. 
Kuijerfn , v. to walk slowly. 
Kuil , m. hole , cave , den , pit i 

leeuwet'kuil , lion's den. 
Knip , f. tub. 
Kuipen , v. to work as a coopir ; 

to canPüss , court y to put in, 
Kniper , m. cvoper. 
Kuiscb , adj. lijk , adv. chasteJy « 

clean l^ . 
Knifccben , scboonmakcn , V. to 

muke clean. 
Kuit ^rn.calfoflhe leg; viscbkuit, 

spüun offsh; kujlti, kuilvistb , 

f. spauTur. 
Kunde,/, knowledge , science ; 

nieeikuiide, f(eomitrj\ ; Rterrc- 

kiinde , astronomy ; zedekoB- 

de , morals. 
Kui.dijr, ad), lijk , adj. skilfvl , 

uci/Uiiinted ; km tligbeid , ƒ. nv~ 

tton j science , kru.wle< ge. 
Kuunc , ƒ, sex i vauuc \rüuweJ>j- KWA. 

\e kanne , o/ Iht fem ile sex. 

Konst.y. ar// de kanst loopt om 
l)i()od , art is bttt a l> t^^c ir/\ 
thintf, art jieiis bit littï^. 
giin; letterkunst, spra.ikkanst , 
^rammar ; rijlVrkmist , arith 
metic ; zaïif^kurist , mtMsic ; ile 
zeven vrije kiin«ten , the sriven 
liberal arts ; kuiutfjercedsclMp , 
n. en^ines , machines ; kunst- 
kenner , m. know-r of arts ; 
kunttlievend , adj. loi'in^, or 
favourin^ arts; knustrijk , ver^ 
artificial , knnst\voor<l , /j. term 
of art ; kunstwerk , n, artificial 
wort. 

Kanstennar, m. artist. 

Kanstpenootscliap , J'. society. 

Kunstpreep , m. artifice. 

Kunstig, adj. artificial ; artf ui. 

Kau-slkamer , f. museum. 

Kanstnifpster , m. artificer, 

Kundtrcdenaar , m. lo^ician, 

Knnslsliik , rt. masterpiece. 

Kuren , f. pranks , tricks. 

Kark , 77. cork ; kutkeatrekker , 
cork-screw. 

Kus , m. kiss. 

Kussen , v. to kiss. 

Kussen , 71. cushion ; oorknsscn , 
pillou/; speldekosfen , pincush- 
ion. 

Kussinp , ƒ. kissine. 

Ku»t , ƒ. coast, shore ; op de kost , 
near the coast, near the shore ; 
lau^s de kust zeilen , to sail 
aton^ the coast; kaslbewaarder, 
771. coaster. 

Kustin^, f. pay ment by parcels, of 
lands or hou.sfs ; knstinpbricf , 
m,. bill , vr bo.id , whereby it 
appears what tht buj\ er of a 
house or farm is still paj ir/g 
for it to the selhr. 

Kuar , f. trick , Jestinff ; cure. 

J\waiï ,arlj. bad, til, euil ,mis- 
chievous , wicked ; kwade men- 
idicn , evil , or wickedpeople ; 
kwaad , looinip , ane,r^ ; kwaad 
xvorden , togrow angry ; zij wa< 
»«er kwaad op heiu, iht wa4 KVVA. 127 

vary anffy, or wrath with him{ 
kwaadaardi); , adJ. lijk , adi'. 
ill-tatured , maltcious , ma~ 
lignait ; eenc kwaadaardige 
koon» , a mali^nant f f ver ; 
kw.iadaardiglieid , ƒ. malice , 
lU-nature, mali^nancy; kwaad 
doen , V. to commit evil , 
evil doing; kwaaddoener, m. 
mahfuctor, crtminal ; kwaad- 
heid , ƒ badness , wickediess , 
malignity , ant^er ; kwaad^pre- 
ker , 771. slandeler ; kwaad- 
stoker , 771. inciter to evil ; 
kwaaditokend, ttï. m'schierous / 
kwaadwillig , aij. lijk , adv. iU 
will d, malevolent ; kwaadwil- 
liglieid, ƒ. lil will, mjUvolenee, 

Kwaal, /. disfUie , distemper ^ 
malady , infirmity ; met vele 
kw.Tlen belieLt , troubled with 
m ir.y distempers. 

Kw ;ib , f. wtn. 

Kwak ,f. tale , or merry jes*. 

Kwaken , als de vorsclien , v. to 
cruak asfro^s. 

Kwakkel, /a. ijiiail. 

Kwakkel winter, m.soft winter. 

Kwakkrizii'kte , ƒ. lingering in~ 
di^position. 

Kwak/.alver , 771. quack , mountt- 
bank. 

Kwalijk, adv. Hl, wron^ , not 
well ; kwalijk er uitzien, /» 
look Hl , to be indisposed ; kwa- 
lijkheid , ƒ. squeamishness ^ 
faintinirfit. 

Kwanswijs , adv. as if, forsooth. 

Kwant , m. fellow, young bladê ; 
een ongebonde kwant , a de- 
bauched fellow, 

Kwantsthiar , 771. one that speruls 
awa\ his money with conti- 
nual bartering. 

Kwaiit.selen , v. to scoss, to squan- 
der to spend away . 

Kwartel , m. quall. 

Kwartier , n. quartir ; ren kwar- 
tier, kwartier uurs , a quarter 
of on hour ; coo kwartier gaani , 
as f ar as one can go tn a quar- 

r 5 fjo- Kwir. KVVI. f er of art hour ; hinnen een 
kw.irtier , wit/tin a (ju T-rttr of 
an hour ; liet eerste kwartier, 
the first quirtar ; het laatste 
kwarii"!- , ïhe last quarter ; een 
kwart irr van ceii scliaap, a qaw- 
ierof mitttm ; om kwartier roe- 
pen , nm lijfsjfon^ide biddrn , io 
callfor q-tart-r ; kwartier pe- 
ven , liet leven schenken , to f;ive 
quarter; winter kwartieren, win- 
ter-quarters ; kwartieren , e. to 
quarter; kwaï tiermeester , m- 
quar'er-master. 
Kwast verw kwast , f. painting 

hruxh ; knot in wood, 
Kwastig, adj. knotty. 
Kwe ,.f. quince ; kweperenboom , 
m. qiiince-tree ; kwevleesch , n. 
marmalade. 
Kweeken , v. to cherish , nourisU., 

plant, 
Kwcekelinff, m. pupil. 
Kwcekeiij , /. nwssry-^arien. 
Kweekschool , ƒ. seminar y for 

learning. 
Kween , f.acow ihatnever hsars 

a calf. 
Kwclachtis , adj lijk , adv. vsxa- 

tious ,t rou h les ome. 
Kwelen , v. to sing. 
Kwelgeest , m. kaunting-spirit , 

troublesome person. 
Kwellen , v, to vex, trouhle, tease, 

pester. 
Kweller , m. pexer, troubler. 
Kwelling , f, vexation , trouble. 
Kwestie , ƒ. qufstion, dispute. 
Kwetsbaar , adj. vulnerable. 
Kwcts<!n ,f, lo wound,hurt ; zijne 
eer Ivwciscn , io blamish Ais 
reputation. 
Kwt'isnur,y. wound. 
Kwezel, ƒ. nun i kwczelaar, m. 

hypocrite. 
Kwezelen , y. to bekave oné' 9 self 

/lypocritically. 
Kwijl , /. .ytiltle , driuel, slaver ,• 
kwijlhal) , m. driuehng child ; 
kwijlslab ,./! bib. 
Iwijlen , V. to driveL Kwijling , ƒ. drii>el!ng. 
Kwijnen , rn. to lan^uish , to pine 
aivay , to droop , linger ; een 
kwijnend leven , a languishinK 
life, a lin^erin^ l'fe; ecne kwij- 
nende ziekte , a linn'ting dis- 
ease , a languishing sicknesi ; 
eene kwijnende koorts , a hectic 
fever. 

Kwijt, adj. lost, ridofi ik hen het 
kwijt, 1 have lost it ; zich iel» 
kwijt noaken . to K^-t rid of a 
thine; ; ik heb het mij kwijt 
gemaakt , ƒ hare put it ojf ; 
kwijt raken , to lose , to <e/ rid 
of, lo btdifUueredof ; ik hen 
mijn horologie kwijt, I have 
lost my watch , / am robbed of 
my watch ; hij is de koorts 
kwijt, the a^ue hasUfthim; 
ik raakte hem kwijt , I gat rid 
of hun ƒ kwijt wezen , kwijt 
2'jn , to be rid of; kwijt wor- 
den , to lose 

Kwijthricf , m. ree tipt, discharge. 

Kwijten, ./. to acquit , discharge ; 
zich kwijten, to discharge , or 
acquit hmself, to perfo-m 
one s dufy; zich van zijnen pligt 
kwijten , to discharge his dutr ; 
hij heeft zich wel gekweten , 'he 
nas acquit tedhimself well. 

Kwijting, ƒ, acquit t ing. 

Kwijtschelden, v. to acquit, dit'- 
charge , remit. 

Kwijtschelding , ƒ. discharge. 

Kwijischrift, n. receipt. 

Kwikstaart , m. wag-tail. 

Kwikzilver, n. quick silver, mer' 

CUT^ . 

Kwinkeleren, v. to warble , to 

sint^ , to make rnelody. 
Kwinkslag , m.pun. 
Kwiiilin , ƒ. tricks. 
Kwipsch , adj. squeamish. 
Kwispel , m. sprinklfi ; kwitpel , 

kwast in e£ue bedstede , aus- 

pent-ory. 
Kwispelen , v. to briish off wifh a 
jringe; kwispelen met den staart. 

kwisfelsiaorleu , to wagtht tail LAA-. 

as do-; 9 do. 
Kwistarliiip, a'lj, laviih,prodit;al. 
Kwisteii , f-, to spend , si/uander, 

i au is/l. 
Kwister, kwijtgeld , kwisl^ord , 

kwistprntiiiig , m. spondthriji , 

prodii^al. 
Kwistig , adj. liik , adif. expensive, 

lavish , iinthrifly , profus^ 
Jiw'iitifiUrid , f. prof usedaess, pro 

dif^altiy. 
Kwistin» , ƒ. spendineiaway. 
Kwitantie , f. acquittance , re- 

ctipt. 
Kwotisalic ,/. asaessment. 

LA. 

J_i» , lade,./" drawer,h'>x. 

Laadg'.it , n. thi" iotich-hoie of a 
f^U'i;\a'^^W\n\A ,v. prime- po wder. 

Laai^, aij low, humble ; 7.icli laag 
Jioiiden , fa keep low ; oth laag , 
beloiu , down ; lagerwal , daal- 
de wind op aankomt, in the. 
tee-^ho'e f ihat rho^e a^ainst 
which the wind blows; laag 
water , n. neap-tide. 

Laap , f. la_\ , roif ; eene laag 
kalk , a /u'v of mortar ; eene 
laag pfschntt , a row of ^uns ; 
de volle laag geven , to firc a 
hroad-side ; laag , liindcilang , 
ƒ ambust , hint<^ inwait ; la- 
gen-legger , in. ensnarer. 

Laaglioid , ƒ. lowness ; laagte, ƒ. 
lowncss ,louf place f valley. 

Laan , f. iane. 

Laar* , ƒ. boot ; gelaarsd , booted. 

Laat , adf*. late; liet wordt laat, 
it i^rou's late ? Iioe laat i« liet, 
what time of the da\ it is ? 
what time of the nt\^ht it is ? 
what o' doek is it ? 

Laatdunkend, adj. conceifed, self-~ 
conceited , preimmptuous. 

Laaldankeiidlieid , ƒ. arrogancy , 
coiceitedn<ss. 

TiaatKt , Slip. the last. 

Laaisielijk , adf. fmaVy, 

Laaaw , adj. lukewarm. LA'K. 131 Labbekak , n, labljckakster , f. 
fattli'itft^ossp , babbler, 
' Labbekakken , v. to prattle , rhat. 

Labber, adj. as : eeiie labbere koel- 
te , a litile ff a/r. 

Lïbberrn , v. to riijfle. 

Lar'i , m. la<j^hfer. 

Ladder , f. In Ider ; de S|>orleji 
eener ladder , the steps of a 
laddi^r. 

Lade , ƒ. draw er. 

Laden , v. to lade , charge , load , 
freie^ht ; een icliip laden , to 
la iii a ship ; een roer laden , to 
loai af;un. 

Lading,/, cari^o , loadinf^ ; bij 
beeft zijne lading , he is suj/ï- 
ciently laden; he has as mucfi 
as his vessel can carrj . 

Laf, ndj toofrrsh., insipid, unsa- 
vtiur) ƒ la 11 e kost, victuals that 
have no relish ; eene lalTe re- 
de , an insipid or sil') discour~ 
se; lafbailig, adj. lijk, adt', 
1'Ptd ofcotra^e, Jainthearted; 
lafl.artiglieid , ./'. cowardice ; 
laflieid ,f.frf.shness. 

Labnis , ƒ. rrfreshment. 

Lagriicn ,f./o lau^h ; in zijn' vnisL 
lagclirii , to lüf^h in hissleave ; 
nl lagrbende , lautchint^'y ; Lg- 
cbensw aardig , ridiculous. 

liigcbing , f. lauf^htnt^. 

Lak , smet , m. blemish , stain. 

Lak , zegcUak , n. sealinf^-wax ; 
zaad lak , serd-lack. 

Laken , n. cloth ; talellakcn . ia- 
ble-ctotfi ; laken , slaaplaken , 
ehert, bed sheet ; scboone lakens 
leggen , f o loy clean sheets on 
the bed ; lakeiibercidrr , m. 
draper : lakinbal , ƒ. drapers~ 
hall ; lakenbaiidclaar , m. c/ofh- 
ler ; lakenkooper, m. cluth- 
merrhant, woollon-draper; 1«- 
ki'nstopper , m. l.ikenstopitcr , 
f. Jirie-drawer ; bikenvoldvr , 
m.Juller; lakf nwinkel,/7i. cloth~ 
shop , lakenv. ixt'rij , J. draper) . 

Laken , kwaad keuren , raitprij- 
zea,»*. tu blame,shfrht,despis€; 
E 6 192 LAN. laak hem da.-irom niet , (Iovl t 
blam<i kim, for that, 

Laker , m. bfimer. 

Liakkei, m. lacquey. 

Xiakken , v. to seal , to seal up, 

liakmoes , n. orchal. 

Liakwerk , n. farnish. 

Xiam , kreupel , ar(/. lamt ; lamme 
hand, Iwne hand; lamme re- 
de , la Tie speech ; lam maken , 
to maie lame. 

Lam , n. lamb; lamsvel , n, lamb's 
shin. 

Lamhei 1 , f. lameness , païsy, 

Larameken , n. lajiibkin. 

Lammeren , v. to yearn. 

Lamoen , m. lemon. 

Lamp , f. lamp ; koperen lamp , 
brass lamp ; brandende lamp , 
burning lamp ; lampolie , f. oil 
io biirn in a lamp. 

Lampet , n. ewer , laver ; lampel- 
scliotf 1 , f. bason belon^ing to 
an ewer. 

I^umprei, ƒ larT:prey,asort ofjish; 
lampreitje , n. _')Ofing rabbit. 

Lamsbniu , ƒ. leg of matton. 

Lamsvleescli , n mutton , lamb. 

Lancet , n. \lijm , ƒ. lancet. 

Land , Tl, land , ter zee en te 
land, b') sea and land ; te land 
reizen , to travel by land ; op 
liet land wonen , to live in the 
country ; een afgelepen land, 
a remote country ; heele lan- 
den , hot countries ; het land 
honwen , to till thegronnd ; het 
land mesten, to madure t^'/e 
ground ; laudmeten , to survey 
land, to measure the ground ; 
aan land , of te land konifn , 'o 
come on .shor<i ; het land verla- 
ten, 'o leave the country ;'' ^zwA^ 
(cliepen , men of war ; 'slands 
ffcbrnik , the cui,tom of the 
country; 'slands wijze, th/r 
fashioi of the country ; land- 
besthrijvrr, m, g' ogrupher ; 
landbesclirijviiig , ƒ. geogrcip/r) ; 
iaiidbe/.iiter , m. a landrd man i 
iaudbuuw ,m, tiila^e ^husban- LAN. 

dry , agriculture ; landbouwer, 
771. husbandman ; landdag , m. 
cvnt^ention , diet ; lauddief, m, 
cm.bezc.ler,purloiner ; landdier, 
n.terresfrial animal ,\ .M\<liirost, 
m. country sheriff, a lord of a 
m.anor ; landjonker , m, country 
gentlr-man ,)eoman; landkaart, 
f. map ; landleven , n. country 
life; landloopar, m,, vagcir- 
bond; landlieden , n. co-mtry 
men, country-folks ; land- 
magt , ƒ. country forces ; land- 
man , m, counrrj-rnan ; land- 
meter , m. surveyor , ffeome- 
tricim ; landmeetknnde, ƒ. geo- 
metry ; landmeting , f, m,easu- 
ring of ground ; landmeelkua- 
dig, adj, geomttricalilixndsdon- 
■we , ƒ. soil,country;teae\rac]it- 
baie landsdouwe , a fruilful 
soxl ; landpaal , rn, Inndperk , n, 
limit , buund ; landn-gt , n, the 
riiiht of a country ; landreg- 
ter , m. sheriff ; landreize , 
f. voyage èj /a«ci ƒ landschap , 
n. proi/inc* , region , country ; 
een landschap, in scbildeiij , 
a landship ; landscheiding , f, 
boundary ; landgenoot , m. 
compatriot ; landslieden, m, 
one's couritry-men; \\tlz\]Q zij- 
ne landslieden , thiy are his 
country -men ; landsman , m. 
as : hij is mijn landsman , he 
is my country-man ; land- 
spraak , f. country diaUct ; 
landstad,./", inland tüivn ; land- 
streek , f, region , part of thit 
country ; landverraad , n, high- 
treason ; landvel radfr , m. trai- 
tOT ; landvlngtig ,adj fugitive; 
landvolk , n. the country people, 
the nat 'Ion ; landvoogd , m. the 
governor of a country, a d#- 
puly; landvoogdes, ƒ governess; 
landvoogd ij , f, gaiernment ; 
landweg , Tn. hinlni'ny ; laiid- 
\\\\u\ , /II. land tfind , a wind 
blotfing at set timesfrom the 
land towards the staf l<uiüc LAN. 

««ken,/, ajfairs of th» country; 
Inrid^aat , m. inhabitant , na- 
tive of' a ronntry ; tle landza- 
tf II , the inhahitant.t , the na 
tion ; laDtUiekte , ƒ. epidemi- 
cal di.tease, 

Laiidaaid /'. nation ; de. Engelsclie 
landaard . the En^lisk nJ-lion. 

Landen , v. to land, accoast; Iiij is 
peliikkifï geland , he is haj>pi/j 
landud. 

Landerijen , ƒ. lands , grounds. 

Landgoed , n. estate in the coun- 
try ; landheer , m. lord of tht 
manor. 

Landing , ƒ. landing. 

Landwaarts , adf. towards the 
land; landwaails in, towards 
the innr-rp trts of f heiand. 

Lang, ad), lont; , tall ; Iiij droeg 
Jieil lang liaar, Ao wore Perj 
lurtt^hair; lat.g v.in adem , long 
uinded; Inng geleden, lon^ 
ag;o ; al over lang , l»n^ sinci^ ; 
lang te voren , /o«< bef o-e ; 
lang voor zijnen dood , o lon^ 
while before his death ; lang le- 
ve de koning! lonn lii^d thr 
king y Godsave ihekinu! lang 
uiiMijvPu , to ito;y vut a ^rrul 
while ; lioe lang , hoti' long ; zes 
jareu lacg , for sixyear.i to^^e- 
ther: ten langen laalsie, at lust, 

finally. 
L»ugAchtig,adJ.lon^ish,somewhat 

lon^, 

Langbeen , m. lorc-hngrdfelloif, 
one that has lonff We;s, 

Langdradig , adj. i^rolix. 

LangdiiriB, adj. lastin^ , long, 
durahle, 

Langdurglieid , ƒ. coitinuance , 
durableness. 

Langen, »'. to retich . f^ive ; de 
liaod langen, to lend a hxrd; 
lang mij de Kaw^ ,rta> hmv the 
tongs ; langen , langer worden , 
to 1,-ngthen ; de dngeii begin- 
nen Ie langen, tht dvys begin 
to lengthen, 

Lai gei , n, taie-lace. L\P. 133 Langhal*, m. lon^ nech. 
Langharig , adj. lon^ haired. 
liMiiglieid , f. lengh. 
Lan;,'levend , adj lung-liued. 
Langlevf ndlieid , ƒ. longevity. 
Langrnoedig , adj. li)k , aif. long 

S'ijj'^ring , forbtiari-ig. 
Langnioidi^Hieul, f. loig suffaran- 

ce . longanirnity . 
Langi, adf. along ; lang* de straat, 

aloag th: Street ; laugs de ze« , 

by the sea stde. 
Langstlevende, adj. the longett 

lifer. 
r.angle , lengte , ƒ. l^ngth. 
Lmgiong, m. and f. prattler , 

ch itterer, blib. 
Langwerpig, adj. oblong; lang- 

wei^iig roud , ui^af. 
Langwijlig, adj. hik, adv. long- 
lust mg , long winded , ttdious; 

eru langwijlig gesprek, a long- 

winded discouri,e. 
L.ingwijligheid , ƒ. long-conli- 

niiance , tediou.<iness. 
Lantjziam, arf/.lijk, adf, slow, lin~ 

grring, tard^^ ; hij is langzaam in 

7ijn wftk , he is slow in hit 

ii'orl; langzame dood , lingering 

diath i van l.ingzanaer band , 

f:radual{} , b_} degrees. 
Langzaamheid , f, slüwnest. 
Lans , f, lance. 
Lantaarn,/, lanthom ; dieven- 

laiitaarn , dark lunthorn ; lan- 

taanimaktr, m. lanthornmaktr. 
Laülaarnopsltker ,m. lamplighter, 
Liinterlaut, m. slug^ard ; luzj- 

bonei. 
Lanterfanten ,v. to bj idU , to tit 

stin. ^ ^ 

Lap ,f. patch , remnant of stuff ; 
een lap op eenen lok zetten, to 
set a iHit^^i upon a loat ; lapje 
van het oor , lap of the «ar / 
lappen en leuren , rags and 
tr-jles, lapwerk, n. patch work ; 
lapzalvrr , m. mcuntebank. 

Lappen , v. to patch , mend. 

Lsppeuniarkt ,/. rcig-market. 

Lap^er, m. lutcher; •cho»»- 
* 7 rSA LAS. lapper , cohler. 

Lapperij , ƒ. pafchinff. 

Lïpwerk , n. pitchwjrl-, 

Lapzalver , TO. quack-doctor. 

Lapzalverij ^f. (/uackin:^. 

LarJcren , u. to lard; lardeer- 
priem , m. tardine-j)in. 

Lascli ,ƒ. slip of dof, ï , or stujf. 

LaSEchen , p. to seiv tos^eihtr , io 
f asten close toilet her, tojoin, 

luist ,m. and Tl load , last , bur- 
thsn, also chart^e, com-rnission , 
order; dt-n last innemen , to take 
in his load ; den last lossen , Io 
unload ; den last breken , to 
unloadpart of one\<> loadiig ; 
het end zal den last draden , the 
end must bear the hurtlfn ; 
last lijden , to sujfr, to be in 
danser ; zijne drifjen znllen er 
geenen last door lijden, his (if- 
fairs ifill not s''fftir hy it ; een 
last tarwe , a last of it/heat , 
containin^ iHo schepels , or 
bushels ; lioe veel geldt de tar- 
we lict last ? what does a last of 
wheat cost ? een last liaring , 
a last of herrin(;s, being /4 bar- 
rels ; een schip van loo last , a 
ship of ^oo ton burthen ; de Inst 
bernst op mij , the burthen , or 
charge rest on me ; hij verzuimt 
zijnen last , he ncglects his 
charge ; zijnen last volvoeren , 
loperform his charge; last heb- 
ben , to hive charge, to have 
order, or commission ; ik Iieb 
geenen last daar toe, / have no 
commisiionfor it ; lastbrief, rn. 
commifsion ; lasischip , n. ship 
of burthen ; lastdier, n, beast of 
burthen ; lastdrafjeiid , adj. a 
lastdragende dirron , beast of 
burthen; lastdia^er , m. por- 
ter, carrier nf bu'thens ; last- 
geld , 77. tunnagt. 

Lasten, bevelen, v. to charge, 
Io order, commission ; bij wrrJ 
1,'clasl om het te docu , he was 
o 'de red f o do it, 

liHlcTftn.standcrfCalumn^^jlkticr- LAT. 

diclit , n. Iwnpoon ; lastermond , 
m. slandsring (Tiovt/A.laiterpco, 
f. virulent pen ; lastertaal , ƒ. 
foul language ; lastertong, m. 
slandersr. 

Lasteraar, m. slandttrer ; GoJi- 
lasteraar , blasphim-ir. 

Lasferen , v, to slander, rep^oach, 
defarne , blisphemy. 

Lasterinf^, f. sland'r, slandering ; 
GmJïlislerin^ , blaiphemy. 

Lasterlijk , adj. and adv. re- 
proachful , slaiderous- 

Lasiip, adJ. hurt hensomc,t roubli~ 
some d'J/icutt; iemand lastip 
vallen, io be troublesome to 
one , to importune one. 

r>astigheid , ƒ. troublesomeness. 

Lat , ƒ. lalh; latwerk, n. latfi^ 
work. 

Laten , toelaten . v. to let , per- 
mi f , fuffer ; laten gaan , to let 
go, to let pass; laat hem niet 
los , do not let him. loosa ; laten 
weten, to let knoiv, to ac(/uaint, 
to slunify , losend word; een 
gc])od laten nilgaan, to issue out 
a proclamation; zirb laten zien, 
to show onc's self , io suffzr 
one's self to be seen ; zich lateu 
waarsclmwen, f o take warning ; 
laten hlijkf n , io shew , to make 
manifest ; laat dat staan , lei it 
alone ; Inal nfynn zonde, desist 
_irom sin ; ik nieon een uieaw 
1- !<v(I te I.iten make i , I mean to 
have a new < oat mide ; zich la- 
ten dinikcn , to presume , to 
preiend />, to imagine ; laat 
«lat aan mij , leave that to me ; 
ik liel lieni te huis , ƒ left him. 
at home; ik zal bet daar la- 
ten , J will leave it ihere. 

Laten, blord laten, f. io let 
blood , to bleed ; hij is gelaten , 
he is bied ; laling , f. letting 
ofblt.oi ; laatvlijm , ./". lancet ; 
laalband , /. fillrt to bind the 
arm at the lei I ing of blood ; 
la.it b"Kken , n, bason to rcceive 
blood. LED. 

Lntoen , geel koper , n. latten , 
braxs. 

Latnw ,ƒ. let t tra. 

Lauwer , lanrier , m. laurel ; om 
den lanriiT slrijtlen , to striue 
for honoiir ; lamiorhlntlfn , n, 
la'irel l'avea f l.mwertak, m. 
Icmrtl-hranch ; lanrierbeziën , 
l lurel-h-.rrif.t ; laurierboom , 
m, la-irrl-t re^ ; laurierkrans, 
m. crown of laar el. 

Lnvas , f. lofai^ö ; lavasznad , n. 
loifLif^e-ieed 

tRVCn , «•. to refrpsh. 

L.^vpndel,ƒ. l'H'cnicr ; lavendel 
blof nirn,./'y/t'r<' -rs of hiuender, 

L.ivercn , v to ph aff and on, to 
take about ; te boven laveren , 
1o weathcr ; wij konnen dien 
hoek niet ie boven l.ivercn , wt 
could not wnathrr t/tut point. 

Lavinp,y. rrfresfiment. 

L.izarns , m. Irp-r ; l^ramsklap , 
y, Itpers rlickef ; l.izcrij , me- 
laatsclilieid , ƒ. Itpro-^. 

Lazanr , adj. and adv. alcj blue , 
azur0, 

Lar.norgrwclf , n, t he firmament . 

Leb , ƒ. rennet. 

Lebbig , adj. somewhat bitter, as 
rome cheese ; lebbif , spijtig, 
f. spileful. 

Lcbbiglieid, f. bitternfsn ; \A>~ 
bitjbcid, *pijti(;beid ,5/)i/<?/a//iej5. 

I/edemaat , m. rnember. 

Leden , n. mombers , Joints , (the 
plural of \id) ; de iedru de» liff 
rliaams , the memhers of the 
bod} ; pijn in de leden , pain in 
the joint:; de leden van den 
raad./^r mcmbers of the board; 
ledenzeller , m. hone-setter. 

Lfdor , n. Icatht-r ; zool Ie<ler , 
sole-lcafhrr ; Iiderrn, van leder, 
adj. lealhfrn ; lederen zak , 
Irathern buf^ , zie let r. 

Ledig , adj. empty ; ren Itdig vat , 
an emty vesxi l; ledig , adi. lijk , 
adv. ni't bezip , idle , liij ctaat 
schier allijd ledig , he ir almost 
oontinuall} idle ; lidig zijn , LEE. 135 to be idle, aha to be empty ; 
ledige lijd , leisure , spare time; 
ik heb ganscli geenen ledigen 
lijd, I have no leisure at all ; 
ledige uren ,spare hours ; ledig- 
gangcr, m. an idle ftllotv ^ one 
that has no business. 

Ledigen , ledig maken , v. to 
empty. 

Ledig)leld,ƒ. cmptiness; idltnest. 

Lediging,/, emptyin^;. 

Leed , n. harm , hurt , hardship, 
injury , oJPince ; haar zal ^ttn. 
leed geschieden , no harm will 
attend her; leed dotii , v. to 
harm, hurt , off',:nd , injure; het 
zal n geen leed doen , // ii-ill 
not do y ouant harm, it shall 
not hurt you ; bet is mij leed , 
it iCriefes me, lam sorry f O' it, 
J rep^nt of tt ; schoon het n liet' 
of leed is, whether ;^ou like it 
or no, 

Lecdivezen , n, rrpentance ^ re- 
gnt ; leedwezen hebben , to 
r.penf, 

Leettogt ,m.i^fcfuals ,provisiont. 

Leeltijd , m, lifc time. 

Leefwijze,/, manner oflivinf;. 

Leek , m. In^ man ; leekebroedfr , 
nt. loy friar; leikcudom , n. 
lai,t\. 

Leeliik , adj. U2.ly , ill-favoured , 
d'furmed, base; ccne Uelijkc 
vronw , an v^ly wvrnan, 

Leelijklieid , /. uf^liuess , iU-fa~ 
vouredne.ts , unhandsomenesj, 
deformity . 

Lecm,/i. loum,clny ; leemc wand , 
loam wall ; Iceme hat , hut , 
cottof^e, 

Lceniaclitig , adj. clayey, 

Lceinen , f. to piaster with clay. 

Leemte , /. inronienicnce , di- 
stemper, infirmify. 

Leen, n. fee , foedal , tenure , 
fief ; cene leen van Ii''t tijk, a firf 
of the empire ; een leen hefftn , 
to rmew feali} and homage t» 
the lord j'jramount ; leen , 
loan ; ie Iccu , toloan ; ie ken I3<5 LEE. geren, to put out to loaa , 
geld te Iccii nemen , to tcike 
mortfy at lo ii ; leeii^oeJ , n. 
yVe Jarm ; leenlicer , m. lord 
pararnount ; leetilieiliii , ni. 
vasials ; leenman , /n. v.isnal ; 
Icenonnscliap , n. vassaltii^t! ; 
leeiiroeri)» , ar/y. h<^ld by ftttl'_\ 
W^d Aomif^a ; Ieeu'>|)reuk , f. 
metaphor , leerispreukifj , adj. 
metaphorical ; leenverlielKii^ , 
ƒ. the reneiuini^ of fealty and 
homofee to the lord paraniuunt. 

Leenen , nitleenea , v. to lend ; 
iemand de Iiand leenen , tu 
lend one a hand. 

Leenen , afleenen , ontleenen , f, 
to horrow. 

Leencr , vx, lender ƒ ontleener , 
borrower. 

Leeuing , f. lending ƒ ontleening , 
borrowing. 

Leep , loos , adj. sly , cunning , 
een leepe gast , a slj' blade ; 
lei'pe oogen , druipende , roode 
tranigp. oogen , m. hlrar-eyes i 
leepoogig, bleW-e^ ed. 

I/eepigliei j , ƒ. cunningness. 

Leer, een bereid yel , n. lealher, 
skin ; vel leer , icaxed leather ,• 
zeeiulcêr , washed leather ; ge- 
touwd leer , tanned leather ; 
goudleer , ^old leather ; leér- 
touwen , V. to tan leather; leèr- 
touwcr , rn. tonner; leèrtou- 
W erij , ƒ. tan house , or tan- 
ner^s trade ; leèrbereider , m. 
leather-dresser. 

Leer jleere , ƒ. doctrine, iin the 
plural leeriugen); gezond in 
de leer , sound in doctrine ; lant 
liet n ecne leer zijn , let it be 
a warnin^ toj ou ; leergeld , n 
monry for teaching , or learn- 
/n^ ; Il ij 11 eelt hergeld gegeven* 
he has ^iven mone^y /or his 
learninu ; also : he has paid 
for hisjolly ; Icering , f, teach- 
irf^ , doctrine ; valsclic leciiii- 
geu f fahe doctrines; Kerja- 
rcu , n. apprenticeship ; jijug LEG. 

leerjaren zijn noff niet ait , ha it 
not yet out of hts time; lecr- 
jonfjeu, rn. an apprentice ; 
leerling , m. disciple , learner ; 
leerlingschap , n. prentic*ship ; 
leermeester , m. teacher, pre- 
c-^plor, schoolmastir ; leeroefe- 
ning , ƒ. stu^.y ; leerplaats, f. 
.'■choul ; leerrede, f. sermon ; 
leerstuk, n. apoint of doctrine; 
dot^rna ; leertijd , m. apprenli- 
ceship ; hij heeft zijnen leerlijd 
uitgediend , he has serued his 
time ; leerwijze, f. malhod to 
learn ; leeczaam , adj. lijk , adtf, 
apt to learn, instructive ; Inev 
zaamheid,/. aptnesi to learn, 
dooility ; leerzucht , f. eager- 
ness to learn ; leerzuchtig , adj. 
lijk , adi/. eager to learn. 

I/eer , ladder , zie ladder. 

Leeraar , m. teacher, doctor, 

Leeren , v. to learn ; van buiten 
leeren , to learn by heart ; een 
ambacht leeren , to learn a 
trade; leeren, onder^^ ijzen , to 
teach, inform, instruct ; de tijd 
zal Iietleeien , time willinforin 
us , time u/ill make it manifest, 
time willshew it. 

Leergierig, adj. desirous oflearJl" 
ing. 

Leerionwen , v, to prepare sole 
leather. 

I^eesbaar, adj. legible. 

Leest , J. last ; leestenmaker, m. 
last-maker. 

Leeuw , m. lion ; leeuwenhuid , 
f.lion'sskin; leeuwenkuil , m. 
lion's den ; leeuwin , ƒ. lioness. 

Lf enwrik , m. lark. 

Legaal , //. legaty. 

Legateren , u. to bequeath. 

Leger, n. army , camp; hcir- 
Icger, ho-it-army ; een leger 
in slagorde stellen , to draw up 
an army in battle array ; leger- 
hoofd , /;. head , or thief of 
an army, general ; legerjon- 
gcn , 171. soldicrs bcy , black- 
guard f legetoiceüler , m. {uor- LVAi. 

t>tr-miiter; li"j».'rplaat»./. ranp. 

Lcfjeren , f. to jwch a camn, f o 
fncwnp i waar is de vijand f,'e- 
Icjjerd ? u/lirre ia tke eituv/ny 
enctrniied ? 

Lei»-Ting , ƒ. p'tchinti of a camp, 
enca-up riiint 

Ij?gi:r>lcde , ƒ. bdd, place f o Ijv 
upon, 

l.e'^^ca, \ic'\cf;^a zijn , f. to liy ; 
te bed |if,'sen , to l ly a b'-d ; 
iieetlfgj;eti , to Iny down ; in de 
kraam Ie (;};■•■ n , to loy-tn; 7a] 
IcRfjcii te zaïneu over lioop , ih'y 
are at voriwictr , thry hive 
tallen out; sclio il lip^jtn , to 
board at school, to live at a 
hoardinfr-srhool ; waar ligt liij 
te Imis ? H-here do^s he lay , Or 
lod/^e ? eijfn-n lej,'Ken , to lay 
ef^f^s ; le(j<jen , i-l.ialscn , to lay ; 
weg Ir fjgen , to loy a.tida ; den 
grond leggen , to la^ the foun- 
dation ; ieuiaDd zyne n pligt 
Toor oogen leggen , to remmd 
one of his duty ; leghen , f. 
layfntf hen, htn that la^s 
et^H^s ; legpenningeQ , m. coun- 
ter'. 

LfPS'^r» ^n- one th'jt la^s down ; 
^grondlegger ,foitndfr. 

Lei , f. s'att- ; met Ifijen dekken , 
to t over wi' h stal es , to sla te ; 
Iridak , n. xlatcd roof ; leidek- 
ker , ni. tlatfr. 

I. ihand ,ƒ. leadin^-stririg. 

Leiden, v, to lead , f^uide , con- 
duct i f;ev.ingen leiden , to lead 
awcy ccptife. 

I.ieider , m. conductor. 

Leiding , /. leadin^ ; conducttng ; 
w alvr] t idw fi, ronduit MC fj tl cdu rl. 

Leid6lieden,77i. guidea ; leidsman , 
m. Kuido i lejdsijir , f. f^uiduig- 
ftar. 

I.eireep ../". rrina of a hridle. 

Leis , Land di r jaglliuudeu , f. 
leashjor hou/id.y, 

L«:K , n. leal ; e< n Itkkiijgrn, te 
spring a leal; \nl mIhj) keelt 

ecu lek , tba ^hip Aas a Uak, LKN. ^i7 Lek, Irk «ijtKie , adj. ai'l adv. 
leulr) ; eeii^ lekke tobl)^ , a leaky 
lub ; nrjne sclioiMiea x^a lek , 
my ::hoes take u/ iter. 

Lckkai Ije ,f. leuk iiie. 

Lekken , ••'. to Ir^ak , d'op ; de cm- 
inurlekl , th- pail haks , or it 
l^u'^y ; de kru;in Irkl , the tap 
ia itiiiy ; hel bi'-r l>-kt nil hnt 
vat, thi be:rd/o^is out of tha 
b'irr-l. 

Lekken , z'« likk^^n. 

Lekker . aij. d lir.ty , delicate , 
d'.Uciou.i ; lick'rish ; 1< kkere 
kost , duinty i':ctua's , delicate 
fojd ; lekker beetje , dainly bit, 
dtliciout bit; een lekkere 
kwan» , daintj fcLouf ; lekker- 
bek , kkker'and , m. dainty ./<?*- 
der, dainfy mouthed ftllow ; 
lekkeiheid , f. daintiness ; lek- 
kerlijk , aij, d.iintily ; letker- 
nijeii , ƒ. dainties. 

Lekkinij ,f. Uakiri^, 

Lekwijn , jn . wine lealced out of 
a tub wthout pressing. 

Lel, velletje, f. Itttle Jlap , or 
srnall piece of tou^h .skin ; de 
lel van liet oor , the tip of tho 
ear ; de lellen vau eenea luan , 
the ^ilis ol a cock. 

Lelie . ƒ. lil'j. 

Lelirl,!«d,;7. liUy-lea^. 

Leüeliol , VI. lilly-rcof. 

Lcirlitol r . ƒ. Cf/ ('/ lillies. 

I-ellig, vtlüg , adj. skinry, 

Len-.ni.r (kling) , n. bladt of a 
kuif e , or sword. 

Lemmet (pil van eene kaars) ,'w. 
the wick.t of a coTédle. 

Leiiden Irndfnen,^ loins; iemsnd 
de lej.den breken , to break one't 
lonis , or hack ; nut opgeschor- 
te lemienen ,with f;irded /oms ; 
If rdinloo» , adj. wtak-lotned , 
leudensjut , n. sore disfemptr 
in the back; leudeusiuk, n, 
lurloin. 

Ld g , ƒ. ling, fih ; Iftip, ftrop 
(lil meJe Ie liijacLcQ , f, tiipg t 
pendaht. 138 LET. Lenden, v. fo lene^then, fo f^rou^ 
loTiff , stretch ; ile dagen lengen, 
the rfai T le-i^thfifi. 

L^nging: , ./". /ttna;thenint^. 

Lengte, ƒ, len^th ; eene mans 
lengte , a rn^n's Itn^th, 

Lenig , nrij, lijk , adi^. limb ;r , 
tractable , p/iait. 

Lenigen . f. /o axsu-i^e. 

Leniglieiil , f. limburirsx. 

Lens, a'ij. fzeewoorJ) ledig 
»mp*y ; de pomp is lens , the 
pump is dry. 

Lente,/! sprins^ , spring-timt ; 
in de lenle van zijn l^vPn , in 
the prime of his a^e ; lente- 
maand , m.arch. 

Lenz'n , v. to mate emp'y. 

Lepel , m. spjon ; po'leprl , ladlf; 
oorlepcl , ear-picker ; liet blul 
\flr\ eencn lepel , th'' h-oad end 
of a spon ; Ifpelkost , lepel- 
tpij* , f, spnon-meat, 

Lrpchar , m. hird ron-tvh-if //Jv 
a h'"0-i, h luiri^ a /o ?<• biil 
wfiicfi is round at the end. 

Lepelbladen , f. scurvy gra.ts. 

Lepelsteol , m.. handle of a spoon. 

Lepelstnk , n. small piec» of ar- 
tillery. 

Leproos , mclaatscl) , adj. leper. 

Les , ƒ. lesson ; zijne lesleeren, 
to learn his lesson. 

Lesclibak van eenensmid,/! cooler. 

Lesschen , v. to qiiench , slake ; 
zyncn dorst lessrhen , to slake , 
O' quench one's thirst. 

Lessrber, m. quencher. 

Lesscbing , ƒ quenrhing. 

Lessenaar , m. dask. 

Lest , zie laatst. 

Ltl.'d , gebrek , 77. hiirt , hln- 
drance ; ik b'-b geen Iel«c] vnii 
den val g<l<rf «en , I receivtd 
no fairt /.-) the f all. 

Letten, v. to take nntire, to mind, 
mark , rfi;ard . < h':cri'r ; ik zal 
er O]) lellen, 7 7/ take no/ire 
of it i bt er oj) , mark ; Jet 
ten , bit'ileicn , to tI ; wal 
\til n? what ailt^ou? wat lel LEU. 

ra\j , dat ik het niet doe ? what 
h-nd-rsme that I should nat 
do it ? 
Lcit^T yfl-ifter, characler ; naar 
de letter, according to the let- 
ter, literilly ; letteiblokken . 
V. to i)lot at study ; 1'^tterfoat , 
f. literal fiult ; lettergieter , 
m. lettf.r-foander ; lettergreep , 
f. syllixhlr-; letterlioiit , 77. speck~ 
Ie wood ; leit-rrkeer , m. ana- 
gram ; leiterknost , f. ffram.- 
mar ;. leuerknndigi^ , tti. litera- 
tor ; leUerkut)d», f, literature; 
letterlijk, ad'. ItterzI'y; let- 
tiToefeiiing , f. sfuly; letter- 
snijder , 77J. one that cn^raves 
letf-irs ; lellerverzetting , f. 
aia^ra-n; baterwijs.adc. kaow- 
injr the letters , or fund irnei- 
ta/s f bij il nog niet lel lerwijs , 
he doex not kno.v the letters 
y-iti lelter/etlea , V. to cornpose, 
<i^ pri..t^rs i Ltierzeiier , m» 
co nfiotitor, 
T>euKen , f, he. 
L>'ugenaar , m. Har. 
Leug^nacbiig , adj.^iven to ^ying; 

fj.hulous, 
Lengentaal , ƒ. lying tale , fjl- 

sehood. 
Lennen , v, to lean ; op eenen stok 

leunen , /o lean upon a stick. 
Lcnning, f. rail f de Icnningeu 
van eene brng , the rails of a 
bridf>e ; leuningstoel , tti. elloa'~ 
or arm-rhair. 
Lear , f. tr'/lt- , ra^ ; bet zijn gee- 
re Icnren , th^y are no t rijles ; 
lappen en lenren, remriants and 
shreds ; te lenr stellen, to disap- 
point , or frustrale. 
Lens , /. s't:.n , watch-u/ind , hint, 
s'H^nal ; de leus geven , tu give 
the word ; hij gil er hem de 
lens van, he fi^i'e him a hint 
of it , h" gave hun .'.o-ne notice 
of it ; \\<-t gescliiedt maar om de 
len«, il is ot/i donefor ashow; 
gild is de leus , monf_\ ffoferns 
the world , invnry makes the LIC. 

mare to po. 
Leateraar, m. loiterer, also bun- 

Lrntercn , v. to loiter ; lentcrpn , 
nii*t vast stR!«n , to w ifgr ; daar 

, Ieiil«T». iels , liet werk lentcrt , 
snmrthing hinili'rs thu busi- 
nesx , thtt hit'itnes.iwon't suc- 
cz-ei; leruenvtMk , n. bune;led 
wort, also aUngeriti^busine!:'^. 

\jC^en , 71. lifif ; vroom It-ven , 
hone.it li^f ; liet p»Miwie levMi , 
efernal lif' ; om liet levn ko- 
men , to ba killt^d ; ieminii naar 
> het leven Rcliildercn , to draw 
Otn^S pil turf fromlife ; leven- 
loos , adj. lif'less ; levenssees- 
len , m. vttal spirits f levens- 
middelen , n.phtr. victwih. 

L'ven , V. t:' live; vroom le- 
ven , to live / oifrs'l') ; in eeni^- 
Ii'id leven, to lil/g a solita -) 

Levend, ndj. hvinet , aliuc , li- 
vfly i levende «rliepseN , li- 
P nx creatiires ; levciidifj'ieid , 
f. vivncty ; levendifjniükiiig' , 
/'. t'ivification , qu'ctenintf. 
Lever . ƒ. the liver ; levcrkroid , 
f, lirerw'irt ; lever/.iekle , ƒ. 
o'istruction of the iifer. 
Leveraar , m. drliverer ofgoods. 
Lcveranrie , f. commission for 

furnishinff f^oods. 
Leverancier , m. one that is the 
tole furnisher of certain com- 
modiiies. 
Levriliaar, adj fit to be dflivered; 
leveihnar ijued , saleable mer- 
chandizes. 
Leveren , «'. to delivfr, to give ; 
sla^' leveien, to t-rf^ncr in battle. 
I^eveiinK , /• deliver^ ^delii'rring; 
peld bij do 1. ver ng , renth pay- 
ment at the il^-ltvery o:f ^oodt. 
I>c7.rn , f. to rrad , petuse. 
Lezer, m. reader. 
I^ezinp , f. rradinfr. 
l>ia« , rijginoer Toor papieren , f. 

file. 
Licbt ^adj. ligbt ; Lel v^oidtliclit , LIE. ï3? it ^roifs light , or dar. 
Licht, n. litiht ; hij staal /.ieli rei- 
ven in lifl licht , he stan Is in his 
OH'ii lit^ht ; aan h»"t licht bren- 
(jeii , to brinf^ to li^ht ; een 
1)0 k in het licht fjeven , to 
ffive out , to p'ihlish a bool. 
Lichten ,t: la li^^ht , to f^iue Hi^ht , 

to shine. 
L.chtht id , f. lighfsomeness. 
Lich'.mi* , m. lihtrtine. 
Lichtstraal , m baa'rt. 
Lid , rt. jo'nf , rnsmher , article ; 
het lul van eenen v n^er , the 
joint of afmeer; ai» !i>'tlid , out 
of joint ; de led-'n des li(jrha»nos, 
the metnbers of the bod} ƒ het 
verdrag bestond nil vele le- 
den , ihe a^reement ronrigted 
of man y artic^e^ ; lid , deksel , 
lid , rover ; het lid v^n eenc kan, 
the lid of a pot , or can ; lid- 
maat , m, mtmher ; een lidmaat 
tier Ivi'ik , n. Tne'nbi'r of the 
rhurch ; lidvvater, led» water, n. 
the hurno <r, or water which is 
in the jointt. 
Tiulwater , n. wat0r of ihf jointg. 
Lied , 71, song ; hrniUiftslied , 
wedding song f herderslied ,pas- 
torul i het hooglied, the song of 
songs ; liedfboek, n. .^ong-bool; 
lieiljeszanper, rn. ballad-singer. 
Lieden , tti. plur. neople , men , 

folies. 
Lief, adJ lijk , adv. dear, helov~ 
ed ; het is mij lief u te zien , I 
am glad /o jee j) ou ƒ iniJD lief ^ 
mi dear. 
I^ieldadighcid , f. charity'. 
Liefde , f lore , charity ; va» 
liefde kv ijnen , to langwsh u'ith 
love ; nit liefde tioiiwen , to 
mor-yforlore; de liefde Godi , 
thf /ure of God ; om ile liefde 
flods, for Cod's sak»; weiken 
der liefde, U'orls of charit) ; 
li>fdeloo», adj. uncharitable ; 
liefdeloosheid , ƒ. uncharita- 
bleness, 
Liffdedaad , ƒ. charity. 140 LIG. Li'ifdesift , '. alm. | 

Liefelijk , aij, and alv. louul) , 
plea.tant ^ arniabla , tjrucicu;, 
agreuiblf. 

Liefelijklieiil ,ƒ. h)veliness , amia- 
iV/iej.9, fildasantne^s. 

Liefliel)h»-ii , V. to love ; ik lieb n 
van ^aiisihtr liario lief , / lüve 
you with all irry haart. 

I.i-fhebbend ,aflj. lofiriff. 

Iiiefliel>l)pr , /?i lovnr^ virtuoso, 

liiefliebli' rij .J'. loft , or incUtia~ 
tioi to n thirfr ; ik d ie liet en- 
k«lijk ui: lielliebbiri) , / do it 
merely out of inclinalion to 
tha t/iiiif^. 

Lififje, n. sweetJuart. 

Liefkozen ,i'. to caress , stroie. 

Liefkozcr, m. .strok.T. 

Li<?lkozerij , litrfkozin}^ , .f. ca- 
Tz.sser, brandis/inient, ut roking, 
Ciressing;. 

Liefst , adf', ratJinr } liefste, snp, 
rnosf heloved, dearesf: zij is het 
liefftle kind, sfie is thefavourite 
child ; niijiie liefste ,J. my dear. 

I-ieftaÜR , adj. lo'.'ely in spetch. 

Lief ali{,'heitl ,./! loue'iness. 

Liegen, f. tolie; iiij liegt gesta- 
dig, he liüs cor.tinuali^ j Leg 
er uiet oui , don't lie. 

her,/. Jyre ; li-fdicht , n. fyric 
poem i Jierdicbier , m, ijric 

[Oet 

Lies . ƒ gro:'n ; e< n gezwf 1 in de 
1 es , a-wt^llin^ in t/w groin. 

Lieve, adj, belovt-.d , dcar i lieve 
moeder , dear mot her. 

Lieveling , m. darling, 

I.iexen , liefbtbbfn , v. tolote. 

l<'r\cr , adj.d^arer,rnore bcloved; 
ik lub baar liever, 1 love her 
more; liever, eerdtr , rat her; 
ik bad baar liivrr, / uould 
rather have that. 

Ugrliaam , 71. bo<l^ ; een dood 
ligcliaam , a deaii bod-\ . 

Lig* baanivopfi-niiig , ƒ. cxercisf. 

Lijj' baiiiciijk , adj. and adu. bodi- 
ly\corporul ; lifjcb.iiiiflijkc le- 
geLWooiditbiid, corporal pre- LIJD. 

spncff. 

Liggen, f. f o liv; ten anker liggen , 
to ride at a ickor; te bed liggen, 
to lie a bed. 

Ligging, ƒ. situition. 

Ligt , niet zwa^r , a ij H/^ht, easy; 
een ligie la>t , a lit^t barden ; 
zoo ligt al» ecne veer, as l ght 
as a/eather ; de li^'l'! paaiden , 
the light horses ; ligt geraakt , 
easily offti.dcd, tjttchy ; lij^t 
gekwetst, slf^htly iirournled ; 
ligtclijk , arfi'. /irobj.hi). 

Ligten , ligter maken , f. to Hifht- 
en ; eeu schip liglcn , toIif;ht- 
en a ihip. 

Ligten ,opligten , f. to l'ft, heai'e; 
iemand van den giond ligten, 
to lift one upfrom. t/ie^round ; 
bet auker ligteii , te) weif^h an- 
chor ; volk ligten , to leuy scld- 
iurs ; iemand uit bet nest lig- 
ten , 1 o nvse one. 

liigtenis , veiligting , ƒ. ease. 

Ligtei , m. (zeker vaailuig) , licht- 
er ; ligtennan , /,;. lichter man. 

Ligtgeloovig , ad), crcdulous, 

Ligigeloovigheid , ƒ. It^htne33 of 
belief, crKdu'ity. 

Liglbartlg, adj. bjk , adif. lij^A:'- 
ht-arted , air^ , gej . 

Ligtbait'gheid ,y. airmesa» 

liit^tlicid , f. ta.une-s. 

Lifjtfioofd g , ii-j. l'^/.t-headfd. 

Ligtitig, ƒ. lit;httiiinti , eaiir.ff, /e- 
rj int; of iO.'diers. 

Ligivaaulig , adj. lijk , adv. light , 
profane , /e it-J, 

Liglvaardiglieid , f. fcl^leness , 
profuneness. 

Ligtv.nk , m. Itbertine , looseftsl- 
loif. 

Ligizinnig, adj. ficlcle. 

Liglzinnigbeiil , f, Lfily. 

Lij , zeewourd , f. l*e , that part 
of a ship uihii h IS pressed by 
the wind , aan lij , Iteward, 

Liidliaar , adj. pa.'.siblf. 

Li|<li lijk , arf/ M/ffirubie , tolira- 
btr , cndurubif. 

Lijdiu , V, to ivj/er, endure ^tok~ LIJN. 

ratf ! grio'« armopJe lijden , f o 

safflir i^'n tf ifii it i ik kaa tlii! 

V'jn nift lij Ini , ƒ ciinut en- 

fiwt; th it fiai'i. 
Lijdea, n, .itijfr.rince. 
Lijder , rn. su/F'-er, p.zt:'ent 
Lijdiiij ,/. .^n//'fit:C- 
L'j'l/.a^ni , a:ij. lijk , a i -.patiënt, 

Lijdzaaiulieiil , '". piti-tnce. 

Lijf,/» bodj ; lijfband , m. sash ; 
lijfei^ea . r«. si ivif ; lijlkneclit , 
m. servant that attundi /i'x 
master on aU ocasion^ ; lijf- 
miedff , f. iifonih ; lijfrente , f. 
life-rent y annuif) , pension i 
zijn K»?1<1 op lijfrenten zetten , 
to buy annuit\ ; lijfsjccn.ide , 
ƒ". m.--rc\ .pardon ; on» lij fsge- 
nnde b;dd''n , to cr^ for mifrcy ; 
lijftpevaar , n. dani^ r of lije ; 
\\)ii>Uaï,f.corporalpunishrttfnt; 
ly filrafhair, (idj. criminal ; lijf- 
logt , ƒ. provision ; lijflI■a^^ant , 
m. yeuman of the t^uurds ; lijf- 
wacht.y! /if'rfjuard. 

Lijf-^lijk , o-//, boiily ; corporal ; 
lijfelijke vermakelijkheden , bo- 
di/y plr^axiires. 

Lijk , n. co'ps , dead body ; een 
lijk l)et;rav<"ii , to bury a corps , 
ordeadbod^ , \ijk f- at^n/uneral 
./Va-yfylijkklagt f funeral moan ; 
lijkkneCi , f. Junrral coach ; 
lijkrede ,f. funaral si^rmon. 

LykeD , Rrlijken , v. to be like , 
to look likc ; /ij lijken elkander 
panscli Diet , they arer.ot at all 
like one another. 

Lijm , n. ^lue. 

Lijmaclitiff , adj. gluish. 

Lijmen , f to 'j;lue. 

Lijmer , m, uluer. 

Lijinerip^ , adj . ropy. 

Lij mroede, 1 ij ins i a n tj, ƒ. lim e- twi^. 

Lijn , f. line ; eenc lijn trekken , 
to draw a line ; de eveDiiaclits- 
lijn, th' eipii^ortiul line ; lijn , 
cord , ling ƒ lijiil>a.in , ƒ. rope- 
^ard; lijudraaijen , v. tomake 
rojts , t» twist eord ; Jijndia^i- LIN. 141 jer, m. rop^-m lier. 

Lijneti , f. lo line , ruif. 

Lijnolie , f. lin-sned-OlL 

Lijnsv.jad , /J. linnen. 

Lijcuaad , n. linifsecd, 

Lij»t, f.li t, IdCf, frame i hij «taat 
niet 0|» ili: lijst , ht is not in the 
list ; de lijkt van i;en>!u spiegel , 
thj JrartLi of a l'joki'ig-glass ; 
lijitwcrk , curnish. 

I<ijs".er , m. thriiih, 

I<ijvc , rn. zii lijf. 

Lij V g , adj corpul>;nt ; zwaarlij - 
vitf , biif-b-j il d. 

T^ijvighcid , ƒ. corpuhnc^, 

Lijwaarli , adf. lecwa'i ; te lij- 
waai Ls vervallen , tojail ■ o lée- 
w ird. 

Lijzedeu ,ra. p/ur boineta ,smaU 
sails. 

Likdoren , m. corn. 

Likletirocr , ra. toxspot. 

Likken, v. tolick; zijne vinperen 
likken , tl lick onif's f-.n^ern ; 
likken , als de lioudta waoucer 
zij drinken , to lap. 

Likker I m. licker. 

Likkinjf , J'. lickintf. 

Lilvst' en , m. sleck stone. 

Likteekeu , n. cicatrice. 

L.l, n.Jtlh. 

Ldien ,«•-. to trumbltf fShiver, sha- 
ke ; hij lilde van koude, he 
shivered wilh cold. 

Lillende, adj. trembling^ ahaking, 
(juiikiriff. 

Liinorn , m. lemon. 

Lindeboom , m. limc-tree. 

Liniaal , n, ruler. 

Linie, lijn, ƒ. line. 

Linker , adj. left. 

Linker , m. ro/uish b y. 

Link» , adv. l^fdiandcd. 

Liunri), n. homr-spun linnen ; lin- 
Dengncd , n. linnen- dofhs ; lin- 
Jieuku», ƒ, pres >• for linnan ; lin» 
nenkooper , m. linnen- iraper, 

Linueiinaaisler , ƒ. lin/,er,-jeam- 

Strrsr. 

Linncnwf vr , "J- Hnnen-weaver. 
Liul , n. ribbon ; bu* linten , knot 14» LOE. 

of ribbons ; linnen lint , 't.ipe ; 
linlwever , m, ribbon- ifja;^tr, 
narrotv-wiaver. 
Lintworm , m. tenia , a kind of 
worm , that engenders in ttte 
human botlj. 
L'.nzeu, ƒ. ptur. lentils. 
Lip , f. lip ; groot van lippen , 

great-Zippufl, 
Lis , f. lis ; d« li» Van eenen man- 
tel , the loop of a cloak ; lis- 
gat , 77. loop- hole. 
Lisch, lies , n.Jlag^ wattrjiag ; 

Jlotver de luce. 
Lispen , lispelen , f. to lisp ; eene 
lispende spraak , lisping speech. 
Lisper y 771. lisper. 
Lispinij , ƒ. l'sping. 
List,/, craft , subtility , strata- 
gem ; armoede zoekt list , pov- 
erty begets devicea ; krijgslist , 
etratagfms and wi les. 
Listig, cidj, lijk, adtf. subtile , 

cunning , crafty. 
Listi^lieid , f. cunningnesi. 
Liverei , f. liuery ; liyereirok , tti. 

livery coat. 
Liverejbediende , m. lacqueys. 
Lob , lebbe , f. rujjle. 
Lol)bercn , P. to wade through the 

Wilt er. 
Lobbes , 771 mastijf^ large dog. 
Lodderig, lodderlijk , ad j. wan- 
ton ; gay ; een lodderig geiigt , 
a wanton look. 
Loef,>vind7.ij,y. ihe loof,wtafher- 
gage ; lof 1 bonden , to loof up ; 
«eusloefs , straight way , di- 
rect ly , imrnediately ƒ tegen de 
loef , against the air ƒ loef' aan , 
iprini/^ ^our loof j loeiwaaits , 
adj. loofward. 
Loeijen , balken , v. to bellow, 
Loenscli , een weinig stiieel , adj. 
asquint , s(/uinli'iu,ly , locnsch 
kijken , to look asquint. 
Loeren , v. to luy in wuit. 
Loeren , een voordeel afzien , p. 

to lurch. 
Loeven, V, to loofupt toply wind- 
ward. LON. 

Lof, m. praise ; lof behalen , to 
get praise ; lofgierig , adj. coue- 
tous of praise ; lofl'elijk , a^J. 
laadable; lollelijkbeid , ƒ. laa- 
diiblene<s ; lofrtde ,ƒ. p^ne^y- 
ric ; lotVedenaar , m. paneey- 
/■/jf y lofspraak , f, praise; lof- 
tuiten , v.to sound f orth praise; 
loftuiler, m, pan;j:ryr!it ; lol'tui- 
terij , loftuiting , f. flattering- 
praise , Jlattery ; lofwaardig, 
adj. praiseworthy ; lofweik , ƒ. 
branched work in painting or 
carving ; lofzang , 77». //j 771.1 , 
anthem. 
Log , loom , adj. heavy, slow, un- 
witldy ; een log verstand , a dull 
conception. 
Logen , leugen , f. lie, 
Logenaar , m. /> ar. 
Logenaclitig , adj. given to Jying, 
Logenlaal ,/. untruth , falsehood, 
Logenzak , m, Jying fellow. 
Logheid ,f. heaviness , weight. 
Lok , haarlok , f. lock of hair , a 
tress ; zijne lokken krullen, to 
curlone's locks. 
Lokaas , n. bait. 
Lokazen , v. to bait. 
Lokken,*', to allure, bait. 
Lollen , V, to waivl. 
Lollepot , m. small pot witk an 
earthen hinge , to put coals in , 
to warm one's hands. 
Lombaard , 777. l-.mbard ; in den 
lombaard brengen , to bring to 
pawn. 
Lommer,/", shade; zich in de lom- 
mer begeven , to get int o th* 
shade. 
Lommerijk , adj. f uil of shadow , 

dark. 
Lomp , ƒ. an ungJy thing^ limua 

rag. 
Lomp , Of/;, unmannerly ; clow- 
nish , clumfy , unskilful^ unr- 
handy, 
Lomp , adj. dull f blunt, atupid. 
Lomperd , 771. ill-bredfellow. 
Lompheid ,f. ill-breedirg. 
Long ,/. lungs, lightt s longkrnid , LOO. 

n. luns; w trt ; lon^pijp, ƒ. 
WtiJ-f)if>t: i lou^AUciit , luujf- 
zi' kie , f. fi/iti^ick. 
Loak,^/t, wnirous l )ok. 
Louken , V, to smckar , to eist 

thetps tf ) es, 
Lout ,/. mutc/i { fjr a l^un). 
Looclieinar, m. rir:nyer, 
Loiicliencn , v. to deriy ; Lij loo- 
chende litU rouJ uit, he daf'j'.t 
it absolutely. 
Looclieuiu^ , f. denyintf; zclfs- 

Yerlooclieniiif,' , self-d^nial. 
Lood, n. Icul; eeu blok loods, 
a piff of laad ; loodeu kogeU , 
Uiaden bul/^ts ; kruid eu lood , 
gunt>oi(/d':r and {•hot ; ecu lood 
^••wifft , huif an ounce ; lood , 
p.i:«lood , jilurnmel ; liet lianijt iii 
liet lood , it is perpendicular ; 
A\r plood , soundin^ leud y lood - 
gieter , m. plummer. 
Looden , met een loodje meiken , 
als laken , v. to miirh with a 
leaden mark , ar cloth. 
Loods , fgchmir) ƒ. barn. 
Lood» m. pilot. 
Loodwit n. ceruss. 
Loof, \aD boomt n, n, thelaaves 
of trees ; litt loof valt ;if, the 
laai'et fa'l ojf ; wijrifjaard loof, 
vine-leaves ; loofhutten, ƒ 
ter.ts , or tubernacle , made of 
green branches. 
Loog , ƒ leas ; tin loogen , met 
loog scharen , to scowcr peurter 
v/ith lees. 
Looijen , Kt rtouwen , v, to tan , to 

tan leut her. 
Looijer , m tanner. 
Looijcrij , ƒ. tan house* 
Look , m. f^arlick. 
Loom , adj. .tlow ,lingering ,• een 
luonie vscrkutju, a slou/ ifork- 
man. 
T.oomhrid, ƒ. slowness. 
Loon, m. wüf^fs, salary, reward ^ 
recompense ; zijn loon outvan- 
f eu , to receive his wofjes , to 
ffft his reward ; loon naar weik 
oatvaugrn , to rtceivn recom- LOO. us penco accordinK to ont's li- 
buin; gij li»;bt uw regie ioon , 
')L>i ar,! sirfed wcll enojgh ; 
lounlrckker , 771. intrcenury, 
I.oorien , f. tu rcw ird. 
Looiif r , 771. reward'ir. 
Looning, f, rewardm^. 
Loop, in. run , cours* , race ^ car» 
reer; hij Iiceft /Lijnen loopvoleia- 
digd, he hasjinisfie i his course; 
zijnen loop is bijna ten einde , 
his race is almust run ; op den 
looi) zijn, tu be runntntf away f 
to be out ufd'jors , to be ^add~ 
i'i)f abroad ; zijn» zinnen zijn op 
den loop , hts mind tfoes u wool- 
f^alh ring ; ter loops, in a sli/fht 
ur running; in inner , de loop der 
starren , the course of the stars; 
loop, buikl'jop, looseness ; de 
loop Tan een roer , the barrel of a 
H'tn ; een loop bu:>kiaid , a train 
i<f ifur-powder ; b>oi>baan , ƒ. 
carreer, race ; KiopgraTeu , n, 
tranches ; loopp!aats,yi aplaca 
tu run, 
Loojicn , p. to run ; de kosten loo- 
pen hoog, the chart^es run up 
at a h f^h rate ; het zeil Utea 
loopen, tu sir'ke .';ail , inboatt 
or stnall vesS' Is ; gevaar loopen , 
tobe in danser, to run dan- 
ger ; eene loopoude wond , a 
runntnfT sore , a Jistnii ; loo- 
IHMidc hand , running hand. 
Looper , ra. runr.er ; looper, 

zandJooper , 771. hour-fclass. 
Loops, üt/c f;ii\-n to running, or 
gaddir.g uboul; olso cückish,or 
hot .' pur red ; ter loops , adv. 
cursorily , slighllj. 
Li>or , te loor (af/f.j te loer gaan , 

to be lust. 
Loos, adj.cunnhie^^crafty, subtle; 
een luos \sijf, a cunning wo~ 
man; ten loo/.e >o*, a .lubtle 
fox ; een loos graf, a cenotaph , 
an tmj tj grai'e , «rccted only 
for a monument. 
Loü>hcid , ƒ. craJtine4S, 
1 Loot , jonge »prail , f. young T44 LOS. LUC. plan f , slip. • Lossing, m rtdemption, disch^rg- 

Loots.lootsuiaa.TW. pj7o/, loods-] ing. 

Lot, n, lot ; liet lot werpen, /• man, 
Lootsen , ƒ. to pilot in or out of 

th: h iTbo'.ir, 
Lo-iverije , n. span^le. 
Lor , ƒ. rac , tatter. 
Lorrend ran ij f II , f. to trade un- 

laip/ul/y , to coanterband, to 

Lorrendra.iijer , m .imu)^i^hr. 
Los, adj. loJse,fre€ ,dis<!olute ; 
losse, tand, loose toot/i; loi 
meiisch , losse kwant , ioose , or 
dissolute f'lloii/ ; lowe praat, 
loo '.e tM ; losse (^ernchten , un- 
certain rtports ; los wet'-r , un- 
Steany weather ; met los kruid 
«•■hielen, to s/ioot off a ^an 
ti/ithloose poiiier ; dat gaat er 
op los , now we are Koin^ f o 
atfack , now or never ; los 
br;<ndea , v. to fire a i^un. 
Loibaar , adj. lijk , adu. redeema- 

hle , which maybe ransomed. 
Losbandig , adj. wanton. 
Losbandigheid , /. wantonness. 
Losbol , m. wild-hnad. 
Lo-ibrrken , v. to break loose, 
Losbreking , ƒ. breakin^ loose. 
Losdraaijcn , V. to untwist. 
Losgaan , V. to go loose. 
Losgpld , n. ransom. 
Losheid , f. unsteadiness , chan- 

geableness. 
Loslaten , f. to releate. 
I;0^1ating, ƒ. lettiri^ loo.'te. 
liüslijvig , aiij. loose, lax. 
Losmaken , v. to loosen , untie. 
Losplaats , ƒ. place , or port for 

ui.loadirg noods. 
Ijosrenten , ƒ. ri decmable renis. 
Li?»en ,oulIos'eii , v. to looscn ; 
lossen, oniladin , to unload ; 
een roer loKsrii , to discharge a 
f^un ; gr«lurig lossen en lailen 
toload, and iinloadconttnujl 
ly ; een' slaaf lossen , to reO'Om; 
or rtderTu a tlave ; <'pn i ■'"'d 
lussen , to rtdeem a jilfl/i' . 
Lotktr, m. redccmer,uiiloadtr. ca.tf loti. 
Loten , f. to draw lot f. 
Loterij , ƒ. lott ry. 
Loting../", ci.itirig lots. 
Loaier , adj.pura , uninixt ,fina , 
ma-isy ,in re ; loati»rgond, /^ur» 
or Jlte nold ; een louter ver- 
diilitsel , a mtirn fictiun ; eene 
loutere, leugen , a dow irigkt lie; 
een loutere schchu , an arrant 
riijiUf. 
Louteren , v. topurify , refine. 
Lonicfing ,ƒ. punfj la^ , refining. 
Louwmaud , ƒ. January. 
Lov^n, prijzen, v, to praisa ; 
Gr'ds werken loven hem , Gods 
works praise kim. 
Loven , eischen , v. to ask money 
for wares , to set a price on 
goods , to rat e ; Ine veel looft gg 
het? hoif muchdo^ou askfor 
it? 
Lover , f. green leaves ; daar wa« 
lover nog gras te zien, thera 
iva^neithergrassnoran^ green 
leaues to be seen. 
Lont tl , zich kwijt maken , t', to let 

loose , to release. 
Lozing , ƒ. Jh/wmg. 
Lub , f. wrisl-band. 
Lnlihen , V. to K*-ld. 
Lubber , m. gekUr. 
Lucht , ƒ. air, sky , vent , sc9nt , 
smtll , ft'ind ; in dclncht gaan , 
to «•6» in the air; Inrht scheppen, 
to takt th- air, to tak e breath ; 
lucht geven , to Kiva vent ; ik 
kreeg er de lucht van , I got 
scent of it ; hij heeft er de lucht 
van , h« has discovertd the de- 
sign ; luclitgat , n. vtnt-hole ; 
lurhtponjp , f. phriimatic en- 
gine , Uir-pump ; lii< htpijp , ƒ. 
wind-pipe i Inchlsptong, m. 
caper ; Inrhtslreek , f. clirnate , 
zone; ik kon tiie konde Incht- 
stteck niet gc\^ehncn,7 could not 
ügrea with that cold climate ; LUT. 

de verzenede laclitilreek , //t? 

torrid zone ; lie prtrmtiKdd 

laclitsticken , tha tempiratt 

zones. 
Lnclilbol , ƒ. b.ilhn, 
Lacliten , u. f o air, smell , sa- 

vour ; liruieu IiicIupo , to air 

linnen ; ik nng liern niet liirli- 

tea , / cannot endurs, or, abidi 

hint. 
Luchthartig;, aij. ofa^jy hurri' 

our, airy. 
Iiiichlharti^heiJ , f. f^ai^ty. 
Lachtje , n. sTnall ^aïe , breeze ; 

«"cn avond lachtje , an euenini^ 

brefze ; om ten luchtje gaan , to 

taling a little air. 
Lnrlitifr, a-iy. airy. 
I.nchliglieiil , y. airiness. 
Lni , adj. l^zy , slugt^ish , idie , 

slothful. 
I.nijaard , loibak , m. slu^^ard. 
Laiil , adj. loud ; met luider stom 

me , InidkecU , with a loud 

voice , aloud. 
Lnid'-n , lieden , m. peopl* ^foH,i. 
Laiden , v. to sound, rin^ f de 

klokkm laiden , to rin^ thebell, 

hoeinidt tle brief ? what is the 

purport of the letter ? 
I,iiider , kloklaidtr , m. ringer, 
Lnidin;^ , f. rins;in^. 
LaJdruchtig , adj. loud , clamor- 

ous , sonorons. 
LniflrncIiliKlieid , f. loudness. 
Luifel, f. pent house. 
Luiheid, Inijigtieid , J, laziness , 

slot/i/ulnuss. 
Lnijer, \wnv ,f sivalhinf^-cloth- 
I,uii«ren , v. to bn lai\ , to loiter. 
r.uik, n.shultf.ry ii-o.>dt;n wnidoif. 
Luiken , ilniton , v. to shut , close, 

lort ; zijne oojjen slaitf n , to 

shut ona's f} es. 
Luikf^at, 71. scuttles-holt. 
Luilak, ln\jaard , m. tluf^ard , 

lazy-bonef. 
Lnim, ƒ. /iumour,lew air ;op zij- 
ne Iniuiei) liegen , to lie in wait. 
Laipaird, m. leopard. 
Lui pen , V. to o</* , to watch si- LUS. 145 I lently, 

Lais, ƒ. loute ; plitlal» , crah-^ou- 
se ; wee^jlais, bu^ ; hiisLios , 
lou<:)-felloiu. 

Laisa'-ht'!^, adj. lousy. 

LuiskruiJ , n. precipifa^e. 

Luister , m. lustre .^gloss , hrl^h'- 
ness . splendor ; hij ^^\•.^^ de luis- 
ter van zijn geslaclit , hewistht 
splfndor of h is famUy. 

Luisteraar , m. lixtnür, hi^rltner. 

Luisteren , glau/.i;^ maken , e. to 
lustre. 

Luisteren , f. toeliooren , f o listen , 
give ear ; liii»ler naar mij , hear- 
ken to me ; Z'j luisterden naar 
mijn ze^^'^KTï niet, they dil not 
listen to tvhat I said ; het schip 
luisterde niet naar het roer , the 
ship couli not be f^indei by 
t he helm, 

LuistPiiijk , adj. illustrious , glo~ 
rious. 

Luistervink, m. list?ner. 

Luit, ƒ. lufa ; luitspeelder , m. 
lute-player. 

Lnitfnant ,771. lieutenanf. 

Tioiwagen , 77». scrubbiifi; brush. 

Lnizeiimaikt , voddenmarkt ^f.rag^ 
market , rae^-fuir. 

Luizig: , adj. lousy. 

Lnizigheid , ƒ. louiiness. 

Luk , gelnk, n. luck ,fortune ; h»t 
islukofraak, it is haphazard , 
hit ormiss. 

Lukken , jjelukken , V. to succeed , 
tof all out ; het wil nif t hem niet 
lakken , things won' t succeed 
with hirn. 

Luns, ƒ. Imchpin. 

Luiken , V. to suck , suckle. 

Lurvru , 771. iem;ind hij de Itt-ven 
kiijijen , to trim onesjacktt. 

Lost, 77». d'-firff, appetit*, d- l't;^t, 
lust ƒ Insl hibhen , to harg u li-r- 
sire ; ik heb er peen' Imt tor , ƒ 
h.ife nu appi^titefor it , / havt 
nomindloit; zijnen ln»i boe- 
ten . to satiffy orte's appetitt , 
tofulfilhis lust ; de Inslen d^-s 
tleeschei, th« lust of thofiesh. 1^6 MAA. MAA, Lnsteloos , ar^'. liJlasn, without' ons of our relations , hs is a 

appstite , faint ^feeble. j kin 1o us. 

Lastelooslieid ,ƒ. liitlisnsss, want Maai of niailc , ƒ. chegse-mag^ef. ofappetitd , inappetency 
Lasten, f, tohaife a rnind , to V.^t, 

to take deli^ht in ; lid lust mij , 

I hare a miad, I like it , / d<i- 

Li^kt in it. 
Lasthof, m, garden of pleasure , 

paradise. 
Lastbnis , n. counfry-seat. 
Lastig , adj. lijk, adv. gay ; lusty, 

cheerful , pleasant ; lustig eu 

raslig , stout and courageous. 
Lastig, adu. greatly^soundly / Lij 

werd lastig geslagen , hü was 

soundJy beaten. 
Lastigheid , f. lu.\tiness. 
Lnstiglijk , adi». lustily. 
Latberaan , m, lutherian. 
Lnttel , adv. litlJe , a feiv ; een 

luttel wijns , a little wine ; lat- 

tel volks , few pif opis, 
Luar , laijer, ƒ. swaddling- 

band. 
Law , adj. sheltertd from the 

wind. 
Luwen , v. to become sheltered. 
Law te , f. shelter, 

MA. 

J\J.aag, verwnnt , f. linftmJn,or 
kinswoman; vrimdeneti magen. 
friends and re' ai i ons ; maa^^y". 
xtomach, mawi'ik licb ecue goe- 
de ma.ig, Ihave agoudstomavh. 

Maagd, y^ maid, maiden ; uirgin , 
de maagd Maria , the virgin 
niar^s ; onze maagd , our maiJ. 

Ma.-igdclijk, adf. maiden>[\ , vir- 
ginal { niaatidelijkc zedigbrid, 
maiden mode.:ty ; maagdelijke 
«taat , virginitj ; maagdelioiiig , 
Biaagdenzc' in , >n. virgin hone^\ ; 
maagdensilicuiiis,,/! rap.':; maag- 
depalm ,f. pcriwinkle. 

Mnagdon» , m. maidenhtüd , vir- 
gif'ify- 

Maagsciiap , ƒ. kindred , relat ion ; Maaijen , v. to mo:v , re^ip ; liet 
gr.Hs afmaaijea , to mou> dun/a 
th-ii^rass, 
Maaijer , m. moiver. 
Maaitijd , m, motfing time. 
Maaksel,», make ^ mak ing ^ f a- 
bri'-k ; wiens maaksel is bet ? of 
whose make is it ? bet is mija 
eigen maaksel , it is of iny own 
mak ing. 
Maal ,ƒ. valies , mail, portman- 
teau , budget , bug ; een maal 
met blieven , a muil with lat" 
ters. 
Maal, n. maaltijd , m.meal ; ik bcb 
een goed maal gedaan , I have 
m-zde agoodjneal; miildagmaal, 
dinner ; avondmaal, supper j 
eenmaal , once ; tweemaal , twi- 
ce, tivo timts / driemaal, thrice, 
Maalstioom , m. whirl-pool. 
Maalslot, 71. padlock, 
MaaUand , m. grinder,jaw-1of>th. 
Maaltijd , f. meal , repast ; na deii 
maaltijd , aftsr dinner, or sup- 
per. 
Maan , ƒ. moon ; nieuwe maan , 
new moon ; bah e maan , half- 
moon ; volle maan ^fall-moon ; 
wassend ■; manu , crescent 
moon ; afgaande maan , waning 
moon i bet eerste e;i laatste 
kwartier der maan , thefirxt and 
last (piartf.r of the muon y ma- 
iiescbijn , ƒ mooi- shino i in de 
manescbiju wauUelen , to walk 
in the moonshinc ; maankop , f, 
poppy i maansverduistering , f, 
eclipse of the moon ; maanziek , 
f. lunatic; maanzitklc , f, lu~ 
nacy. 
Maand , f. month. 
Maandag, m. Moriday. 
Maandelijks ,a(/i'. moiitMy, 
Maaud:>ionden , m. uomen's cour- 

ses ; menses. 
M.iankring , m. cycle of the moon. Lij is vat) onze maaf^scbap , he is[M.sianiwijzü ,adj. moonlike. MAG. 

r , rnnj. hut ; m.iar bij aMien , ' 
/ // ifso be ; inair ook , but al~ 
y>; nxAAT cetii , bit once. ' 

MiHi-, mare, ƒ. nnvs , tidin^s, 
rnport ; eerin (jnede maar , g-oo /, 
n<fws , i^ood tidtni^s. 

'Ma.irio'i.ilk , m. a marshal ; veld- 
Di.( iriclialk , inirshal of the 

I Cl 'np. 

|M« irt , m. march ; maartïch bier , 
77i irch beer y maartsche b'iijen , 
blu.iterin^ showers in the 

I sprinf, 

llMiu,^ zia Miien. 

M las , ƒ. (rivier), Mazt. 

Mnit, ƒ. meaiure ; liij heeft poe- 
de ma.Tl , he h%s t^u ):i rnaasure ; 
de m lat tol ceii kkeJ ncrnen , to 
tiiLti rnea.iure for a suif of clo- 
thes ; op de maat , arcordin^ to 
measure, or rule ; op maat, iu 
diclii , ia verse , in meter ; bo- 
ven mafe , betond meature , 
imm.odera*ely ; eenigT male, 
in sorns miasure; naar mate, 
proportionuble , accord-ni; to ; 
inaat lioiid.'ii , to ktcp with'.n 

I boun'ls ; de maat «laan, to btat 
time; maatstok ,m./)rf/'cA, /«ea- 
surinif rod ; mnaizaup , ƒ. sonf^ 
in meter ; maatgezan;^ , n. me- 
tricai soni^ ; maatklank, m. 
harmonious sound , or tune ; 
maatregel , m. meaiure ; niaat- 
dlig , m. beatin^ of time. 
Maat, makker, m, mate , fellow , 

companion. 
Maat»cliap , f. f:Uoti>ship. 

Maaisrliappij, /.'"viyfa-i , .Tocie/'v'; 
de üoitintlisi-lie M.ialscJiappij , 
the Bast' India company, 

Maauwen , v. to meaw. 

M.ule , ƒ. matre:ot. 

Ma.lolicf, ƒ. rfj=i. 

Maf, inortle, adj, weary ; raaf 
\aii drinken, cloy'd withdrinl. 

M.i parijn, n.moi^aztne ,warehouse, 

i/la^^er, adj. lean , mnaac^scrat^- 
gy ; msfjer vb oïcb , Uan meat ; 
een ma(;er paard , a lean horse , 
a tcragg^ jade ; mager worden , MAL. Mr to i^ro'c lein. 

Maj^erbeid , f. Icanness. 

M.ijfistraat , m. mi)^istrjte. 

Mitjaeet, zeihtcen , m.ioji-stoni. 

Ma^i, f. .'U'^/it, jioii/tr, a-itkority, 
force , met al zij mi miijt • 
with all hin mij^ht ; rni^tbricf , 
m. warrant; nn^teloo», adj. 
impotent , fesSle , we.ik ; mij- 
telooïliei I , ƒ. füebleness. 

Migti;?, alj. lijk, aiv. mii^hty , 
pou/orful ; nnfftig veel, very 
rriaeh ; mistig kwaad , cxcead~ 
int^ bad. 

Ma^tiprn , f . to empowsr. 

!VIagli;^heid , ,/". mii:^htiness. 

Magtsprcak ,f. arbitrary sayin^. 

Majesifit , /". majesty ; majesteil- 
scliennis , f hi^h treason., 

M<»k,tam, adj. tame y^enl!e ; een 
mak paard , a t^entlf horse ; een 
makke leeuw , a ta-ne lion. 

Makelaar , m. broker. 

Mrtkelen , V. to pro:ure a bar- 
e;ain , to play the broker. 

M.ikrn, V. to make ; eene wet 
maken , to m^ika a late ; plants 
maken , to make way , to mak* 
room ; zijn water maken , to 
rxake water ; veel werks van 
iemand maken, to make much 
of one; van d^u uood eene deagd 
maken , to make a virtue of 
nectssity ; schulden maken , to 
contrac: dcbt ; maak uvan bier , 
be gone , t^et thee go-ie. 

Maker, m. m.aker. 

Makk'-lijk , adj. easy. 

Makker , m. mate. 

Makreel, (zekere viscb),m. mackck- 
rel. 

Makron , f. macaroon. 

Mal, adj foolish ; Iiij is mal, he is 
a fooi , malle kuren, foolish 
pranks ; malle jtraal , foolish 
chat , idle talk. 

Malder , rn. corn-measure. 

Malen , v. t o grind , t» turn o» a 
mill ; koorn mab-n , to grind 
corn ; bet maalt mij in bet 
boofd , mv thoughts are taken 

G 2 148 MAN. up with it , I have it in my 
head ; malen , revelen , to ravd, 
dote ; Iiij maalt , ht raves ; ma- 
lea , schilderen , to limn , paint, 
dran^ ; hij weet liet kaasti^ naar 
het leven te malen, he knoics 
how todraw it exactly tolifa. 

Maler , TO. limner^ painter. 

Malie, ƒ. po int ; maliekolf, m. 
mallet. 

Maliebaan , f. mail. 

Maling ,f.grindin^ , furnin^. 

Maling;, mijmering ,ƒ. rauing. 

Malkander, pron. elkander, one 
anothtry each other ; elkander 
beminnen , to loue one another; 
de leggers zijn aan elkander , the 
armies are eng^aged. 

Mallen , v. to play the fooi , to 
toy , to romp. 

Milligheid , f. foolishness. 

Malloot ^f.foolish f^irl. 

T!ila\3c\i,adJ. tender, mild optaste; 
malsch vleescli , ttnder meat. 

Malscbhcid, ƒ. tenderness. 

Malnwe , f. mallows. 

Mam,/, buhby. 

Man , m, man , husband ; oorlogs- 
man , warrier ; man voor man , 
man by man ; zoo veel ieder 
nian , ^o much aman ; zij Iieeft 
een goed man , she has a t^ood 
husband, m»nAc\\\i«^,adj .manJy ; 
raaiibaailieid , ƒ. manhuod. 

Mand , f. hasktt ; mandenmaker , 
m. baskut-maker. 

Mandragon , f. mandrale. 

Manen , bet halsbasrvan een paard 
of leeuw , m. plur, manes of a 
hor se , or Iwn. 

Manen , v. to dun. 

Maner, m. dunner, 

Manosc.liijn , f. monnshins. 

Mangel , n. want ,fault . defect; 
bij mangel van geld , for want 
of monr^ . 

Mangelen, v. tobirtrr ; mingc- 
Icn , to roll ; mangelen , onlbrc- 
ken , to want j wat nnngelt er 
aan? what i.t there wanting '.' 

Mangelin/f , ƒ. bartering. MAR. 

Mangelstok , m. rolling-pin. 

Manhaftig, adj. lijk, adi/, minfal, 
valiait. 

M inhaftigheid , f. m.anfulness. 

INI mier, ƒ. manner,fashion, way; 
goede manieren , f^oo i manners; 
de manier de« lands, thefdshión 
of the country. 

Minieilijk , adj, modest. 

Manierlijkheid, f. mannerliness t 
modesty. 

Mank , ad;. la<ne ; die rede gaat 
mank, that argwnent isfault). 

Manlieden , m. men. 

Manmoedig, adj, ma,nful , manly. 

Mannelijk, adj. manly, male, 
masculin. 

Mannelijkheid,/, manliness. 

Mannen , v, bemannen , to man. 

Manjchap , /. soldiers , troopi. 

Manslag , m. manslaughter. 

Mantel , m. cloak ; maoteling , 
boomschntting, ƒ. quick-set had~ 
ge ; mautelkoord , ƒ. galloo.i. 

Mare , zie maar. 

Marjolein , /. marjerom. 

Mark , n. mark. 

Marketenter, TO. sutlsr. 

Markgraaf, m. marquis. 

Markgravin , /. marchioness. 

Markt , /. market , marktt-place; 
groenmatkt , herb market ; vod- 
dtnmarkt, rag-^air ; vogel- 
markt, paultry,- wat is de markt ? 
what is the market price ? 
marktdag, m. market-day ,- 
marktkramcr , m. one that sells 
wares in the market; matkl- 
mcester , m, overseer oj the 
market. 

Markten , ter mnrkl brengen , v. to 
bring one's wares to thg mar~ 
ket. 

Marling , ƒ pack-cord. 

Marmer , n. marble; marmcrbeeld- 
bouwer , m. marblc-cufter. 

Marmeren , v. to marble , topaint 
like marble, 

j\l.irmergroif ,/. m irble quarry. 

Marmeilionwfr, m, marble-cuttar, 

Miircn , dialei», v, to linger ^ MAZ. 

tarry , delay. 

Mars , kramers mars , f. pedlars 
pack. 

Mars , op een scliip , ƒ. the fop of 
the rnast , the bowl ; marszeil , 
liet hoven zeil , n. the top sail. 

Marscli , trtjft dersulilaleu , m. the 
march ; !ict licei- is iii volle 
marscli , the army is in f all 
march ; den maiscb slaan , to 
heat the march. 

Martelaar, m. mariyr; martelaars- 
boek , n, the book ofmarlyrs, 
ni^rlelaarscliap , n. martyrdom. 

Martcleu , v. to martj r , torment. 

Masker , n. mast. 

Massa , klomp , ƒ. mass , lump. 

Mast , m. Tiiait y ceii schip met drie 
nia<itr'n,a ship with three masts; 
lastslhiv.m , m. fir-tree ; mas- 
teuni.iker , m. mast-Tiaker ; 
niasiLoscli , m. a wood of flr- 
trecs. 

Mastelein , n. mesUn. 

Mastik , m. stopveif, f. mastte. 

Mat , ƒ. mat ; biezen raat , mat of 
rushes ; Langmat , hammoc ; 
matbies , ƒ. butrush. 

Mat , adj. weary , tired- 

M-ilelijk , adj. moderate; mate- 
lijk , tamelijk , adv. ind'Jferent- 
ly i mate lijk wel , prttty welt. 

Matig , adj. lijk , adt>. sober , 
moderate. 

Matigen , f. to moderate , tem- 
per rti^ulate ; zijne droefheid 
matigen , tu moderate one's 
Krief. 

Matigheid, f. sobriefy , tempe- 
rance. 

Matiglijk , adv. moderately. 

Matras , ƒ. mattras , quilt under 
the bed ; matraimaker , m. up- 
holsterer. 

Matroos , m. seaman , sailor. 

Matsi hiidding , ƒ. sweepings cf 
corn m a ship. 

Matten , «•. to mat. 

Mazelen,/", measles- 

Mazelen , de mazelen lieLhen , v. 
to b« sick oj tht mtasles. MED. 149 Mazen van een net , f. net-mash«i. 

]\Iedailje , f. medal. 

Mede , adv. with , aho ; ga mede , 
^o with me ; ik zal het mede ne- 
men, 1' til take tt with m.ei hij 
spot er mede , helaut^hs as it. 

Medebrengen , v, to brinu; alor^f 
wtth one ; wat nieuw» brengen 
de Kngelsche brieven mede? 
what news is there with tht 
lïnf^lish letters ? wanneer de g«- 
legcnheid het mede brengt, lyhen 
opportunily serves. 

Medebroeder , m. companion. 

.Medeburger , m. fellow-citiitn. 

Midedeelbaar, o<//.co/«/7iunica6/ff. 

Mededeeleu , v. tu communicate, 

M. dedcelgenoot , m. partner. 

Mededeeling , ƒ. communication. 

Medtdeelzaam, adj. charitable , 
liberal. 

Mededinger, m, competitor. 

Mcdedoogen , meèdougen , n, pity , 
compasston. 

^ledcdoogeiid,adJ , compassionate, 
havin^ pity. 

Mtdedüogendheid , ƒ. compassion, 
fellowjecling, 

Mede-erlgenaam , m. coheir. 

Medegevend , adj, gtving woy , 
pliant , supple. 

Medegevendbeid , f. pliantness. 

Medegeuoot , m. partaker. 

Medegenootschap, n, partnership, 
parttcipation, 

Medgezel , m, companion, ftllcw, 
consort. 

Mt dehandelaar , m. copartner. 

Medehelper , OT. hetpmate , coad- 
jutor, 

.Ml deklinker , m. consonant, 

Meilekomen , «■. to come with. 

Medelijden , n. raedclijdeutlLeid , 
f. compasston. 

Medelijdend, adj. compassionate. 

IMedeniaat , medtmakker , m. com- 
panion. 

Meileniinnaar , medevrijer , m. 
rtval. 

Mtdtiiemea, v. to takevith ,or 
awaj . 

05 150 MEE. Medepligtig: , adj. aceessory; Iiij is 
medcpligtig aao de ruisda.'iil , hc 
is acressorj to the rriiiie. 
Medepligiige, m, complice, abbet- 

tor, partaker. 
Medestander, m. partner, copart- 

ner, abettor. 
Medcslemnicu , t'. tovotc, 
Medrslemmri , m. veter. 
Medcstcniniing , ƒ, i'otir f^. 
Medfslrijd , ni, competition. 
Medevoogd , m, fellow guardian. 
Medi-welen , n, consciousness. 
RTedewerken , v, coopercte. 
Medewerkin)» , ƒ. cooperation. 
Mee , f. f ydromcl , mead. 
Meegaand, adj. indulgent , ten- 
der , rompassionate. 
Meegeven, wijken , v. togive way, 

to ^ itld. 
Meekrap , ƒ. madder. 
Meel , n. meal ; rogeemcel , 
rye-meal; tarwemeel , wheaten- 
Jlowfr ; nieelbuil, f. boltü^, 
bolt ing cloth; nieelzak, m. meal 
has. 
Mcelaclilig , adj. mealy, 
Mcell)nil,TO. boller. 
]\Ieelkalk , m. fir.e Urne. 
Meelsniker , m. powder-sugar, 
IMeelliog , 77J. trou^li. 
Meenen , v. to suppose , mean 
think, infend , to be ofopinion ,• 
ikujpfndat liij Iicl v^■as , / suj>- 
pose it ivas hc ; gij weet wat ik 
meen , ji ou know ifhct Imean ; 
ik nietndc dal liij uit ware , 1 
thought he was nol within. 
Meenlntf , /. nieaning ^ opinion , 

inteniion , mind. 
Meepbch , adj. weakly , wan. 
M*ei' , n, lakc. 

Meer . laeerdir , Cf//', more; meer 
en nu'cr , mort and more ƒ meer 
dan Renocf,' , more than enough. 
Meeraal , ƒ, conger. 
Mcerdcrliiid , f. pluralit-y ; liet 
giii^' mei lueerdcihcid van Atem- 
rui'n door , it ii-as carritd by 
plurai't} of i otes. 
Mccrdojaut; , adj, of age. MEI. 

Meerderjarigheid , ƒ. being of 

age , majority. 
]\lcerendeels , adv. for the most 

part , moitJj. 
Meergemeld , adj. above mention- 

ed. 
Meerkat , ƒ. monkef , baboon. 
Meerkoet, walerlioonjy", moor- hen. 
Meci I , ƒ. blackbird. 
Meermaals, meermalen, adv, te~ 

ver al times. 
Meermin ,/. mermaid. 
Meervondiff , adj. plural. 
Mees , ƒ. titmouse. 
Meesmnilen , v. to sneer. 
]\Ieest , adv. most ; meestal , most 
tim*s ; de uiceste , the most f 
meeslbiedi nde , m. the highest 
bidder, the bfs* bidder ; mees- 
tev<iee]s,adv.for the most part. 
Meester, m. maste.r ; ondtTmecs- 
tet fUsher; scliiijfmee&ter , writ- 
ing-mastt-r ; «clirrmniecster , 
fencing- master ƒ heelmeester, 
surgeon ; hofmeester , steward f 
meesieraclitig, adj. masterly ^ 
imperious ; meesterschap, n. 
master,-hip ; meesterstuk, n. 
masterpittce. 
Meesleraehtig , adj. masterJy i 

imperiously'' 
Meesterlijk . adj. m.asterly ; deze 
jongen schrijft meesterlijk, this 
bp\ H'rites masterfj . 
Meesteres , ƒ. mistress. 
Meetbaar , adj. lijk , adv. measur- 

ahle. 
Meelknnde , ƒ. geometry'. 
Mcelroede , ƒ. perch , y ard , mea- 
suring rvd ; nieeisnoer, m, 
pluni-line ; mcetstok , m. mea- 
suring stick. 
Meeuw , ƒ. sea-mew , gall. 
Mei , meimaand , ƒ. May , the 
month of May ; meidiauk , m. 
potion, orpurge ofherbs made 
in l he month uj May. 
Meid, f. maid , wench; dienst- 
meid , maid-scrvant ; keuken- 
meid , cook-maidi kiadermeid , 
dry -nurse. MEN. 

Meinee<< , m. perjury, faïse oath, 
Meiiiecdijj , adj, i<e'jurtd. 
Meir , meer , n. lake. 
Meisjr , n, t^irl, 

Melaatscli , adj. lijk , adv. leprous. 
M'-la;ils<!ii' , m. l.per. 
Mel;ial<rliliei(l , ƒ. le/irosy. 
Melden,»', lo mmtion , lo male 

merition; meld er iiicH van, 

don't irfittion it, 
Mel.liiij; ,./". ment ion. 
Melk , ƒ. niilk ; geitenmelk , t.o%ls 

rnilh ; ezeijiinenielk, asses milk ; 

k.irnemt'lk , butler-m'lk ; pe- 

sciuflc melk , turri'd milk ; fje- 

iitrenide melk, curdl-d milk ; 

pod'e melk, sonr rnilk ; melk- 

aclilitj, ar'j. lij'< , adi'. mi/ly ; 

melkenmier , m. milk puil ; 

melkkoe , ƒ. milk-cow ; melk- 

D) id ,.ƒ. mifk- maid; melkiuml , 

m. ^^onng-fcllow ,- mclkpap , f. 

mUkporridt^e. 
Me'ken,»'. to milk. 
Mtlker, m. milker ; duivcDmel- 

ker, pi^von-keeper. 
Meloen , m., melon ; melocnbed , 

77. m.elon-bed, 
Menimetjes-kiiiid , geitenblad , n 

woodbine , honry-sucklc. 
Memor'e , j,'<IienKeni» , ƒ memory , 

remembrance ; meniorieboek , 

n. memorandum buok. 
Men , pren. one ; men zegt , it is 

report ed ; men moet , one must, 

abody must; men kan het nirt 

doen , one cannvt do tt , a bodji 

carinot do tt. 
MenBeliIichleu , n. miscellaneous 

uerses. 
Menpelen , meDgen , v. to mix , 

min^le , allo). 
Mengelklomp , m. mixt lump. 
M< ii^elnioes , n. medly. 
Mtnjjil-lol , ƒ. miscellanies, 
Menper , m. mixer, 
Menffint; , ƒ. mixinff. 
Mrnpsel , n. mixture. 
Ml nie , ƒ. red-lead. 
Mrni^' , adj. man_} ; nunig öienscli, 
manj a man y Lue menig , hoiv MEN. 151 many f lucni^rilnnd , mcnigcr- 
lei , pron. mamftld , various , 
stferal ; op menigcrlei wijzen , 
mary wa^s; meiiij,'m.ial , adv. 
many times, many a timt , vj"- 
ten ; lioe inrni{;ni.ial, /loii' ma-y 
times ; meoi^vdudii^ , menig- 
vuldig , adj. lijk , adt'. mariy- 
fold ^frequt-nt^ multiplicious ; 
menigvuldigheid, f. mullipli- 
ciiy. 

Menigte ,f. miiltiiiide, ahunian- 
ce ü^reat quant ity , freipienty ; 
hij heift eem; menigte borken , Ite 
has abundance ofbouks; eene 
groote menigte, a f^rcat many ^ 
a vast <piantit\. 

Mennen , fen ji^i.iril of w.Tffen be- 
st. eren , »'. to ^uide a horse , to 
dr.ve a coach. 

Menner, m. drivtr of a coacht 
or chariüt, 

Mensch , /«. man, a ratioial 
person , either man or woman , 
body , humankind ; de men>cl» 
in zijnen gevallen staat , man ia 
hisfallen state ; de menschen 
zijn van natare kin<Ioreu des 
loorns , men ly nature are chil~ 
dren vf urath i een liek mensch, 
a sick person. 

Menschdom , n. mankind. 

Menschelijk , adj. humane ; roeo- 
seiielijkc natanr, human natu- 
re; menschelijk geslaelit, mank- 
ind ; mensclielijker wiji , adv. 
naturall). 

Mens< iielijkh* id , ƒ. humanif-). 

Measehenetcrs, m, men-eaters , 
cannibals. 

^\i:usc}ieuhi<iCTs,m.misanthropist. 

Meusthetimooid , m. homicide. 

Meuirhheid , ƒ, mankind , human 
species or race; manhocd. 

Men&i lilie\end , Uilj, love to men— 
kind , benei olent , charitable. 

Menschlicvendheid.y. pAi/an/AfO- 
p^ , brother/j loie. 

Menschwordir.g ,f. incarnativn ; 
de mensch\soidiag van Cliristus , 
the in carnation of Chrijt, 
G 4 152 MET. Merg, n. marrow } mergpijp , f. 
marrow bone. 

Ml rgliccn , n. marrow-bone. 

Mei gel, m marl^asortoffatcïa') 

Meigtlen, Let land met lueigel 
niesten , v. lo marl ; mergelen , 
nitmergelen , knafjeu , tognaw , 
to vex , con,\iime, 

Meik , 71. mark, siga ^ tojcen , 
character. 

Merkelijk , ür'y. noiable ,remari:- 
ahle. 

IMeiken , v. to mark , si^n , net e ; 
de goederen zijn dns gemeikt, 
the ^oods are rnarked t/ius i 
merk die plaats , take notice of 
that place ; mei ken , bemerken , 
io perceivn , talce nvtice ; nie- 
maiul zal liet merken , nobod^ 
shall perceive it. 

Merker, 771. marker, 

Mfiking , merk , ƒ. markirg, sig?i- 
ir.g , noting ; maak een merk 
op den kant, /)i/^ a note on the 
margin ; merkieeken , n. mark , 
sign ; mcikijzer , tj. iron stamp. 

Merkwaaidig , adj. remarkable. 

Mes, n. knife; tafelmes, table- 
knifi'. ; slageis mes, butcher^s 
knije ; penuemes, pen- knife i 
liakn es, chopping knifcjmessen- 
l;okcr , knife case ; messenma- 
ker, m. cutler ; messenwinkel , 
m. ciittlcr's shop, 

Mtshiiig,/. brass. 

Mest, mist, f. dung ; mistwa- 
gen , m. dung cart. 

Mesten, v. to durg , to manure 
n>ith dung,' eeuen akker roesten , 
to duT.g a ft ld; mesten , vel 
u aV.cï^ , tofatttn , iram i gan- 
' 7.< n mesten , to cram geese yzich 
zehrn mesten , to pumper one' s 

stlf 

Mf.sifr, m.fatttner. 

]\l(t,lgaus,y; crui/tmcd fioose, 

Miiilioop, 771. dun^hiii. 

Mcsimg , ƒ. fattenir.g. 

M<i, prep, with i met elkander, 
uith one anoiher ; n.et iets 
Ltzig zijn ^ to be busy with a MID. 

thing } met geweld , by force i 
met der daad, in f act ; met der 
tijd, in time, inprocess ofiimt; 
met een, togcther, at once , 
withall; met liet krieken van 
drn dag, b)' break of day y by 
da\ break. 

Metaal , n. metal , brass. 

Melen , i: to meaiure ; koorn- 
tueltu , iü measure corn j land- 
meten , to surfi^y land. 

Meter , tt». measurer y koornmeter , 
corn-measu rer ; koolmeter , 
measurer of co als i laudmeter , 
gcometrician. 

Meter , doopmoeder , f. godmo- 
ther. 

Meting , ƒ. measuring. 

Metselaar , m bricklaj er, mason ; 
metselaars baas , master brick- 
laj er. 

Metselen , V. to ïay bricks , mure ; 
eene deur toemelselen , to wall 
up a door, 

Metselkaik , f, morter. 

Metselsteen , 77i. bricks. * 

Metselweik, Ji. brick-work. 

Menbelen , J, movtables. 

Meuken , v. to make soft , or Tnel- 
low , to mitigate. 

Mevronw, ƒ. madam. 

Middag , 771. noon ; op den vollen 
middag , at noon-da^ ; voor- 
middag , the f(.'rc-roon; acliter- 
luiddag , ufter-nwn ; 'fcacliter- 
midilags , in the afternoon ; 
middaglijn , f, meridian ; mid- 
dagmaal , n, ilinncr ; middag-* 
maal bonden, i>. to dine, 

MxUiel , n. means , rtmtdy , expe- 
dient , mtdium y door wat mid- 
del , ly uhat mtans y wat mid- 
del is er voor zulk eene kwaal? 
uhat mned^ is there for such 
a diiii wptr ? op een middel bc- 
daclit wezen, to think of an 
e-rpidiitit i Ly btzii gioolle 
middelt n , he posjcsses great 
weallh. 

Miiltlel, middelliif,7j. themiddlc , 
waste f icmaud um Let iuiddell\j' MIJD. 

Tatten, to take one about Me' 

waste, I 

Middelaar, m. mediator. | 

Miüdelaarscfiap , n. mediator' s 

office , mttdiation. 
Midde 1 1 >aa r , adj. m iddU-sized , 

indifferent ; middelbaar vaa oa- 

derdom , ntiddle-at^ed. 
Middelen , e. to mediale, 
Aliddelen , n. means ; rtvenue ; 

hij leelt van zijne middelen, he 

lives of hts income. 
Middelertijd , adp. in the mean- 

time. 
Middeleruijl , adu. meanwhile. 
Middeling , f. mediation. 
Middtllandsche zee , ƒ. Mediter- 

ranean sea. 
Middellijk , at//, mediale ^ inter- 

venient. 
MiddclliJD , ƒ. diamrter; middel- 

lijnig , adJ. diametrical. 
Middelmaat,/, medium. 
Middelmatig, adj, lijk, ae/c. in- 

dij/'erent. 
Middcimatiglicid , ƒ. mediocri^y, 
Middelmmir , m.. partition tvall. 
Middelpunt , n. center. 
Middelrif, n, midriff. 
Middelslag , m. middle sized, mid- 

dlinfc; midd» Isoort,./". middlinf^. 
Middelstreep , ƒ. middie-line. 
Middcliogt , m. middlc passage. 
Middelweg, m. midway. 
Midden , n. midit ; in bet midden 

■van de xaal , in ihêmidsl of.'he 

parlaur ; uit bet midden , jO-o/ti 

the midst ; midden dooisuijdea, 

iu cut thrvu^h. 
Middcinariit , m. midnight. 
Mier , ƒ. antj micrennest , n. ant- 

hill. 
Mierikwortel , pepetwortel , m. 

horse-radish. 
Mij , pron. me. 
Mijdelyk , adj. ex ttahle, 
Mydcn, f. to atvid, eschew, shun; 

mijd bet kwaad , eschew evil ; 

licii mijden, to abstain , to have 

a care ofone'tsclf, 
Mijdcr , ra. avoider. INI IN. ï53 Mijding , ƒ. stunning, avoiding , 
eschewing. 

Mijl , ƒ. mile. 

Mijmeraar , m. doler. 

Mijmeren , v. to date. 

Mijmering , ƒ. doling. 

Mijn , mijne ,pron. my , mine. 

Mijn, ƒ. mine; eene goudmijn, 
a gold- mine ; mijndelver, m. 
mmer ; mijustoOe , ƒ. mineral , 
ore. 

Mijnen, f. to mine. 

Mijnbeer , m, Jiiy lord ^tir. 

Mijt,/, mite. 

Mijt ,/. pile ofwood. 

Mijter , m. mitre. 

Mik ,/. gibbet. 

.Mikken , f. to Ircel at , aim. 

Mikkiüg , ƒ. levelmg at. 

Mild , adj. lijk , adu. liberal,free, 
generous , mild to the taste; 
een mild persoon , a liberal , or 
generous ptrson. 

Milddadig, adj. lijk, adv. bottn- 
lij'ul , chantable. 

Milddadigheid ,/. charitableness , 
munificence. 

Mddelijk , adf. liberally. 

Mildheid , ƒ liberality. 

Milliot'n , n, duiziudmaal duizend , 
million. 

Milt , /. milt , spleen ; millzachtig, 
adj. spieen-iicl: 

Min , minder , adv, less ; min noch 
meer, more nor less; niet te 
min , neverthcless. 

Min, liefde, ƒ. love ; getroffeu 
door de min , f allen in love ; 
niingud , m. Cupido , the God of 
love ; minnebrief, m. love-let- 
ter; minnedicht, n. love-verees ; 
miunedrank , m. loi'o-potiom 
minne {,'loed , m. ardor , flame* 
of love. 

Min, minnemoer , ƒ. 7JUW*, wet- 
nurse ; hel kind is ter roin , th» 
chtld is at r.urse ; mmnekind , 
n.foster-child ; miinicklagt , ƒ. 
amorous complamt ; minne- 
lied , n, love-song ; rainnelonk , 
ƒ. amorous look ; minnelatt ,/. 
G 5 154 MIS. amorous passion; minnenijd, ƒ. 

jealou^\ ; minneuijdig, adj.jea- 

lous ; niiriziek, adj.love-sick. 
Minder , adu, less. 
Minderen, t'./'o lessen, to^row less. 
Mindering: , ƒ. lessening , growing 

less. 
Minderjarig, adj. under age , 

minor. 
Minderjarigheid , f. minor ity , 

nonaj^e. 
Minnaar , m,, minnares , ƒ. lover , 

sweet-heart. 
Minnekozen , v, to blandisk. 
Minnelijk , adj. and adu. lovely , 

friend'y , amiable. 
Minnelijkheid ,ƒ. lot/elinesSt 
Minnen , v, to love. 
Minnenijd , m.. jealousy. 
Minste , adj. least ; ten minste , 

at least. 
Minnat , ƒ minute ; minautlijn , 

f. loi^-line. 
Minzaam, adj. lijk, ad f. kind, 

louir.g , friendl) , 
Minzaamheid , ƒ. kindness , loi>e- 

liness , friendliness. 
Mirre , f. myrrh. 
Mirteboom , m. mirtle-tree. 
Mis , adf. amiss. 
Mis , misse , ƒ. mass ; de mis 

doen , to say mass ; misboek , 

n. miss al. 
Misbaar, n. sadmoan, lamentahle 

cffY ƒ zij maakte een groot mis- 
baar , she made a sad moan. 
Misbegrip , n, mis-apprehension , 

mis-ronceit. 
Mi&bruikcn , v. to ahuse. 
Mi oruiker , m. abuser , waste- 

ful , spender. 
Misbruiking, f. mispcnding. 
Misdaad , ƒ. crime , misdeed , oy- 

fenca , trespass. 
Misdadig, adj. lijk, adu: crimi- 

nal , guiltj. 
Misdadiger, TO. rrimir/al , culprit. 
Alisdcekn , v. to overlook one in 

sharing , todeprive one of his\ 

share , ts misdeal. 
Misditast , m. ill scruicg, aliol MIS. 

the terfice of the mass» 
Misdoen , v. to misdo , to do 

amiss , to ojfend, transgress. 
Misdragen , v. as zicii misdragen , 

slecht gedragen, to comport 

one's self ill , to misbehave, 
Misdragt , ƒ. abortive hirth , mis- 

carriage. 
Misdragtig , adj. abortive. 
Misdrijf, «. misdemeanour, crime^ 

trespass. 
Misdruk , n. waste paper. 
Misduiden , f. to mis-intt-rpret. 
Misdniding , ƒ. misconstruction. 
Misgelden , v, to pay for, 
Misgewas , n. unnaturel excres^ 

Cf-ncy. 
Misgreep , f. fault , error. 
Misgrijpen , v. to miss in catching, 

or taking; zich misgrijpen , to 

miscarry . 
Misgrijping , f.miscarrying. 
Misgnnnen , v. to envy ,grudge. 
Misgunner , m. envier. 
Misjjunning, f. envy ing. 
Mishagen , V. dislike , displease; 

liet mishaagt mij , I dishke it , 

I don' t like it. 
Mishagen , n. dislike, displeasure^ 

mishagen aan iets hebben , to 

dislike a thing. 
Mishandelen , v. to use ill. 
Mishandeling , ƒ. bad usage. 
Misiiehben ,v. to be mis/aken. 
Miskraam , ƒ. miscarriage ; ahor- 

tion i zij heeft cene miskraam 

gehad , she hos had a miscar~ 

riage. 
Misleiden , v. f o m.islead. 
Mislf ider , m. dtiCeiuer. 
Misleiding , ƒ. misleading. 
Mislukken, i'. to mishappen. 
Mislukking, f, m'shap , misfor- 

tune, miscarriage. 
Mismaakt , adj. lijk,a</c mishap- 

ed , dtformed. 
Mismaakllicid , f. di.'fguremefU , 

difvrmity. 
Mismakcu , V. to mishape , dis- 

f gure. 
Miïiaakjug , ƒ, mishaping , dit- MIS. 

figurinft:. 

Mismoedig, adj. lijk, ad^\ sor- 
Towful y sad. 

Mismoediijen , mismoedig maken , 
V. to dishearten. 

Misniordiglieid , f. sorroti» , sad- 
ncss ; mismofdifjiicid , inistroos- 
tijjlieid , dismayed , condilion , 
despair. 

Misnoegen , n. misnoegdlieid , f. 
disfleasure , discant ent ; een 
misnoegen opvatten ,/o tahe pet. 

Misnoegen , «'. to discontent. 

Mispas , m. mistake ;fault , m,is- 
hehauiuur. 

IMispel , m. TTw.dlar ; raispelboom , 
m. medlar-tree. 

lyiisplaatsen , v. to misplace. 

Misi)l.i.itsing , ƒ. mi<placinfr. 

Misprijzen , «'. to dispraise , hla- 
rnn , slif^ht. 

Misprijzer, m. blamer, dispraiser. 

Misprijziug , ƒ. dispraisin^. 

Mi'raden , r. to f^ness wrong. 

Misrekening, f. misreckoning, 

Misscliien , adi', perhaps , per- 
adfenture , [lOssiblj . 

Misselijk , adf. stranf^e, odd ; het 
is eene misselijke zaak , // ix 
an odd thin^ ; mi«srlijk, kwa- 
l\ik , ikit-eamish ; zij werd mis- 
selijk , she grtw il/. 

Misselijkheid , ƒ. oddness , illnesf. 

Missen, v. to miss,/ail, want; het 
doet missen , to miss the aim ; 
rijnen slr.g missen, to miss his 
blow; ik mis een boek, / miss 
a book ; zonder missen , without 
fail; ik kan dal boek niet mis- 
»t n , 7 cnnncl spare that book, 

Missivv- , ƒ. httcr. 

Misslaan , f . to miss one's blow. 

Misslag , lil. mistake ,fault , /n;j- 
singffai/iirc. 

Mi&t , m. mi.'t ,Ji i,'. 

Misslaan ,misMitgt'n , v. to mishc- 
comeyliel misslaat hem,/7 mi.'be- 
comes him ; dal kleed misslaat 
htm, that coat does nut fit him. 

Mls^tand, m.deftct, 

Mjsjtap , m. miscarriage. MOE. 155 Misstelling , f mistake , error, 
Mistasten , u. to mistake. 
Misten , f. to dung , to manure. 
Misten , V, to mist , to grow 

foggy. 

Misthoop , m. dunghill. 

Mistig , adj. misty ; mistig weder , 
misty wcather. 

Mistred , 771. error, miscarriage. 

Mistreden , v. to err. 

Mistroostig , adj, lijk , adv, dis- 
consolate, disma^ cd , desolate, 
despairing, 

Mistroostigheid , ƒ. disconsolott- 
ness , despair. 

Mistrouwen , 77. mistrust, dijfftden- 
ce ,suspicion. 

Mistrouwen , t'. to mist rust. 

Mistronwig, adj, lijk, adu, dijffi' 
dent , suspicious. 

MisUvagen , 777. dung-carf. 

lVlis\ al , 77J. miscarriage. 

Misvatting, ƒ. misverstand , 77. 
mistake , misunderstanding. 

Misverstand, n.misundtrstancling, 

TVIisvoegen , zie misstaan. 

Misvormen , v. to misjashion, 

Misw'ijzen , v, to shew wrong , to 
vary. 

Miszeggen , v, to speak amiss , 
to sax amisr. 

jNIiszettt n , i'. to misplace. 

IMits, conj. proiidedyconditional- 
/> ; mitsdat, mitsdien , jirovided 
that ; mitsdezeu, hereby ; mits- 
gaders , together. 

Modder, 777. mud, dirt ; mod- 
derplas , f, puddle; modder- 
sloot , ƒ mudd-i ditch, 

Modderachlig, adj. lijk, adu. maJ~ 
rf> , dirt). 

Modderen , f. to draw the mud 
out of a ditch , or chamiel. 

Modderpoel , 771. sink of puddle. 

Mode , f. mode ,fa.shioii. 

Mo< d , 771. courage, heart , spirit; 
moed grijpen , moed selieppcu , 
to takt heart , to fake courage, 
to filuck up one's spirit* ; moed 
hebben , to keep courogit , to ba 
of good courage; wre« goctb 
G C JS6 MOE. moeds, 6e of good cheer ; vol 
moeds , ƒu// of courage , or spi- 
rits ; tleu moed opgeven, den 
moed verloren geven , den moed 
laten zinken , to lose one's cou- 
rage, to become discouraged , 
to despond; zijnen moed koe- 
len , to cool one's courage i 
wei te moede , of good cour- 
age , kwalijk te moede, dis- 
ma;} ed , 4iscomforted ; moed- 
beneming, ƒ. discour agement. 
Moede , vermoeid , adj. weary , 
tired ; moede van wachten , of 
wandelen , weary of waiting , 
or walking; ik ben moede van 
daar te gaan , / am tired wit/i 
going there ; het heeft mij moede 
gemaakt, it hasweariedme. 

Moedeloos , adj. fainthearted. 

Moedeloosheid , f. fainthearted- 
ness, ii'eai:?iess. 

Moeder, ƒ. mot her ; moederdes 
h\iit%cz\\\% Jioust-U' ife izoo moe- 
der , zoo docliter , like mother . 
hke daughter ; moedermoord , 
TH. m atricide; moedernaakt, adj. 
ttark-naked; moedertaal, y.wa- 
tife tongue , mothertongue ; hij 
«preekt niet dan zijne moeder- 
taal, he does not speak any 
other lan^uage than his mo- 
thertongue, 

Moederkraid , n. feverfew. 

Moederlijk, adj. and adv. mo- 
therl) . 

Moederloos , adj, mofherless, 

Moedifj, adj. lijk, adf. courageous, 
lofty ,proud. 

Moedigen , v. to encourage. 

Moedigheid , f. courage. 

Moedwil , ƒ, imoltncc. 

Motdwillt^ns , adf. willifuVy. 

Moedwillig , adj. lijk , adv. inso- 
lenf, malapert . pdulant ,sau- 
cy , willful. 

Moedwilligheid , ƒ. petulancy. 

Moei , j'. aunt. 

Morial , Tti, bufj ■ hod^ . 

Moeij( lijk , adj. troublusome, dif- 
fui.It, hard, tir4some,painfuij MOK. 

moeijelijk vallen , to importune , 
to pester, to be troublesome; hij 
is er heel moeijelijk om , he is 
much displeased at it, 

Moeijelijkheid, ƒ. irouble, diffi- 
cultj . 

Moeijen , f. f o trouble. 

Moeite ,f.pains ,troubIe;ikkteeg 
niets voor mijne moeite, / got 
nothing for my pains. 

Moer , droessem , f. lees , dregs , 
the mother ; de\Nijn is nog op de 
moer , the uine is yet upon the 
lees; paarl-moer, mother of 
pearl. 

Moeras , n. marsh ,fen. 

Moerassig . adj. marshy ,fenny, 

Moerassigheid , f. marshiness. 

Moerbezie , moerbei ,f. mulberry ; 
moerbeziënboom , m, mulber- 
ry tree, 

Moergroud , m. marshground. 

Motrnagel , m. dove. 

Moes , warniocs , n. porridge 
made of herbs ; moeskruid, n. 
pot herbs; mocstnin,?7i. kitchen- 
garden. 

Moesje, 77. patch in the face. 

Moeten ,v. tobe for eed, or con- 
sirained ; wij moeten het doen , 
we will be for eed to do it ; hij 
zal moeten vertrekken , he must 
depart ; ik moet , I must. 

Moezelwijn, >7i. wine grownnear 
the riverMoselle. 

Mof. ƒ. muff. 

MolRlen , v. to mujjle up , to hide 
cunnijinly. 

Mogelijk , adv. possible ; bet is mij 
niet mogelijk te doen , it is im- 
possiblefui me to do it , 1 can- 
not do it. 

Mogelijkheid , f. po.isibility'. 

Mogen , V. to be able , to have 
leave , to bc permitted; ^\ ij mo- 
gen , we may ; nioogt gij het 
dof u ? have y OU leave to do it ? 
Mogende , adj. might ) ,powerfuli. 
Mogendiicid ,f. mightincss ,puis- 

sance , power. 
M.ktr, m,ikdge, hammer. MON. 

Mol , m. mole; moUIioop, m. mole- 

hill ; niolicnval , m. mole-trap. 

Molen, m. mill ; aiolen8t»;en , m. 

mil-stone. 
Molfiiaar, in- mill~r. 
Moli'ukap , ƒ, roof of a mill. 
IVIolenpaatd , n. milthorse, 
Moleuroede , f, miUhandle. 
Molensteen , 771. milhtone. 
Molentreciitcr, 77», millhopper. 
Molik , m. scare-crotf. 
Mollem , {j:ruis van tarf , m. dust 

of turf. 
Mollen , lioodilaan , v. io iill , to 

dispatch hy murdering. 
Mollig, adj. ioft s Uiollige wijn, 

mild wine, 
Molliglieid , f. softness. 
Molm, vermolming in liet Iiout , ƒ 
wormhole , rottenness in u/ood. 
Moniaanffezigt , inombaJiliais , n, 
vizard , mast. i 

Monimerij , ƒ. mummery. 
Mompelaar , 771, mumblcr. 
Mompelen, <'. to mumble^ whif 
per ; bij mompelt in ziclizelven , 
he mumbles to htmself. 
Mompeling , f. mumblinf^. 
Monarcli , m. monarch , souereign. 
Mouarcliij , f. monarch^. 
Mond, m. mouth ; iemand den 
mond snoeren , to mate one hold 
his longue; Lij monde , by word 
of mouth ; het gehemelte de« 
monds , the roof of the mouth; 
mondhehoefle , f. provisions ; 
de belegerden verzochten een 
niondgesjiick met de belegeraars 
te houden , the besiegtddc.sired 
a par Ie j with the besicgers ; 
mondkost, f. provision ; mond- 
stoppcr , 771. cug ; mondslnk , n.[ 
ihat part of a bridle which is 
put int o the horst's mouth; 
mondvol , m. rnuuthful. 
Mondelijk , adJ, bjy word and 
mouth, oral ; ten mondelijk 
vertoog, a itrbal speech ; een 
uiondclijk bt'ri|;t , a verbal ac- 
count ; de nioüdclijke wet , the 
oral iaw. MO O. »57 Mondeling, adj. by word of 
mouth , verbally ; iemand mon- 
deling spieken , to speaktu one 
by word and mouth. 
Monden , v. to please , to like, 
Mondgesprek , n. conversation , 

conference, interview. 
Mondig , adj, of age. 
Mondiglieid , f majority. 
Monnik, m. monk , friar; mon- 
nikskap, monk' s hood , or cawl , 
montiikskleed . monk's habit , 
friar^s weed. 
Monnikachiig , adj.monkish. 
Monnikenklooster , 77. monatiery. 
Monster , n. monster. 
Monster , n. sample. 
Monsterachtig , adj. monstroua. 
Monsteren, toonen , v. to shew , 

htbtt. 
Monsteren, als krijgsvolk, f, to 
I must er y review; de soldaten 
werden gemonsterd , the sold~ 
iers were must er ed, 
Monstei lieer, tti, muster-maater. 
Moustenng , ƒ. musterin^. 
Monsterplaals,/. mustering place, 
rtndcz vous ; monstenol , f. 
muittring list. 
Mooi, adj.fne, handsome,pretty ; 
een mooi huis , a fine hous« ; 
mooi weer , fme weather. 
Müoiijis , adv. prei ttly. 
Mooiheid ,f.fneness , /landaome- 

ness. 
Moor , 771. negro. 

Moord , ƒ. murder, assassination; 
niooid roepen, t o er y murder ; 
moord priem , tti. dagger; moord- 
wai>cn , moordgeweer , n. mur~ 
dering tooi. 
Moorddadig , adj. lijk , adv. mur- 

derous, cruel. 
Mooi den , v. to murder. 
Moonlenaar , 77». murderer. 
Moordcry ,f. massacre , murder. 
Moordgitrig, adj, lijk , adv,bload~ 

thirst_) ,sanguinar\. 
Moordlust , ƒ. desire to murdcr , 

blood-thir^ttiicss. 
Mooidtooueel , n. massacre, 
ü 7 158 MOT. Moot , f. sUce ; vier moeten ka- 
beljaauw en cene moot zalm, /bur 
siices ofcodjiih , and onesUce 
ofsalmon. 
Moppen , V. to ^rui^t. 
Mopper , m ^rudger. 
Morel, ƒ. black cherry y mai- 

zard. 
Morfjtn, m. znorning ; 's morgens , 

in the morning. 
Morgendrank, m, morning-Iiquor. 
Morgengebed, n. mornirijj^-pra^er. 
Morgenlicht , n. aurora , dawn. 
Morgenlied , n. morning-hymn. 
Morgenstar , f. morninffstar. 
Morgenwekker, m. alarm-wat ch. 
Morgeuzang , m, wiorningson^. 
Morgenstond , m. morning-time. 
Margen , adu. to uiorrow; ik meen 
morgen te komen , I intend to 
come to mor f OW. 
Moriaan, m.black-moor, negro ; 
hij woont in het Moriaan slioofd , 
he lives at the sigft of the ne- 
f^oeshead. 
Morren , v. to murmer. 
Morriiig , ƒ. murmure. 
Mors, adu. as hij viel mors dood , 

he feil stone dead. 
Morsebel , f. nasly slut ; mors- 

pot , f. sloven. 
Morsen , v. to soul , soil. 
Morsig,a(^'. nasty; slofenly, slut- 

tish. 
Morsigheid , ƒ. nastiness. 
Mortel,,/', rubbiih; kulkmoitel, 

dry jnoriar. 
Mortier , m. stone morter. 
Moizel , f. broken piece. 
Mos , f. inoss. 

Mosch , ƒ. mosd'jc , n. sparrow 

Mossel , m. rnuxel. 

Most , m, must. 

Mostaard ,m. mustard ; mostaard 

mairn , to griml viustard ; nios- 

taardpot ,ĥ mutiard ] vl y nios- 

tHardzaad , n. mustard-seed, 

MoMirdnian , m. musiard seller. 

3\lfisteidiii<)liii, m. mustard-quern. 

Mot , ƒ. moth. 

Moihais,n. butvdj-houte. MUI. 

Motregen , m. mizzle-rain. 
Motregenen , motten , v. dritzle , 

mizzle. 
Mottig, adj. drizzling ; mottig 

weer , drizzling weather, 
Moat,/. houten bak, troy. 
Moot , n. malt. 
Monter , m. m.alter. 
Mouterij , ƒ. m,alt kiln. 
Mouw , ƒ. slseve ; een paar moa- 

weu , a pair of sleeves. 
Mild , madde, ƒ, measure of about 

f o ar bushels. 
Muf, adj. musfy. 
MufFen , V. to smell mustily. 
Maffigheid , malheid , ƒ, muêti- 

ness. 
Mng,/. gnaf. 
Muggenziften , V. tO cavil. 
Mnggenzifter, m. cavillcr. 
Muggenzifterij , f. cauilling. 
Muijercn , v, tomix togtther. 
Muil , ƒ. slipper ; eeu paar muilen , 

apair of slippers. 
Muil , mnilezel , m. mule. 
Muil, smoel, m. themouthofa 

beast , muzzle. 
Muilband , m. muzzle. 
Muilbanden , v. to muzzle , to rc- 

frain , to curb. 
Moilezeliu , f. she mule. 
Muilpeer, oorvijg, m. fsly-cuff", 

box on the ear. 
Muis, f. mouse ; muizenest , n. 

mouse -nest ; mui/.euhol , n. 

mouse -hole; mnizenval , m, 

mouse-trap ; niuizcmanger, m. 

mouse-catchtr. 
Muisgrjianw , adj. mouscgre^ . 
Muitailiiig, adj.\'i^k,adv.scditious ^ 

rebcUioii.y. 
Muiteliiig , iiinitiT , m. rebel. 
MiiiteniaKer , m. seditious ptrson. 
Muiten , v. to rebel ^ rtiolt. 
Muiterij ,ƒ. rebeltion, rtvclt, stdi- 

iion. 
Muitzick , muitznchtlg, ar/y. prone 

to rrbcllion y seditious. 
Muizen , V. ninizeti van^rn , to 

rnouite , to catch riiice. 
MuiziuktuliLs , J. laousc-dung' MUZ. 

Mal «zanderig, <7r//. «ane/y. | 

Jilaat ,ƒ. minf , coin; zilver in de 
mant lironf,'in , to carry silvtr 
into t/ie mint ; pang:baie ruaiit , 
current coin ; vaLfche munt , 
fahe coin , cunterfeit coin. 

Mant ,y. mint , (an herb). 

Mnnteii ,v. to coin , to mint ; geld 
inoDlen , to coin monfj . 

Munter, m. coiner, 

ISlnnting , ƒ. coininf^. 

Manlkarner, ƒ. m.inthall. 

^hxnlslof, f, munt metal. 

Murmelen, v. to purl , to flow 
u'iiha gentlti noise ; to mur- 
mur. 

Mnrnnireerder , m. murmurer, 

Mnrmnrercii , v. to murmur. 

Murmarering ,/. murmuring. 

Maiw , adj, suft, tender, mellow; 
inorwe appel , jnellow apple. 

Marwlicid , f. softness, tender- 
ness , melloirness. 

Mnsrh , ƒ. sparrow, 

Mn&kaat , f. nutme^ ; mnskaal- 
Llocm , foelie , ƒ. mace. 

MusI<»all)Ooni , m. nutmc^-tree. 

Maikadel ,ƒ. muscodine ^rape. 

Musket , 71 musket ; de kolf van 
een ran&kel , the but-end of a 
musket ; de laadstok v^n een 
mu>kei , tfie rod of a musktl ; 
masketiclioot , m. musket-ihot. 

Mnsletier, m. muiketteer. 

Miisketkogel, m. musketball. 

Mnsku» , f. musk. 

Mot»,/, cap , cüif ; slaapmnta , 
ni^ht rap. 

Mutsaard , tiikkebos , Tn.faef.ot, 

Mmsenniaktr , m. capmaker. 

Munr , m. wall ; de Mad« ninren , 
t/ie ci'j\ Uil lis ; ninuililoem , ƒ. 
wall- fit, uer ; nmntveik , n. 
valls ; liet nmnn^rrk in lieel 
zwaar , the walls are very hi^h 
and sirort;. 

Muzijk , f. miitic, 

Maz^Lant , m, musician. N, NAA. 

NA. 159 a , prep. af ter, near / na zon- 
nen ondergang, after sun-set ; 
na een lang gesprek, aftera long 
discours. 

Naad , /ra. seam. 

Naaijen, v. to sew , soic ; naai- 
g^ien ,n. sewintf t/iread ; naai- 
kas^cn , n, cush'on to sew on ; 
naaidoos, ƒ sowinf^ box ; naai- 
ring , m. thimble ; naaister , f. 
seamstress. 

Naakt , adj. naked, bare f moeder^ 
naakt , itark naked. 

Naaktelijk, adj. nakedly. 

Naaktheid,./", nakedness. 

Naald , ƒ. needie ; de naald Tan 
een kompas , mariner's needlt ,• 
paknaald , packin^ - needie ; 
naaldenkoker , m. needle-cate ; 
naaldenn)aker,m. needle-maker ; 
iiaaldenvverk , n. needie u/ork. 

Naald, gedenknaald, ƒ. monument, 
obelisk , ƒ>.} rainid. 

Naam , m, name ; boe is zijn 
naam ? what is his name ? lie- 
den van naam , men of renown ; 
doopnaam, christiart name; 
naaiudicirt , 71. acrosttck ; name- 
loos , adj. namtless ; na?mge- 
r.ooi, 771. namesake y naamhaitig, 
adj. rcnowned f na.imiol, ƒ. 
list of name ,• raurnsc benden , 
t>. to defame , to stander; naam- 
se bendiug,/.^*'/!»/?! a//07i; naam- 
^al, TTJ. case, in ^rommar ; 
jiaani^vissf ling, f. c.hanging cf 
narne , metorj mt . 

Naamljoiping , ƒ. dtclmsion, 

Na»imdiclit , n. acrostick. 

Nar.in^;enoot , 77i. ncmesakr. 

Nii.iniioovtr , 77J. slanderer , cal~ 
i.mniator. 

Naaniiiirlitig , adj, fameus , re- 
na u-ned, 

Na.ipcn , V. to mimic , imitate ^ 
counterfett. 

Naar.prr/). accordircto , aftrr, 
for; naar mijn MTinogen, ac- 
cordiht; lo my abtttij ; naarde i6o NAA. koDSt , according to the rules 
of art , artificially ; naar het \z- 
\tu,to thelife ; liij is naar zij- 
nen vader genoemd , he is cal/cd 
after his father' s name ; Lij 
aardt naar zijnen vader, he re- 
stmhles his father y he has the 
Ttianners , or inclinatw/is of 
father. 

Naardien , adf. since , whereas. 

Naarstig , adj, lijk , adv. diligent. 

Naarstigheid , f. diligence. 

Naast , adj.next, nearest; ik stond 
naast hem , / stood next to 
him. 

Naasten, m. neighbour ; gij znlt 
uwen naasten lief hebben , thou 
shalt lov* thy neighbour. 

Naasten , v. to appropriate. 

Naastkomende , adJ. next coming^ 
nextfollowingi de naastkomen- 
de week , the next week. 

Naastvolgende, adj. next folio tv- 

*"S' ^ . , 

Naanw, adj. narrow^sfrait, close; 
de moavven zijn te naaow , the 
aleeves are too strait ; eenc 
Daanwe steeg , a narrow lane i 
naanw maken, to make narrow ; 
naanw geregen , strait - lac*d > 
naanw , dun , near , saving ; 
naauw zien , to take notice of a 
thing , to find out awj fault , 
to he nice , or critica/ ^ to be 
niggardly ; naanw bezet, nar- 
rowlj beset , near, or saving; 
ter uaauwer nood, narrowly , 
tcarcely ; hij is ter naauweniood 
ontkomen, he escaped nar 
row 'y. 

Naanw dijk», adv. hardly , scarce , 
narrowly. 

Naanwen, vernaauwen , v. to 
make narrow , ta straiten, 

Naauwheid ,f. narrowness. 

Naanwkenrig,af//. lijk, adv.sirict, 
exact, punctual. 

Naanwkiurighcid , f, strictnoss , 
exaitness , punctuality. 

Na.inwic , ƒ. strait , straitntss. 

Naaowzicude , adj. looking nar- NAD. 

rowly into, looking f or a fault, 
ready to spy out nice , epa- 
ring/y. 

Naberouw, ». regret , repent^ 
ance. 

Nabestaande , m. and f. relation , 
kin , kinsman , kinswoman, 

Nabetrachling, ƒ. meditation. 

Nahij , adv. hard by ; nabij de 
plaats, near the place. 

Nabïi\itid,f nearness,proximityf 
vicinif^, 

NaboorliDg, nawees, m. posthume, 
a child bom after his father' s 
death. 

Nabootsen , v, to imitate, 

Nabootser , m. imitator. 

Nabootsing , ƒ. imitation. 

Nabrengiug, ƒ. bringing after. 

Naburig , adj. lijk , adv. neigh- 
bouring ; een naburig dorp , a 
neigbouring vilUge. 

Nabuur , m, neighbour. 

Nabuurschap , ƒ. neighbourhood ^ 
vicinit) . 

Naicht,m.night,hi] nacht; 's nacht», 
at night , in the night-time ; 
ixach\\;i:esten,m.noctu mal spir- 
its, hobgobblins ; nachtgewaad , 
n. night dress ; nachlgezigt , n. 
noclurnal vision ; nachtmaal, n, 
the Lord' s supper, communion; 
nachimrrrie , j. night- mare f 
naclitmuls ,f, night-cap; nacht- 
\oo\icr , m. revtUer ; nachlloop^ 
ster , f. nighl-walker , prosti- 
tute ; nachtiust , ƒ. night-rest ^ 
sleep ; ik kan mijne nachtmus 
uiet missen , / cannot be with- 
out my nighily rest ; iiacbt- 
spook , n. haunting spirit; 
uaclitnil , m. night-owl ; nacht- 
waker , m. watch-man ; nacht- 
wacht,/", night guard; uacht- 
wandclaar , m. night walker; 
uatht-woimpje , glinstir-worm, 
m. glow-worm. 

Nacliicgaal , m. nightirigala. 

Nadeel , n. prejudice , damage , 
loss , hurt , detriment. 

NaUccLg , adj. prtjudicial. NAJ. 
Nadcmaal , conj. since , ivhtreaa , 

Nailcnkeii , t>, to consider. 
Nacleiikcii , n. sacond thouf^ht , 

considtsration, 
N.iilciikend, adj. considerate. 
N.id.iikiiig , f. conaiderution, re- 

NadtT, adJ. and adv. nearer. 

NddiTcn , f', to draw near , to 
draw ni^h , to apitrouch. 

Naderhand , adv. ufterwards. 

NadeiiDjj , f. drawing near, ap- 
proaching. 

Nndeien , adv. hereafter, 

N.ulirii , conj. since , seeing. 

Nadoen , V. to itnitate. 

Nadrat'cu , v. to carry after one. 

Nadruk, m. impression upon 
one's mind , tmphasis. 

Nadrukkeliik , a iv. loadin^ an 
imijrisóioa u;on the riiirid , 
significant , ernphatical, 

Nadrukkclijkluid ,y.' significancj , 
emp/iatical manner. 

Nadrukken , V. to counterfeit, 

Nag.\lm , m. echo, 

Nagcdjclitc , ƒ. rrjlection. 

Nagel , m. nail ; zijne nagels kor- 
Un , to pair one'ji nails ; uagr 1 , 
«jtijker , m. iargt-nails ; tcncii 
nagel inslaan , to knock a nail 
in ; lioutcu nagel , u ooden jiin 
or ptg ,• n.igtl , kruidnagel, m, 
dove i g' Koi lijte n-tji^lm , pre- 
eerved (luvts; napeltocn» , m 
ciovt trtc i nagell)locm ,J'.gilh 
J'.ower ; iii>gt-lkiuid , n, avttii> , 
nagelvast , ai'.j. faattned with 
nutls. 

Nagelen , f. io nail. 

Nager> (jt , n. dtssert. 

Nageslatlil , n. j>0!terity. 

Nageven, v. Io irnj'Ute tO, 

Nagexsas ,n. cjtvr math. 

Nffjaar, 77. ifie fall, the latter 
part of the st aion. 

Niijagen , *•. to j>ursue , to hunt 
ajttr, to chasr. 

Nnjuger , m. punoer. 

Najagiug, ƒ. pursuir.g , hunting NAO. \6i a Uer. 
Naijver , m- emulatlon, 
Na'jveraar, rn. emulalor, 
Naijvercn , v, to emiilute. 
Naken , n. to ap roach , draiv 

ntar ; de dag naakt , the duy ap- 

proaches i /hedjj drau/snigh. 
Nakin-f , ƒ. approaching. 
Naklank , m. resounding. 
Naklappen ,v.to so) over and over 

atfain , like a ptrrot. 
Nakomeling, m. oJJ'^pring , ont 

of the postcritj ; nakomeLn- 

gen , nakoiu('liugt>cLap , f. poa- 

terity. 
Nakomen , v. to come after i to 

perform. 
Nakoming , f. performing. 
Nalaten , aciitcriaton , v. to leave 

behind i liij lieel'i veel geld na- 
gelaten , he l-ft mach money 

behind him ; nalaten , v. to 

leave off'. 
Nalatenschap ,ƒ. erfenis ,ƒ, htrit- 

age , mheritance. 
Nalatig , adj. lijk , adv. negligent. 
Nalatigheid , f, ntgligence. 
Nalaliug , ƒ. leaving behind. 
Nalezen , v. to glean. 
Nalezing , f. second reading , re" 

visal , gleaning. 
Naloop, m. the runnir,g after (m*. 
Naloopen , v. to run after. 
Naluoper , m.fvliowtr. 
Naloopin/f , ƒ, running after, 
Nan>aals, adv. aft er war da ; h'xtr 

ii.'imaaU , of ter this lije , in the 

uorld to tome. 
Namaken, v. to c< unterfeit. 
Namaker, m. counterfeiter. 
Natuakii>g , ƒ, uauiaukscl ,n. ccun- 

terfciling. 
Namelijk, adv. nameJy , to uit ^ 

fiz , or videlicet. 
Nameten , v. to measure again. 
Namiddag, m. aflernoon. 
Nadogen, v. totyc, to fvllow 

wilhthe sight , to tracé, 
^noo^wg , f. Joliiwtrg u'ith the 

sif^ht. 
Naoügsi , m. ofierharvtat. 165 NAV. Naoogsten , f. fo^Ifan, 
Nap , m. cup , bowl 
Nar tTTi.füol ; naireukap ,f. fooVs 
cap ; uiirrenpoisen , ƒ. foolish 
f riek \ 
Narekenen , v. to reclon af ter, f o 

co'.int a^ain. 
Narifft , n. information. 
Naroepen , v, to cry after one. 
Nascliilderen .f. to paint after. 
Naschrift , n. postscript. 
Nasclirijven , u, to copy out. 
Na'.chrijver , m. writer ofa copy, 
Nasclirijving , ƒ. copyinu; out. 
Naslag, n^sjeniaakte munt, m. 

counterfeit coin. 
Nasleep, m. train; dat w^^rk 
lieefl eeu' landen nasleep , thut 
business is attended with many 
' incont/eniencie-9. 
Naslepen , t>. to dra^ after. 
Nasmaak , m, after-relish. 
Naspearen , v. to tracé , to search 

out , to fmd out. 
Naspenrlijk , adj. penetrdble , in- 

vestif^able. 
Naspraak , ƒ. report. 
Nastander , m. compatitor, cartdi- 
date , he who suesfor an office, 
üfastreven , v. to aspire. 
Nat , ad), wet. 

Natlieid , ƒ. nattigheid , Wtf/OMJ. 
Natie , ƒ. nation. 
Natten , v. to wet. 
Natuur,/, nature; natnnrkundi- 

ge , m, naturalist. 
NatiinikundiK , adj. physical. 
Na'nnikinulifjlijk, adi'.physicaUy. 
Nalnnrlijk , adj. natural ; natuur- 
lijke znon , natural son, 
Nalnnilijk , adv. natural/y. 
Natunrlijklieid , ƒ. natura/ness. 
Nave , f. the nave , or stock ofa 

w/ieel. 

Navel , m. navel; navelhandje , 
n. bellj-hand ; navelstreng,/. 
nafel-strini^. 
Navolgen , e, to follow after , to 
imitale, to succeed ; hrt navol- 
gende jaar , tfiefollowinp^ ear 
Kavolger , n. follower^ succecder NED. 

Navolging,/, succeedi.ig , imit~ 

at ton. 

Navorschen , v. f O search into , to 

inquire into , to dive into , to 

scrutinize. 

Navorschcr , m. diligent searcher, 

Navorsching,/. scrutiny, investi- 

f^ation. 
Navraagr , f. search , inquiry. 
Navrafjen , v. to inquire, to search 

nfter. 
Navrienden , m.plur. near rela- 
tions. 
Naween,/, affer-pains, the pains 
ofa wonian after sha isdeliv- 
ered ofa child. 
Naziat , in. succes^or. 
Nazien , overzien , i\ to examine , 
correct , review , revise ; eene 
rekening nazien , to examine an 
account; eene proef nazien , f O 
correct aproof. 
Naziener , m. reviser. 
Naziening ,/. review , revisal- 
N^izoek, n. examination. 
Nazoiken , v. to seek after. 
Neb ,/. bill , or beak. 
Neder, adv. down; zit' neder » 

sit dnwn. 
Nederbonzen , f. tof all , or cast 

down with a noise, 
Nedeibukken, v. io stoop down. 
Nederdalen , «■•, to descend. 
Nederdaling , /. descend. 
NederRann , v. to f;o down. 
Nederlialeu, i'. to lat down, to 

lover. 
Nederig, adj. lijk, adf. lowly , 

hnmhle. 
Nedeiigheid , /. lowliness , hum- 

bleness, humility. 
Nedci knielen , nederbuigcu , V. tO 

kneel down. 
Neder'aai,', zie Neèrlaag. 
Nederlatfn, v. to let down. 
Nederlepf,'en ,«'. /o /o.i down. 
Nederlipgen , if. tO lie down, 
Nedersabelen , V. to hew down 

with a sabre. 
Nederslaan , v. tothrOW dotvn , tO 
beat down. NEM. 

Nederstoolcu ,v.topush, orthrow 

down. 
Nedrrsiooiiug, ƒ. puxhingdown. 
Nedeivrtl ,m. down/al/. 
Nedfrvallen , f. f o fall down. 
Nederwaarts , adi'. downward. 
Nederzetten , v. to .iet , to put. 
N ••dertien , v, to look down. 
Nederzitliu , v. to sit down, 
Neel', in. causin , ni-phew. 
Neefscliap , n, cousinship , ncpo- 

ti.un, 
Necu , adv. nay , no ; neen «eg- 
gen , to say no , to deny , to 
rrfuse ; bij ja , en bij neen , bj 
'yes and na^. 
Necnmaar , adj. hut , to the con- 

trary. 
Neep , f. pinch , nip , twitch , 
twinge ; dat fjafbem eene pewel- 
dige neep , that gape him o 
hard pinch. 
Neèrlaap , nedfrlaap, ƒ. dofeat , 

overthrow , routing. 
N'^^rslaptig , kleinmoedig, adj 

fiJirt. 
N«'ergJB(r»ij;beid, ƒ. faintness. 
Neet ,y. n/V. 
Negen , adj. ninf ; negentien , ni- 

n-tfrn ; iiegeniig , nintty. 
NefrnKuil , m. cherr^ pit. 
Negenoog , ƒ. lampnj. 
Weger , m. ncgtiin , ƒ. negrO , 

blact. 
Neigen , bnigen , v. to incline , 
to male a custom ; zirb tot 
iemai'd neigen , to incline to- 
ivard.s one ; ntigt nwe ooien, 
inrline _} otir ear.f. 
Neiging , ƒ■ tnclination ; eetie 
sleikc neigirg, a stror.g incli- 
Ttatton. 
Nek , 771. the had pari of the necl. 
Nemen, v. to tale ; moeite ne- 
men, to tuke pains ; ten goede 
neiren , tv take in good part i 
in arbt nenu n , to tak* care , to 
regard ; genoegen nemen , to 
acquiesce ; de vlugt neiuta , to 
fy awoy. 
Ifemiiig , /. taling, ' NRV. I<5j Nerf,/, thêgrain of leather. 
Nerpeiis , adf. no where ; uergenj 
om , f or nol hing ; bij geeft ner- 
gens orn , he caresfor nothine. 
Nering , f. trade , custo-n ; neriui,' 
doen , to ke'-ji a s/iop ; zij doet 
eene kousseimering , she keeps 
a hosier's shop ; bij beeft eene 
goede nering, he h-us good cus- 
tom ; dat buis staal niet terne- 
ring , that hou.iedoes not atand 
for trale , that hoii.<:e is not fit 
for a shop ; zet uw e tenng naar 
nwe nering , spend according to 
your gain. 
Neriiigloo», öfT^'. want ing of trade. 
Neriugrijk , adj. well-irad*. 
Nest, n, nest; een nest maken, 
to make , or build a nest ; e«D 
vogel ücst , a t.est ofbirda, 
Nesiel , m. lace. 
Nestelaar , w.. nestier. 
NehleUn , v. to neslle. 
Ntstebiig , ƒ. nestling. 
Ntl , kiniijk , adj. neat , quaint ^ 

fpruce , potitr. 
N» t , ( viscb , >ogelnet) , n, net. 
Neiel, ƒ. 7iff/r/r. 
NeieldoeL , Tl. mtislin. 
Netdig, ad), and adv. thoTtlty ^ 

eritanalf^d, dijjicult. 
Neteligbeid ,J. iniricary, 
Neilieid , f. neatness. 
Netjes , adv. nealh. 
Nettigbeid , ƒ. nealness. 
Nenricn , v. to trill , to quot^r. 
Neus, 771. nose ; den nens regen , 
to wijt thn ro.sr i ^l•n^do^k , f. 
handktrchttf i ncnsgat , n, noi- 
tnl. 
Nensuijs , adj. pedantic y pedan- 

mal. 
Nensv ijsbcid , f. felf-conceited- 

nts.'. 
Nentt laar , 771. trijler. 
Nenlelen , v. to trifle. 
Nevel , 771. TTiij^ , Jog ; doot c<?nen 
nevel Lezwalkt, overpoteertd 
icilh a mist. 
NeveiiK liiig , adj. misty. 
Neveltu , misten , f. tO bt müto'* i64 NIE. Nevelig , adj. misty ffogf^y. 

Neveligbcid , ƒ. Jot^^iness. 

Nevens, neli'tns , adi'. and prep, 
with , besides. 

Nicht , ƒ. niece , cousin. 

Niemand ,pron. nobody , noman ; 
none. 

Nier , f. lidnej'. 

Nieskraid , n. helhbore. 

Niet, adv. not ^ rio , not/iing , 
noug/it j iiiel alleen , not alone ; 
iiiet eens , not once i niet meer , 
no more i niettegenstaande, not- 
withstanding ; niet waardig , of 
no valut ; nicl lang geleden , not 
lonf^ a^o ƒ niet veel , not much ; 
wilt gij het doen of niet? lyll 
you do it or not? niet dat ik 
\iKit,notthatIknowofi God 
heeft de wereld uit niet gescha- 
pen , Godcreattd the world out 
of nothing ; te niet doen , to 
bring to not hing ^ to nuLlif^ , 
to annildlat* ; te nietgaan, to 
come to nought ; niet met al, 
nothing at all , niet achten , to 
mind not. 

Niet , n. nullity , nought ; een 
niet iu eeue loterij , a blank in 
a lottery. 

Nietig , adj, liyk , adv. good for 
not hing ^ void ^ of no ejfect , 
momentar^. 

Nietigheid , ƒ. nothingness , ni- 
hility. 

Nitt« , adv. nothing; ik heb er 
niets van gehooid, I heard no- 
thing of it. 

Nieltegeustaande .prep. notwith- 
etanding. 

Nienw , adj, new ; een nieuw huis , 
antiv house y nieuwe bchocnen , 
new shoes ; nieuwe tijding, 
neivs ; uieuvs hakken , adj, new- 
baked ; nieuw hakken hrood , 
new baked bread; nieowe maan, 
f. neiv moon ; uieuwc maan , n. 
new ^ear. 

Nieuweling, m. novice ^ a new 
biginner. 

ISieQwelings , adv. newlj. NOE. 

Nienwerweisch , adj. modern. 
]N ieu wigheid ,ƒ. /leM'ne^tf , inno~ 

vat ion. 
4Sieaws,77. nienwstijding . ƒ newsf 

wat nieuws »s er ? what newa is 

there? 
Nieuwsgierig , ao^'. lijk, adv, eager 

for news , curious. 
Nieuwsgiciigiieid , f, eagemes* 

to knotv , curiosity. 
Nieuwtje , n. novelfy, new thing / 

het is no^ een nieavvtje , it is Ut 

yet a novtlty. 
Niezen, v. to sneeze, 
Niezer , m. sneezer. 
Niezing, ƒ. sneezing. 
Nijd , m. envy , gradge. 
Nijdig, adj. lijk, adv. envious ^ 

malicious. 
Nijdigaard , m, envioua ftllow, 
Nijdigheid , ƒ, envy , malice. 
Nijgtu , V, to bow , incline , to 

niake a curts^ . 
Nijpen , v. topinch, twinge ; de 

koude nijpt lel, the frostpin- 

ches hard y als het op het nijpen 

komt , when it comes to the 

pinch, 
Nijper, m, pincher. 
^iyP'UK . ƒ. p in c hing. 
Nijptang ,/./;a/> oj pinchcTS, 
Nijver , adj. industrioua, 
Nijveilicid , f. induitry. 
Nikker , drommel , m, irnp,fiend , 

devil. 
Nimf, f. fairy ; water-nimfen, 

fairiis of the water. 
Nimmer, adj. never f uiiomer- 

mtt r , ncver more. 
Nippe , f. cats-mint. 
Nis , ƒ, nich. 
Noch , (ontkennend woordje ,) adj. 

neither,nor y nociide eene noch 

de andere, neither the one nor 

the other, 
Notmelijk, noembaar, adj. that 

which mo^y , or can be named. 
Noemen , v. to name , call , term ; 

ik wil hem niet noemen , 1 will 

nvt name him. 
Noemer, m, namer, also tht NOO. 

TiOittinatiue case, 

Noeming: , f. nanini^ , caïlinf^. 

Noest , m. knot ia w>o l. 

NocJtip , adj. intricUc , difficitU, 

Nog: , aiu. yet , still , never ; nog 
eens , onre more ; tio^,' meer ,yet 
more ; nog: niet , not yet ; ik ben 
nng v.in tlie meenin^ , I am in 
the same mini still ; al w.u hij 
nog zoo rijk, thoa^h ha was fiuer 
êo rich ; nog eens /.oo veel , as 
tnuch a^ain ; tot nog toe, hit- 
her to. 

Nogmaals, adc. ^ef once , once 
more , a seconrl time, 

Nogtans , adv, ^ et , ritivertheless , 
hoivbtit. 

Nok , ƒ. top. 

Noinmer , n. numher. 

Nomm^ren , v. to numher, 

Non,,/", nun ; nonnenklooster, n. 
nunnery. 

Nood , m.. need , necessity , ajjlic- 
tion , dameer, distress / nood 
breekt wet , necessity has no 
law ; van den nood eene dengd 
maken , to make a virtue of ne- 
cessity ; des noods zijnde , if 
need be , in case of necessity ; 
in nood zijn , to be in danser, to 
be in distress ; in doods nond , 
in dateer of dtath ; iemand nit 
den nood Iielpen , to delit'er one 
from danger, to relieve one tn 
distress- 

Nooddruft ,ƒ. necessaries yliveli- 
hood ; Il ij wa» niet van nood- 
drnfi voorzien , he was not pro- 
fided u'ith neressartes ; hij kan 
zijne nooddrnl't nirt u innen , Ac; 
cannot earn his livelihoocL 
Nooddrnftig , adj. lyk, adu. neces- 

sitous , need} . 
Nooddrnl'tigheid , f. ne»dinesf, 
Nooddwaug , m. u>t{ent necessity , 

farce. 
Nornlc, ongaarn, adv. loth , unwil- 
ling ; ik doe, het nood e , Jam 
loth to do it, 
Koodf ,adv. necessary , needfal f 
licl il vta noode , li isngedful ; NOO. i6s hel is niet van uoode , it /'t not 
necessary,it is not needfal , it 
is unnecessary , there is no ne- 
cessity for it; waartoe is het van 
noode ? whaf it it good for ? 
van nonlc hebben, t o stand in 
need o F, 
Noodeloos , aij. needles.1. 
Noodeloosheid , /. needlesmeés, 

Nooden , nooii.jen , u. to invite f 
ten eten nooden , to invite to 
dinnir or supper. 

Nooder , m. iaviter. 

Noodhalp, 771. one that helps on 
an extraoriinary business. 

Noodig , adj, lijk,a(/c. necassary , 
need f ui. 

Noodigpn , z/« nooden. 

Noodisjheid , f. needfulnen, 

Nootliging, f. invitatioTU 

Noodlot , n.fate , destiny. 

Noodlottig , adj. and adv.fatal. 

Noodwendig, adj. lijk, adv, nc 
cessariiy. 

N'oridwendigheid , ƒ necessity. 

Noodzakelijk , adj. and adv, need- 
fu l ; necessary. 

Noodzakelijkheid , f. necessity.' 
daar was ecne onvermijdelijke 
noodzakelijkheid , there was an 
indispensible necessity. 

Noodzaken , v. to necessitate, oon- 
strain ; gebrek zal hem noodza- 
ken te werken , want will con- 
strain him to work. 

Nooit , adi'. never ; na of nooit , 
notv or never. 

Noord , adj. north ; wij zeilden 
noord aan , w/? sailed towards 
the north; ile wind is noord, 
the wind is north ; noord len 
oosten, nurthby east; noord itar, 
f. north-slar ; noordzf»" , ƒ. the 
north-sea ; de noordzijde , the 
north-side. 

Noordelijk, acf/. and oiU: norther- 
liy ; een noordelijke wind , anor- 
therJy wind. 

I Noorden , n. the north ; naar het 

: noorden , tou-ards the north ; 

I het noirdn» van lingeUnd , the t66 NUT. north ofEniflanfi. } 

Noorder, adj. nort'iern, septen- 
trioaal ; de noorder li)L'k , the 
nortkurn rfij^iun ; liet noorJfr 
gedeelte, the north part ; het 
noorder aspuat , th". north (wle. 
Noordew'ind , n. north- wind, 
Noiirdsch , adj. northirn ; de 
uoordsche landen , thdnorthem 
countrifft. 
Noot, nent , ,f. nut ; okkernoot , 
ii> ill-nut ;}\;\7.ii\nrtrst , ha,z -l-nut, 
email-nut ; notenboom, m. nut- 
tree ; m^teaioo , m. nut-shel ; 
notemnscaat , ƒ. nut m^t^. 
Noot , zanpnoot , ƒ. note in musin; 
op noten zingen, to sin/^ hy 
note."!. 
Nop , ƒ. nap of dof h ; noppen , v, 

to piek , to cull. 
Nopen , V. to spar, prick , encou- 
rat^e , touch ; een paard met 
sporen nopen, to prick a horse 
with spurs; ziin ijver noopt liem, 
his zeals spurs him on, 
Vo?''ade,prep.to'irhint^,''oncern- 
inf^ ; nopende zijn p^edrag; lieb ik 
dit te zefjgen , concernin^ his 
dameanour I have thi.i to say', 
Nofsch , adJ. elijk , adv.frowaing, 

stern , urim, 

Norscliheid , f, sternness, 

Wu, adi> now ; nn eerst, Just now; 

na even , even now ; nn en dan , 

now and then , somttimes ; nu 

terstond , presentl^ ; nu voor- 

tnan , henceforth ; vau nu af, 

from this time. 

Nnrhter , adj fastin^ ; ik hen nog 

unchteien , I am yatfasling. 
Nncliteiheid , ,/". sobriety, 
Wak , f. freak, /lUmour ; hij keert 
weer tot zijne oude nnkkeu , he 
returns f o Lis old haunts. 
Nul , ƒ. C')pher, zero. 
Hat, nnltig ,odJ. lijk , adv. useful, 
profitable ,fit, servtceahiei het 
18 uergciis nut toe , // is fit , ur 
^'Oudfor nothing,. 
Nut , n, unttiglieid , ƒ. uêe, benefit, 
profit i daar «tecki g«en uut iu , OFF. 

thtre is nofhinf^ to hef^ot hy it. 

Nutteloos , a ij, needlesi , in vain. 

Nutteloosheid ,f. needldssnes. 

Nuttig , zie nut. 

Nuttigen, v.to take sOTie victtials, 
to eat or droik ; zij heeft rna 
daag nog niets genattisjd, sheh'is 
not eattin any thi^^ to day yet, 

Nuttigiiig , ƒ. tukiaif sone ment or 
drink. 

O. 

\J ! oh! o mij ! ah ! o ramp ! 

al as ! o wee ! o sad.' 

Oblie ,f, wafer. 

Oceaan, m. ocean. 

O-hl ah.' 

Ochtend, m. mornine^ ; ochtend- 
stond , m. morninff time. 

OefenÏQ, v. to exercise ; zich oe- 
fenen , to exercise one'sself. 

Oefening , ƒ. exercise. 

Oefenplaats , f. p!ace of exercise , 
study; ocfenscliool ,f.academy. 

Oester , m. oister ; oesterhnis , 
n, oister-shop ; oesterschelp , f, 
oister-shell i oesterton , ƒ. oist- 
er-barrel. 

Oestcrwijf, n. oesterverkoopster , 
f, an oisterwench , or uistsr 
woman. 

Oever , m, theshore bank , ivafer- 
side ; langs den oever , near the 
shore , aiong the shore , by the 
wa/er-side. 

Of , conj. or , either ; de ecne of de 
andere, the one or the other ; 
of, indien, if; het was als of 
hij het niet doen konde , it was 
as if he couid not do it ; cveu 
als of ,just as if; of , whether ; 
ik vraag of hij te huis is , / ask 
whether he ba at home ; of, 
but; ik twijfel niet of hij was het, 
/ do not doubt but it was he ; 
hij was zoodra niit weg of lij 
kwam in , no sooncr tvas he go- 
ne than xhtt came in. 

Offer, n. offerinp;, sacrtfce; brand- 
oö'cr , burnt cjffcnng ; offer- ovr. 

lieest , olT-rJifr , n. heavt fhii i\] 

to he ojfcri-d ; ofTei pl.iats , ƒ. 

offirtory i olTurprieiiter, m. nu- 

crificar. 
OfTi-raar , m. sacrijicsr ; ofTeran- 

dt; , ƒ. scicrifia. 
OITtTljloci , n. hhod ofths uiclim. 
OlTen-n , v. to ojf^ir. 
Oilerkclk , m. c/ialisa used for 

nacrifyin^, 
Oflermes, n. o/f«rin^knifeof ihe 

sacrifier, 
OIHcier , m. ojicer. 
Oir, n. «rffTciiaam , hoir ; danr is 

pnen ra.iniK'lijk. «ir ovor^eMeveu , 

there is no mule hgirUft. 
Ok«T , fgeole vcrw) , m. oker. 
Okkernoot , zie Noot. 
Ok<cl , m. arm-pit, 
Ok«elscbrooi , J'. oksehtak , 71. a 

f^USSfrt. 

Okshoofd , n. ho^shiad. 

Olie, f. oil ; booiuolie , olie van 

olijven, oilofolives, sallad-oil; 

olirkan , ƒ. oil-bottU ; oliekoo- 

pci-, m. oil-nierchant ; olievat , 

n. oil-cask; o]ic\<-'Tf,/,oil-paint. 
Oliciclitif,', Q(lJ. oily ; olieaclilig- 

hfid , ./'. oiliness. 
Oliv'lief, olicdioc«seni , m. oil-lces. 
Oliekan , ƒ. oil-cake, 
Olieinolen , m. oil-inill. 
Olièn, V. to oiL 
Oliepot , /«. oil-pot , jar. 
Oliesel , n, extreme unction. 
Olieiieru , m, Ituan. 
Olifant , m. elcp/iant. 
Olijf, f. olive i olijfboom , m. oli- 

ve trti 
Ol'yfberg, m thn mount calUd 

olifct . the mcunt of vlives. 
Olijfbosrlije , n. olive grove, 
OlijlkUnr ,./'. olife colour. 
Olijfolie , f. o il i<f alives, 
01ijft.ik, m. o l. ie' [i ranch. 
Oln» , oliubooiii, m. thn-tree. 
Om. prtp. for; alom, every 

where i de \s riid is om , the wind OMG. 1Ö7 deugd, 01 account of hts honen- 
fj ; om »trijJ, strifin^ who thjtl 
do best f m emulation of oia 
aiother; om iets sclirijven , to 
orlar^to writefor sorncthin^ ; 
Iiij ziet er niet naar om , he dojs 
not look to it, h: takes no care 
ofit; om dat, bücjuse; om lioog , 
aloft, on hit^h ; om laag , belouf, 
down ; om ver , on the f^round ; 
om liet leven komen, to be killed; 
hij geefc er niet om , he do^s not 
c.irefor it , he dots not matter 
it ; ik geef om Jie kost niet , / do 
not likc thoss uictuals. 
Omarmen , f. to embrace. 
Omarming, .ƒ. embracini^. 
Ombazuinen , f. to procliirn ^ lo 

tru 'npet. 
Odiber , n, (zeker spel), onihre , a 
^'ime at cards played by three. 
Oiiihetenj v. to [dn-.y ut ombre. 
Oinhiiidt-n , V. to tie about. 
Oniboonleu , v, to edi^e , lace. 
Omhrengeu , v. to brinf^ abo'tf ^ 
onibreDgen, V. to kill , to mur- 
der, to sloy. 
Omlnenging ,.ƒ. brinf^in^ abou'. 
Ombnigmg ,f.bendinf^ about, 
Ombuit -leu , omtuimelen , P, to 

tum!>!e about. 
Orailat , conj. becau-te, by reoson, 
Omdeelen , v, to distrtbute. 
Omdeelf r , m. distributer, 
Onuirtling , f, distrihu'iun. 
Oindolen , omdwalen , v, to w ander 

about , to swarve. 
Oiiiilraaijen , f. to turn about. 
Onij^aan , v, lo ^o about ; de »tad 
omgaan , tui^o about the town; 
omgaan, verkeeien, to convfrte; 
du^elijks met iemand om;;aau , 
to convitrse d(iil\ with une. 
Omgaiij;, m.t^oin^ about , procet- 
sion , circuit y bij i« van eenru 
goeden omgang , he ii of a gcod 
converautwn. 
I Omgekocht , adj. bribcd. 13 turnedabvut ; bet srbip «lor g Omgorden , v. to ^irt! about. 
oru , the jhip was urerset ; om Omgording , y. tiirtling. 
uici , for nothing; om zijne. Oaigiavcii , »". to dig about. 1^8 OMS. Omhaal , m. hustJe , e;reif a'fo. \ 
Omliakken , f. tofcll, to rut down, 
Omijangen , f. tn han^ aboiit. 
Omlieeu.aJc. about, round ahout. 
Oncüieinen , V. to hedge , in or 

about. 
Omhelzea , P. to emhrare. 
Omkeer , m.. turn , revolution. 
Omkeerea , v. to overtum. 
Omkeerin^, ƒ. turnin^. suhversion. 
Omkijkea , v. to look about. 
OmkleeJea , f. to circumt/est , to 

cloth. 
Omkomen , v, to be Ulied , slain. 
Oaikoopen , v. to bribe , corrupt ; 
getaigen orakoopcn , to corrupi 
witiesses. 
Omkooper , m, hriher, corrupter. 
Omkooping , ƒ. bribine^ , bribery. 
Omkraipen , t'. to creep about. 
Omlaag , arte. ft «/o /e , doivn. 
Omliggend , adj. adjacent , borde- 

rin^ upon. 
Omloop , m. circumuolution,ret>o- 
lution , circular motioi ; de 
omloop der zon , the refolution 
of the sun; de omloop des 
bloeds , the circulation of the 
blood. 
Omloopen , V. to run ahout , to 

circulate , to whirl about. 
Ompraten , V. to persuade^ to 

gaim, 
Ocaüngd, adj.surrounded. 
Omringen,»', to surround , enui- 

ron , encompass. 
Omroepen , v. to proclaim , to crj 

about the street. 
Omroeper , m, er;) er, proclaimer. 
Umroeren , P. to stir or turn 

ahout. 
Omrollen ,f. to rolL, 
ümmkkfri , v. to pull down. 
Ünmcliaduw» II , f. to oi/ershadon'. 
Omdclirifl , n.periphrase. 
C)m8<Iirij\<'ri , r'. to j>rriiihra<;e. 
OiiMrlirijviijg ,f.ptriphruit.'! , cir- 

cumlocution. 
Omsingilen, v, to surround, en- 
compass , environ, 
Omiingeling , ƒ. surroundin^. OMW. 

Omslaan , v. to cover. 

Omïl )g , 771. as omslag van en 
boek , cover of a booh , or tut- 
ter ; veel omslag maken , to 
make mach ado , cerernony. 

Omsmijten , V. to overturn , to 
oversfit , to cast to the ground. 

Omspoelen , f. to rinse. 

Omspraak, ƒ. C'rcumlocution. 

Omspringen , u. to leap about. 

Omslaniler , tti. bj stander. 

Omstandig , adj, circwnstaniiaJ. 

Omstandigheid , ƒ. circumstance. 

Omstandiglijk , adif, circumstan- 
tially. 

Omstevenen , v. to sail round , to 
circumnavi^ate. 

Omstooten , *'. to overthrow^o ver- 
turn ,subvert. 

Omstooting, ƒ, overtrow, subver- 
sion. 

Omtrek , m. circumference. 

Omtrent , adt'. about , almost. 

Orataimelrn , v. totumble dofffn, 
or about. 

Omtninen , v. to hedge about. 

Omvallen,»', tof all down. 

Omvang , m, compass. 

Omvangen , v. to emcompass. 

Omvaren , v. to circumna'igate. 

Omvatten , v. to compass , to em- 
brace. 

Omvlegten, v. to bind about , to 
compass. 

Omvoercn , v. to conduct , to lead 
about. 

Omvraag , ƒ. proposaï. 

Omvragen , p. to put to vr>t«. 

Ümwaaijen , f. to blow down. 

Omwandelen , u, to walk ahout. 

Omweg , m. wiy ahout , the far- 
thest way about; omwegen zoe- 
ken , to st^ek euasions , to shift 
fff: zonder omwegen , without 
dissemhlinff , ptremptorily. 

Omwonden , v. to tur-i. 

iOmwenlelen ,v.to turn nhout. 
Om\\t'iUeling, ƒ. reruiufion. 
.Omwerpen,»', to oveTset,overturn. 
lOmwindi II , «'. to wrap up , t- 
' envelop. ONB. ONB. 1(59 Om^roncrs, m. circum/acent ia-] O ahei »c.]\t , adj. lijk, acff. ra.ih , habitants, 
0»z:ettea, v. to throtv , to puU 

down ; geld otnzettea , to set out 

money, 
O/niien , v. to tooi about. 
Q •niigüg , alj. lijk , adf. circum- 

spect. 
Oiizigli^heid , ƒ. circiirrutpection, 
0ai7.igtiglijk , aiv. circumspjctly. 
Ooizwaaijen, v, to stvint^, to wava. 
Omiwerven , v. to wander about , 

to swarue. 
Onaandoenüik , adj, imp issible , 

not to be moved. 
Onaangedaan , adj, unmoued, 
Onaangeklecd , ad/, in und'^ess. 
Onaangenaam , alj. disa^reeable. 
Onaangeaaanalieid , f. unaccepta- 

bleness , disa^reeableness. 
OaaangepI;ikt , a-ij. not pasted on 

or up ,not ajffixed. 
O naang«zica, atic. nothwithstan- 

ding^. 
Onaausienlijk , adj. not sta'ely', of 

a mian condition. 
Onaardig, adj . unf^entla fUng^race- 
ful . awktvard , unhandsome. 
Oaaclitza.im , adj. carele.<!s , net^li- 

grnt , /ieedles3 , unadt^ertent , 

unrautiow, 
Onaclitzaamhcid , ƒ. carelessness , 

filothfulncss , neg^lii^ence. 
OnaniankcJijk , adj. independant. 
Ooafhankelijkbeid , f. indt^pan- 

dency , 
Onafmetelijkheid , ƒ. unmeosura- 

bility. 
Onaftclifidbaar , adj. indittoïuble, 
Ouafsilieidflijk , adj. inseparahle. 
Uubaatzorkende , onbaatzaclilig , 

adj unselfisk , not addicted to 

private interest , disinterested. 
Onbaatzachtigheid , f ditinterea- 

tedneaa , i nd'Jfr renet to profit. 
Onbarmhartig , adj, lijk , aav, un~\ 

mcrcifully. 
Onbarmharlighcid,/. unmercifulA 

ness, ' 

Onbelionwil , adj, without build- 

iagt; bruali, untilUd, unthinkiii^. 
Oabedacliiheid , onbedichtzaam- 

ll(•id,ƒ. inconsiderateness. 
Oabedaclitzaam , adj. lijk, adv. iin- 

advised , incoasidar^te , uncir- 

cumspict. 
Onbedektlieid, ƒ. aahadatss, open- 

nesi. 
Onbedektelijk , ar/i/. op^nly. 
Onbedenkelijk, ai*>, not imagin- 

abld , imrnernorial. 
Onbederfelijk, adj. incorrupfif>l{. 
Onbedorven , ad', incorrupted. 
Ouhedteven, adj. itfnorant. 
Onbedrevenheid , onervaren'ieiJ , ƒ. 

inexperience , unskil/ulness, 
Oubedriegelijk , adv, infallible, 
Onbedriegclijkheid , f. infallLbi- 

lit.y. 
Onbedacht , adj, not afraii. 
Onbedwotigen , adj. unta-ned. 
Or)beeedigd , adj. unsworn, not 

bound f^y oath. 
Onbegaafd , adj. uncapahle , not 

cap^ble, without talents. 
Onbcgrijpelyk , adj. innomprehtn~ 

sible , inconceivuble. 
Oiibeliagelijk , adj. unpleasiog , 

displea ;ing , unacceptiblt. 
Onbcbemlig , adj. attkwardly. 
Oubeiiot'dzaam , adj. ouaclttzaaui , 

ttncaufïous. 
Onbehoorlijk , arf/. indecent. 
Onbehouwen , ad/, ruie , unman- 

nered , unmannerJy ^ rough ^ 

Hrcss , ungenteel. 
Onbekend f adj. unknown , unac- 

quuinted. 
Onbekende , m. stran^ifr, 
Oabeklemdhtid , ƒ. freeness oj 

mind. 
Onbtklimbaar , alj. unaccessible , 

that cannot be reached by 

climbinf^. 
Onbekommerd , adj. unconcerned. 
Oob«>krompeD, adj.unconstratned, 

at lar/^c. 
Oubekw nam , adj. lijk , ad*-. ur\fif , 

unable , incapabU. 
OuLckwaamheid , /. unfitness , in- 
U 170 ONB. ahilify , incapacity, 
Oobeleefd , adj. lijk , adc incivil. 
Onbeleefdelijk ,adt'. inciviUy, 
Onbeleefdheid , f. incivility. 
üubelczen , adj.unread, unversed 

in boots. 
OnJjelemmerd , adj.not incumbred, 

nat embarrassed. 
Oobeloond , adj. unrewaried. 
Onbemuard , adj. unwalled , not 

hauint; walls. 
Oubenadeeld , adj. undamaged , 

unhurt , unprejudiced. 
Onbepaald , adj. uniimited, 
Onbepaaldelijk, adu. indetermina- 

tely. 
Onbeproefd , adj. uniried , unex- 

perienced. 
Onbereid , adj. unready , unpre- 

pared ; not dressed. 
Onbereikbaar, at?/, unattainable. 
Onberekenbaar , adj. not to be cal- 

cidated. 
Onberispelijk , adj. unhlamable , 

blamelesx , irreprehensihie. 
Ooberispelijkheid , f. blameless- 

ness. 
Onberoemd , adj. fameless , in- 

f^lorious. 
Onbeschaafd , adj. unpolite , ill- 

bred. 
Onbescbaafdheid ,yi cloivnishness 

rudeness , rusticiiy, 
Ooibescliaamd , adj. impudent. 
Onbfscliaamdliejd , f. impudence. 
Onbescheid , n. indiscrrttness. 
Onbescheidenlieid , ƒ. indiscretion. 
Oobcschoft , ad), lijk , adu. un^ra- 

cious , rude , blunt , uncouth ^ 

unwieldy. 
Onbeschofibtid , ƒ. rudencss , un- 

graciousneis. 
Onbeschreven , adj. undescribed , 

not recordi'.d , nut listed, 
Onbeschroonidheid , f. boldness , 

freeness. 
Onbesmet , adj.undefiled , untai~ 

ned , unspultcd, nvt infccted , 

unmaculate. 
Onbesproken , adj. hlaTneJ0.ts ; een 

onbesproken levcQ leiden, to had ONB. 

an innocent irreproachablé 
life. 
Onbestaanbaarheid , f. inconsis- 

tfince. 
Onbestendig, adj, changeable , 

Jickle. 
Onbestendigheid , ƒ. unsteadiness ^ 

inconstancy. 
Onbestraat , adj. not paved , not 

laid ifith stones. 
ünbesaisd , adj, lijk , adv, fooi- 

hardy , rash , sturdy, 
Onbesnisdheid , f. foolhardiness , 

ras/mess , sturdiness. 
Onbetamelijk , onbevoegd , onbe- 
hoorlijk , adj. indecent. 
Onbeteageld , adj. not bridled , 

unchocked , unrestrained. 
Onbetreden , adj. untrodded , un- 

frequented. 
Onbetwistbaar, adj. incontestable, 
Onbevalüg , adj. displeasant. 
Onbevattelijk , adv. inconceivor' 

bic , incompre/iensible. 
Onbevlektheid ,f, purity. 
Onbevoegd , adj. incompetent. 
Onbevredigd , adj. unappeased. 
Onbevreesdheid , ƒ. fearlessness , 

dauntlessntss , boldness, 
Onbevruchfheid , ƒ. barrenntss. 
Onbeweegbaar , adj. onverplaats- 
baar, immoveable , unshakea- 

ble. 
Onbewegelijk , adj. unmoveable. 
Onbewijsbaar, adj. not provcablt, 

cannot be proved. 
Onbewimpeld , opregt , adj. up- 

ri^ht. 
Onbewolkt, adj. unclouded, clear, 

not cloudcd. 
Onbewoond , adj, not inhabited. 
Onbezadigd , his , wild , adj, im- 

modsrale t heedless. 
Onhczie\A^adj.inanimate.lifeless. 
Onbezocht , adj. invisited^not re- 

sorted to , unfrcquented, 
Onbezuedeld ^adj. not soiled , un- 

dejiled. 
Onbezonnen, adj. giddy , hare- 

brained, 
^OübczoDucuJicid tf.rashnetSt in" OND. 

eonsidgrafeness, 
Onbe/.orgii , arlj without care. 
ünl)illijk , aif, iinjust. 
Oiihillijkhcid , ƒ. injastice. 
Onbruikbaar , adj u-ijit for use. 
Oubnr^fbaar , adj.unbendiaf;, stijf, 

infltxible. 
Oubiiig/.nain , a ij. unpliant , stijf, 

injlitxible. 
OobuijfzaainlieiJ , ƒ. injlexibility , 

stiJJ'nfrss. 
Once , ƒ, ounce. 
Oucliriuelijk , a<ij. unchristian , 

contrarj) to christianity, 
OnJaad ,/." mischief. OND. 171 

Onderbaik, m. tha loiv:r parlof 
the belly. 

Oiiderdaags , aic the other dty , 
lately. 

Onderdaan , m.. subject. 

Onderdanig, adj. lijk, adi'. sub- 
ject , submisiii^e , dutifiU. 

Ouderdaiiifj'ieid , f. subniission, 

Oodcrdrukken , v'. to oppress. 

Onderdrukker, rn. oppressor. 

Oijderdrakkiog, ƒ. oppre^sion, 

OiiJereea , ati*'. to^ether. 

Oodergaati , v. to under^o ; on- 
dcrgaaa , als de zua , toga djtva 
as thssun, to set. Oiid:ink , m. discontent ; ondank Ondergang, m. doi4/nfuil , ruin^ 

behalen , to incur di.tpleasure ; 

zijns ondanks , tegen zijnen wil , 

in .spit e oj'hnn. 
Ondankbaar, adj. lijk, ode. un- 

thankful. 
Ondankbaarlieid , ƒ. unthankful- 

ntss , in^ratit'ide. 
Ondeelbaar, adj. lijk, adv. indi- 

visible. 
Oudeelbaailieid , ƒ. indifisibil:t^. 
Onder , adj. and prcp. under , 

amoni^ ; onder eenen schijn , un- 

dtr a pretence ; een scliip ouder 

zeil, a ship under sail ; de zoa 

Ifaat onder, the sun sets ; onder 

liet volk , among the people ; zij 

zullen ouder elkander dt-elen , 

thvy wiU. divide it amonf^ 

themselt>ts ; onder vier oogen , 

face toface , without witnes- 

.ses; van onderen, ^Vow beneath; 

van onderen op , from beneath 

upwards. 
O.ideraardscli , adj. undfr-ifround, 

infernal ; onderaardscbe gees- 
ten , infernal spirits. 
Onder- admiraal , m. vice-admiral, 
Onderafdeeling , ƒ. subdiuisioi. 
Onderbrengen, v, to brin^; under ^ 

to subdue. 
Onderbrenging ,./". subduing. 
Onderbroek , /. lintnf^s , a pair of 

drawers. 
Ondcibnigcn , «■. to subdue , to 

tubject. destraction. 

Onderhandelen , v. to treat , in~ 
terpose. 

Onderhandeling , ƒ. treaty , j/i- 
tercourse , ne^ociuJion. 

Onderhevig, adj. oi>'ioxiout , 
liahle , subject. 

Onderhoorig , adj, lijk , ad9. suh- 
ordinat: 

Onderhoud , n. maintenance, suy- 
tcnance , livelihood. 

Onderbonden , neerhonden , v. to 
keep under ; oud?rhoaden , met 
onderbond verzorfjen , to main~ 
tain , sustuin , uphold ; een 
huisgeziu ondeihoaden, to inaior- 
tain a family ; iemand onder- 
houden , to discourse with one. 

Onderhouder , m. sustainer. 

Onderlionding , f. susfentance. 

Onderkennen , v. to dLscern, 

Onderkin , ƒ. doublé chin. 

Onderkoning , m. viceroy. 

Onderkoopman , 77». under-mer- 
chant. 

Onderkomen , ƒ. plur. unders/ock- 
in^s. 

Onderkruipen , v. to creep undar, 
to undermine , supplant. 

Onderkruiper, m.supplan(er,UTt^ 
derminer, 

Onderkrniping , f. supplanting , 
underininint^. 

Onderlagen yf.flanchions. 

Oaderling , adj. mutuul; «ene 
H 2 1/2 OND. oticlerling:e genegenheid , a mu 
tual ajffection. 

Oudcrlip , ƒ. underlip, 

Oiiderlooping , ƒ. inundition , 
overjlou/inf^. 

Ondermaansch ,ƒ! sublunary. 

Ondermeester , m. under-master^ 
u '•hbr. 

Ondermijnen , v, to undermine. 

Onderpand , n,pawn,pled^e. 

Onderrigten , e. to instruct, 

Ouderrigter , m.. instrucfor. 

Onderrigtiiig , /. insfruction. 

Onderrok , m. uaderpetticoat. 

Onderscheppen , v. to intercept ; 
onderscliepte brieven , intercep- 
fed letturs. 

Onderscheid, n. differente; zon- 
der ondersclieid , door elkan- 
der , promiscuously. 

Onderscheiden yV. to distinguish y 
discern , stparate. 

Onderscheidenlijk , adv. distinctJy. 

Onderscheiding, f. distinction, 
discernment ; hij heeft gèene 
regte onderscheiding , he has 
no rif^ht discernment ; als hij 
tot jaren van onderscheiding zal 
gekomen zijn , iohen he is come 
toyears ofdiscreiion. 

Onderschikken , u. to xubordinate. 

Onder^clioat , m. under-sheriff or 
bailiff. 

Oudcrscliragen , f. to support , 
sustain. 

Onderschrager, m. supporter. 

Onderschraging , ƒ. support inST. 

Onderschrijven , v, to suhscrtbe. 

Onderstaan, ondernemen, v. to 
attempt, to try. 

Onderstand , m. aid , help , assist- 
ance , subsi.-^tance ; onderstand 
doen , to aid , as.siit. 

Onderste , adj. the undermost ; 
het onderste Loven , upside 
^own , topsy turvy. 

Ondersteilen , v. to supposs , to 
take for ^ranted. 

Onderstelling , ƒ. supposilion. 

Ondersteunen , v. te support. 

Ondcrstenncr , m. supporter. OND. 

Onderstennlng , f. support, 
Onderstenniel , n. support , stay, 
Onderstntlsr , m. supporter. 
Ouderstutting , f. propping. 
Onderstatsel , onderzelsel , n. prop, 
Oodertasten , v. to inquire. 
Ondcrteekend , p. subscribed , 

signed. 
Onderteekenen , **, f o sign , to put 

one's hand to. 
Ooderteekening , ƒ. signafure. 
Ondertrouw, f. espousals, betro- 

thing. 
Ondertrouwen , v. to betroth. 
Ond<-rta«schen , adv. in ths mean, 

while , ^or all that. 
Ondervindelijk , adf. experirTunt» 

al , experimentally. 
Ondervinden , f. to experienc*. 
Ondervinding , ƒ. experience. 
Ondervragen , f. to examine , to 

enquire into , to questio u 
Ondervrager , m. examiner. 
Ondct\Taging,y^ examination* 
Onderwaarts, aiu. downward. 
Ooderwege , onderweeg , adv. by 

way , on one's way; ik vond het 

onderwege , / found it by the 

way f hij is onderweeg , hs is 

on his way; hoe lang was liij 

onderweeg ? how long was ha 

coming ? 
Onderwerp , n. subject. 
Onderwerpen , v, to subject , to 

sub mi t. 
Onderwerping , ƒ. subjeciion,sab" 

mission. 
Onderwijlen , adv. meanu/hiU, in- 

the mean while. 
Onderwijs, 77. instrwtion ; hij 

geeft een goed ouderwys , hs 

gives gooi instructions, 
Onderwqzcling , m. disciple. 
Onderwijzen , v. to instruct. 
Onderwijzer , m. instructor. 
Onderwijzing ,ƒ. instructiort. 
Onderwinden , p. to take in handt 

to undertaie. 
OniKi-worpen , ad}, subject. 
Onderworpenheid , f. subjection. 
Oudcrzaat , tti. mbject ; zijne on- OND. 

(lerzalen stonürn itgcn htm 

op , Am auhjects rosa up a^airust 

him. 
Onderzetel , ziVoDilerstatsel. 
üiidcrzork , n. inquest , inquiry , 

discu^sion , scrutiny , inquisi- 

tion ; ooderzock doeu , to ma Li 

an int/uiry. 
Oadcrtoekeii , t». lo inquire , exa- 

mine ,dtscuss , scrutinize. 
Oudcrzoekeiid , adj. inquisitivts, 

inqutrini^. 
Oodeizotker , m. inquirer. 
üuderzoeking , ƒ. excimination , 

inquirinx. 
Ondrngd , ƒ. vice. 
Ondcu^fud , adj vicious. 
Oodt-uKeudlieid , ƒ. viciousncas, 
Ondiclit, n. prose. 
Onditiist ,J'. i// service. 
Oiidiensiig , nndicu&tigl^k , adf. 

unserviceable, 
Oodiensti^heid , ƒ. not bcin^ ser- 

viceable , unj-trviceableness. 
Oudiep , adj ihallow; eene oudie- 

pc riviir , shallow river. 
Ondiejite ,f. shallown«ss. 
üudirr , Tl, moTiittr, monstrous 

crealure. 
Oodigt , adj. not dos»., lealy ; het 

val IS oiidigt, the barrel is leai^ . 
Ondoenlijk , adj. and adv . impos- 

eibl» to be donr. 
Ondoenlijkhejd ,ƒ, impossibility, 
üudoorLouid , adj, and adv, un- 

pierced. 
OndooiLcKiiHjk, adj, unpierceahle. 
Oiidoordiiugclijk , adv. impene- 

trablc, 
Oiido(>r|;aiikrlijk, adj- andadv, un- 

passable. 
Oudoorgiondrlijk , adj, and adv. 

uniearchi-hle , inpenetrable. 
Oiidooikonitlijk, adj. unsurmoun- 

tablt. 
OudooitcliiiiifiiJ , adj. not tran- 

tparent , untrunsyarent , opa- 
cout. 
Oudragrliik , adj. intuJferabU, 

not lo ha borf. 
üudxagclykhcid , ƒ. intuUrabU~\ ONE. 173 neag. 
Onduidelijk , adj, obacura. 
Oniinur/aam , rtc//. not iastirjf. 
Oiiduurzaamlieid ,ƒ. instabititj. 
Onfcht, adj.lijk, adv.iilegitimatr. 
Onedel , adj. lijk , adv. if^aobie, 
Oucdelmocdiglieid , ƒ bemg unifa~ 

nerous. 
OiieendraKtig , oueenig , adj. dta- 

cordant , disa^reeinfr, 
One enig , a'fj. discordant , disa- 

^reetng. 
OneeoigLeiil ,yi (f/jcord, strij'e. 
Ouecns , adv. not a^reain^ , at 

odds ; oneens zijn , to ba at 

odds; oneen» wolden, /o/ii// OU/. 
OueiT , ƒ. diihonour , di^race ; 

iemand ouc«r aaudoeD , to dis- 

t^racc Line, 
Ouetrl>aar, adj. lijk, adv. disho- 

nest , imrnodest. 
Ont erbaarlieid , ƒ. dishone^ly. 
OueeiLicdig , adj. lij\(. , adv. irre- 

verent. 
Oneeibiediglieid , f. irraverenct. 
Oneerlijk , adj. and adv. disgra~ 

cejul ^ dishunest. 
OucHen , adj. uneven, odd , un- 

equal , ru^^ad. 
Onellenheid ,/. inequalily\ rug- 

Kedness. 
Ourigen , adj. improper. 
Oueigcülijk , adj. and adv. impro- 

l>er/j . 
Oneindclijk , oneindig , adj. and 

adv. endless , infinite. 
On< indig , adj. mdrfinite , endUta, 
Ont iud:f;lK-id ,ƒ. infmiteness. 
Ouergcilijk , adj. umJJ'cnsive , gi- 

vmif no scandel. 
Onctkeutelijk , acf/. unthankful , 

ungratejul. 
Outfkeutctijkiieid , ƒ. ingrot itude. 
Onervaren ,afl[/. unexperienied. 
Onoen, adj. uneven, odd; ctn oa- 

cvtn ^'etal, an oddnutnberi «veu 

en uurvt'u «ptK'u , to ploy al 

odd and even. 
Outvenredig , adj. lijk , aii^, dii- 

proportional. 
OLc^ujrcdigLcid,^» dianroporlion. •74 ONG. ünfatsociiliik , a'fj.andadu, un~ 

manner/y , un/uindsome- 
üafeilbaarbcid , ƒ. infallibilify, 
Onpanrne. adj. reluctanth. 
üngastvrij , adj. inho^pitable. 
ObgCiicht , adj, despised , une- 

steemml. 
Ongebluscht , adj. inqucnched. 
Ongebonden , adj. liceniious. 
Ongebondenbeid , ƒ. licentious- 

nes.i. 
Ongebrnikelijk , adj.unusual not 

ccmmon, rare. 
Ongedaan, adj. unmad e / ziéke- 

lijk , pale , sickfy. 
Oogedaanbeid , ƒ. wanness , lan- 

guor. 
Ongedienstig , adj. unserviceoble . 
Ougedirrte , n. i'ermin. 
Ongeduldig , adj. impatienf. 
Ongedurig, adj. not continual , 

interrupfed. 
ODgedwoiigen , anf/. unforced^un 

compelled , f ree , easy. 
Ongegrond , adj. ungrounded yUn~ 

founded. 
Ongegrondheid ,_f,/'rit'oIousness. 
Ongegnnd , adj. enuied. 
Ongeiiavend , adj. not cleansed , 

undressed. 
Ongfliooizaam , a<(/.lijk , adf. dis- 

obedient. 
Ongehoorzaambeid , ƒ. disobe- 

diencf. 
Oiigebnwd , adj, unmarried. 
Ongel , Ti. sewet. 
Ongelaten , adj, immoderate , un- 

calm. 
Ovf^ehlenheidi , f .immodt'rateness. 
Ongeldeu , n. plur. expenses. 
Ongelegen , adj . incunvenient. 
Ongeltgenbcid , ƒ. inconveniency. 
Ongeltiteid , adj. illittrate , un- 

learned. 
Ongelijk, adj. uniike , uneven, 

nneqital. 

Ongelijk,/», injury, wrong; iemand 

ongelijk aandoen, to tvror^; one; 

ongelijk bfbhen , 1o be m iht 

wrowx, ; jfniand ongelijk geven , 

ol'io bel ongelijk ftteliea , io pul ONG. 

onein the wrong., f o lay the 

blame at one's door. 
Ongelijkbeid , ƒ. unequality , an- 

liJceïiness. 
Ongelijkmatig, adj. disproportio- 

nal, in.iymmetrical, dispropor- 

tiunale , unsuitable , unequal. 
Ongelijkvormig , adj, unconfor- 

mable. 
Ongelijkvormigbeid , f. disparity. 
Ongelikt , adj. unlicked. 
Ongeloof, n, unbelief. 
Ongeloofbaar, adj. lijk, adv. in^ 

credible, 
Ongeloovige , m. infidel. 
Ongeloovigbeid , ƒ. increduJityt 
Ongeluk , n, misfortune, 
Oiïgelnkkig, ongevallig, adj, lijk, 

adv. unfortunate , unlucky , 

wrftched. 
Ongelukkige , ongelukkig mensch , 

m. wretch , an unhappy mart, 
Ongelakkigbeld , f, unluckiness , 

unhappiness. 
Ongelokzalig , rampzalig, adj» 

wretchet , miserable. 
Ongemak , n, inconuenience ,dia- 

ease , distemper , hardship ; hij 

he£ft een ongemak aau zijnen 

voet , he has hurt hisfoot , or 

he has a sorefoot. 
Ongemakkelijk , adj. incommod— 

ious. 
Ongemakkelijkiieid , ƒ. incommod~ 

iiy. 

Ongemanierd, ao/. lijk , adv. un- 

mannerly. 
Ongemanindbeid , ƒ, unmanner- 

liness. 
On^rmaligd , adj. immoderatt» 
Ongemeen, adj. lijk, adv. un- 

common , extraordinary, 
Ongenieeidieid , ƒ. rarity , singU" 

larit) , exceller.cy, 
Ongcmtiki, adj. unperctived ., 

not regirdtd. 
Ongenieteii , adj. unmeasiired, 

immense; God» ongemetene 

barndiartigbeid , Gods infinil* 

mdn^), 

Oug«moiid , adj, unimjwrluned , ONG. 

unmo?e^ted, untrouhlad. 
Oiigenaiikha.ir , adj. inacc/fssible. 
Vittifiuti\e,/.(li.iKrace,disi>lt(isure; 

liU i* ia '«knnings ongenade ver- 
vullen , he Aas incurrcd the 

kings displeasure , or indi- 

i^niilion, 
üojccDadiK'ijk , adj, lijk , adf, un- 

mercij'ul , merciless. 
OiigenersLaar , ongeneeslijk, adj. 

and adv, •ncurable. 
OngenccslijkiiCHl,./! incurableness. 
OngcncRen , adj. nninclined. 
Ongcoeugelijkheid , ƒ. unpleasant- 

Jiess. 
Oiigenpo^tp , f. oDgcnocgen , n. 

displeasure , ragret, 
Otigenof pen , n. di.tsatixfaction. 
ÜDgenocg/.aAm , adj. insujfficient , 

unadet/uafe. 
Ongenommerd ,odj. unn'tmber'd. 
OngcoeCtiid . adj, unexperienced, 
Oufjeoorloofd , adj. unlawful , 

illic.it. 
Oügppast, adj. improper, nofjust, 

Bnfit , unquali/ied, incon- 

gruous , imuitable. 
Ongeprezen , adj. impraised, 
OiiKcradeu , onraadzaam , adj. 

inexpedient , unexpedient , in- 

conuenient , unadvised, 
Ongerrgeld , adj. irrft^ular. 
Ongeiegticd , a-'j, unaulhorised , 

unqualijied y not entitled to , 

r.ot hai'ing a rigfil to, 
Ongerepiiglieid , /", tnjnstice. 
Oiigf'ii» f , n. inrnnuenience. 
ODeeriefrlijk , ongedieniti^ , adj. 

tnojflcious. 
Ongerijmd, ad;, absurd, irregular. 
ODgeriimdi'lijk , ndv. ab.-;urd/). 
Otjgrrijindliciil ,^^ abiurdif^ , ir- 

rf/(ularit\. 
Ongeru«l , ad;, lijk , adf. inquiet, 

uneasY i rtstless , troub/ed, 
()npem»iheid,.r. unqutetfuss , un- 

cnsin^.t3 , troiihlt , inqiiielude. 
Oncrscliiki , atf;, unpolite. 
Oi!ir<'""''"nd. n , arij. rnttre,wholc, 
triftvlatt, uM'iolatt^ unhurt , 
sound. ONG. »75 Ongenadig, adj. unsttady , un-^ 

sluid , unstabla , Jlckle ^ in- 

constant , unseltled. 
Ongestadiglijk , adv. inconstantly. 
Un'^ejialte , ƒ, ill-shapa ; degener- 

acy , distemper. 
Ongesteld, ziekelijk, adj, indis- 

posed. 
OnfjestoorJ , adj. undisturbed , 

calm. 
Ongestraft, adj, unpunished. 
Ongetcrjjd , adj. unprovoked. 
Ongetroost , adj, comfortltsi, dis- 

consolulC' 
Ontjcr.ionw, ontrouw, adj. lijk, 

adf. unfaithful , untrusiy. 
OngctroHwIicid , oogetroawigiteid , 

ƒ. injiielity. 
Ongetwijfeld , adf. doubtleaa. 
Oogcval , n, mischance , mufor- 

tune , disaster. 
Ongevallig , zie Ongelnkkig, 
Ongeveinsd , adj, smcere. 
OngcTciü»<ll)eid, f. sincerity. 
Ougevoegclijk , adj, unsuitabli , 

unjit. 
Ongevoelig , adj, lijk , adv. iruen- 

sible. 
Oofjevotliglicid , ƒ. insensibility, 
Onjrewijd , adj, profane , unhai~ 

iuwed , uncvasccrated, unhoJ^, 
Ongewild , adt, in no requeat , 

unaccejitabie. 
Ongewillig , onwillig, adj. lijk, 

adr. unwilhn^. 
OngcwiUiglieid , /. unwilUnfngf*. 
Onjjewis, adj. lijk, arfr. iinccrtam. 
Uügewislicid , zie Onzekeilitid. 
Ongewoon , adj. lijk , adf. u.iw 

suai , unaccusturned. 
Ongewooule, ƒ. disuse, unfrequen^ 

o, rarencss s inconunodiou:.- 

nes3. 
Ongf zegselijk , adj, stubborn. 
Ongezellij,', arfy. utuoctablt , ü»- 

convexsable. 
0n^,•e^0Dd, adj. lijk, adf. uiP- 

heallh\ , unwhoU\iüm9. 
OuKezoncJIicid , ./'. u-n/nalthintsi , 

unwholetoni'nen. 
Ougexoatoo , Uf, adj. intipid. 
II i 17$ ONK. Ongoddeljjlc , adj. ungodilym 
Ongodist , m. atheïst. 
Ongodisterij , f. atheism. 
Ongodsdienstig , adj. lijk , adv 

irreli^ious , undevout. 
Ongodsdieustigheid,/. irreligious- 

ness. 
Ongodyrnchtig , adj. Ijjk , adf. 

impious. 
Ongodviuchtigheid , ƒ, impiety. 
Ongunst , f. disgrace. 
Ongunstig , adj. infavourable. 
Onguur , ar'j. lijk , adv. raw , 

tude , barbarous, 
Ongunilieid , ƒ. rudeness. 
Onhandelbaar , adj. unwieldy , 

unmanageable. 
Onhandig , adj. unhandy. 
Onhandigheid , f. unhandiness. 
Onhebbelijk , adv. uncleanly , un- 

mannerly , slovenlj. 
Onhebbelijkheid , ƒ. unclanlinesa , 

slovenliness. 
Onheelbaar , adj. incurable. 
Onheil , P. mischief, harm. 
Onheilig, arf;'. lijk , adv. unAo^y , 

profane. 
Onheiligheid , ƒ profanevess. 
Orhelpelijk , adj, irremcdiable. 
Ouheiljergzaam, a(j. inhotpitable. 
üiiherLeigzaamheid , ƒ. mhospi- 

ti bihiy. 
Ouheirctivelijk, adj. irrepocahle. 
üiii eisUlhaar, adj. irretrievable , 

in c covrrable. 
Oijli<n.»liik , adj. immnnorial. 
OiJieusch , adj. lijk , adv. uncivil. 
Oi-li. usrhhe.d , ƒ. unciviliy. 
Ouiigtvsijd , adj. profane , un- 

coi,s< crated , not dedicatf.d. 
Onkenbaar, adj. r.ot easily to 

be Incwn a^ain. 
Onk'aar , adj. troubled, muddy , 

ihick. 
Onkosteu , ƒ. c/iarges , expences 
Ünlsimd, V. tarrs ,, weeds ; brt 

onkiuid uitiotijeu , witdtu , to 

plucl- up tht iarts. 
Onkuisili , adj. lijk , adv. un- 

( haste , lascifü us. 
Onkuischheid , ƒ. unchastity. ONN. 

Onkunde , f. ignorance. 
Onkundig, adj, lijk, adv, igno- 
rant , unskilful. 
Onkundigheid , f. unakilfulness^ 
Onlangs , adv. lately. 
Onledig, adj, busy , occupied ^ 

employed. 
Onleverbaar , adj. lijk , adv, un- 

fit io be delivered. 
Onlirfelijk , adj, unpleasant^ 
Onlijdelijk, adj. iniolerable ^ in~ 

sujfferable. 
Onlijdelijkheid , f. intolerableness. 
Onlijdzaam , adj. lijk , adv, iiri' 

patiënt. 
Onlijdzaaiuheid , f. impatience. 
Onloffelijk , adj. inglorious. 
Onlust ,f, animosity, discontent ^ 

sorrow ; onlusten , troubles, 
Otmagt , ƒ. impo^ency , inabiiity, 

feeblentss , weakness ; z^ viel 

in onmagt , she feil into U 

swoon , she painted, 
Onniagtig , adj. lijk , adv. unable , 

imi>otent. 
Ouniatig , adj, lijk, adv, immo- 

derate. 
OiimeuÉchelijk , adj, inhuman , 

cruel. 
Onmetelijk , adj. unmeasurable. 
Oumiddelijk , aaj. immtdiate, im- 

mediattly. 
Onmin , ƒ. enmiiy , hatrtd. 
Onmiuzaam, oEmiunelijk , adj, un- 

j'rieiuUy , urtkind. 
Oiin)ogeli)k , adj. m.posSibU iim- 

possib/y. 
Onmogelijkheid , /. impcssibility. 
Onmondig, adj. undtr age, minor, 
Onn;ond)g!ieid , ƒ. miricrily. 
Ounavolgclijk , adj. inimituble. 
Onnoemelijk ,adj. iir.utterable, 
Onnoodig , ounoodzakelijk , adj, 

unnccessary. 
Onnoozcl, adj. lij':, acv. innocent^ 

hatmless , silly i len onuoozel 

gedrag, aninnoctnt bthaviourj- 

hel ziju onnooztle mcuschen , 

ihty are a harmless people i 

eeti ouuooiele bloed , a sillf 

ftillow. 0NR4 ONT. ^17 OnuoofcelLeitl , ƒ. innocency, silli- OnrustiRlieid , ƒ. unquietruss. Ouunt , oiimittelijk , adj. needless, 
uni>rofitable. 

Oanalticlicid , ƒ. Ttfedness. 

Ouoplioiidelijk , adj. andadu. in- 
cessant ; continualiy. 

Onordelijk , adj, disorder , con- 
fusion. 

Onpaar , adj. uneven , odd. 

üflpaiiijiJig, adj. lijk, adv. im- 
partial, 

Onpatlijdiglieid , f. impartiality. 

Onpas , adv. ur>jit , inconvenient; 
Let is aliijd onpas , it is never 
convtnicnt ; teu onpas komeu , 
to come in an inconvenient ti- 
me ; nicls komt liein ten onpas , 
nothing comes amiss to him. 

Onpasselijk , adj, illatease , sick, 
indtsposed. 

Onpasselijkiieid , f, indisposition. 

Onraad , m. dog , incumbrence. 

Onraadzaam , adj, lijk , adv. in- 
convenient. 

ODiaad/aaniiieidiy*. inconvenience. 

Omedelijk , adj, and adv, unrca- 
sor.able, irrationnal ; een onre- 
delijk sclicpsel , an irrational 
creature. 

Onrcgt , n. injuslice , wrong ; on- 
rcfft doen , to do injustice ; ou- 
regt lijdril , to suffer wrong. 

Omegtmalig , adj. lijk , adv, 
unequal , unjust. 

Onrcgtmaligheid , f, injustice. 

ünre fjlvaardig , adj, lijk, adv. 
unrighteous , unjust. 

Onref,'t\aiiidij;lieid , f, injuatico, 
unrig/itfousness. 

Onregliinuig , adj. heterodox. 

Onrein , adj. lijk , adv. unclean. 

Oorijm , n. prose. 

Onrijp , adj. unripe. 

Oiuiist,/. trvuble ,strift ; de on- 
rost Tan tin uuiwerk , the ba- 
lance ofa doek , or ivatch ; hij 
il een reete onrust , ht is a 
restless fellow. 

OninsliL' adj. lyk , adv, unquift , 
troubUd , uncasy. j Uns , once , n. ounce. 
Ons , ouze ,pron. us , our ; hij zag 

ons uiet , hedid not see us ; \ii:t 

bt'lioort ons loc, it belongs to us, 

it ij ours ; ons ha is , our house; 

onze vader , our Jat her. 
Ouscliadelijk , adj, harmless. 
Onschatbaar, adj, ine.stim.able. 
Onscheidbaar , onscheidelijk , adj. 

inseparable. 
Onschendbaar , adj. inviolable , 

sacred. 
Onschendbaarheid , f, inviolahl*- 

ness , sacredness. 
Ouschnld , J', innocence, 
Ouschnldig , adj. lijk , adv, not 

guil y , innocent. 
Onsunkrlijk , adj. unsavoury ^ 

which has not a good tastem 
Onspoed , m. adversity. 
Ontdaan , ontsteld , adj. fright- 

ened , alarmed, disconcerted. 
Onslaudvastigheid, ƒ. inconstancy. 
Onsterfelijk , adj. immortal. 
Onstei lelijkheid ,/. immortality. 
Onsterk ,z\vak , adj. wcak^feable. 
Oiistralbaar , adj. unpunishabU, 
Onstrafbaaiheid , /. impunily. 
Oijsfiiniig, adj. lijk, adv. ttm- 

pestuous , stormy , impetuous. 
Onsloiraigheid, ƒ. impetuojtty , 

turbulency. 
Ontual , ƒ. barbarism. 
Ontaard , adj. degenerated. 
Ontaarden , v. to degenerate. 
Ontaarding,/. degeneratioTU 
Ontaardheid , ƒ. degeneracy, 
üniadeld , adj. d*^prived of on»"» 

nobtlity. 
Ontberen , v. to want. 
Ontbering , ƒ. wanting. 
Ontbieden, v, to writs for , to 

order. 
'^''^^'^^i,n. break/ast. 
Om bijten , V. to break/as f. 
Ontbinden ,v. to unl\ , dtssolve. 
OutbiudiDg , f. untj i'ng , diMoIu- 

tion. 
Omblooien , v. to make bar* , to 
strip , uncover, dtnuate. 
US 178 ONT. Ontbrande 1 , p. to hurn. 

Ontbreidelen ,v. to unhridle. 

Ontbreken , v. to want ; de mid- 
delen ontbreken er, the means 
are waitinti; ,• wat ontbreekt n ? 
what do j) OU want ? het {^eld 
ontbreekt hem.Ae wants money. 

Ontbrekinu^, ƒ. wantins^. 

Ontcijferen , f. to decipher. 

Ontdekken , p, to discover , un- 
cover , reveal ; een geheim ont- 
dekken , to discover^ or revea} 
a secret. 

Ontdekking^,./* d'scovery'. 

Ontdoen , p, to undo, 

Ontdooijen , P to thaw , melt. 

Oütduiken , ontvvyken ,f, to'shun, 
escape. 

Onteerder , m. dishonour, de/iler. 

Oiiteeren , p. to dishonour, defils ; 
hy onteert zijn geslacht , he dis- 
honours kis family ; hij heeft de 
maagd onteerd , he has d-flow- 
ered , or defiled tht maiden, or 
virir in. 

Onteering , ƒ. dtshonourin^. 

Ontegenzeggelijk , adj. irrejraga- 
ble , indisputable , incontro- 
vertible. 

Ontelbaar , ac?/, innumerahle. 

Ontembaar , adj. untameahle. 

Onterven , p. to disinherit. 

Onterving , ƒ. disinheritinf;. 

Ontevreden , adj. discontent. 

Ontfermen, f. to pify\ to hape 
pity , to commiserate. 

Ontferming ,f.pity- 

Ontfutselen, p. to pil/er. 

Ontgaan , p. to apoid , escape , ^o 
away ; die zaak was mij ont- 
gaan , that t hing had slipt out 
ofmy memory'. 

Ontgerden , p. to payfor , to suffer 
for. 

Ontgespen , r. to unbuclla. 

Ontgeven , p. to desist frcrz one's 
opinion , loyieldto aTioih"r's. 

Oulginnen,f. to mfike thejirst cut. 

Ontglippen , onlglijden, P. to slip 
away , to glide ouJ c/ one's 0?JT. 

O nf gording , ƒ. ungirding. 

Ontgrendelen , u. to unbolt. 

Ontgrijpen , ♦'. to take away, 
snatch away ; ik ontgreep hem 
den degen , I snafched th« 
sword of his hand. 

Onthaal, rt. omhaling , ƒ. treat ^ 
entertainment , reception ; ie- 
mand een onthaal geven , to 
f^ipe one a treat ; het was een 
treffelijk onthaal, itwasagen^^ 
teel entertainrwnt ; gunrtig 
onthaa\,/apourable recept ion. 

Onlhaken , e, to un/iook , uahasp y 

Onthalen , v. to treat , entertain , 
use ; iemand op eenen maaltijd 
onthalen , to treat one at a 
feast . to ree:ale one. 

Onthalzen , onllioofden , p, 1o be- 
hnad , to seuere the headfrom 
the body. 

Onthalzing , ƒ. beheadin^. 

Ontheffen , p, to unburden , to 
ease, discharge , to take offy to> 
take from. 

OnihefBng , ƒ. easing , taking off^ 
abatement. 

Ontheiligen , p. to profane. 

Ootheiliger , m. profaner. 

Ontheiliging , f. profanation. 

Ontlioofdeu , zie onthalzen. 

Ontliond , n. onthouding , f. re- 
memhrance , memory , retnem-' 
bering , retaining. 

Ontbonden , onttrekken , v, to 
withold, to keep from ; onlhoa- 
den , in zijn gehengcn houden , 
to remember ; onthouden , to 
abstain ; hij wil zich van sterker» 
drank niet ontbonden , he will 
net abstain from strong li— 
quors ; onthouden , bedwingen , 
to contain one's self,farbear f 
hij kon zirli niet van lagchen on&« 
honden, he could not forbaat* 
laugking ; ontbonden , aijn ver- 
blijf horden , to si'Journ f to 
ke^p one's abode ; hii onthoudt 
zich tegenwoonlig m Frankryk , 
ha is at present in France. 

OnUioudcuUeid t f, qbstin«n<Xt ONT. 

continence. 

Ontlioniliii»;, achterlioatling , f. 
WithhoLiin{^. 

OniijJ, m. iriconvenient t ime, iin- 
stasonabla tim* ; ten oatijde , 
at an unseasonable timt , in 
the nii^httime. 

Ontijdig , adj. lijk , untitnely ^un- 
seasonablü. 

Ontkennen , v. to (Uny , diiown. 

Ontkenning , ƒ. den^ m^. 

Ontkleedrn , v. to undrtss. 

Oatkiceding , ƒ. undressin^, 

Onlknoopen, u. to unbutton, also , 
to resolva, unravel ; een raad- 
sel onlknoopen , to resolye a 
rtddle. 

Ontknaoping,/. unbuttoning , un- 
ravellmii^. 

Ontkomen , v. to escap» , evade ; 
een gevaar ontkomen , to escape 
a danser. 

Ontkoming ,/. escaps, 

Outkrnipen , v. to creepaway'. 

üotUden , f. to unload ; wan- 
neer wordt liet scliip onUaden ? 
ufhtn is the ship to be un- 
loaded ? 

Ontlatliog , ƒ. unloading. 

Ontlasten , v, to dischart^e , ease , 
to disf^orf^e ; zijn gemoed ont- 
lasten, to ease one's mind ,to 
discharge one's conscience; die 
rivier ontlast zirli in de zee, 
that river discharges itself 
into the sea, 

Outlasting , ƒ. discharge , epa- 
cuation. 

Oütlaun , V. to dissolue , melt , 
thair , :yield , relent ; liet weit 
onllaal, t/ie f rost begint to 
c«a«e. 

Ontlating , f. dissolifini^. 

Ontlcdeu , r. to anatomize , to 
dijffect,to carve, to dismembcr; 
crn ligclianni ontleden , to ana- 
tomize a dead corpse , to dis- 
sect a deadbody ; een iioea ont- 
leden , to carve afowl. 

Ontlcder , m. anatomist. 

Oüileüiug, ƒ. dits4ction^(m(ktQmyi ONT. ^79 d« ontleding ran eenc fprctik , 
the anal\ sis ufa sentence. 

Ontleedkunde , ƒ. the art o/ana- 
tomy. 

Ouileedknndig, adj, lijk, adv, 
anatomical. 

Oiiilcencn , v. to borrow, 

Onlleening , ƒ. horrowing, 

üntleeren , V. to unlearn. 

Ontlijven, v. to kill ^ to iakg 
ati/ay one's lij e. 

Outloopcn , v, to out run y to run 
atva^ fron ; \\\] h zijnen races- 
ter te \iocg ontloopen , he left 
his mast er too soon. 

Onllooping , ƒ. running awuy. 

Ontluiken , v, to open. 

Ontluisteren , v. to soil. 

Ontluistering, ƒ. joili/if. 

Ontmagtigcn , e. to deprist of 
power. 

Ontmaken, v. to unda. 

Ontmannen , v. to geld. 

Ontmanning , f, gelding. 

Ontmaskeren , v. to uiimasi. 

Ontmenscht, adj. inhuman ybar- 
barous. 

Ontmoedigen , v. to discourage. 

Ontmoeten, v. to meet, to meet 
uith, to come towurds^ to 
occur , encounter ; ik ontmoet- 
te liem op den weg , / m^t htm 
b\ the way. 

Ontmoeting,/, meeting. 

Ontnemen , v. to tak» amay , to 
take from , to rob . deprivt , 
to strip off, 

Ontiicstelea , v. to turn out , to 
dislodf^e. 

OntDDcliteten , v. to breakfatt. 

Ontoegankelijk, adj. andadv. un- 
approachable, 

Ontpakken , v. to unpach, 

OiitplüUcn , V. to detoiiize. 

Ontraden ,f. to dissuade , toper- 
suade to the contrary. 

Ontrading , ƒ. dissuasion. 

Oiitreiuigeu , v. to foul , dirty. 

IJiitritven , f. to drprive, 

Ontrijden , v. to outride , or ta 
€scap« by ridm^/ bij zal mij 
II t*) i8o ONT. ONT. met dat ^aard niet ontrijden ,'OntsTuipcn , p, f o sneak away ^ 
he will not outride me with\ to steal aivoy. 

Ontsluipiug , f. sneakini^ away, 
Outslaiten , *'. to unlock. 
Ontsluiting , ƒ. unlockinf^. ihat horse. 

Ontroerdheid, ƒ. disturbance; ont- 
roerdheid d«s gemoeds, pertur- 
b at ion of the mind. 

Ontroeren , v. to trouble, disturb , 
to ajfact, 

Ontroere nis , ontroenng , f, per- 
turbation , trouble. 

Ooti^ostelijk , adj. and adf. in- 
consclable. 

Outi-ooven , V. to rob. 

Ontroover , m, robber, 

üntrooving , ƒ. robbin^, 

Oatromv , adj. lijk , adv. unfaith- 
ful , disloyal. 

Ontrouw , ontrouwiglieid , f. un- 
faithjulness , infidelity. 

Ontruimen , v. to evacuate. 

Ontrukken , v. to snatch away. 

Ontrust* n , f. to troubls, 

Oiitruster , m. disturber. 

Oulscbakeling , f, urdinkiTig. 

Ünlschaken , f. to rafish ^ to 
commit a rapé , to take away 
suddenJy, 

Ontsclirpen , V. io dissembark. 

Outscheping , ƒ. dissembark ing. 

Ontscli eten , V. io slip away ^ to 
come short of one^ s purposes. 

OTitschoeijen , v. to unshoe. 

Ontscliorsen , v, to pull off the 
bark. 

OntscLuldigen , V. to excuse^ 

Ontschnidiging, ƒ. excusing. 

Ontsieren , v. to deprive of that 
which adorns , to disgrace , to 
deface. 

OHtsiering , f. defacing. 

Ontslaan , v. to discharge , re 
lease , acquit, absolue , deliptr, 
rid , f ree ; eencn gevangenen 
ontslaan , to acquit , or relea- 
se a prisoner ; iemand van zij- 
nen eed ontslaan , to absolve 
one ofhis oa/Ayzidi van iemand 
ontslaan , to get rid of one. 

Ontslag, n, discharge. 

Ontsliipen , sterven , f. to die. 

Outslippen ^ V, to slip away. Ontsnappen , v. to escape ^ ioslip 
out , to snap away. 

Ontsnapping, f escapirtg^ snap~ 
ping away. 

Ontspannen , f. to remit , un- 
bend , to Itt doa-'n the strings f 
eeneu boog ont&panneu , to un- 
bend a bow; de snaren eener 
luit ontspannen , to let doivn 
the strings of a lute. 

Ontspann ng , f. relaxation. 

Ontspringen , v. to escape. 

Ontstaan , f. to proceed. 

Ontsteken , e. to kindie , to lighf , 
inflame y proi/oke ; een vnnr 
ontsteken, to kindie a f re f 
eene kaars ontsteken , to lighi 
a kandle ; van grampschap ont- 
stuiven zijn , to be kindled with 
ivrath ; zijn been was ontsto- 
ken , his leg was inftamed / 
door liefde ontstoken , inflamed 
with lot' e. 

Ontstekend , adj, irjlammatory. 

Ontsteking , f, kindling , inflam." 
mation. 

Ontstelen , v. to steal from » tO 
rob , io pilfer. 

Ontstellen , v. to put out of or» 
der, to trouble; ontstellen, 
verbazen , amaze , astonish. 

Ontsteltenis , f. surprize , trou- 
ble , asionishment , distur» 
bance. 

Ontstentenis, yi default. 

Ontstichten , v.to divert the mind 
from seriousness , io provoka 
to evil , to give offence. 

Ontstichting , f, provoking to 
loosejiess , giving offence* 

Onttakelen , '>, to unrig. 

Ontloonien , v. to unbridle, 
Onttooming , f unbridling. 
Onttrekken, e. to quit , leUPe ^ 

to withdraw. 
Oaitroouen , v, to dethrone» ONT. ONT. i8i Onttronwen , v. to unmarry. 
Ontaclit , f. incontinence. 
Uoturbiit;, adj. lijk, adv, lewd , 

laicivions. 
Ünturlitijjlitid , ƒ. hwdness- 
üiilvallen , f, tojaü out of one\i 
hands ; litt is mij ontvallen , // 
s/</;^ out of my hand, I lost 
U ; aiso , it slipt unawares 
out of my mouth, 
On'vaiif», oiiivaDgkt, m, receipt , 

receifiiif^. 
ObtvangcD , f, to receive ; ont 
Taogoii , bevrucht wordeu , to 
conceive , as womtin. 
Outvaiif,'! nis , f. conctption 
OutvangtT, m. receiver. 
Outv.-inf;ii)g , f. rcceiuinff. 
OulvarcD , V. to t^o atvay with 
aboat, or to sail away with 
as/lip, aho to etcape with a 
boat , or vessr.l, 
Ontveinzen , v. to dissemble , dii- 

f(uiae, conceal. 
Ontvlammen , v, to catch fiame. 
Ontvlieden , v. to escape, 
Outvlii-üiog , f, escapin^. 
Ontvlifgen , v. to fiy away , to 

escape by Jl-yin^. 
Oiilvlat,'tcn , «'. to escape by fli^ht , 

to run away. 
Ontvoeren, e. to carry away ^ tu 

take away by force. 
Ontvolken , v. to unpeople , de- 

populate. 
Ontvolking , ƒ. dej opulation, 
Ontvonkeo , f. to hmdle, 
Outvonking , f, kindling, 
Ontvouvv CD , f, to unj'old , dis- 
play , explain. 
Ontvonwint; , f. unfolding ^ ea- 

plüt/ii/i^ , explanation. 
Ontvreemden , f, to alitnate , em- 

bezxlc , Jilch. 
Ontvreemding, ƒ. alination, em- 

beziling, 
Ontvrijen , v. to supplant. 
Ontwaar, gcwa.ir , adv, aware ; Ontwakinif, f. awalinf^. 
Ontwapenen , v. to disarm. 
Ontwapening , /. disarminff. 
üntwarreu , v. to disentan^le , un- 

tan^le , unravel. 
Ontwassen , f. to uroiv bigf^er , or 

taller than , to ouii^row, 
Ontweiden , iiet ingewand uitha- 
len , V. to bowel, 
Ontweldigea , I'. /o take awoy by 

force, 
Onlwcldiging, ƒ. extortion. 
üntwinntn, v, to dij>accmtom. 
Ontwenning, f. disusa/^e. 
Ontwerp, n. scheme , sheth. 
Ontwerpen ,v.toform aplan , tO 

schttne or project. 
Ontwervelen , v. to unhasp. 
Ontwijden , onlwyen , v. to pro^ 

fane , dtf^radtr. 
Outwijdinj,', /. profanation^ de» 

f^radaltvn, 
üutwijlelbaar , adj. lijk, adfr, 
unquesliunable , undoubttd , 
undoublltss. 
Ontwijken, v. to shun , avoid. 
Ontwijking , ƒ. shuiining. 
*.>ntwikkelen , v. to develcp, 
Uuiw inden , v. to display , diatn- 

tanffle , u'.rauel, 
Oütwinding, ƒ. display ing, 
Ouiwoiiitlt-n , V, to escape by 
wresthn^, tu escape dijficultlyf 
to surmount, 
Ontwoitelen , v, to root out. 
Ontwrichten, f. todislocate. 
Ontwringen , v. to wrest from , 

to extort. 
Ontwringing, f. extortion. 
Ontzag , n. uwe , reverence f ont» 
zag vour iemand hebben , to 
stand in awe ofonei iemand 
in ontzag botuleu , to keep ons 
in awe. 
Ontzaggelijk, adj. and adv.awfuU, 
Outiaggelijkheid ,f. aii'fulnti4t. 
Ontiegelen , v. to unseaL 
Ontzeggen, v. to den_>. iets ontwaar wordeu, /(; 6a aicartfj Oiitzeggini; , /. denyiut^. 
Hf any thtng. lOntzeilen , v. to sail away from , 

OuXyiA.iin y V, tQ awakt, \ to«scape, 

H7 l8a ONV. Outzennwcn , v. to enervafe , en- 
feeble , weahen. 

Oatzenawing , ƒ. enervation. 

Ontzet , 71. deliuerance , reltase. 

Ontzetten , ontzet toebrengen , v. 
to relieve ; ccne stad ontzetten , 
to relieve atotvn ; zich ontzet- 
ten, venvonderen , to startle. 

Ontzetting, ƒ, relitiving. 

Ontzielen , v. to kil/. 

Ontzien , v. to reuere , respect , 
to be in aive ; geene moeite 
ontzien , to spare na pains. 

Onuitblasschclijk , adj. and adv, 
unquenchable. 

Onxiïtilt\iVkt\\]k^adj.inexpressiblf'. 

Onnitleggelijk , adj. inexplicable. 

Onuitpattelijk, adj. inexhaustible. 

Onuitsprekelijk , adj. unutterable , 
uspeakable , inpjfable. 

Ohnitvoerlijk, adj ^unperformable. 

Onvast , adj. lijk , adc. unsure , 
anstaid , unsolid , loose ; eene 
ODTaste kleur, a changeable 
colour. 

Onveilig', ad;, lijk , adv. unsafe , 
unsccure , danj^erous. 

Onveiligheid, ƒ. unsafely ^ dan- 
ger , peril. 

Onveranderlijk , adj. uncnangea- 
ble , unvariable , unalterable , 
immutable. 

Oiïveranderlijkheid , ƒ. unchangea- 
bleness , immutableness. 

Onverantwoordelijk , adj. i.iex- 
cusable, uiiaccoutitable , un- 
atuwerable, imjustijiable. 
Onverantwoordtlijkbeid , f, un~ 

answerableness. 
Onverbeterlijk , adj, unamenda- 
ble ; aft ha best quality ^ ex- 
cellent. 
Onverbiddelijk , adj. inexorable. 
Onveibrcekl)a;ir , ouverbrckeJijk , 

adj. inviolable. 
Onverdeclbaar , adj. indivisible. 
Onverdeeldheid,/, unity , con~ 

cord , urtanimity. 
Oiivcrderfeüjk , adj. incorrupltble. 
Onverdei fclijkheid , ƒ. i/irorrupti- 
bleness , incorrupiibility. ONV. 

Onverdraagbaar, onverdragelijk, 

adj. intolerable , insujferabla. 

Onverdraagzaamheid , f. unwil^ 

lin^ncss to bear with , iinpa- 

tience , touchiness, 

Onvenlragelijkheid , ƒ. intolerc^ 

bleness. 
Onverdaldig , ongeduldig , adj. i/n- 

patiënt, 
Onverduldigheid , ƒ. impatience, 
Onverdaldiglijk, adv. impatiently. 
Onvergankelijk , adj. unperisha- 
ble , incorruptible , permanent. 
Onvergankelijkheid , f. unperish- 
ableness , durable/iess ^perma-' 
nency. 
Onvergeeflijk , adj, unpardonalila. 
Onvergelijkelijk, adi>. incompar- 

ably , beyond comparison. 
Onvergelijkelijkheid , ƒ. incompar- 

ableness. 
Onvergenoegd , adj, unsatisfied , 

discontented' 
Onvergenoegdheid ,ƒ discontend ^ 

discontentedness. 
Onvergetelijk, adj. who remember» 

well. 
Onvergeten , adj, unforgotten. 
Onverhoeds , adv. unawares. 
Onverhoord, adj. not interrogated. 
Onverklaarbaar , adj. inexplicable. 
Onverkoopbaar, adj.unjitforsale. 
Onverlaat , m. a projligate fellow, 
Onvermakelijk, adj. dtsagreeable, 
Oiivermetel , adj, not precipitate» 
Ouverniijdeiijk , adj. unavoidabïe^ 

inevitable , indispensible. 
Onvermijdelijkheid , ƒ, unavoid" 

a bleness. 
Onveiniogen, n. impotency. 
Onvermogend , adj, impotent « 

unable. 
Onvernnfiig , adj. irrational , not 
i;igenious, dullyStupiU, brutiih, 
clownish. 
Onvemuftigheid , f. stupidify. 
Ouvernnftiglijk , adv, stupidly, 
Ouverrigl , adj. undone ; onverrig-» 

terzaak, adj. lo no purpose, 
Onvenigtclijk , adv. unfeasible , 
' not ^cr/ormablc. ONV. 

OnvfnngJ , adj. lijk , adif. eou ra- 
geons, tiTuLitinted , intreptd. 
Onvei-Baaffdln- nï,ƒ,und^tun^edness, 

couragg. 
Onversrlicidenlijk , adf. indijfe- 

rêntly. 
OntersrIiiUip , adj. indUfmnt. 
üaver«chilltK''«;'*l ,/• indijf-rency. 
Oovrrscbooiilj.i.ir , oiivcrschootilijk , 

adj. unwarrantablt , unpar- 

donnablr , inexcutabte. 
OnviT^rlitokkrn , adj. intrepid , 

undaunted. 
OnTrrstaaiil>;«ar, onvrrsta.ini ijk, adj. 

thaf whtch cannot be under- 

alood , uninti^UiKible. 
Onrrrft.md , n. ignorance , want 

of knowleilne. 
Onv»r5taii<{etiik, oarerstandi^, adj. 

ummellinible , ti^norant , un- 

récsunah/e. 
Qinor.taridiglieid , ƒ. indiscreet 

bthiiviour, 
Onvfrirooïibanr , adj. incontola- 

lle , n( t to be lomforted. 
OnviTvaljclit , adj, genuine, 
OiiTfnretnidbaar , adj, unaliena- 

blr. 
Onverwacht , adj. unexpected. 
Ouvcrwiiniiclijk , adj. invinctble , 

incon'juerable, 
OriTer/.adelijk , adj, insatiable, 
ÜMvti-r.eHr!i,k ,adj, obstinate, 
Ünversornlijk , adj, irreconcilia- 

ble , implacable. 
Oiivrrroenlijkheid , f, implaca 

bilHj . 
OnvfrzorRd , adj. unprovided, 
Oovorgzaani , adj, incon^ruous , 

inconvenient. 
Owbldiian , c.dj. dissati.rfied. 
Onvolrii)di(;d , of^), unfiniihcd, 
ODTolkoinc II , on\olniaakt, adj, 

imperfect , urjinitfied. 
Oiivolkcuirii),! i'l , oiivolauaklLcid , 

ƒ. tmperfei lion. 
C>&volk«iiiici.li|k , onvolmaaktelijk , 

adv. imperfictïy. 
Onvolmaakt ,adj. imperfect. 
O[,vol»iaii<li>; , cdj. infonstant. 
üuvwli>and<t,l»»id^, mcunttancy. ONW. 183 Onroltooid , onvoltrokketi , adj, 

unfiniahed. 
Oiivnlwaiieri , adj, not corn^ to 

full grou'th. 
O[ivoordnchtel\)k , adj. inconsid^- 

rately , rashly. 
Onvoordcclif; , adj, not advanta- 

t^eous , unprpjitable , prtjudi-' 

Cl al. 
üuvoortpoedig , adj, uruucceM» 

full. 
Onvnorspoedigheid , f. unauccaa^ 

fulnesf. 
Orivoortpoediglijk , adv. uruuo 

cessfully. 
Onvo<ir/.ien , adj. urprovided, 
Oiivoorzieni , adv. unawares, 
Unvoorzigtig , adj. lijk , adv, im* 

prudent, unadviaêd, indiacraet, 
Onvcor/.ijtiRhtid ,f, tnconsid»ra^ 

teness , tmprudence , raa/ineas, 
Onvrcdi' , onlust , m. contcnttort, 
Diivreed/.aam , adj. not peaceabte. 
Umriendelijk , aaj. unktnd. 
Unvriendscliap , onmin , ƒ. enmiiy. 
On\rij , adj. unfree; een on* 

Mijl- w pg , an un.safe road, 
OiiMijlieid, ƒ. unf reenets , unaafe- 

ty , diinger. 
ÜDTTijwdiip , udj. involuntary, 
Unvrorlitbaar , adj. unfrut'tful y 

barren , aierile. 
Onvinchibaaibcid , f. unfruitful- 

ness , barrenneas , sterility. 
Onwaar, onwaaraclitJp,a/:[/, untrtte. 
Onwaard , adj. unworfhy. 
Onwaarde ,f. invalidity' , nullity* 
ünwaardeeiliik , adj. inestimable. 
Onwa-irdigl^k , adv. unworihUy. 
Onwaailieid, ƒ. untrutb. 
Onwi-nkelbaa- ,adj. imrr.ovablt. 
Onweder, onwnr, n, tempttt. 
OiiWC(lrrkr\]gel^k , adj. irncO' 

vcrabie. 
Onw ederif (f Rclijk , ODwedrrlegbMr, 

adj. irrefrogable. 
Onv edencejiclijk , adj. irrtvo» 

table. 
Ofiwrderiprek'ljjk , adj. untx€tp~ 

tionnaf>l» , urn <.riiitrolable. 
üawedcispuktlijkhcid , f. irrt- f94 ONZ. fra^ahleness. 
Oliweder«taanbaar,a<i/.i/T<?5Ü//i/<r. 
Qnwederstaaubaarheid , f, irresi- 

stibility. 
OnVeerbaar , adj. dcfenceless. 
Onwetend , adj, ignorant. 
Onwetendheid , ƒ. i^norance. 
Onwettelijk, onwettig, adj, un- 

lawful , il/etcitimate. 
Onwettigheid, ƒ. unlawfulness. 
Ocwettiglijk , adv. unlawfuily. 
Onwijs , adj, lijk , adv. unwise , 

foolish. 
Onwijsheid , f. foolishness. 
Onwil , f. discontent. 
Onwillig: , adj. unwilling. 
Onwilligheid , ƒ, unwiHingness. 
Onwinbaar . onwinnelijk , adj, im- 

pregnable , unconquerable. 
Onwinbaaiheid , f, unconquera- 

bleness. 
Onwis , adj. uncerfam. 
Dnwishcid , ƒ. uncertainly. 
ODV/Taukbaar,adj,uncontfoulable, 

irrectable. 
Onwreekbaar , adj, which cannot 

be refenged. 
Onwrikbaar , adj.Jïrm , steady. 
Onzacht , adj, hard , rouf^h. 
Onzalig , adj, unhapp'y fWretchtd. 

miserabte. 
Onze , ons , pron. out , oura } liet 

ü het onze , it is ours ; onzer , of 

us ; tot onzent, at our house ; 

onzent halve, in Our hehalf; Tan 

onzent wege ^frOTn us» 
Onzedig , adj. lijk, adu, immodest. 
Onzcdigheid , ƒ. immodtsty. 
Onzeggelijk , adj, and adu. un- 

speakable. 
Onzeker, adj, lijk, adp, uncertain. 
Onzekerheid , ongewisheid , J, 

uncertain/^. 
Onzienlijk , onzigtbaar , adj, in- 
vis ib Ie, 
Obzigtbaarlük « adj. invisihly. 
Onzijdig, adj. lijk, adv. impartial, 

neutral ; het onzijdig geslacht , 

the neuter gender. 
Onzijdigheid . ƒ. impOTtiality , 

neutrglity. OOL. 
Onzindelijk , adj, dirfy , nasfv . 

Ouzinnig , adj. mad , distracted. 

Onzorgvuldig , adj. careless. 

Onzuiver , adj. unclean , impure. 

Onzuiverheid , adj. uncleannesa , 
impurity . 

Onjwichtbaar, adj. unyielding ^ 
itamouable. 

Ooft , n. fruit. 

Oog , n. eye s oogappel , m. apple 
of the ey ff, the tye ball , pupil; 
oogendienst , m. eyeservico , 
only to please one , Jlattery , 
hipocrisy ; oogenschijn , m, ap» 
pearance y oogen schijnlijk , adj, 
apparent , apparently , proba» 
bly' j oogentroost , m. eyeorightj 
ooggetuige , 771. and f. eye wit-- 
ness; ooglid, n.eye lid ; oog— 
luiking, f, connivance j wink- 
ing at ; oogmeester , m. oculist f 
ougtand, m. eye-tooth ; oog- 
vlies , n. film of the eye , tunicle 
of the tye ; oogwenk, m.cast 
or wink ot the eye i OQgenzalf| 
f. eye-salue. 

Oogen , V. to r.y e, 

Oogenblik , m. iwinkling of o& 
eye . moment. 

Oogtnblikkig , adj. momentary. 

Oogmerk , n, aim ,scope , o sign f 
wat is zijn oogmeik ? what is Ais 
intention , what does he aim 
at? zijn oogmerk bereiken, to 
gain cne's point. 

Oogst, m. j^arccdf/ oogstmaand , 
f. u^ugust. 

Oogsten , V. to reap , to gather 
cornfrom the field. 

Ooi , ƒ. ewe ,• ooi-lam , n,female 
lamb. 

Ooijevaar , m-. stort. 

Ooit, adv. ever; meer dan ooit( 
more than ever. 

OokyOdv.also, likewise, moreover. 

Ooiijk , slim, adj. ill, rank, sly; h^ 
ia een olijke schelm , heisa sly 
rogue , a wretched rcgue f een 
olijke kwant , a sly blade, 

Oolvlkheid , ƒ, siy ntss « subtlenttt» oou. 

Oom , m. iinclff. 

Oor, f, ear ; iemand cenf n klap aan 
hetoot f,'r\tu , toffife o.ie a box 
on the ear ; oor van cenen pol , 
ihg ear, or handle of a pot ; 
ootbap^'C , ./'. oorsiiTii.iil , n. ear- 
jen'el i ooibi'clit , f. auricular 
coHfession ; ootbla/.er, m. ma- 
licious , su^icester , .<.\cophant; 
ooihlazini; , f. malie ous snt^~ 
ffestion; oorpetnige ,_/". ear-tvit- 
nesa ; ooiVasscn, n. pillow ; 
oorlap , ooilfl , 771. lap of the 
ear ; ooiIe]'(jl , m. ear picktr ; 
oorring , m, ear-rinff ; oor- 
aniccr , n, fur-wax ; oorlui- 
tiiiR , ƒ. buzzint^ in the ear ; 
orrtworrn , m. ear-wif^. 

Oorbaar , adj. lijk , adv. useful, 

UorbaarliricJ.yi usefiilnesf,utilily, 

üiFTtl , m. jil.iats ,f. place , quar- 
t«r ; 6»u alK' oordt-n cltr /.t.-.d , in 
all qucirters of the tvwr,, 

Oiid , r.f.uthirn-, 

üordi el , r.,Judgrréent , tenttnce. 

OoidcfKu, I". tojtidii^e, 

Oordreler , m.judfce, 

Oxch-rliiip , f.JuJ)(in^, 

Uotdrrlkiitide , f. knowled^e of 
ju (/< f r <f , criti rt, 

0<ii(iri!kundi|; , adj. lijk , critical. 

Goidee l kundige , m. crittc. 

Oorlof, 71. Uave ,permtssion; oor- 
lof Rcvf n , to <iVe leave ; oor- 
lof nt-mtn , to take leave. 

Oorlop , 177. war; d in oorlog voe- 
ren , to mate or wu^e war ; ten 
iDlandtchc oorlog, a civil, or 
inteftine war, ooilogtbazain , 
f.trumpet of war ; oorlogtlit- 
boeltru ,f. uarhke itorts , a77»- 
mumtion ; ooilogidaden , /. 
martial archievemtnta ; oor- 
logsheld , TTi. (lorioginiau , war- 
rior , hetos ; oodogaachip , tj. 
man of utir. 

Ooilogeu , »'. tu make^to carry on 
war. 

Oirtpmng , m.origin , ris9, sprir^, 

iJ(>i.spiorkrl\jk, udj. and adv, 
vrifitnaL opn. l?S 

Oortpronkelijkbeid , f, ori^inai , 
cause. 

Oorzaak ,f, cause, occaaioru 

Oost , n. oosten , n. east ; ooit 
ten noorden ,ea3t hj^ north; naar 
bet ooitrn , easlward ; zaïd- 
oost , êouth-east ; oost-noord- 
oost , east-north-east ; ooat- 
znid-oost, e"st -sou' h- east ; 
Oostiiidic , ƒ. East-indies ; o<j»t- 
waarts , adv. eastu/ard ; oost»- 
wind , 771. east- wind > Ouaizee , 
f. Buiiick-sea. 

t)o»terrijk , adj. easterJy. 

Oosterscli , adj. eastern, orientalf 
nostericbe laodeo, ^attern coun^ 
tries. 

Oostiadiscbvaaider , m. a «hip 
bound fur Jlatt Jndia ; onm 
that voyai^ecto Sast India. 

OotnK>ed , ootraofdi^lieid , f. A«- 
7r. :/.•/>. 

Ooi moedig , adj. humble. 

Op , adt'. uiivn, on, uj> , at; erf*na 
op denkeu , to thtnk on any 
tf'ing; op ren paardrijden, tó 
Tit''! onhorsehack ; optubenr- 
le T/in , on pain of ; «p en netr , 
up and down; op ziju , to be up; 
op 7. ij o be»t , al bett ; op zigt , al 
sif^ht ; op nieuw* , anew; op be- 
den , to da^ ; op zijn Lnt;el«cb , 
af ter the JBngluh fas/iton ; êi 
de drank isop, all the drink ie 
out , all the liquor is spent ; op 
itaandc vcti, immeótately ^ 
extempore. 

Opbeureu , v to lift up , to beat 
up , to support. 

Oi beuriiig , f. lifting up ; tup- 
pottin^, 

Opbierliuu , v, to confes3 the 
tiuth. 

Opliiiidcn , %•. to bind up,to Ij e uf, 

0|.lilazi u , < . /o blow up. 

Oplilazii p , ƒ blowtnn up, 

t'pbod , z<«opoijil>od. 

Ojbof^jm ,v. tobtii','^ "P- 

Oplioirilen , v, to l ut.hle up, 

U\AH>ttiiing .f. buil iing up. 

OpLouvs«:u,»'./u buiidup^toedifj. lu OPE. Opbreken, v. to brealc up ; een 
beleg opbreken , to raiss a siege. 

Opbrengen , v. to brin^ up , to 
carry up, train up, to educate, 
f o contribute , to render. 

Opbrenging, ƒ. hrinf^in^ up , 
training up , education. 

Opbrengst , f. product. 

Opdagen , v. to appear, 

Opdisschen, t>. to dish up, to bring 
upon the table. 

Opdissching , ƒ, dishing up. 

Opdoen, opendoen, v. to open; 
opdoen , inkoopen , to biiy , to 
lay in; opscheppen , to dish 
up ; opspearen , to di'icover. 
. Opd'^agen , v, to carry up , to 
ojfnr y resign , dedicate ; zijne 
goêcleréü aan iemand opdragen , 
to resign, one^s estate to one. 

Opdragt , m. making over , giving 
up , dedication. 

Opdragtig, adj. as: opdrag'igvan 
aangezigt , -ficry in the face , 
havingred pimples intheface. 

Opdringen , v, to press upon , to 
force upon , to obtrude , to in- 
Jorce. 

Opdrioging , f. forcing upon t ob- 
truding. 

Üpdrinken , v. to drink up all. 

Opdroegen , v. to dry up , wipe off^ 
to dry aivay , to become dry, 

plpdrooging , ƒ. dr:) '"^ "P' 

'Öpeischen , v. io summon , to de- 

' mand. 

Opeisching , ƒ demarid, summons. 

Ópen, adJ. open; open water, 
water not frozen up ; open- 
doen , openen , v. io open , Io 
unlock ; open zeilen, v. to set 
open ; opcne lirieven , open 
writtingf or j letters patent ; 

' openstaan , f. to be open , to be 
vacant ; een openstaand ambt , 
a vacant office. 

Openbaar, adj. lijk,adc. manifest, 

public. 
Openbaren , V. to manifest , io re- 
vcaly discover ; bij heeft mij de 
zaak geopenbaard , h« has re- OPII. 

vealed , or discovered the thing 

io me. 
Openbaring , ƒ. revelation , disco^ 

very, maniftsiatioi ; Johannes 

openbaring , the revelation of 

St. Johan. 
Openen , v. to open , explain. 
Openhartig , adj. lijk , adv, open- 

hearted. 
Openhartiglieid, f, openhearted- 

ness. 
Openheid , f. openness. 
Opening , f. openirg , openness i 

overture. 
Openleggen , v. to disclose. 
Openlijk, opentlijk , adv. openJy. 
Opeten , v, to eat up. 
Opflikkeren, v. to fame suddenly^ 

to blaze. 
Opgaaf , opgave , f. notifj ing , 

mention , proposal. 
Opgaan , v, to go up , to rise , 

a-ivcnd ; de opgaande zon , tlü 

rising sun. 
Opgang , /ra. going up , rise. 
Opgaren , v. to heap up. 
Opgeblazen, adj. pujffed-up ^ 

elatcd. 
Opgeld , n, agio of the bant- 

mojiey , premium. 
Opgetogen , adj. being in ecstacy^ 

earaptured, 
Opgetogenlieid ,f. rapture» 
Opgeven, v. to give up ^ yield ^ 

surrender. 
Ojiliaalbrng , ƒ, draw bridge. 
Ophalen, v, to fetch up , draiv 

up , pull up ; eene zaak ophalen , 

to make mention ofa thing , to 

relate a matter; een ocd kra- 
keel ophalen, to renc.w an old 

quarrel ; een werk van den gi»ud 

opl)alcn , to treat a business 

from. iis first rise. 
Ophaler , m. fetcher , receiner , 

gatherer. 
Ophaling .f.fetching , receiving ^ 

gaihering. 
Ophangen,»', to hang up. 
t)phef , m. rise , Itff. 

Ophefleo, V. tolij'tup^ to heave OPK. 

up , f o raise. 
Opheffing ,J'. li/l ing up , raixinfi;. 
Üplieldi'iLMi , V to make brit^ht or 
clear , to explain that which 
is obscur* , tu illuitrate. 
Oplielilf.rinif , ƒ. illuytration. 
Oplif Ipen ,v.lo help up , assitt. 
0(iliij«clifn , V. to hoi.ie up. 
Ophitsen , V. to insti^ate , incite , 

provoke , abut. 
Opliiurr, m, inciter , ab«ttor, 
0|>liit»inf,' , y*. insti^ation, 
Ophooijea , V, to raise ^ to rnike 

hit; her. 
OpliooppD , V, to heap up , to ac- 

cnmulate. 
Opliorkpiiig , ƒ. heaping up , accu- 

muliition. 
Ophcioren ,<>. to hear with surprise; 
kn* zal bij oplioorpii , ti'hat sur- 
prisin^ neti's will that be to 
him. 
Ophonden , v. to holri up,keep up 
Qphondrn , lop*'iilinmlpii , f. to 
stop, to dt tain ; ophouden . sla- 
ken , to cease , to leat/e off'. 
•Ophniiding , slakiog, ƒ. ieaving 

f'./ft cas.tation, 
Opliollen , kappen , v. to trirk up , 
to firess th» heud(Iikewoman); 
to cojole , tojlattrr. 
Opjagen, den pi ijs verhoopen , v. 
to tnhance the price ; eenen 
lian» opjppcn , to start a har* ; 
een heit opjapcn, to rouse or 
dislodge a stag. 
Opkamer,/, upperroom. 
Opklaren , v. to cUar up, to be- 

come clear. 
Opklimmen,!/, /o climh up,ascend. 
Opklininiing , ƒ climbing up, as- 

cen.'.ion, 
"Opkloppen , V. to Inock Ot a door, 
to male one raise cut of his 
had. 
Opkloiren , f. to pich a bone. 
Opknoopen, v.to trust up, to har.g. 
Opkf men , v, to corrtê up , to rite. 
Opkomst, /. //,'#, orttctn. 
Opkoop ^m.foreitainer.t , mor.o- 
poJy, OPN. 187 Opkooprn , V. to tngron» t/i» 
commod'ties to one'a ta(/, to 
fo rest al. 
Opkoopcr, m. monopol'sfir. 
Opkooping , /. /orestalling f mo- 

nopolising. 
Opkrabbi^n , v. to scratch up. 
üpkramtn , v. to pack up one'a 
commo iitics or bagnage^ to set 
in a readinesi to be i^one. 
Opkroppen , v. to dij^ist , to swal- 

low down. 
Opkweeken , p. to bring up ^ to 

foster , to nurse. 
Oplaag , f. stock or store. 
Üplofj^en , ƒ. /> ing on , impositioTU 
Opletten, v. to take notie» ^ tO 
mind , observe , mark , regard» 
Oplettend , adj. attentive. 
Uplcttendlieid , f. attenticn. 
Oplf zer , tn. réciter, reader, 
üplezing, ƒ. reading , ga'hering, 
Üpligten , V. to heave , lift up, to 

intercept , to takt up. 
OpVigting , f. hcaving , liftingUp, 
Uplorven , V. to loofup. 
Oploop , m. riot. 

Oploopen , V. to run up ; de teke- 
ning loopt lustig op , the score 
runs up mii^httly. 
Oploopend , adj. passionate ycho- 

lerick, 
OploopcDtlheid, ƒ. angry ,ƒ/ ,pas^ 

si on. 
Oplossen ,f. to solve. 
Oplossing , ƒ. aolution. 
Opluisteren, v, to set a gloss Upon. 
Opmaken, <■. to make up ; «ene 
rtkining opmaken , to make up 
an account. 
Opmerkelijk, adj. remarlahle ^ 

speculattve. 
Opmeiktn , v. to mind; to lale 
notue, to have ngird, obscne. 
Opmerkend , adj. att'-ntive. 
Opmeiker , w. rtgardrr, obstrver. 
OymtxViii^ ,f. atttntion. 
Opi.mrn, »•. to l.tke up } de 
sKninirn opmnm, togather 
the totes; <pi<nitn, OLÜitZOe- 
keu, to ttorch into* II OPP. Opneming , f, taling up. 

Opnoemen , v, to tnumerate. 

Opofferen , v. to offtr up, 

Opontbod , n. general summon ; 
een opontbod van het landvolk 
om in de waptnen te verschij- 
nen , a suJnmoning of the mi- 
litia , to appear in arms. 

Oppakken , v. to pach up. 

Oppassen , v, to wait upon , to 
f end, to take care ; a.^n de denr 
oppassen , to u*ait c.2 the door ; 
Wél oppassen , ioh^ carcful ^ to 
he dil'ge/it. 

Oppasser, n waiisr, suitor, gen- 
tieman,ush erjdie jvl{\touw heeft 
vele oppassers , t.hat lady has 
many suifors. 

Opper, adj. upper, chiefjo'p- 
perbestnur, n. the chisj di/cc- 
iicn j suprème, conóuct; opper- 
bevel, n. chiefcomm,and; opper- 
bevelhebber, m.. chi f ccmman- 
djr ; oppeibewint' , n. the chief 
mcnagement ; oppergezag , ji. 
suprème aulority ; opperheer , 
m. suprème lord; opperheer- 
«dher ,* m. sovereign ; opper- 
beerschappij , f, suprema domi- 
nion i opperhof, n, upper cQurt; 
opperhoofd, m, chief comm.an- 
der ! opperman , Tra. tray-^man, 
bodman , labourer ; oppermagt, 
ƒ. chief power, suprème autho- 
rity ; opperpriester , m. chief 
priest ƒ oppcrschont , /ra. high 
ufterii;^; opperstuurman, tti. mas- 
t^r's chit-fmate,firt't pilot;op- 
p«rveldhfer, m, chief general ; 
oppei voogd , m. suprème ru/er. 

Opper , liooi-opper , ni. hay-cock , 
cock of hay. 

Opperste , adj. chi e f est , aho the 
chief commander. 

Oppervlakkig, adj. superficiaVy , 
out war dl') • 

Oppervlakte,/, surf ace. 

Opplopgen , V. toplough up. 

Oppotsen ,t'. to trim up. 

Oppronken , v. to adorn , to trim 
Up i Of gepronkte wootdcu , fiou- OPS. 

rishing words. 
Oppronkiug, f, adorning. 
Oprapen , p, to piek up. 
üpredderen , f. to make a clear 

riddance , to brinti in order» 
Opreddering , f. riddance, 
Opjegt, adj, lijk, adv. upright ^ 

just . sincere. 
Opregtheid , opregtlgheid , ƒ. 

uprightness , sincerity. 
Opregting , f, raising , erectirg, 

re 'ir ing up, 
Oprekenen , f. to cait up, tocount 

together. 
Oprekening , f, casting up of 

accounts, 
Oprigten , v, to raise , erectf esta- 

hlish, 
Oprijten , V, to rip open, 
Oprispen , v, to belch , to brtak 

wind-upward. 
Oprisping , ƒ. belch ing. 
Oproepen, f, f c callun, conpocafet 
Oproer, m, uproar,sedition,tU' 

muit i oproer Teiwekken, to 

raise a tumult ; oproermaker , 

m, ssditious persoH , mutineer. 
Oproer;^? , adj, lijk , adv seditiou9t 

tumultuous. 
Oproerigheid , f. seditious hw» 

mour, muiirty , rcbellion. 
Opiokkenaar , m, dbttior. 
Oprekkenen , v, to instigate. 
Oprek kening , ƒ• instigation» 
Oproileij , V. to roll up. 
Opiukken,«'./o/>ii//open byforcei 
Oproijen , v' to incite. 
OprnijiHg, ƒ. instigation. 
Oprninien , v. io make room , /O 

clean. 
Opschaffen, p. to dish up , iO bring 

victuals on the table. 
Opscheipeu , V. to whet , toshar- 

pen. 
Opschcnren , v, to tear, rip open. 
Opschieten, v. to shoot up , to 

fling up in the air. 
Opichik, tooi, m. attire^ orna- 

ments , fnery , 
Opschikken , v. to dress , to trim % 

adorn. OPS. 

OpscKoMRn , v.topatofft to da- 
lay , susjund, 

üpschoriiii},' , /. puttiiyi off, da- 
lay , .lusjiansiori, 

Opichorten, uiutelleii, v. to dalay , 
guspend ; opicliorfeii ,opgorJea , 
v.ta trti fa up , to ^ird itp. 

Opscliorliiig , ƒ. delay, su ipertsion, 
cassatioi ; opirliorting , oplia- 
litif» , tuckini^ up , trtissing up. 

Ot)sclirift , n. inscription. 

Opschrijven , v. to writt down, 

Opsclirijving , ƒ. writin^ dotvn. 

OpichnHdeo , v. to shake up. 

Opjchudiiioi,' , f. shukin^ upu/ard, 
also , a stir, bustle , uproar , 
tum,ult , alarm. 

Opsieren , v. to trim, , dresa. 

Opslaan , V. to beat up , to strihe 
open ; tenten opslaan , to pitch 
tent.1 ; iu prijj opila^n ,to rtse 
in price. 

Opslai^ , 77», sfrole ; opslag Jei 
oogen , wink of t/ie eyes ; op- 
slag van prijs, risinff of the 
price. 

Opslokken , v, to stvalloia. 

Opslnkkcr , 771. i^lutton, swallowtr. 

Opilokkin;,' , f. swallotving. 

OpslnitcD , V. to lock up. 

Ootsloiting ,f.locking-up. 

Ontsnappen , f. to snap, or snatch 
awav , to devour. 

Opsiiijilen , V. to cut up , to boost, 
to brag. 

Opsnaiveu , «■. to snt'^'up. 

Opsplijtt'u , e. to split asundar, to 
rent. 

Opspoclen , V. cast up, a» ttu sea; 
de zee heeft ecnige l^ken opge- 
«poeld , the sea haa coat up 
aome dead bodtgs, 

Opfpraak,/. of)loi/uy , defraction, 
reproach ; haitcn ofzooder op- 
spraak , without reproach, or 
detraction, 

Opuprakclijk , a'fj. blamahU ,ex- 
posed to reproof. 

Opspringen, v. to leap up i op 
springen van blydscbap , to leap 
up for joy. OPT. 189 Opdam , V. to rise, arise, to stand 
up; ail het bed opstaan, to rise,to 
f et up fronx bei ; vroc^ opit^aa , 
to risa early ; «la op, riae,stiiad 
up ; opslaan , e, to revolt. 

Opstal , 771. suparstructure. 

Opstand , 771. insurrection , rebat- 
lion , risintf , revolt ; eenea oj>- 
stand vcnvekken , to maka art 
insurrection. 

Opstandcr , 77»- rebel. 

Opstanding , f.risin^ from th» 
dead, resurrectioi. 

Opstapelen , u. to pile up. 

Opsteken, v. to piek a lock ; een 
vat opsteken , to tap or broach 
a vessel ; eene pijp opsteLea , 
to li^lit a pipe. 

Opstel , 71. draught , aheme. 

Opstellen , f. to set up , to ar eet f 
een gesriirift opstellen , to drauf 
up a writin^ ; een woorden- 
bopK opstellen , to compiU a 
dictionary. 

Opsteller, 77». he that drawa up a 
writinff , author. 

Opstenimen , y. to resolve on , to 
combine. 

Opstiieen , f. to mount up, 

'JlMtijgiiig , opklimming, ƒ. mount- 
int; up , ascendin^. 

Opstoken , v. to incite. 

Opsloker , 77». inciter. 

Opstoppeu , V. to stop up. 

Opstuiven , V. tos/j up inthaair^ 
as ifusf. 

Optakelen , f. torii^i^ a ahip. 

Opteekenen , v. tonote, to t»rit€ 
dawn , record. 

Opteekcning, ƒ. writing down ^ 
rrcordi/it^. 

Optellen , f. to aum up , to cast 
up , to emimarate , to compute, 
to cilculate. 

Optelling , ƒ. summing up. 

Optillen , V. to heave iiP. 

Optiniiiie. -Il , v.to build. 

Oplogt , 77». march , expeditaoi. 

Oplooijen , e. to trim up , attira , 
I adorn. 

Opiooijinf ,/. trimming up. t^' ovw. Oplooisel , n. adornmtnt. 
Optrek, intrek , m. place of retire- 

ment , ia the country: 
Optrekken , als het krijgsvolk , v. 

to march. 
Optrekkiirg, ƒ. dratvinf^ up, train- 
ing u.p , mare hing up. 
Opvatten , v. to taks up , to appre^ 
hend f iets wal opvatten, to 
take a thin^ well ; hij heef: de 
zaak niet wel op^jevat, he h^s not 
apprehended the thingrif^hfly. 
Opvatting:, ƒ. taking up , appra- 
hension ; het is eene verkeer- 
de opvatting , it is a wrong ap- 
prehension. 
Opvaren , v. togo up. 
Opveilen , f. fo exposé to sale. 
Opvliegen, f, tofly up. 
Opvoeden , v. to nourish . bring 

up , ediicate. 
Opvoeding , f. bringmg-up. 
Opvoeren , v, to carry up. 
Opvolgen , u. to succeed. 
Opvolger, m. successor. 
Opvolging , ƒ. succession. 
Opvouwen , v. to sold up. 
Opvreten , f. to devour. 
Opwaaijen , v. to blow up. 
Opwaarts , adv. upward , on high ; 
opwaarts gaan , to go upwards. 
Opwachten , v. to waitfor. 
Opwakkeren , f. to enliven. 
Opwarmen , v. to heat again. 
Opwassen , v. togrow up. 
Opwegen , v. to counterbalance. 
Opwekken , aanporren , v. to stir 
up , excite , propoke ; tot gods 
dienstigheid opwekken , to stir 
up to devotion. 
Opwekker , m. exciter. 
Opwekking, ƒ. awaking. 
Opwellen, v. to spring, rise, issue 
Opwerpen , f. to cast up , tojling 
up, also to spit out; eeue schans 
opwerpen , to raise afort. 
Opwerping , f. casting up. 
Opwinden, v. to wind up , to 
wrap up ; een nnrwerk opwin 
den , to wind up a watch. 
Opwinding , ƒ. winding up. ORD. 

Opwisjelen,f. to exchange. 

^pz^&»*Q » ^- f o say on , to recife , 
also to gife w^rning , or git>e 
over a bargain , or agreernent / 
zijnen dienst opzeggen , to git'e 
waniiig of leauiri^ a servica i 
hij heeft zijn hais opgezegd, he 
has gitten his landlord wara- 
i'ig. 

Opzegging , f. reciting ; warning. 

Opzeilen , v. to sail up. 

Opzet,», design, intent ion, at- 
tempt; een hoos opzet , a wicked 
design; het was een stoot opzet, 
it was a bold attumpt. 

Opzetten , v. to set up , impose. 

Opzieden , v. to seethe , ballon» , 
to boil up. 

Opzien , v. to look upward , to re- 
gard ; zie eens op , lift up^our 
eyes , look upwards. 

Opziener, m.overseer, inspector, 

Opzigt , n. oversight , overs«eing^ 
inspection, regard , respect, r»- 
ference , ré lat ion ; hij heeft het 
opzigt over liaar werk , he looks 
to her trade , he superinttnd» 
her business ; ten opzigte \»n 
dat , in reference to that, 

Opzigtelijk , opzigtig , adj, draw- 
ing every eye upon it; opzigtig , 
betrekkelyk , adv, respect ive. 

Opzitten, V, to sit up, to sit upon ; 
den ganschen nacht opzitten , 
tosit up all night. 

Opzoeken , v. to seek out. 

Opzwellen , v. to swell. 

Oranje, n. orange ; oranjeappel, 
771. an orange; oraujcschülen, 
ƒ. orango-peels. 

Orberen , verbruiken , V. to iMe 
thriflil^. 

Orde , ƒ. scliikking , orde'', rank , 
mel/.od, disi osition ; boawor- 
de , order of architecture ; 
slagorde, battle array ; orde, 
genootschap , order , society f 
cene ridderorde, an order of 
kni^thood. 

Ordelijk , adv. orderly. 

Ordening , ƒ. vrdaining. O.VE. 

Order, /.bevel, n. orde' ^ coti-\ 
mtnd ; iijne urders volgen, to 
follow ones ordara. 
Orgel , n. urgai. 
Orka 111 , m hurricane, 
O», m, bullock , ox ; osienJry- 
vtT , m. ox<lrii><ir; osj'-ulong , 
f. neats tonf^ue ; Oisetivleescli , 
n.bee/; ossei\weider,m grazier. 

Oiler , m. otter. 

Ou J, adj oli, a".rienf, a!^;d,stal^; 
hoe OU J is hij ? hou/ old is Aa ? 
oude luiden , ohl folks , at^ed 
peopit ; oud worden, to ^roiv 
oily or ancient , to ^roii> slalti i 
OU J hier , stale beer; ond brood , 
Stille braad; nadacLti^ , adj. 
oliish; ouderlijk, adi'. oldJj. 

Oaderdoiu, levenstijd, m. a^e ; 
b\j is van mijnen uaderduui , 
he is of my a<''. 

Ouderling , m. elder ; de ouder- 
lingen der kerk , the eldurs of 
the church. 

Oodert , m. parents ; onze eerste 
onden fOurfirst parents ; voor- 
ouders , ancAstors. 

Ouderwets , adj. old fashioned. 

Oucllieid.y". iildness , awientuess. 

Oudheid , ;il(>ndli«-id ,f, anfii/uit^y ; 
de Ilooinsche oudheden , the an- 
ti)/uitifs of Rome ; oudheids- 
licfhehber , oudheids-ondcrzue- 
ker , m. antiquarian, 

Oudoverpro<jtvadcr , m. great 
f^raridfathnr , or ffraadfa/hers 
father ; oudovergrootmoedcr, ƒ. 
Kreat i^randmother^s mothnr. 

Oudste , adj. eldest. 

Oudvadcr» , m, thtfathers of the 
churih, palriarths. 

Ootaar , m. altar. 

Onwel , m. wafer. 

Ovaal , adj. oful. 

üveu , m. oten , f urnace ; kalk 
oven, lime-kiln ; vorifc oven, 
fier-^ furnace. 

Owcr, prrp. over, bf\ oud; over zyn 
lioofd , over his hcad ; over de 
««e , ovcr the sea , / i ond the 
*9a ; ovfr ilea ««Altijd , at dm- OVE. 191 

ner , or at supper ; over Line , 
/v/j< iiio ; over eenigen lija , 
aome time a^o ; overeene week , 
a week heiice ; ik heb geen' tijd 
over , ƒ hsue rio time to spare f 
tegen over , oi>er ui^ui/ist. 

Overal , adf, everyivhsre, 

Overaltcgenwooidig , adj, omni- 
present. 

Overallegenwoordiglieid , f, omni- 
presence. 

Overlilijfsel , n, remainder , rest. 

Overblijfselen, n. remains ; de 
oveiblijfselen van een oad ge— 
toaw , the remains of an old 
buildint^. 

Overbinlltu , v. to discouraf^e. 

Overbodig, adj, suptrjluoue. 

Overbrengen , v. to brin^ over , 
to carrj ofer. 

Overdaad, overdadigheid, m.'ex- 
cess, sujierjluifj ,luxur^ ; over- 
daad plegen , to commit excess f 
in overdaad leven , to live ia 
luxury , to life a luxurious Hf e. 

Overdadig , adj. excêssive, 

Overdïditjheid , zie Overdaad. 

tJverdadiglijk , adv. excessively. 

Overdekken, v. to co -er. 

Overdekt , a<//. covered, tilt ; eene 
overdekte «chuit , a tilt boat. 

Overdenken, v. to coruider i re^ 
Jldct , think on. 

Overdenking , f, coTuiderotioTt ^ 
meditation. 

Overdoen , v. to do over again ; 
also to make over. 

Overdragen , v. to carry over , 
to make over , to trari^fer , 
transport , transmtt , also to 
report. 

0\tTdr;iger, verklikker, m, re~ 
porter , tcll-lale , rrformer. 

Oveidragiug , f. carryuit^ vvcr , 
tranjferrin)^ , reportiné;. 

Ovcrdiajjt, m, transmissio'i , re- 
titfnuliori, conv^ance , trans^ 
portation ^also metiiphvr ; Ly 
ovfrdrugt , f'y trifismitsion ^ 
iiUo mttaphorictilh . 

Ovtrdnjveu , v. to Jloat OFer ^ to Ips OVE. waft over. 
Overdwars, aiv.athwart, cross. 
Overdwarsen , f. to thwart , op- 
pose, hinder. 
Overeen ,aif.a ^reein^. 
Overeenbrengen , v. to reconcih , 

to conciliate. 
Overeenkomen , f. /o agree. 
Overeenkomende , adj. agreeable , 

suitahle. 
Overeenkomst, ƒ. sutfahleness , 

con^ruify , conformity. 
Overeenkomstig , ƒ. adj. answer- 

able, congruous. 
Overeenstemmen , v. to agree. 
Overeenstemming , ƒ. consonance, 

harrnony , agreement. 
Overeischen , v. to overrate. 
Overeisching , ƒ. o ver-r at mg. 
Overend, adu. up an end; ovev- 

end staan , v. to stand upright , 

overend zetten , v. to rear up 
Overgaan , v. to go through , to 

f^o over , to surrenier. 
Overgang, m. passing over 

iransition. 
Orergaren , v. to spars^ to fieap 

up , to a^ass. 
Overgave , ƒ. surrender. 
Overgeven, f. to surrender, t o 

give over, to give up , to yield , 

to resign. 
Overhalen , t'. to setch over , to 
bring over ; met eene pont ot 
schouw overhalen, to J^rry 
over ; met stemmen overhalen , 
V. to carry it ivith a plurality 

of votes. 
Overha\eT,Tn. ferry-man. 
Overhand , ƒ. the upper-hand , the OVE. 

Overheerschen , v, to over-rula, 

to predominate. 
Overheersching, ƒ. over-ruling. 
Overheid, ƒ. magistrjtes. 
Overhellen , f. to ot/erhang , to 

bend another w ly. 
O verhoek», adc. atvry. 
Overhoop , adv. in a heap , tn <m 
huddle, inahurry, in coi.fa- 
sion , tumultuously ; overhoop 
werpen , to put , or throw in a 
heap ; alle» ligt overhoop , all is 
in coifuiion. 
Overhooren , v. to hear over. 
Overhouden , f. to reserve, refain. 
Overjarig , adj. past ayear old. 
Overig , adj. remaining ; het geea 
overig is, wh^t remains i heB 
overige , the re nainder. 
Overijlen , v. to precipitate. 
Overijling , f. precipitafion. 
Overkant , overr.ijde , m. the other 

side of a river, or street. 
Overkoken , v. to boil over. 
Overkomen , v. to come over,to 
pass over ; overkom-n , te bo- 
ven komen , to overciime , sur- 
mount; overkomen, ie beart val- 
len , to bfifall , overtaks ; hen» 
is een groot ongeluk overgeko- 
men , a sreat mischief hos be~ 
fallenhin ; wat komt n over? 
what ails you ? ivhat is the 
master with you ? 
Overkomst , ƒ. coming over , 

arrival. 
Overladen, V. to overloid , to 
overburthen , ovsrcharge , sur- 
charK^ ; de miag overladen , to 
overload the stomach. frerhand .T- ine ui}per-nurèu , {"■c •^■'».'. -• 

bitter, iiclory; de overhand Overlading ,f ouercharging. verkrijgen , toget the day 
Overhandigen , V. to deliver. 
Overhands , adv. by turne , alter 

natively. 
Overheen , adv. over ; overheen 

stappen , to ftep over. 
Overheerd , adj. subjugattd. 
Overheeren , v. to suhjugate. 
Overhecring , f. subjugation. 
bverheerUJk , adj. most glorieus. IOverlang , adv. long since , long- 
ago. 

Ov«rlangs , adv. in the lengt h. 

Overlas., m. importunity, troubU^ 
insoltnce; overlast doen ,toim- 
portune , pester. 

Overlaten, v. to transmit , resign f 
hij heeft zijne plaats aan zijnea 
broeder overgelaten , he hos re- 
signed hisplac* to his brother. OVR. OVE. lo: OvcrleJm , a'fj. rlacedtod , df-t to oriquer b\ force of n^i. 
ftinct; Inar overl.» I«*nc imn , Ovrrmiti)» , aij. lijk, a:i->. ex- 
h-tr 'J(}C'fiit-"l hu.th inH ; (Ip/.tj ctariin:^ , surpissinx. 
worelJ ovcrleJea , depirted /Af* iOviTnice»irrcQ , f. to ^etlhi bot- 
hfrt. I '«'■ of O Ja , to overinivsr. 

OverMr, n. f h^ upper-l^ather o/" Ovcrmcien , p. to Jill U:> lh'. a shoe , va-ni 

Ov«rle(f , 'w. consideration , rf*/i- 
b:r.iliori, jwliZmmt ; n:» een 
rijp ovcrlri; , a/tar a mature 
djlib^ratioa. 

Oveilff^eu , ovsrwcppn , v, to 
confidir, de!ib--rate , to think 
on , /o ftxafiine. 

Overlep^in^f , ƒ. coi^lfation , ima- 
ffination, iftoti^ht. 

OverlcTfn , «». /o uutliva. 

O.Tilfvcren , e. /o delii/er, to 
hand a thinir down. 

OvrrlPvrriD? , f. delii/ery , tr.tdi- 
tioi ; gpgroiiil op de overleve- 
ringen der mens rhen , founied 
on thi tralittonsofinnn. 

Overltrzen , v to read over. 

Overlijtlon , e. to dec»as-r , to da- 
part thix /i^r' , to dia ; ik was bij 
h«ïr overlijdca , / wat at her 
dfP'vrlure. 

Overloop , m. runninff over , also 
a place to run over. 

Overloopen , v. to run over , to 
run from one sidc to the othi^n 
OverlonpMi , oïer\!oeijen , to rwi 
over , to overfiou' ; de rivier 
loopt over haic boorileu , the 
river overjlows ;,or runs over 
lts hanks. 

Ovetlooper, m. desrrter, 

üverioopinp, f. running over, 
running <if».n from vne't cc- 
lours , desertton. 

Overloten , v. to over- rat e. 

ürcrloTing , ./". o^er-ratinf^, 

Uverlnid , adv. aloud. 

üviTni««t , f. (ver-ruiasnre , sitr- 
jdus ; ovrrroail v.in drocfbcid , 
«xcfts oftorrow. 

Overni»(ft, ƒ. tuperior powtr. 
Ovci-ni.ikrn , v. to remit , or send 

monay to one. 
OTrrnwnncD, v. to over-match , mtaxwe ahout what is due. 
Overmitj , adv. bucaut^. 
Overmoed , m. preswnftfuousne t'. 
Ovcrmoedij», adj. presumptuju •■ , 

arrogant. 
O vermogen , v. to prevail. 
Ov^rmorpen , adj. the day ajtcr 
to morroiv ; h-ft-overm.irgiMi , 
tufo diys aftnr to rnorroiv. 
Overmrhten , v. to abida , or slay 

the tvhnl- nit^ht, 
Ovemntnurlijk, at/ 1/. supernaturaf. 
OvTiiemi-n , v. to take over. 
üvtTp>-inxen , f. to refltct. 
Ov.vrpein/.iiiu ,f.p'ind'!ring. 
Overr>^en, t». to per.<ua.d^ , to 

mnvince by r^Js >nin:f. 
O.vTri-ding , J'. perftas'On y coa- 

vicJioi, 
Ovt-rreiken , f', to reach over. 
Ovcrn-feenen , v. lo reckon a^ain. 
Overrijden , v. to rtde over. 
Ovcrrok , m. upper- coat , great 

coat , surtout. 
Overromprlen , v. to surprise , to 

ini'iifL' SU Jdenly. 
Ovt i-onipc!inp , ƒ. surprise , sud- 

den invauon, 
OvcrJcIialnwen, v. to orershadow. 
Overschatten , v. to over-rate. 
Ov«T<cliictcu , V. to rrmain. 
Overtr.liikken , v. to send yf?-. 
Ovcricliot, n. remaindnr, remut.is, 

remnant , residue. 
OverirlireiMuvcn , «•. tocry aloud. 
Overschrijden, v. to atride over, 

over-top, exceed. 
Ov •ricliri|ven , v. to copy. 
Over«cIirij»er , m. copi.st, 
Oversl»an , voorbijf;a.in , v. f.^ i , 
over,ptss b^y , omit ; it- ' ■ 
ovrr(fe*lj(fen , ƒ jir;/'/ /Aii/ . 
neerslaan, rekening m*keo, f • 
calculate , toques* , t0 makc u 
catculation. 

l 194 OVE. 

Overslagf, m. guess , calculai ion , 
computation , estimata ; eemn 
overslag maken , to maks a coai- 
putation. 
Overspeelster , f. adulteress. 
Overspel , n. adultery ; overspel 
bedrijven , to commit adultery. 
Overspeler , m. adulterer. 
Overstaan, adv. tacking about , 
een scliip overstaag siuijteu , to 
tack about a s/iip. 
Overstappen , f. to step over. 
Overste, TO. chief; overste der pries- 
teren , chief pricst ; overste , m 
superior officer^ captain , go- 
ver nor , president , lieutenant , 
deputy ; overste der lijfwacht, 
captain ofthelifegaard; veld- 
overste ,general. 
Oversteken, overvaren, v.topass 

over hy shipping. 
Overstelpen , v. to overwhelm. 
Overstemmen , v. to prevailupon 

by majority ofvotes. 
Overstrijken , v, to rub over, to 

anoirt over again. 
Overstroomen , v, tooverfiow. 
Ovf rstrooraing , ƒ. ouerflou/ing , 

inundation. 
Overtal , n. surplus, excedent, 
Overtallig , adj, iupernumerary, 
Overtogt , m. passing over, pas- 
sage. 
Overtollig , adj. lijk , adv. super 

Jluons, 
OvcrtoUiglicid,/. superjluity. 
Overtreden , V. to transgrc-.->s. 
Overtreder , m. fransgressor. 
Overtreding, ƒ. transgression. 
Overtretlelijk , adu. exceedingly , 

exc-llently. 
OvcrtrclFelijkheid , ƒ. excellenry OVE. 

Overtniging , f. conviction. 
Overvaart , f. ferry. 
Overval , n. sur feit. 
Overvallen , «/. to seize upon , to 
surprize, overtake , overthrow } 
de avond overviel mij , the night 
overtook me. 
Overvaren , v. to pass over hy 

water. 
Overvliegen , V. foJJy over. 
Overvloed , m. abundance , store , 

plenty. 
Overvloedig , adj. lijk , adv. abun- 

dant , plcntifuf. 
Overvloedigheid ^f.plenteousntss^ 

plentijulness. 
Overvloeijen , v. to dbound^ to 

overjioiv. 
Overvoeren , V. to carry over. 
Overvoering, ƒ. carr^ing over, 

transporiing. 
Overwegen, v. to ponder ^ coTi' 

sider, iveigh. 
Overweging, ƒ. considerance , 

ponderation. 
Overweldigen, v, to overcomehy 
forc0, overmatch y overpower. 
Overweldiger , m- conqueror. 
Overweldiging,/, overcoming hy 

farce , conquest. 
Overwelven , f. to vault. 
Overwerken , v, to work toomuch, 

or to hard. 
Overwerpen , i'. to cast over. 
Overwigt , n. over ivtighf. 
Overwiglig, adj. weighing more 

than is due. 
Overwinnaar , m. conqueror. 
Ovenvinnen , V. to overcome » 

sub due , conquer. 
Overwinning , ƒ. victory. 
Oveiw interen , v. to winter. Overtreffen , v. to excetd, pass, Overzeesch , ady. btyondsea; hy exccl. 

Overtrek , n. case , cover. 
Overtrekken , f. to draw or pass 

over , to cover. 
Overtrokken , adj. drawn over , 

covered. 
Overtuigen,,»', to convince yper- 

suade. komt van overzee, he comes front 

bf) ond sea. 
Ovcizrggen , v. f o teil agam , to 

repeat , rtport. 
Overzenden , v. to transmit. 
Overzetten, met cene schuit , of 

schonw , V. to carry overwith 

aferry-hoat ; overzctlcn, ver- PAA. 

talen , to translat/r. 
Ovcraetter, m. Iran.'lator. 
ÜMTzettiiip , ƒ. tram/^tiun. 
Uverzien , •'. tolook over^ tu over- 

aee , rovit w. 
Overzioner , m. o^^erseer, revicu-er. 
üverziiiiing , ƒ. luuktng over, 

overseein^. 
Overzijde , f. the oiher siiln of th^ 

«»<ij , or the ether side of the 

watir. 
Overzalks , adv. therefore. PAP. i?5 PA. 

1 aei , m. oldfellow. 
Paiijcri , te vredfn stellen , v. to 
soothe; iein.'tiiil met woorden 
pa.iijen , to blmd one with fair 
words. 
Paal , m. post ,pile , aho a limit , 
bound ; palen inslain , to ram 
tn i)iles ; paalgekl , n. mone;} 
puid for the harbourinf^ of 
ehij>i to Lfrp the pUe-tnork in\ 
order; pn.ilsteen , m. bound, 
lunit ; p;ia!werk , n.pile-wo k. 
Paap , m. priest. 
Paapicli , adj. popish. 
Paar, ru pair ^ cuuple f een paar 
«clioencn «f kouten , a pnir of 
ehoes , or stockin^s ; een paar 
cijcren , a coupl* ofeggs ; dat 
zal nop een paar worden , it 
will be a match one time or 
ether. 
Paard , n. horse , st^ed ; een koeis- 
paard ,« coach- horse ; centr-'k- 
paard , a draw-horse ; te paard , 
on horxebark ; te ]>a.iril rijdcti , 
to ride on fiorsiback ; een paard 
den tollen toom f,'even , to ifive a 
horse the head ; een paard de 
sporen geven , to spur a horse ; 
ren paard heNl.i.m , to shoe a 
horse ; paarden inrpannen , to 
put horses to a car^iage ; piar- 
densmui , m. farrii-r ; paarden- 
•lal , m. horse stable. 
Paardenvolk , n. horaemcn , ca- 
pahy. Pa?.rl , ƒ. pecirl ; paarl*moer, parlc- 
I motx ,f. the moiher of piarl. 
Paars , adj ptirple. 
Panjchdn^ , m, eastday, 
Paanw , m. peacock ƒ p^aawiii , f. 

]<eahen. 
P^i ht , f. farm. 
Pil liten , v, tofarm. 
Pachter , m. farmer. 
Pad, n.path, ivay ; een gebaand 

pad , a bi-aten path. 
Padde , ƒ. toad ; paddcstofl , / 
mushroom , toadstool , sham- 
pion. 
Pak , n. pack , bundie , burthen ; 
met pak en zak vertrekken , to 
march awaj with bed and 
packa^e; \<aV\in\i,n,warehouse; 
pakka» , pakkiu, f. cate to 
pack lip wares ; paktonw , n. 
pack- thread. 
Piikkeu, V. to piek up ; pak u 

wetf , get the t^one. 
P«kker , m. packer. 
P-tl , ciiJ.frm,immoveahle; ie- 
mand pal zetten , to argue ver y 
close uith one, to put one to a 
nonplu.t. 
Paleis, n. palace. 
Palm , prenzen , «'. to border. 
Palm , m. box ; masgdenpalm ,pe~ 
riuinkle, • stekcwie pa\ni, furie , 
whtm; i>a\mbnom, m. jialm-trer. 
Pan , bakpan , f. fry ing pan ; de 
hersenpan , the bruin pan ; pan- 
nekoek , ƒ. pancake. 
Pand,n. pawn , pledge , earnesf .• 
te pand pevcn , to give in 
patcn ; te pand zetten, to pawn , 
pledge ; te pand nemen , to take 
m pawn; een pand losjcn, to 
redeem a pledge. 
Pander , m. pawn-broker. 
Paneel , n. pannel. 
Pap , ƒ. pap , milk-porridf^e , ah o 

paste. 
Papegaai , m.perrot. 
Papier, n. paper ; lelirijfp^pier , 
writing-paprr : po'tpapirr , 
post paper ; vloeipapier, blot- 
tingpap»riicheaTp»j>in,w<ut«- 
1 2 i^S PAS. paper ; een riem p.ipler , a ream 
of paper ; een vel, of blad pa- 
pier , a sheet of paper. j 

Pappen, v. as, een gezsvel pap-| 
pen , to put a cataplasmupon 
a sore. 

Paradijs , n, paradise. 

Parel , f.pgarl. 

Paren, f. to couple ^ i o match. 

Parkement , perkement , n. parch- 
ment; hoorn parkeraenl , vell'im. 

Parlement, n. parltament ; beide 
tie Imizen des paHements, both 
houses of pirliamc.nt. 

Parochie , zie Kerspel. 

Part , 7ï. part , portion , share ; 
part , a trick. 

Partijdig , adj, partial. 

Pamik , praik, ƒ. perriw'g ; pa- 
raikmaker , m. perritvi^-malcer. 

Vns, van pas, adj.Jit,fittinec, con- 
venient , to pass , proper, in 
time ; het komt niet te pas , it is 
notfit , it is not convenient , it 
is not to the purpose , it is 
improper, or unseasonable; het 
komt er niet bij te pas , it is not 
to be compared wifh it , or it 
does not fit it ; die gift kwam 
liaar wel te pas , thaf ^ift came 
in^ood saason to har; hel zal 
mij wel te pas komen , /.* will be 
very serviceahle, or ofi^ood use 
io me , I shall want it ,• zoo dat 
ooit eens te pas komt , of ge- 
beurt, if ev.-ir that comes to 
pass ; gij komt regt van pas , you 
com,e in rii^ht time , you are 
comini^ in pudding; time f daar 
het pas gaf, whtre it was conve- 
nient ; het geeft ua geen pas , 
thtre is no opportunity for it 
now f wel te pas , gezond , in 
good health ; pas , naaiuvelijks, 
hardly , scarcc ; pas half zoo 
veel , scarce half as m.uch; 
het was pas geschied, // had but 
jusi happened. 

Paschen , m. easter. 

Pasgangcr,m. ambling-horse. 

Paslood , n.plummet. PER. 

Pa'sa^icr , tti, passeri^.'^r. 
Passelijk, tamelijk, aitf. indiffd' 

rent , pretty well. 
Passement , n. gaUoon , lace. 
Passen , v. tofif, become, sqaare ; 

het past hem niet , it does not 

fit him. 
Passer , m. pair ofcompasseSt 
Pastei , f. pie. 
Pastoor, m. parson. 
Pitent , n. patent. 
Paterstnk , n. loin of beef. 
Patriarch , m. patriarch. 
Patrijs , ƒ. patridge. 
Patroon , to. patron^ 
Pauk , f. kettltf drum, 
Pauker , m. kettle drummer. 
Paus , TO. pope. 
Pausdom , n. papism, 
Paveiblok , n. pavier'sbeetle. 
Paveijen,f. to pave. 
Pedestal , m. pedestal. 
Peen, (gele wortelen) , f. carrots. 
Peet , petemoei , ƒ. godmother ; 

peetoom , goifather. 
Peer , to. pear ; perenboom , 771. 

penr-tree. 
Pegel , J7I, gage ; also the assize 

m pewt.:r measures of wins 

and beer. 
Peil , n. mark of the height of 

water. 
Peilen , v. to sound t7ie'[depth. 
Peinzen , i: to meditate , pon'ler. 
Pek , zie Pik. 
Pekel , f. pickle ; iemand in de 

pekel laten , to leavu one in the 

lurch. 
Pekelen , v. to pickle. 
Pellen , V. to pnel ; amandelen 

pellen , (o peel a'moiids. 
Pellikaan , to. pelican. 
Pelsrok , 777. furred roSe. 
Pen , ƒ. pen ; pen en inkt ,pen and 

ink ; per.nemes , n. penknife. , 
Penning , ƒ. medal. 
Vtna , /. paunch. 
Peper , f. pepper ; peperdoos , ƒ. 

pcpper-DOx. 
Perk, park, n. park,warvenJ)Ound; 

een renpcrk , a career , race f I'IJN. 

een ftrijdperk , a list tofii^ht in. 
Tere ,/. prtfsx. 
Pericn , i> topress, to constraini ; 

Lij jicrst cr mij toe , /te con- 

etrains me to it. 
Perser , m. presser, 
PiTjinp , ƒ jircssiriff. PLA. i97 rersoon , m. jsrson; een pfr- Pil,/. /'///. P'JP. /• ƒ"ƒ>«/ eene wyiipijp , a 
wine-pipe i eeuc pijp tali.-ikroo- 
kcn , to smoke apitie ofiobat- 
co ; pijpkan ,f.sucking bottle ; 
pijpspeIcT, TO. piper. 

Pijprr , TO. pipe , kind offlute. 

Pik , pek , n. pitch. sooD v.-iii .laozicu , a peraon of 
quality . 

Per«oonlijk , adj personal. 

Peiijkel , g«'vaar, n. feril, dan- 
^rr , Jeopard^ ; liij loopt perij- 
kel , At /* in dunner. 

Perzik , TO. peach ; pernkboom , 
TO. j'nach-lree. 

Pest , f. pest , peytilence yplague. 

Peslig , arfj. pe.'til, lil. 

PilcniOfi , ij'<f Pfft. 

Pclcr'flie ,f.parslt^t. 

Prnktl , pnijl , to. u-fleol , pimj Ic. 

Penl , rri. husk (f)^reen-;'ecu€. 

Pculiiw ,y. pilltw, bolster. 

i'futercu , V. to scratch; in de 
(nnilen peuteren, to piek one's 
tttth. 

Ptni< Icn , V, to piek , to shell. 

Pezerik , to. bulls pizzle. 

Vu k , f. pike , fptar. 

Pirpen , V. topeej'. 

Pur, worm , ƒ. red eart h-worm 

T\j] , TO. arrvw , dart; fcn ho* 
jiiiltn , a sheafvfarrows ; i>ijl- 
kokir.TO. 'lutver ; ]iijl»chuttiT , 
m. archrr , onc that shoots ar- 
rou\i; jMJlweiprr, to. darter. 

Pijn y f. pain , ache , torment; pijn 
lijden , to rndure pain ; liot)fd- 
j>ijii, head-uche; tandpijn, /oo/A- 
arhe; pijiib.iiik ,./". rackjortor- 
turmx ; op de pynbarik gtirgd , 
put to the rock ; p\jn*tdlend , 
udj. allo^ing theptun^ alle- 
VI at ing. 

Pi'nl>o<'in, m. pine, pin»-tree. 

PijDi^en , »'. to torture ^ jack , 
torment. 

P'. '"J-'T , to. torturer, 

Pi.niirinp ,ƒ. torturtng. 

J'ii lijk , aitj. troubittome ,pain~ Pilaar, to. column; pilaaibijter , 

m. hi^ot. 
Pimpelen , v, to tipple. 
Pimpelmets , ƒ. tit-mouse. 
Piuk , TO. the little Jinner ; \'u- 

«clitTi pink, Jiiher'a bout, 
Pinksteren ,/i. whitsunitde , pen- 

tfCUSt, 

Pinktternakel,/. witte wortel , m. 
parsnip. 

Pu , ƒ. pis , urine ; koadepii , 
ltranfl^ur^ . 

Pissen , t>, to piss. 

Pistool , ƒ. pittol. 

Pit , ƒ. ktrnel. 

Plaap ,/. plaque , torment. 

Plaat , ƒ. afdruksel van eene pinat , 
print, plute ; een boek met 
scLoonc platen , a bouk with 
•fine plattt ; plaaUu\)der, n. 
«/7<rafer. 

Pkials , f.pluce ; de plaati des ^e- 
regt», the place of executioa : 
pl.-i^its , ruimte , room ; plaatJ 
maken , to rnake room ; plaaii , 
.-imbt , place , emplo) mer, t , of- 
fice . 

Plaatsen , v. to place. 

Plaatsing , f. placm/f. 

Plafjen , v. to plaf(ue , torment . 
tease. 

Pbgtr , TO. tormcnter. 

Plagiiij; , ƒ. tormentinf^. 

'''«k ,ƒ. ferule , palmer. 

Plakuat , n. edict fproclamaiion , 
decree. 

Plakken , f. to pajte» 

Planeet ,f. planet. 

Plduk , f. plank, board. 

Plant , f. plant. 

Plautaailje , f. plantation. 

Plunlrn, v, to plant ; bet KMebtlt 
rUutca , to pltiiit iJka canou. 
1 3 J58 PLI. Planter , f. planter. 

Plas , m plas/l. 

Plat , adj.flat; het platte land, the 

Jlat country, 
Platvisch , f. Jlat-fish , asjloun- 

ders and the like. 
Pleclit , verdek voor of achter op 
een vaartai^ ,yi deck at the fore 
or back end of a ship ; plecht- 
anker , sheel-aichor. 
Plegen , v. to use , to be wont , or 
accustomed ; zij ^jlegen zoo te 
doen , the;} were accustomed to 
doso ; plegen , begaan , to do, 
commit, kwaad plegen , to com- 
mit et/il; dienst plegen , to be 
Ojfflcious ; verdraagzaamheid ple- 
gen , to exercisi forbearance ; 
met iemauJ raadplegen , to con- 
sult with one. 
Plegtig , adj. lijk , adu, solemn. 
Pleidooi , zie Pleit. 
Plein , 72. plain , square. 
Pleister , n. plaister. 
Plcistsreu , bestrijken , v. f o plais- 
ter ; pleisteren , stil 1 ouien , v. 
to buit. 
Pleisterplaats , ƒ. baitins; place. 
Pleit , pleidooi , regtsgeding , n. 
plea , process ; pleitgeding , n. 
lawsuit ,.j>rocess ; pleitzaal , /. 
hall ivhere causes are pleaded; 
pleitziek, pli itznchtig, adj. much 
^iuen tono to law , litigious. 
I Pleiten , v. to plead. 
Pleiirr , rn.pleader. 
Pleizier , n. pleasure. 
PJengen , v. to spill , shed ; water 

plengen , to spill water. 
Plengitig , ƒ. spillinf^ of water. 
Plenzen , p. to splash, 
Pletmolen , m. engiae tojlat gold- 

wire. 
Pletteren , v. to bruise , to crush. 
Pleuris , zijde wee , ti. plenresy'. 
Plipt , ƒ. duty , dfuoir ; zijnen 
pligt wel waarnemen , to per- 
form well one's duty. 
Pligtpleg 'nd , adj. oj/icious. 
Pliptpleging , ƒ, ojficiousncs.i , 
cumplimentm PLU. 

Pligtschnldlg , adj. dutiful. 
Plint , ƒ. plinthe. 
Flopg , f. plough; -ploeg, groef- 
schaaf , f. plane to make fur~ 
rotvs! in timbsr ; ploegland , n. 
arahle land; ploegsiaart , m, 
plou^h-handle; ploegijzer, kou- 
ter , n. plough-share. 
Ploegen , v. to plouf. 
Ploeger , m. plotv-man. 
Ploffen, nederplofTen , v. f o f all 
down on a mudden, to cast 
down headlong. 
Plok , greep, m. handfal ^plucJc, 
Plokpenning, m, praemiumgivcn 
in apublick sale to htm that 
bids the most. 
Plomp, adj. lumpish, blunt,clow7i~ 

ish , dull. 
Y\omp?.^\A, rn,bl 'int felle w,cIow:j. 
Plorapelijk.ac/;'. Muntish'y yClown- 

ishly. 
Plompen , dompelen , v. to plun~ 
ges in het water plompen, to 
plump in the water, to f all 
pïump into the w iter. 
Plompheid , ƒ. lumpishnessfilant- 

ness , dulness. 
Vlooi, f. plait. 
Plooijen , f. toplait , iofold, 
Plooijing, ƒ. plaiting , folding. 
Plotseling , plotselijk , adv. sud- 
denly , on a sudden , headlong. 
Plolsen , nedetvalltn , f. to fall 

doii'.j on u üudd.'n , orplump. 
Plug, m. light f.dloti> , viluin ; 
plug, deuvik , f. bung , stop- 
ple , plug. 
Pluim ,f.feather,plume ; plnira- 
gedierte , n. birds , fowlsyfea- 
thered crealures. 
Pluimslrijken , v. to flatter^fawn, 
Pluimsirijker , m.fiatterer. 
Plninislrijkerii ,f.fla.ttery. 
Pluis ,,/; small bit of w ooi. 
Pillis , adj. neat , sound ,good, 
Plnizen , f. to piek. 
Pluizi r , m. pieker. 
Plukharea, v. tofall together by 
the ears , toftght. 
IPlakkeu.f. topluck ojf, togathtr. PON. 

Plnktel , n. lint. 
Fluiideraar , m. pluadgrer. 
riuaderen , •'. to r>insack,pill.i:^e. 
Pltiii lering, f. pluid-ririf^. 
Pltinji", f. intan or ra^ed clothes; 

slfclit in iïe\}\an'i<e,mianclotheJ. 
riiivi'.T , (een vo;»el) m. plouer. 
Pailat;'"-' , "• K*^ut. 
Poeder , ./". i)Ou>d43r ; Luspoedcr , 

Ifitrj-poii/d^r. 
PoediTcti , pieijereii , v. topowdir. 
Pop6t , dichter , m. pont. 
Pool , m. marsh , plas/i , lakf. 
Poepen , f. to /'art. 
Voei ,/'. pus^ ; p'>e«je , n. kitten. 
Poets , f. trirk. 
Pnetelii; , ad;, piitmp , xquah ; een 

poe /.pli? Kind , e<//iib i:/tild. 
Pofzeliq!i'-id , ƒ pluinptiess. 
Pof, m.. botina. 
PofTea , V. to bounce, 
PojjcIiiMi, V. to fiiunt, bra^, hoast, 
Pogclier, m. hrafi^nr, bjj.tter. 
Popcherii , ƒ. boa^tinff , vauntin^. 
Pogen, f.^o i^n'ltai'our^to atlernpt. 
Poginp.y. €ndeavour. 
Pok , ƒ. pock , scab of the small 

pox ; pokpntten , f. pock-hnles , 

marks ; iiukJalijf, adj, full of 

pock-hole.f. 
Poken , V. to pole. 
Pokliont , n. H^est-India wood , 

gooi atjainst Iha pox , f^uia- 

cum. 
Pol , Lo-'I , m. u'horemonser. 
Polder, tn. driiinrd / -ike , loif 

.'jKit of a ^ruund inclosed wish 

banks. 
Pidyslrü , «'. to polish , htirnish. 
Pol.s , n. irtfuranre , contract, 
Püirevi) , ƒ. heel of a ahoe. 
Polj , m. pulic ; p'disder , ariery. 
Pol*, «pringsixk , m. pole to skip 

over a dttcU , leapinf(~pole. 
Polsen , V. tofcel one' t puUe ; tv 

sound , exutnina , pump. 
Pomp , ƒ. pump. 
Pompen , f. tu pump. 
Pompopu ff.p'irnpion , pwnpkin. 
Pond , n. puund ; em li.ill' pond , 

ha/f a pound ; anderbalf poad , POS. 199 a pound and a half; een vlereu- 
deel pondj , a quarter uf a 
pound ; een pond gcwi^jt , a 
pound u/ei^ht ; i>oud^eld , n. 
pottndu'^e. 

Ponder, m, as , een twaalfponder . 
u ttvclue-pounder , a ptece uf 
carinon shoottm^ bullets of 
tivelfe pound , u dsmi-culfer- 
inc. 

Pou j »ard,pook,»7i.po,T/ard; dj'^:^er. 

Pon'. ,f.ferry-lioat. 

l'oo'< , zie ponjtard. 

Po'il , polak , m. polo:iian ; de pool 
dej hemels , lhep<le ofhe^ven ; 
de noordpool , the north or 
arcttck pole ; de /.nidpool, rA« 
soiitfi or antarrf c.k-polf ; de 
l>ools hooi,'ie, tur elivatto.1 or 
hvit^ht of the pol lahove the ho- 
rizon , the de^rec of latitude. 

Poort , f. gate. 

Poorter, burger, m. citizen , ./>«tf- 
TTiai/ poorterschap, n. citizen- 
ship , citizen's y reedom. 

Poos , ƒ. while tpause ; eene lange 
poos , a ^reat while ; Lij pootcu , 
at turns , sometime.f. 

Po'it, rn. thefoot ofa beast, pau/ f 
the foot of a pot orkettle ; a 
branch cut ojfa treeto plant. 

Pop , f. baby , puppy , doU ; pop- 
pcugoed, n. children's tois ; 
poppenkraam , poppenwiukcl , m, 
toj-s/iop. 

Popelen, u. to quiver,pant, ihrob, 

PopulierL>ooni , m. poplur. 

Porren , v. to sttr up , to moue , 
excile , to driue on. 

Porselein , f. purslam ; porselein , 
aardewerk , n. porcclain , c/t/na 
ware. 

Port , hriefloon , n. postale. 

Portaal , n.portal , porch , lobby. 

Poitier ^m.i^at e- keeper, porterj 

Post , stijl , ;/j. apost; post, plaats , 
beroep ,post , station , tmplo^- 
ment ,' postrijder , pojt-6o^y ; 
postdai; ,ri. iwst-day ; postetij , 
f. pust-ij/i. e i post^'rld , n.pvi~ 

*oe«S posihoofD, nu bufcU-horn; 
1 ■* !CO PRE. postmeester, m. post-master ; 
postpaard ,n. post-horse ; post- 
tijdijjjir, ƒ. post-news. 
Pot , TO. po! ; een waterpot , a 
chamber-pot i de pot is aange- 
brand, the pot is burntto; de 
pot verwijt den ketel dat hij 
zwnrt is, t/ie pot calls the kettïe 
hlac.k^tn-S0 ; potliengsel , n.pot- 
hoolcs ; p'olqiijs ^/.pottafre. 
Poten , V, to plint ^ oung trees. 

Pothuis , n> cvblfTS .stall, 

Poilood, n.blacklead; potlood- 
pen , blacklead pencil. 

Pots , ƒ. trick ; iemand eene pots 
spekn , to play onea trick. 

Potsachiig , adj. waggish. 

PolseniaKer, jt!. wag. 

Pottenbakker , m. folter. 

Praal , ƒ. pcmp , lustre } zege- 
praal , triumph. 

Pr.-iam , schouw , /.Jlat-boltomed 
bout. 

Praat, m. talk , c/iaf ; malle praat , 
foülish talk , id!e chat, 

Praatachligr , adj. ialhative. 

Praatachtigheid , f. loquaci-y 

Prasijes , n. plur. idie ialk , idh 
chat.. 

Pi aainv , f. pircgue. 

Vr?.c\\. , f. TTiognificence. 

Prachtig , adj. lijk , adv. magn-'fi- 
ctnl , Korgevus. 

Pr?chif,'heid , f. sumptuousness , 
gorgeownesr. 

Prakiijk , f. practice. 

Tiakn,i:loglo/j,iobrcg,to male 
a grr.at show f zegepralen, to 
triumph. 

Pram, f. teat^bubhy. 

Prang «n , v. to pincA , squeesc ; 
diC fichocn piangt mij , thatslioe 
ptnches me. 

Piat , trotsch , adj. arrogant. 

Platen , 1'. to talk , chaiter, 

Vrattr ,m.talker. 

Pjedikant, m. minister, incum- 
btnt , rector; een prcdikaiits 
plaats , of beroep , o livi/g , a 
rectorj). 

Predikatie, prttk,/,**/ /non/ co/i- PRO. 

gregation , religieus meeting. 

Prediken , preken , v. topreach. 

Prei , f. chibbol. 

Prent , ƒ. print , engraving. 

President , m. president. 

Pressen , v. to press. 

Preutelen , v. to muiter. 

Prevelen , v, to m,umble. 

Prieel, n. pleasure house in a 
garden. 

Pnem , ni, bodkin. 

Priester , m. priest ; priesterdom , 
n.priesthood. 

Prijken ,«/. to make a proudbrag ; 
te prijk , let upfor a show, 

P'ijs « f.price, rate ; een gezette 
\ni}Sfasetj>rice; op prijs stellen, 
to tax , rate ; prijs , belooning, 
prize ; den prijs winnen , to -ii^nn 
the prize ; piijs , lof, pra/se, 
laud ; prijswaardig , adj, lijk . 
adv. praiseu orih^ . 

Piijsselijk , adj. laudable. 

Piijzrn , V. tv praise , upplaud. 

Piijzer , ui.praiser. 

Prijziiig , ƒ. praising. 

Prik ,J.prick , also a lamprey. 

Prikkel, ni.prick, sting, incile- 
men'. 

Prikkelen , v. toprick ^to incitt. 

Prikken , v. to prick. 

Prins, jii. prince ; piinsdom, n, 
princedom, prinses ,y.princess. 

Plint , prent , f. print ,cut,platf. 

Pi oberen , v. to tr) , to make a 
trial. 

Pioces , n. trial. 

Proccratie , ƒ. warrcrt of attcr- 
nty t letter of atlornty , pro- 
ciiracy , procuration, 

Procnienr, m. attumej. 

Proef',/, trial , es.^a) , j>roo/, ex- 
periment , test. 

Proesten, t'. to snetze ; likehorses. 

Proeven , f. to tr;} , to taste. 

Proever , m. trytr, taster. 

Profeet , m.pr opliet, 

Piolijt, z/c voordeel. 

Piolijieitje , n. a fuve-all. 

Vtom\)t t adj. readj ; pioniple be- 
taling , readypa^ mait. RA. 

Pronk, ƒ j#r ojfyfine jhew, osten- 

ta*ion , yine }. 
rroiik.iaiil , ru. b^oK^irf^fi Uow. 
Pronken,»', tomakd afine thou- , 

1u hnitc , to sirul ; Ijny» de «rra.it 

gaan |iiu:ikrii , lo itrut alortfj; 

t/te xtreels. 
Proiikery , f. ojtcntation , vcin 

Pronk jier ,ƒ. staunting wench. 

Prooi , /. prr^ . 

Prop , m, slopplif , also a pellet, 

Pro|ipdi ,t'. Uijill , cram, 

Proviui-ic ,./'. firovirtce, 

Proviiir ^f. itore. 

Pruik ,7" /'ffrM»;< , «*'/<. 

Pmilru , V. to ^rurnbic , murmur, 

Prniin , ƒ. j>/um, 

Piuinii'ii , t>. lo ch«w trbarco. 

Trol f. thir)^ cf no value , trifle; 

piiilit-n , lumbtr, lut^gat^e , tiys. 
Psalm , m, psalm ; paalnuiDgca , 

r. to stitf^s paalmt. 
Pnik , adj. choice , excellent. 
Pailen ,v,to swell. 
Pninisleen , m. jiurnice stone. 
Pain , n. rubhish ; puiulioop , m. 

hcapfor Tubbish. 
Pui»t, ƒ. ti'/u-al ! etu paiitjc in 

licl aaiigczigt ,a pimple. 
PDiitaclitig , pnittig, adj. full of 

u/heals. 
Pant , f. point ; de pnnl van cencii 

dcgrn , the point of a iword ; 

een lioofd/.akclijk punt, a ma- 

terial point. 
PiinliK , adj. puinted. 
Parper , n. piirple. 
Put , m. well i palwaler , n. well- 

water. 
Pntt«n , V, to draw uater. 
Pauer,dutclMuk, n. kind offinch. RAB. sdi R JIA. n, Ree, ƒ. (zcewoord), tail 
jard; de ^;i.>()te ra, the mam 
yard; de li>kke-r« , the f ore 
yard ; de bezj.io»-ra, themiun- 
^ard; de krtii*-ia, thü mittn- 
fopsaü-jyardj Je gtoolc mar*» zcil«-ra , the main toptail- 
1 ard ; di- >oor-niar«zeil»-ra , th» 
Jor» tipsail-\ard ; de f;roote 
Lranizi-il^ra , the tojif^ailant- 
j) ard ; (Ie Rruotc blinde ra , th* 
ipriltail-^ard ; de Ijündc bo- 
vcn-ra , tfie spritsail lupyard. 

Raad , raad(;evinf;, m. conteil , ad- 
vice i rand houdi-n , to delibcra- 
te ; raad , liulptnidiicl , remede ; 
raad tcliaHro.rciTi/ie/ out ineans; 
met iemand te radr gaau , to con- 
sult with one ! te rade worden , 
>,'()cdviiidf n , to be of opinion ; 
fMad , taadkiiecr , m. counsellor , 
member of the board ; raadj^e- 
\er ,/n. adviier ; laadgevio;, /l 
Kivinif of council , advitinff f 
i.iadliois , n. town-hull ; raad- 
kamer , f. counctl-chamber ; 
ra.idplegeu , »■. to consult , de/i- 
b»rate , concert ; raadpleging , 
f. consuitation ; raadkbealoit , 
n. resolution of the louncil ; 
raadilap , m. consult.it ion , la- 
tent , purpose ; raadaliedcD , m. 
coutisellors ; laadsman , m. ad- 
viser ; raadsvergadeiing , ƒ, a.- 
scmbh of the council, 

Raad»i-1 , n. riddle. 

njad»i-larliti|; , adj. eninmatical. 

llaailzaain, adj. lijk , adv, conve- 
nient , expediënt. 

Raaf,./", ravc , raven. 

RaaRsIioofd , ragebul , m. cobu/ti- 
brush. 

Ra;Lm , n. frame ; raam, pane of 
Klass. 

Raap ,J. turnipf raapolie ,f. rape- 
seed- oil, i»ititz3i\d,n. rape-seed. 

Raar, zeld/aam , adj. rare , hap- 
pening; but seldom , unuJuaJ , 
extraordtnary , excellent. 

naask.iUcn , f. to rave, 

Raaiiw , adj, raw , unboiled. 

Rabarber ,/'. r/.ubarb. 

Habat , n. abatement. 

Rabaow , m. Ltnd ofapple. 

Rabbelaar, m. rattler. 

lUbbelcn , V. /" jabbvi 'C talk , 
or rtad toufoit, 

15 2oa RAM. 

Rabbija , m. rabby. 

Rabraken , radbraken , p, to brealc 
upon the wheel. 

Rad , adj. ni<nble , quick. 

Rad, n. w'ie^l ; een wagenratl , 
the whnel of a wae^gon ; TA<\e- 
xaaker , m. wheel-u/right ; rad- 
spaak , ƒ. snokaofa whsel. 

Radeloos , adj. hein^ at a loss. 

Raden , raadsjcven , u. f o counsel , 
adfise , raden , ramen , ioguess, 
to coijectrirtr. 

Radheid , raddigheid, ƒ quickness, 
niTahlenes?. 

Radijs , ƒ. radish. 

Rafelen ,i/. to fray , to unweave. 

Raffineren , v- to refine. 

Rag , n. cob-weh ; zoo fijn als rag , 
a.ijine as a cobweb ; doek zoo 
fijn als rag, lawn as fine as a 
cob~ii>eb. 

Rak , zie Rek. 

^akeu , V. to tou^h , hit, affect; zij 
werd er door geraakt , she was 
touched or affected at it ; het 
raakt mij niet , it does not con 
cern me ; hij kon het niet raken , 
he couldnot hit it ; luk of raak , 
hit or miss t weg raken , to ^et 
away , to be lost; vastraken, 
aan den grond raken, to run a 
f^round. 

Raket , f. racket. 

Ram , 771. ra77z. 

Ramen, *'. to aimf to hiky to 
plan. 

Rarameijen , v, to ram , batter. 

Rammelaar , tti. buch-rabbit; ram- 
melaar , 771. rattle , or rattling 
toy , rammelaar , een die veel ge- 
rammel maakt , rattling f ellow. 

Rammelen , v. to m,ake a rattling 
noice ; rammelen , bespringen , 
to leap upon thefem.ale. 

Rammenas , f. horse-radish. 

Ramp , 772. damage^loss^fatality, 
disaster. 

Rampspoed , tti. misfortune , ad~ 
vcriiity. 

|laiup*poetlig , rampzalig , ad), lyk, 
iidv, disastiQVks^ v-nSortunatii , HEB. 

f atol , unhappy , wretched. 
Rampz tlif,'heid , ƒ. wmtchedness , 

unhappiness. 
Rand, boord , T7T. irf /Tl, margin i 
de rand van eeneo hoed , tfis 
brim, of a fiat ; de rand van een 
boek , the m,argin of a book. 
B.dng,m.rank,rate; iemand van 
den voornaamsten rang , a person 
of the first rank; een oorlogs- 
schip van den eersten of tweedea 
rang , a man of war of the first 
or second rate. 
Rank , ƒ. branch ; eene wijugaards 

rank , a vine branch. 
Rank , dnn , adj. lunk ,slender. 
Rankheid, y.s/enfierrtsj,y, Ijainess, 
R.antsoen , losgeld , n. ransom. 
Rantsoeneren , lossen , f. to ran^ 

som , to pay a ransom. 
Rap , snel , adj. nimbla , quicl. 
Rapen , v. to tuke up , to reap i 
voordeel rapen , to reap benefit. 
Rapier , n, rapier, sword. 
Rarigheid , rariteit , ƒ rare thing , 

rarify. 
Ras , soort , t2. kind , sort. 
Ras , ajv. quickly , fast, 
Raschheid , f, quickn-ess. 
Rasp , rijf , ƒ. groter, 
R.aspen , v. to rasp , to grate ; 

brood raspen, to raspbread. 
Rasphuis , tï. house of correctioHS 
raspliuisboef , TO, rasping , ras- 
cal , bridcwell-rogae , new" 
gate-bird. 
Rat , zie Rot. 
Ratel , 771. rattle f ratelslang , ^ 

rattlesnake. 
Ratelen , v. to rattle. 
Ka\.c\&av ,m. rattling f ellouf. 
Rave , zii Raaf. 
Ravelijn , n, raveline. 
Ravorten , u. to r^vel , to run. 
Ravotte; ij , ƒ. riot , reuel-rout. 
Razen , v, to rage , to make a 
noise ; cene razende koorts , a 
raging fnver. 
Razernij , ƒ. rage , fary, 
llazyu , ƒ. raisin. 
I\,«bel , maiUT , iJk, rth«h REE. 

ReSellereo , v. to rtbel. 

Rebellie , \re JerspAoai? • adj' re- 
bcUioux. 

Receuicut , in. reviewer, 

Rccrnut , m. recniit. 

RedJelaos, adj. tattered, shivar'd, 
irretrievah Ie. 

Redden, V. to retrieve , rescut , 
rid ; een land redden , to re- 
trieve a country ; ccn schip red- 
dea , to Maue a sAiff. 

Rodder>Mi , t'. to brinf^ in order , 
til clear, to rid. 

Reddering , ƒ. brini^in^ in order , 
clearinf^. 

Redding , ƒ. riddince, retrieving , 
rescuin^. 

Red.' , ƒ. reason ; redekavelcn , e. 
to rtason , arguif ; ledekavpünp, 
/". art^uin^ ; rcdekiimle , ƒ. rhe- 
iorick ; redoknudif^e , /«. rheto- 
rician ; rt'dekuudig , a'^j. lijk , 
adv. rhetorical ; redetwist , m. 
disput e ; redetwisten , v. to de- 
bate, disputa ; rcdetwiiter , wi. 
disputer ; redevoeren , v, to 
make a speech ; redevoering , f. 
apench , oration ; rrdesitrsel , 
n. Jlou-tr of rhetoricic. 

RcdeViik.adJ. re ujonaltle, rationa!, 

Kedclijklirid , ƒ. rea.'ionableneas, 

Rcilcluoi ,adj, unreasonable, un- 
Just , Itrutish, 

Reden , oorzaak , f, cause , mo- 
tiva , raaaon. 

Redenaar , m. orator , rbttori- 
cian. 

R«deuert.u , v. to raason , to 
disiuursc. 

Rrdriu'frl.audo , ƒ. rA«/orick, 

lledowiMcU'n , e. to ditcoiwaa. 

Hedojiddel , n. rxpedttnf. 

i\ €* , ƒ. rea ; tcthok , m. wild f^oat. 

lituile, rcè , ./'. rood fur ships ; 
de fclirpm l.i),"n op ecnc v«jlj- 
gerre ten iinker, th^thipt wera 
anchorad , or ridin^ in a taf* 
rond. 

Rctden , prretd niakcn , p. topre- 
pOTf f ttiuiCD ri^cdifn , to manu- 
facturt imturti eigeu gmed REG. 303 linnen , homt spurt linnen ; aan 
aciiepeu rKcden , to Auve a por- 
tinn in shtps, to be a partner 
ofa ship ; sclicepea ailrecdcn , 
to fit out ships. 

Reeiler, m. maaufacturer; deree- 
di>rs van ecu schip , the ou/ners 
ofa ship- 

Rcrderij , ƒ. manufactory; sociely 
forfiftin(f-out ships. 

Reeds , adv. already. 

Reed «el , n, fabriek , make ; vaa 
wiens reedsf:! is het ? of whosa 
make it is ? 

Reef, n, rij}' in the sail. 

Reeks , /. series , chaia , rid^s , 
set ; eone reeks van rampen , a 
series of disasters ; eenc reeks 
van l)eri;eu , a long chain , or 
ridt^e of hills. 

Reep , f. cord, rope , string , also 
a hoop ; een klokreep , a bell- 
rope. 

Reet , spleet , ƒ. cleft , split. 

Regeerder, m> ruler , regent; 
governor ; de regeerders eener 
stad , the rultrs ofa town , tha 
magistrates. 

Regel , m. rule , line , method. 

Regelen , v. to order , direct , re~ 
gulate. 

Regeliof , f. ordinance , regtila- 
tion. 

Regelmaat ,ƒ. rule. 

Ri-geliDatig, adj. regular ; xegel- 
lu.iligheid , ƒ. regutarU), 

Regelicgt , adv, directly. 

Regen , m. ram ; dunue regen , 
amall rain ; inoitegeu , stofte- 
gen , drizzJmg ram ; slagn.- 
gcn , nrnai shower cf ram i x^i- 
geub.jk , m, ciitern ; regenboog , 
77». ratnLow; regenbui ,f.thoM^~ 
ar of ram; regen»l«;ig,y"#/MJittfr 
of rair% f regenwater, «. rain- 
water. 

Regenen , •». to rain, 

Rrwejen , v, to l'oi ern. 

R : ' :/. 

H. , hical. 

iU>,...„^. _ ,j.„.d.rchy. 

1 O 204 REG. Regent , m. rector, governor, re- 
gent ; rijks regent , regent of a 
country. 

Regiment, w, rfgimenf. 

Register , 77. register ; reg'stc r 
hoek , n. register y registermees- 
ter , 771. recorder, 

Regt , adj. rigt , straight ; rp,<jt 
over , ot'er against ; regt van 
pas komen , to come in due sca- 
son ; re^-t , billijk , n'g/i^ , Jusf , 
cquitahle ; te r«-gt , duly , well, 
t« regt Lrecgen , to restore ; 
regtgf'loovig , a<}j. sound ii: 
faith , orthodox ; regilioek , m 
rigfit-an^le ; regtho'kig, adj. 
right-angled , regtstreeks , adv. 
directly , straighiway ; regt- 
uit , adv. downright , straight- 
■way , ing;nu ons. 

Regt , n. right , justice , law ; 
regt doen, to do rif>ht, to do 
justice,! o exicute ynalefaciorsj 
liet re^t l;iat liet niet toe , tJie 
ïaw does not perm.it it ; iemand 
voor Let regt loeiicn , to go to 
law with one , to surnmon one 
hef ore the court ofjudicature; 
van regts wegen , by right ; 
legtbank , f.benchofjudica- 
-iure ; regfdagen , m. assizes , 
juridical doys,law dcys, court 
days ; de regten , ihclavfs } een 
kwaaddoener regten , to exe- 
cuie amalefactor ; regtsliof, tï. 
court of judicafure i regihuis , 
72. reglkanier, f. session-hall ,' 
legtmatig , adj. lijk , adj. just , 
•equal reasonable ; regtmatig- 
heid, ƒ. equity , justness ; regts- 
gebied , jurisdiction ; regtsgc- 
ding , n. pica , laiv-suit ; regis- 
ïfcleerde , m. law\ er , jurist , 
civilian , doctor of law ; regls- 
geleerdlieid , f. knuwledge or 
skill in the laws , jurispruden- 
ce, the stilt orformofthe law; 
tegtspleging , f. procceding ac- 
cording to law, the course of 
pleading , going to law ; regts- 
^Pfaak , ƒ. jundical s^nlence» REK. 

tercptstelling , ƒ. arrangement , 
trial; regterstoel , m. t/iejudge's 
S'^at, trihunalj regtvaaidig, adj. 
lijk , ndv. righteous , just ; 1 egt- 
vaardigen, v.tojustif^ , to clearf 
regtvaardigheid , f. righteou.t^ 
ness ; reglvaardiging , f. justi- 
fcation; regtzinnig, adj. or^ 
thodox ; reguinnigheid , ƒ. or- 
thodoxy. 

RegttT , oordeeler, m. judge. 

Regts , adv. rigt handed ; terreg<- 
ter hand , at the ri;:;t hand. 

Regtsciiapen , adj.true, hearty ^ 
sincerc. 

Rei, zangkoor ,ƒ.<7M^>e , chorus^ 
range , file , choir of singers , 
sin ging dance. 

Reiger , m. heron. 

Reikeu , v. to reach. 

Reiklialzen, v. f o stretch forth the 
neck ; d-;sire cagerly . 

Rein , adj. cl-an ,jmre, c/uiste. 

Reinigen , t'. to chanse , purify. 

Rcinighei-^ , f. clcanness ,purity, 
chastHy. 

Reiniging , ƒ. cleansing, purificOf 
tion ,purif\ ing. 

Reis , ƒ. journey, riyage , travel ; 
eenereis doen , io go a journey, 
to take ajourne^s ; reis , maal,^^ 
time , hout ; de eerste reis , the 
frst time ; eeue reis , eenmaal « 
once ; reisbaar , adj. ft f or tra- 
velling , bet is geen reisbaar we- 
der, the weather is notftfor 
travelling; reisgezel, m.fellow- 
traveller ; reistuig , n. baggagtf 
reiszak , m. cloak-bag, 

ReiskoH'er , m. trunk. 

Reizen , v. to travel , to he on a 
journey ; hij beeft gebcel Enge- 
land doorgereisd , he has tra^ 
velled throu^h , or all over 
England. 

Reiziger , m. Iraveller. 

Rek , rak , n. rack ; een scbotcl- 
ick , a cupboard. 

Rekel , m. cur , dog. 

Rekenaar, m. accountant^ reck-, 

oner tarithmctician. . RKU. RIJD. ios n^krtiboek , n, bool o/acrount^A m. stvaef-ball ; reokvat , m, 
Mckeneii, v, to counl , aLvvunt',,\ c<inSiir j tcuLwitlt ^ n.por/ume i to recLo'i 
HfkriiiDK ,ƒ. account. 
Reki-iikiiiisi, ƒ. artthinclick. 
iltkriiui«f«icr , 771. manster vf 

artihmettcks. 
Al kviipcuDingen , Tti. countgri 
Rrki'ii>i-l).->|i , f, account. 
Ilfkkflijkliciil , f. condescension , 

indu/Kence , lenity 
Hekken, »>. to stretch out ^ to 

draw at f II 11 li^^t/i 
R» kkin{,' , i. .st re tl/l in ff , drawinfc 

out at fiill tert;t/t. 
RfLigie , gndfdifiisc , ƒ. reliKion 
RcIIpii, f. to Jabbcr, chalj reUtrlje, 

tnt'ial suy tnf^. 
Ei-n , m, run , lourse , Ifai/oj) ; 
tntt iTDrri vullen ren, with-a 
fiül f(aHop f rvuLaan , ƒ. ract- 
^round. 
Rrnutii , V. to run , pallop. 
Kciipcik , n. tilt-vard, 
I{cnf])cl , 7j. caroiisal , tilt, 
Bentc, ƒ. use, rent , iiiterfit ; gtld 
op leulc zelti-n , to put monr\ 
Lut to interest ;Tvn\.hticï, m.ohll- 
Kiüc ,ƒ. mort cjf^t! , ejcc/icjuer- 
biii,TCti'.\n:\ti, n. interest mone^ ; 
rrnienjcr , m. one that Itvea on 
fiis income , penstoner ; rcutc- 
nieren , v. to live upon one's 
income, or means { rentmees- 
ter , m. stt ward ; rrnlrneeilcr- 
■cLap , n. stewardship. 
Rep, J'. as, in icp en ro«r , in 

a stir, alarmed. 
Repelen , rceprn , v. to pull off 
the rind , or bark ; lienuip it- 
pcleu , to break hemp. 
Reppen , f. to make hatte , to be 
tjuick abcut a thiriff ; van leU 
reppen, to make rruntton of a 
thinif. 
Republiek ,/. commonwealth , re- 
publiek, 
Reap^t ,aiutel,n. respite , delaj}. 
Hcst , leitant , n. rtmaindér. 
Reu ,m. he-doif. 
Reuk,/. iiTuU, êC€nt i reoÜMl. renkwerker, rn. perfum*r. 
Rem , m. <iu/j/. 
lleuti-l ,f. rattle. 
IWuielen , v. to rultle, 
Hen/.el , m. suet. 
Revel.iar , m., j-aver. 
Hevelt tl , V, tu ravit' 
Rc\tn , «-ene r'-ef inbinden , v, to 
riijf ; Lel zei waa geieefd , thv 
fail waji riijjcd, 
i'iil)^. rib ; iibiiuk , n. rtb o/ beoj". 
Hui , m, riJtr. 

UiiMiT , rn. lni((ht i ern dolende 

ridder, a knitfhl-irrant f tier 

iltiotóe,/. kni^hihood. 

Ridderlijk ,atlj. and adv. kniifhiTy. 

Ritlder»chjp. ƒ. k/ughl/iood ; aito 

a/l a.sseinb^^ of the JSublea in 

Holland, nobililj. 

Uiddei»p(>i-cn , (wekere bloemen} , 

ƒ. lark'sipur. 
Hiektn, iiiiken , V. to tmtll. 
Hicm , m. t/tonK , strop , alao a 
t(trdle ; lider aan riemen snijden, 
to cut Itulher into thongs ^ or 
straj)t ; licni, roeiriem , m, oam; 
t«u iieru papier, a ream ^ 
paper. 
Riei , n. reed ; ricidnk, n. thaich , 
roof i rieipijp, oatcnpipe j jicU 
• lal , m. rcci.' , reeditajjf, 
Rietdekkeu , e. to t/tatch. 
Uietaiok , rn. cane. 
Rif ,72. nJJ ; rif, n, carcass, 
Ri(,'len ,v. to rixht ^ direct ^ order. 
Rifter , 771. judi^e. 
R't'i'Ki <•'(/• l^ecominpf ,fit, 
KigUnocr , n. rcfjel , rule. 
Rij , I ttks , f. row , rid^e , set , 
[ series, f lei zü stonden op eenc 
rij, thi > siood in a row; ccoe r\j 
buornen , a row, or set of treêt ; 
eeue i ij bergen , a ridge nfhilLa / 
cenc rij lauden , a set , or row 
oj teeth ; eeue lij aoldatcu , a 
./'/* of soldiers. 
Uybaau ,f. race, carrier. 
Rijden , V. to ridc ; ie naarJ ri^ 
licu I to ride on hors«~oack j uu 
I 7 20(5 RIJP. eenen wag;en rijden , to ride in a 
iva^^en ; iu eene slede rijden , to 
be carried on a sled^e ; op 
schaatsen rijden, to skate. 

Rijder, m. horseman , ridsr. 

Rijf,/, prater. 

Rijfelea , v. toplay at dice. 

Ryfelkraam ,ƒ. boot in afnir for 
dice-players. 

Rijgen , v. to laog , tojile up> 

Rijglijf, n. bodice , stays. 

Rygsnoer , ƒ. string , or la.ce to 
lace with. 

Rijk, adj. lijk, adv. rijh; rijk 
worden , to grow rich. 

Rijk , koningrijk , n. kingdoui , 
realm ; rijk, keizerrijk, empi- 
re } liet Roomsche rijk , the Ro- 
man empire; rijksappel, m. 
emperial globe; rijksbestuur, 
rijksbewind , n. administration 
of the empire; rijksdag, m. 
diet , conventioa of the pr in- 
ces and States of the empire ; 
rijksgebied , n, command of a 
kingdom, ; rijksstad , ƒ. imperial 
city ; rijksvergadering , f. impe- 
rial diet ; rijksvoogd , m. re- 
gent ; rijksvorst , m. prince of 
the empire. 

Rijkaard, m. richfellow. 

Rijksdaalder , m,, rixdollar. 

Rijkdom , m,. riches , wealt/i. 

Rijkelijkheid , ƒ. abundance. 

Rijm , 771. hoaryfrost. 

Rijm, n. rh^me; lijmslag ,1 77». 
sound ofa rhyme. 

Rijmen , v. to rhyme. 

Rijmer, 771. rhymer. 

Rijmelaar , 771. paltry , rhymer. 

Rijmeloos , adj. prose ; lijmeloo- 
ze verzen , blanck verses. 

Rijn , 771. the lihine ; Rijnsche 
wiju , Rhinish wine. 

Rijp , ad'y'. ripe ^ mature; na een 
rijp overleg, upon mature deli- 
beration ; vroeg rijp , vroeg rot , 
soon ripe , soon rotten. 

Rijpaard , n. saddlehorse ; rijrok , 
771, riding coat. 

Rijpelijk, oo>". and aiv, ripeJy ^ KIT. 

milureïy. 
Rijpen , rijp worden , v. toripen , 

to grow ripe, 
Rijplicid , ƒ ripentss. 
Hijs, afgesnedene takjes, n. lop^ 

pingt, bru<:h wood; rij>bank,yi 

b.i'ik of f}.i;gots and earth ; 

r:jibo5,7i. brashwood^ fag^ot's 

of twigs. 
Rijst , f. rice. 
Rijten , V. to te ar. 
Rijtuig, n. vekic'e, waggon^ coach, 

caltish , or aiiy other riding 

machine. 
Rijven, f. f o grate ; eene note- 

maskaat rijven, to gratg ^ or 

scrapc a nutmeg. 
R^ijweg , m. the conmon rood, the 

high way. 
Rijzen , f. to rise , arise } de ry- 

zende zon , the rising sun. 
Rijzig , adj. tall. 
Piilien , V. to shiver. 
Piilling , ƒ. shivering. 
Rimpel , 77i. wrinkle , rumple. 
Rimpelachtig, nmpelig,ac(/.M'7'i;i4f. 

led , f uil of u/rinkles. 
Rimpelen , f. to wrinkle. 
Ring , 771. ring ; circle ; oorring , 

earring ; ring om de maan . 

circle about the moon. 
Ringdaif , ƒ. ring-doue. 
Ringelooren , v. to vex , hecfor , 

hen-peck ; hij wordt van zijn 

wijf geringeloord, he is hen- 

picked by his -u/ife. 
Rinkel , 77i. gingling plate ƒ rin~ 

keltuig , 71. gingling toys. 
Rinkelen , v. to gingle. 
Riukelrooijen , v. to revel. 
Riukinken , v. to make a dattfir- 

ing noise. 
Rinscl) , adj. sourish, rhenish, 
Rin«chheid , ƒ. {.ourish taste. 
Riool , 71. sink. 
Rispen , f. /o6«/cA. 
R i s p i n )j , ƒ. i t Ich ing. 
Rist yf. bunch , re^t , chain ; eené 

rist uijeu , a bunch of oniona, 
Ritmcf ster , 77», captain ofhorsc, 
lUtfieUu , f, to rustig. ROE. 

Rilsifr t of/' hotspurred , cockish , 
Itc/terous ; tUiig '^«j" » '" ^* 
lacivioux. 
RiisiKli*-'id , f. lechery. 
llivicr , ./". rtver ; rivurvisch , f. 
frcsh-ivatar fish ; rivicnvalcr , 
77. river water. 
RdIj , zcelioiid , m. seal ; rob, m.ia^' 
vau uroote visichcn , maw of 
^reatfishes ; roLbevcl , n. seal 
skin. 
Rohbelig , adj. knollY , ru^ed. 
Roliijri , 771. rubv ; met robijnen 

vcisierJ , adorned wi;h rubie.t. 
Roede , J'. rod , pcrc/i ; lieni;>l- 
roede , ant^lim^-roi ; raeeiroe- 
dc , maasnring-rod. 
Roef , ƒ. cahin of a ship , orboat. 
Ri>eil).ink , ƒ. row-bench, 
Rouijt-ii , V. to rou'. 
Roeijer, tti. rower ; wijnroeijer , 
gau/^er , or measurer of wine 
casks. 
Roeistbip , n. f^alley ; roeischait , 

f. roiv bar^e. 
Roekeloos , adj. lijk , adv. ras/i , 

fooi , hardj) . 
Rockeluodicid ,ƒ. rashness. 
Room , m. ^lory , praue, renown, 

report. 
Roemen, v.iojiflory, vaunt, boast , 

to praise. 
Roemer , m. boasier / roemer , ro- 
mer , m. tvine-^lass. 
Rocmgifiii,' , loemznchlig , adj, 

covetous ofpruife. 
Roemroclitip , adi ^lorioiu. 
Roemwaardi^ , adj. praisewortky, 
Boelnzaclltl^' , zie Kiiemtfirrip. 
Roep , m. cull , er) , clameur. 
Rocpcu , V. to cull. 
Roeper , 771. (■/_> er, 
Rorpiiif; , f viillin^ ; roeping, 
sr Lreca>viug./i < r^ing^vocijera 
tion. 
Roer, n. rudder, helm; liij zit 
aan het roer , liii i» io de re^'e 
rinp , be is at the htltn } roer 
vuurioer, n. fusil, gun, f\re 
loei i «CU rofr a(«clüctcu , (ofirc ROM. ao7 Roerbaar , zia Roerende. 
Roerdomp , m, buzzard. 
Horren , v. to stir, tnove. 
Koerende, rocrb;»ar, adj, mout" 
ab!« ; roerende rn onrotTtnde 
goederen , moweables and hou- 
ses or land'. 
Roerloos . onbewegelijk , adj. im- 

moveabl: 
Ruerviiik , tti. rini^-leader. 
Roes , 771. as , hij heeft eeu' roe» 

weg , he is fuddled. 
Roest , 771. rust. 
RoKsUchtig , adj. rusfy. 
Roesten, v. to rust, toffrow rusty^ 
roest Tcrgarcn , to ^at/ter rust ; 
toifrow rusty. 
Roestig , adj. rusty. 
llocstit'l.eid ,f.ru3tinest. 
iioet , n, tallow ; roet , ti. soot. 
Roffel , grove schaaf, ƒ. big , or 

roui^h plane. 
RoQ'elaar , broddelaar , tti. bun- 
gier, botcher. 
Roffelen ,v, to plane roughly, 
Ilofrelwcrk , 7J. bungle. 
Uodlaan , tti. pander , ruffian , 

pimp. 
Hog, 77». thorn-back. 
Ilngcbelen , V. to keek , hawk , to 

bring upjleams. 
Rog<licl.i.nr , 771. t>7ie that kecka al~ 
most continualiy ; rogchelpot, 
m. spitting pot , also an old 
keek ing or spit t ing fellow. 
Rogge, f. rie ; loggebrood, n. 

rie-bread. 
Rok, m. coat ,eoum , pelty-co at; 
een wapenrok , a coat of ar- 
rnour. 
Rokkenen, ». to wind Jlax upon 

the dtitnJT. 
Rol , ƒ. roll ; lol , lijht , ƒ. sctowl , 
liêt , catalogue ; rol in een too- 
neeUpei ,/><]/-/ , character ; li\j 
licefl zijne rol zerr wel gespeeld , 
ha played his part V€r\ weli ; 
rollman ,./. buwltng-grticn ; fol- 
iletu , 77». roiiirg-stone . lol- 
il.>k , 711. rolltr.t; pin. 

, AooMO . m, rQinanc9 , «•«*/, 208 ROO. Piomern , m. Roman. 

liomeioscfi , adj. roman. 

Rommelen ,u.to rumble. 

Jlommelerij , prollen , /, ^pelf, 
lumber. 

Ronirneling in den buik , f. rum- 
bling in the bel/y. 

Rommelpot , ƒ. rumbh'n^-pof. 

Rommelzo , f. cunfased collec- 
tion, rapsodv. 

Romp , m. trunk of a body , car- 
cuss ; rompslomp , ad", pro- 
miscuousfj , in a huddle. 

Rond, adj. round ; rondemaat , 
ƒ. round measure of corn , coal, 
etc; rondhont , n. masts,jards, 
howsprits , and the like ; rond- 
nit , adj. without dissembling , 
positiuely ifrankly. 

Rond , n. round , circle. 

Rondas , f. shield. 

Ronde , ƒ, the rounds. 

Rondeel , n. round bulwarlc , also 
round thcatre , or rotund. 

Roudelijk , adj. roundly ^franJcI^, 
in^enuousl') . 

Ronden , v, to round. 

Rondheid , lotdigheid , f. round- 
ness , rotundity. 

Rondom , adp, round about. 

Rondnit , adv. positively , 
frankly. 

Ronken , v. to snore, 

ÜLOxikm^ , f. snoring. 

Ronnen , stremmen , V. to curdle , 
congeal. 

Rood , adj. red ; rood worden, to 
redden t orbecome red; rood- 
aard, ƒ. ruddltr, red oker; rood- 
aclitjg , Tudd\ ; roodborstje , n. 
Tobbin , red-breast ; roodstaar 
ïje , n. red-tail; roodverwif?, 
€idj. redcoloured , ruddy; lood- 
xovik, n.kind ofitch -with small 
r$d wheals ; roodeloop , m. 
hloody jlux. 

Roof, ƒ. rove , scab , scurf ; roof , 
m. prey , spoil , havock ; roof- 
§^erig , adj, rapacious ; joof- 
gocd , n. spoil , booty ; roofknil, KOS, 

pair of robbers ; r^ofschip , m 
pirate-ship ƒ roofvogel , m. bird 

Piooijeu , u. to rfgulate buildings , 

to order regulirly. 
Rooi'i'in , V. to hit , to aim at. 
llook , 7«. smoke. 

Rooketi , V. to smoke ; tabak roo- 
ken , to sTTioke tabacco, 

Rooken , wasemen , f. to reek, 

Rookgat , n. tunnel of a chimne^ , 

Room , f. cream. 

Roomcn , f. io fleet, 

R.oomkaa8 , m. cream cheese. 

Roomvlade , m. custard. 

Roorasch , adj, roman ; roomsch- 
geztnd , adj. roman catholick. 

Roopaarden , rolpaarden , n, the 
ca rriai^es of a gun . 

Roos , f. rosé ; rozenknop , f, 
rose-bud ; rozenkrans , f, gar- 
land of roses ; rozenkransje , 
n. rozary ; rozcuolie , f. oil 
of roses ; rozenwater , n. rose- 
wattr ; roosveiwig, adj, rosy , 
rosé coloured ; roosverwige ka- 
ken , rosy cheeks. 

Roosten, v, to broil , roast , to 
parch ; geroost vieesch , broil^ 
ed meaf. 

Rooster , m. gridiron ; op eenen 
rooster braden , to brcil upon a 
gridiron ; rooster , 772. roosters- 
werk , 72. grate , gratt-work, 

Roovc , zie Roof. 

Roeven, v. to rob , io make ha- 
vock , ravage , spoil. 

Roover , m. robber ; siruikroover , 
highway-man ; zecroover , pi- 
rote. 

Rooverij ^f.robbery ^ plunder. 

Ros , n. horse t steed. 

Ros , adj. russet. 

Rosacbijg , adj. brown-red , tos- 
barig , adj, having hair of a 
russet colour. 

Rosbaar tf. horse Ut ter. 

Roskam , f. curry-comb. 

Roskammen , v. to curry. 

Rosmolen, m, horst-mill. tQüiwii, fi, dent wst t or re-jRy«seu , af kloppen, v, IQ Jftat RUC. 

sounilly. 

Rol , arij. rotten , putrid. 

Rot , 1}. lictKcm rot i« , thaf whlch 
is rotten; rotlii-nde , club, crew, 
comi'ony f tra opincrif? rot, 
a club o/aeditious peojile ; een 
rot vaprbondrii , il cr'ff "ƒ va- 
f^abonds ; een rot «oldatcn , a 
comitan\ of soldiers ; loUgc- 
tcl ,rn. felh-if soldier ; rot , m. 
rat ; iott<nkruiJ , n. arstnic. 

Hols , f. rotsitfeo , m. rock ; rol» 
ariiiig , adj. rociy. 

Rotten , zanu-nrollrn , «'. to^ather 
to^ether ; verrottcD , to rot, 

Rottijr,a|/. roltened. 

RnitJKf-.eitl , ƒ. tottennesr. 

Roiimir , zanKiiioitiug, f, riotoUi 
OfS' mbh. 

Rottiuir , wandcUtok , m. cane , 
walk/nu stick. 

Rouw, dioeflieiil, ƒ, mourning , 
sadnes.', ; iji den lOuw Rfian , to 
uear TT ourturtfi ; iiij is lu den 
rouw , /ie is m mourning ; 
rotrwbikln^ , f. c^^ndolence ; 
^ünv^ },', V aad , lonwjrord, n. 
TnviiTn:ngapi>arcl ; .rouv. klngt ,1 
.''. lummtation , aliO rur.do- 
leTice i ruuwklt fd , Tl, mourn~ 
ir^ .«wi//?<iüukl«edrifn, Tuourn- 
irj/i, c/o/ /les, louvikuLii, t. mourn- 
ing coac/i. 

Ronw • n . v. to mourn ; to repcnt. 

Ronu'iK , adj. mournful. 

Ron%\k(>up, adj, as, roov^koop 
keLbcn , to rrpent of l/ie bar- 
gain, 

Ro^ig, vol tuvcD , adj, acurfy , 
scahV^ . 

Rozekiniis, m. (gfLedenkcliing) , 
ro'wy . 

Rozriu»! ijn ,ƒ. rustmar^. 

Rozijn , J. raisin ; laogc rozijnen , 
raisins of t/te sun ; ronde rozij- 
nen , niulut^a raitin» { lozijn- 
korf , m. frail. 

Rorliilvaar , adj. ƒ tihlic, manifest, 
divulteed i iucliil>;i.ir tuakrn , to 
publn/i , divii/ne , tv make ma- 
nijoi , tQ nom ubii/ud. RVI. S09 Rdchihnorlicid ,ƒ. a being public , 
t/te public noise. 

Uug, m. back ; den rog kecreii , 
to turn one's back ; aclilnr le- 
maoda rug , be/imd 01e' s back ; 
terngkccicn , to turn back ; 
ragg. heen , n, ruggegraat , ƒ. fA« 
bcicl>-bone. 

RiiKjjfliugs , ndv ,h ack H' ards ,h ack 
to back ; liij ging ruggeliugs de 
leer op , /te climbedup t/ie lad- 
der back war ds ; zy waren riig- 
gelings gebonden , i/iiy wera 
tied back t o back. 

Riigttennen , v, to support. 

Rnif , ƒ, rack. 

Ruig , adj, rouf/i , Tuge;ed, hairy , 
s/ioggtd ; c«n luige weg, a 
rOug/i Wil} ; een nuge Luid , U 
Toug/i skin; raigharig, ad), 
/tairj, 

Rnigbeid , f. rugginesr. 

Riiijen, van vficn veranderen , f, 
to motiit , 10 cast ihefrai/ierg 
as birds do y de beuueu ra\jea , 
t/ie htns moult, 

Ri:iii"g ,f. moi.lding. 

Hu, keu , z.i« Iliekru. 

Kil ktr , m, imeller ; een mikfr 
Idoriurn , a bunc/i of fiowert to 
set in a rviin , a bvug/ipot , a 
rosrgaj i ta.Ltitjc ,n, nosegoy, 
J-osjy. 

Raden , v. to c/iarge , exchanga, 
a/so to barter, 

Railebnitcu , v, to barter, truct ^ 
SH'op, 

Riiilibuiier , m, one that is always 
ready to barter. 

Rmliiig ,f. barlerntg. 

lluiui , oilj. large, uide ; dernin^e 
zee , t/it-main scu ; inim van ge- 
n.ütd , /lot conscieniious i ruim 
meten, to giie larf^e measure f 
tta ro ni , ttandout vf t/ie wajr, 
make m'U) y luiiu (in j.iar gele- 
den , abofe a^car iigo. 

Ruim, n.ajt: lirt Kjiiuv.'^n rrn icliip, 
t/te /tuid ofa */>ip i <^tU II W«ter 
ir. I.rl luim, t/itr« té wattt m 
tilt /iold. '210 RUS. 

Rtiimea , v. fomakeway', to mike 
room, , to evacuate , to enipty ; 
voor iemand rairaeii , to mnke 
room for 0.19 ; eene stad rai- 
raen , to ecacuate a toivn. 

Ruimschoots , adj. liberally. 

Raimte , ƒ. room larg^enexi; daar 
is raimte genoeg, there uroom 
enoug'i. 

Ril ia , TO, ^eldii^. 

Raiscbeii , v. to pari as a sfream , 
to whi.tle as the wind ia tr^'.es; 
ruiscliende stroomen , parlinff 
streams ; men kon de zee van 
verre ho ireu ruisclieu, one coiild 
hsar the sea roar at a great 
d'staics. 

Ruit, vierkant, f, square } een 
glH/en ruit , a square , or pane 
a^fil les f ruitsu (in Let kaart 
spel) , diarnonds at cards , the 
diamond ofa card. 

Raite , ƒ. rae ^{an herb^. 

Ruiter , m, horseman ƒ ruiter- 
bende , y. body of horse } roi 
tervaan , ƒ. Standard , also a 
company' of horse. 

Ruiterij , ƒ. horse-men , the horse , 
cavalry. 

Rok, m. pull, pluck t tuff ; liij 
gaf het eenea harden rak , he 
t^ave it a hard pull. 

Rukken, i'. to pull , pluck , tug , 
tear , snatch ; hij rnkte liet ui; 
mijne hand, he anatched it out 
of my hand. 

RuUking:, ƒ. pullin^. 

Rukwind , m, ^ust of wind. 

Rumoer, n. rumour. 

Run , f. tanners ouse ; rnnnio- 
leii , m. mill fur i^ri/tdin/f the 
bark ofoaksfor tanners. 
Rand, m. bu'lock ; rnnd\ep , n. 

kine; rundvleesch , n. beef. 
Raps , ƒ. caterpilUr, 
Rust , ƒ. rest, quitl , repose, tran- 
quillity ; in rast zijn , to beat 
rest ; lustbank , f. v.ouch ; rnsi- 
Ijfil , paLlet btd , a bed of ease j 
rustdatf , m. day of rast. 
Rusteloos , a(fj, restless. scu. 

Rusten , f. to rest. 
lliistij? , adj. vi^oro'is. 
Rustplaats , f, rest ia^ place. 
Huw, adj. rough , ruls , rui^^ed ; 

ruw weer , rou^h weather ; 

eene ruwe diamant , a rough 

diamond. 
i'u.velijk , ad/, rudely , roa^hly» 
llawheid , ruwigheid , f. rude- 

ness, roughaess. 

SA. 

Oaai , ƒ. say. 

Saaijet , f. worstgd. 

Sabbat, m. sabh-.ith; sabbitdaj, 

'71. sabbath-diy. 
S ib*l , f. hanger , sabre. 
S;ihe! , bont , m. sahle ,fur. 
Sabelen, neer sabelen, «/. to heUf 

doivn with a hanger. 
Saffier , m. sap kir e, 
SaöVaau, f. sojfron. 
Saizoen , jaargetij , n. season, 
Sakrament , n. sacrament. 
Salade , f. silad ; kropsalade , 

cabbage-lettice. 
Sa'et ,ƒ. hall , assembly-room. 
Salie , ƒ. saut^e. 
Salpeter ,f. salt-petre. 
Samaar , f. womans i^otvn, 
Sammelaar, m.loi'.erer. 
Samnielen , v. to loiter, linger. 
Ss]) , n. sap yjuice. 
S^ipi.ig , adj.sappy , juicy, 
Sarpie , sergie , f, serge. 
Saircn , v. to prouokoy irritate, 
Saler , m. sat) r. 
Satijn , n. satin. 
Saucijs , f. sausage. 
Sausen , u, to sauce. 
Saus , ƒ. sauce. 

Schaaf, f. plane ; sch.nafbauk , f. 
carpanter's , or joiner^s work- 
bench; sthaafmes , ƒ. sha»int^ 
knife. 
Sciiaak , interj. check; scliaakbord, 
n, chess-board; si-haakmat , adv. 
check matei sc.liaak»]iel, n.cA^.w, 
ihff^amc al c'icss ; bchaakfiluk- 
kcu , n. chesa men. scn. 

Scliaal , \ve^(j»«;haal , f. pair of 
S(:al''.f ; scliail , driakaclia.il , ƒ. 
bowl to drink out; »cl»a»l van 
ecQ fi , r^iif-jAtf// ƒ rcIi.«.iKmcI« , 
m. Jiih with a hard .s/ic//, 
as Ijbsters , crabs <ind the 
like tcstiir.iow! creaturas. 
Siii,iani\clifi^ , adj. bashful, sha- 

mefaced. 
Srliiiamrood , adj. bluihine^. 
Schaamte, ƒ j7ia.'.itf,i Aa.7iff-/ucc'i- 

nea-o. 
Schaamteloos , adj. impudent , 

ahaiTir^less, 
Schiamti'.fioshpiJ , ƒ. impudence , 

sh jrne/ess ^ i^s '. 

Schaap , n, sheef} ; eene kudde 

schapen , a stock of scheep ; 

schapenkcntfls.m. shcep'sdant^; 

(clispenlcèr , n. shxrps leathar ; 

icIi-i;>PinvoI , f. sheepi-wool ; 

•chapfnhont , rn. Joint of mut- 

ton ; «chapfnvlfcsch , n, rnut- 

ion; schaapherd-r, m, shepherd; 

•cliaaphfrderiu , f. shnpherders; 

•«■.haapskooi , ƒ. sheep-foli ; 

fchaprnvachl , f. sheeps-Jieece. 

Scli.i^r ,ƒ. apair ofshfers, a pair 

of tcissars ; ichaariii een mes, 

nolch in a knif-. 

Schaar, menigte,/, troop. 

Schaar* , adv. scarce , unf'requent, 

uncommon , scarceJj) . 
Sclitarschlicid, ƒ. scarcaness^scar- 

city. 
SchantsoD , ƒ. skates ; schaatsen 

rijilen , i'. to skate, 
Scha»t«on»i)drr, m. skote-sUder, 
Srhal»-! ,./• joint itool. 
Srhnhrak , ƒ. horse- cloth, 
Scliarlit , ƒ. </»////. 
Schade , ƒ. damaifê , toss , hurt , 
detriment ; itliade l\jdca , to 
ê''ff' r a loss. 
Schadeloos , ai^j. as : irmand scha 
drloos strllrn , to indemnifj , 
indemfiizr i>nf. 
Srhadrlijk ,ati). hiirt^ul. 
Si'h.iilrl^kheid , ƒ. hiirt^ulntst, 
Srh.idrn , V. to pre/ndice. 

Scbadnw , f. thaüow , ahadt ; de SCJI. 311 schaduw vau eenen booni , t\e 
shadeofa tree,- schaduwachlir, 
aij sh idy ; schaduwacUtigliCid , 
f. shidimss. 
vSchadiweu , v. to .ifKidoiv. 
Schair<;a , opdi<>ch«"ii , f', to dish 
up , i'tctuili; icUafFi-n , et*-.» , 
to eat ; hij kau Iu>lig «cUalUu , 
he cin eat h-'aril) , 
Sili-ïlTeii , verschaluu, v. to procii- 
re ; geld scliatlV.u , to procure 
money ; hij xal raad schalFen « 
hs wiHfind out mea-i.s i ik heb 
raetliuar Di>H l«8chitT<'n, I have 
nothin'^ to do With h<ir , / 
won t i/iiddle with har. 
Scliaflijd , m. catin^ tima. 
Scliagchcraar , in. overreaching 

ftilloiv , cheatint^ felluti.-. 
Scha(;rhf ren , v, to overraach , Qr 

to rheat. 
Sriiakel . m. link of a r.hain ; 
de schakels van een net, thm 
ma^hns of a net. 
Schakelen , v. to link ; aaneen- 
schakelen , to link tut^et her. 
Schakelinjj, f. Zinking; aancen- 

jchakcUiijf , linking together. 
Schaken , v. to ida_\ at chets / 
schaken , ontjchakcn , met ge- 
weld ontvoeren en verkrachten, 
V. to ravish , to conimit a rapé. 
Paris schaakte Ilelena, Pari* 
ravished lleUna. 
Schaker , m. ravuher- 
Schakeren , v. to varitgate , to di- 
ffest various co'ours m a h^nd- 
some manntr. 
Schaking , ƒ. rai'ishing. 
ScIialeL ijler , 771. beet Ie. 
Sclialie , ƒ. state ; sohaliedak , tla- 

ted ruuf. 
Sclialk , m. crafty fellow. 
Si halniei ,./". baiipipe. 
Srliamel , arm, adj. poor ; f ene 
schamele vionw, apoor womar. 
Schamellieid , f. scl>a*iulid , n. th« 

priif\ parts. 
Schamen. »-. /o be afhamed;uiii*ax 

uu at ,f} , if- -itna upon it. 
ScLanipcu , *: tu ilip (Uidt, a!2 SCH. 

Schamper, schimpig, aój, scornful, 
abusjve , disdainyul; schampere 
bejegening: , abusife carrtage. 

Schamperheid ,yi disdain. 

Schamperlij k , adv. scornfull^ , 
disdainfuUy, 

Schampschot , schampscheut , n. 
dry test. \ 

Schandaal , n. scandal , reproach. 

Schande , ƒ. shame , dis^race , -ig-\ 
nomwy , infawy , reproach ; 
erhande behalen , to come to 
shame. 

Schandelijk , adj. and adv. sha- 
me f ui. 

Schandelijkheid , ƒ. sTiaTnefulnes.f, 

Schandvlek , ƒ. infamy., reproach, 
brand. 

Schandvlekken , v. to defamr. 

Schans", f, fort , earthen waLL 

Schan'gia ver , m. jnoneer. 

Schanskorf, m. t^abion. 

Schanslooper , m. ridinf^ coaf. 

Schappeli.ik , adJ. and adu. passa- 
ble , indijjtrent. 

Schar , f. flat sort of Jish like a 
pi a ie e. 

Scharen , v. to draw up. 

Scliarlakeii , n. scarlet. 

Scharnier , n, turninu- joint Jiinge. 

Scharrelen , p. to no straddlin^. 

Sichat , m. treasure i schatten ver- 
gaderen , to lay up treasures , to 
board up ricftes ; schatbewaar- 
der , tti. treasurer ; schatbaar, 
adj. valuahley tributary;schui- 
Jtaiaer , J'. treasury ; sciiaikist , 
ƒ. exchtquer ) schatrijk, ex- 
ceedipg rich. 

Schateren , V. to resound , to rin^; 
van het lagchcn schateren , io 
laujih aloud. 

Schatten, waarderen, p.toprize, 
value , rat e , esteini ; goederen 
schatten , to prize , or rate 
gcods ; schatten , op sdjalting 
Stellen , to tax , ra/e. 

Schatting , waardering ,f.prizipg, 
raliri/r ■ schatliug, ƒ. tcxir^K ; 
srluitlrngpeid , n. contrilution. 

ScLaveu , «'. to plane. SCH. 

Schavelingen, krullen , ƒ, shavings 
of ivood. 

Sclia verhaling , ƒ. reprisal ; brie- 
ven van schaveihaling , Itittres 
of reprisal. 

Schavot , 77. scojfold, 

Schavotteren, v, to punish on a 
scaffuld. 

Schavuit, VI. ro^ue f varlet, 

Scliedel , m. hairy scalp. 

Scheede , f. sheath. 

Schetf , adj.wry^ aiury, croolc^ ^ 
sloping , nat right ; schtefbeeu, 
m. crouk-ltgged fellow. 

Scheefheid , scheefte , f. wryness , 
crookedness. 

Scheel , adj. (quinf-eyed ; scheel 
zien , to look aqumt ; scheel 
oog , one that is tquint-cytd, 

Sclieerj , f, ihin y icheenLeen , n. 
shin-bone. 

Sclierp , as: te scheep, adv, 
aboard,cnsl.i{- board; tesciieep 
gaan , to takt ihip , to embork, 

Scheeps , adj. btlvnging to a ship^ 
rtai-'al j Éclieepsbelioff'te, ƒ ship~ 
prov.iion ; stheephboow , m. 
ship building ,• tclitcpsgevecht , 
n. iea-f.ght i schecpsDiagt , y. 
ncival Jorces ; scheepstimnier- 
rrïan , m. ship'i-carpcnter f 
scheepsiiDiniciwe;! , f. doek for 
building ships ; sciiecpsioerns-» 
tingjj'. equipage for ships , 
jieet ; sclieepsxloot , f. naval 
Jiett ; scheepvaart , ƒ. napigü- 
tiun. 

Scheel bekken , n, barber's bason. 

Schecrut'r , tii, sheaver ; baaïd~ 
scheerder , ba'ber. 

Schetrliiig , y. Iltmlock, 

Scheermes , n, razor. 

Scheet , m.fart. 

Scheidbaar , adj. separahle , divi- 
sible. 

Scheidbrief , m.bill ofdivorce. 

Scheidtii , V. to separate , fr~ 
ver, divide, disti' guish^ de- 
j'Urt ; vaneen scliciden , t o part 
u^'under, 

StUcidrug, /. sipüfaiioTi, parti~ SCH. 

iton ; PcliHcIipi'lingr , dliforca. 

Iieiitsni.111 , tn. wnjtire. 
- Ii-i(lsmuar , m. partition-wall. 
^>r!»eikunst , f, chyniist y. 
S,|„l. ƒ lUtls bell; iafelsclul , 

t.ible-bell. 
Schel , aif. .ihri]]^ sonorous ;etnt 

scijellc stem , a shrill Voicir. 
Sclielilen , e. to srol'l, rail, r<:vlle ; 

op iemand sclu-Iileii , to rail at 

ons ; kwIjtïclielJcu , to acquit , 

riischarii'r. 
Scheldnaam , m, repronrhful n:i- 

me%nick-nanie ; scheMwoorcien, 

n. abasiva larif^uage , foul 

v'ords, 
Sclielen , verjc'ielen , v. to dijjer ; 

liet sriicelt veel , /'/ dijfiirx rtiuchi 

fcct aclieelt mij r)iet , il does not 

concern me; sc'ieleo , to ail , 

want ; wat acLeelt haar ? what 

ails hir ? 
Schellen , bollen,!', toring. topul! 

th€ heli. 
ScheHirjf; ^f.s/iil/in:^, 
Scliflni , m. rof^ite , vzUain. 
Sdielm.iclitij,' , a ƒ/. lijk , adv, vil- 

lairtously ,rof^u:shfj . 
Sch^Inierij ,ƒ. rot^ui-r\, 
Roli*lmjcli , a/Ij. villainous. 
Schelmstuk , n. villainous deed , 

hrinous crime. 
Sclielp , ƒ. shtll ; srlipTpichtij; , 

adj. schi^Vy : schtlpvisch , m. 

shel-Jish. 
Sch^lvisch , m. haddclc. 
Schempravond , n, tivUlight , to~ 

wards evcninf^. 
Schemeren , t'. to f^row dim , to 

daizle , to be daixlrd ; h< l doet 

mijn pe/.ipt irhomen n , it dimt 

my si^ht , it üaizles me ; niijue 

oof^en tehcmcieii , m^ ejyts ^fron' 

dim. 
Sclicmerinp, ƒ. daizlinfi;. 
Si liemrrlichi , n. dim light , or 

falst light. 
Srhendhiok, m. viruhnt alande- 

rrr. 
SclicudJjmJ , ƒ. tnormous viola- 

tion , afrocious deed. SCH. 213 9'ïhenddicht , n.lampoon, 

Scliendea , u. to violate , firiut'tf 
defila , spoil ; de wetten schen- 
den , to violate th,j lau/j ; ccne 
maagd scliendeii , to dastroy , to 
di-JloiU'jr a viri^in ; vrouwen 
schenden , to conmit a rapé f 
een biek schenden , to spoil a 
book ; «cheudeu , laslerea , to 
revile. 

Schender , rn. violator ; vronn-eo- 
schender , rwisher of w jrnen. 

Schending, schendeiij, ƒ. violl- 
tion; straatscheiiilei'ij , tha oj- 
s iiiltin^ ofpeuplgin the i t reets, 

Schendsrhrift , n. libtl. 

Schcnkhl ld , n. waiter. 

Schenk bord , n. solfer. 

Schenkel , m. shinl. 

Schenken , v, to Jill a glau , or 
Clip , to pour ; schenken , be» 
schenken , to :iive , to pr-isent f 
ieninnd iel» schenken , to p/ö- 
sant one with aom^ithin^. 

Schenker, m, cap-biarer , one 
Ihat waits at tuble ; schenker , 
m.. donor, 

Si'hennis , ƒ. viola/ion , rapé. 

St hep , m, SI 00 n f ui , lailrfuï. 

Scliepcl , n. bushei. 

Schepen , m.. ma^ixlrafe , some^ 
wfi it like an aldurman y sche- 
penshank, ƒ, bench of aider- 
mtn. 

Si liepen , u. to ship , embarh. 

Scbepnet,/;. nt t with ahandïf. 

Scheppen , «'. t o draw with apail , 
or to take out w'th a bowl, 
scoop, l idle , or .spoon ; water 
uit etnen jut «chepjMii . to drüu» 
water uut ofa ffc;7/;Iuc!it schep- 
pen , to takeair; mofd «chep- 
peu , to pluck up one's courant, 
ti> take ccuraifü ; h(iop schep- 
pen , to concei^c hopes ; schep- 
pi n .voortbrengen , to create, 

Sclieppcr, m. creatur ; (ïuiiUde 
schepper van nlh» , God ia tht 
crtator of all thm^s. 

Schepping,/'. cre>.itioiu 

Sc]icp!>el , r. creature. ST4 SCM. Schepter , f. sreptre. 
Scheren, </. at, den pek mPt Iemand 
scheren , to make a fooi ojonn , 
to fooi one , to j^er , to jest ; 
scheert ^ij den gek met mij ? do 
you male a fooi of me ! 
S.^hcrea , f. to shear , to shave ; 
schapen scli.-ren,/o shear skeep; 
baardscheren , to shave. 
Sclicrf , ƒ. shsard. 
Schering , ketting der wevers , f. 

warp, 
SciieTm,fsoreeTi,fence,umbreUa, 
de scliermen op het tooneel , th'' 
scones upon the .< tage ; vuar- 
sclierm , f re screen. 
Schermdegen , m. foil; scherm- 
knnst, ƒ. art of fcncin^ ; 
schermraeester , to. fencirig- 
master ; scliermschool , n, fen- 
cing school. 
Schermen , v. tofence. 
Schermer , m.fencer. 
Scherminkel , m,. scrag. 
Schermschrift , n, apology. 
Schermntselen , v. to skirmish. 
Scliermulselini? , ƒ, skirmishirg. 
Schei p, adj.skarp , acute ^strong, 
smart , severe^ ri'gorous, strict; 
scherp rcgt, severe exscution ; 
scherp toehooren , to Uiten 
na^roifh ; scherp bij den wind 
zeilen , to j!0 cJose by the wind; 
met scherp schieten , to shoot 
ivithbulhts ; fclierpregtir , m. 
exfcutiontr^ haiigniar.j scherp- 
snijdend, odj. sharp in cutting; 
een scherpsnijdend mes, a sharp 
Jcnife; scherpziende, adj. sharp- 
tighted ƒ scherpzinnig , adj. lijk, 
adv. smart , stibile , ingcnious, 
«che)]>7.innighcid , ƒ. acuteness , 
subtilify , wittiness. 
Scherpelijk , adj. sharpJy , rigo- 

Tously , itric/'y. 
Scherpen , scherp maken , i'. to 
sharptn , to whet ; zijn gflien- 
gen scherpen , iho whet one's 
recoUection. 
Scherpheid , f. sharpness , smart- 
ness , strictness. scu, 

ScLerple , f, e-lge , sharpnes<i, 
S herts , f jist , irony ; scherts- 
ïcde , irony , ironical speech ; 
«chertsenderwijze , adi>, ironi~ 

cally. 
Scliertscn , boerten , kortswijlen , 

V. tojcsf. 
Scherven , potscherven , f. pot- 

shoard'!. 
Schels , ƒ. draughf , scheme , mo- 

del , sketch. 
Schetsen , v. to male the first 

draught , te delineate. 
Scheur , ƒ, rent , slif. 
Scheorbnik , n. scurvy, 
Sclieurbuikachtig , adj. scorbutic. 
Scheuren , **. to tear, rent, 
Schenring , f. tearing ; scheuring , 

verdeeldheid , rent , rupture , 

division. 
Schenrpapier , n. waste paper. 
Scheut, schoot, m.shot; binnpn 

schcats , within the reach of 

shot ; schimpschent , scoffing 
jest ; scheut , spruit , ƒ. button. 
Scheutig , mild , adj. liberal. 
Schicht , TO. dart. 
Schichtig , adj, skittish. 
Schielijk , cdu. sudden , suddenly; 

een schielijke dood , a sudden 

death, 
Schielijkheid ,f.suddcnness. 
Schieman , m, boat-sirains mate. 
Scliier , adv. almost ; schicrdood , 

olmost dead. 
Scliieten , v. to shoot , dart ; met 

eenen booi^ scliieten , to shoot 

with a bou/ , withan arrow ; 

met een snaphaan schieten , io 

shoot off a gun. 
Schieter , schutter, m. shoot er. 
Schietgaten , 77. holes in a wall to 

shoot through; «chielgeweer, n. 

f re-arms ; schietspoel , f. a 

v-eaver^ s shuttle. 
Schiften , v. to óivide ,parf , dis- 

cern , distirgnish ; schiftfn , 

nis melk, io turn as milk ; 

schiften , als zijde , tofroy . 
Schifting , ƒ. separation , discus^ 

sion. SCH. 

Scfiijf , ƒ. round slica ; de rchij- 
veii van fcofti Katrol , /A« trnc- 
H:fSofa i>ul[) ,!n-,lujf,wcrp«r liijf, 
t/uvil ; appelcu aan srliijvcu snij- 
den , tn cut apples tnto slicca ; 
eenck.tlfucliijf , afilLit ofveal; 
kniescliijf, knec-pun. 

Scliijn I fn. ahine , appearancn. 

.Scliiji)l).-i3r , adj. tilcely , a^ pirent. 

iicli^nija.irhi'id ,ƒ. /ii.jn^ss, appa- 
rentness , prvfiabilily. 

ScliijudeogJ , f. h\pocri.iy. 

Schijnen, i'. to sfi.'n; scbüneo , 
lijkeu , to appeur , seem ; liei 
Scliijul zoo , it appears so , it 
seetnsto be .10 ; htt «chijnl mij 
cene redelijke tank , it appears 
to me a roasonable ihint;. 

Scliijrilicilij,' , ailj. h^pocritical. 

SuliijnlieiÜKo , nt. /i^ypocrittr. 

Scliijoiicili^licid ,/, hypocrisy. 

Scliijnrcde , ƒ, pntence, prttend- 
ed amument. 

Schijnsel, n. splendour. 

Schijten , V. to sitiie, 

bcliijler , in. shiter. 

Schijven, ./". Cgeld) , money ; hij 
Leelt tnhijvea , he ia amornjrid 
man. 

Schik, m. order; alles is oj. zijn' 
Cchik , all is in urdgr i in zijii' 
«thik , m order i uit zyn' schik , 
out ofirame. 

Schikkdijk , adj. orderl) , good- 
natured. 

Schikkelijklii id, /.^oodftcAaviour. 

Schikken , v. to order, di;poxe , 
rrgulate ,ftt. 

Schikking, f. dijfosi/:^, order- 
ing, destin^. 

Schil , ƒ. sheil. 

Schild , n. ihirid,bui'U«r ; «child , 
waprnscliild , scutcheon , coat 
of arm». 

Schildi-rachtifjr . <^j- pretly , beau- 
tiful , har>divi::r. 

Schdder, m. pointer, picture , 
drawer i fijatciMidrr , Imner f 
Klnd^rhilder , coarsc-painter, 

Schililer»-n , f. to patnt , tu limn. 

Schildtrkunit , ƒ. art oj puinting. SCH. 215 Sr.hilderif , f. picture , painting, 

Srhiiilknnap , m. es'/uire. 

Schildpad , ƒ. tvrtoi.ie ; eeae zee- 
• cliddp.td , a turtln. 

Schildwacht , m. senlinel , sentry. 

Sihilfcr, ƒ. scala ; achilfertop het 
iioofd , scales O'i the /lead. 

Schilleren , v. to scale ojf; de vcrw 
schilfeit af, tfi9 paint peeLsoJf, 

Schilferig , adv. scaly. 

Schillen , v. to sArilfpare , pael. 

Schim, m. shadow, i^fiost or sjn- 
rit ; -cijn schim verscheen , his 
^host appeared, 

Schimniel , heschimmeldheid , ƒ, 
that which is mouldy ; «cliiin- 
mcl , vaal paard , K'''')' horse- 

Schimoiclaclitif; , schimmelig , adv. 
mou!iiy, mw^^tsfi. 

Si-iiimmelen, t». toifrow mouldy. 

Scliimp , m. taunt, reproac/i , aj"- 
front i schimpdiciil , m. aa- 
tyr, xafyrical poem ; srhimp- 
dicIiUr, m, satyrist ; schimp— 
schent , /. scojjint^-jf'st; schimp- 
schrift , f. 3at\rical-writing f 
«chimpvofjel , m. scojfine; fel- 
lotif ; schimpwoord , n, scoffi/ig 
word ; schimpzucht ,f, scojfinff 
humour. 

Sclimipcn , V. to sccjf, to re- 
prcich. 

ScXwmyc^ ,m. scoj^f.r, taunler. 

Scliinipijf , adj. stoffim; , jokinff, 

SchimpiiJt; , ƒ. scojfiri)!; , taunting. 

Scliuiiprede , ƒ. salirical spefch. 

Schinkel, f. shank , shm-bone ; 
kalfsschinkel , m. Inucllc of 
veal. 
vSchip , n. pi. »rhrpen , ship, vesstl; 
koopvaarilii<ichip ,ti. merchant- 
man ; oorlogschip, man nf war; 
de voorsteven van een *< hip, tAa 
prow of a ship; de «cht>r»l«-- 
vi-n van cin tt hip , ihc /•ci'.>V 
schiplioom, m. boat-man' s polr; 
«chiplirrak , f, schipuTeck i 
schiphrcuk lijden , to ba ship- 
wrecked ; ichipilirdcn , ti herp*- 
volk , n. mariiiera , seamen. 

Schipbiuj,/. bndgcofioatt. nxtS SC^T. Schipper , m. ship-master, 6arge- 
man. 

Scïiippoiil , n. three hundred 
pound iifeii^ht. 

Schittereu , v. to skine ^ glitter , 
dazzle ; schitterende stralen, 
dazzUni^-ray >\ 

Schitterin<^ , f. shinin^^^Utterins, 

Schob , scinb , f. saaie ; viocli- 
scluibben ^fish scales. 

Schobbejak , schobbeit , m. rascal 
var let. 

Schoeijen , f. f o put on shoes ; 
schoeijeu , met hout behoorden , 
to line with wood. 

Sfhoen , ƒ, shos ; een panr schoe- 
nen , a pair of shoes ; dans- 
■schoeuen , pumps ; sclioenlap- 
per , ra. cobler ; schoenmaker, 
m, shoernaker ; schoeurieoa , ƒ. 
shoe-latchtt. 

SchofFeerder , m. raviiJier, 

ScboRel , schop , f. shovfl. 

S^hoH'elen , voortschuiven , V. to 
shovel. 

SchoFFrren .v, to ravish , to d'Jio- 
wer. 

Schoffering: ,yi r^tfishménf , rapé. 

Schoft , het vierde deel van eeoen 
dag , n. the fourth part of a 
day ; hij werkt vij f schoft daags , 
he worLsfif/een /lours a day ; 
een sclioft werks , a quarter of 
ndays work ; schoft («chonder 
Tan een paard"), m. shoulder of 
a horse; schoftiijd,77i./a6o«r^r'* 
lunchion ^/wey schoft, m.scoun- 
drell , jackanapos. 

Schok , stoot , m. bounce , shock. 

Scliokken , botsen , v. to shock , to 
bouiice. 

Schol , ƒ. plaice. 

Scholen , tezanienscliolen , v. to 
fockto^i.'ther. 

Scholier, m. scholar, schnolhoy. 

Schommel , srhongel , m. swinf!^. 

Schommelen, v./o shake; to swinff. 

Schonk , ])een , n. hone. 

Schoof, f. sheaf ; tot schoven 
binden , to bind up in sheaves. 

ScLooijen , v. to go a btgging. SCH. 

Schooijer , m. beggar. 

School , f. school ; kostschool , 
boarding-srhool ; hoopje scïiool, 
unifersity , acadeiy ; sclioli'^r, 
m. .vrhoïar, schoolhoy ; school- 
nukker, m. school- fi-H'in; ; 
sclioolmeest^r , m. school 'nis- 
ter ; «chooltaeesteiachtjg' , wij. 
pedantic ; scboolvos , m. ps— 
dint. 

Sclioolsch , adj schol jstick. 

Schoon , adj. clean , handsnm.9 , 
pure , beautiful , fine ; schooa 
water , cl-;an water ; een schooa 
hemd, a cleanshirf; eene schoo- 
ne vrouw, a fair or heantiful 
ifotnan ; schoon weder , fair or 
fine weather ; sclioone woor- 
den ^fair words. 

Schoon , alhoKwel , conj. thovgh f 
schoon bij het zegt , thou^h hs 
says it ; schoon geno:uen , sup- 
pose , grant it to be so. 

Schoon]ieid^ f. cleanness, f airness f 
fineness f beauty'; schoonaii- 
ken , f. to cleanse. 

Schoonschijnend , adj, spacious ^ 
haifirig a fair show , plau- 
sible , fair-looking. 

Schoonte , ƒ. beauty , faimess. 

Sclioouvader, m. fathsr in lawf 
schoonbrocder , m. brother in 
law; schoondocliter, ƒ. daue^hter 
in law ; schoonmoeder , ƒ. mo- 
ther ia law ; schoouzusier , f, 
sister in law. 

Schoor, stnt , m.prop, s1ay\shoTe. 

Srlioorsleen , ni. chimney /schoor- 
steenpijp, f. funnel of a 
chimnt-y ; schoorsteen veger, 
m. chimney sweeper. 

Schoorvoeten , v, as : sclioorvoe- 
tendc iets doen , to be hack- 
ward, to use f^reat precantion , 
to b:: loth in doin^ a thing. 

Schoot , m. lop , bosom ; voor- 
Sf lioot , apron ; in den schoot 
der kerk, in th« bosom of tha 
chitrch ; Abraham» schoot , 
j-lbraham's bosom ; schoot, /A« 
sheets ; de schoot vau het groo- scu. 

te zeil, ths main sheets; den 
idioot vieren , to veer the 
theets ; sclioot , (clicat , shot. 

Schootsvel , 71. l^athern aj-ron. 

Schoolvrij , adj. invnlnerable. 

Sihoyerzeil , n. main-sail. 

Scaop , ƒ. scoop , spade , shoi'el ; 
ichop, «clioptouw, , ?«'/.'?/{" ƒ schop, 
ecu stoot met den voet , kick ; 
een schop voor het pat geven , 
to nive a kick in the breech. 

Schoppen , v. to kick , spurn ; 
wegschoppen, v. to kick away i 
iemand van de trnppen schoppen , 
to kick one dotvn stairs. 

Schor, adj. hoarse , hart; een 
schor geluid , a harsh sound. 

Schoren , stntten , v. to prop , to 
shore up. 

Schorheid, y.hoarsene f s,harshnes. 

Schorpiopn , m. scorpion. 

Schors , ƒ. bark. 

Schorsen, ophoaden , v. to sut- 
pend , delti^ ; iemand in zijij 
•nibt S( horsen , to suspend one 
from his ojfice. 

Schorsing , f. iuipension , dela^ , 
cessation ; wapenschorsiug , 
trure. 

Sdiort , f. apron ; schorleldoek , 
m. Jinnrn apron. 

Th: horten, haperen, f. to ail ,want; 
wat Schort iiaar ? whaf ails her? 
\vat S( liort er aan ? what is the 
matter? 

Scliot , n. wainscot , parlition ; 
ichot , varkenskot, n, hogs-st^. 

Schotel , m. dish. 

Srhotsch , adj. sorry , base. 

Schotschrift , n- libel , lampoon. 

Schondcr , m. shuulder ,• schouder- 
blad , ƒ/. shoulder-blade ; het 
geweer op schouder , thoulder 
y our musket. 

S< hondcrniantel , m. cloak. 

Schont, m. baif/'f, sheriff; icbont 
bij D3iht,m. rcar-admirai. 

Sehoo>v , pont , f. ferr> buat , 
ponton ; schonw , toezigt , in- 
spectiort. 

ScLeuwbcxg, m. thaatre , play- SCII. -17 house. 
SchoavrcD , «'. totake inspcction , 

to surffy , to in.ipfct ; fu a'^oid. 
Schoavvplaats , f. amphitheatre ; 

schouwspel , n. publiek show , 

speet acle , staj^e-play ; schoaw- 

speler, m. staije - playtr ; 

schouwtooneel , n. sta^^e. 
Schraag, f. stancht on t rest le^star, 

support. 
Schraal , adj. tUnier, han , thin ; 

schraal bier , small beer ; crne 

scliraie keuken , apoor kitcheii; 

ecue schrale lucht , a dry and 

sharp air. 
Schraalheid , ƒ. thinness , dry ness. 
Schraalte ,J'. scarcify , want. 
Schraaltjcs , adf. slenderly , tcan- 

ti/y. 
Schraap, m. scratch ,also repri~ 

mand, 
Scliraapsel , n. scrapin^f. 
Scliraapz'icht , ƒ. couetousness. 
ScliraapzacLlij» , ac/c. covetous. 
Schrabben, r. to scratch. 
Schragen , f. tostay , support. 
Schrammen , v. to scratch witha 

pm ur na il. 
Schrander , adj. lijk , adf. witly , 

in^rnious. 
Schranderheid , ƒ. wit. 
Schransen , v. lo eat tof^erly. 
Sdiranser , m. ^reedy f teder. 
Schrap , schrab , ƒ. scratch. 
Schrap , gereed , adv. in a ready 

posturn ; schrap staan , to stand 

in a read\ posture. 
Schrapen, v. to s c rapé ; tchrt-ptu 

en rapen , to prOf^for richet. 
Schraper, m. scrapr-r. 
Schrappen , v. to scratch. 
Schrede, f. stride , geometriaal 

stride. 
Schreef, ƒ. lufr ,strole ; dat gaat 

buiten de schreef, that passes 

the boundr , or is exorbitant ; 

schreef ,ƒ.*/<ƒ , chtnk , cUJt. 
Srhrcenw , m. shriek , cr\ . 
Schreeuwen ^v. to cry , bat*l, 
Schreenwcr, m. crytr ^ noity 

Jellow. siS SCH. SCH. Schrecü'wing^f.crj'ins tbawling, Scljrobbea , f , to scrub. vQciferatlon. 

Schreijeu , f. tocry', weep. 

Schrift, n. w ritting ^ writ ; het 
achrift, the scripture ; sch'ift 
geleerde , m. scribe , one that 
is well versed in scripture ; 
sdiriftgeleerdhi?id,yi experience 
in the sripture ; schriftmatig , 
adj, scriptural. 

Schriftelijk , adj. by writing. 

Schriftuur , f. scripture. 

Schriftnarlijk , aij. scriptural. 

Schrijden ,f. to strad'ile, 

Schrijdelitigs , adi^, a stradile, 

Schrijdiaff , ƒ. straddlinu;. 

Schrijfboek, n. writing-book , 
schrijfkamer ,ƒ. sfudy , coun- 
ting-house ; schrijfoieester , m. 
ivriling marter s schrij fpapier , 
n. writing-paper. 

Schrij aen , v. to mar, to hunt , to 
harm. , to iiijure. 

Schrij awerker , m. joiner, 

Schrij veil , v. to write. 

Schrijver, m. writer , clerck ; 
boekschrijver, author ; sclirij- 
ver op een schip , purser ; eea 
beambt schrijver, a notary , 
scrivener. 

Silivik , 771. frighty fear , horror, 
terro' ; met schrik bevaugea , 
seized-with tarror. 

Schrikaclitig , adj f e ar f ui. 

Schrikdier , n, monster. 

Schrikkeljaar , n. leap-year. 

Schrikkelijk , adj. and ady. dread- 
ful , terrible. 

Schrikkelijkheid , f. dreadfaJness. 

Schrikken , eeneii sclirik hebben , v. 
to dread , to befrightened,to 
be seized with terror ; voor 
iemand sclirikkcti , to dread 
one f sclirikkcn , verschrikken, 
to startle. , 

S« hrikkig:,a(i/.sI///wA; ten «cbrik- 

kig paard , a slittish horse. 
Schrikkifjheid , ƒ. skittishness, 
Sr hril , adj. frightened, mttonish- 
ed; een schril gezift, anastt^ 
niahed countenancj. Schrobber , m scroundel ; schrob- 
net , n. druffhnet. 

Scrobberinsr , ƒ. reprinand. 

Schroef, ƒ, screu/ , vise ; de 
moer van eene schroef, ^he 
vise-chops, 

Schroeijea , u. to scorch. 

Schroeven , V. to screw. 

Schrok , 771. covetous felloWt 

Schrokkig , adj. covetous, 

Schrollen , <'. to growl, grumhte f 
hij scbrolde op hare kleediug , 
he grudged her apparel. 

Schronipelig, adj. f uil ofufrinkles. 

Schroom, m. fear, dread; uit 
&c\\rooax, f rom fear f schroom'' 
nchtig , adj. f earf al , timorous^ 
scrupulo'is i schromelijk, adj. 
dreadful ; scbromeloos , aaj. 
fearless ; scliromeloosheid , f. 
fearlessness. 

Schroomhartig , adj.fainthearttd. 

Schroot , n. case-shot. 

Schromen , v. to be af raid , to 
fear ; schromen , z^yarigheid 
maken , to stick at. 

Schub , f. scale ; visch schubben , 
scales offish. 

Schudden, v. to shake, totter ^ 
toss , wag i het hoofd scbuddeu , 
to shake O'ie's head. 

Schudding ,ƒ. tot tering, shaking. 

Scliuif.y^ drawer. 

Schuifelen , v. to hiss. 

Sclmijer , 771. brush. 

Si huiieren , v. to brush. 

Schuilen,!', to shelter, lay hid , 
to sculk , lurk ; voor den regen 
schuilen , to shelter ona's self 
for the rain. 

Srhuillioek , 777. lurkiig-hole. 

Schuilplaats , ƒ. re/uge. 

Schuim , n. scum ,foam , froth f 
liet schuim van een paard , of 
dol menscb , thefoam of a hor- 
se , or mad man ; het schuim 
van bier, the froth of beer ; 
het schuim «les volks , the dregt 
of the pr-ople. 

(Schaimachtig , adj. froth^. SCfl. 

Schuimbekken , v. tofoa<n at tha 
mouth. 

Sr.'iniin''n , ♦», to foini , froth. 

Siliuimer , m. scunnsr ; ^eeschni- 
nirr , piriitg. 

Si:liain , «cliairHch , ad/, and adf. 
slopiiff, «"•ƒ, obli/rte , not 
sfrait; die draad loopt ichuin , 
tha f thraad dois not run 
straight, 

Schnin» , adv. a^lopa , ohliquefy' ; 
(chaiiis afloopea ,■ to slopt. 

ficUaintc , f. ii'ryness , ohliqttity. 

Srlmit , ƒ. bont ; trekschuit , draiv- 
boi.it ƒ schnitevncrJer , m. boat- 
min , uutermari, 

SchaivfQ , V. to shove, 

Srhald , ƒ. dabt ; schalJ maken, 
ia s( Inlilen vervallen , to run 
into dubt; «chald , f. fa-ilt , 
mistake ; wien» «rhuld is het? 
iiifiose fault is it ? schold , mi» 
daad , f. ^uilt , crimt ; verfecf 
om on/c schalden , forg^ive us 
our trexpasses ; sclmldhekente 
öU , f. con/nssion of ona's 
fa'ilti : scimïdbock , n. ledeer ; 
ichaldijoeting , f. atotern«nt ; 
ichuicüirief, m. boid ; sciinld- 
eisthcr , m. creditor ; scholdc- 
iia»r , m. debtor, 

Sclialdi^, adj. oicini^ , indebted ; 
scliiildi?, verpligt , bound , 
obli^'^d ; schuldig , misdadig , 
culpable. 

Schulp , ƒ. shffU. 

Scliuren , v. to scowr^ to ruh. 

Sclruriiip , ƒ. scoii-rintf. 

Schurft , adj. itch\ , scabby,scub- 
vy ; een schurft schaap , a scab- 
by sheep. 

Schurft , n. and f. itch . manga. 

Schurflheid ,./'. scabbiness. 

Schurk , m. vitlain , ro^ue. 

Sclinrken , wrijven , u. to aAruff. 

Schnt . ƒ. fencg ; «chotdeuren , 
ƒ. the doors of a sluice , flood- 
gates ; sclmtpoort ^f. vorthoU ; 
schntü.vaarte , n. artilltry. 

Sihutiil , n. fenct. 

Scliatshrcr , m. protector. SLA. 219 Schatten , v. toston, hinii',l:aep 
uut , preftnt ; dit scliut ik , I'll 
prefent it , lil put a stop to it. 

Scliaitcr , m. rnuskgtte<ir, shouter; 
boogschutter, archir. 

Schutterij ,ƒ. train-band?. 

Schuttini^ , heiuiug , f, partition 
of boards. 

Schaar , ƒ. b irn. 

Schuurlap , ƒ. scoufrinJ^-clout, 

Schuw , adj. shy , skittish. 

Schuwen, mijden, v. to ahun , 
eschew , ai^oid. 

Sedert , prep. since, 

Ss^rijn , n. sha^reen. 

Sein , m. sij^nal. 

Sek , ƒ. sark , (a sort oft^ina.) 

Selderij , ƒ. calery . 

Scnebladcren , n. sene-leaves, 

Seringa , f. liluc ; seriiigaboom , 
m. lilac tree. 

Serjant , m. sergeant. 

Serpent , n. serptnt. 

Servet , n. napkin. 

Sidileren , ♦'. to shudder. 

Sieraad , n. ornarnent , attire. 

Sierlijk , adj. beautiful. 

Signet , n. seal. 

Sikkel , m. (Joodiche mant^ shekel. 

Sim , aap , m. ape. 

Simpel , aij. sirnple , silly , nol 
wise. 

Sinds, sedert , prep. since. 

Sintels , (uitgebrand koolgtuisj f, 
plur. einders. 

Siroop , f. sirrup. 

Sjouwen , v. to carrjr. 

Sjouwer , m. porter. 

Slaaf, m. slive. 

Sl.ufsch , adj. slavith. 

Slaags , adu. enf^aj^ad ; de vloten 
ïiju ila;ig8 , thefiaets ara eng- 
o^ed. 

Slaan , e. to beat , strike , knock f 
eencn os slaan , to slaui^hter an 
ox ; iemand neer slaan , f o knoet 
one don'n ; de klok slaat, tho 
clock strikes. 

Slaap , m. sleep; diepe slaip, sound 
sleep ; sl.iaplH'l , ƒ. poppy; slaap- 
drank , m. laudanum , u potion 
K a 220 SLA. 

io cause sleep ; slaapdronken , 
adj.drot^iy; slaapkamer,/, bgd- 
chamber , slaapkoorts , ƒ. /,.'- 
t7iart:\ ; slaaplaken, n. sheet j 
slaapziek , adj. t^ipen to sleep ; 
hiaperig , adj. sleepy. 

Slab,/, bib. 

<>!abbakkcn , verslappen , v. to 
slacken ; de nering slabbakt , 
the trade decaj ?. 

Slabben , slabberen , f. to slabber. 

Slachten ,f. to resemhle. 

i>!ag , soort, n. sort , kind; wat 
voor een slag van vrouw is bet ? 
what kind of woman is she ? 
ilag , m. stroke , blow , knock ; 
zijnen slag waarnemen, (o watch 
an opportunity ; slag, strijd, 
ra. battle, sif^/it ; slag leveren , 
to give battle , to join battle ; 
slag, 771. Tut, or track; slag- 
ader , m. arter^ ; slagboom , m. 
bar ; slagnet , vogelnet , n. a net 
to catch birds ; slagoide, f, 
hattle-arra^ ; slagregen , m. 
great shower ofrain ; slagveld, 
n. field of battle ; slagtand , m. 
lusk ; slagvaardig , adj. ready 
for battle j slagzwaard , a back 
sword. 

Slagen , gelukken , v. to ihrive , io 
succeedj to gain one's end. 

Slager, m, butcher. 

t igtbank , f. butchcr's btnch ; 
slagtlinis , f. slaui^htir house; 
slagtofl'tT , n. victim. 

Slaglen , v. to slau^/iter. 

Slagting , ƒ. slav^hler, killing, 

Slagtmaand , ƒ. Kouember. 

Slagtofier , n. vu tint. 

Slagveld , n.j'itld of battle. 

Slak , slck , ƒ. snail. 

Slaken , loslaten , f. to release , 
slacken ,io let loose. 

Slaking,/, rcleasiite;. 

Slanjpampen , zie Slfnipcn. 

S\ang , f. serpent ,tTiake ; lift ge- 
blaas der slangen , the hissirif^ rf 
ferpents ; slang, ledertn buis, 
leathern tubt , or water-pipe. 

Slangrkruid, n. snake weed, vi- SLE. 

pergi-ass , histort. 

Slap , adj, slick , rcmiss , slofv , 
JtuK^.y ; de pees is te slap, the 
stringis toofiack; slap , zwak , 
weak ; eeue slappe vrouw , a 
weak woman ; slap , buigzaam , 
supple , limber ; dat If der is niet 
slap genoeg , tliat leather is nat 
limber enoitgh. 

Slapeloos , adj sleepless. 

Slapen , v. to sleep. 

Slaper , in. sleeper. 

Slaperigheid , f. drowsiness. 

Slapbartig , adj. lijk , adf. faint- 
hearted , pusHlanimous. 

Slapbartigheid , f. fainthecrted- 
ness , pusillanimit^. 

Slapheid, slappigheid, f, sïack- 
ness , limberness. 

Slappelijk , adv. slacklj. 

Slappen , f. to slacken , abaie. 

Slaven , f. to slave ; slaven endra- 
ven , to moil and toil. 

Slavernij , ƒ. slauerj: 

Slecht, adj. bad, slight , mean^ 
vile , base ; hij is van slechte af- 
komst , he is of a mean descent; 
slechte kwant , base fellow'; 
slechte tijd , dead time ; slechte 
nering , slack trade ; slecht , 
eenvoudig , plain,silly', simplej 
slecht nieofch , simple person. 

Slechten , v, to lefel,to make level^ 
to amolish ; het kasteel werd tol 
den giond toe geslecht, the castlc 
was levelled with the grouud. 

Slecliihi id , ƒ. slightness. 

Slechihoofd , 771. andn. simplet&n, 
fiDy fellow. 

Slechts , adi', only , merelj. 

Slede ,f sledge. 

Slee , (zekere pmim) ƒ. sloe ; slee- 
boom , m. sloe tree. 

Sleep , 771. train ; een sleep yaa 
knechts . a train ofattendaiits. 

Sleet , slijting , ƒ. wearing out , or 
away ; sleet , vertier , consump" 
tien oj commodities. 

Slf ctsch , süjtachiig , adj. wearine 
out vcr^ f ast. 

Slemp , f. go od c/tear ; hy kopt op SLI. 

den •lemp , ht f(oia êpum^in^ 

Uffon olhrfr.t; ilcmpmaal , n. 

luxttrious /i'iittm 
Slempi-n , il< np.impcn , f. toftast 

hl ruriousfy. 
Slenken , ilitiken , t'. to shrink , to 

<roi</ thifi, to l-'sfan. 
Sientvren , f. to sauntar, to draf^- 

Slepen, u. to draf , trail , to draiif 
a sledft ; Unjjs den gron'l sle- 
pen , to dr'if rilon^ the frouid, 

Slepcncit! , adj lirnrerin^ , as : ecne 
■Irpenile ziekte , a Itn^erinff 
illiiesx. 

Sleprr, m. o-ie that carriea food.': 
on n sledic ; such ntfn being 
used lil Ho'land instcai of 
eart'nen in hondon. 

Slepiii? , f. driit^t^i.i^. 

Slet,/. ../u/. 

SUaf , '. smnll chmnel. 

Slear , ƒ. usual course ; de ^e- 
iiicene aleur , the common way , 
the cuetomary fashiori, 

Slearen , v. to trail , draif^li'. 

Sleatcl , m. kry ; »lrutelbl6em , 
ƒ. primrose; sientrlbo* , m. 
bunch of keys i tlcuiel^t , n, 
key hole. 

Slibberen , v. tos'ip. 

Slibbcri< , adj.t/ippery. 

Slijk, n. dirt , mire. 

Slijkeri^ , adj, dirty , miry . 

Slijm ,ƒ. slime. 

Slijmaclitif: , adJ. slimy. 

Slijini(b<-iil , ƒ. slifpynes.t. 

Slijpen , ♦>. to wel , grind ; een mei 
•Igpi-ii , to t^rind a kntfe. 

Slijpbord , n. knife-board. 

Slijper , m. frinder, 

Sliipsicn , m, ifrind stone. 

S iitacliti({ , zie Slcet«rh. 

Slgten , v. to wear out ; ilijten , 
In liet klein veikoopen, toretail. 

Slijter , in. retailer. 

Slytin;; ,f. iveiirtn^ out ; slijliiijj , 
%eikoo|>iiiK io het klria , seliiiig 
In retail, 

Slikkrii , t'. Io swallow. 

bïxaXf adj. bad i ilim , looi , Qifj, SLO. 2JI 

aïy , canninfff slimme Tcnt , j/y 

b'ladf. 
Sliralu'id , f. badaest. 
Slim-nifjlieid ,/". cunnine;ne3S. 
Slimikolk , m. if.rl poot. 
Slini,'or , in.sltn^; «linieer van een 

nnrwctk , pendulu tj o/a doet. 
Sliii;,'craar , n». aliiitfer. 
Sliiiger>'n , f. to sli-ifj ; »lin5eren , 

wiipiieren , to sl'ip, swirt-;, tOis; 

liet »rliip slingerde bijster, the 

shiji was tossed about exceed- 

tnir/y. 
Slinketi.f. to sh'ink, tofrowthi.1. 
Sliiiki , ad^. .tinistrously. 
Slirikii 11 , adJ. sinist'r. 
Slip , ƒ. shirt, Ijppet; tlip krij- 

B<-ii , ilip vanpen , to oblatn 

no/hing, to meet with a ra- 

pulse. 
Slippen , V. to slip ; voorbij »lip- 

pen , to slip away ; de i\y\ 

slipt voorbij , the time slipj 

away. 
Slissfn , f. zie Beslissen. 
Slobberen , •». to sup up. 
Sloep,/, shallop , sloop. 
Slof, aij. cartlass, negÜKent ; em 

slof vroawiucnstli , a careless 

woman. 
Slof, /. old slipper. 
Sl.>fren , V. to drjf^le with thf- 

per.1 ; slofTcn , versloSen , /• 

Slotlieid , slofBgheid , ƒ. careless- 

ness , nef^li^ence , rtfifUct, 
Slokdarm , m, fjlutton. 
Slokken, u. to swa/loif. 
Slokker , m. awallower. 
Slommer , slommeriog ,/. cumber^ 

lumber. 
Slons,/, slut , troilop. 
Sloof,/. drudg;e. 
Sloop ,f.pttlow-bear. 
Sloopen , f. to demolish. 
Sloot,/, dttch. 

Slooven , f. to toil , to work hard. 
Slop , steegje , dat iiirt dooq^aal , 

/. blind allry. 
Slordig; , ad). Ii.k , orfr. slutluh , 

ilovenly , ij^i, "</>• 

K 5 222 SMA. Slordigheid , ƒ. slovenliness. 

Slorpen , f. to sip , to sip up. 

Slot , n. lock; slot , «. conclusion; 
slot, kasteel, n. cast Ie ; slote- 
raaker, m. lock-smith ; slot- 
haak, m. pick-lock; slotvon- 
nis , ji. definitive sentence , 
conclusion. 

Sluijer , m. scarf, veil, 

Slaik , adj. thin , lank. 

Siniker , m. smugf^Ier, 

Sluikeiij , ƒ smu^^ling, 

Slnimeraar, m. slumherer. 

Slnimeraclit g , adj. drowsy, 

Slaimeren , v. to slumber. 

Slaimering , ƒ. s'umberin^, 

Slnimerkoorts , ƒ. le'har^y. 

Sluip , arf«/. as : ter sluip , under- 
hand , in /lut^srfrmugger, 

Sloipdeur , ƒ. hidden door. 

Sluipen , v. to sneak ^ wegsluipen, 
to sneak away. 

Sluiper , m. sneaking fellow. 

Sluiphoek ,m. sinipbol , n, corner 
to creep in. 

Sluiy'wg ,y.sneaking(^way f eva- 
sion. 

Sluis ,,f. sluice. 

Slnitboom , m- bar ; sinitmand , ƒ. 

a hamprr ; si ui trede , f. s^ Uo- 

fiism , slniiregèl , m. slnitrijm , 

\n,.the last stanza cf a verse, 

or the harden of a song. 

Slniteii , V. to shut , lock , close. 

S'.oitgeld, n. jailer^sfce. 

Sluiting, ƒ. lock ing. 

Slurpen , v. to sip up. 

Slurper , w. sipper. 

S\aTp'ing, f. sipping. 

Smaad , m. rtproach , disdain ; 
smaadwoord , n. reviling word. 

Smaak, m. taste, relis/i ,satour, 

palate. 
Smaalsclirift , n. //ir/ , lampoon. 
Smarliten , vrrsmacliten ,v. as : van 
dorst vei smachten , to be en- 
choakedfor thirst; eenc smacli- 
ttnde hitte , a srnothtring heat 
Smadelijk, adj.and adu.reproach 

jul, disdain f ui. 
Smaden ,v. to despice. SME. 

Smak , ƒ. smack ; «mak , m. cast , 
throw ; hij deed een' barden 
smak , he got a so re f all. 
Smakelijk , adj.favoury, ofgood 
taste, palatable^delicious; sma- 
kelijke kost, victuals that are 
plea'iant to the taste. 
Smakeloos, adj, without taste ^ 
tastfless , insipid. 

Smakeloosheid , f, tasfelessness. 

Smaken , v. to taste , sauour, re- 
lish ; het smaakt mij niet fl do 
nat relish it. 

Smakken ,v. to smack ; smakken , 
to cast, throw. 

Smal , adj, narrow. 

Smaldeel , n small part , suhdi- 
vis'on of ajieet. 

Smaldeelen, v, to divide into small 
pare t Is. 

Smalen , v. to revile , taunf ; op 
i>-ts smalen, to reuile ar y thing. 

Smalheid , ƒ. narrowness. 

Smalt , n. enamel. 

Smaragd , m. emerald. 

Smart , smert, /.pa/ra, smart, grief. 

Smartelijk , adj. i>ainful. 

Smarten , v, to smart , to be sore , 
to cause pain , or grief j bet 
smart mij, it smarts me ^ it 
grieves me. 

Sniariing , ƒ. smarting. 

Smeden , v. toforge , machinate f 
eene slaaf ijzer smeden , ioforge 
an iron bar. 

Smcder , m.forger. 

Smeding , ƒ, forging. 

Smeekeling , smeeker, m. bette- 
chtr , petitioner. 

Smecken.f. to intreat,supplicate. 

Smcf king , ƒ. beseeching , inireat- 
ing , supplication. 

Smeekschrift , n. pet it ion. 

Smeer , n. grea.se , fat ; «meer- 
schoen , m, fawning fellow ; 
smeerworlcl , m. great cornfre^ , 

Smeersel , n. oiniment. 

Smelten , f. to melf. 

Smelter , m. melter. 

Smehing,/. mc/Z/n^'-.'^ 

6ü.eUkioc8 , ƒ. cTucible , juudt' SNA. 

oven , m. f urnace to melt in. 
Smerrn , v. tu fi^rease ; smerf n , 
bestrijkrii, to anoint ; eene won- 
de •mpr»-n , to anoint a sore. 
Smerig , adj. greaxy ; ecu sme- 
rig ambt, an cfficg that^ieldi 
l^ood [irofit. 
Smcring , ƒ. greasin^, 
Smett , Z'tt Siii.'irt. 
Smet , ƒ. blot , atain. 
Smelli-n , v. to stain , soil. 
Smeolen , r. to smoke hidlenly. 
Smid, m. smith ; i>aar(lcnsimd , 

m. farrier. 
Smids , smid<>e , smis , nuisse , f. 

fort^e. 
Smijten , i». tofling, throu,', 
Siiiijter , */* Vfchicr. 
Smijtinp , ƒ. flin(,inif. 
Smoddeien , f. to smut. 
Smoel , m. jnuz.il /•. 
Smolten , «'. to smohe. 
Smokkelen , f. to smu^gle. 
Smook , ƒ. smoke ; smookgat , 

71. chimnry-hole, 
Smnordronken , adj. deaddrunk. 
Smoorbect , adj. excessive hot. 
Smoorlijk , adv. exceedingly. 
Smoren , v. to smother , to choke , 
1o b» choaieil ; zijn leed imo- 
ren , to smother one's f^tief ^ 
to stijlc one's resentment. 
Smons, m. a nick-namefor ajew. 
Smont , n. fat , grease. 
Sniui^'eii , t'. to eat underhand, 
Smnij^er , m. hut:i:''-Tnu^^er. 
Smul , ƒ. f^ormaridtzin/^. 
Smnlleo , V. to f^ormandite , to 

male f(ood chrer. 
Sronlli);, adj.greasr. 
Siiank , m. droll , cvmical fellow. 
Siiaaksrli , adj. burlesque. 
Snaiir , ƒ. string ; de ina.ir van 
eci.e viool , the strinf^a of afid- 
dle ; snaar , broeden Trouw , f. 
sister in law. 
Soaatiw , /rker vaariuifr , f. a kind 
of boat i soaauw , f. snarlm^ 
word, 
Snaatnvarlitip , adj. snappixh. 
Suuauwen , y. to sna^' one rough- SNE. 223 /> , tosnarl. 

Snak , m. gasp, 

Sriakciij , ƒ. drollery. 

Snikken, v. to gasp, also to 
d^.^tra eagerly ; liij snakte naar 
ocne tcag waters , he longed 
for a draught of water, 

So?iY>, f -sn-ipp ing; atv a^ ;mt\ eenen 
snap , in a trice , in a moment. 

Snap , {jesnaj» , n. idle talk; veel 
snaps hebben , to befull o f im- 
pertinent talk. 

Snapacliii;^, adj. talkativt. 

SuapliaaD , m. Jire-lock , fuset , 
musket. 

Snappen , klappen . p. to chat , to 
talk impudently ; weg saappeu , 
to snap awoy. 

Snapper, m. inpudent talker. 

Snappeiij, ƒ. idl* chat. 

Suap*ter , ./". chatting gossip. 

Snater, bek , vu mouth ; den sna- 
ter roeren , to chat impudentlj . 

Snaleraar , m. impudent talker. 

Snateren , t' to chat ^ chafter, to 
talk impudently. 

Snavel , m. snout. 

Sneb , f, bill , beah , snout. 

Snebbig >0(lj, snappish. 

Snede ,f. cut , gash , edge , slice; 
de eerste snede van een brood, 
thefirst cut ofa loaf;eeat sn»- 
dc bioodi , a slice of hread. 

Snedig , adj, sharp , subtle , inge- 
nieus , shretrd ; .snedig zeilen, 
to sail swifth ; het \setl. gaat 
snedig voort, the work goes oii 
apart. 

Snedigheid , f. subtility. 

Sneenw , f, snow ; sueenwrlok , 
f, Jhike of snow. 

Snel , adj. swift , nimhle , quick , 
rapid ; snel loopen , to ruu 
swift , to runpozt ; sn< 1 van be- 
giip , quick-witted ; »ael xaa 
gciigt, sharpsighted. 

Snelheid , ƒ. swifintss , nimile- 
ness , quickness , rapidtty. 

Snellen, «'. to go with aUtpeed , 
to run su'ifth i vouti si>cIItD , 
to go vn apact. 

K 4 S!14 SNO. Snellijk , adv, nimbly. 

Snerken , v, to mahe a noise as 

bui ter in thefryin^-pan. 
Snerpen , v. to nip ,bite ; de wind 

snerpt , thu wind nips. 
Si)cavf loii , sneven , v, to die , to 

beslain, or killed , to perish ; 

in den slag gesneuveld , slain or 

killed in bat il e. 
Snijden , V. to cut , carue. 
Snijder, m cutter, carver; snijder, 

kleermaker, m. ta^lor ; eene 

snijderstafei , a tajior's shop- 

board. 
Snijdsel , 71. clippinSiS. 
Siiijuies , n. pruninp;-knife ; &m}- 

taig , n. edf^e tools } snijweik , 

n. caroed-work. 
Snik, m. scob , ^asp ; den laat- 

slen snik geven , to give the 

last ti<isp. 
Snikheet , adj. exceeding hot. 
Snikken , v- to sob. 
Snip, po'Isu p , yi snip e f hout- 
Jf^snip, woodcock. 
Snipper , ƒ, snip. 
Suippereu , t\ to clip , snip. 
Snippers , v. clippings. 
Snoeijen, v. to lof> , prune. 
Snoeijer , m. prun^r. 
Saoeiying, f. prunirg. 
Stioeinu s , n. pruning-knife, 
Stoeisel, n. loppings. 
Snoek , m. pikc. 
Snoepen, u. to eat dainiics. 
Si;o< per , rn. snoepster , ƒ. one 

thut loues dainties. 
Suoi r , n. string , cord ; een hanr- 

snoer , a hair lace ; een paarl 

suoer, a jile of pearls ; rigt- 
snoer , carpr'Titer's rule. 
SLOertn , aan een' snoer rijgen, r, 

to string , to file up ; iemand 
den mond snoeren , to make one 
hold his tongue. 
Snoeshaan , m. hectorirg blade. 
Snoeven . v. to swagger, vaunt. 
SiK-f,/. fmni^vent , wind , reent; 
hij liL-eft ir de snuf van , lie han 
the scent ofit ; de lionden liad 
den de snuf vau den haas , the SOP. 

dogshadgol scent of the hare; 

naar de nieawe snuf, af ter the 

new fashion ; dat vleesch heeft 

eene snuf weg , that meat has 

a scent wifh it. 
Snood , adj. lijk , adu. base , »or- 

did , villainoiis ; snood , erg , 

cunning , crafty. 
Snoodheid , f. baseness. 
Snorken , V, to snore. 
SnorkT , m. snorer. 
Snorkerij , f. bravery. 
Snorking , f. snoring. 
Snorren , v. to buzz , snarl. 
Snot , f. snot ; snotaeas, m. snot- 

1y' nose. 
Snotterig, adj. snotfy. 
Snuf, zie Snof, 
Snuffelen , opzoeken , f. tO snuffii 

as- dügs ; to search. 
Snuffen , P. to snuf. 
Snn{»ger , adj. sprightly. 
Snuif, f. snuff. 
Suuisteriug, snuisterij, ƒ. /oj'J , 

pretty little things. 
Snuit, m. snout ; varkcnssnuit, 

hog's snout ; olifantssntüt , 

elephants trunk. 
Snuiten , P. to blow the nose ; de 

kaars snuiten , to snuff the 

candle. 
Snuiter, kaarssnniter, m. apair of 

snuffers. 
Snaitsel , kaarssnnitsel , n. tha 

snuff of a ccuidlf. 
Snuiven , V. to snuff, to take 

snuff' i to vent. 
Snuiver , m. snuffvr. 
Sober, adj. sober, poor, mean. 
Soebatten , P. to begin afatvning 

manner , to fawn. 
Sok , f. sock. 
Soldaat , 771, soldier. 
Sollen , p. to loss. 
Som , f surn. 
Somber , adj. melancho^y , sad ; 

dark , du II. 
Sommige, adp, somr. 
Somtijds, adp. sometimes. 
Soort , f. sort , dtgree , kind^eorf. 
Sop , f. ioup , so;). SPE. 

Soppen , f», to dip in. 
SonJecrsel , n. sod^r. 
Soudercii , r. to solder, sod.-r. 
Soaileriiiiï , /• soldnrin^. 
Spa , spiJe , f. spad''. 
Spa:ik , li.Ttidspaak , ƒ. leuer. 
Spaan, m. splint ; schaimspaan , 

skimmer. 
Spaander , /. chip. 
Spaannrh ,adj. spanish ; spannsch 

spreken , to speak .rpanis/i ; 

spaansch proen , ver(lie;rease ;. 

spaansche zeep , castle soap. 
Spaarder , m. saver ; spaargeld , 

spare moTfy. 
Spaarpot, m. christma^-box. 
Spaarzaam , odj.savtn^ , sparing. 
Spaarzaamheid , ƒ". sparingness , 

sai'in^ness. 
Spa.le , laat, adj, late. 
Spalk , /. splent of a b roken leg , 

or arm. 
Spalken , met spalken beleggen , i'. 

to sp'ent. 
Spalkmp , ƒ. spienting. 
Span , f. span ; een «pan breed , 

tht breath ofa span ; spanader, 

ƒ. t/ie tendon under the tont^ue. 
Span , gT»pan , n. een «pan paarden, 

a team or set of horscs. 
Spannen , beapaunen , v. to span ; 

spannen , rekken , to stretch ; 

een net spannen , to pitch. , or 

tpread a net ; paarden inspan- 
nen , to put horsea to a u/ag- 

gon , or a coach. 
Spanning , ƒ, stretching.. 
Spanri<'n) , f. shonmak' r's stirrup. 
Spar , ƒ. spar ; d.iksp«r , shingle ƒ 

sparrcnSoom , m. ftr tree. 
Sparen , •'. to spare , to save. 
Sparing , ƒ. saving. 
Spartelen , v. tn shat* one's leggs 

to andfro , to kick to andfro ; 

teffen spartelen, fo kick against, 

to defendviolr-ntly. 
SparteliDg , ƒ. kicking to andfro. 
Spat,/, spark, spot. 
Spatten , t>. to spotter, to bedash. 
Specerij , /. spice. 
Specie , ƒ. coin f met wat sptcie SPI. 525 heeft hij n betaald? with what 
sort of mon-y did ha pay you .^ 
sppcielMji'k ,/". money table9^ 
Spf cht , m. speight , tvood-ptcber. 
Speeksel , n.spittle. 
Speelbian ,/. play-ground; spccl- 
da;; , holy-day ; speelreis ,jour~ 
ney for diversion' ssake , trip , 
jaunt in tfie country ; speel- 
tooneel , n. theatre , stage; 
spee'^oed , n. toys , play-tools ; 
sprljagt, n. pleasure boat f 
speelmakker, m. play-fellotv ^ 
speeliuRD , m.fiddler ; speelster , 
f. artress , womin-player f 
speelniifr, n. pLiy things , toys f 
speelziek , adj. sportful , fro- 
Itcsom.''. 
Speen , f. teat , dug, 
Speenvarken , n, pig. 
Speer , ƒ. spear. 
Sp^^k , n. bacon; valvischspek , 

blnhber. 
Spekkij,' , adj. fat , bacon like. 
Spel , ii.pl'jy , game , sport / too- 
neeVspel , n stags-play ; pop- 
penipel , puppet-shour, 
SpeKl , f. pin ; speidenknsseQ , «, 
pin-ciishion / speldewerk , n, 
bonc-lace. 
Spelden , f. to pin. 
Spelen , v. to play , to game ; ees 
trenrsp.l «pelen , to act a trage- 
dy ƒ den baas spelen , toplay tha 
mast er, to domineer. 
Speler , m. play er, gamester. 
Spellen , ^•, to spel/. 
Spellm;; , ƒ. spelling. 
Spelonk , f cave , den. 
Spelt ,f. spelt, (^asortofcorn). 
Spenen , v. to wean. 
Sperren , v. to set wide asunder ; 
den moDil opensperren , to optn 
wtde the mout h. 
Sperwer,/, spar-hawl. 
Spelen ,«/. to broach, tofasttn, /» 

Spenren , bespeuren, »'. to ptrc0iv0, 
Spenrliond, brak, m. blood-hound, 
Spiclitip , adj. slender and tolt* 
Spichtieliuid .f.sltndtrnttt, 
K5 tiS SPI. Sjie , ƒ. wooien , ör iron pin ; 
«pie , bespieder, Tn. spy ; spie- 
galen , 77. srupper-holes. 

Sj)iegel, m. lookmg-glass^ niirror; 
apiofjel van een schip , stern of 
aship ; «pieg-elplas, n. fine p,lasx 
ofwhich lookin^-glass is ma- 
de ; spiegelmaker , m. looking 
glas^ maker. 

Spiegelen , v. to look into a look- 
ingKloss. 

Spiegel gevecht ,n. mock fight. 

■Spier , ƒ. muscle ; eene spier in den 
rnggegraat, thepith of the back- 
bone. 

Spicr»chtig , adj. muscuJoug> 

Spiering ,/.«TOe// , ifish). 

Spies , ƒ. pike , spear. 

Spiengla* , n. ajitimony. 

Spijk , ƒ, spiks f spijkolie , oil of 
spike. 

Spijker , to. nail f spijkerboor , f. 
gunlef. 

Spijkeren, v. f o nail. 

Spijl , f. spike. 

Spijs , ƒ. meat , food , viciuals ; 
spijs en drank , meat and drink ; 
spijskamer , f. lardery ,pantry, 

Spijsoieester , jpijsverzorger , ro. 
caterer. 

Spijt , m. spite , vexation. 

Spijten , V. to vex, dispUase, fret. 

Spijtig, adJ. spit ef ui y fret ful ^ 
cross , angry , grievous. 

Spijtigbeid ,f.fretfujMess , anger. 

Spijzen , spijzigen , t>7fo f eed. 

Spikkel , m, speckle , spot. 

Spikkelen , v. to speckle , to spot. 

Spikkelig , adJ. speckled , spotted. 

Spil , f. spindle ; de spil van eene 
wenteltrap , thespindle, ornuel 
of a winding st air-case ; de 
«pil van eene pers , the vise of a 
press. 

Spillen , verkwisten ,c. to ivaste. 

£pio ) spinnekop , f. spider; spin- 
neweb , cob web, 

Spinazie , f. spinage, 

iBpinde , sp\jskamer , f, lardery , 
pantry. 

Spinhoi* , n. spia-hoiue thouet of SPO. 

eorrection for women. 
Spinnen, v. t O spin; vlas of wol 

spinnen , to spmflax , or wool. 
Spinnewiel, n. spinning- w heel ; 

spinrok , m. distajfj spinaal , n, 

shoemaker^s thread. 
Spit , n. pi. speten , spit ; spit* 

draaijer , m. turn spit. 
Spits , adj.pointed , sharp. 
Spits , ƒ. poinff spire ^ pinnacU ; 

de spits van eenen toren , the 

spire of a steeple ; de spits van 

eenen berg, the top , or point of 

a hill. 
Spitsbroeder , m.ftllowsoldier. 
Spitsen , v. to make pointed , to 

empale. 
Spitsheid , f. sharpness , pointed- 

nrss. 
Spitsig , adj.pointed , sharp. 
Spitsroede , f. switch ; door de 

spitsroeden loepen , to run the 

ganllope. 
Spitsvinnig, adj. subtile ,nice, 
Spitsvinnigbeid , f. subtleiy , m- 

cef^ , 
Spitten , V. to dig. 
Spitter , delver , m. digger. 
Spleet , ƒ. cleft , chink ; de spleet 

vaneene pen, /Ae split of apen, 
Spletig , adj.fuU of clefts. 
Splijten , V, to split. 
Splijting , f. splitting. 
Splinter , f. splinter, mof e. 
Splitsen, e. to splice ; een kabel 

splitsen , to splice a rope. 
Splitsing , ƒ. spliciiig. 
Spoed , m. speed , haste. 
Spoedig, adj. lijk , adv. speedy.; 

op bet spoedigste , with the 

greatest spoed. 
Spoel , f. weaver's quiU ƒ ichiel- 

spoel , shuttle. 
Spoelen , wasscben , v. to waeh , 

rinse ; ecu glas spoelen , to rinse 

a glass ; 9e stroom spoelt lange 

de stads moren, the river wa^ 

shes the walls of the ciiy^ 

spoelen , op klossen draaijen , ^, 

to wind thrsad with a whttl 

vpoa bvbhint» SPR. 

SpocÜDf; , f. washinff , rinsinf; } 
•pocliop , »poeU.ip , wash; var- 
keDs»potliri;r . /lo^a wash, 

SpoR , n, spitlU. 

öpokoii , f. to haunt as a spirit ; 
men zej^t liat lui ia dat Loit 
EiM>ükt , the;) sa') that house i* 
haunted. 

Spokerij , f, hauntini^ of spirits , 
apparition. 

Spondf , ƒ. f /ie bedside. 

SpoDS , spoiigie , /. rpunf^e. 

SpODSacliti^ , adj. spunny'. 

Sponsachliglieid , J. spunntni'ss. 

Sf>Ook , spooksel , >i. haur,tin^- 
tpirit , f^/iost , hobf^oblin. 

Spoor, f. spur ; bet paard de «po- 
ren geven , to f pur the hone ; 
banrsporen , cock's spurs; spoor, 
n. tracé , track ; het «poer vau 
Lee.ilcn , th4 tracé , or foot- 
print of beasts ; wagenspoor , 
track of wa^^on, 

Spoorbijster , adj. afa Inss. 

flport , f. step of a ladder ; eene 
ladder van twintig .sporten, a 
ladder with twinty stei>s- 

Spot, 77». mock ; dcu spot met 
iemand diijven., to make a mock 
ofone, fcpotlioef, m.jester,Wof^; 
«potrede, ƒ. sccjft/i^ exprrssion; 
fpotrwijze, adv. scoJHngly ; 
Bi>otvogel , m. mockingfelJow ; 
tpotwoord , n. Kcoff. 

Spoiacbiip, spoitrlijk, adj. fuiven 
tomockinf^, scvJftrj^,ridiculous. 

Spottrn , V. to mock ysccjff", ridi- 
cule. 

Spotter, m. mocker, scoJjTér. 

Spotternij , ƒ. mockery ,jestinf^, 

Spoln^•en , v. tu spit. 

Spraak , f. apeech , lang^uaf;» ; de 
enpclsHrc «pra.ik , the er^lish 
lannuo^e i liij is wel tersprank , 
hedelivers htmtelf very ivell ; 
•TTaakknriM , f. art of jpeak- 
inff , f^rammnr spraakknndigr , 
m.^rammariati ; ipraakkundtg, 
adj. skilltd :n lan^uages f 
. tpraakwijre , f idioti.'m. 

iSpmkiaam , adj. courteoas. STA. 227 Sprnakzaamlieid , f. affability. 
Sprakeloos , adj. tpeechlest, 
Spr.uik ,f. spark. 
Sprci.'kf,'estocltc , n. pulpit , rOi- 

trum. 
Sprcekirompct , f. speakin^ trum- 

pet ; «picekwoord, n. provir?i , 

common. sa^tn^ ; «i>reekwijzc , 
f. phrase. 
Sjireeuw,/. starling. 
Sprei , ƒ. coverlet. 
Spreiden , v. to spread. 
Spreiding , f. spreadtnf^. 
Sprik'n, V. to apeak ; bij wijze 

van spreken , aa tf one ahould 

sa^. 
Spreker,/», speaker. 
Sprengen , spreukeleo, v. to sprin- 

kle , to poufder. 
Sprcnginp ,ƒ. poivderinf^ , aprink- 

lin^ ; gprci -jkwast , 771. sprinkle. 
Spreukvaar , 71. the shingles. 
Spreuk , ƒ. sentence ,proverb. 
Spiiet, 771. sail-yard ; l>oeg- 

«priet , bowspnt ; zwynspriot , 

boar-spear. 
Springader, «pringbron ,ƒ. aprin/f ^ 

well-spring ; springliengst , m. 

italiton ; springtiaan , 771. f^roi- 

hopper ; cpriugkraid , 71. spurge; 

ipriDgslok , 771. ieapir:if-polé ; 

tpringtjtt , 77. net to catch bitds; 

ipritig vloed , 771. sprint^ tida. 
Springen , t>. to itap, jump , siip. 
Springer , m. leaper ^ jumper. 
Sproet , f. freckle. 
Sproetig , adj. freckh'. 
Sprotiigliejd , ƒ. freckledness, 
Sprokki Imaand , ƒ. Ftbruary. 
Sprong, m. leap ,jump , tkip. 
Sproo!<jL- , n. tale. 
Sprot, rn. sprat , (fsh). 
, Sprait , / fprout , sprif^ i sproiU 

kool ,ƒ. ci>/« «/or/. 
Sprnitcn ,»-. /o aprout , sprin/fvf, 
I Spuit , ƒ. apout , s<}uirt , .«_> rinfpa. 
Spaiieii , V to spout , aquirt, 
SpitAv , ƒ. thruah. 
Staal,/, bar; ttaaf ^ter , bar 

of iron; staai^e zilver, btir «f 
' tilvtr, 

E6 ssg STA. Staak , f, stdke , vost. 
Staal, n. stsel, also pat/ern, sam 
ple , as : geeft er mij een staal 
van , gif e me a sample ofit 
Staau , u, to stand ; op staande 

voet, aiu. immediately. 
Staart , m. tail. 
Staartster , ƒ. cornet. 
Staat, m. .ttate, conditïon, postu- 
re ; staatiufrer,./". maidof ho- 
nour ; stadkande, ƒ. policy , 
politiks ; staa'knndig, adj.po- 
litic'il ; staatkundige , m. poli- 
lician ; staatsb^stanr , n.poUti- 
cal gouernment ; staatsvergade- 
ring,/. convention of the state ; 
«taatverwant , m. colleai^ue ; 
staatzacht , ƒ ambition , f^reedy 
desire ofpreferment;slasitzach- 
tig , adj, ambitious. 

Staatsie , /. pomp , stately , at- 
tendance , procession ; eene 
lijkstaalsie , a funeral. 

Stad,/. pi, steden, city , town ; 
stadhais , n. town-house ; stad- 
hondcr , m.. stadholder, deputy ; 
stadlionderschap , n. deputyship; 
stad voogd, m.g'Ofemor ofa city; 
stadsboek , /ra. publiek records ; 
stadsbode, m.summoner; stads- 
gebied , n. jurisdiction of a 
town ; stadsdienaar , m. ser- 
geant , constable , orpetty offi- 
cer ; s'adsschrijver , m. clerck. 

Stadgenoot , m,. toivnsman. 

*tadig , gestadig, adj, steady ; te 
stade , instead. 

Staf, m.stajf; herdersstaf , jA«fp- 
herd's crook ; stafoiBcieren , 
commandinf; officers, 

Stagtouw,/. the stays. 

Slaken, v. to cease. 

^al , m. stabhtyStall; stalknecht, 
hos tier; stalkruid , n. cammock. 

Stallen , f. tóstable. 

Stam, m. stem, trunk, stok ; stam, 
ges]acht6tam , race , pedigre ; 
de stammen Israëls , the tribes 
of Israël. 

St&meraar, m. stammerer, 

dameren, stamelen, 9,to ^tammtr. STE. 

Stamering ,f, stammering. 

Stammen , afstammen , v. to da- 
scend front. 

Stampen, v. to stamp ^ pound , 
beat , bruize. 

Stamper, m. stamper; stamper, 
m. pestle ; straatmakers stam- 
per , pavier's beetle ; stamper , 
van eeu vaurroer , the rammer 
ofaj^un. 

Stamping, f. stamping. 

Stand, m. stand , stadion , condi~ 
tion ; standbeeld, n. statue ; 
standhonding , ƒ, continuanae. 

Standaard , m. Standard. 

Standboaden,*'. to stand. 

Standvastig , adj. lijk , adv, steai- 
fast. 

Standvastigheid , ƒ. steadfastness. 

Stang , m, perch ,pole. 

Stank, 711. stink, noisome smell. 

Stap , 771. step , pace. 

Stapel, 771. head ,pile ; hoatstapel , 
pile ofu/ood ; het schip staat op 
stapel, thi ship is upon the 
stocks ; stapel , staple. 

Stapelen , v. to heap up , to pile. 

Stappen , v. to step. 

Star, sterj^ star; starrekijker, 
77i. astrologer. 

Staroogen , f. to pore , to stare. 

Statelijk, adj. stately ^ magnifi- 
cent. 

Statelijkheid , ƒ. stateliness , mag-' 
nificence. 

Staten , 771. as : de staten van Hol- 
land , the States of Holland} 
de vereenigde staten van Ame- 
rika , the united States in Ame- 
rica. 

Statig . adp. i^rave , modest» 

Statigheid , ƒ. gravity. 

Staven , bevestigen , v, to confirm , 
toratify. 

Staving , ƒ. confirmation. 

Stede, plaats , ƒ. stead ^ place. 
Stedz-ling , 771. citizen. 
Steeds, adu.still, continually; wij 
moeten steeds voortstreven , we 
must still pressforward, 
Steedsch , adj. town-like ; steecï- 
tichc meieren , city-mannsr*». STE. STB. 9»^ Steeg , f. lana , alley. Steilte , steiliieid , /. aieêpnvsi. 

Steekiiiil , stedekiiij , n. prodit^^l , Stekeblind , adj. and adv. start 
who tj init undttr tha tuitioil blind. of tht town 
Stcckpilm, ƒ. holj-oal; steck- 
pctitiio); , m. bribe ; steekjpel , 
n. /;//* , ttllmi^ , turnoimcat. 
Steel, steiicel, m. sluik, stern; 

sleel , lj>iiul\atstl , funiU. 
Steeliwijie , u Iv. b_) steult/i. 
Steein.m, rn. townsman. 
Slreii , 'T», stone ; vuarslecn , 
Jltnt-slon<' ; toelsjloeu , touch- 
ttoie ; zeiliteen , loid-ston-' ; 
ptiiiDStceii ,purnico-stone; eJfl- 
steen , preciuus stone ; H-^m; 
ker^tensteen ,cA-;rry-s'oat; dol>- 
bel.sieeii , dt^f sleciih.tkkcr, m. 
brici:-milier i steenb jkkcrij , f. 
brick'liln ; strenbok , m. wild 
goat ; stee-nbrcek , b-ïveiiaird , ƒ. 
saxi/rOf^g , stone-break ; sieen- 
graver , rn. stone-di^^er ; steea- 
groef, f. itone-quarry ; sleen- 
h'X)p ,771. heap ofstonesi slecn- 
houwea , v. to cut , or heii> sto- 
nes ; «teenhouwer , steensnijder, 
m. stoa« cutter, hewer ofsto 
nas, lapidary ; steenkolen , ƒ, 
coals { steenk.ilk , ƒ limü-stone; 
steensljjiier , m, grindc:r of sto- 
net , or polisher ofi^ems; steen- 
worp , m. slonethron>, 
Steeii.i<;Iitig , adj, stony. 
Steenig , adj. stony. 
Steeuigea , v. to stone. 
Stegelreep , m. stirrup. 
Steiger , m, ataira at the water' 

sidt 

Steigcraclilig , adj. lijk, adv. pran- 
cinif ; een ttei(;erai.btig paard , <2 
pranctn^ horse. 
Steijjeren ,v. to prunce , rear up. 
Stcigerscliuit , ƒ. fêrrj-ioat. 
Steil , ad/ tteep. 
Steiliieid . tte Steilte. 
Steiloor , m, tturdy , or obstinate 

fellow. 
Si.'ilo<irig , adj. Aeadstrori^ , stub- 

born , rtstijf'. 
Sicilooriühcid,/. stubbornnttt. Stekel, 171. stinif f pricLIt; ite- 
kelbezien , f. ifojse-berries , 
stekelvarken, n. porcupiaa. 

Stekelig , a !j. fallof stin^sithoT" 
ny , pricnl\ . 

Stckcii , V, to stin^ , prtck , stiel , 
stab, stitrh , to put ; Jaar steekt 
gi"e;i kwaad in, thare is no harm 
tn it ; tiiar deu kroon stekea , to 
pretend , or lay c/jit» to the 
crown , also, to vie with ; diep 
in scImUI sti-ken , to be deeply ifi 
dabt; zioli in schulden stekea, 
to rui in deht , de keel a&te- 
Vi'.n , to cut ihe throat. 

Stekiii;; , f. atingirij^ , thrmting , 
itirkins;. 

Stel m. pi ace, order ;o'pz'\]ntnttt\ 
zijn , to be in order, or in iti 
proper place. 

Stel , n. set ; een stel printen , 
a set of prints. 

Stelen , f. to steal , rob. 

Steler , m. thief. 

Stelkunst , f. alu^ehra. 

Sttllaadje, ƒ. scajfjldtngfor ifOtk- 
rnen. 

Sitllen,f./o set, state, place, put / 
iets in orde ütelleii , to set a 
thini^ in order ; op Vrije TOetm 
«tellen , to set at libertj, ; eene 
vraag !>trlicn , to at.ittu </u«j- 
tion ; !>icl de zaak dui , put the 
cxse ti'ius. 

Stelling ,f. proposition , system. 

Stelpen , stenipen , v. to ttanch , 
stop ; het bloed stelpen , tottop 
the blood. 

Stelpiiif: , ƒ. stanching. 

Stelregel , /«. maxim. 

Stelsel, gestel, n.sel; een «teUel 
zilverwerk, a set ofsilferplatt. 

Stelt ,f. stilt ; op stelten gaaa , to 
<o upon stilts. 

Stem , ƒ. coitcf ƒ vote; ziine fteth 
geven , to giye one's voice. 

Stemleidiiig , /. leadiruf of ths 
voice , modulalion : steiaTal t ƒ. 
K 7 230 STE. cadence ; stetnverbefiing , f, 
, raisirtg of the voice. 
StemmeD , v. to vote. 
6temmig , adj. grave , soUd, 
Stemmiglieid , ƒ. gravity'. 
Stemmigljjk . adv.gravely. 
Stemming , ƒ. voting. 
Stempel , m. sfampf making iron; 

sterapelslag , mark , stamp, 
Stempen , zie SteJpent 
Stendeu , m.pl, states. 
Steng , f. pole , perch ; de steng 

op eenen mast , the topmast, 
bengel , m.. stalk. 
Stenen , hreuoen , v, to groan ; 

lij steent van pijn , she groans 

f(fr pain. 
Ster , zie Star. 
Sterfbed , n, dying-bed. 
Sterfelijk , adj, mortal. 
Sterfelijkheid , ƒ. mortality , mor- 
tal condition. 
Sterfte , ƒ• mortality ; dai«r was 

eene groote sterfte iu het leger , 

there was a great mortality in 

the army'. 
Sterk , adj. lijk, adu, strong^firm , 

eubstantial. 
Sterken , v. to strengthen. 
Sterkheid , ƒ, strongness. 
Sterking , ƒ. strengthening. 
Sterkte , f. strengt h , firmness ; 

fitérkte , vesting , fort , strong , 

orfortified place. 
Stérrekoude , f. astronomy. 
Sterrenbeeld ,77. constellatton. 
Sterveling , to. mortal ; alrae ater- 

velingen, poormortals. 
Sterven , v. to die. 
"Btenh , m. stay , support, 
Stennen , v. to stay , support. 
Steuning,/, supporting. 
Steonsel , n. support , stay', 
Sienr , m. sturgeon. 
Stevel , laars , ƒ. boot; een paar 

stevels . a pair of boots. 
Steven , m. as: de voorsteven, de 

achtersteven van een sch»p , the 

proiu of stern of a ship. 
Stevenen, zeilen, v. to sail ; I0 

direct the ship^s courst. STI. 

Stevig , adj. stanch , steady. 
Stevigheid , f. stanchness , 9tif- 

ness , steadiness. 
Sticht, 71. diocese; het sticht van U- 

trecht , the diocese of Utrecht, 
Stichtelijk , adj. edifying. 
Slichten , v. tufound, build; eene 

stad stichten , to found, or 

build a city , also to edify, 
Siiciiler , m. founder , builder , 

institutor, author. 
Stichting .f.founding , edifying. 
Stiefbroeder , m. stepbrother ; 

stiefdochter , f. stepdaughter ; 

stiefmoeder, f. stepmother ^ 

mot her in law ; stiefvader, m. 

stepfather , father in law ; 

stiefzoon , m. stepson ; Btiefzos- 

ter , ƒ. stepsi.-.ter. 
Stier , m. bult ; stierengevecht, n, 

bull-bait. 
Stieren , hestoren , v. to steer. 
Stift , f. pin , or point ; «ene 

stalen stift , a steel pin, 
Sti'}{ , adj. stijf, hard. 
Slijlheid , slijfte , ƒ. stifness. 
Stijfhoofdig , adj. lijk , adu. head~ 

strong , obstinate. 
Stijfhoofdigheid, f, heodiness ^ 

obstinacy. 
Stijfsel , f, starch, 
Stijfte , zie Stijfheid. 
Stijgen , *'. to mount up , to get 

up , to climb up. 
Stijl , TO. post , pillar ; stijl van 

schijjven , stilt in writing. 
Stijven, v. to stijffen ; stiiven , 

versterken, /o encouroge^streng- 

thtn. 
Stijving,/. siiffening. 
Stikdonker, aOj, quitedarh. 
Stikken , v. to stitch; «tikken , ver- 
stikken, fo be choüktd^or stijled. 
Stikking, /. slitching ; stikking, 

verstikking, ƒ. choakingy svjfo- 

cation. 
SüVse\ ,n. stitckedwork. 
Stikziende , adj. purblind. 
Stil, adj, still, quietyCatm, silent; 

stilslaan , to .stand stil ; een stil 

leven , a quiet lifej y<ti% KÜ % STO. 

hequiet, be xtill } ttil w«der. 

calin weather. 
SiiUieid , ./! stiinesx , quUtntss , 

tramjuillit^ , calmness. 
Stillen , f. lo still, i/uittt, to calm, 

appease, 
Stillrije , n. clo.ie-xlool. 
StilliKlicid « stille, f. stillness, 

calm , quittness , tranquiUifj , 

.tUerice. 
Stilit«nd , m. itand , rest. 
SüUwi/grnd , adj. silent , taci- 

turn, 
Siil/.w ijp<'i)Jheid , ƒ. xilence , taci- 

lurnity. 
Stinkm , t'. lo slinl, 
Stinkpoel , m. sink. 
Slip, m.jtoint, sleep. 
Stippen , f. lo sleep. 
Stipt , naatiw kt-Drig , adj. precise , 

punctuaf. 
Slipt , siiptilijk , adv. punctual,\ , 

precisel^ , exact ly. 
Sliptlirid ^f.punctuullity ,preci~ 

sene.'^s , exact nr.ss. 
Stoeijin , V. to daïl;) . 
£lo«;l , J7i. chair, stool , ."reat ; Ie 

Btorl paan , to go to stool ; stoc- 

lenmnkrr , nu chair-maker ; 

•toolpan^, m. .itool ; (toelkas- 

•*n , /;. chair-cuahion ; «tocleu- 

maitci , 771. chair-man. 
SlOf p , f. strps. 
Stoet, m. train , retinue , otten- 

dance ; h'x] lierft et-ncn grooiru 

cloct bij zirli , he has a great 

train , or retinut , he has great 

attendance. 
Storierij , pnaidmtrrlt , ƒ. stud. 
Slof , n. du.st , ] ouder. 
Stof, «lofie , ƒ sluj^,mattrr, sub 

stance ; voUrn »i«f, voelen 

*tuff' ; zijdrn stofTen, stil at u O's; 

■toHfwinkrl , m- shop ivhere 

*tv£s are sold ; •toflefviokelicr , 

ITI. mercer, 
Sioflrridcr , tti. gamisher. 
SiofTrlijk , ad), material. 
Slflflf n , aTitoffen , «•. to brush off 

the dust ; «tnlten , poptlien , fo 

hvuit ,tohrag, tovaunt. STO. «31 StofTer, m. duster, 

Stofl'eren , v. to furnish , garni^h ; 

Ktoircreo , versieren , to forgo, 
Stoftijf , adj. duaty. 

vStrifliglieid , ƒ. dustifust. 

Stofje , n. mote. 

Siolrepen , 77j. mizzlinfc rairt. 

Slok , 771. stick , staff ; wandel- 
slok , U'alkingstick ; stokdweil, 
ƒ. mop ; bakkers stokdweit , 
maulkin ; stokoad , adj . decro~ 
pit, 16' ^ old; stoVkljg ,m. .-rtroke 
wit ha óticki sioViiiX^adj.alock- 
st,U 

Stoken , v. to kindie ^ to atir thé 
fire. 

Stoken , ophitsen , v to propek» , 
incite , abet ; de tanden stokcD « 
/" picL the teeth. 

Stoken, stukebr.-ind , m. kindltr, 
prvfoker { Uudcnttoker, tOOth 
pieker. 

Slokeiij , ƒ. distiller^ . 

öioking , ƒ. kind/mg ,provoking- 

Stokoud , adj. decrepit. 

Siokrepel , 77j. maxim. 

Slok^Jicli, 77t. stockjiah. 

Stolk-n , strmiiaen , *>. to clod* 

Stom , adj. dumb ; ittomnie dJcRD , 
dumb creaturea. 

Sioiiien , V. to ateam» 

Siomhcid , f. dumbnets, 

Stoinniclrn , t>. to make a hustie. 

Stump , lx)t , adj. blunt , dull ; een 
stomp mes , a blunt knife. 

Stomp , 771. atump , atub ; de ttoiap 
Tan ern afgrzit bcrn , thwêtump 
of a leg that ia cut off. 

Slompen , V. to stump, 

Sioinplif ui, ƒ. blunt/iesa, duUrteta. 

Stond, m. hour, Irmc ; te deier 
slocd , at this ver.i time f tan 
•tonden aan , hnmedlfateh ,/rom 
thia fery moment >• sti>nden , 
ma.-)Dd«tODdrn, womans ccuraea, 

Sto<if , f, stove ; baditool, hotbath. 

Stoom , 771. fieam. 

Sloop , f. mtaaure of abtntt fwo 
quarts. 

StiHjrnis,/. disturbancg ^ tffigjict, 

Sloot , m, puth» 232 STO. 

Stooten, V. fopus/i,punchf ihrusf,} 
hit , dash ; terag stooteo , /o 
push back; stooten, stampeu , 
to beat , pound , bruize ; peper 
stooten , to beat pepper. 

Stop ,f. toenaaisel , n. dam ; stop- 
naald , f. darninfi; ntedle. 

Stoppel , m. stuhble ; stoppel Inar, 
n. the first down upon the chiii. 

Stoppen , f. to stop , obstruct. 

Stopper , m. stopper. 

Stopping , ƒ. stopping. 

Stopsel , n. bunf^. 

Stopvervv , m. mastic. 

Stopwoord, 72. word in a verse, 
onJy to jill up the metre or 
quantity. 

Storen, v. to disturh ^ propoke , 
offend , vex. 

Storing , ƒ. offending. 

Stork , ƒ. storh. 

Storm , m. storm , tempest. 

Stormaclitip, stormig , adj, stormy, 
tempesfuous blustering;storm- 
gat , n. breach in a wall; storm 
hoed , m. headpiece ; stormkal, 
ƒ. baitery ; stormrani, m. ram , 
an eagin« to break waïls with; 
stormtuig, n. irtstruments to 
storm, with. 

Stormen , v. to bluster^ f o be stor 
^y i op eene stad stormen , to 
storm a city ,• stormenderhand 
innemen , to take hy storm.. 

Stormwind, m. tempestuouc wind. 

Storten , f, to spill , shep , pour ; 
wijn storten, to spill wine ; 
tranen storten , to shed tears. 

Storting , f. spilling , pouring , 
shedding. 

Stortregen , m. hard shower of 
rain. 

Stotteren , v. to stammer. 

Stout, adj.bold, audacious,shout; 
stout , moedwillig , saucy ; stou- 
te bengel , saucy boy. 

Slontelijk , adf, boldly. 

Stonthartig , adj. stout-hearttd. 

Stoutheid , stoutigheid , ƒ. bold 
ness , sauciness. 

Slontmoedig , ad/, lijk , ai^, Vü' STR. 

liant , bold. 

Stoutmoedigheid ,ƒ, valour. 

Stoven , e. to steiv ; vleescfa sto- 
ven , to stetif m.eat. 

Stoviijg ,.f. steiving. 

Straal ,.f. ray , beam. 

Straam , zie Striem. 

Su aat , f. streat ; straatdenntjc , 
n. ballad ; straatraaker , m. pa- 
vier ; stra.Utrrcld , n. pavage ; 
straatmaar , /. vuli^ar news ; 
straattaal , ƒ. vul^ar speech ; 
straattalig, adj. trivial. 

Straatje , n. lane , alUy. 

Straatschenden , v, to violatethe 
stteets. 

Straatslijpen , v, to go loitering^ 
io ranble about. 

Straatweg , m,. paved way. 

Straf , adj. se f ere , rigorous , aur- 
stere ; een straf gelaat, a stern 
coantenancs. 

Straf , straffe , f, punishment , pe- 
nalty ; straffe lijden , to suffer 
punishment; strafbaar, adj.pu~ 
nishable ; strafpleging, ƒ. in- 
flicting of punishment , execu- 
tion; straftooneel , n. scajfold ^ 
place of execution ; strafvergel- 
ding , ƒ. retaliation ; slrafsvaar- 
dig, adj. worthy of punish~ 
ment , criminal. 

StrafTelijk , adf. severely. 

SlralTeloosbeid ,y. impunity. 

Straffen , V. to punish. 

Strafheid ff.seuerity, 

Sirafoefening, ƒ. execution ,puni-' 
tion. 

Strak , stijf, adj. stiff, stretched, 
rigid. 

Straks , adu. present Jy, by andby^ 
evrn now ; ik zal straks komen , 
ril come presently. 

Stralen , v. to shine , radiate. 

Stralende , adj. radiant. 

Stram , adj. stiff; stramme leden , 
stiff joints. 

Strand, n. shore,sea~»ide,strands; 
langs het strand , at the sec%- 
side , along the short f op hel 
straod , on ahorc STR. 

Stramien,»', to ruiashore , lob- 

cast on l/m sind , to bi driven 

on shore ; lict vaartuig is g^" 

sttaiul , tha feissel i\s iJit , or 

drtven on shore. 
S ranJiiig , ƒ. running a aho'e. 
Strci;k , /. strtfjL' , also roiu ; de 

streken v;iu liet kompas , /Af 

poiriti oft/ie conxpass ; «tri-rk , 

•lirame trek , trick; eeos streeks , 

straight aloni^. 
Streelei» , v.lu strolu, to care.ts, to 

faivn upo i, t:i^fl itter, liet streelt 

de zinnen, iV dulit^ht.i ths s-insus, 
Strcelicig , /. strolctnic , fau/nim^. 
Streep , f. stroke , line, strijie ; 

Je «treep van eeoe pen , the stro- 

kr of a i>en. 
Strekken , «'. to /.tretch ; strek- 
ken , ergens tue dieustig ^iju , 

to tand. 
Sirikkiug^ , ƒ. inclinin^. 
Slreiiiineii , t». 'o curdh , cong^fal , 

coiiffulalc-i tlreuinieu, tcgeuliou- 

dcii , to stop. 
Stremming , ƒ. curdling , congeal- 

int( , ftoppintf. 
S renHcl , n. curdled milk. 
Streng, a!j. lijk, adif. severe , 

rit^orous. 
Streng , ƒ. /tank; eene streng ga 

ren , a /tank oft/iread ; skain% 
Strengelen,!/ to twist. 
Sireugeling, f. twi'tmg. 
Strengheid , ƒ. sevcrity , rii^our , 

s/i'jrpn<.ss. 
Siriveu,»'. tostriut, endaauour. 
Steever , m, strii'er. 
Streving , ƒ. itriving. 
Stribbf laar , m. strui^^ler. 
Stribbelen , v to striit^Kle. 
Stribbeliug, f. struK<linK. 
Striem , straatu , J. t/it tnatk of a 

%v/iip. 
Stiijd, m.fig^^il yhattle yComhal . 

strift ; sinjdpeik , n. lut to 

ftf/tt in, 
Stiijilb.iar, adj. I^jk , adi.warlike , 

murtial. 
Strvdi n , V. to Jiif/.t , combat , 

contcnd , ttriye. STU. 2S3 Strij ier, m./ig/iter, atrivar, corn- 

fyatanf, 
Strij Ji» , adj. lijk , adu, contrary , 

r''P'u(riant. 
S'rij Jiglieid , f, di/f/rrance. 
Strijken , f. fo s'roke, strike , rub , 

snoot/l , anoint. 
Strijkiii^ , ƒ. strokin^ y smoot/iing, 

anomtinf^. 
Strijkijz-r , n. arnoot/iin^-iron. 
Srijksiuk, m. strickle ^ fiddU 

stick. 
Strik, m. knot , f ie ; strik , om wilJ 

mede te vangen , snare , gin- 
Strikken,»', to lie , knot. 
Strikt , ad\ precisf. 
Strikt-lijk , adf. precise/y. 
Strikiiieui ff.priicisenest. 
Stronk , m. stunip. 
Stront , ƒ. tttrd. 
Stroo , n. stratv; stroohocd , m. 

straiif /ia'. 
Strooijen , f. tn st'ew, scatter. 
StrcKjisel , n. that w/iich may' bê 

strewtd. 
Strook , ƒ. strip. 
Strooken , overeenkomen, i'. t» 

ae^ree. 
Stroom , m. stream , Jïood. 
Stroomen , f. to stream. 
Stroop , f, plunder, pilloge , als» 

strup. 
Stroopeu , v. to ravage , piun'ter, 

rob; iemand de haid aUtrOO- 

pen, tojiea one, 
Stroopcr , 771. robber. 
Strooperij y f. plunder, pillagf. 
Siroo>s iscb , m. wisp of straw. 
Strop , 771. /laltcr, rope. 
Strot , ƒ t/iroal , wind-pipe; strot- 
ader ,f.Jugular uein. 
Siraii ,f.Jritter, pancake offgff. 
Struik , 771. s/irub, alsO t/ie stem of 

u . /irub; ttraikhotcli, n. thicket. 
Struikelen , e. to stumhle. 
Siriiikeling yf.stumbling,. 
Stmkioover, 77». hig/iu/ay-non , 

rcbber. 
?>u\uV.tQo\ex'^, f. hig/iway rohhtry. 
Struis , 77». ostrif/t. 
Studctikamer , ƒ. sfudy. «34 SUI. Stndent , m, student. 

Staderen , v. to study. 

Studie,/, study. 

Stag , adj. surly. 

Stugheid , ƒ surlintss. 

Stnip , ƒ. ccnvuhion , fit, 

Stnit , 771. rump ; stuitbeen , ti. 
Tump-bone. 

Staitea , tegenhonden , v. to stop , 
stay, stem ; stoltcn , to bounce. 

Staiting , ƒ. bouncin^. 

Siaiven , v. to raise duft. 

Stniver , m, penny. 

Stak , 77, piece ^part , matter, bu- 
siness ; een stuk brood en boler , 
a piece of bread and buffer ; 
een meesterstuk , a masterpiece; 
stukswijze , adv. partJy; in stuk- 
ken gehakt , cut to pieces, 

Stalp , ƒ. country-man'i-shed , 
cottage. 

Sturen, v. to steer ; sturen, 
zenden , io send. 

Sint , 771. stutsel , 72. prop , sup- 
port , stay. 

Statten , v. i o prop , support. 

Staar , n. helm* 

Staurboord , 77. starhoard, 

Stuannan , 77ï. pi lot. 

Stourplecht , ƒ. steef age. 
^StuoTsch, adj. stern y frOwning 
grim , crabbed. 

Stanrscliheid , ƒ. grifnness. 

Stawen , v. to stow, 

Saf , adv. pensive , doting. 

Suffen , V. to bep^miipe , to mope , 
to dote. 

Soflcr , 771. dotard , moper. 

Sufferij ,/. dot age. 

holVcT yf. .lugar ; stoksnlkrr, su- 
gar-cand^ ; poedersuiker , />oi*'- 
der- sugar ; snikerbakker, 77i. re- 
f^ner of sugar, sugar-baker { 
snikeriiet , 7i. sugar- cane. 

Suikeren , v. to sugar, to sifeeten 
with sugar, 

Snizeboll^n , f. to be taken with a 
dizziness, 

Suinlen , v. to hecome giddy. 
6ui7.elitig , ƒ. dizzinesf. 

Suiztu , V. to butz , to make a TAF. 

wh'stling noise, 
Saizing , ƒ. butzingnois*. 
Sukkelaar , 77i. sil/y fellotv , loite» 

rer. 
Sukkelen , e. to loiter, 
Sakkeliug , ƒ loitering. 
Sul , 771. mope, 
Sullfn , V. toslide. 
Sus , interj. hitsh. 
Sussen, f. to allay , appea^e , 

hush ; in sinap sussen , to hush , 

or lull to sleep. 

T. 

J. aai , adj, toiigh , clammy ; taai 
vleesch, tougk meat / taai ,\a8t , 
niggardly , tenacious. 

Taaiheid , ƒ toughness , clammi- 
ness ; taaiheid, vastboadendbeid, 
niggardiness. 

Taak , f. task ; iemand taak ge- 
ven , to set one a task. 

Taal,/, language, tongue, speech; 
wel ter taal , Jluent in speech , 
eloquent ; niet wel ter taal , of 
a bad utterance ; taaikenner, 
taalkundige , tti. linguïst ; taal- 
kunde , f, skiil in language ; 
taaimeester, ttj. teacher of lan~ 
guages ; taaischikking,/. syn~ 
tax , construction.. 

Taan (rosgeel vcrwselj , ƒ. tawriy 
colour, 

Taarliog, teerling, dobbelsteen, 
771. die. 

Taart , f. tart , pie ; cene appel- 
taart , 071 apple tart , an apple- 
pic'. 

Tabak,/. foJacco;tabnk vooken, to 
smoke tobacco; tabakshandelaar, 
labakfivcrkooper, m.tobacco mer- 
chant ; tabakstioos, /. tobacco 
box ; labakswiükel ,771, tobacco- 
shop. 

Tabba;iid , jn. g»wn. 

Taliijn , 7j. gewaterde taf , tabh')'. 

Tachtig, adj. eiglit^, 

T.if , 71. lutestring. 

Taffl,/. tabh', board; snijders 
tafel, tailor's shop-board; tafel, TAR. 

nglitcr , t/it! tablt ofa book, an 

index i talelljord , n. trenchar ; 

tafelkltrd , tafellaken , n. tabl-- 

cloth ; tafV-Urhel , ƒ. table bcll. 
Taftreci , n. tuble , scfieTne. 
Tak , m, boui^fi , hranch. 
Takel ,n s/iifi's j'u//y ; takcltoi^ , 

n. tacklintf ; takcltouweu , tu 

tackle ropes. 
Takelen, v. to put t/t* tackles in 

order. 
Takkeboj , m.fai^ot. 
Talen , f. as : n;i.'<r ifni.ind talen, f o 

enquire aft r one { hij taalt ncr- 

Ifeiis naar , ht cares fornothing. 
Talk, f. lallou' , sewet ; bokkcu- 

talk , f^oat.i sewet. 
Talru , 771. humdrurn , slowback, 
Talraen, v. to dream, tobea loun- 

Taliijk , flrf/. numerous, 
•Tam , adj. tame. 

Taniniinde , ƒ. tamarinds. 
■Tamltopr, m, drummer. 

Tamriijk , adj. tnd-fferert well ; 
tamelijk pioot , pretly bigy 
muderateh btff. 

Tnmlieid , ƒ. famenrs.r. 

'J'and , m. loulh ; tanden , teeth ; 
bakianden, kifzrn , r/ieek- teeth , 
grinders ; lioektandi-n , tuaher ; 
oo(»tandrn , rf^e-teeth ; tandi-n- 
»l/ikcr , 771. tcolh-picker ; tand- 
pijn , ƒ. toolh-ach*; taudentnk- 
ker , m. tootL-drawer i tand- 
vleesrli , n. the gums. 

Tai.'diDiddrl , n. dentrtjice. 

Tanen , It-er too'Meu , v. to tan 
leather. 

Taiii^ , oilj, tawpy. 

Tanp , f. tonf.s , o pair of tonga ; 
gicl mij de tang , rêoch me the 
tortfrt. 

Tap , kraan , tti. tap, 

'J opiit , 7J. hdrit^trigM , carpet ; ta 
1'ijiwcik, 71. toj'a-^try. 

Tappen , •'. to draw hquor out of 
a barrel. 

Tapper, ITI. lap^trr. 

Tnpprrij ,f.alrfious9 , tatem, 

TarLot , 771, turbct. TE. 2?5 Tarten , u. to challence, profoke { 
liij beeft «;r niy toe (getart, he 
provoked me to if. 

Tarwe , f. wheat ; tarwenbrood , 
n. wheaten bread. 

Tas ' lioop) , 771. ptle. 

Taicli , ƒ. pur.\* , 'rrip, bog ; 
licrderstasrli , shephrrrV t scrip ; 
brieveulasr.h , lettercase. 

J'.issen,»'. to heap up. 

last, 771. gripe , catch ; bij den 
ta»f , grop'ngf). 

Tasielijk , adj. and adv. palpable. 

Tasten , v. to gripe , handle , feel ; 
naai iets tasten , to ferl after a 
thing; iemand di'ii poli ta Bleu , 
tofeel one's pulse ; ietsaanla»- 
tea , to take holdof at. y thing. 

Taster , m. feeier , griper. 

'l';ixe , ƒ. tax. 

Taxeren , v. to estimate , to rate , 
assess , to tax , to fulue. 

Taxis , f. s ex tree, 

Tc , prrp. at , to , too 1 te haii , 
at home; te Londen , <i/ Z<on- 
don , in London ,- ic middag , at 
noon ; ie l>cd , a bed, in bed; 
te bed K.-ian , lo <o to bed f \e 
werk , at work; te iD*t , at rtst; 
te TO» t , on foot ; te paard , oti 
horse back ; te land , b) land f 
te water, M water; te sclieep , 
on ship board; te koop,/o6« 
sold ; te niet , to nought ; te 
niet doen, to bring to nought ^ 
to annihilate ; te ^enjoet ko- 
men , to meet ^ to meet with ; 
to rept , right , rit;htjy ; Ie bin- 
nen LrcDKen , to put iri mind \1o 
refreah on' s memor^ ; te rept 
lielpen,/o tnfurm dueh ,to thew 
the right'Wa^ ; Ie kennen pe- 
vrn , te vet*la;in geven , to let 
one know, to acquair.t ong, tetl 
te doin, much to do ; ie buü- 
\va.iTt* , hvrntward ; te Ter» 
pi e(i , 77» tatn ; te loren , fur~ 
merl^ , hereloforr ; te Treden , 
content, sati.'f'rd; \rixn^,upon 
trust ; Ir c« lijk , at one» ; te fa- 
der , ic zaaien, togtther i ie &36 TEG. water en te brood zitten , /o be 

fed tvith bread and water ; it 
groot, too lar^e , too bi^ } te 

kleÏQ , too small , too little ; te 

veel, too much , too many ; te 

weioig , too little , toofeuf ; te 

eeaemaal , adv wholly ,fully. 
TeeJer, adj. tender, weak. 
TeeJergevoelig , adv. tender, com- 

passionate. 
Teederheid , ƒ. tenderness, 
Teederlijk , aif. tenderly. 
Teef, ƒ. bitch. 
Teeken , n. si)/;n. 
Teekenaar, m. si^ner, draufer; 

desii^ner, deliaeator. 
Teekeoen , v. to sij^n , draw , to 

mahe a draw ing , to delineate. 
Teeksning ,/.drawing , delinea- 

tion. 
Teekeiikiinst , yi art of drawing. 
Tccllaud, zuadand, n, tielage- 

ground 
Tcelleden , n. genitalf. 
Teelt , ƒ. breed , brood ; een paard 

van eene }»oede teelt , a horse of 

a good breed 
Teeltijd , ƒ. the tims or season of 

breeding. 
Teems , f. cullendar. 
Teen, takje,/, wicker, osier ; 

teen , m. toe. 
Teer , f. tar y met teer bestreken , 

rubbed over with tar; leerkwast, 

f. tar-brush. 
Teergekl , n. pocket money. 
Tecrbnrtig, adj. tunder heartcd. 
Teeikosten , m charges f or dit t. 
Teerling, zie Taarlint;. 
Teffcns , te gelijk , adv. at once , 

togcthcr. 
Tegrl, ƒ. tile ; tegelbakker, m. 

tile-Tnciker. 
Tegen , adJ. against ; tegf n den 

f troom , against the strearn ; 

tegen over , over against ; te 

gen heng en meug , tegen wil en 

dank, Of^ainst one's Alomach, 

against the grain. 
Tfg' iihedciikiu!^, ƒ. difficiilt) , rai- 

aedagainst apropoiilion. TEG. 

Tegenbeeld , n. antit^pg, 
Tegenbelofte , f. counterprojnise. 
Tegenberigt , n. reply. 
Tef^enbevel , n, contrary order. 
Tegend-el , n. the contrary ; hij 

beweert het tegendeel , he af- 

Jirms the co-itrary ; 'm tegen- 
deel , on the coitrary. 
Tegengaan , v. to oppóse. 
Tegengalm , m. echo , rebounding 

sound. 
Tegengift, n. antidole , counter- 

poison. 
Tegengraven , v. to counter mine. 
Tegenlicid , f, avenion. 
Tegeniioaden , v, to keep back , to 

stop , ,itny. 
Tegenhoudiug ,f. keeping back, 
T. geokanten , v, to oppose. 
Tegenkanting , f. opposition, 
Tegf nkomst , f, meeting. 
Tegenpartij, tegenpartij der , /». 

a'iversary. 
Tegenschrift , n. w rit ing in oppo- 

sition , reply. 
Tegensparteling , f. kicking a- 

gainst , reluctancy. 
Tegenspoed , f, adi/ersity, 
Tegenspoedig, adj. unprosperous,. 
Tegenspraak , f. condradiction ; 

het is buiten alle tegenspraak , 

it is beyond all contradiclion ; 

het lijdt geone tegenspraak , it 

will admit of no dispule. 
Tegenspreken , u, to gainsay , to 

contradict. 
Tegenspreker , m. gainsayer, 
Tegeustaan , v, to withstand^re- 

sist , oppose. 
Tegenstand, m. re.'istance, 
Tegenstellen , v, to oppose , io set 

again.yt, 
Tfgi nsteller , m, opposer. 
Trgeiistclling , ƒ. counter-dist tJtc- 

tio'i , oppocition, 
Te^eiisicmmcn .f. tovote against, 
rt^iMiüioolcn , V. to push , or hit 

ii'^dinst. 
r« '„'envtreven, V, to strive against, 

to oppose. 
Tegenstrever , /n. opposer « ad- TEL. 

versary. f 

Tegens'reving^, ƒ. striuing againsf, 

oppositiun. 
Tegenstrijd , m.Jiffhtinf^, or striv- 

int^ af^jinst , opposition. 
Te^nstrijHen , v. to fight , or stri- 

ve against. 
Tcgc-nstrijder , m. aduersary . 
Tegenslrijdij» , arfj. contradtctory 
Tegen8l^»^<li^;lleid,ƒ.c•o•J/^ar//r//o/7. 
Tegenvalif-n , v. to f all out ill , 

nat succeed. 
Tegenvoeter» , m. ontipodes. 
Tegen weer, ƒ. defence. 
Tegenwerpen , u. to object. 
Tegenwerpcr , m. objuctor- 
Tegenwerping, ƒ. ohjection. 
Tcgenwigt, n. counter poise. 
Tcgcnwigtig, atf;. ahle tocounter~ 

ballance. 
Tegenwil , f. contrary will. 
Tegeii\s ind , m, contrary wind. 
Tegenwoordig, adj, present. 
Tegenwoordigl)eid , f. presence. 
Tegeuwooidiglijk , ady. for the 

present. 
Tcgenworstel'-n , e. to wrestle 

agaimt. 
TegenworstelÏDg , ƒ. r«luctanr^. 
Tegeniegging, f. ^ainsa^ing. 
Tegenzin,/», antiputhy, aversion. 
Teisteren , v. to abuse , weary , 

harrass. 
Tekst , m. text. 
Tel , lol, m. tale , number; Lij den 

tel v«'iki)opi'ii, to sfllb^ the tale. 
Telbaar , adj. iiumorable. 
Telen , v, to be^et , engender, ge- 

nerate , jrocreate. 
Teler , m. bigetier, procreator. 
Teling, f. htXftttnf^ ,procreation; 

bel wrrk der teling , t/ie act of 

procreation. 
TcleorsielJing, ƒ. disappointment 
Telg , f. twiK , bough. 
Teljoor , /;. trcnrher. 
Telken» , adv. at any time. 
Telkonst , f. anthmetiks. 
Tellen , v, totell , number, com- 

puta. 
TelUr , m. ttUer, or.e that num- TER. 237 bers , numberer, computer. 

Tfipaard , m. ambling horse. 

Tembaar , adj. tameable , which 
muy bi tarned. 

Temen, t>. to sptak very slow^y 
or tediousiy , to whine. 

Temer, in. on-^ t/iit speaksaxtrd- 
ordinarj slow. 

Temmen , v. to tame. 

Temmer, m. tamer. 

Temming , f. taming. 

Tempeest , versclirikkelijk onwe- 
der , n. tempest. 

Tempel , m. temple ; tempelscben* 
dtrij , sacrilege. 

Temperen , v. to alla^y. 

Tempering , f. a!la_} ing. 

Ten , prep. at , to y ten haize Tan , 
at the house of ; ten hove , at 
court; leti lioogste, at the high- 
tst ; ten laatste, at lust , jinal- 
/> ; ten uiterste , at the utmost , 
ten vrriotke van hem , at his 
request ; ten einde , to the end ; 
in order to ; ten grave dalen , 
to descend in the grave ; ten 
tijde van, in the time of ; ten 
eerste ^firslly ,first of all ; ten 
l\s eedc , secondly ; ten deele , 
part/) ; tien ten honderd, ten 
per Ccr/j/; ten naasten bij, almost. 

Tenger , adj. thin . slender. 

Tengerheid , ƒ, slendernesa. 

Tenietdoening , ƒ. annihilation. 

Tent, f. tent; tenlenmaker , ra. 
tentmaler ; tentschiiitje , n, tilt 
boat ; teutijzcr, n. surgeon's 
probe. 

Tepel, m. nipple. 

Ter , pre]\ as, to ; ter regterhand , 
at the rtght hand; ut zijde 
ga.in, to wtthdrau- ; ter dood , 
todtath ; ttidood gaan , to be 
ledto death , to meet dcath. 

Teregtstelling ,f. trial. 

Teren, beteren, v. to tjr, to d* 
over with tar ; teren , wegtfreo, 
to waiteaway; teren, wgteito, 
tofea.tt ; rn eene herberg ler«B , 
tof rast at an I'. "jzijo geld xei- 
tiicn , tv sper.il une'i monej. 23? TIE. Tergen. , v, f o provoke , incensa , 
irritate , to kindie wrath. 

Terg«r , m. provoker. 

Terging: , ƒ. prouoking. 

Terig , aijk tarred. 

Tering- , f. vertering , digestion , 
sptndins;- 

Tering , ƒ. conswnption. 

Termijn , {jezettetijJ , m, term, a 
set time. 

TernedeTzetting , /.establishment, 
aettlement. 

Terpentijn , f. turpentine. 

Terstond , aiu. presently , imme- 
diately- 

Terug, adv. hackward ; terng- 
komst , ƒ. return. 

Terwijl , conj. whilsf. 

Test , /, earthen firepof. 

Testament, n. testament; betonde 
testament , the old testament ; 
testament , uiterste wil , la^t 
tvill ; zij f* testament maken , to 
make one's wiU ; testamentma- 
ker , fn, testator. 

Teng , ƒ. d'aught; eene teng bier» , 
adraughtofbeer} groote teu- 
gen drinken , to drink great 
draughts. 

Tengel , m. bridle ; den tengel vie 
ren , to let loose the reins , to 
gi^e the bridle, to giveway to 
looseness. 

Teugelen , beteugelen , v. to bridle, 
to refrain. 

Tevens, te gelijk, adv. at once , 

together. 
Tevredenheid , ƒ. contenttdness. 
Tewetcn , namelijk , adv, towit , 

viz. 
Thans , adv. now , at present. 
Thee , ƒ tea ; tlieeboei , bohea- 
tea ; thee drinken , to drink tea; 
ibeebos , ƒ. tea-box ; tliecgoed , 
iheegereedscliap , n. tea-furni- 
ture ; theeketel , m. tea-kettle. 
Tien , teen , f. wicker, 
Tien , ten , tiendaagsche , adj. 
of ten day ; tiende , the tenth ; 
tiendtn , tythes ; tienderhande , 
tienderlei , of ten aorts ƒ tien- TIJL. 

jarig , of ten years; tienraial , 
tien reizen , tea times , tenfoH. 
Tier, f. thrii>ing ; die plant heefc 
geen tier, that plaat does not 
thrive well ; zij had daar gïea 
tier , shs could not thrivs in 
that plice. 
Tieren , v. to thrive ; dat gewa* 
tiert daar heel wel , that plant 
thrivesvery u/ell there ; het wil 
met hem niet tieren , his bu-^ 
siness will not thrive, or ha 
cannot thrive ; tieren , razen , 
to make a noise , to turtnoil. 

Tierig , adj. thriviiig , healthy^ 
prosperous; een tierig gewas, 
a thriving plant. 

Tierigheid, ƒ. thriving state y 
healthiness. 

Tigchel , m. brick ; tigchelbakker , 
771. brick-maker; tigcheloven , 
m, brim-kiln. 

Tij , n. tide ; met- het tij afzakken « 
to go on tvith the tide. 

Tijd , 771. tirne , aeason } kerktijd , 
chuTch- time, hoogtijd, ^sj/iVa/; 
tijdbeurt, ƒ periorf of time; tijd- 
genoot, 771. contemporary ; tijd- 
register, 7j. chronological tables 
tijdrekenaar , m., chronologist f 
tijdrekening, ƒ. chronology , tijd- 
stip , 771. perjod, point of time f 
tijdverdrijf, 7J. tijdkorting, f. 
pastime, diver^ron, recreation, 
amusement ; tijdverlies, n. loss 
of time. 

Tijdelijk , adj. temporal. 

Tijdig , a<ij. timely , seasonable. 

Tijdigheid , f. seasonableness. 

Tijdiglijk , adj. seasonable, ti- 
mely , betimes , early. 

Tijding,/, news, report , tidingf. 

Tijgen , zich begeven , v. to betak» 
one's self; ik teeg naar huis , / 
went home. 

Tijger , m. tiger. 

Tij^ciin, f. tigress. 

Tijk, 71. tick , bed-tickf tijkwe- 
ver , m. tick-weaver. 

Tijloos, f.yelloiv dajfodil ,crew 
bill. TIR. 

Tjilpca, V. f o cMrp. 

Tij ia , /. thyiTif. 

Tijtel, m. tilla, tijtelblaJ , n. 

title pat^e. 
Tik , ƒ. pat , touch. 
Tikken, V. top xt, to touch stit^ht- 
ly ; tikken als eea uurwerk , to 
click o.? a ivatch. 
Til , f. lift ; met coae til , at one 

lift. 
Tilb.iir, adj. that wMchmayba 
liftei ; tilbire goederea, mo- 
veable f^oods. 
TiHeu , V. to lift. 
Timmerea, v. tohuild; een hai» 

timmeren , to build a house. 
Titnmrr|ïereed»cliap,n.car/>t;'if<f/-'j 

tools ; tiinmorlioat , n titnber. 
Timmermg , f. buildiat^. 
TinmTman , wi. carpgnter ; tim- 
mermaasbaai , m-ester timmer- 
m.in , master-carpenfer ; iim- 
raerruanskneclit , journeyman 
carpenter. 
Timmcrwerf , ƒ. carpenter' s^^^ard; 
«clieepstimmerwerf , ƒ. dry dock- 
"» ard ; lirumerwerk , n. carpen- 
ter's work. 
Tin , n. tin , pewter ; tioasch , ƒ. 
putty; tinnegieter, m.pewterer. 
Tin , van liu , adj. o f pewter ; een 
tinnen lepel, a pewter spoon ; 
een tinnen «cliotel , a pewter 
dish. 
Tinne , opperste trans , ƒ. bat/Ie- 
ment, pinnacle ; de tinne van 
het slot , thebatllementsofthe 
eastU ; «Ie limie do tempels, 
thepinnucle oft/ie tempte. 
Tint , wijnlint , ƒ. tint , a sort of 

Spanish wino 
TinUlcn , flikkeren , f. to êparkle; 
de sterren tintelen , the ttars 
aparkle ; tintelen , prikkelen van 
kondtf , to tinKle with cold , to 
he binumbed. 
Tinteling , ƒ. sparklifijf , tingUaff t 

benumbltnf(. 
Tip , m. tip; op Ii^t tipje df s 40ods, 

at the point ufdcuth. 
Tiian , d\Mti(,'('lauJ , m. tyrClnt, TOE. 239 Tiranni?, aJ/.lijk, adv.tyronnicoL 
Tir.innij , f. tyranny, 
Tit'l , m. title. 
TdI)!..^ . kuip, ƒ. tub. 
Tobljcn , u. to tarnper, trwi^e. 
Tocli , adv. as , doe het toc& , 
pray do it ; als het tocli we- 
zen moet , /■ƒ it must, needi be , 
wij kunucn liet toch niet voor- 
komen , we can by no means 
prevent it. 
Todde , ƒ. ra< , slut ; vodden ea 

todden , ratüis aid tatters. 
Toe , prep. to ; hij ging naar hem 
toe , he Wint to him ; naar huis 
toe, homeward ; het is daar toe 
gekomen , it is come to that 
pitch ; het staat mij toe , it beco^ 
mes me , it is my duty ; toege- 
sloten , shut close ; i* de deot 
toe? is the door ahut ? doe het 
boek toe , shut the book ; toewa- 
ter , f rozen water. 
Toebakercn , v. tO swaddle up. 
Toebeliooren , v. to belon^^ unto , 
to appertain ; het behoort mij 
toe , it belon^s to me. 
Toebehoorcn , n. appartenonce , 

furniture. 
Toebereiden , v. to prepare. 
ToebercidseU , n.preparativcs. 
Toehetronwen , f. to trust. 
Toebyten , toesnaauwen , v. tobits 

at , to upbraid. 
Toebindeu , u. to bind cloir. 
Toebindiuf; , ƒ. close bindinf^. 
roebreiigru, v. contribute,supply. 
Toedekken , t>. to COfer. 
Toedempeii , v. to fill up. 
Toedienen , v. to minister U'ito. 
Toedoen, t". toaid, tojoin unto , 
to shut , to make clo.ie ; door 
ziju toedoen , b> his aid, by hu 
means. 
Toceigene n , i'. to appropriatt , 

altnbute. 
Toegaan , •'. to be shut, to happen. 
Torgang , m. access. 
Toe,'aak.lijk , alj. approachcbl*. 
Toeg.da.in, a-^j. •JTc^tionatt. 
Toe^elelijk , ö'/y. indulgint. 34-9 TOE. Toegenaamd , adj. surnamed, 
Toegeuegen , adj. iriclined , affuc- 

tionate. 
Toegespeu , v. f o buckle. 
Toegeven , f. to f^ive way , to 

give unfo the bargain. 
Toegevendheid , f, j ieldingness 

indulgence. 
Toegift, f. vantage, overplus. 
Toehoorder , m.' auditor. 
Toehooren , v. to hearken , to gife 

ear unto. 
Toejaichen, v. to shout at, to 

applause, 
Topjuicher, m. applauder. 
Toejuiching , f. applause. 
Toekennen , v. to adjudge , adju- 

dicate. 
Toeknjkken , f, f o hecJcon unto. 
Toeknoopen , v. to button , to tie. 
Toekomen , toebehooren , v, to bf- 

long , or pertain unto ; dat boek 

komt mij toe , that books be- 

longs to me , or is mine. 
Toekomend, adj. future ; in hel 

toekomende, in timet O come, 

in future times. 
Toekomst , ƒ. coming f o. 
Toekruid , n. herbs behnging to 

a sallad. 
Toelaag , toelage , ƒ. scot , contri- 

bution. 
Toelaten , v. to permit , sujfer , 

tolerate. 
Toelating, ƒ. permitling ; mei 

zijne toelating , with his leave. 
Toeleg , 171, purpose y intent , de- 
sign. 
Toeleggen als een luik , v, to shut , 

to cover. 
Toelichlen , v. to h'ght. 
Toeloop , m. resort , concourse , 

conjluence. 
Toelnisteren , t>. to hearken to , 

to listen to. 
Toe\a\stethif;,/,hearkening unto , 

liitening to. 
Toemaat , ƒ. overplus. 
Toemetselen , loemnren , v. to 

wall up. 
Toen , adv, then , when ; waar wa» TOE. 

hij loen ? where was he then ? 

toen ik daar was , n>hen I was 

t/iere;toen ter tijd, at that time. 
Toenaam , m. surname, nickname. 
Toencigitig,/^ inclination. 
Toenemen , v. to incraase , to 

aitgnent. 
Toeumaah,adi'. then, at that time. 
Toepakken , u- to pack. 
Toepasselijk , adj. applicahls. 
Toep^issen ,v. to apply. 
Toepassing , ƒ. application. 
Toer (beurt) , m. turn. 
Toereiken , v. to reach , to hand 

forth. 
Toerekenen, v. to impute , to 

lay to one's charge. 
Toerekening ,ƒ. impufation. 
Toeren , v. to ride round in a car- 

riage. 
Toeroepen , v. to call to , to shout 

to. 
Toerusten, v. to make rea'Iy , to 

prepare, jfurnish , instruct ; 

schepen toerusten of uitrusten , 

to Jit out ships. 
Toerusting , f. preparing , setting 

out ; toerusting , ƒ. toestel , m. 

preparation , equ'page. 
Toeschieten , v. to run suddenly. 
Toeschijnen, v.to seem., to appear. 
Toeschikken , v. t o direct unto , to 

address. 
Toest blijven , p. to ascrib^. 
Toeschrijving,/, ascribiiig, attri- 

b ut ion. 
Toeschuiven , f. to draw close. 
Toeslaan , f. to strike , to clap up, 

to shut by knocking; eenen koop 

toeslaan , to strike , or clap up 

a bargain. 
Toesluiten , v. to shut up , to lock 

close. 
Toesluiting , ƒ. locking up. 
Toespijkeren , v. to nail up. 
Toespijs ,f. dissert. 
Toestaan , toelalen , v. to permit , 

allow, ioas.tent to, to agree to. 
Toestand , m. */• (7 ^(? , cordition. 
Toestel , m. preparation , furni- 

ture. TOE. 

Toostellfin , v.to prepare ,/urnisA/ 
contrife. | 

Toeslemineu, v. to consent, assent, 

Toestciniiiiüj; , ƒ. consent, asssnt. 

Toestoolfii , e, to shut b) pushing, 
or thrusting. 

Toe«topi>en , v, to stop up. 

Toeïlr^lfo , f. to irradiate. 

Toetakelen ,v. tofit out, equip. 

ToeUUen , f. to lake, 

Toeiellon ,v. to teil to. 

ToPten , f. to blow a horn. 

Toeter , m. winder of ahorn. 

Toeiicdeii, v.to step, to approac/i. 

Toctvftling, /. accession, ap- 
proach. 

Toet», m. essay, touch, test , trial; 
toftsstccn , ni. totich-stone. 

Toetsen,»', to tr't , touch, examine. 

Toeval , m. case , accident, sjmp- 
tom. 

Toevallen , v. to bef all. 

Toevallii;, ad j, accident al, casual. 

Toeval! glifiil , f. casuality. 

Toeven , zich ergens oplioaJen , v. 
to tarry ; stay. 

Toeverlaat, m. recourse , refuf^e , 
sanctuar^ , secour. 

Toeverlronvven , f. toentrust. 

Toeviiip , ƒ. t J.rrj in^ , stay ing. 

Toevloeil , /n. cv^Jluenct , resort. 

Toevlugt , m, refuf^e , recourse. 

Toevoegen , f. to adjoin , to add. 

Toevoer, m, supply of provi^ion. 

Toevoeren , «■. to carrj unto. 

Toevoawen , f, tofold up. 

Toevrjezen , t>. tofreeze up, 

Toewi'oken , <•. to b'ckonto. 

Toewensclicn , v. to wish. 

Toewyden , v. to consecrate. 

Toewijzen , v. to adjud^e , ass:'gn. 

Toezejcelen , f. loseal up. 

Topzegelipg , ƒ. sealtrif^up. 

Toezeggen , t>. to promiie, tngage. 

Tofztgging , f.promise. 

ToPzcnJeo , V. to send to. 

Toezien , bekijken , v. to look 
upon , to behold ; toczigt , toe- 
zigt heLbeti , t o looi to, to over- 
ste. 

To«zieüei , m. spectator , behol- TOO. Hl der, o^'erseer, inapeefo'; 

Toezigt , m. regard , ara. 

TofTcl , ƒ. slipp-ir 

Togt , in. expedition , vy}at;t; 
togt over zee , voya^e , or expe- 
dition bej ond sea ; Je togt van 
de deur, the wind that cones 
thro' the door ; logtea , drifiea , 
passion ; zijne tojftcn bedwin- 
gen , to refrain one's passions; 
togtfat, /.'. vent-hole; loglpaar- 
deu , n. horsesfor carriage in 
an army. 

Togtig , windig , adj. windy ; log- 
tig worden , togo to rust ; ccae 
togtigc merrie , a mare that is 
horsing. 

Togii^beid ,f. windiness. 

Tügtje, n. jaunt , trip, ra'nble 
in the country. 

Tol , sclialtingen , f. tribale, toll ; 
tolgelden , trtbute mone^ ; tol 
fzckcr speeltuig) , m, top ; tol- 
Imis , n. custorn-hous' ; t' '.- 
vrij , adj. scot-free , datj-free. 

Tolbediende , of beambte , m, cus- 
tom ofjicer. 

Tolk , m. interpreter, 

Tollrnaar , m. toll-gatherer , pu- 
blican. 

Tombe ,f. tornb , monurnent. 

Ton ,f. tun , barrel , buoy. 

Tondel, tonder, f. tind-ir ; ton- 
deldoojjc , /j. tinder-box. 

Tong, f, longue; lastertong, 
slanderer ; osseniong , neots- 
torgue ; tong, sole {afish); 
tongriem, ƒ. tongue-string. 

Tonijn , m. lunry , (a largefish). 

Tonnen, v. to tun up, to barrel up. 

Tooijcn , opschikken , f. to adorn. 

Tooistl , 71. ornament. 

Toom , m. bnddle ; iemand In loom 
honden , to refrain one ; toom- 
zecl , n. bridle-rein. 

Toomcloüs , adj. liienticus. 

Toonieloojlirjd , ƒ. liceenliiwsne.*t» 

Toonirn , intooinen , «■. lobridle. 

Toon ,Tn, tune; toon , üj." ten toon 
staan, to be exjwsed tJ publiek 
view ; Uu toju stellen , to ex- 
L 242 TOP. poae to view. 
Toonbaar , adj.fit to be sheicad. 
Toonbank ,/". counter. 
Toonbeeld , ti. modfh 
Toonbrooden , n. sheiv leaves, 
Tooneel , n. theatre , sta/^e ; too- 
neelspel , n. stage-play ; too- 
neelspeldicbter, m. stage-ifri- 
ter ; tooneehpeler , tooneellist , 
stafje plajer^ actor ; tooneel- 
speelster , f, acfress ; tooneel- 
stuk , 77. dramatiek pi^cs. 
Toonen , v. to .iliow, demonatrate. 
Tooner , m. shower / gelieft te be- 
talen aan tooner dezes , please 
to pay to the bearer ofthis. 
Toorn , m. gramschap , f. anger , 

wrath. 
Toornig , adj. angry , wrathfull , 

■wrath. 
Toornigheid , ƒ. wrathfulnes?. 
Toorts, ƒ. torch , link f toorts 
drager, m. torch-hearer; toorts- 
licht, 77. torch-light. 
Toot , f. wry mouth. 
Tooveraar , toovenaar , m. sorce 
rer , covjurer , enchanter , 
iviz.ard. 
Tooveren , f. to enchant , to con- 

jure. 
TooVercs , toovrrhelts , tooverkol , ƒ 

witch, sorceress. 
Tcoverknnst , ƒ. ii^itchfry. 
Tooverlanlaten ƒ. mo^r'ö lanthorn. 
Toovrrij , ƒ. u/itchc. ajt , svrdry , 

enchuntment. 
Top , 777. fnpfpifch ; topboog, m. 
az'mut/i; topgp'.vclf , 71. cupola; 
topiiulsel , 77. top knot ; topstan- 
der , 777. stag on the mcin top- 
gaUant 7/ea*Y ; toppcnt , n.the 
hi^hast tsilrh, jnmacle , ze 
nith ; topzeil , bramzeil ,• n. top 
gallant xai'. 
Topper, f. to top. 
Toppenant, ƒ. lifts ; loppenanl 
van de kruisrce , mcin toj>-sail 
lifts; toppenant var) d»* groote 
ree , main lifts ; toppenant \an 
de mars7^il»rec , piam top-sail 
lifts; toppenant van de bram- TRA. 

zeilsree, topgallanf.tUf s ; top- 
penant van de fokkeree , t^i 
fore lifts ; toppenant van de 
Toormars zeilsree , fore topsail 
l'fts ; toppenant van de voor 
branizeilsree, fore topgallint 
lifts; toppenant van de groote 
blind , sprit-sail sheets ; top- 
penant van de boven blinderee , 
sprit-sail , top-sail lifts. 
Tor ,f. beetle- 
Toren , 771. steeple , tower. 
Torn , 771. pull , hard push. 
Tornen, rakken, v. t o pull hard, 
Torschen , v. to carr) . 
Tort , 71. injury , wrong, 
Tortrl , 777. turtle. 
Tuitelduif , ƒ. turtle— -ioup. 
Tot , prep. at, to , tiU ; tot onz.ent , 
at üur house ; tot zijiient , at his 
house ; tol Anislerdani , at Am- 
st-irdam ; tot wien , to whom ; 
tot nu toe, till notu ; tot dat , 
uut lil; tot biertoe ,hitherto; lot 
nog toe , as yet. 
Totebel ^f. square net , oldsluf. 
Touw , n. cord ; touwwerk , 77. 

cordage , ropes. 
Touwen , leertouwen , zie op Leer. 
Toawer , leertouwer , 77i. tanner. 
Touwslager, m. ropemaker. 
Traag , adJ. lijk , adf. slow, laty , 

Tttchhless , slothfuU. 
Traaglieid , f slowness , Inzines.^, 
Traan , f whale oil ^ train oil ; 

traan , 171. a tt-ar. 
Trachten , v. to endfcvour^ strive. 
Trachting,/, endeaveur. 
Traktaat , 77. treaty. 
Traktement, 71. salary , yearly 

irages. 
Tralie , f. lattice ; ijzeren tra- 
liën , 7ro7i gratcs ; met traliën 
bezet , latticed ; tralievcnster , 
f. la/tice-window ; traliewerk, 
n. Ititticr-work. 
Tranen , v. to shed tears ; tra- 
nendal , n. valley of tfars. 
Trans , 777. battlements of a 
steeple to walk round aboiit it. 
Trant , m, pace , strain; hij volgt TRE. 

tien g^-mffnen tr.mt , h<t t««pi 
iha o-iliiary pace , h-: foll.tw >• 
tka cornrn >i course ,• op een' 
vcrlicvcneii Ir.int sf lirijveu , to 
writt in ahif^h strain. 

Trantelen , f. to do every thing 
leisurtly , orslowly. 

Tr.tp , ra. sfaira , stair-ca^e; Xwe.e 
trappen, of verdippin^cn hoop, 
two p lir of sf Airs fnifk ; wcti- 
tellrap, winding sfair-case ; 
trap , trede , step, de^ree, stamp 
Vfith one' s fooi ; trappca vnu 
bloedverwantschap , dei^rees of 
connm^iiinit^^ . 

Trappans , m. huitani. 

Trippen , t>. to traniplc , to tread 
under root. 

Trapawijze , ndf . (^radualJy . 

Tra» , cment , n. cgnenf. 

Trawant , m. life^ttard-man ; <\c 
lijftrawaiiten, yjomea of in-; 
t^uard. 

Trechtw , tn. tunnel , funntU 

Trep , sf:ip , Rang , tn. pace , step, 

Treile , ƒ. step. 

Treden , f. to sten, march , tread. 

Tteder , m. trea-ler. 

Treeft , ƒ. trtivet. 

TreflVlijk , n^j. ixceJl-nt , braffi. 

Trellelijklieid ,f. cxctillaacy ^ffal- 
lantnesf. 

TrefTeo , raken , v. to hit , strike. 

Treil, /7f.ro/)e ti> draw a boatwith 

'1'rfilcn , v. to tow n boat, orfhip. 

Trein , m. train , attendance. 

Trek, ha.il , m. puilt drau^ht ; 
trek van eene pen , tt», dash of 
a pen , flourish , orftourishtn^ 
stroke ; de Irt'kken v.in J-el («e- 
laat , the lineaments of the fa- 
ce yfeaturex. 

Trek , lait , m. appettte , ionging , 
inclinatwn ; ik ljel>cr (feeo trek 
toe, I havft ni appgtita, ar 
lonii^inK for if. 

Trek, m. (treek, f. trick t een 
flimnie brek , a ca \ning: trick ; 
irinanJ eeiion trek spclm , to 
play one a trick / treklijn , ƒ. 
<^rd iii draw aioat M'ith / ti«k- ! TRO. 243 nel , m. dra/^-net , svetit-n^t ; 
trekpiard , n. d-aiv-h-ytsf ; irek- 
pot , m. tea-;>ol ; tr^kichuit , ƒ. 
draw-boat ; trekzeel , n. dr<JLW~ 
inf cord , harness. 

Trekkehekken , v. to bill , (o* 
pi^eons do), 

Trrkken , v. to draw, pill , tug f 
een' wissel trekken, to draw a 
billofexchant^e; een lol trek- 
ken , to draw a lot, 

Tr'-kkinp,^ drnwinf^ , p'iU't^, 

Treksel , n. tincture , infusion. 

Trek»<;liuit , /". drawhiat . 

Tremel, m. funn-^Uofa com-mill. 

Trens , f. small loo,y, 

Tren»en , v. to trush. 

Trepineren , v. to treparr. 

Trfnrdiciit , n. el*t;y. 

Treuren , i>. to mourn , to rti9 ; 
tictirgewaad , n, mburnin^-ap~ 
pa 'til. 

Treurijj a'lj.moumfu^, aorrowful, 
trjf^ii'al; een ti-«urig (jeval, a sad 
accid'<nf,a trat^icol adfenture. 

Treil rifjlieid,./"..9arf/je**, heavintas, 

'j'rcunclük , adv. meurnfully, 

'lieinlied , n. jnournful , ioif^ , 
threnody. 

Ticiirspel, n. tragedy ; een bly- 
eiiideiid treiutpel , /i. tra^ico- 
rried) ; Irenrsppldicliter , m. tra- 
^edian, writer of troffediet^ 
tralie pot-.t. 

Treariooneel , n. tragic stage , 
fat al scij/'old. 

Trenrwillip , rn. wippinf^ willow. 

Treuzel , rn. and f. loitcrer. 

Treuzelen , v. to loiter. 

Tre/.oricr, m. treasurer, 

Triiikel , m. trracla, 

Trielije , n. buckram. 

'1 '>JP ,f. plusA. 

Tril ,m as : op Jen tri! lijn , to ht 
gadding abroad. 

Trillen ,m,to shiver, .'hrnf, 

Trii>peUar, rn. one that trips a 
long. 

Trippelen,!», tofrip, to mia<:e. 

Tril» , m. rafia at dtc^ 

Troebel, ad/- muddy , trouhltf'» 
L X «44 TRO. Troef ,771. trump at cards. 

Troep , 777. troop ; troepen , 
krijgstrocpeD , military forces. 

Tioelelen , v. to stroke , to caress. 

Troeteling ,f.strokini^i caressiri)^. 

TioelelkiuJ , n. darling , minion , 
iavouriie child. 

Troi^tl ,771. troit'ül. 

Trog , 77t. trough. 

Troktafel , f. billiards-table. 

Trommel , 77*. druT7i ; tTOxnme\- 
s\a^ fdruTTi-bealinj^ ; trommel- 
slager, 771. drummer ; trommel- 
vlios , 77. f^mpaneoftheear. 

Trommelen , v. to drum. 

'i'romp , ƒ. 77ioulh of a f^uTi. 

Trompet . ƒ. trumpet ; trompet- 
geschal , n, the sound of a tru7n- 
ptt. 

Trompetten , v. to trumpet. 

Trompet f er , ttz. trUTupeter. 

Tronie , ƒ. face. 

Trouk , Ktam , 777. trunk of a tree. 

Tioon , 777, throne. 

Troonen , *-'. io insiigate y inttce. 

Troost , 771. comfort , coTisolalion; 
troostbrief, tti, co7isolatory let- 
ter. 

Trooslelijk , adj . comfortabJe. 

Troosteloos , adj. comfortles.i. 

Troosten , v. to comfort , cor.so- 
late. 

Trooster , m. comforler. 

Tros , 771. bunc/i , cluster ; een tios 
druiven , a cluster of ^rapes. 

Trolscli , arij. disdainfnl, a7ro- 
gant, p70ud , ha\^hty. 

Twlichheid, f. arroi:(a7icc,disdain. 

Trotsclielijk , adj. haughtily\ dis- 
dai7'fu Ih ' 

Trolseirn , trotsen , v. to out- 
brave , d(fj , dare , provokf. 

Tionw , adj. trusiy ., faithful y 
true. 

Trnnw , ƒ. loyally , allegiance , 
faiih , fdtlily ; trouw , linwe- 
lijk , marriage , weölock , r.up- 
tials ; ondertrouw , bctrothi7i^ , 
espousah ; tronwl)clofte , /.' 
promiee of ma/riage ; tron 
dag , m. wedding- do^ . .TUI. 

Tronwbaar , zie Hnwhisr. 

Trouweiijk , adv. faithfaVy, 

Tronweloos , adj, treacherous , 
p43rJidious. 

Tronwelooslieid , ƒ treache7y,per- 
fidious7ies.t, 

TroQwelooslijk , adv, treacherou- 
sly. 

Trouwen , v. to 77iarry , iced. 

Trouwens , cnnj. /lowbeit , yet. 

Tronwliartisj . adj. lijk , adi^. true- 
heartdd, faitliful , cordial. 

Tronv/Larti^lieid , f. cordialness , 
true heartedness.faithfulTiPss. 

Troawlieid , tronwiglieid , f. fide- 
lity , faith'ulness. 

Trouwring, m. weddinj^-ring. 

Tu'ieroos,/", tuburoso. 

Tuclit , f, discipÜTie , correction ; 
kerkt-lijke tucht, church disci- 
pline ; krijgstucht, military 
discipli7ie ; luchüiais , 71. house 
of correction. 

Tuchteling , 77i. prisoner in the 
house of correction. 

Tuchtig , adj. well disciplined. 

TnchVgen.v.tochastisefdiscipline. 

Tuchtiger , 771, chastiser. 

Tuchtiging,/, chastising, cor- 
rection. 

Tuig , gereedschap , n. tools , in- 
strument ; corlogstnig , ivarlike 
instruments. 

Tnilf je , ruikertje, kransje, 77. 
nosegijy y little garland. 

Tuimelaar, 771. tumbler, (,dutch 
tile.) 

Tuimelen , f. to tumhlc. 

Tuimelgcest , 77i. turbulent person. 

Taime] lig, f. tumbling. 

Tuin , 771. garden f moestuin , 
kitch->.n garden ; Lloemluin , 
Jlower garden ; kweektuin , 
nurse7y garden ; tuiubed , gar- 
den-bed. 

Tuinier , tuinman , 771. gardener. 

Tui'chen , v. to truck , to game. 

Tuisolier, m. \dice-player ^ ga- 
mester. 

Tuil , f. pij e of apot ^ or cann , 
toilpot , tuitkan , pot wiih a TWE. 

Tuilen , V. f O buzz , ti/lgle , pipt ; 
mijne oorea taiten , my ears 
tin/jlif. 

Tuk , aard , m. temper, htimour ; 
▼an ei-iieti poe Jeu lak , oj' a gooi 
breed , or temper. 

Tulbaiul , m. turban, 

'ru\\t ,/. ttttip. 

Tiii-eii, f, lo/ookstaadify. 

'J'iirf , rn. turf. 

'l'urfiii'litijr . Uil), turfy. 

Tuik , f77. Turk. 

'Puikscli , adj. turkish , litrly. 

Tassclien , adt>. betwc.n, betii/ixt ; 
tnssclicn beide, hetiueen both, 
indt/ftrerit ; d.iar<;nlufscbea , irt 
the tnean w/iile. 

Tu'.srlii'nkoincn ,v. to intervent, 

'l'as.'rhenkoinst ,./". iriteruention. 

Tussrhcnpoos , f', inturr il , inter 
mi.ssiori , dislance of l>m'. 

TnsscliciiTede , f. p-irentht>sis, 

'l'iuscliempel , n. int^rlude. 

Tiisschenspraak , f. int»rcession. 

TmïcIicnJprekeii , v. to intercede. 

'rTHscliciiJtand , m. interstice, 

'J"nï»rhen»li'.llcn , f. to tnterp03e. 

Tu'scbenlijd , m. inter f al, 

Toiscbeuvoejfscl , n, inaertion , 
clause. 

Tussclienwcrpscl , n. interjectioi. 

Twaalf, adJ, Iwr-li/e; twaalfde, 
twclfth ; lwaalfdcrlei,o//if<s/ff 
sorts; Iwaalfmaai, tW4h'e tiries; 
Iwa.dlial , n. dozen. 

Twf e , ad) twü ; tweede , second; 
ten tweede , srcondly ; Iweedi-r- 
haude , Iweederlei , of Iwo sorts, 
tli'ofold ; tweet,'eveclil , n. diitl ,• 
Iweelioofdig , adJ. tn'u-head-d ; 
Iweejaiijr , adJ. of two years ; 
tweeklank , m. found of two 
fowels; iwvM\nVvr,dipht honK ; 
twerlirlit , n, Iwilit^ht ; twee- 
maal , twee reiden , udr. twtce , 
tu-o timrs ; twceman, m. 
duumwirj tweeluiK, m. twin ; 
twei'/.iiit, adv. ambit^uous i 
twcetnijdrnd , adj . two-ed/^ed ; 
IwecYuudig , lYvcewcxf, adj, two- UIT. 245 fold. twice ; tweetongig , adj. 

bilinf^uous. 
Twecbak , beirliiilt , n. bi^kef, 
TwceJragl ,f.discord , disut^ree- 

ment , contentiun. 
Tweernen, twijuen , v. tit'ini , 

twist. 
Twijfel , m, doubt. 
Twijfelaar , m. doubter. 
Twijfelaclitig , adj. doubtful, 
Twijf-lacliliglieid.^ c/ya&/ya//l«.r. 
Twijfelen , t'. t) doubt. 
Twiifelinfï ,f. doubt , doubt intf. 
TwijfelinneJi^f , adj. unsettled in 

rntnd , despairtni^. 
Tvvijfelmoedi^beid ,./". dispair, 
l\vijfclziuiiig , adj. fuU of doubt'. 
Twijiider, m. twiner, throster. 
Twijuen , V. to Itvine , twist. 
Twijiimoleu , m. throsters miJl. 
Twinlip , twenty ; twintigmaal, 

twentj times; twintigste, /«'tf/j- 

tieth. 
Twifi, m, strtfe, debat s , ronten- 

tio'i, context, quarrel, dtspute; 

twijt^ieritj, ad;, litiifious; twi«t- 

gierigheid, ƒ. liti^iou.sness ; 

twijtmaker , m, contant ious per- 

son , fomenttr of qiarroh ; 

twistftuker , m. make-bate ; 

tMiatziek, adj, quarrelsomm ; 

twistzQcbt , f. t/uarrelsoma hu— 

mour ; twistznebtig , IwisUcü- 

tig , adj. coritentious. 
Twisten , f. to tj'tarrel , strive. 
'Twia'er, m. </uar 'roller ,rontend-rr. 
i'wiitrede ,f. dtspulé , dabatg. u u. tpron. thee ,^ou ; UE. , uwe 
rdelb. , \our worship, 

Uije , m. or.ion. 

Uijer, m, udder. 

Uil, in. owl ; bij is een regie ail . 
ha ts a ftU^ felloiv ; een ailtje 
vangen , een aiaapje ucnieu , to 
tuke a nap , to get a littla 
sleep. 

UiUknikeu, m. simpleton, 

XJUfprtp.out ,f(jrth ; uiigato ,to 
L 3 24^ UIT. ffo out , to f^o fort , to ^o a 
broad ; nit liefde, outoflove; 
uit het Ii<l , out of joint , nit den 
wep, out of the way , aside ; 
nit het huis, out of doors , out 
of the house j abroad; uit het 
gebiaik , out of use , out of 
fashion; out of date; uit zijnen 
adem , out ofbreath; uitermate, 
out ofy or beyond measure , 
exceedin^ ; nit eene begeerte, 
out of a desire , from a desire y 
nitjfuost, hy favour } nitjoks, 
injest; uit mij zalven ,from, my 
own accord ; nit eene gewoonte, 
by rot e ; uit den naam van , in 
the name ofj uit zijn, to b» out; 
hij is nit , he is out ; het is uit 
mijnen zin , it is out of rny 
mind; brieven uit het leger, let- 
ters from the army ; uit al mij- 
ne roagt, with all my poiver ; 
uit oorzaak van , bccause of ; nit 
hoofde van , on account of , be- 
cause; uit kracht* van, A> :^irtae 
of; uit wat oorzaak , wherefore , 
whatfore , why so. 

Uitademen , v. to brcathe out. 

Uitbannen , f. f o hinish. 

Uiibaisien , <•. to hurst forth , to 
breoikfoTth ; hij borst nit in lafj- 
«hen , he hurst out into lau^h- 
ter ; zij borst in tranen nit , 
she burst into tears. 

Uitbarsting , ƒ. bunting forth , 
brealcinfr forth. 

Uitbazuinen, v. t o sound forth ^ 
trumptt forth. to blaze abroad. 

Uitblazen , v. to blow out. 

Uitblijven , v. to stayout. 

Uilblusschen , f. to quench , ex- 
tin^uish. 

Uilboeneu , t'. to ruh out. 

Uitboczemiijg , ƒ. ejaculation, 

Uiibottf'n , V to but forth. 

Uitbiaaksel , n. vomit, that which 
is vomiltdup. 

Uitbraken , v. to uamit up. 

Uilbraking , ƒ. vomiting up. 

UiiLranding , ƒ. a refning fiy 
burning. UIT. 

Uitbreiden , v. to enlarge , to 
spread out. 

Uitbreiding , ƒ. enlarjicing. 

Uitbreken , e. to break out. 

Uitbroeden , v. to hatch out. 

Uitbroeding,/, hatchingouf. 

Uitbroedsel , n. brood, 

Uitbulderen, v. to fret and chafi^ 
to rage. 

Uitbundig , adj. and adv. exeeed^ 
ing , extremely. 

Uitdaagbrief , m. challenge. 

Uitdagen , v. to challenge , drfy. 

Uitdager , m. challenger. 

Uitdaging , f. challenge. 

Uitdampen , v. to evaporate. 

Uitdamping , ƒ. epaporation. 

Uisdeelen , v. to share out , todis~ 
tribute , dispense. 

Uildeeler , m. dispenser. 

Uildeeling ,f. distributioJt , tfjrt- 
dend. 

Uiidoen , v. to put out , to blot 
out , to cancel , io raze out. 

Uitdooven , u. to extinguish. 

Uildooviiig , ƒ. extinguishing. 

Uitdossclicn , opscliikken , v. to 
adorn, to tnck up. 

Uitdragen , f. to carry out. 

Uitdrager , m. he that carries out 
a thmg , uphohterer, one that 
deals in second-hand goods , 
liousholdingfurniture etc. 

Uitdraaijen , v. to wind out. 

Uitdrijven , v. to driue out. 

Uitdrijving , f. expulsion. 

Uitdrinken , f. to drink out , to 
drink off; een glas uitdrinken , 
t o drink out a glass ^ to emi>ty 
a glass. 

Uitdroogen , v, to dr^ awoy , to 

wit her. 
Uiidruipen ,v.to drop out. 
Uitdrukkelijk , adf. expressive. 
Uitdi ukken , uitpersen , v, to press 
out, to s<[ueeze out ; uitdruk- 
ken , uiten , to express, to utter. 
Uitdrukking , f. squetzing out^ 

expression. 
Uitilnidcn , «'. to describ^ , io 
explain. UIT. 

Vit' isrlicn , iiiidageu , v. to chul- 

lirtf^a^ d*fy. 
Viten , li» Üttdrakken, 
Uiterlijk , aif. outit/ard; aiterlijk, 
a</f. outwurdly y aitoilijk aau- 
staanilc maauJag , nexJ rnondaj 
<it farthast. 
Uitermate, adv. «xctedinf^Ij. 
Uiterste , adf. utmost , utter ; ten 

aitcrate, to the utmost. 
Uileiilc ,n. extreme ,extrem.i'y ; 
op Ucl niterslc liggen , to ba at 
Ihepolnt ofdeatli. 
Uiijja«f , ƒ. expence ; edit'ori. 
Uitgaan, v. to go o it , to fiO a- 
broad , to ^o fortli ; Lij is oit- 
frpt^tan, he is ^one out , ha is 
t;one ahroad. 
Uitf:.ilmen , i'. to aoundforth , to 

resound. 
UitRiltuing , ƒ. soundinf^forth. 
Uit5^!n< , m. out-^ointr , ^;oing 
forlh , outlit , also the end , 
M.vutf , period, exit ,death;\\\] 
lixil eenco zwaren uii{;uug , he 
died a hard death. 
l'ii^;ave , ƒ. expence , dlspursin^. 
Uiih'clateri, adj. excessifs, extra- 
vagant ; uitgelaten vao vreugde , 
overjoyed. 
Uitgekjidc , n. conductinfi,. 
Uii(;flrzen , adj. choice , select. 
I ■ il(;fuoineu , adj. except , tave, 
Uitpettrekt , adj. stretched out, 

txtended. 
Uitgrsiiikilieid , f. exttiision , ex- 

tcntifeness. 
UilKeven , v. to^ive out ; een boek 

uitgeven » to yublish a book. 
Ui(f;p£()ud«;rd , adj, excejted , ex- 

cluded. 
l'itgieti-n , »». to pour out, 
\' atiieltng^.pourirnfout^jffusioH, 
Uiilmlrn , *>. tofgtih out , tu \<ull 

vut , to drati- out, 
Uiili.iin .n». cape ,point of land, 
riili«iit;l»<rd , n. sign, 
l'iiliardrii , f. to rndure. 
Uitli«'tiiiM II , ad), foreinn } git 
hermiche Uorpco , /(JTtt^n for 
cas , or troopt. UIT. 347 Uiilioek , m. out word corner , a 

point of land. 
Uithongeren , v, to famish. 
Uithongering' , f, starcinf. 
Uilliooreii , f, as : iemand oilboo- 

ren , to pump one. 
Uithouden , v. to keep out, to shut 
out, f o hold out , to continue 
steadfust. 
Uithuwelijken , v. to (^iue in mar~ 

riaf^e. 
Uiting ,f. ut tering. 
Uitjagen , u. to drive out , chase , 

to expel. 
Uitjagioi,' , ƒ. driving out , expul~ 

siun. 
Uil jouwen , v. to hissat , to hisa 

out , to ridicule. 
Uitkiezen , v. to choose out , to se- 
lect. 
Uitkijk , 771. prospect. 
Uitkippen , v, to piek ou'. 
Uitkleeden, v. to undress ,fo strip. 
Uitkomst , ƒ. coming-forth , issue. 
Uiikooksel , n.decoction. 
Uiikoopen , V. to buy off. 
Uitl-i!,'< lieii , V. to deride. 
Uitlander, Tn.foreitiner, 
Uiilaiidiplieid yf.peri^rinafion, 
Uitlnudicb , adj. outlandish. 
Uitlaten , v. to let out , omit ; 
uitlaten, zich over ictt aitlaten , 
to drop , tu let ship some t/iing 
in conversation. 
Uitlating,' , f. omission. 
Uitlog , 771. explication. 
^iib'ïge'» • **• to la) out. 
Uitlegger, 77». expound<r. 
Uitlegtfiug , ƒ. axposition. 
Uitlegkuiide , ƒ. exegeais. 
UitleMiin, V. to nroduct f^i^id f 

deltver, brihgfurth. 
Uitlezen , %•. tO entice. 
Uitmergelen , v, to «xhaust. 
Uitcutten , V. to maat-ure out. 
riliiiunlen , v. to excell. 
Uitniiiiitcnd , adj. eminent , ex- 

cellrnt. 
l^traanlcndlieiii ,./". exrvJUnr\ . 
Uiininnliog , J. exielimg, 
Uituemcu , v, to takt ou/, 
L 4 348 UIT. Uitnemend , adj. excellent. 
Uitnemendheid , f. excellency, 
Uitnemiof ,ƒ. taJcin^ out. 
UitnoodigiDg;, ƒ. invitation. 
Uitpersen , v. to press out. 
Uitpersing , ƒ, sqeezing out. 
Uitpluizen, v. to piek out, to 

sift one. 
Uitpuilen , v. tn swell. 
Uitpnilendheid , ƒ, swellint^. 
Uitpatten , v. to draw dry , to 

empty , exhaust. 
Uitrekten , v. to perform. 
Uitreiken , v. to reach out. 
Uitrekenen , v. to compute. 
Uitroep , m. out-cry. 
Uitroeper , m. cryer. 
Uilroeping , ƒ. crying out. 
Uitroeijen , v. to extirpate , era- 

dat'-. 
Uitroeiiing , ƒ. extirpation. 
Uitrokken , v. to pull out, 
Uitrukkirg ,ƒ. pull/ng out. 
Uitrusten , f. to rest out , repose ; 

uilrasten , to equip. 
Uitinstiug, f.jitlirtg out , equip- 

pir>K. 
Uiischateren , V. fobunt cut in 

iai:f^htfir. 
Uitscheiden , v. to leave cff, to 

neasr. 
Uit.'clieldcn , 1'. to scoJd at , to 

cal! oTii- nantes. 
UitÉchipie») , f. to s?,col out , to 

fanc/i o'jt, 
Uitjcl.ot , n. tra.ih. 
Uitsclirappen , P. to raze out, 
Uitsilir.ipping , ƒ. razmf^out. 
Uitfcliriiven , v. to writeout. 
Uitirlirij-ving , ƒ. writinf^out ; nit- 

üchrijving, nis van cciien bededag, 

prescriptfor a pro'y er daj) . 
T)ii6rhodiJen , P. f O shake out. 
Uilslaan, «'. to beat cut ,to strike 

out ; benzelaclilijjc taal uitslaan , 

tP blurt out iclln vhat. 
Uitslag, m. issue , euent ; uitslag 

op lict \e\ , pimpli'j'. 
Uitili'len ,n.to we. ir out. 
Ui! s ijl ing,/. iPearirtf^ out. 
Viu\\iMTi iV,to shut out. i UIT. 

Uitsnijden , v, to cut out. 
Uitspannen , v. to Stretch out ; 

paarden uitspannen , to unteam 

horses. 
Uitspanning, f. stretchirig out; 

niispanning , recreation , amu- 
sement. 
Uixgpansel , n.Jxrmament. 
Uitspalfen , *>. to spurt Out. 
l^tspoelen , v. to rinse. 
Uitsporig , adj. extravagant, 
Uitsporighcid , ƒ, extrauagan^y. 
Uitspraak , ƒ. utferance. 
Uitspreiden , V. to spread out. 
Uitspteiding, f, spreading out , 
Uitspreken , v. topronounce. 
Uitspruiten , v. to shoot up. 
Uitsproiting , ƒ. shooting up, 
Uitsprnitsel ,n. sprig, bud. 
Uitslaan, v. to stand out ƒ uitslaan, 

vetdragen , to endure. 
Uitstek , m. jui^y , balcovy ; bij 

iiitsttk , excecdin^ly. 
Uitsteken , v, toexcell ; uilsteken , 

evfn of one\eu , to play efen or 

od ■', 
Uitstekendbeid , ƒ. excellency. 
Uitstel , 771. delay, 
Uitstelltn , t: to delay. 
Uitstelling , ƒ. dclaj ing. 
Uitsterven, f, to become extinct, 
U.tsiooten,»'. to thrust out. 
Uitstorten,»', to pour out, 
Uitsinkken ,r. to ex'rnd, stretch. 
Uitstrcoijeu , v, to dnulge. 
Uiistrooijer , m. difulger, 
Uitstiooijing , ƒ. difulging. 
Uitstrooisel , n. report. 
Uittarten , f. to defy. 
Uilteekf nen , f. to draw ^ iodeli- 

neate. 
Uittellen , v, to teil out. 
Uittel en , v. to pine away. 
Uitlogt , ƒ. marching cut, depar- 

ture. 
Uittreden , i*. f o stip out. 
Uittreding,/, stipping out. 
Uiitii kkoii , I'. todran> cut, 
Uitirtksel ,77. abstract. 
Ull^ang^el , n. sireeping. 
Uilvaait , m. funeral. UIT. 

Uiival , m.sally. 

U.lvallcn , «'. to f all out ; uitval- 
len , to sii/'y out. 

Uitvaiüii, u. to sail out; nitva- 
rcn , toinveifffi , scold. 

Uilverkoopen , v. to .teil vff. 

Uitverkoren , adj . chose , elact. 

UitvinHfn , «'. tofimlout , infant. 

Uilvindcr , rTi. iiiuentor. 

Uitviudin^ , ,/'. inucntion. 

Uitvindsel , n. devire. 

Uitvlieten , e. tt> afream out. 

Uitvlogt , ƒ. e f aston , subterfuge, 
shift. 

Uitvoer , m, exportation. 

Uitvoerder, m. exporter, execu- 
tor. 

Uitvoeren , <•. to exticute , export. 

Uitvoerini; , f, execution. 

Uitvor»cIii";j , V. to xearch out. 

Uitwaai/en , t', to hloif out, 

Uitwaarts , adi'. outward. 

Uitwssi'nion , v. to euaporate. 

Uitwaseniin',' ,,/'. evapnratioTZ, 

Uitwaleriiig , ƒ, out- let , issue. 

Uitweg , m, tcasion. 

Uitweiding , ƒ. dtt;ression. 

Uitwendig , adj. outward. 

llilwf ndi^;lieid ,f. outwardsheiv. 

Uitwfikrii , f. to work out, finish. 

Uitwerker , m. ejfector. 

Uilwerkiiip, ƒ. workingout, effect. 

Uitwerksel , n. ejject. 

UitNverpen , v. t o cast out. 

Uitwerpsel , n, out-castin^. 

Uitwinnen , f. to f;ain , t^et ; ie- 
mand in ref^ten uitwinnen , to 
carry the caiise ; uitwinuea , 
moeite (.itwinnen , to spare 
paim. or trouble. 

Üilwiischen , p. to blot out. 

Uitwiiscliinp ,/. blottinff out. 

Uitwiiseicn , v. tu exchanife. 

Uilwrinpen , f. to tcrest out. 

Uitc.rnden, «'. lo send out. 

Uii/»iten , ♦■• to set out ; aitzet- 
teii, toput off. 

Uii7.ien, V. t o look out ; er wel 
nitzirn , to look well. 

Uil ziften , %f. to ai/t out. 

Ujtiigt , n.prorptct , vieu', .VAL. 249 Uitzinu!^ , adj. lijk , adv. mad, 

Uitv^inniglieid , ƒ, madness. 

Uit/ocken , f. to seek out , chuse. 

Uitzonderen , v. to sinf^le out. 

Uitzondering, ƒ. exception, ex- 
cuse. 

Uur , n. hour ; nnrglas , n. hour- 
^lass ; uorwerk , n. doek ; Qur- 
wijzet , m.. dial of a doek. 

Uw , uwe fpron. thine ^yours. 

VA. 

V aapsel , n. .fweepings. 
Vaak , adi'. of ten. 
Vaak , rn. slcfpiness. 
Vaal , adj. feil! ^tf. 
^'aailleld ,f fiUowneas. 
Vaam , m. f at hom. 
Vaandel, n. hariner y colours ; 

vaandiMger, vaaiidrif 1 m. ensign, 
Vaarbaar , a<//. navigable. 
Vaardip , adj. read^) . 
Vaardiglirid ,f. readiness. 
Vaars ,./". hei f er. 
Vaart (uiiwateriiig) , ƒ, channel ; 

(zeevaart) navig:ation; ( loop van 

het water) currcnt ; (spoed) 

speed. 
Vaartnip , n. boat , ves.trL 
\ aarwattr, n. naii^^able river. 
Vaanvcl , adf. farewell. 
Vaatwerk , n. tuns , barrels , etc. 
Vaclit yf.Jleece. 
Vadem , m, fathom. 
Vader , m. father. 
Vaderland , n. native country. 
Vaderlander , m. patriot. 
Vaderlijk , adj. and adv.fatherU-. 
Vadersciiai» , ri. fathtrhood. 
Vadzig , adj. laz^ , 
Vagebond , in. fügabond. 
Vagen , zie Vegeu. 
Va^'T, m. sweeper, 
Vagevnnr.n. pur^atory. 
Vak , n. empty place. 
Vakerig ,adj.drowsy , sleepj. 
Vakeriglieid, ƒ. drowsiness. 
Val , m.fall, ruim v»l, trap ; Tal- 

brtig , f. drau/-bridge y valdcor , 

ƒ, trajy-door. 

L ó 350 VEE. 

Valei , dal , f. volley. 

Valies, n. budget ^ mjil , port- 
nanteau . 

Valk , m. falcon; Talkenjagt , ƒ. 
hawking. 

Vallen , v. tof all; vallende ziek- 
te ,ƒ. ƒ f , epilepsy. 

Valreep ,f.full~rope. 

Valsch , adj. lijk , adv. false. 

Valschheid , f. falseness. 

Valstrik , m. snare. 

Van, prep. of, from; veel van dat 
volk, many ofthosepeople ; van 
linis ,from home ; van daar, adj. 
from thence;\an hier, adv. from 
hence ,• van waar , adv. from 
■whenre. 

Van , m. surname. 

Vangen , v. to catch. 

Vanfi^t , f. catch. 

Var , varre , m. buliock. 

A''aren , n.farn. 

Varen , v. to sail , to navigate , 
tofare. 

Varensman , m. mariner. 

Varken , n. swine , hog. 

Vast , adj. lijk , adv. sure , firm , 
f ast ; vast freloof ^firin belief. 

Vasten ,v. tof asten. 

Vastendag , m. fast-day. 

Vasthooden , v. f o holdfast. 

Vastigheid, yi firmness. 

Vastmaken , 9. to f asten. 

Vaslütelling , ƒ. settlement. 

Vat, adv. hold ; vat op iets krij- 
gen , to get hold of a thing. 

Vat , n. tan , barrel. 

Vatbaar, adj. capable ^ compre- 
hensible , conceivable. 

Vatten , ♦'. to tale , catch , appre 
hend , gripe } vatten , to coin- 
prehend. 

Vechten , e. tofight. 

Vechter , smijier , m. flingar. 

Vfclithaan , m. game-cock. 

V edel, f. /Iddie. 

Veder , veer , mfeitther ; veder- 
bed , n.feaiher-bcd. 

Vee , n. cattle f vecliocder , m. 
herdé-man. 

Vee- , adj. fataL VEL. 

Veeg, m. wipe ; gash. 

Veel , adj. lijk , adv. much, many, 
a great deal , abundance ; veel 
g'eld , mitch money. 

Veelal , adv. mostly. 

Veeleer , adv. rather. 

Veelheid , ƒ. multitude^ quantity , 
abundance. 

Veeljarig , adj, of many years, 

Veelm;ial , adv. many times. 

Veelvuldig , adj, manifold. 

Veelvuldigheid , ƒ. multiplicity. 

Veelwijverij . f. poligamj , 

Veelzins , adv. many tvays. 

Veen , f. f en ; veenland , n.fert-* 
ny land. 

Veenig, adj. fenny. 

Veer , zie Veder, 

Veer (overvaart) , n, ferry. 

Veertien, adj.fourleen; veertien» 
de , fourteenth. 

Veertig , adj. forty ; veertigste , 
fortieth. 

Veest , ƒ. fzzle , f art. 

Vee ie , ƒ. enmity , hatred. 

Vegen , v, lo stveep , wipe. 

Veil , adj. and adv. to be sold. 

Veilen , v. toprojfer , tosell. 

Veilig , adj. safe , secure. 

Veiligen,r. t o steur». 

Vedigheid , ƒ. security. 

Veiling ,ƒ. public sale. 

Veinsaard , m. dissembler. 

Veinzen , v, to dissemble. 

Veinzer, 7», dissembler. 

Veinzerij , f. dissimulation. 

Vel , n. skin ,pelt. 

Veld, n. field , camp ; veldheer, m. 
general ; veldhoen , n. partrid- 
gc ƒ veldleger , n. camp , army ; 
•seXdmniie ,f.ficld'Tnouse ; veld- 
slag, m.Jield-hattle ; veldslang, 
f üeld-snake ; veldslnk , n. 
field-piece ; veldtogt , m. cam~ 
pai^n; veldlnig , n. warlihe 
instrunnents ; veldtuigtneesler, 
m. master of the ordnunce. 

VeK-ihande, adj. of many sorts , 
viirious. 

Vellin , V. te feil , cut down , rast 
don-n^s/tLot CiOiiTi s e«ue» J><h»« VER. 

Tellen , to feil a tr«» f een von- 
nis vellen , to pass tentgnce. 
Velliif , vliezig , adj. niambranous 
V.uiJQ , n. venom ,potson. 
Venijnig, adj. poisonous. 
Venizoeo ,n, veniion. 
Venkel , ƒ. fennel. 
Venster , n. ifindow. 
Vent, m.felloii' , rude fellow. 
Venten , v. to cxpo^e to sale. 
Ver , verre, adv. f ar, a ^reat w ij; 

ver afgelegen , remote ; verafgc- 

legenlieiJ ,,/"• remoteness. 
Veracht , adj. despised. 
Verachtelijk , adj. comt«mptible , 

despicablff. 
Verarliielijkheid , ƒ. vileness. 
Verarhien, «•. to despisc , scorn, 
"Venciitcr, m.despiser, condemner. 
Verachtereu , f. to retard, dela^ . 
VerscWleriiig , ƒ. retarding. 
Veiaclitiii^ , ĥ contempt. 
Veranderen ,v. to chant^e , alter. 
\ciaiiAeT\ni;,J]chanf;e,alteration. 
Veranderlijk , adj. and adv. uaria- 

ble , chan^^iable , unstable. 
Veranderlijkheid ,ƒ. unstableness. 
Verantwoordelijk , adj, accounta- 

ble , responsible , anstverable. 
Verantwoorden ,v. to ansifer for , 

tojustify ,uindicate, apolof^ize. 
Verantwoorder , m. justij'ier. 
Verantwoording,/, apolo^y , de- 

fenco , vindication. 
Verarmen , v. to impovtrish. 
Verarming , ƒ. impoverishment. 
Verbaasd , adj. and adv. amazing; 

amazcdh . 
Verbaasdheid , ƒ. astonishment. 
Verband , tu bond, obliK<^tton, tie; 

vetbandl)ii«-f, to. bond^ mden- 

ture ; verband van een« woud , 

dréssinff o/ a wound. 
Verbannen , v. to banish. 
Verbanning ,/.' luinishment. 
Verbasteren , «/. todegeneratü , to 

adulterate. 
Veibastcring ,ƒ. corruption,drgt- 

neratioti. 
Verbasterd , adj, dcgemrate , de 

generuted. VER. 251 Vtrhnén , v. to astonish , fright. 

Verbazend , a^lj . stuptnduous, 
Verbeddeii , t-. to ckaiige beds. 
Verbeelden , u. to imagine, repre~ 

s^nt. 
Verbeelding, f. representatioi ^ 

ir: igination. 
Verbeiden , v. to it^ait , tarry. 
Verbeiding , zie Vertoeving. 
Verbergen , v. to hidc , conceal. 
Verberging, /.ArWi/j^ , concealing. 
Verbeteraar, m. rnendar,correctur. 
Verbeteren , v. to mend , correct , 

rnelioratr. 
Verbeterbuis , >i, house of corrtc- 

tion. 
Verbetering , /. amsndment , cor- 

recliori , melioral ion. 
Verbeterlijk , adj. mendable. 
Verbeuren, p. to fttrfeit. 
Vc'beuring , vei beardverklaring , 

f.jorfeititg. 
Verhearte ,f. confiscation. 
^'e^lJiddclijk , adj. exorable. 
Verbidden , v. to obtain by be- 

scechine^ftoprevailby intreaty. 
Vti buiding yf.d^precation. 
V.rbieden , v. to forbid , prohihit. 
A'^erbieder ,m.profiibitor. 
Verbieding , zie Verbod. 
Vtrbijsieren , v. t o perplex ^ con- 

found. 
Vt-rbijsteriog , ƒ. perplexity. 
Verbinden , v. to bind , engage. 
Verbinding , ƒ. binding , dre^sin^. 
Verbtndlenis , ƒ. engagement, tie, 

bond , obligation. 
Verbitterd , adj, incensed, pro- 

vohed. 
Vetbitterdheid , ƒ. malice , en9^ . 
Verbitteren , v. to incense , exas- 

perate , provoke , irritate. 
Vrrbittering ,f.provocation, 
Vrrbletken , u, to grow paJe. 
Verblijden, v. tortjoicr. 
Verblijf, /i, abode , resuUnce. 
Verblijven ^v, to stay , tarry , rt~ 

main. 
Veiblmden , •>. to hliniffold, 
^ erblindheid ,./". blimdnes», 
Veibüadiog ,/. dauling. 
L 6 252 VER. Verbloemen, f. to embelish ,dis~ 

Vf-i bloem ing , ƒ, dispuising. 
VeiblufFen .f. to hojjla. 
Vrrbod , n prohibition , interdic- 
tion, 
"Vt^rholfjen , adj. avgry, 
Verlio'genlieid , ƒ wra'h , choler. 
Verbond, n. couenant , lua^iie ^ 

ireaty , all i mee , confederacy. 
. Vr'rboudbrief, m.bond, oblif(ation. 
Veibor^ren , adj. concealed , ab- 

sco^Lfled , hiddtin , secret. 
Vrrborgenlieid,.^. mysterjy, secret. 
Verbranden , v. toburn , consume 

hy fi e. 
Verbrassen , v. io spend luxu- 

riously. 
Veibreed^n , v. to mahe hroader. 
Verbreiden , v. to spread ^ propa 

e:iite. 
Verbreiding , ƒ. propae;ation, 
Verbrelien , f. to break , piolafe. 
Ver'»r-king ,ƒ. violatioi. 
Verbrijzelen , v. to crush , grind , 

bruise , to dash in pieces. 
Veibrijzeling , ƒ. crushing. 
Verbrodtien , f. to marr, spoif. 
Verbroederen , v. tofraiernize. 
Vci bruiken , v. to we.ar out, spend. 
Verbruiking , ƒ. consumpticn. 
Verdacht , adj. suspect. 
Veidacbtheid , ƒ. suspicion , mi- 

sirus^. 
Vededigbaar, adj, defensible, 
Vededigen , f. to de f end , vindi- 

cate. 
Verdediger , m. defender. 
Verdediging ,./'• defence. 
VcrdedigKcbrift , n, apology. 
Verdecidbeid , ƒ. division , schism. 
Verdcelcn , v. to divide ; share, 
Verdecling , ƒ. diuiding , sharing. 
Verdek , /i. dcclc of a ship. 
Verdelgen , v. to destroy , ruin , 

cut ojf. 
Verdelger , 171. destroyer- 
Verdelging, ƒ desiro}ing, ruin. 
Verdenken, v. /O su.'^pect, mist rust. 
Verder , arfc. further , fait her. 
Verderf , n. verderfeuis , ƒ, t/<- VER. 

I strucfion, pcrdition. 
Verderfelijk, adj.corruptible, per- 

nicious , mischievous, destruc- 

tiud. 
Verderfelijkheid,/ corruptibilit'y, 
Veiderven , y to corrupt , spoil, 
yer(]eïving,f.ruining,destroying. 
Verdichten, v. to feign , forge , 

infant. 
Verdicliter , m. forf^er , inventor. 
Verdicliling ,ffeignin^ yforging. 
'VerHichXseXfTi.feignedstoty^fahlr-, 
Verdienen , f. to earn , to des'^rue, 
Verdjeristf , ƒ. rnerif , dr:s^rring. 
Verdienstelijk , ndj. meritoriuus. 
Verdiepen , v to der pen. 
Verdieping , ƒ. story of a house. 
Verding , n. agnaenient , bargain. 
Verdubbelen , <-'. to loosti atdice. 
Verdoemelijk , adj. damnable ; op 

eene verdoeinelijkc wijze , dan- 

nably. 
Verdoemen , v. to damn. 
Verdoemenis ,ƒ, damnation. 
Verdoen , verkvvisfen , v, tospsnd, 

to waste ; ziel» zelveu verdoen , 

van kant helpen , to make away 

oiif^' sstilf. 
Verdolen , f, to err , to wander ; 

verdolen , to go ostray, to miss 

one's way , io be bewitdered. 
Verdoukereiv , u. to darken , dim, 
Verdooven , v. to .ftupifj , tO stun, 
Verdociving , ƒ. stujtifjing, 
Verdordheid ,f. bwrcnness. 
Verdorren, e. to wither, to dry up. 
Verdorvenheid , ƒ", corrupt ion, 
Verdonwen ,</. todigest, concoct, 
Verdonwing , ƒ. ditcestion. 
Verdraagzaam, adj. long suffsring. 
VeidraMgzaanuheid, ƒ /ürftcaranctf, 
Veidiaagzaanilijk , adj. meek/y. 
Verdra.iidheid , f, pfrverseness. 
Veiilrnaijen , v. to wrest , pervert ^ 

stram; zijnen arm vcrdraaijen , 

to .-jtrain or wrest one's arm, 
Verdraaijing , ƒ. wrest ing ,sprain- 

ing, 
V<i(lrag , 77. acreement , treatf, 
Vndingen , lijden , v. to suffer.. 
VtidraBing , y'. enduring. VER. 

Verdrevclinff , m. outca'it. 
Verdriet , n. troiibla , ajjliction, 
V cxdr\cle\\yk,a(ij JeH ious ,irksome. 
Verdrielelijklieitl , f. tediousness. 
Verdrieten ,v. tof^row tedious, 
Vt-rdrieti;.' , adj, tedioui , uneasy. 
Vctdrii'tiplieid , ƒ. wearisomenes.'-. 
Verdriivrii,f./'7 drive away ,chase. 
Vtrdrijvint;,./'. chasine;,exiiul\ion. 
Verdrinken, v. to be drowried ; 
verdrinken, to sptnd witk drink- 
in^. 
Verdioopen , f. to dry away, 
Verdrooi;i^^' , ƒ. dryinff up. 
Verdmkken ,v.to oppress. 
Verdrnkker , m. oppres.'.or, 
^'^^^lrDkkin^f ^J\ oppression. 
Verdrnkllieid , ƒ. opprr-ssed state. 
Verdnijhrlen , «/. to douhle. 
VenJnidflijkeii , v. to <r.xplain. 
Verdniklereu , «/. to darken , dim. 
Verdiiislcrinf,' ,y! darkenin)^ ; ver- 
dnisleiing der zon , eclipse of 
the üun. 
Vcrdaitsciien, f. /o rjfnrfcrm dutch, 

to explain , to translate. 
Vcrdait«c!iinp, f. translatinff in 

dutch , i/iterpretation. 
Vcrdaldijf , adj. lijk , adf. patiënt. 
Verdunnen , f '. f o thm , liquify. 
Verdaren , v. to out lastjo wear 

out. 
Verdoring ,f.perduration. 
Verduwen , v, to dt^est , concoct, 
Veidawinj; , ƒ. concoction, 
Verdwaaïdheid , /". infatuation. 
Verdwalen , zie Vcidolen. 
Verdwazen , ^•. to infatuate. 
Verdwijnen , v. to vanish ,fade. 
Verdwijning , ƒ. disappearance. 
Veredelen , v. to nobilitate, 
Veredeliuf; , ƒ. nohtlttation. 
Vercenipen , «'. tv umie ; de Ver- 
eenigdc Nederlanden , the uni- 
ted proi'inces, 
Vereeniging , ƒ. union ,junction. 
Verceren , v. to mnie present ; 
\ereeren , ccr oundoen , v, to 
hononr. 
Vereering ,ƒ. nift , present. 
Vcretnwigeu , v. toptrpstuatê. VER. 253 Verecawiping, ƒ. e/tfr/iizjn/f. < 
VerrfTcnen , e, to adjitst , clear. 
VtTvffeningf/.adJustini^tClearinf^. 
Verci«clien, f. to rei/uire, deinand. 
Verei«cl)ing , ƒ. requisition. 
Verengen , u. to make narrow, 
Vei ergeren , «'. to ^row worae. 
Verergering ,/. dcprovation. 
Vereiieren , v. tof ester. 
Verf , ƒ. paint , die , colour, 
Vcrflaauwen , v. to taint , tlackert, 
Verflaaiiwing ,f. abatement, 
Verfoeijelijk , adj. deteatable. 
Verfofijen , v. to detest , aü/ior. 
Verfoeisel , n. abomination, 
VeTloelicn , f. tofoil. 
Vrrfraaijen, veimoojjen , v. to 

embellish. 
^'^erfrissclicn , u. lo refreah, 
Verfrisiciiinp , f. refreihment. 
Vergaan , v. to pertsh, pass awaj . 
Vergaderen , f. to t^ather, collect ; 
vergaderen, to assemble ,meet. 
Vergadering , ƒ. t^atherint: , meet- 

in^ , assembJy , con^re^ation. 
Vergaderplaats , f. rneeting-place. 
Vergallen , f. to break the f; all. 
Vergankelijk , adj. p^rishab/e , 

transifury , fudin)^ atvay. 
Vergankelijkheid ,f. mstubilitj. 
Vergapen, f. as : zicii vergapen , to 
dote upon , to admire , to gaze 
at; ïijnon lijd vergapen, to 
spend ones time with gazing ; 
zich aan iets vergapen , to be 
hurried awa_} b^ anj thinf^, 
Veigerfliik , adj. pardonnable. 
Vergeeflijkheid, f, pardonnabU- 

ness. 
Vergeef» , adv. in valn. 
VergecfiK Ii , adj. pain , useleas. 
Vergelden , ♦'. to rtward , recom- 

pense. 
Virgelder , m. rewarder. 
V« t^c\Aii\^,f.recompence.reward. 
VtTgelijk , n. a/^refment. 
Veigetijkelijk , adj. comparabU. 
Vergelijken , f. to conpare. 
Vergelijking , ƒ. companson. 
Vi rgen , v. to urge , exact^prtst , 
rcquire, 

L 7 «54 VER. 

Vergenoegd , verooegd , aij. con- 
tent , satiesfied. 
Vergenoegdheid , ƒ. contentment. 
Vergenoegiag , f. satisfaction. 
Vergeaoegz^am , adj.contented. 
Vergenoegzaamlieid , f. conten- 

ttdness. 
Vergelelijk , adj. forf^effal. 
Veigeteüieid , ƒ, fors^etfulaess. 
Vergetelheid , ƒ. oblifion, 
Vergetea , v. tofori^ot. 
Vergeven , t». to foTg,ive , pardon , 

VCTgiftigen , /o/>oi^on. 
Vergeving,/, pardoning ; poison- 

ini^. 
Vergewissen , v. to ascertaia. 
Verg'^zellen , r. to accompanj'. 
Vergieten , v. to shed , pour, 
Vergieler , m. sh-^dder. 
Vergietittg , f. shedding ,pouring. 
Vergiettest, ƒ. earthen cullender. 
Vergiffenis ~f. forgiventas. 
Vergift ,ƒ. poison , venom. 
Vergiftig , adj. poisonous. 
Vergifiigen , v. to poison. 
Vergiftiger , m. poisoner. 
Vergiftigheid , ƒ. bein/^ poi'ionous. 
Vergissen ,v. to miscount, mistahe. 
Vergissing , ƒ. miscounting^ mia- 

taking. 
Verglazen , v. to glaze. 
Vergoeden , v. to restore, redress , 
indemnijfy'. 

Vergordiug , ƒ. amands , redres^. 

Vergramd , adj. angry , offended. 

Vergramdheid , ƒ. anger, wrat/i. 

Vergrammen , »•, ioprovoke. 

Vergrijpen ,v.as: iich vergrijpen , 
to do amiss. 

"Vergriiping , ƒ. mistaie ,fault. 

Vergrooten , r. to enlarge , ma- 
gni/y. 

Vcrgrooter , m. enlarger, 

\ eT^voo\.%\As,n.magnify ing-glass 

VcrgrootiDg, ƒ. magnijj'ing , en- 
lurging. 

Vergnizen , 9. to beguile. 

Vergulden ,v. lo gild. 

Verfjnlder , m.gilder. 

▼erguldiug , ƒ. gilding, 

Verguldbcl , n. gilt. VER. 

Verganncn , v. vouchsafe , allov. 
Vergaauiag , ƒ. alloivance. 
Verhaal , ii. recital , narratives 

verhaal , arnends , redress. 
Verhaasten , v. to overhaste. 
Verhaasting , f. overhasting. 
Verhalen , v. to relate , teil, 
Verh «Ier, m. re^eater, rehearser. 
Verhaling ,f. relatiiig , telling. 
Verhandelen, v.to treat^transact ; 
verhandelen , to put ojfby trad~ 
ing. 
Verhandeling , ƒ, treatise , dis- 

course. 
Verhangen , v. to hang from one 
place to an other ; zicli ferhao- 
gen , to hang one' s self. 
Verharden , v. to harden. 
Verharding , ƒ. hardening. 
Verharen , v. to get new hair. 
Verheerlijken , f. toglorify. 
VerheerlijLiug , ƒ. glorifying. 
VerljelFen , v. to e.xalt , extoU. 
Veriieffing , ƒ. lift ing, exaltation. 

Veiheid , verte , ƒ. distance. 

Verhelpen , v. io mend , redress. 

Verhelpiiig , ƒ. mending , redress. 

Verhemeke , ». aren , palate. 

Verheugen , v, te rejoice, 

Verhengiug , ƒ. rejoicing. 

Verheveling , ƒ. meteor. 

Verheven, adj. high , loffy\ elate. 

Verhevenheid , ƒ. exaltedness. 

Verhiödereu, v. to hinder, prevent. 

Verhindering ,ƒ. hindrance , stop. 

Verliitteu, v.to overheat one's seif. 

Verhitting , ƒ. injlammation. 

A'^erhoeden , v. to pre f ent. 

Verhoediug, ƒ. pmveniion. 

Verholen , v. hidden , secret. 

Verholenheid,/, secrecy. 

Verhongeren, v.to famish, staree, 

Veihoogeo , V. to ex alt , raise. 

Verhooging ,/. exaltation, 

Verliooren , v. to examine , hear. 

VerhoovaBrdigcn,»'./ü 77Wii:« prourf. 

Verhuizen ,v. to remove. 

Verhuizing ,/. rrmoval. 

Wrliuren , v. to lease out , tO Itt. 

Verjaardag, m, anniversary* 

Vcrjflgeu,»'. to chuitaw^if» VER. VER. 255 Verjaifiiip,/. cAajm/f arfay. 
Verj«reu , v, to rentuf one'a birth 

day. 

Verjaring , ƒ. aniversary. 

Verijdelen , v. tofrnstrate. 

Verjongeu , «'. top^row younf^er, 

Vei keerdflijk , adv. wron^h. 

Verkeerdlicid ,_/". perversenefS. 

Verkecrtn , f*, to pervert , turn; 

\tT\iieetcQ,to frequent, conrerse. 

Verkeeriag , ƒ. conversation, 

Veikeii , n. hoff , sit/inc ; gelnhd 

Tcrkea , barrow-hof^ ; speenver- 

keii , /)//,'• ; ^vild verken , wild 

boar ; ijzetTiikf-n , porcupine ; 

verkenJiorder , m. swiiie-tterd ; 

Tetkrntkot , n. hvf;ssty; vvrkens- 

vli cscli , n.pork. 

Vcrktrvfu , bedeivrn , v. to spoil , 

tu mittake. 
yerkie»l><»;ir , TJ-rkiesIijk , adj. 

eii^ihie , tl*i:tive. 
Verkiezen ,v.lo c/iuose , elect. 
Verkie/xT , m. chooaer, elector. 
Verkiezing , ƒ. tlcction , chosing. 
VcrkUaider , 7«. explainer. 
Veiklnpjien , zie Verklikken. 
VcrklHreii , v. to dtclarc , explain. 
Verklaring, f. expltcativn, 
Verkfeedf n , v. to chanf^e clolhes. 
Verkleeld , a^j. adherent. 
Verkleefdlieid , ƒ. attachment. 
Verkleinen, v. to lessen, dtminish. 
Verklein)i)g , ƒ lessening. 
Vcrklciimdlieid , ƒ. numbness. 
Verkletiraen , f", tobmumb. 
Verklikken, \erklappiu , V, to be 

tra} , inform. 
Verktikker , m. informer. 
Veikloeken , v. a.\ : zidi rrrkloe- 
ken , to embvldm ; irmnnd ver- 
kloeken , to ouerrtacfi one, 
Veiknoi lit , aC) . t onnected. 
Verknorhtheid , ƒ. ronnexton. 
Veikoeirn , v. to (ool , refreih. 
Verkoiiing, ƒ. refreshmont , looI~ 

Verkoken , v. to bvriaway. 
Vpikomli(rfn , f. to publish. 
V.rkoiidigcr , m, proclaimer, de 
cktrtr. Verkondigioff , ƒ. publication. 
Verkoop , m. sale. 
Verkoopl);iHr , ailj. aalahle. 
Verkooj>da(f , m. d(i\ oj sale. 
Verkoopcn , u. to aell, 
Verkooper , m. seller. 
Verknoi)iug , '. sellinif , sale. 
Verkoren , udj. chosen , elccted. 
Verkorten , v. to thorten, 
Vcrkorter, m. abridf^cr, 
Verkorlschrift, v.shurt-handwri- 
tine;. 
kortael , n. abrid^erment. Vtrkouilen, •'. to grotv cold , to 

ciitch a cold. 
Vrrkondheid ,J\ cold, 
Vtrkracliteu , «'. toravish, 
Veikracliter, m- ravi^sher. 
Verkracliling , ƒ. ravishment, 
"N'erkreiikeii , v. to rumple , ru_Qle. 
Verkrij},'banr , ad), atlainable. 
Verkiijgt-n , v. tv obtain. 
Verkrijging, ƒ. obtaininf^. 
Verkropjien , v. to^lut , dtgest. 
Verkwikken , V. to refreek , com- 

jort. 
Verkwikking , ƒ. refreshtnent. 
^'erk^^ibten, *>. to spend ^ to 

s'/uaruter away. 
Verkwister ,wt.*pendthrift. 
Verl.igen ,♦•, lolower^ dcbtue, 
^'»IlHging , ƒ. lowerinfT. 
Vei lakken , f. to t-arniafi. 
Vtrl.iind , adj. lamed. 
Verlairmien , *'. to lome. 
Verlangen , ♦'. tO dvsir* eagerh , 

to lonK. 
VeilanginfC ,ƒ. fongint^. 
Veil.ilen , »'. to leave , abandon. 
Verlating ,f, abanduntn^. 
Vcriedigen, p. as: zich verledi- 

giii , tu be at li'isare ; ik kanntij 

daar niet toe Yeiledigeo , I can' t 

findiime for it. 
Verle»nen , f. to offèrd , gront, 
Verlieriing , ƒ. grantir.i^. 
Verletnn ,v. to unlnirn. 
Verlegen , adj, at a loss. 
Vf rtegmiieid , ƒ. distress , Clflbo- 

rasimtnt. 
VirlcggTD , f. to mirhry. 25<5 VER. Verleidea , f. to sedace. 
Verleider, m. seducer. 
y eT\cidinfi, f. seducintc,f>educ f ion. 
Verlengeu , u. to lenghten , pro- 

long. 
Verlenging , ƒ, lenghteninf; , pro- 

longafion. 
Verleppen , v. ia wit her, fade. 
Verlet, n. loss of time. 
Verletten , v. to lose time. 
Verlevendigen , v. to vivicate or 

viuify. 
Verleateren , v. to Irifie awaj'. 
Verlezen , v. tofift out. 
Verlichten , v. to enlighfen. 
Verliciiting , ƒ. enlightening. 
Veiliefd , adj. enamoured. 
Verliefdheid , ƒ. being in love. 
Verlies , n. loss , damage. 
Verlieven , v. tofall in lot/e. 
Verliezen , V. to lose. 
Verligten , v. to lighten , to ease , 

illuminate. 
Verlig; itJg , ƒ. ease , illumination. 
Verlof, n. leave ; verlofbrief, m. 

pasport. 
Verlokken , f. f o entice , allure. 
\ei\ok\^iiig , f. alluring. 
Verloksel , n, allurement. 
Verloochenen , v. to deny. 
> Verloop , n. as : verloop van lijd , 
process of time ; verloop van za- 
len , ddcoy of business. 
Verloopeii , f. to run awajy. 
Verloren , adj. lost , undone. 
Veilossen , v. to dilii^er. 
Verlosser , m. deliverer. 
Verlossing , ƒ. deliuerance. 
Verloten , ♦<. /o cast by lots. 
Verloven , f. to espouse. 
Verloving , ƒ. espousals. 
Vcrlachlcn ,f. to air. 
Verlustigen , v. to dulight. 
Verlustiging , ƒ. delight. 
Vermaagschapt ,part. related to , 

allied to. 
Vermaiik , m. pleasure , sport , 

recreation. 
Verniaanhriif, m. monitory letter. 
Vermaard , adj. fumous. 
yeimaardheid.y. renown. VER. 

Vermageren , v. to grote lean. 
Verniagering , ƒ. groiving lean. 
Vermaken , verstellen , v- to re- 
pair , to mend; zich vermaken , 
to (lifert one's self; iemand ver- 
maken , vermaak aandoen , to 
divert one. 
Vermanen , v. to exkort ; verma- 
nen , to put in mind of. 
Vermaning, ƒ. exhortation ; ver- 
maning van koorts , grudging of 
an ague. 
Vermeerdei en , v, to augment , 

increase. 
Vermeerdering ,f. augmentation. 
Vermeesleren , v. to conquer. 
Vermelden , p. to make mention. 
Vermelding , ƒ. mentioning. 
Vermengen , i'. to mix. 
Vermenging , f. mixtion. 
VernienigvuMigen, v. to mul^iply. 
Vermetel, adj. teuierarious , pre- 

sumptious- 
Vermetelheid , f. presumpfuous- 

ness. 
Vermeien , v. as : zich vermeten, to 

baast to attempt. 
Verniijdelijk, adj. and adi>. avoid- 

able. 
Vermijden , f. tosliun^ avoid. 
Vermijding , ƒ. shunning. 
Vermiljoen , n. vermillion. 
Verminderen , f. to lessen. 
Vermindtriug , f. lessening. 
Verminken , v. to maim. 
Verminking ,ƒ. maiVraing. 
Vermissen , v, to want , to miss. 
Verniils , adi'. because. 
Veimoedelijk , adj. apparent, 
Veriiiofden , f. io suspect. 
Vermoeden , tj. suspicion. 
Vermoeid , adj. wearitd^ tired, 

fatigued. 
Vermoeidheid , ƒ. weariness. 
Veriiioeijen , P. to weary. 
VermoeijiDg , ƒ. weaT;\ mg. 
Vermogen, v. tobe ahle. 
Vermogen , n. ahility , facully ; 
I ile veimogeiis der ziel, the fo- 
I cultics of the .soul. 

Yciwoliucu , V, to mouldfir (itvay. VER. 

Vermommen , v, to majk. 
Vermoinmin};, /. mastimc. 
A'^eriiii>iyen , zie Verfruaijcn. 
Vcruioortlon , w. to murder. 
Vcrinorzficii , f. to crush. 
Vermortelinif , f. cru.'.hing. 
Verniuft , adj, mu.s-fy. 
Veriuiifilif iJ , ./'. mustincss. 
^'ermarwcii , ♦'. to rdlcnt, moUi/) 
ViToaanweD , ♦'. to narrow. 
^ iTiiaa'iwiii;^ ,ƒ. narrowinf^. 
Vern.icliteii , v. io pass rAe ni^ht , 

to lodi^'. 
Verna;,'elen , v. to nail tip. 
VtrriH'tl«Tt»ii , «'. to hwniliatc, 
Vtrncileriii? ,./" /lumilt ttion. 
Verut^iien , *'. lo eni/uire. 
Vernielen , f . to ritrsfroy't 
Verni'Ier , m. d'sl ro\ trr. 
Vcnjicliii^ ,ƒ fie- tn-t in^. 
^'rrnil•lit,'l■ll , f. to annihilate. 
Vi ru Piiwen »'. tu rfn'w. 
N'iToieiiwcr , m. r-neifer. 
Vernienwinp ,ƒ reneuing. 
Vernis , n, varnish. 
Viriii»!fn , «'. lo fitrmsh. 
VtTiiuft, n. wit ; nrriius, indu.ffr) , 
Viiiinfn^ , wij. wil/^ , in^enioua^ 

indui-trious, 
Virnuf) >,'!iricl, ƒ. inernio-jsness. 
Vrrniifia'l'.ik . adi>. inneniously. 
Voronarlitranjen, f. lo neglect, 
ViTontTrlljki-n , f. to injure, 
V< ioiij;rliil<l.en , v. toperi.tA. 
Vrionllieili(fen , v. to profane. 
Vefoiitieini>:rn , »'. to de file. 
Verontrusten , r. to disturb. 
Vpiontirliiilil.K' n , V. tv exruse. 
Veiontw».iiilif:in(f , f. disdain. 
Veioordreirn ,v to condemn. 
Veroofilri linff , ƒ. rondemnation. 
Vf rooi Iki' ven , »'. topermit. 
VeiooriükeD , f. to cause. 
Vrroorraker , m. aul/ior. 
Verooi n)oecl ivTn , «■ to fiumhle. 
Verooinioediifine. ĥ Aumbiin/f. 
VeroriJrnrn , *■. t:> order. 
Veiomlrirn , f. to tfrow old. 
Veroveraar , m. conqueror, 
Veiorrmi , v to conquer. 
Veruvciiuf . ƒ. conqutiimg» VER. 357 Verpachten , v. to farm out. 
Vfrpai-litinf» ^f.farmirig out. 
Vi-rpanden , f. topaivi. 
Verpanding , ƒ. paufriing. 
Verpla.iiseii , v. to mmoue. 
Verplelleren , f. to bruiie . tqute- 

Z'' , s</uusih. 
V»-ri'li;;li-M , e. to ohlif^e, 
V'i-ir.i.id , n. trr.a.son. 
\'eriailcu, v. to betrap. 
V-rrader , ru, traitor, hatrayer. 
Verrailcilijk , adj. and adv. trui- 

ttrou '. 
V.'rradftij , ƒ treac/isry, 
ViTra%s-'u , f. to urpriic, 
Verr.issiuK , ^. surprtte. 
Verre , ad^. ^'ar, f ar off ^ a gredf 

ivay , or dist^nc*. 
Verr« ki;ker , m. prospective gltU*, 

tel'fcope. 
Verrrkken , f. tosprain. 
Verlieten , «'. to perform. 
VeiTipii-i , m. perfwmer. 
Vr-iritling-.y^ performance. 
Vert ijken , e. lo enrich. 
Vridjkjng.y. enruhin/^. 
Verrijzen, »'. to rise a^ain % /• 

rise front t hedead. 
Veriijienis ,f.resurraction. 
Verroeren , »•• to stir. 
Verroest , arfj. rus/^) . 
Vetrol , adf, rollen, 
Verioiheid ,f. rottenness. 
A'entitten , v.torot , lo putrify, 
Verioiiiug , f. rotting , putrtfac- 

tien. 
Virniilen , t: to charge, 
Vrrrukken yV. toraviah. 
\ v\» , n. verse. 
Versaajfdlieid , ƒ. /c-ar/u/n*#J. 
Ver«ch . adj.frrsh, 
VertciiaflVn , if. tofurnish. 
Vers< liafting ,f.furniihinr, 
Verirh»Dsen ,v. to rfl renen. 
Ver!«< han»iiip , f. reircr.chment. 
\rtsi hridrn , adv. sr.veral. 
Ver»ifn ideiilicid , ƒ. ditenity. 
Veifclielen , »•. to diJ/< r. 
Verse lienren , «•. to II ur in piccet. 
VerirliennnK , ./• teanng, 
Vet»tluel , n.pcrsptcutf«. asS VER. Verschijn«>n , v. to appesr. 
Verschijningr , ƒ. appe irinir. 
Verschijnsel, n. apparition. 
Verschil , n.dijferencp, 
Versciiilleii , e. to diffrtr. 
VerschiUinp, adj. d^ff'-.rinf^. 
Versciiillijjheid , ƒ. dijfirencg, 
Versclioonea , v. to excuse ; ver- 
scbooDCu , sclioou liiiiieri aau- 
trekkeii , te shift one' s stlf. 
Verschooning , ƒ. sparing, excuse , 

i/i'ft. 
Verachoonlijk , adJ. excusahle. 
Verschot , n. disbursenterit. 
Verschrikkelijk , adj, dreadfril. 
Versciirikkeiijkheid , ƒ, dread- 

fulness. 
Verschrikken , v. to frig;h'. 
Verschrikking , /. fri^htirii^. 
Verschuilen , v. to sctilk. 
Verschuiling: , ƒ. sculkini. 
VerschuUli^d , adj. indebted. 
Versieren , u. to aaom ,embellish. 
Versiering , ƒ. ornament, deckirtt^. 
Verslaan, v'.to dt^feat ; den dorst 

verslaan , 1o quench thirst. 
Verslag , berigt , n. relation , ac- 
count. 
Verslagen , adj. dejectsd. 
Verslapen, v. to over sleep ^ io 

sleep au/ay. 
Verslappen , f. f o weahen. 
Verslapping ,ƒ. weakening. 
Verslaven , v. to enslave. 
Verslaving , ƒ. enslavinfc. 
Verslijten , v. to wear out. 
Verstilling , ƒ. wearinf^out. 
Verslinden , v. to defour. 
Verslinder , m. devourer. 
Verslinding , ƒ■ devounn^. 
Verslingeren, <'. to hurryaway , 
to be scattered abuut ,- zich er- 
gens aan verslingeren , to be 
hurrifd about with a thirti^. 
Versmachtrn , «'. as : van dorst 
versmachten ,tobe stifltd with 
thirst. 
Vcrsmadelijk , adj. and adv. d:s- 

dainful. 
Versmadelijkhcid , f, disdainfull- 
ness. VER. 

Versmaden , p. to despisf. 
VerinnJer , m. despiser, 
Vcrsmijteu , e. tofiiii^ au>ay. 
Versinoien , v. to choke , stijjla, 
Versmoriug , ƒ. st ijling, 
VtTsperren , v. to obstruct. 
Verspieden , v, to spj, 
Versp'.eder , m. spy. 
Verspieding ,f. spying. 
Verspillen, v. to spend , wjste, 

squander aivay. 
Verspreidea , v. to diuu^ge. 
Verspreider , m. divu'^sr. 
Verspreiding , ƒ. si>readin)i. 
Verslaan , e. io undersland. 
Verstaanbaar, verstaaulijk , ad./. 

iiitelli^ibld. 
Verstaan ba arljeid , ƒ. intelUglhle- 

ness , plainness. 
Verstand , n. understanding , wit, 

intellect tjudt^rnenf. 
Verstandeloos , wij unifitfy, 
VcrstandiioiMling , ƒ. intellit^encr. 
Verstand ig, ar/y. wiffy, intrllige/it. 
Verstaudigijeid , ƒ. skilfulneiS , 

wisdo/n. 
Versteend , adj. pAtrified , stonj . 
Verslet ning , /"• petrefactioiJ. 
Versteken ,v, to hide. . 
Versteking ,ƒ. hiding. 
Versiekcii , of ver-.token , adj, av .• 
liij ia van zijn re^jt versloken , he 
/tas lost his claim , he is c/»- 
priued of his right. 
Versteld , verbaasd , adj, astonish- 

tdy amazcd. 
Vcriteldhcid , ƒ. ast onishment . 
Vtisiell.'n , verzetten, v. to put 

in o 'der , to tnend. 
Versteller , m. meiider. 
Verstelling ,y^ monding, 
VersteiPeu, f. tO strcngt/icn , iO 

fortl/j. 
V« isUiking ,/. re i n/o r cement. 
Versieivejj , f. to die. 
V.Tsterviiig, ƒ. dying. 
Yerstijveu , f. to grow stijfs tu- 
rn efy. 
Verstijving, verstij fdijeid , ƒ. ^a- 

mrj'ai lion. 
Yertlikkeu , e. to ttijle. VER. 

Versiikkiaif , ƒ. stiflmff. 
Verstommeu , v, to ttrike ont- 

dumb. 
Verstompen , v. to mal* hlunt. 
Versloordcr , m, disturhtr. 
VerttoordliciJ , f, pass ion. 
Viistoolen , V. to rejtct, cast out, 

abandon. 
Vu stooting , ƒ, turning out. 
Vcrstoppf n, f. to stop up,obstruct. 
Verstopping , vcrstoptbeid , f, oh- 

atruction, 
VeiJtoren , v, todisturb. 
VentontfD , ♦•. to embolden. 
Vcrslotitioi» , ƒ. emboldenini:;. 

> fistmauiipn , v. to make strff] 
Verstrawimin^ , ƒ. t^rowin^ sltjf. 
Verttrr kken , «•. to tend. 
Verstrikken , *>. to ensnare. 
Ve4-»irooij«n , v. to scalt:r, dis- 

pera€. 
Vei-stffinijing , ƒ. dii-persion, 
Vcrstaikin , vetwrikken, v. to 

sprain. 
Versiuiking , ƒ. dislocation. 
Versnft , a'!j. pensive, heai y, sad. 
Vi-tt.ilcn , «". to translate, 

VertnVr, m. translatnr. 
Vrttalin-^' ,f. translation. 

Vnie,/. /lir/jf.^.v , distance. 

Vrrtierilrr , m. Mpendt-r, 

Vette ^eiiwoordigeu , ♦•. to repre- 
s nt. 

VerteUen , i'. to relatf. 

VcrteHer, m. relater. 

Vertelling ^f. r> lat ion , tale, 

VerteUel , n. fablf. 

Verteren , r. to spend , dif^fst, 

VerleriPt; ,./". spendinic , dt^estion. 

Verliendin(»,./i titbjni^. 

Vertiriien , v. to tithi-. 

Vertier , n. cu.ttom , consumpticn. 

VeriininKTeu , »'. to build again , 
to repair. 

Vertinnrn , «'. to tinn over, 

Vritoefplants ,./'. baiting j'lace, 

\it\{>r\fn , »■. ti> titrry. 

Veitoevini; , ƒ. tarrMnff. 

Vertolken , f. to interprete. 

"N'rrtolki r , m. interprtfrr. 

VeiloUunj,/. tnlerpretatton. VER. 259 "V ertoog , n. demonstration. 
Vertooiien , u. to show^reprt^unt , 

d-monatrate. 
Vertooner, m shewer, 
ViTl<)oniD|{ , ƒ, s-hoiy. 
Vertoornen , v. to make angry , 

provoka , irritate. 
Vertragen , v, to delay. 
Verlra;^ing , f. delay ing. 
Veitredeii , vertrappen, e. ia treod 

under foot. 
Vertrek , n. df parture. 
Vertrek , kamer , m. room , apart~ 

ment. 
Vcrirekkca , f. todepart , stt out 

on ajournry. 
VertrKiisteii , f. to comfort. 
Vertrtx>«ttT , m. comforter. 
Vertroosting , ƒ. comfort. 
Vertrouwde , m. confidtnt. 
Vertrouwelijk , tit/f. trusty. 
^^e^tron\^ <r , r.. tru^t , corftdence. 
^'^■rtwij;elen , «'. to dcspair. 
Vertwijfeliog , ƒ. d<-Apair. 
Vervaard , aöj. afraid. 
Veivaardiieid ,f.fearfuln€SS, 
^'^erval , «. dec^jy . 
V.ivalirn , V. to drcay, 
VerNaUclien , t». toftUfify ^ adul- 

terule. 
Ver%als( lur , m. falffier, 
VrrvaUclung ,/. fu/Jt/ying, 
Ven-.nigen , v. to inlerceptj r4i/»~ 

place. 
Vervatten , V. to resumé , to do 

again ; vervatten , to contant. 
Ver\eisclieu , f. to refresh. 
Verveisiliuig , f. refrethuig^ re- 

freshment. 
Vervloekt II , v. to accurse 1 curs€ , 

execrate , doinn. 
A irvliicker , m. curser. 
Vervloeking ,ƒ. tursir>g, 
A rrvlorkt , oW; curfed. 
\'ei\l>rgrn , »'. tO Join tfith, 

Veivoeieii , »'. to carrt away. 
Virvotriug, ƒ. cairytng uwoy , 

transport mg. 
A'iTvol); , n. cor.ttnualion, 
\vt\iA^rn , »'. to i unut iPrOMCU- 

t« , contir.ue. s6o VER. Vervolgens , adv.further^ in pro- 
ces. t of time. 

Vervolger, m. prosecutor. 

Vervolging , ƒ. prosecution. 

Vervorderen , v. to advance, 

Vervorderiug , ƒ. promotion. 

Vervormen , v. to transform-t ' 

Vervormer , m.. transformer. 

Vervorming , ƒ. transformation. 

Vervreemden , v. to alienatf. 

Vervroegen , v. to anticipate. 

Vervrolijkeu , e. to enliven , exhi- 
larate. 

Vervuilen , u. tofoiil, dirty. 

Vervullen , v. to fill. 

Verw , ƒ. paint , die , colour. 

Verwaand , adj. arrof^ant , proud 

Verwaandelijk , adv, arro^antly. 

Verwaandheid , ƒ, arro^ance. 

Verwaaidigen , v. as: zich ver- 
waardigen , /. to vouchsaje , to 
condescend. 

Verwaarloozen , *». to net^lect. 

Verwaarloozer , m. ne^lecter. 

Verwaarloozing ,y. nei^lect, 

Verwacljten , v. to expert. 

Vei wachting ,ƒ. expectation. 

Verwakkeren , f. to aivaken. 

Verwant.m. kinsman. 

Verwaid, adj. eniangled, intri- 
cate, 

Verwardheid , zie Verwarring. 

Veiwarmm , «•, to warm. 

Vei warren , v. to entani^le. 

Veiwarripg, verwardheid ,ƒ. con- 
furion. 

Veiwceider , m. de/er.danf. 

Verwekken , V. to raise, to stirup. 

Verweid j gen, t>. tuj'orce, 

Verw el ("-.el , n, vault. 

Vcivvflken , f. to w-ther. 

Verwelking,/. witherini<^. 

Vuwclkomen , f. to wtlcome. 

Verwelkoiniiif.' , ƒ. Wfilcomin^. 

Verweloo» , adj. coiourness. 

Verwen , v. to die. 

Verweiieclicn , v. to deprecate. 

Vciwcr , m, dyer. 

Vciwer»'n , v. to dtfiud, 

Vei wering, ƒ. düfenct. 

Veiwcriitiijk tüdj, rejectabU, VER. 

Verwerpcling , m.. reprohatc. 
Verwerpen ,v, to reject, 
YeiwerinDg , f, rejdction. 
Vfrvverven , v. to obtain. 
Verwerving , f. obtaining. 
Verwijden , u to tuiden. 
Verwijderen , v, to ^ofrOTtl, 
Verwiideriug , /. breach. 
Verwijfd , adj, ejfeminat^. 
Verwij Idheid , ƒ. ejfeminacy. 
Verwijlen , v. to deiay. 
Verwijling , ƒ. dcla'-\ mg. 
Verwijt , n. reproach. 
Verwijteüjk , adj. opprobrious. 
Verwijten , v, to upbraid. 
Verwijtin,' ,f, upbraid. 
Verwijzen , t>. to condemn. 
Verwijzing , ƒ. condemnation, 
Vervvi'dertii , e. to betvilder. 
Vr-rwildering , ƒ. grou/ing u>iid, 
Verwinoaar , wi. conqueror. 
Vciwionelijk , adj. conqueriible, 
Verwioning , f, conqueit, 
Verwissrieu , v. to exchange. 
Verwisseling , ƒ. changing. 
Verwii ti<f n , v, to arquaint. 
Veiwiltiging , ƒ. git/ing notice» 
Verwoed , adj. enragcd , J'urious. 
Verwoedelijk , adt',furiously, 
Ver^socdheld , /. ratj-i ,Ju")'. 
Verwoest , <ii'j. laid waste, 
Verwotsieu , v. to destroy , to lay 

waste. 
Verwoesting, /, desolation. 
Verw oiidcri II ,v. to wonder. 
Verwondering ,yi lunndering, 
Veiworgf n , e. to stranglt". 
Verwrikken, zie Veisluiken, 
Verwnlf,«. vault. 
Ver/.acliten, v. to miiigate,soften, 
Veiz.irhtiiig, ƒ. so/trning. 
Verzadigen , f. to satisfy , tofdl 

one'sbelly. 
Verzadiging , ƒ, satietj. 
Verzaken , </. to forsake, 
Veiz;iker, m.forsaker. 
Vei2;iking, f. JoTsakingy 
Verz.iuielen , i'. tognther, colltct. 
^^'r/.;lnleling,y. colUction, 
Vtiz.iiuen , V. tojüin, 
VilAegelcu , V, to saai up. vns. 

Verrcijeling:, ƒ. xtalinf^ up. 

Verzek'^raar , m. insurer, 

Ver/«'kerpu , v to as.tura , ajfirm ; 
goederen vertekercD, to insure 
ffoodi. 

Verzekering , ĥ insuranca. 

Veri«llpii , «*• to (tccornpiny, 

Verzelliuff , ƒ. acconpan) in^. 

Vei-zendeo , v. to seitd atvay. 

Verzengen , t'. to sin^^, 

Vcrzenginfj , f. sin^trif^. 

Vcizet , n. reli'^f. 

Verzeltelijk , arij. moveable. 

Verzetten , i>. to transpose. 

Verzien , «*. to mistake» 

Verzinnen , f. to infant, 

Verzin»cl ^n.forif^ery. 

Verzoek, n, re'iuest ; verzoek- 
schrift , n, pelitton 

Verzoeken , t>. to Tvqnest , desire. 

Verzoeker , m, petit toner. 

Verzoeking ,ƒ. tempt ation. 

Verzoenbaar , adj . reconciliahle. 

Verzoenen , v. to reconcile. 

Verzoener , m. reconciler. 

Verzoening , ƒ reconciliation. 

Vcrzoi ten , V, to sweeten. 

Verzoeting ,f. sweetening. 

Verdolen , v. tosole. 

Vcrzi>rKen , p", to provide, 

Vcrzorijcr , m. profider. 

Verzorging ,f. providin^. 

Verzot , adj. as : rrpens op verzot 
zijn , to be infatuated with a 
thiri)(. 

Verzoiheid , ƒ. infatuation, 

Vcrzniin , n. nrf^lect , neKÜKence, 

Verznmien ,t>. to iififlec.t , omit. 

Verzwakken , p. to weaken. 

Verzu;tkkint; , f. weakeninf. 

Verzwaren , »'. to at^i^ravate, 

Verzwarinjc , ƒ. at^^ravation. 

VcrzwciRen , ♦'. to swallow down. 

VerzwÜKen , »*• to ktep aecrtt , 
1o conceal. 

Vr»t , f. ditch ahout a town. 

Vcftipen , V. to estahhsh. 

VeitiRiui; , ƒ. establiihing, 

Veitintf ,J.fortreas. 

Veitin>;lM>uw yf.fortijication. 

VeiliDBbouwknndigc ,ni. tnginetr. VIN. 25l Vet, aij. fat , plump. 

Vet , n. fat , t^red se. 

Vellen , u. to/a'ton. 

Veiiitflieid , v.fatness. 

Vetweider , rn. ^ratiar. 

Veulen , n.fual. 

Ve/.el ^f.strin^. 

Vezelit{ , adJ. strin^. 

Vier , ad), jour. 

Vierhoek , m. qaidran^lt. 

Vierkant , n. square , pane. 

Vieren , f. to solemnue. 

Vierendeel , n. (ju.lrter, 

Vierendecien , v. to quarter. 

Vierschaar , m. tribunal. 

Viert ij «1 , m. festival. 

Vie« , adj. nice, 

Vienheid , /". niceiesx. 

Viezifjiirid ,./". nicfty. 

Vijand , ni. eriemv. 

Vijandelijk , vijandig , oclj. hoatiU. 

Vijandelijkheid , ƒ hostiUt^. 

Vijandschap,/, enmity. 

Vijf, /. fii'e ; vijfjarig, adj. five 

^earsoldf vijfmaal, adj.five 

Il mes. 
Vijftien , adj. f/teen; vijftiende, 

adf.fiftdenlA. 
Vijfiie , adj.ffly ; vijfiigite , adj. 

fifnrt/i. 
Vijp , f. fiK : viigeboom, m. fif^ 

tree ; viJKikorf , m.fgfrail. 
Vijl,/, f Ir. 
Vijlen , V. tof Ie. 
Vijlsel , n.fle-dust. 
Vijsten , veesten , v, tof art. 
Vijt , ƒ. whitlow. 
Vijver , in. fi,li-pond. 
Vijzel , m. rnortar, 
\i]'leT ,m. foyer. 
Vdlen , e. tojtea, 
Y ih, f ftlt. 
Vin, f f n. 
Vinden , f. tofnd. 
Vinding ,f.fndinff , Invention. 
Vinger, m. finf^er ; vingciLocJ , 

m. thimble. 
Vink, f. fnch ; een |oadviak , 

atoldflmh. ' 

Vinnir , adj. lyk , adp. fierc€\ 

shretvd, iharp ,p0rt ^atcutt.. 2«>« VIA]. 

Vinnig^eiJ. f. fiercenesg,perfne/ts. 
\\on\,f.fiH'e. j 

Visch , f.fish ; visc!ig:raat , ffiih '. 
boni' ; vischhoek, ./'. fish-hook ,- j 
Ti»chkooper , m, fith-morigsr ; 

Vissclien ^i/iofi fi. 

Visscher , m, üaheman,' 

Vitten , V. to cai'if, 

Vitter , 771. caviil^r. 

Vitterij , ƒ. eavUling, 

Vla , vlade , ƒ. cu.ttarrt. 

Vlaag: ,./". ^iff 1 shower^fit. 

Vla» ^f.fla^ ƒ vlagdnek , n.^ausft; 

vlagiman , vlagvoerder , m. admi- 

ral' s xhip. 
Vlak , ƒ stain , spof: 
Vlak , adj.plain , even. 
Vlakte , f, vlnin. 

Vlammen , e. to flame. 
Vlammend , a'lj.jfiaming. 

Vlas , n.Jlax / vlasvHik , m. linnef. 

Vlocht ,f.tress. 

Vlechten , f. to f '.vist, 

Vledermiiis , ƒ. bat. 

Vleesch , n. flesh ; vleesch , dat 
men eet , meat i kalfsvleesch , 
veal; osienvlecsch , beef. 

\\ecsc\\t\\ïk^adj.carnal,carnali^. 

VieRel , m.JJail. 

Vletjcn , v. to flat ter. 

Vleijer , m.Jlutterer, 

Vleijerii ,.f.fiattery. 

Vlek , ƒ. blemish, 

Vl(>rk , ƒ. ifiner. 

Vlenpel , m.pinion, 

Vleufjclen j»*. topinion ene. 

Vlieden , v. tojlj. 

Vlie,? ,/.ji,r. 

Vliegen , p. iofy, 

Vliejjer, m.Jlyer; vlieger van pa- 
pier , kitc. 

Vl.er , ƒ. eldcr ; vllciboom , m. 
elder-tree. 

Vliering , ƒ. fcarrth 

Vlies ,Tn.,film ,tunicle. 

Vliet , 77». river^stream. 

Vlieten , V. tojlow. 

Vlijm , ƒ. lancet. 

Vlijt ,y, diligence. VOE. 

Vlijtig; , adj. diliecent. 

Vüjtijjlieid , ƒ diligtnce. 

Vlinder, 771. butterfly. 

Vloed , 7/1 Jloo i. 

Vloeiliaar, adj, liquid. 

Vloeijeii , V, to flow . to rui. 

Vloeijeiidlieid , f.fiuency. 

VI lelpapier , n, blotttag piper. 

Vloek , 771. curse. 

Vloeken , e. to curse. 

Vloeker , tti. curser. 

Vloekverwnnt , tti. conspira'or. 

Vloer , m.fioor. 

Vloeren , f to floor. 

Wok, f, ftock: 

Vlokkig, adj. sbas^«:\. 

Vloo,/". /7'?a,- v\ooihnet, f, Jl'sabite. 

Y loot, f. Jh?et. 

Vlot , adj. adrift. 

Vlot , n, raft. 

Vlotten , V. tofioat. 

Vlii?, adj. 1'olatilc, quick, nitihli. 

Vlni;heitl , ƒ. nirnbletiess. 

Vhigt , ƒ, Jlight , escape ; vlagt, 
ƒ. volf.ry , lar^ebird caf^e. 

Viugteling , tti. refuger,fugiti¥e. 

VInptcn , V. tofJy. 

VIngtifï, adj, Jugitive ; vlnglig , 
volatile, 

Voclit , 72. rno'sfness , liquor. 

Vochtip , adj. damp , wo:st^. 

Vorlitiglieid ,.f. motg'urf. 

Vod , vodde , ƒ rüj^,i:hred, iatler; 
voddi'niocr ,J'. slut, 

Voddetij , ƒ triJ^sS, 

Voeden , f. tojeed. 

Voeder , m. feeder. 

Voeder , n. cart-load ; votder , 
n. forroffe. 

Voederen , voerwi , v, to feed. 

Voeding ,./". nutrifior. 

Vordüel , 71. r.ourishment. 

Voedster, ƒ. ruirse ; voedsterlinp , 
vned»te<kind , n. rur.ie-cAild , 
fo.ster-vhild ; voedatcrvader , m. 
f o. '■te r-ja thtr. 

Voedzaam , adj. nouriahing , nu- 
tritivo. 

Voege , f. joint , or seam ^ a» of 
stones or wainscot. 

Voege , ƒ. as : 'm dier toc^ , m VOL. 

fAt.t minner. 
V'ocprli'ik ,ai/. suita^t». 
Vo«(r«'lijkhei<l ,/. auilabhnei». 
Vo«gen , V. to join { voepeo , to 

fit , brcome , sutt. 
Voelhaar , adj patpabli. 
VoeUn , v, to feel. 
Vo«ren , •*. io carry , conv^y ; den 
oorlog voeren , to carry on a 
ivir ; pebied roeren, to coix- 
rnand, to order; voeren , to lint. 
Voerin^^ ,/". Itnin'j^. 
Voerman , m. ifa^^oner ; Toerlie- 

den , m, H-an^oierM. 
Voertni^ , n. rarria^e , vg ft iele. 
Voet, m. foot ; te voet C'ian , to 
walk on foot; voctunsel , m cal- 
trop ; voethank , ƒ. foit stool ; 
voctl)onjr, m.crass-bow ; voet- 
knerlit , fTï. ybo/zna/i ƒ roetmaat , 
f. foot-measure ; vort pari , n 
foot-path ; voetspoor, n. track; 
voetstap , m. foot-step ; voet- 
strik , ni. snarc; vo»tval, m. pro- 
stcrnation ; vortvolk , n. food- 
Moldier* , mfanlry ; voelg'snKer , 
m. walker; voctzoeker.n, xqwb; 
voetzool , ƒ. .tnle of the foot, 
Vocistoois , adv. without excep 

tinn or without delay. 
Vogel, m. bird ; vo^elOnHje , n, 
birdcall; vopr'j.ipt, vogel v.in pst, 
f. füu-ling ; %ogelkooi , ƒ. a<';a- 
^y ; vogelkooi , f. hird-cace ; 
vogellijm . n. bird-lime ; vogi.-l- 
markt, ƒ. poiiltry ; vOfjelroer, 
rt. f<Twlini^-;'i<r* ; vogelneit , n. 
bird' sTte.it; vn^'cUirik, m. snare; 
vogcK-angrr , m. bird-catcher , 
▼ogelzant' , m, the nrf^inf^, wa '- 
bling rf hirdf ; vi {;rlaar 
fowltr ; vogelvrij , adj.as : ie- 
«nod Togcivrij ■•rrklaren , tu 
profcribr , t > outlamone. 
Vokaal , klitilletttr, ƒ, l'Oi»'^/. 
\o\,ad;.ful!. 

Voll.lorilig , ai'.J. sarigvineous. 
Volfïrrtigrn , u. to prrform, 
Volhrc ngin;: , ƒ. performinp. 
"VolilaaD , iid;. .uttifjiid, paid. 
Volder , m f aller. VOL. 2^3 
content , Vii'-ilj'^n , »». to tali.rfy 
to t^i-'e Siitisfactio i. 
Vol«MuJen , voleindigen , V. to 

finish , end. 
V.)leindinf , f. Anishiftg. 
Volleen , u. tofollotv. 
Volgen» , adv, according , accor- 

din^ to. 
Volger, m. surcesftor ,foUower. 
Volliandig, adj . and adv, much 

occupied. 
Volharden , v. f» permvere, 
VolliardiBg , ƒ. continuanct. 
Volheid ff.fuliess. 
Volijverig , aij. and adv. very di~ 

Uitent ^ Zi/iloutly 
Vi.lk , n people ; valken , natiofu. 
Volkje , n. comrnon. or meun peo~ 
pfe ; het !>!e<-lttc volkje , the rab' 
b!f , /A» mob. 
Volkomeu . adv. perftrct. 
Volkonicii!i''i.J , ƒ. prrfeCtion, 

VnlkpUnt.n^ ,f. colony. 

Vollrilig , a 'y' comjildte» 

YTlnmnkt , ad), perfect 

^'■>lfna«klheid , ƒ. perfection. 

^'nlmagt , ƒ. warrant ,proxy. 

Volmagti){«ia , m.pIenipotenXiary, 
proxy 

Volmaq-litren , ♦». to empower. 

Volmaken , v. to perfect. 

Volmaking,/', perfr-ction. 

Volnioicii , m.fuHinlf-mill. 

Volmondig , ad/, reiolule/y, 

^'o!slngl-ll , volkomen , adj, full, 
compleaf. 

^'oUlapn , V. toba sufficiënt. 

Volïtsiidig , adj. tteadfust. 

A'ol«fanHii;!ifid , ƒ. itiiadfastnei '. 

Vo!»tr«-kt , iidj, absulute. 

VoUlrrkihrid , ƒ. absolutan*ii. 

Voltooid , adj.jintthed, 

Voltoo'rjen , v. to fini.t/i. 

Voliooiiiog ,f. finishing. 

Volir«'kkpn , v. to con.'iummate. 

^'ollll kkmg,/, consummattoiu 

Vr.U.iard \;,adf. rtadt . 

NOlv/iurdiglieid , ƒ. ri-adintts. 

Volvieren , y. to perfurm. 

Volvorring, ƒ perft>rmirtff, 

VolwaMfii , adj. f uil grtmfn. 9^4 VOO. Vond,/, invention , contrivance , 
device. 

Vondelmjj.TO. foundling. 

Vonk , f. spark. 

Vonnis , n.seatence. 

VoDulssen , v. to sentance, 

Vonte , iloopvonte , f. font. 

Voo^d , 771. i^uardian, 

Voogdei,yi ^overness, 

Voogdijscliap , 77. ^nardianship. 

Voor , aij. jfor, bef ore ; voor niet , 
for nolhins^ ; voor liet eten , 
before dinner ; voortaan , befo- 
re ; voor zoo veel , for as much , 
vooral , by all meanS' 

Voor , vore , f.fiirroiv. 

Voorbaat , f. as : in de voorbaat 
zijn , to be beforehand. 

Voorbarige , adj, rash. 

Voorbarigheid , ƒ. rashness. 

Voorbedacht, ad/, lijk , adv.pre- 
rneditited. 

Voorbedachtheid ^. premeditated 
design. " 

Voorbede , f. intercession. 

Voorbedenken , v. ia premeditate. 

Vooibeduiden , t'. to f orebode. 

Vootbedaidsel , n. presa,^e. 

Voorbeeld , n. example ; type. 

Voorbehonding , ƒ. precaution. 

Voorbereiden , u. to prepare, 

Voorberriding , ƒ. preparation. 

Voorberigt , 71. pr^yac*. 

Vo0rbe7.it , 77. prepossc.isiOTi. 

Voorbidden , *•. to intercede. 

Voorbidder, 77i. intdrcessor. 

Voorbidding , ƒ intercsssion. 

Voorbij , a<lv. beyond, past ; voor- 
bij dat hnis , be\o)idthat house. 

Voorbijgaan , v. to pass by. 

Voorbijganger , m, passenger. 

Voorbode , 77». présage. 

Voordacht , ƒ. premeditation. 

Voordcel .profijt , ju profit. 

Voordeelig, adj. lijk, adv. ad- 

vantageous , profitahle. 
Voordicbten , «'. to diciafe. 

VoordieiKD , zie Voorsnijdcn. 

Voordoen, f. to put before. 

Voordragen , v. topropose. 

VoorduidcQ , v, to présage. VOO. 

Voorgaan , p. to precede , ia stt 

aa example. 
'VoorgangeT,m.predecessor,lead8r. 
Voorgeven , v. to pretend. 
Voorgaven , 71. pretenoe. 
Voorgevoel , 7z. presagernent. 
^ oorbanden , adv. at hand. 
Voorhangsel , n.vail. 
Voorhebben , v. to design. 
Voorheen , adv.forraerly. 
Voorhoede , ƒ. van , van-guard. 
Voorhoofd , n.forehead. 
Voorhouden , v. to holiforth. 
Voorjaar , 77. spring. 
Voorkennis, ƒ. fore-knowledg« , 

prescience. 
Voorkeur , ƒ. preference. 
Voorkomen,*', to prevent. 
Voorkomen , n. look , appearance. 
Voorleden , adj. past , ago. 
Voorleggen , voorhoDcIea , **. to 

lay before. 
Voorloop , 771. f ore-run ; voor- 
loop van brandewijn , rectijied 

spirit of brandy. 
Voorloopen , v. to run before, 
Voorlooper , m. f ore- runner, 
Voorloopig , adj. as : voorlooplge 

tijding , anticipafedneivs. 
Voormaal» , adv.formerly. 
Voormiddag , m. fore-nooa, 
Voormunr , 771. bulivark. 
Vooru , ƒ. roach. 
Voornaam , doopnaam , tti. fore 

name, christian name. 
Voornaam , adj. chief , eminent. 
Voornamelijk , adj. chiffly. 
Voornemen , v. to in f end. 
Voornemen , n intention. 
Voornoemd, adj. before mention- 

t'd , above-nientioned. 
Vooronderstellen , f. tosuppose. 
Vooioordeel, n. prejudice , pre~ 

possession. 
Voorouder» , 771. ancesiors. 
Voorover , adv.fonvard , bending 

forward. 
Voorraad , m. stores , provision, 
Vooirang , 77». preeminence. 
Voorrede ,fpreface. 
Voorregt , 71. privilege. VOO. 

Voorscliijn , »7i. a» / te voorsrliijn 
komen , lo anpear ; te voor- 
schijn , adif, optnly . m public. 

Voorsilii i ft , /. ex a/nple. 

Vooisr'irijvi-a , f. to presr.ribe, 

Voorscbrijvinj , ƒ. reco nnunda- 
tio-u 

Voortliandj , ad», hefomhand, 

Voor»I(«:in , V. to propose. 

Voorsbg , m. project. 

Voorsmaak , m.fortta.^te. 

Voor» 11 ij den , voordienen, v. to 
carve, 

Voorsnijilcr , m. carvr. 

Voorspellen, v. to foretell, pre 

Voorspoed , f. p'Oxperity. 
Voorspoedig , adf. prosperous. 
Voorspook , n. voorbode , m, omen , 

prtsat^e. 
Voorspraak, verdediging, f. inter- 

cession. 
Voorspraak , m. advocate. 
Voorspreken , v. to infercede. 
Voorsprt-king ,,/". intKrcr.ssion. 
Voorstaan , f. to maiiitain , pro 

tect ; zich laten voorslaan , to 

prefurne. 
Voor»lad .f.suburba. 
Vooriitaiid , m. protrctiot. 
Voorstnidcr , m.promvtur. 
Voorstri , n, pruposal. 
VoorslclU-n , ♦'. to propos/'. 
Vo' rstclling , ƒ. proposition. 
Vooislcvfii ^f.p'ow of a s/tip. 
Voort, air. fo'ii'ard , on; ga 

voort , f^o on , procfed. 
Vo<.>U.ian , adt>. hencejorth. 
Voortbrengen,»', to pn duce. 
Vooitbrrnging , ƒ. voortbiengsel ,n. 

proiuftion , product. 
Vocrtdrijveu , v. to drivf on. 
Voorleeken , n, présage , progno- 

atig. 
Voortgaan , v. togo on. 
Voortgang , m. coing nn , procecs, 
Voorihrlpcn , v. to aid , assist. 
Voortijds , adj.formerly, 
Vooitogt , m. van. 
Voortplanten,»' to propat^ale, 
Vooitplaatiog , f .pr opagat ion. VOIl. 2Ö5 VootrenVlijk , adj.anl adf. ex- 

cll-nt. 
VoorirelIVlijklieid , f. exceUenc\ , 

m it^ii/.cd/ice. 
Voorts , adf. further. 
Voortslepen , V. todra^ a^orjg, 
Voorttelen, •'. to procrculu , be- 

f^et , b'eed , propagaln. 
"Vocnlleling ^y. procrtiiition. 
Vooittredea, V. to go on, ttep 

foru-ard. 
Voortvaren , v. to proceed. 
Voortvarend , adj. expeditious. 
Voorzetten , c to promote. 
y iwTtifiler ,m, promotor. 
Voorty.etting ,/. promoting, 
Voorait , adif, bef ore. 
Xomnii/Agt , r:. prospect. 
Voorvaders , m. forefathers. 
^''oorv.il, n. accident , occurrenry . 
Voorvallen , v, to occur. 
Voorv- chti;r, m. defendcr, cham- 

pio''. 
Voorwaar , adf. verily , truly. 
A^)oi waarde , ƒ. condition. 
Voo' waardig , adf. coidttional, 
Voorw.iarts , adv.forward. 
Voorwacht , ƒ. van-guard. 
Voorwenden , v. to pretend. 
Voonvcndsel , n.prrtence. 
Vof)i wcrj» , n. object, 
Voii! wei ping ,J. ohjectioTU 
^ oorz^at , 77». predece.isor. 
V oorzauger , m. chnt.ter, clerl. 
'N^jorzf'jgen , t". to foretell. 
Voorz«{,'gcr , tn. predictor. 
Voorzegging,' ,f. p'tdiction, 
Voorzcki r , ci'if . certiiinh', 
Voorzi'n, «'. f" prauide ,fore-ste. 
Voorzien igluiil ,f.J>rouic!enct, 
Voor/.igtig , adj. cautiout. 
Voor/igtiglieid, prudence , cat^- 

tion. 
Voorzitten , f. /.> pre.tids. 
Vooizitter, n. president, 
Voorzitting .f.presidtng. 
Voorzorg ,f. rare , precaution. 
Voos , adj. spungj\ . 
Vorderen , v. to advanre , claim. 
Vordering ,f. adyanrement. 
Voren (tc^ , adf. hefor» ; ?«■ »♦- *5<5 VRIJ. 

ren , from bef ore. 
Vorig, acij.former, 
Yotk,f.forL 
Vorm , ƒ. form. 
"Vormen , f. toforttt. 
Vorscb , m.froti;. 
Vorst , m. prince. 
Vorst , f. fiost. 
Vorstelijk , adj princeïy. 
Vorstendom , n. princedom. 
Vorstin , ƒ. princess. 
Vo» , m.fox. 
Vonw , f, fold; vonwbeen , n. 

foldinjr-stick. 
Vouwen , V. to fold. 
Vraag , f. question ; vraagbaak , 
ƒ. oracle; XTnagsln]i,n. problem. 
Vraat , m. glutton. 
Vraclit ,f.frei^/it , load^fare. 
Vragen , f. to ask. 
Vrank , adj, f ree. 
Vrede , m. peace. 
Vreedzaam , adj. peaceable, 
Vrec<lzaamlicid , ƒ ptaceabïeness. 
Vreemd , odj. str.'rnge. 
VreemdeÜDg , m foreiffner. 
Vreemdiglieid , ƒ. strangeness. 
Vrees ,f.fear. 
Vreesachtig , adj./aar/ul. 
Vreesacliliglieid , ƒ. timorousness. 

Vrcesselijk , adj. drpadful. 
Vrccssplijklieid ,f. dreadfulnexs. 

Vreezen , v. lofeor. 

Vrek , vrekkig , adj, niggardly. 

Vrek , m. fiigf^a-d, m'ser. 

Vrekheid .,f. niggardlmess. 

Vreten , gnlzig eten , V. to eat 
glultunouslj. 

Vrcngde ,ƒ>'.■)• 

Vrengdevnnr, n. bonfire. 

Vriend , m.frierd. 

Vriendelijk , adj, loving, f riendh, 
kind. 

Vriendschap ,f.friendih''p , lind- 
ness. 

Vric7,en ,,♦'. lofreezr. 

Vrij , adj, f ree. 

Vrijoadjr , ƒ. amnur,f , courUhip, 

Vrijliri» f , m. passport. 

Vrijbuit, m. boot}. 

Vrijbaileu , v, to rob on the high- VUR. 

way. 
Vrijbniter , m. highwaj -man. 
"Vrijdag , m, friday. 
Vrijdom , m- f reedom. 
Vrij*?lijk , adv.freely. 
Vrijen , v. to court , make love, 
Viijer , m. lover, sweethnart. 
Vrijerij , ƒ. court ing , courtship, 
Viijgelfide , ƒ. safe-conduct. 
Vrijheid , f. liberty , frecdom. 
Vri|Iioiu!en , v. to defray. 
Vrijkomen , v. to evade , escape. 
Vrijkoopen , v. to redeem. 
Vrijlaten , v, to release , to sit at 

libnrty. 
Vrijlating ,ƒ. releasing. 
Vrijmoedig , vrijpostig , adj bold. 
Vrijmo'digheid , vrijpostigbeid , f. 

b o} drie SS. 
Vrijspreken , v, to dbsolve. 
Vrijster , ƒ. maid , sweetheart. 
Vrijwillig , adj. t^oluniarj , spon- 

taneous. 
Vtijwilliger , m. vohinteer. 

Vroedschap , ƒ. common-council. 

Vtoedmeester , m. man-midwi/e. 

Vioedvronw , ƒ. midwi/e. 

Vroeg, adj. ear/j ; vroegtijd» , 
ad f. betimes. 

Vrolijk , adj, merry , joUy , f ood 
humoured. 

Vrolijkheid , ƒ. mirth ,jolhty. 

Vroom , adj. hone.it , pious. 

Vroomheid , ƒ. hor.esty. 

Vionw, ƒ. uoman; vronwvolk , 
n. womcn. 

Vruclit, ƒ. /rr/if. 

Vrnrhibaar , adj.fniitfitl. 

Vruchtbaarheid ,f.fniit,falness. 

\inchie\ons, ad;, fruit le,t.'!,invain. 

Vuig , adj. laiy , coirardh, 

Voil , arij.foii/ , nasfy , dirt^. 

Vnilnurdig, adj. malictous. 

Vuiligheid , vuilnis , ƒ, dj/-/, dung. 

Ya\st,f,fst. 

Vnlder , m.fi lier, f ulier. 

Vallen,»/, tof II. 

Vun/.ig , adj. rank. 

Vunzigheid ,/'. ranknest. 

Vnren , v. tof re. 

Yarit, adj. ftery. WAA. 

VarighflJ , f. imjlummalion. 

Vnar , n, fire ; vaarkolk , m.fire- 
kiln ; vuurj>.iii , f. fire-pnn ; 
▼aarpijl, m, rocket ; vanrrofr, 
n. Jirtt-locL ; vnursl.is , m. 
tinder-box ; ynarUuK , f. jxre- 
tongs ; vuurwerk , lufire-work. WAL. 2(57 W> w. anUia.ir , adj, wadible , for- 

dabla. 
Waaj^../". publiel Wiif^hme^-houie. 
Waaglula , m df.tpgrafa ftllow. 
Waaijen , ♦•. to blon> , bluster. 
Wnaijpr , m, fan. 
Waak , ƒ. wafch. 
\V'aakr.».im , adj. watrhful. 
NVaakzaamh^id , /.' watchfulness. 
Waan , m, opinion. 
Waanwijs , adj. presumptuojt , 

pedanlic , conreited. 
Waanwijsheid , ƒ. conceitedneas , 

presumptuou «ar» v , pedinti.tm 
Waar , adf. where ; waar Lenen , 

whithcr i Van waar, from 

n'htnce; waarmede, whirewith 
Waar , waaracJiti^ , adj, true ; liet 

is niet waar , tt is uot t ru» ; het 

vaar geloof, the true faith ; 

waar maken , to verify , prove. 
Waar ,f. wart , rnarchandise. 
\Va»rl)')rR , m, rjution, 
Waard , w-iardig; , adf. worth. 
Waard , lierbrr^iier , m. publican ; 

vraard ,\>o\d«r ,f.drainedlake ; 

waard, woerd, manaetjes eend , 

m. drake , male duck. 
Waarde, wasrdij , ƒ. worth , value. 
Waardeirn , v. to valua , esteeni. 
Waardering, f. rating , priiinff. 
Waardig, adj. worth} , worth; 

cerM'aardig, horioiraile ; g«- 

loofwaardif , cridthle ; hnop- 

wasulijf ,»»tfn*^ai/<r; lofw-aardi^ , 

fnijrM-aardig , praiseworthy. 
Waardigheid , ƒ. worthintsa \ dig- 

nity. 
Waardiir , ƒ. host na. 
Waarheid , f. truth. 
Waarlijk , adf. tru^ly. Wairmalcen,*'. tov«rify,to prove, 

^Vaarmcdc , adir, u/herewith, 

W.iai nemen, v. tu rtt^ard, ohserve. 

Waarnemer , m. reg-irder. 

Waarneming, ƒ. rrprard, obatr- 
vatton. 

Waarom , adc, why. 

Waarsrliijnlrik , adj. lihtly. 

Waarsc hijnUjkh;i<l, ƒ. likclihood. 

W'aarscbnwen , v. to wirn. 

NS^iarsrhuwing , ƒ. warrii-\ir. 

^V',larzeggen , f. to dipiae. 

Waarzegger , rn. soothsajer, 

WaaiTcgster , ƒ. witch. 

\V,ii Ut ,/. watch , f^ard ; wuchx- 
hni», watch-houte. 

Wachten , V- to wait. 

Wachter, m. watchimn, centinel. 

Wiili-n , f. to wade. 

Wafel , /. u'ü/er i wareliJMr , fva~ 
f er iron. 

Wapen , m, urnf^on ; wagendis- 
sol, m. beam of a wsf^on; 
wagenmakur, m. art-wright ; 
wagen|iaird,7i. cart-horat ; wa- 
pitinchot , n. wairifcot ; wagan- 
«nieer , n. whcel-ip-eaas ; wa- 
gcnspnor, n. track, Or rut of 
ths whtel; wagenvracht, ƒ. waif- 
e;on load ; wagenwiel , n. whtel 
of a wae^on. 

Wagen , V. to hazard , 10 runtht 
risk , to venture. 

Wagenwijd, adv. as: wagenwijd 
opc'u , widü-opened, 

Waggeleu , v. to rtêl. 

WaKgeUng , ƒ. reeiing. 

Wak , VDclitig , adj. rnoiét, 
Wakcti , f. to watch. 

Waker , lil. watcher. 

Wakker , adj. awake , luaty, pifi- 
lant ; wakker, soundh ; wak- 
ker geilagen , soundh btaten. 

\S'akker*n , v. toincrease, 

AN'akkerbcid , f, vigtlaricy. 

Wal , m. earthen wall, ramparf. 

Wal , kaai , m. thtaida, bankt ^or 
ka\ of a Tiver. 

Waldhoorn , m.frfnch horrt. 

Walen, ongeaudig z^o, r. I« 
«hang*^ to wavtr. 

M 2 268 WAN. Walg , f. disffusf. 

Walfjaclitif , adJ.s'/ueamisFi. 

Walgelijk . adj. loathiome. 

Walgen , v. to loath. 

Walging , ƒ. loa'hing. 

Walm , m. zie Wasem. 

Walreen , v. to steam. 

Walviscli , m. whale ,• walvisch- 
baarden , m, whale fsni ; wal 
vischspek , n. blubber ; wal 
vischvangst, ƒ. whale-fishery. 

Wambais ,n. doublet. 

Wan , ƒ. fanfor corn. 

Wan, prep. an inteparable prepo- 
eition si^nify ins; the want of a 
thir-jT , or what is amiss. 

Wanbedrijf, n. misdtmeanoiir. 

Wanbetaliug , f, non-pa^ment. 

Wand , m. wall. 

Wandel , omgang, Tti. conversa- 
tion. 

Wandelaar , m.. walker. 

Wandelen , v. to walk. 

Wandeling ,ƒ, walkin^ , walh. 

Wandelpad , n. patfi to u/alk in , 
ambulatory ; wandelplaar.s , ƒ. 
walkin^-place ; wandelstok , m. 
walkin^-sfick. 

Wandluis, zie Weeginis. 

Wanen , v, to think , imagine , to 
presume. 

Wang, ƒ, cheek ; blozende wan- 
gen , rud'ly' cheeks. 

Wangebruik , n. wrong , or bad 
cuttom. 

Wangedrociit , n, monster. 

Wangeloof , n. supentition. 

Wangeluid , n. cacophony ; dis- 
son an ce. 

Wangestalie , ĥ mishape. 

Wangnnst , ƒ grudge , eniy. 

Wangunslig , adj. i^rudging. 

WaugunsiiKheid , ƒ. dmoJJ'tciion, 

Wanlu bbelijk , adj. unsttinly, itl- 
becoming. 

Wanhtbbeliiklieid , ƒ. unseemli- 
ness , indecenry. 

Wanhfop . f. dfspair. 

Wanhopen , V. to despuir. 

Wanhopig , adj. desperate. 

WaukeJbaar , adj. lijk , adv, uiir- WAR. 

f slahle, fickle. 

Wankelen, v. tototter, staggar, 
to doubt. 

Wankelmoedig, adj. unstaid, 
wufaring. 

Wanluidend , adj. unharmonious, 
unfunable , absurd, 

Wauluidendheid , ƒ. dissonance. 

Wanneer , adf. when. 

Wannen , u. to fan , to winnoiv. 

Wanorde , ƒ. disorder. 

Wanscliapen , adj, misshaped , 
monstroas. 

Wauscliapenlicid , ƒ. deformity, 

Wansche]>sel , «. monster, 

Wanvcliikkelijk, adj.misbecoming, 
ind.'Ctnt. 

Wausrbikkelijkheid , ƒ. indecenry. 

Wansciiikking ,f. disorder. 

Wansmaak , m. lil taste. 

Wanstaltig , adj. mJshapen. 

Want , co:j. for ; geloof hem niet , 
want bij ij een leugenaar, believe 
him not , for he is a Har. 

Want , ƒ. glofe ; want , n. rigging. 

Wantaal , f. barbarism. 

Wantrouw , ƒ. distrust, diffldence. 

Wantrouwen , v. to distrust. 

Wantrouwen , //. distrust. 

Wantrouwig, adj. dist rust f ui , 
diffident , diffidency. 

Wantrouwigheid , f. distrusiful- 
ness. 

Wanvoegelijkheid , ƒ. unsuitable- 
ness , indecenry . 

Wapen , n. weapon ; wapen , wa- 
pensoliild, n, arm, coat of arms; 
vapcniuiis , «. arsenal ; wapen- 
schild, //. escutcheori ; wapen- 
«cbi'dkiinde ,,/! heraldry ; wa- 
pens» borsing , ƒ. t/uce ; wapcn- 
scbouwing ,fi rnustering. 

Wapenen , v. to arm. 

^VapeDing , ƒ. armiiig. 

Wapenkreet , m. alarm. 

Wapenoefening,/. exercise , dril~ 
Itng. 

Wapperen , v. to iwmg. 

\^^^^, m. as : het garen is in de war, 
the thread is cntan^led. 

Warande , dieigaarde , f. park. WED. 

Waren,/, conmoditiet , ware», 
rnarchandi^es. 

^V;lr^ePst , m. cat^fling fellow» 

Warlen , «'. to wfiirl, 

^Varm , adj. warm, 

W.«im'*n , V. to warm , to male 
wam , to heat. 

Warnile.y. wxr'nth. 

Warmoes , n. yiot-herhs. 

Warren , v. to entin^le. 

Wars , adj. disgust ed a t. 

NVarziek , adj. quaTelsome, 

Was, n. wax ; waska^iis, ƒ. la- 
per, tvax-candl-. 

Wasrli , f. wj.shinff of lianen ; 
\va"!<'liliuiii , wash-howo. 

W.iscni , wa'ni , rn. st aant. 

'VVasiinPi) , walm-n , v. tosteam. 

Waif^minp ,ƒ. .ttnamint^. 

\\n%hr,hcn , v, f o if ish. 

Wassriier , m. w isher. 

Wassrliiiip ,.ƒ. washinf^. 

WaRscn , u. to ^rou/. 

WHSsing: , ƒ. urow 11^. 

\\'at , adi'. u'fi'ït ; wat bp^f ert gy ? 
what dn rou desirt , what dv 
yoii want ? 

Water, n. wiiter ; walerliond , m. 
ii'ater-si'/7Ti'ef ; wat-ikant, m. 
watfr-sid- ; vatf rkers , f. wa 
ttr-cnsrea ; waterleiding, f 
O'/tteduct, ronduit; \v■^U'r\^>z'lnf;, 
f, sint ; waterpas adJ, levtl , 
waterpot , ./". chamheri'üt ; wi- 
terslaiip , f.u'atfr-snake; water- 
ton ,f. water- harrei ; w aterval , 
m. watcr-fAll , casrude ; wa- 
terterw ,^! wtiter-colour ; wa- 
ter vloed , /n Jlund ; waierzuclit , 
ƒ. drop\y ; walerzuclilig , ad), 
dropsical. 

WjlerJielitip , adj. watery. 

Wateren , f. to water. 

\Vn'le , f. wad. 

W. 1. , ƒ. w^-b 

Wedde , ƒ salarx. 

\Ve(ldeii , V. to lay a woger. 

Wedder , m. bet ter. 

Wi-ildiiip , wrddinj,Mrli«p , ƒ, w i- 
Kvr, bet. 

Weder , weer , adv. again. WED. 269 Weder, weer (lachugcstel) , n. 

weathir. 
\Vederl)ren^cii , v. to hring as^aiii. 
Weilerdooper , m. aiiihaptiat. 
Wed-^rtjeboorte , ƒ. rffr*7i9ralion. 
We(ler;^even , teruggeven , f. to 

return , to restore, to f^ive bad. 
\Vodprhoorig , adj. stubborn , re- 

b^llious. 
Wederhooriglieid, ƒ. afu65om/zej5, 

refractoriness. 
Wederhonden , v. I0 held bick , 

to withhold , to diss ladt. 
Wedetkeeren , v. to return. 
Wcdeikeerig' , ar//, mutual , reei- 

procal. 
Wederkeering ,/". retwnfnff. 
Wederlegbaar , adj. rffatable. 
W'edriilr jf|»-*.|, ^ t», 10 refute. 
Wederlegsjing , ƒ. reply , repljing, 

ref.'ta*^ioi. 
Wederliefde, wedermin, f. re- 

ciprocal , or mutual love. 
Wederom , arfc, a^ain , kack- 

at^ain. 
Wederoprigting , ƒ. reestabliih- 

mint , tes>oration. 
WeilLTopsandin},' , f. resvrrectioi. 
Wed'-rparlij , ./" ■i<l 'crsary. 
W'c-derreffelijk . adj. and adv. ille- 

tHil ; illv^illy. 
Wetlerroepen , e. tO recant. 
Wrdeiroe(>iiip , /'. r^CUnf'tt'.Ot. 
Wederspanneling, m. rebel. 
\\'e<lerspaniiif; , adj. rcbclliouf , 

rffractO'^ . 
\N ttlersp.iiinigheid ,f. r*bfVion. 
NVedersprekend , a,'//. contra- 

dictor\ . 
W"e(lpr«]>riker , m. cainsayer. 
\Vejler»laan , «'. to re.tist. 
\\ etlers'nnd , m. re-^istince. 
NV', dl rstsnder , m. opponent. 
Wc lerstreven , »'. to rebnl. 
Wedrrsirever , m. oppo.^er, 
W 'eilcrstrevig , adi. rrpiucnant. 
\\'eder\-aren , onderviuclcu , y, /• 

orcur, 
W edrrwaatdijr, ad/, unfortunatr. 
W .ilerwaar<lii,li< i'l , ./. calamitj. 
\Vcdeiiijd»cli , oiij. mutual, 
M 5 270 WEE. Wedijveren , v. to emulate. 
Wedloop , m. horse ra(;f. 
Weilawe ,ƒ, widow. 
Wedawenaar , m. widower. 
Wee , interj. woe ; wee mij , woe 

unto me. 
Wee , 71. weedom , 771. pain , tarief. 
Weefgetouw, n. loom, w^avers 

loom. 
Weefsel , n, that which is woven. 
Weeg , adu. as : iets te weeg bieu- 

geo , V. to bring about , to pro- 

cure, effact , ejffectuate ^ ac- 
compli sH. 
Weegbaar , a^. wmghahle. 
Weegluis , wandluis , ƒ. bug. 
Weegschaal , ƒ. balance. 
We«;k , adj. s^ft / week maken , 

f', to soft f n. 
Week , ƒ week. 
Wei keiijk , adj. weeUy. 
Wë* ken , v. to iteep , to soa?:. 
Weeklisitig , adj. tender- hearted. 
We( klieid , ƒ. softnrss. 
Weeklagen , v. to lam.enf, 
Weekl.igt , ƒ. lamentation. 
Weelde ,f. luxury: 
Weelderig , odj. /uxuriou,'-. 
Weelderigheid ,./". luxuriousness. 
Weemoedig , afj. mournful. 
Weemoedigheid , f, mournfull 

itate , sadne.is. 
Ween en ,v.to weep. 
Ween ing yf. wetpü g, 
Weor , Z'e Wed»»)', 
Weer , \ved< r , 77. /Ae wealhe'. 
Weer , tegeiislatid , f. d'-f'nco. 
Weerbaar, ndj.. abis tobear arms, 

defensiblr. 
We<ihar»lig , adj. fturd^y, 
Wenl)arstigbe.d , ƒ. ituttbomiusSy 

sturdiness. 
^férga , ƒ. match .frllow. 
Weergalm, zie We«rklank. 
Wcêrgahnen , v. to resound ^ring, 

to «cAo. 
Weergaloos , adv. matchiefs. 
Werr^jlas, 7J. weal hrrnlais. 
Weèiliaan , 771. weuthatcock. 
Wceihondeii , v. to reitraui. 
Weëik4i<taeu, v. ta retuiuback^ WEG. 

refiect. 

WeêrkaatsiDg", ƒ. rejlection. 

Weerklank , weergalm , 771. echo. 

Weêrlicbt , n. flash of lightning* ' 

Weerloos , adj, harmless. 

Wecrlooslieid ,f. harmlessness. 

Weerschijn , 771. resplendency. 

Weèrsrliijnend , adj. resplendenf. 

Weerslag , 771. rtverberation. 

Weèrsproug , weerstuit , m, re- 
bound. 

Weêrstuiten , f. to rebound. 

Weerwil , ƒ. repug,nancy. 

Weerwolf , 771. wtre-wolf, 

Weêizin , 771. aversion. 

Wees , ƒ. orphan f weeshuis , n. 
hospitalfor orphans. 

Weetgierig , adj. curious. 

Weel gierigheid , \\ eetlust, f. cu- 
rio.'.ifj . 

Wet tuiet, m. ignorant, bloclhead. 

Weg , 771. wajy , road , < ourse. 

Weg , adf. aw:^y ; weg daar me- 
de , away m'z/A // / het is weg, 
it is lost , ^on^. 

Wegblazen , v. to blow away. 

Wegblijven, v.iotarry, 

Wfgdoen ^v. toput away. 

Wegdragen , i>. to carry au/ay. 

Wegdiijven ,v. to.fioat away. 

Wegen , u. to weigh. 

Wegens , adu. cor.ctrning^ about, 
on the part of. 

Weger , m. weigh:r. 

Weging , ƒ. wei)i,lii- fi-. 

Wtfgooijtn , V. io ca^t , or thrOW 
away, 

WefjhaUu, i>. to fetch away y to 
pLili away. 

Wegjagen , v. to drife awcy , to 
turn out ofdoors. 

Weglc|;gen , V. to lay aiid« 1 to 
lay up, 

W'egleidm , v. to lead away, 

WeKloopjn , f. to run away, 

^\ I ^'rnaken , f. as : zich weg uia- 
k» n , (ogct away , to escape, 

\\ egncnicn , «'. to taka away, 

VVegneniing , ƒ. taking away. 

Wegraken , f. to be lost. 

^VegIcucu,c. to depart ,toitt off. WEL. 

Wrf scheiding ,ƒ. limit, 
\V<({»cli<»ppcu , v.to kiekaway. 
We^>luii«-u , V. lolock up, 
WeKNi">tli'u , V. to wMfi awjy, 
\Ve({!.u>oieii , e. to puah away, 
Wegvlit'tceu , f . lojly aifi), 
Wegvof rca , V. f o leud away , tO 

curry o^^w^j', 
WcijwaaijcD , t'. tohlow away. 
^^^K^verpcn , v. to cast awuy. 
Wj-gwerpint», ƒ. casting away. 
Wi't^verpsel , «. cast aivay , that 

tfhich is cast away, 
We^fwyziT , m. laaide. 
\Vci,'ifnJea , V. to sendaway, 
Wegictleu , f. to set uwuy , tolay 

atide. 
Wei , ƒ. whry. 

Wei , wc. dl' , ƒ. pasture , meadow. 
Weiden , r. to i^raie. 
^Veider , tn. htrdsman. 
Weifelen ,t.to waier, lot Ier, 
Weigen ii , v. to refus«, 
Wei>;i'riii[» . /, rejutal, 
Weilaad , n. jiaUuruffe. 
Weimau , m. hiintsman, 
Wr nig , ad}, few , Itltle. 
Weiiii^'le tj.fi wncis. 
Weit , ƒ. wheat. 
Weiu». Il , ƒ. pouch , scrip. 
Wekelllk» , adv. WeeUjt. 

WtkelijKsth , adj. evtry week , 

wneklj) . 
Wekken , f. to awake. 
Wekker , rn. awaker. 
Wel , bioii , ƒ. spring. 
Wel , ad^: well , rif^ht ; Let ii wel , 

it IS wtll. 
Welbehagen , n. f^ood pltOsure , 

likinic. 
Weldaad , ƒ. benefit. 
Weldadit; , adj. lyk , adv. bene 

ficial , iiberal. 
Weldadigheid , ƒ. ben^cence f 

chartly , liberaltty, 
W«Jilo^u , V. to do weU. 
Wddoeu , n. well doing. 
Weldoener , m, well dotr. 
Wileer, adv, formerh. 
Weificl , Tu vault , arch, 
VYtilselcKcii, adj.M/tii sUuaitd, WEN. 271 Welfelokralit; , adj. blested, 
Wel^'cmaakt , adj. wtll-made. 
^\'^elgemoed , adj. c/iear/ul , of a 

^ood cheer. 
WelgrnioedLeid , f. chaarfalness. 
Welgesteld, adj.of ai^uodstati. 
Wilgevalleu , n. pleasure. 
\Vel(;evallit;, adj. pleasin^. 
WelgevaUigheid ,f, complacency. 
Welgciiiid , adj. well-mmded. 
Weli>; , adj. lux u riant. 
Welk ,pron. which, that. 
WcW^iym, adj Wrlcome. 
WelkouMl yf. if'elcome. 
Wellevend , adj. courteous , well- 

bred. 
Wellevcndlif id , ƒ. courteousness , 

^ood-bre»dint^. 
Welluid^utlhfid , ƒ. harmony. 
Welluidend ,ƒ, harmonioua. 
Wellast , m. stnsuiili'y % lust, 
W'eilmlij,', arf; vo/uptuour. 
NVelmeentud , adj, well-meariint; . 
WeliBcencndheid, ƒ. ^ood mten- 

lion. 
Welp , 77. wbelp. 
Welriekend , adj, frogront , odü- 

riferuns. 
NN'elsprektud , adj. eloquent, 
^^'eUpiekciidheid ,j. elo-luence, 
Wcl&iaau , V, lU .' wclitUaualialve , 

fur decency 's sake, 
Welilaud , m. u\'llfare. 
\WI\aarl , ƒ. wellfare. 
Welvaien, r. to fare well , to be 

in ffood health. 
Welvarendheid , f, heclthineiS ƒ 

plif;/it. 
Welven , V. to seel , to vaull. 
Welveibtaaude , adv. provided t 

upon condition, 
Welvoejjelijk , adj. decent ,conyi- 

nient , suilable. 
^^'elvoegelykheJd , ƒ. deceniy, 
W'el/.ijn , n. well-béinff. 
Wemelen, e, to creep , crawi , 

stir, move, 
Wen , uilwai , gezwel , f, wen , 

excrcscency. 
^^ en , wauuctr, adv. when. 
W'cudca , r. to turn , aJso to tack 
Mi 272 WES. abouf. 
Wenk.TO. winh, fwinkle , wenk- 

braaaw , m. eye-brow. 
Wenken . v. to beckon. 
Wensch . m. wish , desire. 
Wcnsclielijk , adv. d-'sirable. 
^VeIlscl^eu , u. to wish ; desire. 
Wenscliiiig,y; wishing, 
Wentelm.i/. to turn '■oundabout , 

to welter, to waUow. 
Wentelinp ƒ wallowing. 
Wenielir.'ip , m. winding stairs. 
\\'euh\ , ƒ u-orld 
WercKlkiindi^ , arjj. public. 
Wereldlijk , adj. worldjy. 
Wcreldsch , a^j. mundane. 
Weren , «'. to dffend. 
Werf , ƒ. warf , kay. 
W^eik, 77. work ; weikdag:, m 
work-day ; ^velklluis, n. tt/ork- 
houss ; wt'iksiuk , n. workman- 
fhip; weik'ui^, n. machine , 
looi; ^\<rkvolk, n. workrnen s 
wikwoord , 7j. verb, 
Weikdad 1^: . adj. jiraciical. 

Wei j; f I Ij k , u ril', l) u ,t ) . 

Weikeii , p. to uurk. 

W''erKtr , m. werkman , laJ ourer. 

Wei k i I) jf ,ƒ. tforking, 

W e»)- sullijf , adj. as: iets wfik- 

stellig maken , toput any thing 

in practire. 
Weikiaigelijk , adj. insfrumental, 
AVeikzaain , adJ. laboriou--. 
Wei pen , v. to cast , throw. 
'\N''cri)lood , 7J. sounding - lead ; 

werpnct , n. casting-net j werp- 

pijl , 771. dart. 
Weivel , 771. hasp. 
Weivelbeen , 77. vertebre. 
Weivelwind, 77». whirlwind. 
Weiven , v. to let y , recruit. 
Werver , tti. levier. 
Wervinp , ƒ. lepying , recruitirg. 
AVerwa.iits , adu. whither. 
Weslialve , adv. ivherrfore. 
We^p ,ƒ. wasp. 
West ,./". west, 
Wesfclijk , adJ. westerJy, 
We»tcr6(Ii , adj. western. 
Wcèlwaails , adj, westward. WIJD. 

Wet,/. law ; wetboek, 72. law- 
book ; wetgeleerde , m. law^ tt; 
wttfjever, 771. law-giver i vsei- 
liouders , 771. magistratMs. 
Weten , v. to know ; alVilIcns en 
wetens , wilful and knowingly. 
Wetenschap , ƒ. science. 
Wetenswaardig , adj. worthy to 
b<< known, 

\\'etgeleerde , 77z. lawyer. 

Wetgever , 771, leg<s!ator. 

Wettelijk , adv. lawful. 

Wettelijkheid , ƒ lawfuhiess. 

Wrtteu , «/. to whet. 

Wettig , adv, Itnitimate. 

Wettigen , v. to legitimale, 

Wtttighed , ƒ. legitimacy. 

Wettiging ,/. legitimation. 

Weven , V, to wtave. 

Wever, rn. ff trtft'/-/ wevers«cbi*l- 
fcpoel , ƒ. hiiltltt. 

Wrverij ,ƒ. thr waaving trade. 

Wezel , 771, wrasel. 

^Ve^en , v, to b^. 

Wezen , n being, essence ; wezen , 
cou/it'nance. 

AVezriilijk , adj. esser.tial. 

Wezenlijkheid ,yi existence. 

Wicht , kindje , n. Ititle child ^ 
babe. 

Wie , pron. who, 

Wiedeniaand , /. June, 

Weden , V, to weed. 

^V'^ieder , 771. weedt-r. 

WirdiJ7.er, n. wetd-hcok. 

Wit^ , J'. cradle. 

Wi'-^eu , e. to rock. 

Wiek , ƒ. wing ; wiek , ƒ. tent, 

W'el , 77. wheel. 

^Vier , zeegias , n, seawetd. 

\\ leiook , 771. .frankmcense, 

^V^|g , wig^e , ƒ. ivedge, 

^^ igrhelaar , 77». sooth-sa^er, 

Wiijrheleu , «'. to augurate ^forc 

tril. 

Wigfjeleii , V. to shake , tolt er. 
Wigtig , adj. ucighty^ponderouSy 

o* import ance. 
Wij ,pron. we, 
\N Üd , adj. wide , large , spacious 

Jar i ceuc wijde plault , a larg* WIL. 

place. j 

Wyilrn , wij Jcr maken ,»». to male 

IV i der. 
Wijders , adj. moreover. 
Wijdloopij; , wij. prolix. 
Wijtlloopinlicid , f. polixity. 
Wijdte, jr. wideness , largeness , 

spaciousnC'S. 
Wijdveimmrd , adj. very famous , 

celebrinUf. 
Wijen , iiiwij'ii , v. to consecrate. 
Wyf , 71. w'./tf. 
Wij tif ,ƒ. hallowinff. 
\yï}k ,f. rftrfut ; wijk, quarter. 
Wiikcn , f. to retrtat, 
W.il./. whil-. 

Wijn, m, wine ; wijnfjaaid , m 
ving; wijns''"" 1 n. wirift^la';.'! ; 
wijnniit , n rue ; wijnsteen , n, 
tartu' ; wijriiiid , m. wijnooRii , 
f, vinto^e ; ^^ijtlv.^t, n. wine- 
cask ; wiinkoo;>iT , m, vintntr. 
Wijntappriij ,ƒ. tavern. 
W'xji* , ad), wi.^e , prudent. 
Wijsbegeerte , ƒ fhilosoph^ , 
Wijsgeer, m. p/iilosopher, 
Wijslieid . ƒ. wi.-'do n. 
Wii^rnakrn , ♦". to make believe. 
Wijsneus , m. co-iceited person. 
Wijssclijk , adf. wselj. 
Wijt' n , V, to impute. 
Wijiiiip, m. imi'Ufation, 
Wijwater , n. holy u-atrr, 
Wij^e , ƒ. mnnner,fus/iiort, irise; 
op die wijze, a/ter that man- 
ner ; de wijz.c des lands , the 
fashion of the country. 
Wij/.en , V, to point , refer. 
Wijzer, m. index; wijzerplaat,/. 

dl al. 
WijzioR, ƒ. deciaion. 
Wil , ƒ will , intention. 
Wild , adj. wild , savaii^e. 
Wild , wildbraaii , n. venison. 
Wildcmi*,/. wtldrrnejis , desert, 
Wild\rrenid, adj. total ly stran/^e, 
Wilp , wilRenboom , m, willvw. 
WilIrkeiiiiK , ad/, and adf. arbi- 

trary. 
Willen , V. f o will. 
Willig , adj. wilUng, WIT. 273 Wimpel , m. streamer , pendant, 
Wini)aar, ad[/. con<iuerable. 
Wind , m. wind. 
Winden , v to wind. 
Winilcnu , adj. windy. 
Winiltfat , n. venthole. 
Wmdliond , m. gre^^ hound. 
Windifj . adj. winhly. 
Wiodijjlicid , ƒ wiii'iinf'S. 
Windsel , n. hand .fitlet. 
Wind waart s ,arff. windward. 
\VinKewcil , n. conquest , subduei 

pruvince. 
Winkel, m. shop. 

Winkelier , m. .^hop-ieeptr» 

Winnen , f. to ^ain. 

Winner, rn. ^amer. 

Winst ,./'. ifiii« , profit. 

Win'er , m. winter. 

Winierachlip , adj. winterly. 

Wuilermi.ind , ƒ . December. 

Wintcrsfli , aij . wintery. 

Wip , ƒ. sivipe. 

Wippen , f. to ba listedup. 

Wis , adj. certain , .ture. 

Wisjewasje , 71. fidklg-faddle. 

Wisknnst ,/. niiithematics. 

Wiskun»tcnaar,m.77»afA(?m<?fiV/a77. 

Wiskanslij» , adj. lijk , adf. ma- 
thematical. 

\Vispelniri^ , a^j.fichle , usteady. 

WispiUniiglieid , ƒ. fickUnest , 
un^feadmes.i. 

Wisschcn , V. to wtpe. 

Wissel , m ext'han^e, 

Wisselasr , m. exchartf^er. 

Wisselt., il f , m. btll ofexchanf;e. 

Wisselen , t>. to exchan^e. 

Wisïelinp , ƒ. exchant^in^. 

Wisselvallitj , adj changeable. 

Wii»cUalli(;lieiJ , ƒ. chant^eable- 
nr.ts , chanKinghy turna , revo- 
lution , vicissitude. 

Wil, af//, white; witwordeu.r* 
bfcome white , to whiien. 

|Wit , n. theU'hite ;liet wit van het 

I 00^ , the white of the ryt. 
W^itarhtig , adi. whitish, 
\\ lilierd ,ƒ. H'hitrness. 
^^ iljc , n. buft<rf^. 

I Wilkwail , ƒ. platst0rer*j brush. 
M 5 27+ WO o. Wittea , V. f o whiten. 

Witter , m. whitener , plaisferer. 

AVitverwig , adj white coloured. 

Wil werk Pr , m.Joiner, 

Woede , ƒ rajie , fury. 

Woeden , v, to ra^e , lay' Wastf, 

Woedend , adJ. raming. 

Woeker , m iisury. 

Woekeraar, rra. usurer. 

Woekeren , f. to lend money upon 

usury. 
Woelea , f. to trudge, to moil and 

toil. 
Woelpeeit, m. turbulent f ellow. 
Woelig , adj. restless , unquieL 
Woensdag , "». wednesday'. 
Woerd , zie Waard. 
Woest , adj. waste , desolate , 

wild; woest land, untilled 

land y desolate country. 
VJ'oesüxe'id.f.desolation.wildness. 
Woestijn , woestenij , ƒ. ivilder- 

nass , deserf. 
Wol , f. Wüol ; wolhandelsar , m. 

■wool-merchant ; wolkaardcr, m. 

carderofwool; wolwever, m, 

cloth- tueacer ; wolspinster , ƒ. 

woül-spinsler. 
Wolf, m wolvin ; ƒ. wolf. 
Wolfsworlel , m. wolfs bane. 
Wolk,/, cloud; wolkbreuk, f. 

rupture ofclouds. 
Wolkachlig , adj cloudy» 
Wollig , a^dj. wüoVy» 
Wonde , f. wound ; wondarts , 

wondliccler, m. surgeon ; woud- 

heelkuade , ƒ. surl^ery' ; woad- 

ijr.er , n. surgcon'sproba. 
Wonden , v. to wound. 
Wondir , adj. st range, wondrous. 
AV'ouder , /*. wonder, miraclu. 
Wonderbaar , adj. marvelous. 
Woudcrba;alijkheid^. inarvelous- 

nest, 
Woiiderdaad , ƒ. miracle. 
Woudcrdiidig , adj. miraculous. 
Wonderlijk ,adj. u>or.dt;r/ul. 
Wondci spreuk ,ƒ. paradox. 
Wuupn , f. to dweil , to live. 
Woning , ƒ. habiliition, 
Wo«üuvUUg, adj, dwciiiiig^t Lving- WOR. 

Woonbaar , adj. habitable. 

WfX)uhais , n. mansion-house. 

Woonplaats, woonstede ,/". dweil- 
iut^ place. 

Woord , n. word ; woordenboek , 
m. dictionary ; woordenpraal, 
m. pomp of words ; woordea- 
sirijd , m. dispute, cavil, elocu- 
tion ; woordenvitter , m. cavil- 
l*r at word.; woordenvitterij , 
f.criticism about 1 1/ o r ds; woord- 
oorsproiikelijklieid , ƒ el^molo- 
gy ; woordcnrijk , adj. full of 
words; woordnitlaling , ƒ. elip- 
ses ; woordvoerder, m. spokM- 
man. 

Woordelijk , adu. verbally. 

Worden , v. to becorue , to grom ; 
wijs worden , v. to become wiae; 
ik word bemind , I am beloved / 
bemind worden , 1o be beloued ; 
rood worden , to wax red. 

Worgen , wargeu , v. tostrangle. 

Worging ,ƒ. strangling. 

Worm , m. worm ; baikwoitn , 
bel/y-worm , pierworm, red 
eart/i worm ; baarworm , doaw- 
worm , ring- worm ; wormgat, 
71. worm-hole ; wormkruid , n, 
worm-se»d ; wormstekelig , adj. 
worm-eaten. 

Wormpje , n. snall worm. 

Worp , m. throw, cast ; een steen-» 
worp , a stone's throw ; een 
worp jongen, a litter , as many 
young one's as a beast brings 
forth nt once. 

Worst , ƒ. sausage , pudding ; e«D 
scbiikel vcik«^n» worst , a link of 
sausages ; bij beeft ook van den 
worjt gfgcleu, bij was er ook 
b.'inddadig aaii , h« aUo had a 
j:iiger in the pie i baoswocil » 
m. iack-pudding, 

Worslclflar , m. turextler. 

Wuibulen ,v, to wrestle. 

AVorMeUnt; , f. wrestling , sirug- 

' e.linir- 

^VüI.st«■Ip^rk , ». ii'rfstling-place. 

Wortel , m. rout ; wortel s«bielcu , 
to takt root i. s^U wotUl| p««u » ZAA. 

earrot ; bietwortel , beet-root ; 
wortelwourü , n. radicai word. 

Worteleo , u. to root. 

Woud , n. wood , forett ; won J- 
bezit'ii , lilüAUw bessen , of bra- 
men , ƒ. black berries , or bil- 
barrids ; woudezel, m. wild ass. 

Wraak , ƒ. reveni^e , vertfftiunce. 

Wra«kbaar, verwerpelijk, adj. 
rejiclabla , blanmahle. 

Wraak(;ierit; , wraakzuchtig , adj. 
reueni^eful , vindicative. 

Wrak , n. wrack. 

Wraken , verwerpen , v. to dis- 
apjirufe. 

Wraug , ad/, sour, tart. 

Wrat,/, wart. 

Wreed , adj. cruel, 

Wreed.iaid , m. cruel , tyrant, 

WreedJuid , ƒ, cruelty. 

Wrekeo , u. to reueriKe. 

Wrevelig, adj. sturdy , atubborn. 

Wrijven , v. to rub, 

\Vrijviog , ƒ. rubbinff. 

WriuRen , i'. to wring; , wrest. 

Wroeging , ƒ, remorse ^ regrtt. 

Wroeten , v. topoke. 

Wrok , m. ifrudue , ha4red. 

Wrongel , ƒ. curds, 

Waft , wispcliiuig, adj. fickle , 
varmble , chani^vable, 

Wufiheid tJ./ukleneês, channea- 
b Ie ness. 

Woiveü , e. to waft, to gift a 

Wulpsih , adj. gay , brisk , light 

fu-arted ^Jrolickiome , wenton, 

pelulant. 
Wulp.Mlihcid ,f.Kaine«SyWanion- 

nes9 , petulance. 
\\'urgcn , tie WorgCD. 
Wurm , zie Worro. 
^^'^tMlcn , f. to trudfe, to mail 

and toil. £u»»<\ , n. seed , apawn, 
Z.iag , f, saw. 
Zaagsel , n. sawdust, 
ZaaycQ , v, to tow. ZAM. 275 Z.iaijcr , m. sower. 

Zaailand , tn. arable land. 

Z.i.<k ,ƒ. t/iing, causa , catefbu- 
singss , Hjffair. 

Zaakbezorger, zaakwaarnemer , ut, 
procurator. 

Zaakgelastigde , m, commissioner, 

Z.ial , ƒ. parlüur , assembJy -room, 

Z iliberaar , m. driveier. 

Zabberen , v. to drivel. 

Zaciit , adj. lijk , adv. soft , mild, 
gentlf. 

Zaciilheid, zachtigheid , ƒ. aoftness, 
i^entlaness. 

Z^chliuoedijï , adj. meek. 

Zarlitmoediglieid ,ƒ. meekneêa* 

Za< litzionig , ad/, gent Ie. 

Zarlitzino.gbeid , ƒ. gentlaneta» 

Zddel , zaal , f. saddle. 

Zadelen , f to saddU, 

Zagen , v. to saw. 

Zak , m. bag i zakboekje , n. poc- 
ket book f zakdoek, m. pocket 
handkercfuef ; zakpistool , f 
pockct-pistol ; zaknorwcrk , n% 
watih ƒ zak pijp ,f.bag-pip«. 

Zakelijk , adj. reul. 

Zakelijkheid , ƒ. reality\ 

Zakken, v. to pocket ; Bakken t 
dalen , to sink down. 

Zalf,./', salve , ointmmit f nM- 
doos , m. saift'-box. 

Zalig, adj. sat/ed , blessed ; zali- 
ger gedacLteuia , of blessed m€- 
Tixory. 

Zaligheid , f. salvation. 

Zali)a>^ken , V. to save. 

Zaligmaker , m. saviour. 

Zaligmaking , ƒ. salvation, 

Zaliu , m. salmoru 

Zalven , v. lo anoint , salve. 

^l>'Dg ,J. unction , anoint ing, 

Zamen , adj. together. 

Zamenbiuden , v. to bind tcgt- 
ther. 

Zamenbrengea, r. to bring tOf^ 
ther. 

Zaoneiihanif , m, colurene*, 

Zanienbaiigen , t-. to cohere, 

Zam*uliM>p , m. cvncurrence, 

Zaïucitraapfcl , n. rhoptoég ^ 
M G i/6 ZEE, medley, 

Zamenraj.en , v. f o reap to^ether. 

Zamenroepen , v. to conuocate, 

Zameiirotten , v, to riot, 

Zamenspannen , v. to cowtpire, 

Zamenspraak , ƒ coUoquy , confe- 
rence. 

Zamenstel , n. system. 

Zamenweefsel , n. contexture. 

Zamenzweerinjï , ƒ. plot , conju- 
ration. 

Zand, n. sand ; zandbank, f. 
sand-bank; zanddoosje, n. sand- 
hox ; zandgroef , f. sand pit y 
zandlooper , m. hour-^lass ; 
zandplaat , f. shelf of sand. 

Zandig , zandachiig , adj. .tandy. 

Zang , m sons; ; zanggodin , f. 
musef zangkunst, f musick ; 
rangkunstenaar , m. musician ; 
zangmee-ter, m. musick- master. 

Zanger, m, tinger. 

Zangster , ƒ. sin^inff woman. 

Zark , m. f^rave-stone. 

Zat , adJ. sated , g;lutted , f uil. 

Zatheid ,ƒ. fulnes.i. 

Zeden , f. pi. manner, moral , 
fashion y zedeknnde , f, ethics y 
eedeleer, f. moral doctrine; 
zedeles , f. moral instruction y 
zedeloosheid , f. immorality y 
zedelijkheid,/, moralit;) ; ze- 
demeester , 7w. teacher of mo- 
rality. 

Zedig , ad), lijk , adv, modest. 

Zedigheid , ƒ. modest y. 

Zee , f sea y de groote zee , the 
mam sea y ter zee . hy sea y zee- 
baar , f. wave , hillow , sur(i;e y 
teearm, m. f!;ulf ,• zeebaken , 
n. beacon at the sea-side ; zee- 
boezem, m. ifulf; zeedijk, m, 
sea-bank; zeeëngte, ƒ. straight, 
narrow sea y zeegevecht , n. 
sea-fght ; zeehaan , m. cormo- 
rant ; zeehaven,/, era-port; 
zeeliond , m. seal ; zcehoorn , m. 
cockle y zeekaait , ƒ. sea-map ; 
zeekalf, n. sea- ca/f ; zeekant, 
ƒ. t/ie sea-side ; zeeklip , ƒ. rock 
inthesea; ze t kompa» , n. ma- ZEG, 

riner's compass ; zeekreeft /. 
sea- lobster; ze^kriif^ , m. nava'l 
«'ar y zeekust, ƒ. sea-coast j 
zeelieden , pl.seamoi; zeemagt, 
ƒ. naval forc.es; zeemanschap , 
n. skill in. navifration ; zee- 
meeavv, f. sea~jnew ; zeemon- 
s:er , n.si^a-mons'er ; zeeoever, 
m Sf.a-shore ; zeepaard , n. sea- 
horse ; zeeplaats ,ƒ s^a-tou/n y 
zeeregt, n. marine laivs ; zee- 
ren ƒ voyaffe ; zeeroof, m. 
sea-booty ; zeeroover, m. pi- 
rate ; zeerooverij , /. piracy f 
zeerots , ƒ. sea-rock ; zeeschade , 
f. average; zeeschnimen , v. to 
Toveaboit the sea; zeeschai- 
mer, m. sea-robber; zeeslag, m. 
naval comb at ; zeestorm ,'771.* 
storm at sea ; zeevaarder' ni, 
navigator ; zeevaart , ƒ. naviga- 
tion ; zeevoogd , m. admiral ; 
zeewaarts , adv. towards the 
sea ; zeewind , m. sea-breese. 

Zeel , ton\s' , n. cord, 

Zeeland , n. Sealand, 

Zeelt , ƒ. tench. 

Zeem , Iionigzeem , n. honeycomh. 

Zeemleder , n. wash-^dleather. 

Zeemtouwer , m. tanner. 

Ze^>m , ƒ soap ; zf epbal , 777, soap- 
ball ; zeepsop , n, suds , lather/ 
zeepzieder , m. soap-maker. 

Zeepen , v. to soap. 

Zeer, adJ. sore , painful ; zeer 
doen , V. to akc , to hurt ; zeer , 
super/, as : zeer veel , zeer hoog [ 
zeer slecht , very much , very 
high , very bad. 

Zceriglieid , f, soreness , sore , as 
ulcers, 

Zeenw , m. Sealander. 

Zeeuwsch , adj. Stalandish. 

Zeever , 77J. drive.1 , spittle. 

Zeeveien , v. to drivel, 

Zceverzaad , n. ivormseed. 

Zege , f. seine , a largefishnet ; 
zege , overwinning , ttt. victory y 
zegeLoog^, ƒ. triumphal arch ; 
zrf^epraal , m. triumph ; zege- 
tUudaaid , in. a trophy ; zege- ZEN. 

WafjcB, m. triump/tint chariot. 
Zeg«l , m. seal ; zrcli^k , n. ■'>eal- 

ini^-ufax ; ze-jeliuerk , n. th^ 

stamp of a suil ; zegeUuijder , 

m. en^rauer ofseats, 
Zrgelaar , m. xealer. 
Zeijclbewaanler , m. lord chancel- 

lor. 
Zejjilen , v. to seal up. 
Zrgelrin;; , m. seal-rine;; 'skonings 

zeg'clr'ng, the kina's ■ti^ni't, 
Zegeo , h<»il\venscli , m. blessing, 
Z^gcneo , t». to bless. 
Zpgoprnlei» , f. to triumph. 
Zcpjjen , f. I o ,?•'■> ; ini'ii zcj^t , // / v 

S'iid; il.iuk7.ri,'j;eti , tn sa) ^r^cc. 
Zcpfjer , m. say r, telUr, 
Z»-p';!tig ,y; say ing. 
Zogkwijze , ƒ. dicliort, 
/"{•«woord , r. common saying, 
'/jfA , n. sail ; z-ilrjn<k , n. sail- 
■ clolh ; 7i'il>u;ikfr . in .saif-ma- 

k'-r ; zeilj 'Kt , n. p/e 'ure-boal. 
Zfühanr, O'tj. navi^ablf, 
Zeih'ii , v. to suil. 
Zfilrre , a'ij. r^ad^ to s,t sai/, 
ZciUifi'ii , ril. land itOTi''. 
Zeis , «'. .»'''if. 
Z( ki r , adj. crrtain , sure ; zeker , 

Trilit; . stiiirr, 
/••kfllirid , f. r«rtoir.t-\ . 
Z.kfTlijk , <tdf. certait.l\ , sitrel). 
Zililen , adi'. srldoin , rorch. 
Zeld^anm , ot/j. rare , unusual, 
Ze!dzA«nilifid , ^. rarity, 
Zill'. pron. self. 
Zelf.lc ,J>ron. the sant''. 
Zei (k. Tilt m. srlvaer-, list of cloih. 
Znifliilde , ƒ. selfslope. 
Zelfniooid, m. self-murder, iui- 

cide. 
Zelfs , adu. even , i 'fl , moriover. 
Zclfütamlip, ad), subsi antial, 
ZflCïlaiuliKlieid ,./ iubstartce. 
Zfllsiiijd , m iriward strife. 
Zflfsverloorliening , ƒ. stlf-deniaJ. 
Zemel, f. bron , zemrlkiioop^T , 

m. one that stands upcn tri//es 
Zem»-I.'irhtip, zmiflitj, ad) ,branti^ . 
Zcndliricf , m. fpistle , /etter, 
Zcndeluji; , m, mistionarj . ZIE, ^77 Zenden , f, tosend. 

Zender , m. sender. 

/f'niiin< , /'. seridiii^ , misslon. 

Zenebladcn , n, pi. senna-leaves. 

Z'-n^^en , v. to sintro , sear. 

Zenuw ,f. sineif. 

Zfuawacliiiji , adj. xinewy. 

Zes , ad), .'iix ; ze-.de , //te sixth ; 
liii /.esde , six'hl^ . 

Zfsliü.k , m. hnxOi^'m- 

Zeshoekig , adj. hexaf^onal, 

Zc'jarig , adj, sex^^nntal ; zeskan- 
ti{j , six-angled; zesmaal , aix- 
tnnes ; zestal, t/m nuinber of 
six ; t.< svoadig , six'Told. 

Zestig ,s^x'^ ; zeslitjsle ,sixtiet/i, 

Zi-t , rri. setiinif doiu/i ; met eenen 
zet , u/ith onr lift , at once. 

Zetel, rn. seat,sec, chair of state; 
draagzclcl , littrr. 

Zetten , «'. to net ,put ; wpp^.etten , 
tosnf, O'' put iiw>i) ; /.ijutn lioed 
otv.< tl' n , to pul on one's hal ; 
tijd 7eiieo. tu appo:nt a tiine ƒ 
zetten , le.tlezelien ,/c» compost. 

Zeiler , /Tl. conipositor. 

Zi irngel , m. maxi/n , rule, 

'/■< 11^; , zol: , '. .sow. 

Ze\en, ad'], sevtn ; zevenjarig, 
adj. scplenni 'I ; zevental, n, 
sef tenury ; zcveul^Iti^ , adj. 
Siptfnartotis. 

Zich, jiron. as: zieli zf]f,one's Stlf. 

Zieden , V. to serlh , boil. 

Ziediiig , f. boiUn^, setthing. 

Ziek , adj. sick f ziek wordcD , to 
fa II stek. 

Ziekaclilig , adj. sickly. 

Zieke , m. fick bof^y. 

Ziek> liikliiiil , ƒ, II firmily. 

Znkeiiluiis , gasiliiiis , v.hoipital. 

Zakie , f. sickness, illness , di*- 
trmper ; vallende ziekte , epi- 

hp,^. 

Ziel , ƒ. soul. 

Zielloos, onbezield, adj. inani~ 

mat ld. 
Znhociend , adj. pathetical, 
Zieltofjen , v. U> be a di^infC^ to 

nafji at the pi int vj death, 
ZKltot;end , aój. d,MnK , gasping 
-M 7 S78 ZIL. at the point o/daath. 

ZielverkoopT , m. kidnapper , 
trepanner. 

Zien, V. to see , to look f iemand 
ia de oogen zien , to stand in 
awe of one , to keep fair with 
one ƒ zie daar , look there ; zie 
hier en zie daar,/oa;i: here and 
look thare. 

Zienlijk , adj. well looking. 

Zier , ƒ. whit , tUtle ; nieleanzier, 
not a whit; hij kan niet een 
tier zien, he can not ste a u/hit; 
bij is er niet een ziert'i beier om , 
he is not a whit the het ter for 
it ; ik geef er nietten zier om , 
Ido not care apin for it, 

Zierije , n mite. 

Ziften ,v.to sift. 

Zilier, m.sifltr. 

Ziftin}?, ƒ. siftir.ff. 

Zigt , n. si;^ht ; op zigt , at sight. 

Z gtbaar , adj. visible. 

Zigtbaarheid , ƒ. uisibilify. 

Zigteinder , m, horison. 

Z'glkunde ,/. opties. 

Z\j , pron. she ; zijlieden , ih^y. 

Zijde, f. the side ; pija in de zij- 
de hebben , to have piin in 
one's side ; ter zijde , aside ; zij- 
de , bladzijde , ƒ. pat^e , or leaf 
of a hook; zijde , ƒ. silk ; zijde- 
recdcr , m. throster ; zijdewe- 
ver , wi. silk weavtr ; zijdewiu- 
kelier, m. mercer ; zijdivei- 
wer, m. silk dyer ; zijdewee, 
n. pleurify ; zijdgeweer , n. 
sword, ar/ns worm on one'ó- 
side , sidt arms. 
ZljdtliDgs, ad</. /.ij.lclingsch, adj. 

side woy s ; collataral. 
Zygen , doorzijgen , v. to strain 
liquor, to drop thtou^h , to fl- 
trate ; neèrzijgen, tosink dou>n, 
tofaint awoy. 
Zijn , V. to be. 
Ziin ,pron. his ; zijneulhalve , for 

his sake. 
Zijpen , zijpcren , f. to drop. 
Ziliig , adj. aaltish , hraciish. 
Züytï , n. iUvur i wlver iu i)«en , ZOE. 

silfer in wedges; kwikzilve», 
quick siltfer ; zdverdraad , n. ' 
sil-fer-wire; zilvererts , n. sHvat 
ours ; zilvergoed , zilverwerk , n. 
plate; zilverkraid , n. wild tan~ 
sy i zilvermijn , f. silver-mine f 
zilvertchaim , n. sili^er-dross ; 
zilversmid , nt. silver-smith. 

Zib/er, adj .of silver; zilveren kant, 
silver la.ce. 

Tiia ,m. s^n^e , mind ; de vijf zin- 
nen , th^iji"! senses i ik heb er 
geen zin 111, 1 hive no mind to it. 

Ziiidelijk , net, aJJ. neat , tidj , 
spruce. 

Zindelijkheid,/, neatnesa ^ spru- 
ceness. 

Zingen , J*. to sinff. 

Zinder , zie Zanger. 

Zinken , e. to siak ; den moed la'.eu 
zinken , to lose couraf^e. 

Zinking, f. siuking , catarrh , 
rhnina. 

Zinkrotr , Ti. pistol. 

Zinnebeeld , n. emblem. 

Zinnelijk , adj. sensuaK 

Zinnelijkheid , ƒ. nalural incliaa- 
iion of tht iiiind , curioiitj . 

Ziunelous, adj. senseless, distrac- 
ted. 

Zinneloosheid ,ƒ, madn^SS. 

Zinrijk , adj. infi,enious. 

Ziurijkiicid , ƒ. ingeniousness. 

Zinspelen , «'. f o al/ude. 

Zinspeling ,J'. allusion. 

Zinspreuk , ƒ. motto , devise. 

Ziiiueken, n. f gure , amark of 
distinction. 

Z.ninigeu , n.pL senses ^facullies 
of the mind. 

Zintwislen , f. to dispule , cavil. 

Zitbank , ƒ. btinch , form. 

Zitdügeu, m, pi, aasises , court" 
dojs. 

Zitplaats , ƒ. seat , see. 

Zaten,»', tosit; ucdcrüUen, to 
sit down. 

Zitting , ƒ. sittings. 
Zode , ƒ. tod fgrean turf. 
Zoeken , v. to seek ^ «ndfOVOUT, 

Zuckcr t /n. teeker* ZON. ZUC. ^79 Zoel , adj. aultry. 

Zo^lheid , ƒ iultry h4at. 

Zotn , m. kiss ; xocneu , V. to kus , 

zo«nrr , m. ki*nr. 
ZoeDoQer , n. propitiatoryy*acri- 

fice. . 

Zoet , a'^j. lijli, a<i*'- sii'eet,^entle. 
Zoclekoek , m. ^inKer-bread. 
Zoel.Uar , m. sul Ier . badder. 
Zoclelen , v. to mU victuah in the 

arm}. 
Zoeten , zoelmaken , v, io swee- 

ttn , to make sweet. 
Zo- theiJ , ƒ. swectness. 
ZoelhoQt , n. liquorish ; zotihout- 

drop Juice of UquoriJi. 
Zoeiji-s , adu. so/tly. 
Zo«»trloeiicnd , adJ. running 

tmno'hly , sweet andfiunit. 
7,or\.y\ot'\\è^^^\\\e\d.f.su>et.lJ'utn^^. 

Zop . r. si'ck, wumonsntU-; zot», 
van een srliip ,/». tlus w^kt ^ ür 
run of a xhip. 
Z-c , -ie Zf.:^. 
Zolc'er, »n, Juft, g'irrêt. 
ZoWoien , V. to loard a foor, to 

lil \ Nj)on a loft, 
Z.Ufiing , ƒ. cieüntf , boarding. 
Z<>mrr , m. sumwer, 
7,oiurfwnnnt\ , ƒ. Junf, 
Z<^.nieivtiblijf. n. €Ollntr^ hou*«' 
Zon ,/.3un ; zorsomJirRatig . sun- 
ttt ; rono*(.rhJin, Min-ihine i 
Eonc»klip». ƒ. €ciipfe of th* 
tun ; lonliflit, /?. sunxhine; zon- 
Brsrherm , f, urt brella ; ïonne- 
«tand ,ni. iolst!ce ; zt'nnr>traal , 
ƒ. ^«•cfn , er ra_y of l/it utn ; 
aouii<'n<i|'K-'>"tf < '^' •'"'• "*"K'» 
roM.twrg, m. zodiac ; lonut- 
i»iJ7er,m. sundiol. 
Zrnarlitii; , zoonig , adj. lUJiP^ 
Zfndnar , m. sntr.er. 
7.cu*i»g , rn. su>ido\ . 
Zcnde ,/. sin ; erdonda , oriKinal 
tin ; df-odronde , mcrial sin ; 
daK<Ii.k*clie zonde, nntalsir. 
Zondrr , adv. without ; zondir 

iv,u(< I , utthcut doubt. 
ZondfrliriK , adj, special ^ *ingu- 
Jar, odd. ZoodiK , adj. sinful, 

Zouduen , f. to sin. 

ZoiidonVr , n. .un-cjaring. 

Zondvloed , m. delu^e. 

Zoiiufhlorij» ,f.iun-Jlower. 

Z<iiin« klaar, adj. as clearas noon- 
daj. 

Zoo , adv. so , as, if; zoo dikwijU , 
as ofteii; zuoik mag , if I may i 
zoo wie , whosoeuur ; u>o dat , 
in asmuch ihat y zoo vetl, ^o 
much. . 

Zoodaii.g , adt'. such , m such a 
manner. 

Zo<i\}e,n.littlesod,smallporcel 

o/f.h. . 

Zool . f. scle ƒ loollecr , n. »ol«- 

Irather. 
Zoom , m. seam , hem. 
Zoonieo , f. to stam. 
Zoon . m. ion ; schoonzoon , son 

in l u-'. 
Zooi'je , II. iip , dram. 
'o'U' , .'■ tarc i z'Tg dragen , to 

late care , to take heed, 
Zort;elijk , i:rj. care f ui. 
Zorgiloos , udj. cardess. 
Zo.gcKu.ilK ;d , ƒ. cartltsnes.'-. 
Zorgen , k. to euro , to take car^. 
Zor(j»u!dijf , udj. careful f mind~ 

fuL 
Z.>if[Ta!dig!ieid , f. carefuliusj» 
Zot. adj. f(jolish.i loUo d«a^, 

foolish acf. 
Zot, m. ^tiin , ƒ. fooli loU 

k»p ,/. focVs lap. 
Zotl.eid , /. foolishnesr. 
Zoitclijk , adj. Jooluh. 
•/.o\.\.c%vL'\],f. fi.iy Joolith i rcnls. 

Zuut, n. salt. 

Zout , adj. tolt ; looie lo*l, sait 

ticiuals , aalt ment. 
'/.om>:]oci , adj. insipid. 
Z<.niiii . ♦•. tosoll,p(.wder^Jicllf. 
/A,u'J.cid,ioniigli«»d, ƒ. saltru**. 
ZoDtiiig,/. saltir.K- 
Zi}alittl, f. sall-ref ner:^ ! ronl- 

kuil, m. salt- pit; louinmo . 

ƒ. salt-mine; lom^at , /i. *aU 

Zucbi, m. s-gh , groanj geldjacht , £8o ZUL. cofetousnexsofmonfyiheench- 
zacht , staatzacht , arnbition ; 
geelzucht, jaundice ; water- 
zucht , dropsy'. 

Zuchten , v. to sigh ,groan , brea- 
the. 

Znchtig , adj. melancholie , dull , 
drops ie al. 

Zuchting ,f.fighiner. 

Zuid , Tl. soutk; zuid ton oosten , 
south by ea t ; znidelijk , som 
therty ; zuidcwind , m. south 
wind; znidoosielijk , a'lj. sou'h 
easttrly ; zuidjool , ƒ, antarc- 
tic po/e; zuiilwaaiis , adf 
southward;7.oidze>'. f. soufh.iea. 

Zniden , tj. the south ; liet onbe- 
kende zuid»a , tho unknown 
austral country, * 

Ziiider , nr//. southern, meridio- 
nal ; Iict zaider de^l , f/i'? sou- 
tJiern part ; »lc ziudfizee ,./". an 
inl iiid st'n bet ween Holland 
and Friesland. 

Znigeliug , m. and f. suchling, 

7,n\^cn , f. lo suckU. 

Zuiger, m, sucker } Lloedzuiger, 
leecher. 

Zuil . f. pillar ; zaïhoet , m, pe~ 
destal. 

ZuiuiR:. ö<//. thrif'y, sparing, 
savrng, JTugal. 

Zoinigheid , f. Ihrifiness , fru- 
gality. 

Zuinigje , profijtertje , n. save- 
al'. 

Zniniglijk , adv. sparingly. 

Zuipen , v. to house ^ tippl'. 

Zuiper ,>7». ziiipster, ƒ. tippler. 

ZDi\el , r. bul ter , cheese , milk , 
or eegs. 

Zuiver , adj. pure , clean. 

Zuivcri n , f. to cleanse ^puri/y' , 
purge. 

Zuiverheid ^fchanness ^ purify, 

Znivf riiiR , ƒ. ['Urging. 

Ziiiverliik , adv. cleanly , pure'y. 

Zulk , ii'lj.surh ; zulk tin , i.uih 
a orie ; znlkc zaken, turh 
thirgs ; in zulk eeneuijze, /^j/- 
ter such a manner } osttiüW.» y ZWA. 

insomuch. 
Zilt , n. sauce m.*at. 
Zulten , V. to piek Ie ; sause. 
Zuster , J'. sister ; schoonzasler , 

sister in lau>;zusiev\i)k,sisterly; 

zusterschap , ii. ststerhood. 
Zuren , v. to sotr, 
'/uiting ,, f. torrel. 
Zuur , alj. süur , tart. 
Zuurdeeg , zaurdeessem , m. lea- 

ven. 
Zunrdeesemen , v. to Ie iven. 
Zuurheid, zurigheid, ƒ. sournrss. 
Zwaai , rn. turn. 
Zwaaijen , v. to sn>ay . turn 
Zwain , f. swan i zwanendons, 

swan's doivn or feaihe.rs ; 

zwaneschacht , swan's t/w.lf. 
Zwaar, adj. heat^y,d/Jjicull,hard, 
Zwaar, z:e Zwanger. 
Zwaard , n. sword. 
Zwaardvechier , m. t^ladiator. 
Zwaard veger, in . furb isher ,stvord- 

riitl-r, 
ZwaaThoofdig, adj. heavy-hea- 

ded , iinxious , uneasy, 
Zivaailijv'g , a'lj. < O'puler.t. 
Zwaarlijvigheid ,ƒ. eorf>ulenrj) . 
Zwaaiinocilïg , a'ij. rni-ltinrholic. 
Zwaarmoedigheid , ƒ. anxiely, me- 

lan<ho'y,pensiveness, anguish 

ofmind. 
Zwaarte , ƒ. weight , heaviness. 
Zwaarwigtig , adj imijortant,hea~ 

«••_) ond tfe-ghr) . 
Zwaar\\ igtigheid, f. weight'.ness , 

import ance. 
ZwaMier , m. drudge of a ship, 
Zxsachiel, m. mat hing-band, rol- 
ler, twaddlrjash. 
Zwarliie en, v to .•wathe,- waddie. 
Zwadder, rn. .\piitlc of serptnts. 
Z\\ adderen , v, lo dabble in dirty 

u-att-r. 
Zwadderg adj. dirty , nosty. 
Zwager, m. brother in law ; zwa- 

g> rin , ƒ. .•■iiler in law. 
ZuagrrM hap, n. ajjinitj ,rtlation, 

TuarriOKr. 
y.v. ak , ailj. weak,fet hl« , infxrm; 

zwak \Nurdcu, to grow ivcak ; ZWE/ 

iw»k van oo-rii , lendir-oydd ! 

/.wak. iniikfii , /" wraken. \ 

Zwakl.o.a , /. weakn<tss , faebla- 

ness. . 

Zwakjes, 7.waVk«lljk, adf. week- 

h , feebh , fxfirnly. 
Zwikiê ,/. ivi:aknt!.\s , infirmity. 
'AwAvivt .f.atvalloif , tnir'in. 
Zw.iiii ^j'. mua/iroom. ,»/>mi<J. 
Zwaut; , grljinik , m. f £».<*■? , "^* • 

in /.wau^ , much tn use , i" 

Zwanger, /.waar. aa/. 6'f ""'« 

child , or,e:iait. 
Zwaiih'Tliei.1 , ƒ prc^nano'. 
Zwarigheid . /". difficuUy ,scrupU. 
7.v/:ni f adj.hlsik. 
Zwart .rlitig , a Ij. hlackish. 
Zwarte , m. ü i/a-i: , a negro. I 
Zwartrknnst , ƒ. 6/act <jr^ , ma- 
>fjf / zwartt-kunst prcnlcu , mtz 
zotinto pri/its, . . 

Zwarlcknastcnnar , m. maginan. 
Zwartt-n , u. to hlacken. 
Zwarlluitl ,ƒ. hl ickness. 
Zwarl'tl ,n. blackinff. 
Zwavel,»»», brimstone, srilpfnir. 
Zwav. brilt i'„', zwavclig, adj.brtm- 

itony , svli'hurous. 
Zwavelen . «'. lo smoke with bi i n- 

stone. 
Zwaveltiok , m. mitch. 
Zweon.<-n , f. tnhelike, lo tak 
afUr ont! i hij zwermt naar zij- 
nen vader, he is much Itkahn 
fat her. 
Zwe.miel, n. Itkenes-u fealures. 
Zweep , ƒ. wht;<. 
Zwi-fr»n ,v.tü u-hip. 
Zwecpilas, m. lashwithauhjp 
Zwerr , ƒ. iiUer , sorf. 
Zweet , n. .H<:at ; zweetratcn , n 
pores! /w.eidrank, zweetniid- 
dtl, sudortfick potion. 
Zwecltn , ». to iweat. 
Zwectcrij; , adj. swraly. 
Zwf«ting ,f. tlt-eu'inl^. 
Zwel^rn , f. toswallow. 
. Zwetser , m. Klutton. 
Zvre^getii./.Kfutlon^. 
Zwellen , ♦-. to twelL ZWIJ. ;3i Zwcllioif ,ƒ. swellinif. 
Zwtnililaa» , ƒ. sifin. 
Zwinmen , «'. to suf tin. 
ZiViMninor , m. swimmar. 
Z>venil.l.iar , rn. .s'ia'per. 
Zwendelen , v to sharp , to da- 

fratii. 
Zwnk , m. sw.iy , turn. 
Zwenken , f. lo turn , brandi'^h. 
Zweren, r. tos'j/ear; zweren en 
vloeken , f o swear and curse ; 
Ifezworen vijand , sivorn or 
mort ü enemy ; zweren , ette- 
ren ali cene zweer, to /«sttr ; 
mijn vinger zweert, my finger 
fest'rs. 
Zwcriiig , ƒ. fnstT'nf^. 
Zwerk , n. th' clouds , or the mo- 

t'.uri of ths c.lotds. 
Zwerm , rn. xwjrm. 
Zweriuep , •'. to strarrn. 
Zwerven , f. to swrv- . 
Zwerver,»/» cat^abond , vagrant. 
Zwiving , ƒ. .iivervini^. 
Zwetsen , e. tojabbtr , boait. 
Z.vrtser . »»». boa.stingfellünr. 
Zwets.rij , ƒ. boattitiK. 
Zweven , v. to hover, flat ter, J!y , 

tflance ; liet gevaar zweeft out A 
o\erhet h<H.»d , //iff dunner ho- ** 
vers ui-er our h^nds. 
Zwezerik ,J. siverlbread of vtal. 
Zwu litrn , V. tv g:t>e O'a) , to 

> icld. 
Zwier , m. ttrn. 
Zwieren , f. to Jlv , hover. 
Zwierig , ai/, rnudish. 
Zw ijg'i» , *' to be silent , to iirep 
tilenra , to holi one's tor.^ue , 
loforbeartalkintf; zwijg stil, 
btt iilai.t , he qu-et , hold thy 
longue; stilzwijgend, adj. «i- 
Itfnr ; »lil/.w ijg» nd« , adf. 31- 
ler^tly ; slil/wijgendheid, tact- 
turnily . sil-^ritnesr. 
Zwijger, m. one thot doet not 

speak , or that speaks hitle. 
Zwijm , ƒ. a^oon ; ï»j I'g« •• 

zwijm, she /oj i« aawoon. 
Zwynielen , v. tu becomt dtuy , f 
be atunnid. sSi ZWIJ. Zwijmelgeest , m. perturhed spirit. 

Zwijmeling , f. dzziness. 

Zwijraf^n , f. f o swjon, 

Zwyruing , ƒ. swoaningawiy. 

Zwijn , /?, ^o^ , buar ; zwijneng:el , 
tn. hsd^e-ho^ ; zwijnenlioeder , 
Tn.swine-tfrrd ; zwijnenkot , n. 
f'og-sty ; zwijnshoofd , m. bo ir- 
hvad i zwijaspret, n, boar- ZWO, 

spear. 
Zwik , m. saucef. 
Zwikken , t\ to sway. 
Zwingelen , t>. to beat hamp> 
Zwoegen , u. to pint. 
Zwopgiag-, ƒ. drud^erj-, paint. 
Zwoel , adj. aultry. 
Zwoord , liet vel van «p» k , n, the 

rind of bacon. EINDE. A NE^V 
POCKET-DICTIOJVARY 

OF THE 

ENGLISH A\D DUTCH LANGUAGES , 

IN TWO r.\RTS. I. 

ENGLISH-DUTCII. II. 
D U T C H - E iN C L I 8 II. 

C O K T A I K I K o 

ALL THE WORDS OF GENERAL ÜSE, 

AKO AUTH0RIZ£O BT 

TJIE BEST MODERN JTRITERS. IHE TERM8 OP COMMERCE, NAVIGATION, 
ARTS» (CIEKCSS, &C. &C. 

BY BALDWIN JANSON. 

A TIIIRD EDITION , 

CarefuHy revised , improved and augmented with a f;reat 
many words , in both lant^uages , 

BY R. VAN DER PIJL; 

^gain auf^mented and improved. ^ DORDRECHT, 

printccl for 

BLUSSE AND VAN BRAAM. 
1831. EXGLISII AXD DüTCrr POCKET DICTIOXARY. A ABB. , an , een , eene, art, ; a wo- 
rnan , eene vrouw ; a child , een 
ktnd; an anjj»-!, een ertfrtl ; m.my 
.1 nun , menip( mr-nsch ; so macli 
a \vc«;k , zoo veel 's weeiw ; iwice 
ailjy, tweemaal daa^s ; ooce 
a year, eenmaal ^ajaars; ao 
mach a man , zoj i-selde man ; 
tO|;oafaiiDting: , uit jaf^enii^aan i 
10 be a bed , te bed zijn ; I am a 
coiuiiip , ik kom. 
Abaft , de achtersteven van een 

schip , 771. 

Abalieoation , vervreemding; , f. 

To abandon , verlateri . afslaan . 
V. ; tu abandon all bope , allt 
hoop opi^efen ; lo abandon one's 
sclfto liM iusts , zich aan zijne 
lusten overt^even 

.Vbaodoameut , verlatinff , ƒ. 

To abase , vernederen . veroot- 
moedif^en , v. 

Abaienipot, vernedering , f. 

To nbakb , beschamen , v. 

Abasbmeut , heschaamdmakinf^yf. 

To abate , afkorten , afslaan , af- 
nemen , verminderen ^ onttrek- 
ken; tnabatc ibe \<xtct , den pr^s 
n f slaan , of verlatten ; llic ])ain 
b(-f;ins lo aljate , de pijn btf^mt 
af te riemen; to al)nle a wril, 
een f^cschnft , i'f ^edinff ver- 
niettiftn. 

Abalenirnt , afslag; , e^fkorting , 
onthrjjinfi,/. 

Abatiug , vermindering f afslag , 
krenking , ƒ. 

AJ).»tude , vermindering , f. 

Abawcd, terichrokken , adj, 

ALbacy , oödj ^otdorent «.p/. ADI. 

Abbesi , abdis , ƒ. 

Abl)ey , abdij , /. 

Abbot, abt , m. 

Abbotsbip , abdijschap , n. 

Abbrcavoir , wed, n. y drinkplaats 
voor het vee. 

To abbreviale , verkortin , v. 

Abbrcviatioa , verkorting , f. 

Al)brevialor , verkorter, m. 

Abbreviature , verkortsel , n. 

A-lihntuAs , grenzen , landpafeiiy f. 

Toabdicaie, verzaken , afstaan ^ 
verlaten f onterven, v. 

Abdiration , Verzaking , afstand , 
oiiteriing , f. 

Abdomcn , de onderbuik , m, 

l'o abdncc , wegvoeren ■, v. 

Abduction , wegi'oering ^ ajlt. . - 
(iing , f. 

Aberrance , afdwaling ,ƒ. 

To abet , ophitsen , aanmoedigen , 
aanporren , handdadig zijn , v. 

Abelment , ophitsing , ƒ. 

Abeltor , ophitser , stokebrand , 
medestander, deelgenout , mt- 
d'pligtige, m. 

To ablior 1 afschrikken , gzen , •■ 

Abboircr, fer/oeijer, jn. ; ab!.( r- 
rrr of woiuen , vrouwenhaten 

Abliorreuce ,verfoeijing.f. af'grtj- 
_ zen , n. , afschrik , weerzin , ri* 

1 u abidc, wonen, itrblijpen , /; Jr-- 
d-n, duren, uitstaan , v. ; U-' 
abide in tin , in zonde volhar-- 
den ; uo body can abide- biu» ,, 
niemand kan bij /..rz- duTrn ,. 
niemand kan hr-m l ,--- 

dragen ; I w ill > « 

jacdaicnt. ik zul Uüri i.i,rj , r-;- 
(iöcV verblt/fenf l- c«« t ' i'i ! I'' 
Av 2 ABO. 

it » il: lan het niet harden { I 
can't abide to hear of it , ik 
ma^ er niet van hooren. 

Ahijer , ifoner, blijver^ m. 

Abiding, woning, verblpfin^ , 
vertoevin^,f. ; an abidÏDg place, 
verblijfplaats , ƒ. 

AbJRrr , veracht , gering , verach- 
te lijk , lajff, aclj. 

To :ihltQ.X.,ver werpen^ verachfen,v. 

Aljjeci, vertforpeling ^ verscho- 
velin^ , 771. 

Abjection , abjectness, verach- 
tinf^ , f. geringe staat , m, 

ALjectloo of luind, lafhartig- 
heid,/. 

Al).lity , vermogen , n. magt , be- 
kwaanheid , f. f accordinfj to 
tlifir ability , naar hun vermo- 
gen ; he lias no ability , hij heef I 
gcene bekwaamheid ; amati of 
abilily , eenman vanmiddAen. 

Abiiion , verhuizing , f. overlrj- 
dtn , n. 

Abjuration , aftwering , ƒ. 

To abjare , afzweren ^ v. 

Abjarcr , afzweer der, m. 

Abjuring, afzwering , ƒ. 

To ablactate , spenen , v.a, van da 
borst afwennen. 

Ablactation , het spenen , 77. 

AblatJve , afnemer, m, 

Able , bekwaam , mag tig , sterk , 
vermogend , adj. 

Ablp bodicd , sterk van li^chaam. 

To be ablc , vermogen , kunnn , 
bekwaam zijn , magtig zijn , v.; 
Le is iiot able to paj- , hij is niet 
in staat te betalen. 

To ablcgate , afvaardigen , v. a. 

Ablcgation , ii'e^z mding ^ f. 

Ablntion , afwas.-;ching , ƒ. 

AliiiPRation , verloochening, ver- 
zaking , ƒ. 

Abnoimous , icarjstaltig, ay. 

Aboard , aan boord , adf. 

Abode, verblijf n. woonplaats, f. 

Abol.sbable, verb^rakelijk , ver- 
nie*ie,baarf adi^, 

To abolisli , uitrocifen , afschaf- 
fen , vernicti,^en , r. ABR. 

'Abob'shinfr , abolisbment , aboli- 
tion , afschajjing ^ uitro ij ing , 
vernietiging , ƒ, 

Abommnble, verfoeijelijk y ijsse- 
Ujk , gruwelijk , adj. 

To abominate , verfoei} en , een af- 
grijzen hebben , gruwen , v, 

Abomination , gruwel ^ m, ver- 
foeisel , n. 

Aboriion, misdragf, miskraam, f. 

A.borti\-e,misdragfig, ontijdig, adj^ 

Above, boven, omhoog, prep. ; 
fiom above , van boven ; be is 
above board , hij is boven water; 
abo%'e all , boven al ; over aad 
above bis wages, bor.m zijn 'uon ; 
I was tbere above a month , ik 
was daar meer dan ecne 
maaid, 

Aljove-cited , bovengemeld , c^' ■ 

Above-nientioncd , boyengemcld , 
part. 

To abound , overvloeijen , v. 

Abouiicling, orert-Ioeijing , OVer- 
vlotijende , adj, en part. 

About, omtren', rondom, w -gens,. 
aiTigaande,prpp. ; about nigbt , 
omtrent den at o ld; to go about, 
cmg.iOH , ond'r nemen , trach- 
ti II , onddrtcinden ; to bring 
ab^ut , verri^tf.n , uitvoeren , 
do^n geschieden. 

To abraile . afschaven , v. a, 

Abieafrt ^ bezi^d-n elkander, adv,; 
tliey went tiuoe abreast , zij gin- 
gen drie nevens elkander, zy 
gingen, drie in het gilid. 

Al)ricock , abri 'o s,m.; abricock- 
tr»"P , abrikooi-hoom. 

Te abridgc , verkorten , intrek- 
ken , bisnoeijen , v. 

Abiidgenjcnt, verkorf sel, kort 
begrip, n. 

Abioicb, ontstolen, adv. 

Abroad , buiten , in de lucht , lui- 
ten '.-. lind.ti adv. ; to go abroad , 
ui'g-ian; to lic abroad , bu tert 
\<: huis slapen ; tbere is a report 
«bi oad , dj-ar h opt een geru ■. / /; 
at bonic and a!)road , bin?!Cfi en 
buiten 's lands. ABS. 

T(T al)roffi»te , afachafftt , v. 

Ahiogatin» , af.:i:*i<tlfiiK . /• 

AliroR.iti'm , ar.u'ft 'J/i^^ • f- 

Abrupt , uf'^dhrnlt'n, ht:istix, «''/• 

Aliniptlv. ^>/or.»«'/9«-,/tA'tf/i/l-,a'i«'. 

Abrnpliie»s , haait it^koid , onbe- 
riic/iiz.cifim'ieid , sr.hi,ilijkheid, 
fir^abrotdth' i(i , f. 

Ab<CM« , tu/tt/fr, verzivcinir . f, 

AI>sris»io3 , af.ini/'li.-ii^ , f. 

Tl» ab^rortil , ifer'>eri^t"i , f. 

Aliir.onilL'r , ve'ber^er , /a. 

Abseoce , afwezie;heid f f. af wa- 
zen , afzijn , n. 

To .il«ï«Mit one'ssclf , 2jcA afivezi^ 
Tmken , v, 

Ahienl , afivffZ'K , ad". 

Afiirnt , u'/ dtt i(r-d<irhftn , O'//. 

Abi<»nliii|f , nf/it,:rblif l/ing , /", 

To iil>«iit, afhouden, zich ont- 
houden , V' n. 

To «bsolve , ont.ila.'in , f. 

Abso'vin^, onttlai^^ n, vrifspre- 
'■"»*:,/. 

AbsoliHp , volsf'elt . uoHofien , 

onaf/ia'ikeliH: , prijmau;tiB; .ot- 

bcpaald , adj. ; nu :il)w)bitr po- 
~W«^ . eent! onbepaalde mti(t ; 

an nbs.liitr yiriacf, een onaf . ian~ 

lelijk vorst. 
Ab«o|Qtely , voïkomenlqk , vol 

xtrckteiijk , adf. 
AljtoJutciicss , vohtrektheid , on- 

bepaaHhtfid, onverbondenht-id, 

onaffiankelijkheid , /". 
Absolution , vrijkennin^^ vrijspre- 

ktnt^ , verf^i£':-i\ is ,f.ont ./a^, n. 
Abton.itit , onf^erifmd, wanlui- 

dend , adj. 
To absorb , inslokken ^opt/skken, 

*9rzwe!t(en , v. 
To «bstaiD , zitA onthoudr-n , *pa- 

ftfn , V, f in abit.iin fn)inwioe, 

zich uan wijn onthouden, 
Abtt.iiniaf;, vnt/uiudtnt^ ,f. 
Abtttnuon* , sober, matiff , odj, 

matiglij k , ady. 
Tf absitrrf(e , a.fwi'tchen , r. 
Absifriioii , a/wiisching ftuive- 

rifiK , J*. 
ALaicaiiTe , zuivjrtnd , afdrif'- ADU. S 

vi'.nd, adj. 

Abiti-ieticn , onthoudin'^ , sobtr- 
hiid , mitiichiid , f. 

Abiüneiillv , soberlifk , a'/c 

Vbur.irt, uittreksel , aflreltal , 
Udrkortsel , /i« 

To .ibUrset. uittrekken, aftrek- 
ken , aficheiden , t*. 

A'>itractlv , aföcheidelifk , adv. 

Abstrafiitit» , affr«kkirtij,f. 

Alistr^irti.iti , vcrkortint; , f. uii~ 
treksel , n, 

Abjlrnse , verborgen, geheim, adj, 

Abstrasciies» , verbori^enhcid , be- 
d>!llheid, duisterheid ,f. 

To abinme , wennenen , f. 

Absurd , ongerymi , buitanspo- 
rit( , adj, 

AbiarJity , ongeremdheid, orifft- 
vottgelijkhcid . f. 

AbsuriHv , oii^':rijmdaïiih , adv. 

Abund^nce , overvlo-td, m, menig- 
te, f.; \\p Ii.li abondance of bookt, 
hij heeft eene men'gte t-an boc- 
k-1 : tli'-re was jI)M!id.ince of 
p.-r)|d»^, ila%r wüf teer veel volk; 
hc took abandiuce of paius , hij 
deed teer veel motite. 

Almiidant , overvloedig, adf.over- 
vloedigjifk , adf. 

Abnsr , misbruik ,n. vaiong^lij- 
king , f. ; ibe aba«e of tUiuga , 
h t miibrtiik der dingen, 

To ;ibuse, misbruiken , mishande^ 
len , kwalijk bejegenen , baUe- 
digen , verongelijken , schen- 
den , V. ; to abate one'« patience. 
lemandt geduld misbruiken, of 
tergen ; don't ;d>ufe h«r , belee— 
dig hair nirt , to abnte caruallj, 
fleescheiijL misbruiken ; Ue lia« 
abnsrd me , Ay h^gft m^ veron- 
gelijkt. 

AbiisiT, misbruiker, jttithande- 
laar, m. 

Abasiii^ , mishandeling, mis^ru^- 
king ,f. 

AJiuiivf , onbehoorlijk , tch^td- 
at htig , tergend, adf. ; aham^% 
langaa^ , scheldwoorden, 

Abmivclj , verkeerdel^k { b*U^ 
A 2 4' ACC. 

digender wijze , adv. \ 

A^msiveness , onfatsoenlifiheid, 
on-heleefdheid , ƒ. 

Toabnt, aanpalen, aangrenzen^ v. 

Abattals , grenspalen , ƒ. 

Abyss , afgrond , m. 

Abysmal , grondeloos , adj. 

Academical , academick, rfaf ifan 
de hoos;eschool is , adj. 

Academist, student, ook hoog- 
leeraar , m. 

Academy , hoogeschool , f. 

To accede , zich ergens b^ Poe~ 
gen , V. 

To accelerate , verhaasten , f. 

Acceleration , verhaasting , ƒ. 

To accend , in brand steken , v. a. 

Accent, klank teeken , n. biji^alm , 
woordenklank , ttz, ; he lias not 
the trne accent , hij heeft de reg- 
ie uitspraak niet. 

To accent , klankteeken 'stellen , 
toon verheffen , v. 

To accept, ontvangen, aannemen, 
toestaan , aanvaarden , v. ; to 
accept of tlie will fortbe deed , de 
wil voor de daad nemen ; to 
accept of kindly , in dank aan- 
nemen. 

Acceptable , aangenaam , aanne- 
melijk , adj. 

Acceptableness , aangenaamheid, 
bevalligheid , f. 

Acceptably , aannemelijk , adc 

Acc'ption, aanneming, aanvaar- 
ding, f. 

Acceptilalion , kwijtschelding , f. 

Accepiion , ontvangst , m. aan- 
neming ,f. ; acception of a word, 
beteekenis van een wrord. 

Accfss ,toegang ,m, ; to have ac- 
cess , toegang hebben ; the ac- 
ccssofan ague, de aanval van 
eene koorts. 

Accessible , toegankelijk, genaak- 
baar, spraakzaam , adj. 

Accession , aankomst , aantre- 
ding, toetreding, toegift , f.' 
byvoegsel , n. \ 

Accfssory , handdadig , schuldig, 
medepligiig , deelachtig , adj, i ACC. 

AccPS?ory , handdadige , m. 

Accidencfi, beginsel dirlatynschi 
spraakkunst , n. 

Accident, toeval, n. kivaal, f. 
aankleef sel ,n. ; by luere acci- 
dent , enkel bij geval. 

Accidental , toevallig, gebeur- 
lijk, adj. 

Accidentally , hy geval, bij toe- 
val, adv. 

Accidentalness , toevalligheid ^ f. 

Accipient , ontvanger , m, 

Acclamatioa , toeroeping , toejui- 
ching ,f' _ 

Acclivily , sfeilf e , schuinte ,f. 

Acclivons , steil, schuin , adj. 

To accloy , beslommeren, overla- 
den , vernagelen , v. ; niy sto- 
mach is accloy'd wiiii it , mijne 
maag is er door bezwiard, 

To accoast , landen , aan land ko- 
men , V. 

To accoil , veel geraas maken, v.ji. 

Accommodable, inschikkelijk.adj, 

To accommodate , verschaffen, ge- 
rieven , schikken, voegen , v. ,- 
to accommodate one's selfto the 
times, zich naar den tijd schik- 
ken. 

Accomroodation , gerij f gemak, n, 

Accommodalely , gerpfelpk , voer 
gelijk , adi; 

Accompanable , gezellig , adj. 

To accompany , vergezelschajipen, 
gezelschap houden, verzellen,v. 

Accompanying , vergezelschap- 

Accomplice , handdadige, mede- 
phgtige, m. 

To accompliili , volvoeren, ver- 
vullen , voltoorjen , voltrekken, 
volbrengen, v. ; to accomplisli 
one's desire , iemands begeerte 
vervullen. 

Accomplisher , voltooijer , m. 

Acoomplishingr , volvoering, vol- 
tooi/ ing , ven ullirg ,f. 

Arconiphshmcnt , voltooij ing, ver- 
vulling , f. 

Accotd , eendragt , toestemming t 
overeenkomst ^f.ftrdragt ». * ACC. 

ofonearcord, eendraf^tig, adj. 
en adf. ; ol liis own accortl , vrij- 
u-illit^ , van zelfs , uit zijne ei- 
t^one beweging; willi one accord, 
etindragtii^tifk, eensgezind, adv. 

To arcotil , overeenkomen , zich 
onderling perdragen, eens wor- 
den ,v. 

Accordance , overeenkomst , f. 

A{:cori!iln^, volgens, achtervolgen- 
de , naar, adv.; according- to ap- 
pointmrnt , volgens afspraak. 

Arcordiiiplv , desi^rlijks , overeen- 
komende , dienvol)^ena , achter- 
volt^ens , adv. 

To accost , genaken , aanspreken , 
tegenkomen , v. 

Account , rekening , rekenschap , 
f, terhajl . heri^t , n. ; lo keep 
«croont , rekening houden ; to 
call to 611 accouut , tot reken- 
schr.p vüjdrren , to give an k\c- 
coüul , rekening doen , een ver- 
haal geven , rekenschap ^<ven ; 
to make iio account of a ihing , 
iets niets achten ; upoii wliat 
acconnt did hu propose il? op 
wat voet (of uit welken hoof- 
de) stelde hij dat voor ? npon 
ilie accouut otTiiendship, uit in- 
zie,t van vriendschap ; opon all 
acconnts , in alle deelen ; to cast 
np accounts , eene rckeninf^ op 
maken ; n caster of accounts , 
een rekenaar ; a niau of no 
acrouDt , een orgeacht man ; 
Diic ut «iiialUnccounl, een per- 
soon van wein'if aanzien. 

To account , rekenen , achten, v, ; 
Iie uiiiït acruiint it to nie , hij 
mOet er mij rekening van doen; 
1 account it a clieat , ik houd het 
voor hedrof;. 

Accoantable, verantwoordelgk , 
adj. 

Accountant , rekenmeester ^ reke- 
naar , m. 

AccuuntinK , rekeninff, achting, f. 

To «< roiiplc , zamcnvoegen, kop- 
pelen , I'. 

To accutuiUe, toeriuten^ opschik^ ACH. 5 

ken, V. 

Accouirement , toestel, m. (ge- 
reedschap, gewaad, n. 

Acrontring , toerusting, opschik- 
king . f. 

Accretion , aanwas , m. aangroei- 

To accroach , aanhaken , v. 

To accrae , bedragen , toenemen , 
toevallen, v. ; wlial good w.il ac- 
croe therebv ? wat zal dat kun- 
nen baten? wat eoeds zal daar- 
uit voortkomen ? it ilid accrae 
to the lieir , het viel den erf^9- 
naam toe. 

To accamalate , ophoopen , ver- 
zamelen , V. 

Accomalalion , ophnoping ,f. 

Accnracy , netheid, naauwkeu- 
righeid , f. 

Al curate, net, naauwkeurig,a(ij. 

Accaralenest,naautc' keurigheid, f. 

To accurse , vervloeken , v. 

Accusation , beschuldiging , aan- 
klaging , betigting , aant^- 
^ing , f. 

Accusalive, (the accasntive case) , 
de aanklager, m. de aankla~ 
gende naamval. 

To accaiie, beschuldigen , aankla- 
gen , betigten , v. ; to accnse one 
of tlufi , iemand van diever^ 
beschuldigen, 

Accnscr , beschuldiger, aankla- 
ger , bttigler , m. 

\cc aiinf;,aanklatring,aanklagt f. 

To arrosloni , geWc-nnen , v. 

Accu!.loni;ibly , geuoonlijk , ge- 
meenlijk , doortiaans, in het 
gemeen , adv. 

AccnsioMiance , gewoonte , f, 

Ai'cotiiouiarv , gewoon, adj, 

Ace , (at cards) , aas , n. {op de 
kaart). 

Aceih , wrang , sterk , zuur, adj. 

Acerbiiy , wrangheid, streng- 
heid , forshheid , f. 

A« ervatiou , ophooping, f. 

Acf ton» , zuur , scherp , adj, 

Aclie , pijn , f. ongemak , zeer , 
' n,i lic»J-*cbt, hf^ofdppni loolb- S ACR, 

ache , tandpijn. 
To ache ,p^nigen , v. 
Aciiievemeuts , heldhaftige ver- 
rigtingen, daden ^ f. bedrij- 
ven , n. 
Acid , zuur , adj. 
Acidily , zuurheid , ƒ. 
To acknowledge , erkennen, be- 
kennen ,«/.,• I acknowledge that 
benefit , ik erken die weldaad. 
Acknowledging , acknow ledgmeut , 

bekentenis , erkenteiiis , ƒ, 
Acouite , wolfswortel , m. 
Acorn , eikel , m. 

To acqiiaint , verwittigen , be- 

■kendmaken , kennis geucn , v, ; 

this is to acqnaiiit you , deze 

dient om u te verwittigen ; I 

am acquainit d wilh Iiini , ik ben 

■U/el met hem bekend, ik heb 

kennis aan hem. 

Acquaintance , kennis, Perkee- 

ring , ƒ. omgang , m.; one of my 

acqnaintances , een van mijne 

goede bekenden y he is an old 

acquaintitnce of mine , hij ia een 

oude kennis van mij, 

Acquainling , verwittiging ,ƒ! 

To accjaiesce , zich vergefio.-gen , 

onderifi rpen , iOesternmeH, v. 
Acquietcence, geruststelling, toe- 

stemm ing , f. 
Acqnirable , verkrijgbaar , adj. 
To acqniie , verkrijgen , fvinnen , 
verwerven , v. ƒ acqnire<lparts , 
weienschap , geleerdheid. 
Acqiiirer , verkrijger , m. 
AcquiritJf; , verkrijging, f. 
AcquisitioM , verkrijging ,ƒ, 
Acqui.'ilive , verkrijgbaar , adj, 
To acqnit , kwijten , ontslaan , v. ; 
to acquit oue's sclf well, zich wel 
kwijtrn; lo acquit oue's self 
from binme , zich van opspraak 
zuiveren. 
AcqnitmPiU , acquillal , vryken- 

ning ,f. ontslag , n. 
Acquiltance, kwijtschelding , ƒ. 
A<quitlitig, ontslag, n. 
Acre , morgen, n, {/naat). ACU. 

heid , bitsheid , zuurheid , ƒ. 
Across , kruiselings , divarsover , 

adv. 
Acrostick , naamgedicht , n. 
Act, daad, f. bedr^f, raadsbe- 
sluit , n.f a bold act , eene stou- 
te daad ; the acts of apostles ,de 
handelingen der apostelen ;the 
act of a play , het bedrpf van 
een tooneelspel. 
To act , doen , bedrijven , verrig~ 
ten , verhandelen , uitvoeren , 
V, ƒ to act against oue's conscien- 
ce , tegen zijn gevreten hande- 
len ƒ to act a play , een tooneel- 
spel vertoonen ; to act warily , 
voorzigtiglijk te werk gaan; 
she acts notably , zy speelt won- 
derlijk wel. 
Acliog , verrigtirg, uitvoering, 
vertooning , doende, verrigten- 
de,p. 
Action , daad , handeling , regts- 
zaak ,f, gevecht, n. ; a noble 
aciiou , eene trejjelijke daad f 
tü tuter au aclioii against one ; 
iemand in regten betrekken ; 
lo loüse iiis actiou , zgn eisch 
ontzegd worden. 
To actionaie , ;>i regten vervol- 

f:en , V. 
Aclive , werkelijk , gaauw, werk- 
zaam , bezig, adj.; an aclive 
vcib , een bedrij t^end werk- 
woord. 
Aciively , behendiglijk , adv. 
Activiiy , werkzaamheid, gaauw- 

htid , bezigheid , ƒ. 
Aclor, touruelspelcr , toonu- 

list , m. 
Aciress , tconëelspeelsttr , f. 
Acinal , werkelijk , dadelijk , adj. 
Acinally , met der dar.d , adv, 
Aciuuiy , kier k,geregtssc/irijver,m. 
To actuatc , bewegen , v, 
To acuaie , scherp maken , v, 
To iwmii'walc, sc/ierpen, wetten, V. 
Acuniiiions , puntig, scherpzin- 
nig , adj. 
Aciiic, sc/ierp^scherpzinnig,spits- Acrimony, scherpheid, wreed-i vindig , snedig ^ adj, f »u kcale ADII. 

tliimse , eene hiftif^e kwaal, 

Acuuiy .ic/iarpitnjii^iijt , door- 
trapt ,adi: 

Acuicness, ,:cherptinnifi/teid , f. 

Adai;e , spreekwoord , /». 

Ad.ivs , als : uow aJjys , hedan- 
duaf^s , adu. 

Aiiaiuttut , d:amint , m. 

\djni^u\iue, diamant- hard, Ofer- 
/tard , adj. ; an adaruaiiline lye , 
een onluxmukrlijke kr.oop. 

To adapt , passen , bek waam ma- 
ken , voegen , f. 

Adap'i.'f,' . aanjiassinf^, i oqrin^,J. 

To add , tydogn , bgvoigtn , toe- 
doen , f. 

To aridrcimatr , vertUnen , v. 

Tü ailcic-t-rn , achten , oordtieltn, v. 

AdiltT , addur, m. 

Addirp , dissel , m, 

To addirt , bif^cven , overgeven , 
toewgUen , V. y to be addirlcd to 
fiue , iemar:d toi^^one^vn , o/ 
torfTiidaan „^n. 

Addi( iinj; , ofer^ePing , bege- 

«""< I ƒ• 

Aililiriimi , toezt^Ling , ƒ. 

Addilinn , bifdoenint;, totf^if', op- 
te/lirig ,/, bijror^stl. aanhang- 
êrl , n. ; an «dditioual impost oti 
vaifs, et-ric ftrhuogde belas- 
tifif^ op waren. 

Addie, ondeiii^end , onnut, ijl, 
dor, schraal, adj.; an addlc rpf,', 
fen ei zonder haan ; addle-hca- 
dtd , harscnluos , mal, 

To nddi css , teryot gen , toeachik- 
ken , bef tellen , aanspreken , v. 

To iidtliilse , zoet maken ,v. 

Ade|)l , enaren , adj. 

Adrqn.itc , tvenmalii , adj. 

'io «drqiiaif , ver^elij ien , even, 
of tiel^i maken , f. 

To adlurc , aanhangen , aankle- 
ven , f. ; to adlure to a paity , 
eer.epatlij aanhangen, 

Adiicieiiiv, aanhang, aankle~ 
« ;r,c , ƒ. 

Adlirtciii , aanhanger, medestan 
der, m. 

AdliCktvn , aanhang ff. ADM. 7 

Adhetive , aanklcvand, adj. 

Tu adlubii, aanliggen, besteden,*'. 

Adjaceul, aangmnzend , 'Öyidif,- 
Hend , adj. 

ïo adjt;ct , bijvoegen , v. 

Adjective , bijfOfgtlijk woord , m, 

Adjc( lively , bijvoegelijk , adt/. 

Adieu , f aar wel, ady'. ; to bid oue 
adieu , iemand uaarwelztgtfen , 
zijn afücheid van iemand lu- 
m:n , v. 

To adjoiu , toevofgen , v. 

Adjoiniii^ , toevoeging , f, 

To «djouiQ , uitstellen , opschor- 
ten , verschuiven , v. 

Adjoarnmtnl, uitstelling , op- 
schorting , ƒ. 

Adipuiu , vel , smerig , adj. 

'i'ü ai!judj;i-, toewijzen , beslech- 
ten , vonnissen , v. 

Adjndicalioii , &(ljud(,'ini; , toewg- 
zing , vonnisstnfi ,f. 

To adjugate , koppcUn , v. 

Aüjuuct, biffoegsel f n, omsliin- 
dit^heid, f. 

Adjunctioii , bijfOfging , f, 

To adjarc , bezweren , •'. 

Tu adjost , j'asmaien , veri-Jfenen, 
V. ; lo aUja&l liis accouul» , ztjthM 
rekeningen vereffenen. 

Adjusiiiip, pasmakingf vereffc" 
niriK,/. 

'ïo adjutc , helpen , f, 

Adjiitant , hulp , adjudant , m. 

'i'o adjute , helpt n , v. a. 

Atljutory , helpende , adi-. 

To adjuvate , helpen , bevorderen , 
V. a, 

Adiueasurrment , bemiddehchrift , 
n. 

Adniiniclc , hulp, lij: tand , m* 

'lo adiiiinibtcr , toedienen , verzor- 
gen , btdtentn , v. ; lo admioi- 
•icr ;in oalli , eenen eed ofx-or- 
deren. 

Adininistration , adminiilrio); , toe- 
diening , f. bewind , n. 
AdDiini»tratur , hoedelbezorger , 

bezorger, bewindhebber, m. 
Adnuuutr»tor*l]ii>, btwtnJ, of 

1 vovtidyich*ip^n, 

■k st R ADO. AJramistratress , administrafrix , 
hocdelbezor^ster , boedelhoud- 
ster, toedienstgr,bezor^ster, f. 
Adnijrable , wonderlijk , woader- 
b dar ^i^j .wonderbaarlijk , adv ; 
admiiably well , wonderlijk wel 
Admiratiou , t'erwonduring ,f. 
Admiial , admiraal, ploot hesr , 
zievoogd, m.; the admiralship , 
het aimiraals-schin. 
Adrairi^l^hip , admir nalsch ap , n. 
Adiniialty , zeevoo^dij, zsebewmd, 

admiraliteit ,f. 
To admire, zich lerwojideren, mei 
verwondering ingenomen zyn , 
zich vergapen, groot achten, v. ' 
Admiiei- ,verwo:idfraar,Tn, 
KAwxiv'm^ , verwondernis; ,f. 
Admiïsible , dat totgelaten kan 

worden , ar^j. 
Admission, inwilliging, toela- 
ting , ƒ. 
To admit, todlaten , toestaan, in- 
schikken , toegang verhenen , 
V. ; to admit ofoae'sexcnse , ie- 
mands ferschüo'i ing plaats ge 
ven ; admit it to be so , genomen 
dat het zoo is, 
Admiltance , tocliting , inwilli- 

ginti , -f. ingang , m. 
Adiuitttibie , in.chikk' lijk ^ adu. 
TuAdanx,verrnengtin,bijmengen,t'. 
Adinixiion , vermi-nging ,f, 
Admistiiie , mengsel ,n. 
To ;k1i) ouisli , vermanen ," waar- 
schuwen , *'. 
Adrnonisher , vermaner, m. 
Admonisbing , admonisbiuf nt , ad- 
jnonition , vermaning, waar- 
schuwing , ƒ. 
To adniove , toevoeren , v. a. 
Ado , geraas , geweld , getier, n. ; 
ibere was macli ado, daar was 
een ^rout geraas; wilb mucb 
ado , m.t:t ^roote moeite , met 
groot getier, zeer bezwaarlijk. 
Adolfsccncy ,jongelingiichüp ,f. 
'J'oadopt, aannemen , tot een kind 
uannumen, v.; au adojUed cbild, 
ren aanf^enomen kind , aanne- 
neling , opaemeling ^ m. ADV. Adopter, aannemer eens kinds, m. 

Adopting , adoption , aanneming 
eens kinds , f. 

Adoptive , aangenomen , adj, 

Adorable , aanbiddelgk , adj. en 
adu. 

Adorat-on , aanbidding , f. 

To adore , aanbidden , eeren , v. 

Adort^r , aanbidder, m. 

To adorn, versieren, oppronken, v. 

Adorijing , versiering , ƒ. 

Adornmeiit, versiersel, sieraad, n. 

Adowii , neerwaarts , adv. op den 
grond. 

Adioit , eri'aren , handig , adj, 

Adry , dorst. 'g , adj. en adv. 

Adscititions , by gevoegd , vreemd , 
adj. 

Adwince, vordering, f. voort- 
gang^rn.; advnucc-money , hand~ 
geld. 

Toadvance, bevorderen ^ verhoo- 
g n , iii'schit^fen , v. 

Advanciijs, adv;:Qcement , vorde- 
TiT)g . voortz-tiing ,f. 

Advant.ige, voordeel, nut, ge- 
win , n. toegift, winst , f. ,- it is 
mncli to bis advantage, het strekt 
zeer tot zijn voordeel/ to give 
one the advantage , iemand den 
voorrang geven ; to inake ad- 
varitage of a ibing , zich van iets 
lot zijn V()07dee) bedienen ; to 
sell a ibinf» to the best advautage, 
iets ten Tiieesten vootdeel ver» 
koopeu. 

To advantage , vorderen, baten , r. 

Advaiitageons , voordeelig , adj, 
voordfel'glijk , adv. 

Advauiageousufss , voofdeelig-' 

heid, f. 
To advene, bijkomen ,v. 
Advent , torkomst ,f. (fourweels 

bffvrc. Christmass.) 
Advoiiitioas, adventual , bij ge- 
val , adv. 
Advciifiiie , geval , voorval , n, f 

bij .-iJvcDture, /;y ^(^(/a/, 
To adventure, wagen, onderne- 
men , V. 
A.d\euHuxi ^ waaghals , m. ADU. 

Advenltirinp , wai^ina^ , ƒ. 
Advcntaruus, stout^ ondernemend, 

adj. 
Adveutniously , stoufelifk , roeke- 

looslijk , adv. 
Advcrb , hijivoord' 
Advcrbial ^bif woordelijk , adj, 
Adverbi.illy , opeen biju>oordtlij- 
kewpze; ai', een bijwoord, adv. 
Advcrsary , tep^cnpartq , f. tegen- 
strever , m. 
Adversalivc . tee^erjstrevend , adj. 
Adverse, tenenstr^dig, dwars, adj. 
Adversity , tegenspoed , m. 
To ad\cn, bemerken, gewaar wor- 
den , V. 
Adverlency , opmerking, gewaar- 
wording , f. 
To adTcrIisc , verwittigen , kennis 

geven , waarschuwen , v. 
Advertiscmeut, waarschuw ing,be- 
kendmaking , verwittiging , f. 
Advertiser , onderrigter , verwit- 

tiger , aankondiger, m. 
Advertisiiig , verwittiging, f. 
Advice , raad , m. vermaning , f. 
berigt , n.; to take advice of one , 
raad van iemand nemen. 
Advice-boat , advijs jogt , n. 
To advigilate , naauw acht ge 

ven , waken , v. 
KCisx^iXAe ,raadzaam,geraden,adj . 
Advise , raden , raadgeven , aan- 
raden , raadplegen , v. ; lo ad- 
vije one , iemand raden ; ad- 
vise wilb bim , pleeg raad met 
hem; to advi»e witb oiie'sself, 
jnet zich zelven te rade gaan ; 
well-ndvisod , wel beraden y ill 
adviit-d , kwalijk bedacht. 
Adviscdiy , bedachtelijk , met op~ 

zet , adv. 
Adviser , raadgever , onderrig- 
ter , m. 
Adolaiion , vleijerij , pluimatrij- 

keri) , ƒ. 
Adnlator , vUijer , m. 
Aiia\i>\.oty, vUr/tn<l,vleiacfttig,adj 
Adult , volwas.^en , adj, 
TondolUT , echtbreken , v. 
Adaltcraic , vervüUcht , ontaard , AFF. bedorven , adj, 

To nil{i\iciA\.c,ve rvalichen , beder~ 
ven , V, 

Adnitirator , vervalacher , m. 

Adullerer, ovenpeeldtr , m. 

Adulteress , overspeelster , ƒ. 

AdulttToas , overspelig , adj, 

Adaliery , overspel , n. 

To tki^\xia\ixa\ii^afschet5en^afscha~ 
duwen , afttekenen , v. 

Adunibratioii , afschaduwing, af- 
teekening , f. 

Aihincity , haakachtigheid , adj. 

Advocacy , voorstand , m. verde- 
diging , f. 

Advocate , voorspraak , voorspre- 
ker, voorstander, advocaat , m. 

Advocalesbip , het beroep van ad- 
vocaat , advocaatschap , n. 

Advowson , patronaatschap , n, 

Adusi , gebrand, aangebrand \ 
gezengd , adj, 

Adostible , brandbaar , adj. 

\An»uou,branding, blaking, zen- 
ging , /• 

Aerial , dat van de lucht is , adj. 

Afar ofi", ver af, ver van daan,adv. 

Air.ibility , spraakzaamfieid ,f. 

Allable , spraakzaam, vriende- 
lijk , minzaam. , adj, 

Affair, zaak, verrigting, bezig— 
heid, f. 

To affect , behartigen , eene ge- 
maakte houding aannemen , 
raken, beroeren, ontroeren , 
ontvonken , liefde toedragen, 
ter harte gaan , v. 
\^cc\d\.e , genegen , adj. 
AiTectatioD , waanwijsheid , na- 

aping , t^emaaktheid , f, 
Affected , ontroerd , geraakt, ge- 
negen , ontvonkt , verliefd, 
adj.; be wat adected witb bis 
words ; h^ was door zijne woor- 
den ontroerd (afgeraakt) ; in 
Le arTocled willi (jriff, met 
droefheid bevangen -ijn ; iiit- 
licionsly adVctcd , ni/ilig , boos- 
aardig ; an alfccted ityle , een 
gemaakte stijl. 
AUectedly.mc/ gemaaktheid, otk. 
A 5 10 AFF. 

AfTeclion , harlsto^t , zucht , ge- 
negenheid , toegene^enhiud , 
aandoeninf^ , f. ,- unriily affec- 
tion s , ongeregelde hartstofften. 

ARectionate. toegenegen , ad), 

Affectionatelj-, hartelgk ^ toge- 
neern, ad f. 

To afOance , verloven , <'. 

Afiidavit , eed, verklaring ^ f, 

Affina je (refiumg of metalsj , lou 
tering , f. 

AfEniiy , zwagerschap , maag 
sch'jp , gemeenschap i f. 

To afBrm , verzekeren , bevesti- 
gen vaststellen, beweren, 
betuigen , v, 

Affirmation, affirming, bevestiging, 
verzekering , ƒ. 

Affirniative, bevestigend, stellige 
adj. bevestigend gezegde. 

Affirmatively , bevestigender wij- 
ze , adv. 

AfBrmer, befuiger, bevestiger, m, 

ToafBx, aanhechten, aanhangen, 
bijvofgen , aanplakken , v. 

AJHxion , aanhechting , bijvoe- 
ging, ƒ. 

To afQict , kwellen, lastig vallen , 
plagen , verdriet aandoen , v, 

AfHicterj kweller iplager , m, 

Affliclion , verdrukking t moeije- 
lijkheid,/. verdriet, n. 

AfiSictive , kwellend, moefjelffk , 
adj. 

AiQaence , overvloed , m. 

AfHaeut, rijkf overvloeiend ^ adj. 

AfQnx, toevloed, ?n. 

To alTord , verleenen,verschajfen, 
leveren ,v. ; \ can't aSbrd al ibat 
late , ik kan het voor dien prijs 
niet geven ; lie is llie most iiilel- 
ligeiit manoDr age aObrds , hij is 
4e verstandigste man onzer 
eeuw, 

Afibrding, verleening ^ verschaf- 
fing , ƒ. 

To afTranchise , ffrijstellen , vrij- 
laten, V, 

Afl'ray , beroerte , f. gevecht t n. 

ïo alliiglit, verschrikken , p^r- 
vac^rcl maken • v> AGK. 

AfTiont, hoon, smaad, schimp, m, 

To affront, hoonen, beschimp^, v» 

Affionter , beleediger , m. 

To affiise , bijgieten , v, 

Toaüle, polijsten, v. a. 

Aforesaid , reeds gemeld, voor-' 
noemd , adj. 

Afraid , bevreesd, vervaard, adj. ; 
lo be afraid , bevreesd zijn , ver- 
vaard zijn , V. ; to make afraid , 
verschrikken , vervaren , ver- 
vaard maken , v- ,• to be fore 
afraid , geweldig vervaard zijn. 

Afresli , op nieuw, wederom, , adv. 

Aft , achtersteven , n. } fore aud 
aft , voor en achter. 

After, na, achter, volgens, na 
dat , daarna , adv. ; after this 
life , na dit leven ; afier this 
manner, volgens deze manier ; 
au Loar after, een uur daarna f 
day after day , van dag tot dag ; 
to Jook after a thing , naar iets 
omzien ; afier-ages , de nako' 
melingschap i after-malh, after-. 
^ass , etgroen , nagras ; afier- 
noon , na den middag ,• after- 
pains , na-wceén; aftertasle , 
nasmaak; aftcitimes, after» 
wards, naderhand; afler\sit| 
ontpdige kloekheid, 

Again , wederom , adv. ; again and 
again, over en over; as big again, 
nog eejis zoo groot; as ruuch 
agaiu , nog eens zoo vetl ; to 
read over again , nog eens over- 
lezen. 

Against , tegen, tegen over,prep. ; 
against to niorrow , tegen mor- 
gen ; against the grain , against 
the Iiair , tegen de borst , tegen 
de lotf, met tegenzin ; against 
liecoiues, tege.n dat hij komt j 
over against , riglit against , te- 
gen over,regt over ; oue against 
niiolljer , tegen elkander. 

A^Msi , verbaasd, adj. 

Agale, a{i,aat ,ƒ. 
'1 o agaze , verbazen , V. 
Age eeuw ,J'. ouderdom , letfenS" 
tuUt m. bejaardheid, f. Acr. 

A wliole «jrc , eene s^ansche eeuw , 
ƒ. ƒ a man ofgri-.it age , een man 
van hooien ouderdom ; ander 
t>ge, minderjarig > ^vllat agc is 
he of? /loe oud is hij ? fifty year« 
ola^e , v^flit^ jaren oud ; id liis 
teodtrr ag^e » in zijne jon^e ja- 
ren ; a ripe age , een rijiie ou- 
d€rdom / lic <lit'd ia ilic prime of 
Lil a^c » hij itifrf in den bloei 
van zijn leven ; old age , ouder- 
dom, m. ; for «o niaiiy agcs, zoo 
vele eeuwen iantf ; in tbis age , 
hedendaags , in deze eeuw , 
he is worn oui wilh age, /tij is 
door ouderdom aft^emat ; uon- 
agc , mindrr/urif^heid,/. 

Aged, oud, bejaard, bedauf^d, adj. 

Agcdly , bedaat^delijk , oudach- 
tifc , adv. 

Ageocy , bewind , n. 

Ageul, bewindhabber, uitvoer- 
der, zaakbüZ'jri^er , m. 

Aggejieralion , aangroei] inf^, aan- 
kweekin^ , ƒ. 

To afjgcralo , ophoopen , v. a. 

To agglooierate , tot een' hoop , of 
troep maken, troep f wij ze ver- 
zamelen , V. 

To a^'gluiiiiati- , lijmen , kleven , v, 

ïi> ajj'eiindiie , vergrooten^groot- 
tnaken , y. 

To aggravate , verzwaren , v. ; tlial 
will agpravate lus crime , dat zal 
zyne misdaad verzwaren. 

Aggravating , a{,'i,'ravaliou, verzwa- 
ring , grieving , f. 

To agtjrceaic , te zamen vergade- 
ren , V. 

■Aggregaiion , te zamen vergade- 
ring ,/. 

Aggrcgsion , aanval, m. aanran- 
ding , ƒ. 

Aggrcs«or , aanvaller, bespringer, 
aanrander, m. 

Aggrievance , beleediging , f, 

Tü a^;^'^lev^• , bezwaren , veronge- 
li/ken, t: 

AgHf ,gaauw , handig , adi. 

■f^Ki^>iy,gaauu'heid,handigheid,f. 

Agfiable , beweegbaar, adj. AGR. ïl To agitate , bewegen , beroiren , 
over en weer overlegg,en ,v. 

Agiiatioii , sc/iuddmg , beweging , 
beroering , j . 

Agiiatora , bewindtluidtn , n. 

Af^nntï ,nageUweer, f, dwangna- 
gel , m. 

Agnilion , erkenning , f. 

To agnizc , erkennen , v. a, 

Aguoinen , bijnaam , m. 

Ago , voorleden , geleden , adf. ; 
a wliile ai,'0 , eene wijl gt leden ; 
long ago , lang geleden. 

Agog , als : to set one'a rurioaity a- 
gog, iemands nieuwsgierigtuid 
gaande maken , adv. 

Agonv , doodsnood , m. doods- 
strijd , m.doodsbenaauwdhetd, 
zieltoging , ƒ. 

A'^'ouisi , kampvechter, m, 

'1'oagoiiize , zieltogen , v. n. 

To agrace , begunstigen , v. a. 

Toagrcase , 6ffj^ffr«/i , v. a. 

Agr<e, overeenstemmen , toestem- 
men , overeenkomen , bewilli~ 
gen, verdra^maken , verdra- 
gen ; I Bgice to it, ik sta het toe, 
ik stem het toe ; I agreewicli 
tliee , ik ben het met u eens ; 
lliey eau 't agree togcllier, zij 
kunnen zich met elkander niet 
verdragen. 

Agietable , overeenkomstig , aan- 
genaam , beh.t<^>^lpk , vermake- 
Ipk , adj. en adv. 

Agreciibleness,^êvoegelijkheid, be- 
hagelijkheid , aanvalligheid,J. 

Agrc«ably , aangenamclijk , ver- 
maketijk , adv. 

Agrcfiiieui , verdrag , besprek , n, 
overeenstemming , overeeJi- 
komst , ƒ. ƒ according lo agrei- 
luent , tolgens verdrag ; to oom» 
to aD apreemcut , tot een ver- 
drag komen. 

Agresiic , boerse h , adj. 

Agrirtiltare , landbouw , m. 

Agrimony , agrimonte , Seker 
kruid, f.; baitard asrimcoj , 
boeHens lru:d, n. 

Ajriote , morel , f, 

A ü J2 AIR. Agronnd , aan den ^rond, ade. ; 
to roiiaground , aan den f^rond 
stooten ; to ran a ship agrouiiJ , 
een schip dom stranden. 
Ague , koorts , ƒ. ,- a qnotidian 
ague, eene a Uedaagscha koorts; 
a tertian afjue , eene anderen- 
daa^sche koorts; a quarlian 
ague , eene derdendaaj^sche 
koorts; afitofanagae, een aan- 
val van de koorts; thesliivering, 
orshaking of an ague, huiverig- 
heid , ofbeuing der koorts. 
Agaisli , koortsig , koortsachtig , 

adj. 
Ah ,aha , och, ho ho ,haha, int. 
Aid , hulp , ƒ. by stand, m. 
To aid , helpen , bestaan , v. a. 
Aidance , hulp , f. 
Aider , helper, m, 
To ail , niet wel te pas wezen , 
iets schorten , deren , f. ; wliat 
ailelhlhee? wat schort u ? what 
ads his foot? wat schort zijn 
l^oet ? what ails the child? u>at 
schort het kind ? wat deert het 
kind ? I ail nolhing , m^ deert 
niets. 
Ailment , onpasselijkheid , f. on- 
gemak ^ n. 
Aim , oogmerk , doel , n. beooging, 
f. ; to miss of one's aim , zijn 
oogmerk niet bereiken. 
To aim , beoogen , mikken , doe- 
len , voorhebben , v, ; to aim at, 
bedoelen , beoogen , v. ; to aim 
at one's destruction , iemands 
verderf voorhebben ; I know 
what he aimes at , ik weet wel 
wat hij beoogt , of waar hij op 
doelt. 
Aiming , beooging , mikking , ƒ. 
Aimer , mikker . beooger , m. 
Air , lucht , f. zwier, m, aardig- 
heid , f. zweemsel , n. ; a. tem- 
perate air , eene gematigde 
lucht ; to take air , lucht schep- 
pen ; a ncw air ofninsick , een 
nieuw deuntje ; the air of oue's 
fan;, het gelaat, uitzigt , p/j 

iweemsel varp iemands w^ztn ALT. 

Air hole , luchtgaf , n. 

To air , luchten , droogen , v. 

Airy , luchtig , adj. 

Airiness, luchtigheid , f. 

Alabasier, albater, adj.; alabaster 

box , ulbaaterjlesch. 
^^»ciiij,wakkerheid, fluksheid, f. 
Alarm , wapenroep , wapenkreet , 
m. krpgsgeschrei , alarm , n. ; 
to give the alarm , alarm slaan ; 
to souud alarm , alarm blazen f 
alarm-heli, alarmklok; alarm- 
watch , wnkker. 
Toalaria , in roer brengen ,schrik 
aanjagen , te wapen roepen, v.; 
to alarm a town , eene stad in rep 
en roer brengen. 
Alarming , preesver wekkend , adj. 
Alas , helaas ! interj. 
Alb , priesterlijk misgewaad , f. 
Albeit , hoewel, niettegenstaan~ 

de , adv. 
Alb ion , Engeland , n. 
Alchyray , de gewaande kunst om 
metalen in goud te verande- 
ren , f, 
Alchymist , goudzoeker , metaal- 
brander , m. 
Alcoran , koran ^ Turksche bij- 
bel, n. 
Alcove , alkove , f. 
Alder , elzenboom, m, 
Alderman , raadsheer , vroed- 
schap , schepen , m. 
Alderman of a ward, wijkmees- 

ter , 771. 
Ale , ale , Engelsch bier , n. 
Ale-houic , bierkroeg , f. 
Ale house keeper , bierkroeghou- 

der , m. 
Ale conner , or ale-taster , keur- 
meester van het bier , m. 
Alcgar , bier-edik , bier-azijn , m. 
Alembic , distilleerprjp, helm , m. 
Alert , gaauw , wakker, adj. 
Algebra , ftelregel,m. algebra, f 
Algid, koud , adj. 
Alias , aTiders , adv. 
Alien , vreemdeling, uitlander, m. 
Toaliiuaie, vervreemden , v, ; he 
cudcavours to alituale ihe soa ALL. ALL. 13 zOüiis hart van zynen vader te 
vtTfreirmden. 

Ahriiaiin^, alienatioo , vervreem- 
dt n ü , f. 

To alifjlit , afstijgen , afzitten , v.; 
to ali^lit from liis liorse , van zijn 
paard afslijten. 

To aljglil (as a bird) , opvlit'fcen , V. 

Altke , ei'cneens , gelijk , adv, 

Aliinent , vovdstl , n. 

AliiiientalioD , voeding, f. 

Alinioiiv , vrvuwe.n onderhoud , n. 
wanneer zij lusschen tafel en 
bed fan haren man geschei- 
den is. 

Ali\e , in hef leven, levend, adv. ; 
be is still alive , hij leejt nog , 
hij is nog in het leven. 

AU « al , adj. y w iili alltpced , mei 
alle haast i all ilie world , de 
f^ansche wereld; not at all) 
geensuns , gansch niet; nolli- 
ÏDg at all , niets , ganschelijk 
niets ; no wLere al all , nergens ; 
aftcr all, na alles, eindelijk; 
all atonre , altemaal gelijk ; uU 
one , even eens , een en het zelf- 
de ; it is all ouc to me , het is mij 
onverschillig ; all unasaddcii, 
schielijk ; \>\ all means, vooral, 
voor alle dingen ; all orer the 
country» het gansche land over; 
to read a book all over , een boek 
geheel doorlezen ; all along» op 
den duur ; all along the groaud , 
langs den geheelen vloer; all- 
knowiiif;, alwetend ; all-brein^,' , 
alziende; AU-Ü«int« day, Aller- 
heiligen dag ; all-hcal , 4en al- 
genezend kruid, 
AHav , munt.-~ toffe . alooi,n. fem- 
j'ering , halte ,f. ; ailay of ine- 
tals , ulojivan metalen. 
To allav , vtrzai liten , verligten, 

mengen , temperen % ♦». 
To nllr^e t aanhalen bijbrengen « 
e. a. ; lo allc^'i- Kraiosloae t iets 
tikken iemand ir.brcngen. l from his father, hg poogt des AWepng , aantrekking^ aanlok- 
zoon$ genei^enheid van zijnen] king, f. 

vader af te trekken, «'" dzs ^A-lU-^aüun . bij hrengirig, aantrek- 
king , verschooni/it; ,f. 
AUpgiauce . getroutrigheid , ge~ 
hoorzaamheid,f ; the oath o( 
alk'giarice , de eed van getrouw- 
heid. 
Allp^ator , iraaiVna/i. krokodil m. 
Allegorie il, tienspreukig y ver- 
bloemd . adj. 
AUegorically, verbloemdel^k, adv. 
To allegoii^t! , op eene verbloemde 

ivijs spreken , v. 
Allrf,'ory , bijspreuk ^ verbloemde 

rede ,ƒ. 
To alltviate , verligten , verzach- 
ten , V. a. 
Alleviatiog , verligtende , adj. 
Alleviatioa, verligt ing ^ verzach- 
te'-^ y f. 
AUey, iteeg, gang, g aller ij y f. 

wandelperk , n. 
Alliance , verbond y hondgenoot- 
schap , verwantschap , n, 
AUie» , bondgenooten , m, 
Allision , aanstooting ,f. 
Allocniion , aan.<.praak , f. 
Allodial . onleenroer ig , vrij , adj, 
Aliodial lands , vrije landerijen, p. 
To allot , toeleggen , bedeelen , v. 
.\.liotiiient , deelt n. 
To allo\s- , toestaan , goedkeuren , 
veroorloven , toeleggen > in- 
schikken , V. 
Allowablc, geoorloofd, prijsselijk, 

adv. 
Allowanre, verlof, n. toelating j 

inschikking , f. loon , m, 
Allowint; , het toestaan , f. 
To ullade , inzigt op iets hebhen , 
ergens op zien . v. ; il allndes 
lo that , het speelt daar op. 
Allam , aluin , n. 
To allaniiQate , afzetten , Qpren- 

ten^ , V. a. 
Allumiucr , afzetter van prin ten , 

m. 
To allure, verlokken, beloo- 

ren , v. 
AUuKwcui , Ivk-aas , n. btloor- 
A 7 u ALT. Igkheid , ƒ. 
Aliurcr , verloller , m, 
AUurJug, aanloksel, bekoorinS; ,f. 
Allariogly , bekoorende 5 bekoor- 
Ipk, aanïokkelqk, adj. and adv, 
Allasiou , woordspeling , zinspe- 
ling , ƒ. 
h\\j,bondgenoof ^rn.maagschap f, 
To ally , verbinden » vereenigen , 

vermaagschappen , t'. 
A\aiSLnack,almdnak,dagn'iJzer, m. 
Almighty, a!magtig,adj. lé/k,adt'. 
Alniiglitmess , almagtigheid , ƒ. 
Almouil t amandel , m. 
Almoud-iree , amandelboom, ^ m.; 
the alraonds of the ear , de klie- 
ren VüTi het oor. 
Altnoaer , aalmoezenier ■, m, 
Ahiiost, bijna, schier, bykans, ten 

naasten bij , adv. 
AIius , aalmoes ,/. 
A\msi!LttA,lie/dedaad,aalmoes,f. 
Alniigiver , aalmoes-gever , m. 
Almshouse , aalmoezeiiiers- huis > 

armhuis , godshuis , n. 
Aloes , aloë , ƒ. 

Aloft , omhoog, verheven t naar 

omhoog , boven , adv. ; to set 

aloil, omhoogzetten , verhrj/'en, 

Aloue > alleen , eenzaam , adj. ; 

all alone, gansch alleen; let him 

aloue , laat hem, begaan , laat 

hem geworden. 

Along, langs, adv. ; along the sho- 

le , langs den oever ; lo go aloiij;, 

■voortgaan ; 1 wiU go aloug wiih 

thce,ij(: zal met u gaan;al\ along, 

' al den tijd, doorgaans. 

Aloof , to loofvvard , looi up , in de 

ruimte , van verre , adv. 
Aloud , overluid, luidke&ls , adv. 
Alphabcth ,/er/erro/, het AJi,J 
Alphabetical , volgens het A li ge- 
steld, adj. 
Alpliabetically , alphabetzschet 

wijze , adv. 
Already , reeds , alreedc , adv. 
Also, desgelgks, ook, adv. 
Altar , altaar , m. 
To allci, veranderen, verwisselen 
V. / to alter one's miuü , van tin AMB. 

veranderen ; to alter one's con- 
dilioii , z9«' staat veranderen ; 
Iie sliall never alter, hg zal nooit 
veranderen. 

Alierable , veranderlyk , adj. ; ihe 
case is allered , htt geval is ver- 
anderd. 

AUeration , altering , verande- 
ring , f. 

Altercaliou , krakeel , n. twist , m. 

Alternate , beurtelings , adv. 

AUernalion , beurthuuding , af- 
wisseling , ƒ. 

Ahcinative , verwisselend, beur- 
telings, adj. 

AUernatively , bij beurten, beurt 
om. beurt, adv. 

Alllioagh, alhoewel, hoewel, adv. 

Altitude , hoogte ,f. 

Altogether gezamenlijk, alt emaal, 
te gader , ganschelijk , adv. 

Ahvay s , altijd , gedurig , adv. 

Auiability , beminneiifkheid ,ƒ. 

Amable , beminnelijk , adj. 

Amaiu , zeer, gewddig , heftig, 
adv.; auiaiu , {een scheeps- 
woord) , neer , laat zakken , 
strijk. 

Anialgamation , of amalgaming , 
teinpering , of verzachting van 
metaal door kwikzilver , f. 

Amaiaiith (Uower, gentle), ^u- 
tvcelbloem , f. 

Ainasineul , cphooping , f, 

To aniass , cj'hooptn , v. 

To aniaze , verwonderen t ontztt- 
tv/i , V. 

Anmieii'y , verwonderlijk , v. 

Auiazeduess , amazeiueut , verwon- 
dering , f. 

Aniaz-iiig , vei wonderlijk , adj. 

Aiuaziugly , op eene verbazende 
IV ijs , adv. 

AniLassador , afgezant , m. 

Aiiihassade , gezantschap , n, 

Anihcr , barmtetn , m. amber, n. 

AniLetgris , ambergrijs , n. 

Anibidixler , linksen rtgts , adv. 

AnibidcxttcHS , twijfelachtig f be- 
dni gelijk , adj. 

Ambient , omsiugehndey omgaan- AMI. 

da , adj. 
AIubi^;uity , twij fel^chtif^htid , 

dubl)«li.irin:)(/iriil , f. 
Ambiguoiw, tu>ijfclac/Uif^ , dub- 

belLinint^ , ad). 
Anil>iKuou»ly, dubbeUinniglpk , 

Aiiibit , omtrek , m. 

AniLitiun , ttaatszucht , terf^ie- 

ritf/teid , ƒ. 
Anibitiout , terf^ierig , staat tuch- 

tif^ , eerzuchtig , adJ. 
Aiiiliitioii&lv , cert^itrif^iijk , adv, 
Aaibiliulc , vmtrek , rn. 
To aiiiblf , j>as ifuan, tel gaan, f.; 

aiiiblio^ nai; , tel , uj' pas-lfan- 

K-r f m. ; amblin^ p.icf, lel^ani^. 
Anibler, jiasxantfer, telKanfferttn. 
Aiiil<ii>»i;il , t^odeiispijs , f. 
AnibuUlion , omwaiidelin^ ,ƒ. 
AiiibuUiory , wandelrtj , wande- 

Ifnde , reizende , tirfj, 
Anibuiy , gnu'tl , of bloedvin der 

paarden , f. 
Aaibuscado , puibnkli, anibusbniPiM, 

hinderlaa4^ ; lo l.iy iii aiubu*L , 

latten Irt^fffTi , bela^tn. 
AiiielioiM, arieldonk , n. eene 

soort van tpelle. 
Aiiitn , /iet zij zoo , amen , adv. 
Anirii.-iblo, ftirant noordeip k, adj. 
'J'o tiiRMid , ferbctercn , i er^oe- 

den, V. 
Aiucutlrr , verbeteraar , m. 
Amt'iiiliii^ , amenilnient , verbete- 

rin^^, beterschap , f. ; anKud- 

nu-iit of lilc , ve/bctering van 

leven. 

Aiucndf , vergelding , vergoe- 
ding , J'. 
Ami'iiiiy , virmalrl^kheid , f. 
Aniir< f , boete , ƒ. 
Amncrmnii , geldboete , f. 
Aoiiablc , litfilijL , beminnelijk^ 

minzaam , adj. 
Auiialili-nt $s , minnelijk/teid, aan- 

vallighetd , ƒ. 
Aniiably , Vriendelijk , aanvoliig , 

adv, 
Amiiable, vriendelijk , adj, 
▲iuiJk , ifi Met middca, midden AMP. >5 in , adi: 

Aiiiiis , onrtxt , verkeerd, hwa^é , 
adv. ; il wdl iiot be amits , het 
zou niet kivu/i/i- voegen, het 
zou H-el passen ; iiotbing cooifs 
aiiiiis tri biiu , /lic/.t komt hem 
te onpas y lu du jiiK!>k , misdoen, 
kiralgk doen , vcrkee/del^k 
doen i il cannot be tak«u aniiti , 
het kan niet kwalijk genomen 
worden. 

Anii»biun , verlies, n. 

Aiiiitv , vri*nd.\chap , ƒ. 

Arniiiunitioii, krijgiluiK, w. krijgs- 
behorjte , J. oorlogsgereed- 
schap , r., ; amiuuDiUoii-brcad , 
ktxji^ibruod , n. 

AmiicHy , vergeving , vergijffentt , 
itlie,enieene vergijjenis ,J, 

Amoiig, ;Éiiioin,-st, onder, tusschen, 
prtp.i hls CLiuvrisatiuu i'aniongtl 
gicat iiirii , /tij verleert onder 
^9 grwolen f he rusbed in amoD^ 
tbe Daktd ïwoid , hij liep tUi- 
schen de bluvte zwaarden in. 

Amoiist , verliefde minnaar , m. 

AmouioLs , verliejd, minziek, adj. 
verlifjdciifk , adv.; pniorcus 
look , verliefde lonk ; atuoiocs 
jmiiou , mmnedrutik, 

Aiiioit, in rouw gedompeld , tuf, 
adj. 

Anjoiii/aijoii , het tniervretmd- 
bcjr tnakin t an land , enz. ,f, 

To auioiu/e, landerijen ortver- 
rrtemdbaar maken , v. 

To aiuouut , bedragen , beloopen , 
uitkomen , v. 

Ainuurs , minnari/en , p. 

To aniOM- , verplaatsen , r. 

Aiiij'bibn.iiï , halfsliichtig , adj. 

Atu)>lnhv\ofry , dubbe lzinnigheid,f. 

Auij'biscii , btwoners der keer- 
kmif^en , m. 

Aiiii'liuluaiie , ronde schoulv- 
burtf , m. 

Anij-lf , tvijd, breed, iidj. 

Ain)>li»tioii , uitbreiding , f. 

Aiiiphfiiatiaii , vttgrcotir.g , uit- 
breiding, f. 

Auii'lificr, rtrgrvoter, m. td ANC. To am'pVify , vergrooteH , uitbrei- 
den , V. a, 
Amplifying , vergroofing , fver- 

TTieerdering , ƒ. 
Amplitnde , grootte , f. 
Amply , wijdloopig , arfc. 
Ampataiion , afzetting ^ afsnij- 
ding , f. 
Amalet , toouer-geneesmiddel , n. 
To amuse , ophouden , vermaken , 

f. a. 
Amusement, bezi^houding , tijd- 
verleuter ing ,f. vermaak , «. 
Anabaptist , ivederdooper, herdoo- 

per, doopsgezinde , m,. 
Anabaptism , doopsgezindheid ., f. 
Anabaptistry , herdooperg , ƒ. 
Anachorete , kluizenaar , m, 
Anachronism , misstelling in de 

tijdrekening , f. 
Anagram , letterkeer , letterver- 
zetting , ƒ. 
Analogical , evenredig ^ evenma- 
tig , adj. lyk , arfc 
Analogy , evenredigheid , gelpk- 

vormigheid , overeenkomst , ƒ. 
Analogists , voogden, die geene re- 
kening behoeven te doen , m. 
Analysis , verdeeling , ontknoo- 

ping , ontleding , f. 
Anarchy, anarchism, regeringloos' 
heid , ƒ. regeringlooze staat, m, 
Anatliema , vloek , ban , m. ver- 
vloeking , ƒ. 
To anathematize , vervloeken, ban- 
nen , V. a. 
Ji.natoiaica\ , on t Ie edkundig , adj. 

ontleedkundiglgk , adf. 
Anatomist , ontleder , /ra. 
To anatomize, o?z//ede/i, openen, 

opsneden , v. 
ADatomizing , ontleding , open- 

snijding , f. 
Anatomy , ontleedkunde , f. ge- 
raamte , n. 
Ancesiors , voorouders , m, 
Ancestry , afkomst , ƒ. stam , m. 
Ancbor , anker, n, ; lo cast anchor, 
het anker werpen ; at anchor ANH. 

hoistorweigh anclior, het anker 
opwinden , of ligt en. 
To anchor , ankeren > v. 
Anchoi age , ankergrond , m. an- 
kergeldi n. ; here is goud ancho- 
rage , hier if! goede ankergrond. 

Anclioress , kluizenarin , non , f, 

Anrhoret,ancborite,^7a<ze;jaa/-, m, 

Aucliovy , ansjoi'isch f m. 

Aucieat , oud , bedaagd, bejaard, 
adj, lijk , adi^, ; the ancient fa- 
ihers or tlie charch , de kerkelpke 
oudvaders ; the ancient history , 
de aloude historie; tlie ancients, 
de aiouden. 

Ancientness , aloudheid , ƒ. 

Anciently , van ouds , adv, 

Ancle , or ancle-bone, de enkel f 
enklaauw , m. 

And , e« , conj. ; and yet , era even- 
wel ; and so fortü , en zoo voorty 
enz. 

Andiion , brand^gzer, vuur-pzer, 
haard-gzer , n. 

Auew , op nieuivs y adv. 

Anfraciaoa» , bogtig , kronkelig , 
adj. 

Angel , engel , m. 

Augelical , angelick , engelachtig^ 
engelzoet , adj. 

Angelica , angelika , engelivor- 
tel , m. 

Anger , gramschap , f. toorn , m. 

Toanger, vertoornen , vergram- 
men y V. 

Acgerly , toorniglijk , adv. 

Augle . hoek , hengel , m, 

To angle , hengelen y v, 

Angler , hengelaary m. 

Ang\icisra,engelsche spreek ivgs, f. 

Anglmg , hengeling y f, ; augling 
line , hengelsnoery ra. 

Angiy , toornig , gram, verstoord, 
grimmig , adj. 

Angrily , grimmigUjk , boosaar- 
di^iijk . adv. 

Anguish , angst , m. benaauwd- 
heid , f. 

Angulcir , hoekig, boekachtig, adj. ten anker, voor anker ; to tide Augularily , hoekachtigheid , ƒ. 
at anchor , ten anker liggen / lo] AuUclaliou, hijging , zwoeging , /. ANO. 

Anii^hl, 'snar/its , ad'-'. 

Aaifu.idvetsioii , aanmerkifig , ƒ". 

ïo auiiiia(i\eri , aanmerken, be- 
speuren , berispen , p. ; to 
anima Jvt-rt a thiog aponoue , ie- 
mandofer eens zaak berispen. 

Anini.'il , dier , btest , n, 

Tu niiiiiMle , aannoedtgtn , mosd 
Hieven , V, 

Anirnaiiiif; , aanmoediging ,f. 

Auiinojiiy , hiril'iekkit^heul , ver- 
bittering , drift , ƒ, onlust , rn. 

Anisc , anijs , n. 

Anise-seail , anijs-zaadin, 

Aokle , zie A;ic".e. 

Aniials , jairhoeken , n. 

Atiiiali*l , historiesch'ijver , m. 

Ann.itcf , nnn.ii.s , eerslelin^en van 
kerkelijke inkomsten , m. 

To ht\ue»\,i(lijs schil-leren^het fre- 
schilderde^las in deri oi'en buk 
ken , «'. 

To aniirx, aanli ant(en ,bij roetren ,i 

AnnexatioD , niuiexing , bgvoegsel , 
aanfiant^is l , n. 

To ariniliil/ite , i-ernietigen , »•. 

AniiüiilatiDg , aiiiuhil.iliuii , ier- 
ntettging , ƒ. 

Aiiiiiverian' , jaarlijksch , adj. 

AntiiviT»ir> , eenj larlijksch/cest. 

Atiiii'taiioM , aanterkenmg ,ƒ, 

To aiiriiMince , aankondigen , ix-r- 
kvridigen , »'. 

'i'o annov , beschadigen , kwetsen, 
beteedigen , v. 

A'-iruiyaiice , beschadiging ^ helee- 
diKing,/. 

AiiDoycr, beleedtger ^ beschadi- 
ger , m. 

Aiiniiiil , jaarlijksch ,adj. 

KnmxuWy .alle jaren, jaar !i}ks,adi\ 

Anuuity , jaargeld , /.. lijfrente ,f. 

To anuul , ferniettgen , afschaf- 
fen , »'. 

AijddIIiii^, vernietiging, f. 

To aiiiiaiiieraic , bij tellen , ♦•. a, 

'i'o ;iiiunt>ciaie , iood^chapptn, tij- 
ding brengen , aarikondigen , •■. 

AniiniH'Mtion , boodschap, >iitg , f, 

Anodyiie rcnirily, J'ij/netdoovend. 
geneesmiddel , m. i ANT. «7 To anoiut, zilven, bestrijken, smt- 
ren , u. ; tlie liird'i anoiiileJ , d« 
gezalj Ie d'js lleeren. 

Aiioiotcr , zilver, balsemr^r, rn. 

KHo\nün^ , zilu mg , bestrffktng , 
i me ring ,f. 

Aniin.ilous, onregelmatig , onor- 
delijk , adj. 

Anon, dule.'pk,ftrakt,aaaitondst 
adv. ; ever aud aaoo , gestadig , 
gedurig. 

Auotymia» , nameloos , a^jj. 

Aiioiher , een ander, pron. ; of nn- 
otli« r iiiitid , anders ge-tnd ; otie 
ngainl auoilicr , tegen elkan- 
der; otie Ktioüur , elkander ; to 
lovc oac auotlirr, elkander Ituf 
htbben ; to diIFcr orie f:om an- 
ollier , onder clk>tnder t'ers'hil- 
len ; onc afier anoiIi--r ,na elkan- 
der , df eene na den anderen f 
one H.ili auutlier, mat elkander, 
door elkund'jr. 

Aniwer, antwoord , n. 

'i'o auswer , uut woorden , beant- 
u'ourden , i'. ; I cantiot answer 
il lo luy conscience, ik kan het ÏH 
mijn gemoed niet terantwoor- 
den ; to anSMcr for, verant- 
woorden , voor iets staan, borg 
blijven,- 1 vvill ans\v«:r für it , sk 
zal er voor slaan , tk zal het 
verantwoorden ; monty aniwer 
all occasions , het geld kan alles 
goed maken. 

AnswiraLle , verantuoordelgt , 
overee/ilom.-'tig , adv. 

Auswcrei ,iintu/oorder , m. 

Aiit , mier , f. ; aiil-liiü , aiit-Lole, 
auts-iiei>t , mierenheuvel ^ m, 
mieren- nest , n. 

Antagouut , tegenpart^ , bestr^~ 
der, m. 

Antaictick pole , zuider aspunt ,7i. 

AiiK-ccdriit , voorgaanile , adj. 

To anltdatc , dagteekenen , ver- 
t reexen , e. 

Auif rior , vroeger . adj. 

Aülciionty , eerderhnd ,f. 
'i'u aiitrveue , voori-vTitii , p. o. 
Aiiiepait , voormaaitifd , yoor^ I8 ANY; smaal- , m. 

Anthem , lo^zjng, m. 

St. Anliioiiy's fire ^viiri^heid^ f. 

Auti , een, onafscheidelijk voor- 
zetsel, teilen; als: 

Anticharnber , voorkamer , ƒ. 

Anlicliresis , hypotheek , m. 

Antichrist , antichrist , m, 

Antichrislian, anfichristist'h, ndj. 

Auticliristianisru , antichristen- 
dom , n. 

Toanlicipate, voorkomen , voor- 
innemen , vervroef^en , verras- 
sen , onderscheppen , v. 

Anticipalion , voorkoming , voor- 
inneming , verrassing , ver- 
vroeging , ƒ. 

Auticipator , voorinnemer , ver- 
rasser , m. 

Aatic . koddig , erappig , adj. 

Anliililuviaus , die V- or d.n zond- 
vloed waren , nt. 

AfitiJole , tegengift , n, 

Antiinoiiy , spiesglas , u. antimo- 
nie , ƒ. 

Antipailiy , tegenzin , weerzin , 
afkeer , m. tegcnheid , ƒ. 

Antipeslileulial , oc//. ^oed tegen 
d; p ff st, 

Aiitipodcs , tegenvoeters , m. 

Aiilipope , tegen paus , m. 

Antiquaiy , oudheids-lief hebber , 
oudheids-onderzoeker , ou«f- 
heids-ktnner , m. 

Toanliquate, oud maken ^ verou- 
deren , afschajjen , f. 

Aiitique , ouderwetsch , oud , a(//'. 

Antiquity, oudheid, aloudhtid ,/. 

Antitype , /.-,i,'f«6e<?/(/ , n. 

Atiilfis./üX/en <a/j /lerfshoorn,/. 

Aulif, kuil, spelonk,/. 

Auvil , aanbeeld , n. 

Anxiely , angst, m. henaauwd- 
heid , bfon^:sli,tcing , bangheid , 
angstvalligheid , ./'. 

Ajix'tous, angsfigJ>org,bfnaauu'd, 
beangst, angstvallig , ad).; 
«lixious carcs , angstvallige zor- 
gen. 
Any , eenig , een , iemand, adj. ; 
is tbcic r.iiv ol \oa ibatwill uu- APO. 

dertake it? is er iemand van 
ulieden , die het ondernemen 
wil? any ibing , iets, eenigerlei 
ziak , alles, eenigzins ; if I 
Iipar any ihing , zoo ik iets hoor; 
if it be any ibing bot , zoo het 
eenigzins heet is ; above auy 
ihing , boven al f Iwouldnotdo 
it foi' any tliiujj , ik zou hft Om 
geen ding tvillen donn ; auy 
wb.ere , ergens; any f'artlicr , 
eenigzins vnrder ; atij wbile , 
eene wijl tij ds ; auy mote , iets 
meer ; at auy time , Veeniger 
tijd ; auy one , iemand , eeii ie- 
gelijk ; I underslood uot any ouc 
\\'Ord, ik verstondniet een eenig 
woord; any uody , iemand, elk 
een, een ieder; any day , alle 
dagen; any furlber , nog ivat , 
v,-.rder ; 1 will uot put it oQ' 
any Iar)^er , ik wil hrt niet lan- 
ger ui'stellen ; take auy , neem 
er een die u gevalt. 

Apace, adv. snel , ras, spoedig ; 
lo jro apace , ras gaan ; il raiut 
api'ce , hrt rtgeiit óterk, 

Ajiati , Lij zonder iijk, op zich zelf, 
ter zijde , adv. ; lo set , or lay 
apail , aan etiie zijde zetten; 
apart fiom , ajgezonderd ., bg- 
zo?jdtr. 

Apailment, vertrek , n. 

Apalby , ongevoeligheid , f. 

Ape, aap, nt. ; loape oue , itmand 
naiipen. 

Apeiiiou , apcrtnre , opening ^ f, 

Apex , tvp , ni. toppunt , n. 

Apboiisli , al^emeene regel , m, 

Apiece , ieder, elkeen , adu, 

Apisb , aapachtig , adj. ; «piUi 
tiicls, apenspel , apenkuren ^ 
Kr'llen. 

Ky'\h\A\ , aapachtig , adv. 

Api.-liiK .SS , apeiij , malligheid , f, 

Apoca!\pse, bock der openbarin~ 
Ke , Tl. 

T!ie ajiocrypba , de onechte boe- 
ken , ?i, 

Apoci^ pbal , verdacht, ongerijmd, 
1 adj. APP. 

Apodiclieal , voldirtf^enti , a(^j. 
A]K>logrtiral , apulugelic , vcrdc- 

d't^end , adj. 
Apologetii , terdedii^xchrift , n, 
Apologiit , «piilogcr, i'eraHlu'Our- 

dinn,\chriji'er , verdediger , m. 
To apolugize , i'erdcdi/^en , e. 
Apologae , leerzaam verdicht- 
sel , n. 
Apolocy , veraniwoording , ter- 

dedi^int; , ƒ. 
Apopicclicsl , beroerd t dat de Lt- 

roi-rd/teid vnder/iefit^ /.v , ad). 
ApopKxy , beroerdheid , geraakt- 
He ld, f. 
Ajiopliiii«f(,'«n . zinrijke spreuk , ƒ 
Apoitnry, of ia! , m. afwijking, f. 
Apottalc , afraHigg , m. 
Ai>ostnli<:.Tl, affailig,adj. and adf. 
ToaiMtXaUzcajffallrnf'jfwykfn^f. 
Aposlf me , npn.slliiiine ^gezwel, et- 

tergezwel , n, zweer , f. 
To apo»irm.T»e , zii'eren, zich tot 

ecni' zweer Zftlen , «■. n. 
Apoïtic , apv.slel , gezant , m, 
Aprsll(;i>liip, apoatolatti , apostel 

ar hap , K. 
Apottniick , aposlolica) , cposto- 

lin'h , o dj, 
Apoiliojilir , letter-uitlating , f. 
i rrkorting^ttekvn , //. ; lo npos- 
Uaplic a word , een woord ver- 
korten, 
Apolliccary , artsenp-kruidmen- 

ger , apotheker , m, 
An apoilKi aty's »li«p , een artse- 

ny winkel , apotheek , m. 
Apozrni , a/ziedsrl , afkooksel, 

n. kruidendrank , m, 
To appal , vrnaren , verschrik 

ken , doen lUik worden , r. 
Appalniict , vervaardheid ^ ver- 
baasdheid .f. 
Apparel, kUrdirg , dragt , f. 
tooi.\el , vrriirrsrl , grwaud, 
n. ; inoiiiiiiiii; npparil , rouu 
gtivaad. 
T;' apparci , lleeden ^ oplooi- 

jcn , V. 
AppaicDt , schijhiaor ^ ocgrn- 
iJi^nlijk^waarnhijnl^k.blijk- APP. 10 baar , adj. ; to make appateal , 

openbi'ar maken. 
Appartiiily , ilijkbaarlijk , adv. 
Ap(>.'ii(.'i.liic'ii8 , .-.chijn , rn. waar- 
schijnlijk hetd, schijnbaar heid, f. 
App.-iriiiüii, verschijning, f, sch^ii- 

.\el , spooksel ,n. 
Apparilor , deurwaarder, dag- 

vaurder , stadsbode , rn. 
To appaj- , /'t /a/en , r. a. 
Ap\yeac\i , beschuldigen , bettraf- 

Jen , zie Iinpcarli. 
Appeal , beroep , n, 
To appt-al , bfroei'en , berigten ,v. 
AppraLiig, berutping ,f. 
Appi-aliT , beroeper , m. 
To appfar , verschi'intn , blijken , 
schijnen , voor den dag ionen , 
V.; J'll make it apprar, tk zal htt 
aan den dag brengfii. 
Appeaiau(e, verschijning , ¥er- 
tooning , f. ; iliPic was iio ap- 
pesianc'of irnih, daar was geen 
.•ahi/n i'ön waarheid ; ihere 
Wits a ijTcal appi araure uf people, 
daar wa.!i etti groote toeloop 
van volk. 
To appeafe , bivrcdigcn , stilltin , 

verzoenen , v, 
Ai>pcai»;r , vredemaktr , bevrtdi- 

ger , vtrzoentr , m. 
Apprasiii); , bevrediging , ƒ. 
Appellation , t.aum , m. 
'ïo appeutJ , bifdotn , aanhangen , 

V, a. 
A]ip(:-iidaiit , aanhargelijk , toebe- 
hoor ig , adj, 
To ajipfudiraie, aanhangen , l^- 

vfDgtn , V, a. 
Appendix, aanhangsel , biffoeg- 

Srl , n. 
To ajipeitain, behocn n,aangaan , 

V. 

App»i(rnaiirc , het tocbehcoren , 
de loebelioor i^hedcn , f. 

Apprieiifc , »pi««iriii > , brgeertt , 
j. lust , m. 

ApjutiLle , lusfvtrwekkendf adj. 

Appeiite, nniuglr, begeerte , f. 
trek, trtlust, honger ,m. 

Tü iipplaud,ror>uicA«n^/TJixc/i, ». 50 APP. Applander, toejuicher , m. 

Applandiujj , iofjuichin^ ,f, 

Applause , toejuich , n.; toejui- 
chin^^ ƒ. 

Apple , appel , m. y apple parings , 
appel-schillen ; ilie apple of ihe 
eye , de oo^-appel ; apple iree , 
appelboom; appleliuit, ooft; 
a worm eaten-apple , een worm 
stekelif^e appel ; oak apple , 
galnoot ; apple coar , klokhuis ; 
appleinoiiger , apnelkooper ; ap- 
plewonicn , appelwijf ; apple- 
yaid , hoomi^aard ; apple-pye , 
appeltaart ; appelloft , apptl- 
zolder ; apple- irioise, appel- 
sap; apple-saace, appelmoes , 
opp'i/pefif. 

Appliable , appljcaljle , toepasse- 
lijk , adj. and adi: 

AppIicHlion , ioepassinf^ , veruoe- 
gint^ , Iniji^ering ,f. ; with tpcal 
apitlicalion , met ji;roote be^va- 
mn^ . of met groote vlijt. 

Applicaiive ^todleggend, adj. 

Applier, iotpasser , m. 

To apply , toepassen , voegen , r. ; 
to apply tooue , zich tot iemand 
vervoegen, 

Applyiug , toepassing , ƒ. 

To appoint, bestemmen, aanstel- 
len , bescheiden , plaats stel- 
len , tijd stellen , dagvaarden , 
V. f to appoipt time aud place , 
l^d en plaats bestemmen, 

Appoiuter, bestemmcr , m. 

Aj'poiiitnicnt , bestemming, he- 
scheiding , inkomen , n. 

To apportion , evenredig verdee- 
len , V. a, 

To appose, ondervragcn,toefsen,v. 

Apposite , wel ter zaak , adv, 

Apposiiely , van pas , adv. 

Apposition , bijvi/ighig , bijzet- 
ting ,./". 

To appraise , waarderen , schat- 
ten , V. 

Appraisfr, schatter, m. 

To appifluMid, bevatftn, hegrij- 
pen , vurif^en , vat'en , beducht 
zijn^v-i lo apprclitnd a makliittoi» APP. 

een^ kwaaddoender in htchte- 
nis nemen ; to apprehend a 
matter , eene zaak bevatten ; to 
appieheud a danger, voor een 
gevaar beducht zijn. 

Apprehcuding , bevatting , f. 

Ajjpreheusion , bevatting , htgr^- 
ping , vrees, beduchtheid , be- 
kommering, f ; according to niy 
appreliensiou , naar myne be- 
vatting. 

Apprelieusive, begrijpelijk , hevat- 
telpk , beducht , bekommer- 
lijk , adj. 

Appreheiisively , bevattelijk , adv. 

A-pp^enüce , leerjongen , m. wi/t- 
kelmeid ,f. 

To appreolice , in deleer besteden. 

Appreulicesljip , leertijd, m. 

To appiize , onderrigten , verwA- 
t gen , V. a. 

Appr.>.;c.h , genaking, nadering, f, 
tocf^ang , m. ; lo l)a\e approach 
to ouc, toegang tot iemand heb- 
ben ; ihe apYnoaches of a sif ge , 
de looj'nraven. 

ToaYproac]\, naderen, genakefifV.; 
to apptoach oiie's per-.on, tot ie- 
mand' s persoon naderen. 

Appiotchable , genaakbaar ^ toe- 
gankelijk , adv. 

Appioachmtnt , nadering , f. 

Apj)roacliless , ongenaakbaar^ ori" 
toegankelijk , adj. 

Approbatiou , fiOedieuring ,goed- 
ki^uni'ig ,y. 

Ai)pi<)piinjiiate , naderen , v. n. 

Afpmi liate, eigtn, nat uur lijk, adj, 

To api>ropiiale , toeeigenen , v. 

Ajipiopnalioii , toeéigening , aan- 
mat igi/ig ,ƒ. 

Appiovable , prijsselijk , adj. 

Tüappro\e ,^,oedkeuren,gotdken- 
nen , toeitaan ,v ,■ to appiove of 
a lil DU, iets goedkeuren ; au 
ai>pioved cure , eeiie goedge- 
kiurde genezing, 

Appro\ vr , goedkeurder , m, 

Appioxiii-;, goedkfuring , {oe- 
atenimii.g , goedkc/ining ,f, 

Appioiimaie , nabij , adj. ARB. 

Appalse , naistoottbottirf^fOan- 
k/oppin^ , ./. 

April , Gr<tsrn(tnnd ,j. 

Apron , sr/torlel toeh , m. schor- 
takleed , n. schort , f. ; a trad>-»- 
m.iu'i npon, voorschoot , m, 
achoot<!vel , n. 

Apt , beLivaam , ^etoei^eliji- , ge- 
reed , behertdiic , ndj. ; apt m do 
anj- t'iiin;, helwaam tot alhs ; 
apt to be drnnk , tot dronken- 
achip Kenei^d. 

To npt , hfl Wiimen , «•. a, 

To aptitc, bek'watim maken , i: a. 

Aplitnde , aptness ,b«ku/aaniheid, 
ffffoeffeiifthet'l , /', 

Aptlv , ii'ioet^elijk , bekwame- 
lijl , adr. 

Aptn»"»! lo le.irn , leerzaamheid , 
bekwaamheid om, te i-jeren , J. 

Aqii.i-foiti» , sterk-water. 

Aqn.irio<) , de waterman^ (een van 
de /J hernelteekenen) , m. 

Aqnatir , waterlinie , m. 

Aqaa-vitac , brandewijn , m, 

Aqnedüi t , waterltidin^ ,buis ,ƒ. 

Aqnrons , wateng , waterachtig , 
adj, 

Anbick , arahirch , adj, 

Arahie , plorgbaar , arij. 

Aranrons , s/nn/jewebbig , adj, 

Arbalist , schiet-boog , m. 

Arbiter , scheidiman , zegsman , 
f^oeman , m. 

Aibitrable , beslisbaar, bemiddel- 
baar, adj. 

Arbitrage, bemiddeling ^ uit- 
spraak , f. 

Arbitraiv , WtlUkrurig , goeddun- 
kelijk , adj.; an arhitrnty |t<>v«rii- 
mcot , eene eigendunkelijke re- 
gerifigMorm. 

Arbitrarily ,goeddunkel^i , adv. 

Tü arbitratt- , btslechttti , bemid- 
delen , t'. 

Arbiiratioii , .n bJtrrmPDt , bemid- 
deling,/, tcoidduuien^ n. ; to 
pul .1 tliiiip to aibrtratioii , eene 
zaak ter bemiddeiing stellen. 

Aibitralor , bemiddelaar, beslech 
ter, m. ARG. 91 Arhonr , lommer, prieel ,n, ; a», 
.♦ƒ'■/ , m. i nitxjur maker , prieel- 
i-lechter, m. 

Atbiite-tree , htag-appelboom.m, 
Arcli , gewelf , boog , n. { to make 
an arcb-roef, een gewelf ma- 
ken ; ilie archc» of a bridge , da 
bogen van eene brug ; a trtam- 
phil arcJi , eeneereboog, 
To arrli , met bogen maken , v, 

Arch , onpcr.it , aarts , adj. 

Arch-trnitor , opprr-ierrader; an 
arch roffne , aartsschelin , door- 
trapte deugniet , schurk ; «be 
is aa arcli wnman , zij isXeene 
do'irslepene hrks ; aa arch boj , 
een doortrapte Jongen. 

Arrh.Tnsel , aartsengel , m. 

Archcli.iLler , oppcrzaiig- r , m. 

Arrlilii.liop , airtsbttschijp , m. 

Arcliiiishoprick , aa't. bisdom , n, 

Aiclidi-acon , opperdiaken , m. 

Arclideacoury, oj>perdiakenscAap, 
n. 

Arrluluke , aartshertog , m, 

Arrhifukcdora, aartshertogdom, n. 

Atcliduchi-is , aartshertogin , ƒ. 

Are her , boogschutter , m. 

Airlibcrrtick , aartsketter . m, 

Ardietype, opperi^oorbeeid , fut 
vorsproukelijke , n. 

Arrhicpiscopal , aai tsb tsschoppa- 
lijk , adj. 

Ar( hitfct , bouwmeester, m. 

Ar< liiterlore , bouwkunst ,f, 

Airliitrave , opperbalk , m. 

Arrhive», kansi lar^, srhriflgaar- 
de, f. 

ArcJi-prcstijter , opperpriester, m, 

Anh-pritst , aarl.'priaster, m. 

Archw i»f , boogswijze , adj. 

Arclick , noorder, adj ; ilic arctkk 
pi)lr , het noorder att unt. 

Ardtncy , ardriitnr»! , vurigheid , 
f. Tft etztiiht , m. 

Arilmt , vurig, brandr-nd , bla- 
kend , ijverig , a !j. 

Ardoar , vurmhfid.J. 

Kxtlaowt, mo.itelijk , zwaor^adj. 

Toarefv , droegen , v. o. 

ArgcDt , ztlter , het wit vtld in 23 ARivr. een wapenschild. 
Ar^cntine , zli'emohf!^ , a'Jj. 
Argil , potte'.i ikkurtklei , If-rnn, f, 
To a*!jiic , b'^'wiftten ^ heu>ijt.iin^ 

Tedenkavelcn , v. ; to aïjjuc a 

•case wi.'h Onc , eene za^k mat 

'iemand heUvinlen. 

Ari^nment, bewijs, bewij.?red^n , 
beU^qssfnh , drangredsn , in- 
houd , ko't h ^t^^rii) der zjaX: die 
'te bewijzen staat , n. 

Arg'amentiatio'.j , redenering , f, 

Argnte , snedijx ,^jn , adj. 

Arid , dor , draog , 6ar , adj. 

To aridatc , vcrdroap;en , i». ». 

Aridity , dorheid , droogte , bar- 
heid , /. 

Aries , de ram , (een van de la 
hem.elteekenen'y , m. 

Arjglit , rest , i<'el , ac?('- ƒ to jnde:e 
ai'ightofa ihintj , reij;t over eene 
, zaak oordeel fu ; lo set arigbt , 
te regt schikken. 

To arise , opstaan , oprijze-f , ont- 
staan , V. ; aiise aud come IbrlJi , 
sta op en kom voor ; some va- 
j>ours arite from tiie e,-»rlii , eenie;e 
dampen ontsfaan ui' de aarde. 

Aïising , oprijzrnff,/' opsfand, m. 

Aristocsary , adelbeheerschin^ , ƒ. 

Arit!\nietick , rekenkunst , ^. 

Ariilimetiral , rekenkundig ,adj. 

Arithmetician , cijferaar y reken- 
kundige, m. 
Atk .ark Jhoudkist , f. ; Noah'« ark, 
Noachs ark ; theaik of tlie co- 
^■enant , de ark d''s verhonds. 
Arm , arm , m. ; the riplit. of left 
arm , de r&gfcr of linker- arm ; 
arm-pit, airnliolc , oksel, m. ; 
aim-ch&ir , leuning- stoel ,zetel- 
etoel, armsloel ; an armol'llie 
«ea , eene zet-engte , zee-arm. 
Arm , wapen , geweer , n. ,• firc- 
aim , een schietgeweer , n. 

To arm , wapenen , toerusten , v. ; 
to arm one'saelf against the 
eaemy , ~ich tegen den vijand 
wapenen. 
Armameat , irpgstoerueting , v. ARR. 

Armatnre , wapening , f. 

Armada , schaepsvloot , f, 

Armed cap-apee , gewapend van 
het hoofd tot d • fusten , adj. 

Arminu; , wapening , wapenende, 

Armisiice , stilst ani van wape- 
nen , m. 

Armlet, armpje, n, ; an armlet 
of pead , een armsnoer van 
paarlf.n. 

Armoiir, wapenruiting,f. wapen- 
tuig, geweer, n, ; a cuatarmoar, 
een wapenrok , m. 

Armonrer « harnasmaker, stornif- 
hoedmaker , m 

Armory , wapenschildkunde , f. 

Armory , wapenhuis , n. 

Arms , wapenen , geweer, wapen- 
schild, wapen ; a mnii of arms * 
een oorlags-man-, krijgtheld; 
to be np in ornis » in de wapenen 
zijn ; to take np arms •, de wape- 
nen opnemen ; to lay dowu 
arms , het gdweer neersmijten f 
the arms of Amsterdam , het wa- 
p-^n van Amsterdam, 

Arniy, krijgheert heerleger, heer" 
krach', hger-, heer, n. ; a laod- 
arroy , ean landleger ; tO raise 
ar atniy, een Itger op de been 
brengen f tiiewings of an army , 
de vleugels van een hetrleger f 
a naval army , eene corlvgs- 
floot. 

Armipotent , magfigin wapenen , 
adj. 

Aromatical , aroraatick , kruidig f 
geurig van specergen , adj. 

Aroand , rondom , adu. ; around 
liim , rondom hem. 

To aroase, aanwakkerent aanpor- 
ren 1 V. a. 

Arqnebnse « puurroer , n. hand- 
bus « f. 

To MKAx^n, dagen') dagvaarden^P. 
Arraigning, dfli^m/?,/. 

To arrange« in orde schikken ^ 
regelen , v. a. 

Arrant , louter « uitstekend, adj, ; 
au arrant knave ■, een overge- 
geven guit; an arrant Tvhoce* ART. 

gene snod* hnir. 
ATai-cloth , tapijt i bthan^tel, n. 
Tiy ^Tt»y ,f>9U te li'n , V. 
Array.< •O' i tri. Uü^iinni^f.tiifraeh 
gl'Jtford'i , ƒ. ; tl »ct iii «rray, in 
siit^'y-di ateilnn , schikken ; 
witliout arrny « onnriflijk. 
.\j-r.iyir* » rnonsturuars, W3pen- 

schniu/ert ^ m. 
Arfarijfc, achterataJliffe schuld^ 

f. 
Arrc.ir-i^anl « achterhoad* ,f. 
Arrear*» achterstallen , m, ; in 

arrcirs) tm achteren. 
Arrest , hedaf^ t rii idshtsLtit , n. ; 
to take ia arrest , in betla^ ne- 
mar. 
To an<"<t, b<fslaan , d« hand op 

It'^^an * ''astzetten » v. 
Arre^linjj, btxLuf , vastztttin^ ,f 
Arrival, aankomst, aanlandinK,/ 
To arrive, aankomai, aanlanden ^ 
V. ; to arrivp at a place , op eeiin 
pliat-t aaiLoTTien. 
Arri\iiii; » aanlurnvt < ƒ. 
To arrodü , beknabbelen, Inaau- 

wen , V. a. 
Arrou^ïnry, verwjandheid t V3r- 

metelheidr^ f. 
Arrojfaiit , verwjafit vitrrnetrl ^ 

lil itUunkénd , trvt.ic.ht ad), 
An-'i^nntly ï vermett llijk , v»r- 

waandelyk , adv. 
To arroj;ato , zic/i vermeten -, aan- 
mat it^en y t'. ; ïin ariDjjnlt» l<io 
irnirli toliiM)';- If , hij matigt zich 
te reel aan. 
Atrnw , pijl ^ 77t, to >liont wilh aii 

«riD\v , tnet een' pijl schieten. 
Aro' , aars ■, m. ; arso-^l , aars- 

daim t arx'-holr , aar.yfat, 
Arsrnal , tui^hrti.t , 'i. 
Arfcuic , r„ tfrnkrii ld y n. 
Art , konst , ƒ. , ili.- I.lack «rt, df 
zwarte kunst ; tlic lib«ral art* , 
de vrije kunsten ; a mattvr ot 
•n», een meester der tr^e 
kunsten. 
Artriiai-Iilood , slag ader bloed, n. 
Art.iy, slat;-adcr , pols-ader , 
hart-ader » m. AS. »S Arlful , kunstig * adj. 
\rti> Il .k« , a'tiy ik « f, ; the l»ot- 
t )in of an ariir.liukc , de atoal < aa 
nene i artisjok, 
Artn 1-1 ,lidt artikiily i\;r<leelpunty 
n, ; «rticlc l>y arlicle , bij artike- 
lan ; tr> sarrciuler upon nrticlct , 
zich bij verdrag overgeven. 
To articip. , artikeUn y v. 
To arlif.le , voorw iiirdnn miken. 
Articnhr , v;rdeclpun.tig , adj. 
Tj articiil.ite, onderscheiden t 

voorwaarden m-.iken « e. 
Articnl.itely y onderscheidcnl'^k y 

adv, 
KrXiRce y kunttgreep t kunst y be~ 

hen lighfid 1 f. 
Ariificcr, kunstenaaeyhandwsrkt^ 

man « m, 
Arti'ioial , kiiristigf hahendigyiar-m 

ditTy adj. Iffk- y u Iv. 
AriiUery ,geschuty krijg tuig y n.; 
a tr«iii of art.llcry , ee-t •sletp van 
grof g'srhit } t]i^- ailiUerjr- 
l^roiitiil , da doelen. 
\tinT!i , aitut , kunst:nair y m. 
\ttli*f» , kun.fteloo'; y adj, 
Atnspicy , ivaari'^ggerij y wigchc- 

lirij y 'ioor het ingewand y /". 
Vï , alsy gelijk al' , zoo al.y > m- 
liien y adj / a* I ani infjrmeJ , 
zoo als ik ondtrrigt ben ; aa 
\mU as, zOn wrlal.s ; al black 
»i iik , zoo ztv'.irt als inkt; ag 
il, nis ofy gelijk als; mii thfi 
bi'l^iniiiii); , so i» ilie ciul > gelijk 
hel begin tsy zoo is het emde ; 
ai it w re , ni ilioiijj , als ofy «ven 
als ofy even of; as mm h ai, 
zoo i tel als y as fur as , vuo ver- 
re als ƒ for a* iiiuch y voor too 
vecly dr wijl; a» long as, too 
lantc ais ; even as , even als ; 
ai f«.r «Xaiuplc, b^ i oorbeeld ; 
as Rri-al as, zoo groot als; at 
little a« , zf'O klein ah ; a maoy 
ai , zoo veel als ; as ofua as, zoo 
dikwifit als ; a» to ihat , •• for 
tliat , wat dat aangaat ; as yet , 
als nog [ iii a% luat 11, nadtmaat^ 
toor Lov teel y adv. H ASK. To ascend , opiUmmen * opvaren » 

opstijgen « t». 
Ascenilalile , beklimhaar « arff. 
Ascendant, vermotsen » ;i. ingan^i 

m. 

AscenJency , invloed^ m, ; I gai- 
Tied this asc.endencj npon him « 
?.t Aeft c/iif uerrnogen op hum 
^e treden. 

Ascending, opvaring t opiïim- 
min^ y ƒ. 

Ascension, opuaart t f, hemel- 
vaart , f. ; ascensioa day j he- 
melvaarts-da^ , m, 

Ascerat ., out rede , ƒ. opt^anf* , m. ; 
a difficuU ascent , een moe^ely- 
ke op^ani^. 

To ascertain , verzeieren , vast- 
stellen , f. 

Asceriainer» verzeieraar, vast- 
steller . m. 

Ascertaining « verzeierinff t f. 

To ascribe , toeschrijven , toeéige- 
nen, v. 

Ascribing, toeschrijvin-; , toeéi- 
geninK , ƒ. 

Asii . asli-lrefi « esschenboom. y m, 

To asiiame , beschamen « schamen^ 
f. ; I am ashamed f ijt èe;i fce- 

Asl^aming , beschaamdmahir.g , ƒ. 

Ashen » t/an esschen hout > at/;'. 

Ash-grove , esschen woud , /i. 

Aslies , asch , jt/. ,• to bnrn to a«beS) 
tot asch verbranden ; aalies of 
Ive , loog asch; biick-ashcs » 
/>oA-rjj'7/;a»h-\vedne.sday, asch- 
ff'oensdag « aschdag ; ash- 
colonred , aschverwig , asch- 
eraauiv. 

As'iv , nsschig, adj. 

Asliore , can land , artn strand , 
<xrf(/. ƒ lo go a^hore ■, aan land 
gaan ; to get at>bore , aan land 
komen. 

Asidc , ter zijde , oaa eenc zijde , 
fl<7« eenen kant , <•«« /er z^rfe y 
adv, ; to lay aside , aan eenc zij- 
d« leggen , of stellen 

To nsk , vragen ■, eischen , bidden^ 
veiLoeken , «'. ; l'll ask bim , ik ASS. 

ZrtZ AffTTT vragen ; to ask onc'g 
advice,iemrtrjds raad verzoeken. 

Asker, vrager, bidder, i'enoe- 
ker, m. 

Askinp, verzoekt n. eisch , m, 
vraag ^ f. ; it is not wortb askiogi 
hrt is geen vragens waard. 

Askew 1 overdivars , overhoeks t 
ad^ ; lo be askew, scheel kil ken. 

Aslant « schu/nsch , dwars , adj. 

Asieep , in slaip , adr. ; to bc fasl 
asleep « rast in slaap zijn. 

Aslope , schuinsch , adj. ; to make 
aslope , schuinsch. maken ■, 
schuinsch cfsteken. 

Asp, asp tree, esi>e, espenboom, m. 

Asparagus , spersie, asparsie ,ƒ. 

Aspect , gez'gt , gelaat , n. 

To aspect , aanschouwen « u. a, 

A«perily , bitsheid, scherpheid, f, 

Aspcruation , verzuim , verach- 
ting , f. 

Asperoos, scherp , ruw , adj. 

To asperse , bekladden , belaste- 
ren , berispen , v. 

Aspersing , ns\>ersïontbesprenging, 
bekladding , kwade betigti- 

f^ipn: , f- 

Aspick . slang ^ aspis^f. 

To aspirate, uit de horst galmen,v, 

Aspiralion , ademhaling , uit- 
spraak, f. 

To aspire, trachten , naar haken, 
naar staan , v. ; to aspire aftcr 
dominion i naar heerschappg 
staan. 

Aspiring, het staannaar iets , n, 

A'quinl 7 scheef, scheel, loens, 
overdwars, adv, i to look nsqaint, 
schrei kijken. 

Ass , ezfil, m.; slie nss » ezelin; wild 
ass , woud ezel ; an asses colt, 
ezels veulen ; likc a' ass , ezel- 
achtig , adj. 

Ass-lifi'd , ezelhoeder , m. 

Ass-«lriver , ezeldrpver, m. 

To assail , bespringen , aanran- 
den , 1'. 

Assnilant , bespringer , aanran- 
der, m. 

Astassin , moordenaar , m. ASS. 

Ai4.i<iinati'>n « 'loor i , f, 

Aiti'ilt . a iif'ilt ttwn , "». ii"»- 

verov»'-e'l. 
To a»»tnli, <irï'if'<j//tf/i , aanrai- 

d*n % h'^nrit^'-tt bêstorrtim, 

op het lif^f.llhl t f. 
Aitanliert hirspririifar , aanvalhri 

bit'or'Jitr j "i. 
A«««nltinif , hasprinf;inify aan- 

Ad.ir, P'o«f, toitts, f- ; »»'ir- 
ni.nler , essuijeur , i^elibtpros 

To .itiiy , beproeven, toetsen, 01 
d'rstiiin , 1: ; to atMY fiUer 
tiVi'cr b proeven. 

Aiiivcr , bepriever , muntproe- 
ver , ess lyeur , m. 

A»tayin)f , beprofviruc, toetsing, f. 

To awi-iiihle , vergaderen , verta- 
melcn , i'. 

Ami-iiiMv, veri^aierini^ , b()«en- 
konst , ./. 

AurDt , toefte'n-ning, f ; xhe roj-»' 
a'iK-ut . d' km-nklpka t,>irsfem- 
mi/tfi of onr 3«<cnt , irtf/l'i'''i< 'ItT. 

To aviriit lorstem'nrn , tofttujn, 
»•.; llii* wjï am-ntcu lo, dtt tt^erd 
toeifett liin. 

To ••«frl jr/« mif hou Un , hand- 
havi-n, beweren, ha'estilf n , 
«■. / m .-m'rt erronron» tli»ctrin''s , 
dwal'-ndf l«erint(en voo'sfaan 

kntetlioa . beveMtit^ntc, ttrlling, f. 

Am'rtor , voorstander , handha- 
ver , m. 

To «lAcrAe , dienen , helpen , r. a. 

To «%sm , schatten . t». 

Jluca««iBrnt , opgelegde schat- 
ting , /. 

Auesor, trhatti-r, fitfiitter , m. 

Ai«r(i , a ig'laten'' gn'd-fren , n, 

A««rvrr.ition , verzekering , ƒ. 

AMitlnitr, gedtiurtaamhsid , ge- 
atnd'ghftd , f. 

A«ti<luoni, gestadig, gedurig , adj 
tpk . ar/l'. 

Ta ut\tvt,oi>cru-^ttn,httttmmtnt ASS. •5 <i initalïen , a-n/'xJ'i^i , »>. 
A««iu(i ii'r»!! , O'^erififzing^biitstn- 

ming , f. 
A«»i<n<neiil , schitlt^er-njkiig , /". 
T» ^s«iin'Ut«, gelgktn , t-ergel^- 

k-n, <: 
Anioiilitiofi , vsrgeflfkinr , f. 
T.) .i»«im iljt^ , gy.lilkntk:i , n 1- 

fTiat'a , 1 ihoo'.ffn , " 
To n»«iit , hijst tan > h'liytn, 01- 

ds'st'ind do^n , bififtn'n , f. ; 

lo as<i»l onc iri fiii ni'i''. miUj , /♦- 

maid in z^n^n nood btf't'tan; 

to attiit 4t amcpting, een* var- 

g ilering b^ tifon'n. 
Awistanc: , 6</ ttind , onderstand, 

m htlr> . f. 
Afiistant, hufp , f. hflptr , m, 
Asiiït! of bre*J , tetting van het 

broo l , ./. 
Tn;ts%T.e wri-^lit» or m'iinrei , ge- 

wi^ten of maten i/k-ny r. 
\*sitf9 , zttda^an, rrgtdigen, m.; 

lo keep »i^iit'» , regtd ig houirn % 

i'i-frtc'iaur houd::n , f. 
K%s\rrT fijk-r f m. 
\««i«inif , ijking , f. 
A«»oriaLle ,g'l'll:g , adj. 
K%tori»t« , medg'zel , bondge~ 

noot, makker, m. 
To a««ori.ite , vergezel ic happen , 

verzeilen , vermaagschappen , 

ver-'O'gtn , i-, 
Afioci;«tim;, vertrlli^g , vergetel- 

tchanping ,/. 
Aitori.itiuii , vereeniging ,f. 
To assoil , ontslaan , vanden ban 

ontslaan , v. 
\» ioon »% , too dra alt , ad f, 
To a^K>rl , 11 soorten schikken . r. 
To affna^i- , verzichten « verlig- 

ten , stillen , bedaren » f. 
AsMiaprr , verzachter, verligter, 

Vrrtoaner, m. 
Auaaiive , vrrzachtende , rerlig~ 

t-nde , stillend , adj. 
To ^nnbjnpit», ond'riverpe", v.Mm 
Aï'O'-frirtioi .gewenning ,/. 
A««urlii«lr g'WOonte,f. 
l'o atinine , aanmat gel « op %iéh 

nemen, aannemen, v.; toi 
B $5 ASÜ. atitle, eenen i ii el aannemen ; 
he assamrs too nnicli to liiniself; 
hij matigt zich te uetl aan, 
Assumptioii , aanmatiging; , aan- 
neming j f. 
Aisar.nnce , verzel'ering , ƒ, ver- 
trouwen^ 77. 
To assiire , verzekeren , v, 
Assoredly , zcktrlijl: . adv. 
Assoreduess , verzekering , f. 
Aficuier , verzekaraur « m. 
Assui in^ , verzekering , f. 
Asifriak , starrei je , ri, , . ■ 

Asteri'm ,geslernte , n. ,-,', \ „, 
To astt'it , verschrikken ,v. a. 
Asihiiia , kort-adern'gheid , he- 

naauwde borst , f- 
Asihmalical , aamborsli^ , eng- 

borstig, kortademig , adj. 
To astonisli, verwonderen ^ ont- 
zetten , f, 
Aslonisliment, verwondering^ ont- 

zait'ng^f. 
Astradillf , i\slr\ii«, schrijlings^ adv. 
Aslragal , ziiükrans ^ m. 
Aslray , aan het dolen , op een' 
du/aalweg , adv, ; to ^o astray , 
dolen , dwalen; a goiug aslray, 
eene dwaling, doling; to le^d 
asliay , doen dolen , op eenen 
dwaalweg leid' n. 
To astrict , toetrekken » fojbin- 

d4n « i'. tl. 
Astrict oi), zamcnhinding, zamen- 

trekkiiig-, ƒ. 
To astritige ,zamenlrckken f bin- 
dan . ótopi-en > V. a. 
Asüolabe ^ttcrplaut^f, sterreme- 
ter , VI. 
Astrologer , astrologian, iterrek^- 
ker, voorzegger, uit den looji 
der sterren , rn. 
Aslrology , de sierrekg-kkunde , 
voorztt!,kunde uit den loop der 
eterren , f. 
Asiroiionicr, sttrrtknndige , m. 
Asiroiiomical , sttrr' kuiid'g , adj. 
Attronoiiiy , aternkunde ,f. 
Aionilir, bijzoi.drr , op zich zel- 
ven , onderscheidtn , van een , 
«cIc / to cut asunder , midden ATfT. 

düor.-;nijd^n , van een snijden ; 
lo put asander , elk bijzonder 
z 'f ten , 1-an een scheidt-n ; to 
lake a thing asnn'ler , itts van 
een , of uit elkander nemen, 
Asylum , fchailplaats , f. 
At , tot , tet op i in, ter, voor, bij , 
aan, prf-p.; ut Lonó on, tot Lon- 
den ; at home , te huii ; to be at 
«ea , op zeezpri ; al the rnarket, 
op de markt ; at ihe begic. uing , 
in het b-g!n;Al first,i>» het eertt; 
at niiduight, te middernacht ; 
at bieak of day , met h-t kri«-' 
kc/i van den dag / at cliorch , 
ter kerke ƒ at yoar house , te u- 
went ; to bc at a siand , tot 
eenen s'iLtand zijn; al auy 
lirne , te eeniger tijd ^ te allen 
tijden ; at that t;ine, te dier 
tyd ; at one linie or oibf r , op 
den een' of den anderen tijd; at 
l>resent , voor het tegenwoor- 
dige ; at tlie y;ate , voor , of aan 
di poort ; ai the window , aan 
het venster; he is at hit, hg is er 
aan ; what w ould he be at ? 
waf heeft hij loor ? waarop 
he<-ft hij het gemunt ; at the 
most , ten hoogste , at last , ten 
laatste ; at a great ratu , op 
een' hoogenpiijs , duur ; to bu 
at a loss t verli-gfn zijn ; to lajr 
at stake ,gi'vaar loopen , Iiis lilvj 
lies al ^lake , zijn leven hangt *r 
(tan ; I cm 'l Iiold it out at that 
ra te, ik kan het op dien voet 
niet uithouden. 
Alaiaxy , gerustheid y f. 
Aichievements , veriiglingen, d..- 

dcn , f. p. 
Aiheisra, ongodisier^ ygodifertc- 

kmg , ƒ. 
Ailieis', ongcdist, goiverzat«r,m ■ 
Aihcisiical , godverzakend , ongj^- 

distiüch t adj. 
Alhirst , dorstig * adj. 
AilAv^e ,kampi'cchtdr , m. 
A hieiical sirengili , wcrstilaar$ 

sterkte , f. 
XüwattiOverdwara.afrrggtStcr'v. ATT. 

Atmnp'ier» » '/i-n/iir/i^, m, 
Atiin < iiertjct o ii>artUelb iir 

Toatoae, ••*rx>*ntf'i» bevred>if«nt 
V, ƒ t>) atonc onc'ï »elf t'> God i 
vich met God verLOfnen . lo 
at'>n« for a fjoll , voor een' mit- 
st St^ hokten. 

Aconeinent, v«rzotning, schitli- 
boetintC', f'. 

Atrabil «riou , twart^dlUu; , ailj. 

Atnmenlil , irglt ic'itiif , a'ij. 

AtrorivMii t snood, lifsckmueliji: , 
ai). 

Atrociij, vrae-lh'il , f, 

Aitai'i , 1 ntA.'i'ni,', ƒ. ijver , m. 

Toallti'Ii, béisla iriy dt hirid f,7- 
l-'i^^en t in rerz^kerin^ ri-rneri , 
i'. ; lo attach oae'« poo li , ie- 
mands goaJ^ren ia bgsluff ne~ 
me". 

AttAcliment , be.*l2j^s n. 

AllacN 1 n,rn'il , in. 

Tj atUcN , uanviUanf cjn/a.i« 
don t V, 

Attackiug, aznual , m. 

To aiuüi t t^eraksn , bereiken yht- 
/at('-n , i>. 

Attaia ilili: , vfrlrij^baar, ailj. 

Attjiii'lrr , ov«rftit,(ini^ it re^^ter^ 
fhul ii-^ b<:fiidtni( , ƒ. ; » b«U 
ofatLiiiiliT , ^eicftrtft van 
achuldi<^- i'frkl iriiff. 

Altiiniu^ , hereilinK ,J'. 

Altainmmt , uerlrg^tnt^ ,f. 

To allaiDt , Ofi'rfutgent sckuldii^ 
verklaren, betgten% bevUk- 
k«n I <•. 

To atlaminate ■, bederftn , i>. a. 

To alteiiipcr , m^iti/fei, Hmpg- 
»#n t *'. 

Attempt , aamlr.if , m. onttrme- 
minif 1 f.; a Kold Hiii-mpt, ee» 
tfout bestaan; to m.ikeaoew 
atlrmpt, andermaal iHt be- 
sta. tn. 

T« Ktumpt ,po(fn, Irneftten, on- 
d-rsta.m , onderuiriiUn , be- 
slaan , V. ; tn atlcmDt impoiM- 
Lilitie»» onmjgalifL* lümtfsn 
br^raart; lo atu-mpt opoa a ATT. a? nnti'* life , op iemaiit Isvsi 
toflti^^en. 

Aitempter, wa^er, oi larntmsfym. 

Aliemptiri^ , oad^r/ia'nia^ , f. 

To aiieiiiJ , opwachten , venellsn , 
V, ; tn .itieod oae , ifn ii l op- 
w ichtan ; great daiger diJ a^ 
teji'l Kim ,t^rjote ifefarift ver- 
leldii hcf-n ; t!i>: liki: p'iri.k'iment 
allouJ hiiij, dc:-:(jdastr ij' staat 
him te %¥ ick'en; loaiieui aalo, 
oprni'ken , i^ilel i m. 

AllciiJjnce , o/ufachimff , oppa^ 
sii:^ , bihsrlii^tnif , f.; attco- 
d.inrü , hi^t^ettn , dient' b yden , 
hof'vo^t^ers ; to liavc g'<al atlrn- 
dance , einen i^roo'en stoet va.1 
dienstbodin hebben. 

Atienda^t , opivjchier, ijrnsrMf^ 
n lur , nt. 

Ani ii.l , oplettend, adj. 

.\.t-^uiioa,opnerkiiii(,ain licht, f. 

Aildiiivt: , a,vi.IacAt -fi , oprter*' 
i i i'.'t , tdj. 

Au«-iiiive!y ^amlachli^UjK , a ^f. 

.VileiiUveo<fss , au^ndachtit^knd ,/", 

To atli-nuate , varkletneri , v. 

Auciriation , vet kleiri'.n^ ,f, 

ToatUst .jL^'c» f «•'<=''» I »'• 

Aittstaiioa , betuif^infi,/. gstjif^ 
schrift , n. 

To auiu<« , aanroeren , e. a. 

Altiie i^cfw lac/ , tooi.fel, versier- 
sel , ri. kieedint( , ƒ. ; llie aiiir*i 
ofa s(ai; , da voLwasseni: kxjor- 
ne-i van een hert. 

To all. re , versieren , oppronken , 
i'ptooijen , V, 

V'tirer ,ver.\if'der , m, 

AUirib< , verstening, optoo^ing^^ 

Attitude , houding , f. 

\iiortiey .plcitbeufrger, m. ƒ «Uov» 
n»_v tj'ciirrjil , prokureur-^en*' 
rail; n It ttrr of alluiury , »«//- 
maKt-brteJ , prokurctlie. 

Aiioriit-t «hip prokureurscAap fitt 
/revolnaxtigd/ifid ,/. 

'Vo aitrari , naar tich treHe%^ 
aanlokken , r. ; Ui aiir»€(t lb« 
ejr» of.ill tlic worlii, hff trekt dm 
oogen van d^ geheels weretd s8 AVE. naar zich. 

Attraction , aantrekkelijkheid y f. 
aani oksel , n. 

Attractive , aantrekkelijk ^bekoor- 
lijk , adj. 

Attribnte , eigenschap , f. 

To attribute , toeeigenen ^toepis- 
aen , toeschrijven , *>. ,• to attri- 
bnte to liimself , zich toepassen , 
aanmat igen. 

Attribation , toeeigening ,toepas- 
sing , ƒ. 

Attrition , wrifving , schuring , f. 

To avail , baten , te stade ko- 
men , porder lijk zijn , f, 

Available , vorderlijk , nutligJgk , 
dienstig, adj. 

Avails , voordeden , n. ƒ)/. 

To avale , zakken , »'. n. 

Avant-goard , voorhoede ,f. 

Avarice , gierigheid , f. 

Avaricioas , gierig , adj. lijk , adv. 

Avasl , (een scheepstvoord), wak- 
ker , voort , ad'y, 

Aobnrn , donkerbruin , n, 

Anction , verkoopingb^ opslag , ƒ. 

Aactioner , verkooper by den op- 
slag ^ 771. 

Andacioas , stout , adj. lijk , adv. 

Andacity , stoutheid , f. 

Andible, hoorbaar, overluid , adj. 

Xndieact, gehoor, n ;nn andifnce , 
eêne vergadering, toe ' order. tj 

• to give andience , grloor ge- 
Pen ,verleenen , of vergunnen. 

Andilor , toehoorder , rekenmees- 
ter , 771. ; to anditor of llie exche- 
^ner , de rekvnineester van de 
achatkist 

Anditory, hoorplaats , gehoor' 
plaats , ƒ. 

To avel , wegrukken , v. a. 

Toavcnge , wreken , v. 

Avenger , wreker , m. 

Avcn» , nagelkruid , n. 

ATf nlnre , toeval , o igeluk , n, 

▲▼enae , toegang , doortogt , 77», 

To aver , verzekeren , staande 
houden, bewaarheden, v. 

Avermeot , avciafj^ , averij , vtr- 
xtkerinr , bevestiging , atand- AVO. 

houding , ƒ. 

Aversation , afkeer , weerzin , m, 

Averse , afkeerig , adj. 

Averjion, afkserigheid,/. afkeer, 
weerzin , 'a. 

To avert , afkeuren , afwenden , i». 

Avfrtinp, afwendirig ,f. 

AiigiT , hoor, a"ei^air,f. 

Toaag^ment , vermeerderen , ver- 
groot en , toenemen , f. 

Augraentation , vermeerdering, 
toeneming , f. 

Ang^iuenter , vermeerde rer , ver- 
grooter , tti. 

Angar , vogsl-waarzeg^er > wig- 
cheLiar , 771. 

Toaaparaie, voorzeggen, voor-- 
spel/en , v. a. 

Angar Atioa,voorzeggingj^issing, f. 

Aagary, wigchelarij , vogel-waar^ 
zej^gf^rij , ƒ. 

Angnst , hoog-3chfbaar f heerlpk, 
grootmagtig , adj. 

Angast , O-igst-na-jnd, f. 

Aviary, vogflflugt , vogelkooi , 
f. vogelaar , 771. 

Avidity , grftigheid , f. 

Aaliward , lomp , onhandig , adj. 

Aalic ,hoofch , adj. 

Aalic coancil , hofraad , m, 

Aumelet , eijerstruif ,f, 

Aant ■ moei ,f. 

Avoration , afoeping, aftrekhinff, 
verhindering, f. 

To avoid, vermijden , ontt^lieden , 
ontgaan , lossen , v. ; he avoids 
ber , A(7 vermijdt haar ; to avoid 
daneer, gevaar pxrmijd-;n ; to 
avoid »be kingdom , het koning- 
rijk ruimen. 

Avoidable , vsrmp delijk , adj. and 
adv. 

Avoidance ,verTntjdinir, vlugt ,f. ; 
not to be avoide i.onvermydeiyk, 

Avoider , vermijdtr , 771. , 

Avoidiiig , vermijding , f. 

Avoir-da-pois » gewigt van f6 on- 
een , 72. 

To avourli , vast verzekeren » i*- 

waarkrden , v.a. 
Ayoacher , verzekeraar t bei^aar^ AUT. 

hedfr I m. 
A^oui liiiij; , verzekering, beres- 

fit^'^K ,/• 

To a»ow , openlijk belijden , be- 
weren , lüor.yfaan , t'. a. 

A\u\\. AAv , ferded'Kbaar,verant- 
wourdelifk- , adi'. 

Ji.\o\ii cd\y ,voor bedac htel ij k ^open- 
tijk , tunder bewimpelmt^ , adv. 

A\()w«T, uttb ■ omniT, betuif^er^rn. 

Avowry , verdediffinff , vcrant- 
woordtn)^ ,/. 

AvowsaI , beken'enis , ƒ. 

Aariclr , oorlap , ƒ. 

AoricuLr , dat het oor betreft , 
udi'. i auricular coulc^tiou , ovr- 
bit^t,/. 

Auspicc, geleidt, opzi^^t , be- 
stuur , n. 

Aa«ii.rii.ii» , f^cfulk < , voorapoe- 
d if , t^umtitf , adj. lijk , adv. 

Auiiric. straf , strcnf^ , stuursch , 
ai!j. tijk , adi'. 

Ai:$tcreu(«t)auatc:i(y, strengheid, 
f 

Auilicntical , aiitlicntick , echt , 
f(oedt(ikeurd, achtbaar, getoof- 
waardiie , adj. 

Auiliiniicslly , achthaarlqk , adv, 

Auilior, itichter, aunvar:t;er, t in- 
dtr , vere urzukrr , aanreKter , 
uan/rf^t;rr, nhrijier, rn. ; the 
aoilior of a Ijtiok , de schrijver 
van een boek ; the .'luilior ut a 
trditioii , de smhter, aanir/i- 
gcr van een oproer. 

AüiLuiit.iU\e , lp Ke^^K *teunen- 
ile , door ^'lUfi brVe.\llKd , adv. 

Aiiilioiii>ii\r)y, intt gtZMK , acht- 
baar lijk t (i'ir. 

AqiIiciiii> , achibaar/ieid.f.tfeiaic, 
r>, geloof buiirkrid aantieriiijk- 
heid , wiiurdikhrid , achtbare 
I o'irnKt,J. ! llic 1 liir 1 auilionry , 
het f.oig K'-i'X.'l'l '■'g'-t^'Jgt «•"« 
in auilioriiy. rt/C' rrder. muKiJ- 
traaf ; lo | til in .lU l>oiii_> , in hrt 
Leu'ind iltlUn , |>rinli'il \>itli 
.iiiili<iiiiy , ntürukt met prtvi- 
ieK'e. 

To ttulLciite , gciog geven , vul- AWF. 9f 

magtigen , keuren , v. 

Aiitliciri/.iti(.', aulliutuatioo , t-c/- 
rnagl^r.ving , ƒ. 

Auloni.ituii , een uit zich z«lf 
beW'gerid Werktuig {alt een 
klok), n. 

Autumn , herf't , m. 

Aiituainal, lierfstachtig , adj. 

Aiixili.iry I bc/iulpz.a im , adj. ; 
aiixiliary forcei , hulptroepen / 
auxiliaty vcibj ■, hulpwoorden, 

Aiixiliaiiuu , liulp , ƒ. bif.itand, m. 

A\iilsii<n , afruiking , f. 

A\salso , wakkfr, ontwaakt , adj.; 
to liii'|> awake , wakkrr houden ; 
tl) lay awake , wakki r liegen, 

'i'o awake , wi-lken , wakker ma- 
ken , opwekken, orit waken , V. ; 
tu aw .iIn»- cmf out of liis sirrp y ie- 
mand uit lij Ut n slaap wekken. 

AwakiT, opwekker , m. 

A»akin^ , opwekking f f. 

A\N aicl , vonni.r , n. 

'lo a\\ aid , vonnissen , uit.^prelen, 
ujweren, v. ; lo awarJ a blow , 
een en slag af keer en , of ver- 
zetten. 

A\sare , op zijne hoede zijn» ge- 
waar worden ; I i^as nut a\%4ie 
ol it , ik was daar met cp ver- 
dacht, 

Auay , Wig , van kant , maak u 
u'(< , adv.aniv.; to |;u away « 
wet^ naan y ((rtllirc a\«ay lirnc«, 
W('< van hier; ^^^^ thee awaj 
prfsnilly ,Jiuks urg y a^\ay wiük 
Il , We^ daar mede. 

Auf , intz.ig, n. vrees, eerbit' 
di/iht ld ,/. , to Lc in uw «• , vret- 
zert , onizirn ; to kt»p in awe, 
in ontiut; houden ; to »uud iu 
uwe , ontzag lubben , onder 
ontzag staan, 

'I'o awr, m or, tic g houden , cn- 
drrhoudtn , aftchrtkken , v. ; 
lo .\\\ r llir iul>jrrt< iiilo ol idicu- 
cc de ondel taten door t re»* 
onder gehoorzaamheid bren- 
gen. 

AvM- b»u*i, teugel, ontLOg-middal. 

A\^ lul , ontu.gcheiyl. vreeu*lili, 

£ i t<» BAC. ^tselijl:, adj. 
Awfulness , on/zagchelijlhfid ,/. 
AwkwarcI , werHt^ts , verkeerd, 

onha'idifr , onbehe^dx , adJ 
A\fVwaTd\y , verkcrdeH/k , adv. 
Awkwarducss , onbehendigheid ,f, 
Awl, elsf , m. 
AvriD, or aame of wine , aam 

wpns , 77. 
Awning , klein Z'iltje , n. 
Awry ,schee/, krom , verdraaid, 

adv.; to tnrnawry, verdraaijen , 

scheef maken ; to loolc awry 

scheel ki/keri , scheef zien ; lif 

wears liis slioes awry , hij gaat 

zijne schoenen .tcheef. 
X% ,bijl.J'.; buiclipr's ax , slagers 

bijl ; Hiip ax , di sel ; hattle-ax , 

lieer-hijl , sftrjlhamer. 
Axcl-trfc, tfa^.-n-as y m. ; atel- 

pia , ivagen-len.t ,/". 
Axis , as , spil , :^. 
Axioni , grondregel, m. 
Ay , or yes ,7a f^e/, arfc. / ay , ay , 

wel , f^(?/ • ?j- me ! o vtij ! a 

fvfr , olftjd , eeuwig. 
* Ay- Rieen , fu's-hiok , n, 
Azymutli , lO' hon^ , /n, 
Aziire , hemels-hlaa"u> , «. 
Arnrf^, m^» her,:eL'blaau'M be- 

fchiids'-d , <^f//. 
A'ynv s , Imf feest der ongehe- 

vclde brojdvn , n. B. X o babbel , klaj-pen , snappen , 
snateren , kakeien , f. 

B^libler , babbelaar, kak^laar, m. 

Babbliiit;, gekakel, geklap, ge- 
.inafer , n. 

Babe , kindje , zuigeling , n. 

Baljcry , kinderspel , n. speel- 
goed, n, 

Babysbip, kindschheid, f, kind- 
schap , n. 

Baboon , meerkat , f. baviaan, m 

Bacolianals , drink-fecsten, siemp- 
f eesten , n.f l. 

BarFielor, vrijer, jongman, m. ; «n 
old batbtlor , een vude trger. BAC. 

m. ; k knight bachelor , ridder, 
schildknaap , m. 
Baclielorsliip , vrijerschap , n, on~ 

Kehuifde staat , m. 
Back , rug , de buitenste zijde , ƒ. ; 
to bre^k ones back , iem.and den 
h >ls breken ; llie back of a 
k tl i fe , de rug van een m.es f 
tbe back of a cliair , leuning van 
esn' s'oel; to tarn one'sbacklo 
one. iemand den rug toekeeren; 
the back of tlie hand, hetbiiten~ 
st e van de hand ; to pull back, 
terug'rekken ; to keep back , te- 
rughouden ; to send l)ack , te- 
rugzenden ; to cast back, te- 
rugwerpen , venioolen ; lo go 
bsck , te'ungaan , achteruit 
gaan ; to give back , terugge- 
ven , ivsdergevcn i to reiiiMi-, 
or rome back , wederleeren ; 
back agasti , wederom; lo look 
back, terugzien; back to back, 
rug aan rug, ruggilings ; \.\it 
b.ick p !i Is , d •■ acliterate deelcn , 
het achierst'. ; lli€ back bf^nc , 
iugb>-cn, de ru^gtgraat ; on lior- 
spb.-;ck , te paard zitten , of rij- 
den ; a ïiddle back, een holle 
rug , zadel-rug ; tbc luck-pails , 
orI)ack-siiJe , //*/ achterste deel; 
the back s de of a Iraf , de ave- 
rent i:e zijde van eei blad; lie 
dwelïcih ni tlic b;i( k-side , lij 
bcWioni h-t arliterste van het 
huis; back-blow , 1 en ave- 
regtsche slag ; bnck-yaid , cene 
achterplaats ; back-ioom , eene 
ach'erkamvr ; bark-s\\ord, een 
flagzivaard ; back-door, eene 
achterdtur ; back-slairs, ach- 
tertrap; to I)ack a horse , een 
paard berijden. 
To back , steunen , ondersteu- 
nen , f'. 
To backbite , achterklappen ,be- 

lif teren , v. 
Bac KbiitT , uchlerklapper , m, 
Haikbitinif , achterklap , ƒ. 
To |i,T(k.s!ide , terugwijken , aar- 
Z'jlen , V. Il Al. 

B«rV,llJer, ahaUi^,;. a/.^i/lcr.m 
B..oksliJinK , teru^w^tifig, afvul , 

a in-flinu ,/. 
Bi.kwurd, achterlifk, tra^i. , 

schoorvoetende , achterwaarts, 

arh'erutt, aif.i to go backwarJ, I 

achteruitgaan. 
R.irkwatdueM , traanheid , f. 
Drfcoii . spel , tra'ookt spek , n. ; a 

il.lfh of b»ci>a , eene snede 

snek ; a j;arunion of bnron , 

eene ha-n; ruitry bacon , f^anti^ 

spek-. 
BjJ , kii'aid,sno3d, ond-;ugeni, 

adj.; \i<^ tAen bid couiscs , /lij 

Kiiit ktv ide t^ïiicen. 
Ba'l(t« , mtrk , eêrteeken , n. 
B.iili;<'r , inet flair , ra. 
Baili:--!- , da .• ^{z^knr beest) , m. 
Bx>ltiin];>! , bocrlarij , ƒ. 
J\»A\y , kwaad , ondeugend, ad". 
Bvlii>-(«, ondeuK"i^he'd ^li^Siai- 

h-!,l,f. 

T<i\>»'i^' ,l>e-cha tmd miken .ofer- 

bluJTen , dtn spvt drijven , 
of-:rsnorken , «'. 
BiüLr, sp'ttici^el , ovcrhlujjer ^ 

o"rr\norier , m. 
B.lllint,', oveibluj/ing, overstor-] 

kini,f. 
B I? . tak , m. ; nr^nrv b.i)f , gel'l- 
s^k,bur.t; b«K»ol W0..1 . wol- 
Xikken; cl"..K b^jf. mant Lak ; 
baiC-P'i-' . zal-pijr , ĥ / b.c pi- 
p»r , dofdeli d-x'.'rhr , m. ; 
b.T„' i«"i''''"K< kttrikoek ,m- 
B»g^Afe,pi>kkaadje , ƒ. reis tu'^, 
71. ; to in«ik nv,a\ bag aiul bajC- 
enge, me/ yat e/ixal: wigtrek- BAL. 3» BtRiiio , fti'/ , n. 

Bai , inham , m. baai , f. 

Wtx-Xrre , laurier-hocn . m. 

n.il Jiort^.m. hotcloKt,/.,- X0f,\\e 
bail , 6t>*-< .'^tfÜni lo b«Ti>liif 
bnilforonr, «wr iemand borg 
blqvmi t<i lif tilr»»cd u^'Oll b*il 
op borKf"Xt fnulan*nu>orden. 

Tob»il . bor^ttfll<-n,v. 
Bjiil iblf , <:/'• op hutKtofit losgt- 
lutefi kan wvrdtn^ m. BuWfT, baJjuii' , rfntm'ester,m.; 
tbe ollicc of a bailiir, balJiW- 
srh'ip , rentmeesterschap , n.; 
b.iibir, fren^tsditnaar in En- 
f^L'l t'id . m. 
B.iibiig . bjnfitellint: ^ ƒ. 
Bidiwic k , b Jjuwschap , n. 
Bul. aat , lokaas ,ri. 
T.) b«it, aas letc^en, lokken, 
lokazen, f, ; lo b.iit a buil , or 
bear , een' bul, of bjer laten 
vechten. . 

BaitiiiR , aanl-K^ins; , pleistermK , 
/; ƒ b.iitini'..f biill» , een stieren- 
gevecht ; UiC bai 11115 of bear , 
beer.iijt. 
B.l/.e, baai,baaijen, n. Qwoll* 

slof.) 
To bikc, hakken , V.; bakfdaiea'.» , 

Crb'ikkcn kost. 
B ikrliuate , bakken'/ , ƒ. 
Bikt-r, bAker^ m. ; a b.ik'r of 
spire bread , a giii^t-rbiad bakfr, 
loAcbalk.T , m. i baker*» •!»"- 
vel , een bakkers schop. 
B.iking, baksel . n. ; bakin|:-v\n , 
koektpan , bakpan , br.ia i~ 
pan , /. 
I Bal irice , Z'e Ballanre, 
Balcony, uitsteeksel , uitstek vo ir 
' een /luis , balkon ,n. 
B.ild , kaal ,a 'j, ; sMiicwIiat bald , 
kaïlachtiti i bald palcd , kaai- 
hoofiliii, adj. 
Baldneis, kaalheid,/. 
Vi.iU , baal , f. 
T.> b*le , water uit een schip ncc- 

zrn , V. 
n.ltful. droevif^. adj. 
\\.x\V,bülk ,m ihraAland.n. 
'lo balk a iliop , eenf winkelnering 
benalcelen, »'.;bf ba'i'.fd bim not 
A \%lii',/iV zwt et( nirt fopr hem, 
/ ij (-Ir-et hrtn niet schuldig ; 1 
b.ilkrd l!ialcil> , ik tut die stad 

n.iU ,bal ,1 hot , dans , r^. ballet, 
n. i ironis bill, kaatibal ; loc.f- 
ball, voetbal; 10 pUr «l li»od- 
IjsU , kantirn ; • v .Tbirj»- biU , 
een ieepbal,%ii<i'*t-\>>\\,tne*uw- B 32 BAN. BAR. haf ; fire-ba'l . i^uurhal ; « mns-l menacheme zamenleuin^, 

e/ ƒ j Banes or Ban« , huwelijks f^eèoden. ket-ball , een snap haansko^ 
ball of the eje , oof^-appel. 
Bi'U , kamer-d:ins , tti. óa//«/ , 72 
Ballad , //e<i , sf>aatlied, n. 
Ballance , euenaar, m. balans ^ 

fchaal , Wfie^.chaal , ƒ 
Baüance-maker , balansmaker, m. 
To b.iIlüDce , we^en opwegen ^ 

ballansenn , f. 
Ballaiict-r , Wt^er ^ 777, 
Ballanc.ing , opwefcmg yf. 
RaUnst, b u/last , f. 
To ballast , btillosten, v, 
Ballasiiug, ballast ir^ /f. 

BaUislers, )i;etr ui>;(1 Aet, tralie, f. 
Balloon , windbal , luchtbal, m. 
To ballot, loten, v.; ballotiug- 

box , lot-buf:. 
Ballotaiion , lot werping , ƒ. 
Balm , balsani, balsem , tt» ,• balm, 

cilTOtnktuid , n. ; balm treej 

valóem boort , 777. 
Balii^-ary , badstvof, f. „,. , „. 

Baïustrade .j^etralwde leunir.g ,/.VRat nerol , wimpel, vlot; , ƒ. 
Tohani ,bcd,i.^en , «•. a. ih nmu^& , t^ervloekir.gen ,ƒ. 

II. bau , . en loekm , c a. \ Baiicork , hacet-ioek', f. 

B^i^ i'tru or-hng, ufkordi^ins ,f. Bauquef ./tt.;/, n.gaHmaaU ban- 
Band , btj, bar.d, m ,• cir.-.n baud,! kt-t , n. 

S'hoon>; bff ; bauds of jioii , ; To banquet , ga.^//7ic/t7ï , banket' 

i/ztrin landtn ; bin-.d of sold- j teren. v. 

ieia, bffide foldattn i\:y bands, iBat.quHer , slemper, banketteeT' 

lij irofpen , t> Oej .• w^ze ; tialn ' dtr. brasser, m. n. i to bid. orpnblisb the ban» , 

de geboden ofiizen. 
Banefal, verderf el^k . vergiftig ^ 

adj, 
Bmfj.^/ap,/. dag,m. 
To bang , afrossen , slaan , t^f- 

smertn , v, 
Banpinff , afrossing , f. 
T > banibh , bannen , »». 
Banisher, banner, m. 
Bani«liing , bannende , adj. 
Banishment , banning , ballinge 

schap , f. 
Bank, dijk, m. otverbank , f. ; 

sea-han]i.,zee-di^k,m.zee-bank,f. 
Bank of fxcliange , wisseibank , ƒ. 
To bank , bedij kt-n , v. a, 
Bauker , wisselaar, bankier, m. 
Bauk'upt, bur.kroctier, m. ban" 

k'Oet , 77. 
Banuf-r , f aaTi , bannier ,f. vaan- 
del , n. Lai.ds , de hur^urij in de wuje 
Tien; bai.d-rol! , nionsterrol ; 
bal band , hoedband ; swsdling- 
bard , zwogt>l; b.iud-dog , 
baridhond , bandrekel, kettinif- 
hond ; bandbox, spanendocs. 

Bai;dagi; , verband , n. 

Bandtiol , wimpel . m. vaan , ba- 
h ier. 

Bandit , bandiet ^ boschrocverf m. 

Baiidulars , kruidmaat , ƒ. 

Bardulft r ,patroont(is( h .f. 

B^ndy , kvlf , f. ruket , 77. ,• lo 
bai;ily logi'ilitr , te zoriunrvt- 
i<n. te zaruensponntn i b.indy 
bggtd , ^7<'77i van heentn Banqiiriiing , trt'.'ffrering, ban- 

ketterii g .f. ; ba nquel tin g stuff, 

siJtker~n,ebak ,bonket , n. 
Bantcr, benekkiiïg, spotten.^ ^ 

boerterij , f. 
To banier, bereiken t boerten» 

g< k^^cherm , v. 
Banlling ,spef Iki/idje > n. 
R tpii.'ni , do(]> , 77». 
B;i)ii.vn)al , tvt den doop bthoo^ 

rende , adj. 
Bapiist , (iciper, doopsgizinda y 

m. ; Julin the baplisl , Johannes 

de dooper. 
Bapiiiiry ,doopb*kken ,n, 
l o Laptiic , doopen , v. ^iiv.e , verderf , vergif , n. ; a Lan.-! Bajiizt r , rfoo/'/r, 77/ 
«f Luiaauéocitty , eene pest acr' Bar , dwanbccm , draaiboom • BAR. 

tluitboom^ m, hinderpaal , tra- 
ite ,J'. dief-ijLtsr ,n.; a bar fut 
\viD(Jows. een boom um vensters 
te tluitrn ; bar, \vh<ru ran»es 
•r« pleadid, rrgbuni , balie, 
f. ; lü plrad at i|»«r bar , ^uor hrt 
rei^t bejileiten « voor de balie 
plei'en ; ciosa-Ij.ir» , traliën, 
ditj-piers ; bms of silvrr, 
ttuujjes iilver; non bar» , ijit- 
renitavt:n ; the bar of a bavrui 
de boom van eene haven ; bar- 
fee , iluitneld. 

Tol>»T , met .1'avenbezelten . uil 
sluiten , iluit n , t . a. / ibe pa»- 
•a(;c i« batrrd iip , de doortt f^t i. 
bezet t de u'ifi IS Kesloten. 

fiarb , paard uit barbarije , n. ; 
baibi , vriels ; weerhaken, 

To baib, tihcren < v. a. 

fijibanan, woest rnemch , bar- 
baar t m. 

Baibarir , uitheemsch, vreemd 
adj. 

ïi»t]>ati»iu,h»thaTily,onbeichaaJd- 
held ^ wretdhrtd,/. 

Barbaiont > wotst, wre*d, onmrn- 
êchelgk- , barbaartch , adj. i^k > 
adv. 

Barbatonsnrss , woestheid, u recd- 
h. ld, f. 

Barboi javrline , weerhakige 
tchiiht , f. 

BarbrI, barbeel , m. {een visch.) 

Baibtr, baurdscherrder, barbier, 
m. ; baibrr's ibop , barbiers- 
winkel i l)»ibei'» ba*<iD , s< heer- 
bekkt n; b«ib<-r'» triiuiuiiig-clol)i, 
Mcheerdvek. 

Patbriry , berberi.ise ,/". 

Barbiraii , wacht- toren, m. bui- 
tenwerk , n. 

Barblri , blaren ach f er op de lonf^ 
van een paard , J'. i>l. 

Bare , bloct , naakt , kaal , adj. ; 
• Larc rrrilal, een bloot ver- 
haal; batr iu cloüiri , naakt 
in k leedinfd bair of moDcy , K' l- 
deloos , kaal; as bare ai a bii ds 
tail, zoo knal al* een luit i I 
btlieVe bim aiOD Lis bare v«cid, DAR. 33 il: Keloo/ hem op xJin enkel 
woord; inad-ljaie clolh , kaal 
K'-.'ltten laken. 
To bare , lo niake bar<r , ontbloo— 
ten , ontdekken , ipenlet^gen , 
V. a, ; to bare oiie's ai III , tienen 
arm onlbioolen ; baie-faced , 
met een onbedekt aariffriifft , 
onbesthaamd, unve-momd, on- 
bewimpeld , a ij. i barelai i'dij , 
openlift , viibc.-chuarndeiijk , 
adt>.,\>*Tr-\\»-ni.\fü,b/ootshooJds; 
bare- b'^ged , liiootsbeens ; bare- 
fooltd , barrevoets , baie foot 
and bare-Ufjgfd , bloot sbeeru , 
zonder kouótn en sc/ioenrn, 

Rarrly , bluotrlijk , enkel, al- 
leenlifk , adv. 

R..rrii«-.»», naaktheid, hloolheid,f. 

Hargain , verdin/i , verdrag , rt. 
koop , m. ; lo ttaiid lo one'a bar- 
gain , zich aan den koop hou- 
den , bq zijn verdinff blijven , 
zijn woord hi'uden ; joa thali 
loosp iKiliiiiig by tbit bargaiu , If^ 
zult bij dien koop utene schadm 
lijden ; tu Kfl ioinetbiDg in lb« 
baiKain , Kta op den kvop toe- 
krijgen; tu afll oue a g<^'>d bar- 
dam. Iemand een' goeden koop 
Kr ven. 

IJaiga uiuakcr, verdingmaker, nuk- 
krlaar , m. 

To bargaiu , koop sluiten , v. 

BarKaiiirr , bedirger , koopm»- 
ker,m. \ 

Barfje , roeischuit , sloep, f.; 
barBe-man , fchuitevoerder, m./ 
birgr-coupU», balken daar eem. 
g'bouw op rust. 

Bark, SI hors, bast, bark, f. 
schrrpje , n. 

To bark , blaffen, keffen, v, ; (• 
balk at niic , tegen rcrnnud 
bliifftn , iemand aat blaffem ; 
Iu balk a Ure , de bast vast etn.' 
bovrn nischillen. 

Baikary , runmolen , m. 

Baik-bou*e , louijert) , f. 

Bark-man , j,jgi-schipper , m, 

Baikcr ,bl^er, m, 

B i 34 lUR. Ksrky, schorsarhtig, a'^j. 
Barking, bl iSnu: , f. t-rblaf , ^^- 
ke/,n. nfhalirifrder sc/urs. 

-Bailej , t^ar^t , f. ,■ bailey lnead . 
garsten-brood ,- barley-water , 
^arsten-ifater. 

Barni , ^ist , f. 

B.irn , schuur , ƒ, ; hij barn . Aooj- 
gc/iuur , f. ; barn, or bearu , 
ki'td. 

Bainkeepcr . scbuur/iouder, m. 

Barnacle , paardenpran^er, divin- 
/fcr , ook z-;kere schotsche po 
^el , m. als mede een wormpje 
dat de planken der vaartuigen 
doorvreet , n. 

Barometer, luchfmefer, m. 

Baron tVrijhter,baanderheer', ba- 
ron , m. 

Baroness , baronnes , ƒ. 

Baronet , ridder , m. 

Barony, vryheerschap , n. vr^- 
heerlijkheid , ƒ. 

Barrack , soldaten loots ,ƒ. 

Barrator , twislzoeker, m. 

Barrel , vat , n. ton , kuip , ƒ. ; the 
barrel of a gan , de loop van een 
vnjirroer. 

To baiiel np , vaten inkuipen , v. 

Barren, dor ^ onvruchtbaar, bar ^ 

To grow banen , onvruchtbaar 

worden , v. 
Barrenly, onvruchtbaar, schraal , 

bar , adv. 
Barrenness , onvruchtbaarheid, 

dorheid , ƒ, 
Barrister , advokaat , f. 
Bar , pleit-halie , f. 
Barretor , warzoeker , tuHsima- 

ler , m. 
Barricado , borstwering; , f. 
^aTrief,sluitboom, dwarsboom, m, 
Barrow , Ijand- bnirow , berrie ,f. ; 

wlieeJ-bnrrovv- , kruiwc^en ; to 

drive a wheel-bairow , kruijer, ,• 

Larrow-hog, harf; ^ m. g*lubd 

varken , n, 
To Larter, ivaren rerhandeUn , 

Verruilen , v. 
Butlecct ,ruiUbui/er , m. BAS. ^nTteiing^ verruilende. 

Bati.u, hondsnhok , n, menige 

rie , ƒ. 
Base , h<i^is,groyd, m. grondvest , 
f. ; base , in m nsick , grondstem , 
bas ; base-vjol , eene bas-viool. 
Base, snood, schandelijk, adj. f 
hasewretch , eerlooiefielt ; in a 
base way, op tene oneerlijke 
of lage wijze ; o base 1 o schan- 
de / a base trick , een snoode 
pot'! ; a base fellow , een slechte 
vent ; the baser sort , het shcht- 
ste soort van volk. het schuint 
van de straat , het janhagel. 
Basely, snoodelijk , schandelijk ^ 

adi^, 
Baseness , snoodheid, schandelpk- 

hrid , eerloosheid ,f. 
To bast, beschaamd f verlegen 

maken , v. a. 
Bashaw, turksche bassa , m. 
Bashfu!. beschaamd, verleK''n,ad}. 
Bashfülness , schaamachi igheid , 

beschaamdheid , ƒ. 
Basil , basilikom , m, (een kruid). 
Basilic vein , lever ader , ƒ. 
Basilisk , basiliskué , m, 
Basin , bekken , n. 
Bas s , grondslag, m. grondvest^/. 
To bask , in de zon koesteren , v. 
Basket, korf, m. mand , ben ^ 
f. ; haud-basket , hengxelmand^ 
marktmand; fruit basket, ƒ/■«//- 
m«wrf;table hnsket,t af el-mand/ 
breat-basket, brood-mand; bas- 
ket maker , mandenmaker , m. 
Bason , bekken , n. schaal, kom, f. 
Bast , bast-fouw , n. (van een' 

bast van boomen gedraaid), 
Bastard, onecht kind, basfaard^m, 
To bastardize , venalschen , v. 
^AfUrAy , onechtheid, f. 
To baste , bedruipen, afrossen, v.; 
to b:isfe , to tnck together witfc 
loiie ütitclies , rijgen, metivpde 
steken *f zamcn hechten ^ V. a, 
BaMinndo , stokslagen , m. 
Ba.Unifj of nieat, bedru'ping van 
1' Ierse A,J.,- bastin g ludle, druip- 
lepel , m. BAW. 

DuXionxboJu/erk ,n. i 

Bat, vledf.rrnnis , ileermuis , JA 
alsook ccn knuppel , m. ; b.it- 
fowl.n:: , vogi^han^st bij nacut.^ 
natrliolbnail , hak.u l bn.oi: , n.\ 
To h.iie, lermind^rfn, aficorten, f. 
nalifuU , twistgierlt; , adj. 
Ratcmcnt . vermind^rir.^ , /• 
Calh . bad, n.; tl.ckriifrl.ts of ilie 
batli , d« ridders van het bai ; 
«hot lulh , bad^toof , hetthiid, 
balli keeper, baditoofhoudtr , 
jiieffter van het bad. 
Toballir, A<z 'ƒ<?/! ,v. 
nalliiDR , badende , pari. ; a ba- 
ihiiiK-pl'< <■ , «■ffnc bad-plaats ; 
bnliiin;; lob , badkuip. 
^.^lln^• , vermtndsriie, f. 
Haionii , knuppel, stok , m. 
Hjllalion, blende voctvvlk , ƒ. 
To bnlK-n , tfr-ntrlt^n , mtslen ,f. 
To bailer , bruUn , rammtijen, 
bonzen , stooten , v. ; to b-tlter 
down , omverslooten ; net-rf'on- 
ttn ; lo b3ller\sll!i grrnt pons , 
met urof ^e.^chut beschieten i 
Batter , meeibcslag , rr. 
Balterer , sfooter, beuker , ram- 

meijer, m. 
Battcrv, schiflrchans ,f. itorm- 

kat\m. batterij , ƒ. 
BalUe . veld.sl '^,ttrgd , ,^lag , m.j 
lo give b.tltlf , sii'K leveren ; 
hatlle-afray, slaf^ordenirnf ; «ea- 
batlle , Zf eslaa:, scheepse — 
vecht; hat.Üe-.iX,/teerbyl, st rijd- 
hamer. 
To batllc , vechten , v. n. 
Baiile Joor , ^ D bord , n. kaats- 

plnnkjr. 
^allkuitut , kanteeltng ,J. 
BattooD , stok , m. 
Band , or biwd , Aoêrowaardm , 

koppelaanter ,f. 
B.inclj ,hoerachtit:, eerloos, ad). 
BarAly b<>u»t' , hoerhuis , bordeel, 
n. ; o liiiuiiirr of b«ad}-Lon»cs , 
horrr)(J)(er , m, 
Baotlily , ferlootl^k , adi'. 
Baudit' , beuielmir , toddtrij , ƒ 
fawilrick , buugtUtouw , n. BEA. 35 D.iwily , ontuchtig , esrloos , adj. 

eerlooslijk , i'/i'. 
Tobawl, balktn, schreeuwen, 

tieren , f. 
R.iwhr , schreeuwer , m- 
B-iwlinp ,^,'srhreeuu>,i^fbalk ,71. ; 

hiwling-fellovv , schretuwcr. 
B.iv , inhim , m. re^de , baai ,f. ; 
bay-irce, laurier-boom, m. ; 
hay-berry , hurier-bez'-: , f. ; 
bay-wiritiow , boot^'^wijs-vsn- 
ster ; bay , dam om het water 
t^gen tj houden ; b.iy , bay co- 
lonred . bru n-rood , ros , kas- 
tanjebruin; l)riKlil bay, l'^f 
bruin,- dappleb.iy, (gespikkeld 
bruin ; bay- salt , bruin zout. 
Ta bav . blatrn , blij/'en , v. 
n.iy» ^baai , ƒ. ; coaise bays , grove 

baai. 
Bayaid, bay-borie, raspaard, ros i 

n. biiij' rd , m. 
B.iyoiii'Cl , bajonet , ƒ. 
To be ,2ija, in tvzin zijn,v. 
Braib ,strand,n brandine: ,/. 
Beacon , baken , n. baak ,f. ; liri- 

bdcoQ , vuurbaak. 
Rfaroiiapc » baken t^eld , n. 
Biad , koraal, n. i to tbrrad bradt , 
kralen rijteen ; a pair of bcad» , 
een f^ebtden ketting, paternos- 
ter ; to «ayo%rr bis bfad» , zijnen 
patfrnoster l'Ztn ; bcad «- man , 
b idder , getij lezer , gebe dop- 
Ztgger , m. 
Rt aiile , hondenslager , m. 
Rraelc, brak , zekerejagthond, m. 
Btak , bek, sm b, snavel , neb , mv 
llicbtakofan al.imbick , dep^p 
van een' dtstilleer-hclm ; tb« 
btfak-Ii.ad ofa »liip, het galjoen 
van ten schip. 
\l\vAei , beker , m. 
I Real , Aui/ ,/'ui / , ĥ 
' Rearu , balk . boom , m. slranl ,f. ; 
tbc btamof • caiiiae»", dissel- 
bvom { ibe bfani of a burk , (itf 
stam van eenen h-rtthoorn ; 
tlif bfani of a i-air of •caira ; ba- 
lans ; a dr->s-l"'a"i . wind-hea». 
(i/aai-boom , uindas : a h**m 
D G 56 BP.A. ofthcsu . , emg f rneiraal. 
^neamj , stralend , adj. 
Bean boon, ƒ.,• fren.!, beans 
kulney-brans , turkte... boontn, 
bean-cod , boor,, ^,h il f 
Bear , é- ^r , m. ; sbe-be.,; .'i^erm , 
/. / bear's ciib , h^rje, n y 
bear-dofj ,<.^rA/-rfo;?,. bear-pai- 
den^^ ;.<.ij^/^ l.eai-ward,6^ 
renhtder. 
To Lear , druilen , f Off/-e?i , ter 
flrüir^n, , „• to bear a borden . et/j 
la.st drcuim ; lo be.r sail , ze;/ 
*'o^/-t-« y vvliat price doll, corn 
bear now ? «/ ,/ m<.fr hef koorr. 
^u ge/dtnPtobenrone good vvill 
temard een aotd hart toedra- 
gen y to bear one a ffmdge, <rew^/; 
tt'ro^- o/, ^emond hebben y to beai 
Oue company , itmand verti.'^zel- 
achap[,en iemand ^ezeLschap 
houden y I bear it in rny mind , 
ik btn het indacht ifr ; lo beaj 
proponion , ou<;rer-nkoTni~t heb- 
ben y lobear lespiiiblance , gelg- 
ken y to bp;^r cJiiWien , kinderen 
baren ; lo bear up , ophouden , 
ondersreunen; to bear np of a 
ilijp, naar een schip toe hou- 
den ; paper ibat bears ink , pa- 
pier dat nie> t'loeit i to bear in ^T.C. aohtigheid . onbeschoftheid, f. 
BeasiJ j , beestachtig , onbeschoft . 
morsig , adJ. * 

Beat , tromrn-lslag , m 
To beat, slaan, h.uken , kloppen . 
stampen, verslaan, V.; tobeat 
onefonndly, iemand lustig af- 
smeren ; to beat one's coat ie- 
mand wat op zijne huidi-even; 
to b.at the drnm , de trommel 
s/aan de trommel roeren ; to 
beat black and blne , bont en 
b/aauw slaan; to beat pepper 
pep'-r stoofen o' stampen; to 
beat back ./■erü«-.s7a««y to beat 
*lo\vn , ter neerslaan , omver 
stooten; to b^at time in mnsick 
de maat slaan in de muzijk, 

'^«■ater ,..lag^r ,m. 

Beatific . beaiifical , gelukzalig- 
makrnd , adj. 

Tobeaii^fy , gelukzalig maken , p. 

^'-'^iilode , tr^lukzal,gheid ,f. 

«eaa, profder, zwierige jon- 
ker , m. •' 

BeauisI, , , opachtig,pronkig, adi. 

BeaDteous.^c-^oo/i, mooi .adü 

Beau ,ful . schoon , sierlyk . adi. 
ken^^^^' »"?'-^'^re/i , opschik- 

Beautifyinp , versiering , ƒ. xvitb tbe ba.bour . dJ hau^iZ:::^ ^^ ^<^^^li±kheid 
een' ruimen wind inloonen. i. Ini.f., J^^eia .sitrlykheid , ƒ. luister , 771. een' ruimen wind inloopen. 
Beard , baard, m. ; ibe beards oflBe'avêr',' bever m 

corn, vez-len van httkoorn. bevergeil n ' 

Bearded , gebaard ,adj. y « bear- To becalm , bekalmen v teaver oil , ded arrow , gevedi^de ) ijl, 
Beardbss , baardeloos , adj. 
Bearer . drager , brenger , iiecause , 077ida/ , dewijl , /^r oor- 

2'**"e , conj. 
To becbance , gebeuren , «/. n. <^<>../^..^.ry a bill ^ayabfe ,o' beek to ^ne.z.^a'^rf;;,,.; Sl^i 
i^^''h,':M^T,aent;eldhrief betaal-] gven. <'^»"'^eenenwenk 

baar aan den foor/er. 'Tol rit *«-I.^ 2.7 

Seantl.i.P.. 7. * ;ji7JL j . '?"'» ^^'>nt isbeconieof biniPo'a* 

««aalliucs» . becstelpiheid, beest- ] « » an h,m gr worden . «-oor /> BED. 

ftif fftblefen P it do*8 nol beco- 
me limi , /tft foetff hem nift h. t 
past hemniel ! «« <l"<» "ft *"'- 
« ouii* ><>n lo tlo so , fitft betaamt 
v/ vut^t u nut zcu te doen , 
uiO(ie*i\ liifonae» fM'iy nno , zt- 
diiheid brtaanit lederem. 

Urroniin^' , beiammdf , part. ; it 
if nol beconiinc , het betaamt 
niet , hr.t po.st niet. 

Bffoniiii^'Dfs» « bettimclijk/ieid , 
wt'% oegeli/kheid ,f. 

Bed , bedstede , ƒ bed , ledikant , 
fi. ; » bed , te bed ; bedslrad , 
bedstede .f. ; b. d <.f Ntaie ,i raul 
bed i bridi- ■, or ntifti^il l'<'d i een 
bruiloft f brd; p-irdm-l.. d, tutr,- 
bed , hof bed ; j>r«-»»-b< d, .f/aa/>- 
bank ; fcallu T bt-d , veren bed , 
flock-brd . pJolhrd, matras, 
tlie bpd-]>ost , de. -'t ijlen van etn 
ledikant ; to be biomtlii t<> b» d , 
in de kraam komm ; brd-lic k , 
beddeiifi . b'tl-t b.iinber, .slaap- 
kamer ; bidrid, brdlruenu , 
ziekel^k ; bed-frllow , bijslaap, 
btd^enoot , bedvtrwant . m. i 
bed pj»n , ondrr.-teek-bekken. 

To brdaLble , befochti/^en , b«- 
sprtnuen , v. a, 

To bcdrfCRie , bcalikken i bemor- 
sen , V. a. 

To li»-il>ib . be.'!pattent beslijken , 
b'kladden , v. 

Bednibiri^ , befpatting , ƒ, 

To brdavl), besmeren ^ beklad- 
den ^bemorsen , f. 

firddiii*;. hed(iin^.f.beddt)^oed , n. 

To lird.i k , btdrkkrn, versieren , 
overkleedrn , v. a. 

Tobedr\s , b'-daauwen ,v, 

fiedcNsin^, bcdaauwtiig ,f. 

To bcdim , verduisteren f beneve- 
len , V, a, 

BrdLim, dolhuis, kranktinniff- 
huis , zotierihuis , n, 

To l>edr«frK''° . bemorsen , V. a, 

To betliop , bfdrof'peUn « V. a. 

'J o biddoj;, htt tand barnesten, 
V, a. 

BcdaiJt;i.d , bemest , paft. BEF. 37 To beiluit , bestuiven , i*. a. 

'lo liedwarf , i^/f/n houden , v. a. 

Uee , bij , hiiH'^ bij , ƒ. ; liunjbl« 
bt-e, hommrl , m. ; «warni oJ 
bres, byen-ziverrn ; bee bive , 
bijkorf, m. 

Bierli « beuktnboom , m. ; grove 
ol ben b , btiiker.bosch. 

Reef, v.\senvletsch, rundvleeich,n. 

UifT , l'ter , n. i new-beer , ftf/^if A 
birr ; slale beer, üüd bier i 
•.mail beer , du/» 6i<;r. 

Iker , zir Bier. 

Beei-rloib , doodkleed , begra/é- 
nisUeed , n. 

F?t rt , A/tf/ , kr< ot ,f. 

H.ri»e , ter, bremt , ƒ. ; patierê 
brelle , . t/aatAt amper ; beetl» 
browcd ,nerunpeld , o/^;efron~ 
Zfld van voorhoofd , norsch , 
frrijnzit; ; beeile bcaded , plomp , 
bot , adj. 

To bilail , (gebeuren , overkomen , 
V. n. 

To belit , pa.'ssen , voegen , v. ; it 
\itiil* , het j'ast , A«r/ fOC^ff. 

R )itiiii(f , Vfe<'/)(f , ƒ. 

To betoul , verdivaien , i'. 

Ri (ure , voor, te voren , al eer ^ 
Jirei'., to apjuar befoie llie mafi- 
tlralet , voor de overheid V«r~ 
SI /lijnen ; lo po bcfom onc , voor 
iemand giuin ; before band, 
voor 's hands, van te voren; 
lo give nioiiey before liaiid , <<rW 
op hand </•« en ; lo be beforeband 
iu tbe \*oil(l , voorspoedig md* 
wereld zijn ; au bom befote , een 
uur te « oren ; long bclurc , lang 
te voren ; Iwlore iiow , voor de- 
len i to'Rei belüie , vooruit ra- 
ken , before I die , eer ik sterf ; 
to prtfer Olie tb ug belore nno- 
iber ; h(t eene ding ioien het 
ar.der* achten ; luw loug wifl 
jl be Uforr JOU cdair ? hoe loMg 
zal het duren eer KV komt ? 

To belüul , bevuilen , v. a. 

I'o b'friend , vrieTuhchop dot» , 
fir^umtif^tn , V. 

üefiuudiui;. VI ieiidhoudendh<id , 
B 7 38 BEU. To beg , bedelen , bidden , v. ; Iie 
begsabout tlie town , /lif ht^dtlt 
inde stad ; to beg ('or a tliiog , 
om iets bidd-^n ; to b?^ leave , 
om verlof bidden ; I beg yonr 
p'irilon , ik bid u om ver^^ijjinis. 

To begot , winnen , /«/<•« , voort 
brengffn ,verkriis;en , e, / to be- 
get cliiltlien, kinderen telen ^ 
of ivinnen , voortbrent^nn; idlo- 
iiess begets beggaiy , luiheid 
veroorzaakt bedelarij. 

Begetter , teler, aanteler, voort- 
teler, verkrijj^er^ m. 

Begetling « teling , -i-oorttfling , ƒ. 

Beggar , bedelaar , m. ; a crew of' 
beggars , een troep bedelaars. 

Tobeggai', arm maken, uitput- 
ten , V, a. 

Beggarliness, berooidheid , armoe- 
de , ƒ. 

Beggary , bedelachtig!; , adj, 

Beggary , bedelarij , ƒ. 

Begging , smcekinir , ƒ. ,* to go a 
begging , gaan bedelen ; beg- 
ging friais , bedelmonniken. 

To begin, beginnen, aanvangen,v. 

Beginner, biginner, aanvanger, 
stichter, leerlinge m. 

Beginning , begin , beginsel , n. 

To begird , omgorden, omgeven , 
V. a. 

To begnaw , beknabbelen , beha- 
gen , V. a. 

Be gone ! pak u weg! adj. 

To begrease , met vet Besmeren , 
V. n. 

To begrime , roeten , zwartselen , 
V. a. 

To bcgnile , bedriegen t mislei- 
den , V. a. 

Begniler , bedrieger, misleider, m. 

Begniling , bedrieging , bedriege- 

Cehair, wille , wege , m. ; on bis 
Lebalf, om zijnent wille; on 
my bcba)f , mpnen't halve , van 
mijnen' t wege; in my bebalf, 
om mijnen' t wil, 

ffo behaTC , gedragen , aamlel- BEL. 

I l n ,v. ; be bf baves bimself well, 
I hij gedraagt zich wjI , hy legt 
het zeer wel aan. 

Bcliaviour , hi.ndel , omgang ^ m. 
gedrag , n, aanstelling , f. ; 
gooJ be!)avioar , goed gedrag , 
wjlt^emanierdheid . geschikt- 
hr-id ; to be, bound lo oue's good 
behaviour , verbundtsn zijn zich 
wel te gedragen. 

To beb'ad , onthoofden , onthal~ 
zen , V. 

Belieadcr , onthoofder, onthal- 
zer, scherpregt'-r , m. 

Belieading , onr halzing , onthoof- 
ding , ƒ. 

^e\nnd , achte'-, na , van achte~ 
ren , ten achtere , prep. ; to 
stand bebind one, achter iemand 
staan ; beliind oue's back , ach- 
ter iemands rug ; ihere is «o 
mncb beliind , daar is zoo veel 
ten ach f ere. 

To behold , aanschouwen , zien , 
aanzien , v. 

Beboldcr , aantchouwer, m. 

Relioldingiicss , verpligtheid ,f. 

Vtv\\ooi , gerief , nut , gemak ,n, 

To behoeve , behoeven ; it beho- 
veib , het behoeft , het is dien- 
stig, het bttaamt ; it behove» 
ns , het voegt ons , wp moeten, 

Reing , een wezen , n. 

Being , dewijl , aangezien , «»*r- 
mits ,conj. ; being that be pio- 
mised it , dewijl hij het beloof- 
de ; being be did not come , aan" 
gezien hij ni-et iwam, 

To belabour , afrossen , v. a, 

Brlagged , achter gelaten; ach- 
teruit gezet , part. 

To belate , tot laat in den na^ht 
ophouden , V. 

To I elay , lagi-n leggen , V. 

Relcli , oprisping , f. 

To belcli , oprispen ,v.; to belcb 
ont bbispbemies , lasteringen 
uitsprektn , v. 

Brlcb , slecht herbergsbiert n, 

Rflclirr , oprispcr, m. 

Btlcbing , oprisping ^ f. BET. 

neMaine , oud wiif, n. 
To Ix'lra^'nrr , hr/r-^ercn , ♦'. et, 
liclf.Y , klok-huis , of klokkento- 
ren % m, 
\\f\\i\cV. , nerierlandxch , adj. 
Tl) hrlie , brli'f^'^n , <■ a. 
Üi-lipf .«fe/oo/". n. / liglit of belief . 
//</ fa/l i^floof, /iiifirfrfoofig , 
jiast bf liff, ont^elvofelijk y to b- 
ofn riplil belief , een Ttt^t geloof 
ht.bben. 
B.'liev.-»l)le , neloofbaar , adj. 
To b) lieve , ^rlooven , f. 

nrlif\pr, f^tr'oofer, geloovi/^e , m 

Mrlievinp, ^rlcovende. 

Rrbkr , mnt^flifk, welligt , adf. 

]U\i\c ,aan.'tond.K , d.idrlijk, od'. 

B.II, klok. schel,/.; to ring tbr 
bril, de klok luiden, aan dr 
srhel trekkm; rinp of bells , 
Hvkirn^t:;ehii , n. ; ii?s»inp b<-ll, 
dvodUok ƒ «lainm bf 11 , n-ekker, 
low-bell , srh' l om. togrli te 
lokken; btll-ffiindrr , klvkke- 
f^iettr, m. ; btll-man, nacht- 
waker., m. ; lul I- nut. il , klok- 
spifs , kloklrnmetrttl , n. 

Bell-flown» , blnr- b»-IU , lloljts, 

To brllow , lot ijen , bulken , v. 

nrllowiuir Ketulk f;tloei,n, 

Rtllovi, blanxbalk , m. 

To 1 fll>- , uitziften; dik en vet 
xrordr n , «'. n. 

Dt)W , buik , m.; belh-aVc , huik- 
jiyn ,./, ,- brlly bard , frr« boise, 
Duikriem m.; brlly- pod, bclly- 
frii 11(1 , huikdienaor , m.; biÜ}- 
ftjll , bu'k-iol . bekomst , bellv- 
vmm , l uiluorm , in. ; |>an<li- 
bclly . dtkhuil ; pirat-bcllifd , 
pTOotluikig , zwanger. DEN. i9 godfruchfitrheid was hij niet 
minder d iri zijn vader, 
To bebiwl , u' f schelden , v. a. 

Belt , dratiffhand , wapenriem , 
m. ,• w.is'e-beli « gordel , riem , 
m. ; beh-maker , m. 

Htlvin,:, be/i'^ging , ƒ. 

To beinirc , büsüjken , bekladden, 
V. a. 

To bemoan , beweenen , bekladen , 
betreuren , v. a. 

Remoinin? , bekla^ing , betreu- 
ring, f. 

Reninird , vol gepeins ; in dtepe 
gedachten , adj, 

Rriirli , bank , f. ; tbc king bcDch , 
'* koning.f reglbank, 

Rrnc lur, hijiitler, raad ^regtsf^e- 
Icrde m. 

Rti d, kromte-, knak, bogt,klink,f. 

Tobeiid ,biiigen , krommen, aan- 
spannen. V. i to bcnd bark , ach- 
terwaarts buigen , tbisisallbe 
brnd^Iiis niind to, Ai/ heeft zijn' 
zin daar alleen opgezet; ttiy 
sliidy \\a< rliiifly bent npoD lil- 
Irrni'ure, mijne studie was voor- 
name ijk op de letteroefening 
geval'tn , be b< iids bimt«lf 
vbolly to tbi», /9 heeft zich 
^'anschtlijk daar aan overgt- 
gt VI n ; to bcnd « »woid , e€n 
zwaard hu 'gen ; to 1 « nd « rable, 
eenen kabel vast nuirn yvitk 
bcndtd kiiees , rntt gcbogenr 
knirtrn. 

RiiidiDir, buiging . f. ; a bcrdinj 
drwDi t.eerhrlltr.g f neerbui- 
ging ; brndirp» , üraorjin^tn 
tan den weg , bigten, 

Rf rullet , bcgije Tobclopp, brhi orin , flcn^caw , Brjjdwitli . meelbliim , rf wild* 
V ; tliis 1'eloiig» to me , dat bt-\ ui/r gaard , m. l^rimkruid, n. hcort mij toe. I Briie^fb , btnedrn ,]'rep. en adv. Dflovrd geliefd* , beminde, adj.; Ri m dictioii , tegen,m zgmirg,f. 

heh^xri] of all mca, van iedere en ï^ii\tii>ctioii , weldaad , f. 

bemind. |flcnef*cior, weldoener, begWUli" 

Bclow , bineden, onder, minder,' ger, m. 

prrp. en adv. , Jirm bclow , van RenrfartrtM , weldcenster, f. 

henrdtn , van onderen ; he^ês JJuirf»ctoie , we/daad, f. 

ntrt belo^T lijj f»th«r for pkiy , m Utotücr. j'rcv0yf.ttrket^taw%bt^ 40 BES. Beneficence , weldadigheid^ mild- 
dadigheid , f. 

Benehciai, voordeelig, nuttig,adj. 

Benefit , voordeel , nut , genot ^ n. 
baat ^ weldaad, f. 

To benefit, bef^unst'gen , bewel- 
dadigen . bevoo'deelen , v, a. 

Benevolence , ^unst , goedwillig- 
heid , goedhwiiühctdy f. 

Benevoleoi , goedwillig , goedhar- 
tig , adj. 

Benighted , door den nacht over- 
vallen , adj. 

Benigu , goedertieren , gunstig , 
adj. 

Beniguity . goedertierenheid , f. 

Bent , buiging , n- iging ,f. 

Tobenamb yverkltumen , versty- 
ven , verdooven , tintelen , ge- 
voelloos zijn , V. n. 

Benombeduess , verstyfdheid, ver- 
kleumdheid , gevoelloosheid, 
tinteling , f. 

BenumbliDK , verdooving , verstij- 
ving , tinteling , f, 

To bepaint , beschilderen , v. a. 

To bequeaib , maken bij uitersten 
wil , V. a. 

Beqoeatlier , tesfamenimaier, m, 

Bequfathing » erf making , f, 

Beqnest , er/gaaf , f. legaat , n. 

To beiattle , bt i ij ven , v. a. 

To beray , bevuilen ^ v. 

Berayiug , bevuiling , ƒ. 

Berberry , berberis , ƒ, 

To bereave , berooven , v. 

Bereaving , berooving , ƒ. 

Bergaraoi, bergamot, reuksnuif,f. 

To bciob , bestelen , v, a, 

Betty,b*zie, bes, f. bei , m.j bil- 
biiries, blaauwe bessen; black- 
berries, bramen, braam-be- 
zien ; straw-benies , aard-be- 
zien ; goose- berries , kruis-be- 
tien. 

Beryl , beril, (gesteente J m. 

To bescorn , verachten , v, a. 

To beBcreen , beschermen ^ v. a, 

To beseech , bidden , irneeken , v, 

Beseerher ,bidder, smeeker, m, 

Beseechiog , bidding, tmeeki/ig ,f. BES. 

I To begeem , betamen , vofgen v. 
jBeseemiDg, betamelijk, adj.' 

To beset . btzett^n , omnnf^^en v. 

Besetting, omr inging, bezrtting f. 

To beshit , beschijten, bekakken . 
V. a. 

To brshrew, bekeven, vervlot- 
ken , V. 

Boside , besides , behalve , daaren- 
boven , Ouarbeneven , behalva 
dut , henctei , bezijden ,prtp, ; 
no hoily tliinks so besuics myself, 
niemand denkt zoo behalve ik i 
be fctood beside tbe kiiig , hij 
stond bezijden den k oning ; he 
is beside biniself , bij is buiten 
verstandi to be beside ihe marck 
van het doel ufwyktn ; beside 
the parpoive, gansch niet ter 
zake. 

To besiege, beUgeren,v ; tobesiege 
a town , eene stad belegeren, 

Besieper, belegeraar, m. 

Besjeg ng , beleg rinf^ , f. 

To beslcbber, hr morsen ^ v, a, 

To besraear , besmeren , v. a, 

Besnieaier, besmeerder , m, 

Begmearing, besmer ing , f. 

To besnjirch , bezoedelen , V, a, 

To besmoke , berooken , v. a. 

Besnioking, berookmg , f. 

To besmui , betmodderen , v, a, 

Besom , bezem , m. 

To besort , schikken , voegen 
i'. a. 

To besot, dwaas maken , verdwa- 
zen , V. 

To bespatter , bespatten , beklad- 
den , belasteren, V. ,• to bespatter 
ODe's* Mocnings uith dirt , zpne 
kousen betjiatten ; to bespatter 
one's repulation , iemands goe- 
den naam bevlekken , iemand 
belasteren. 

To bespawl , bespuwen , bekwe- 
len , V. 

To brspeak , bespreken , v. ; to be- 
«pe;ik a tbiiig , iets bespreken ; 
lo bespcnk a pair of sboes , ten 
paar schoenen bespreken. 

To Lcspcckle , bespikkelen , v. o. BF.T. 

RrjpfrMinf, besptkkeling , f. 

'i'o lietpire < kruiden , v. a. 

Tn l/r»|iil , besl>Uii>fn , v. 

'J"o bespot , bespatten , bevlek 
ken , *", 

Rf »l>()itiiip, bespafti'-fc , ƒ. 

To lie*|>ii-iid , overdekken , v. a. 

To brspiiiikle besprenkelen ^ be 
ap reugen , *». 

To bf.'puUci , bemorsen , bezoe- 
delen , f. 

Dc»t , ètfó/ , aHj. ; tlie brstthin^ , 
da best ■ zaak ; I will do my best, 
ik zal mijn bi'sl dwn ; I tpeak 
lo l\\e bi-»l of Tiiy knowleiice , ik 
aprerk naar mijne be tr ktn- 
nis ; brstufall , h' t allerbest, 

To bestend , besteden , V. 

Brjti.il , beeateliik , adj. 

flotialily , beeitelijl/ieid , f. 

'IV bf.siitk, bt.':t<-ken, v. a. 

'J'o b«»tir <inr's»cir\t ly vij»oiou»Iy , 
zieh wakker beat; houden , v. «.■. 

I'o Lfsiow , htstedtn , uilgeven , 
V. f. ; to bri'ow » «Iiarily rpou 
Olie , iemand eer.e aalmoes gt 
Ven ; lo brtluw' part of oiie'élimc 
upoD hcoVê, een grdeilfevun zij- 
nen lijd in de boeken brstedtn. 

Bcitowiug , bestedirg , y. , a djé- 
crdriiy brsiowini; , rene ver- 
luisting , roekeloote ui gave. 

To besiriw , be.- trvoi]en , »-. a. 

To be«tride , be.'c/irifden. v, 

Bcstridin;; , beschryding, ƒ, 

Rtt , Wedding , f. 

'J"(> bft , vrrwrdden , wedden , v. 

I'o brtakr . lot iels btgi Ven, »'. ; bc 
brlakt.1 biiixrlf to tlic >ludy ui 
pbilo»o|by , hij brceejl mh lol 
de Ictrorlrnn.g dt r u if.' brf^r er- 
te ; to bt-lakr ore's srif lo bi» 
brei» , het tiaz'ni ad kielen. 

To bribink, bedenken , v. a. 

To brtbtal , m .sluvetnij brengen , 
V. ir. 

To hriide , aankomen, overko- 
men, V. n. 

IRrtiiut» , Ir^ l^dst adv.; brliDu^ 
in iLe i&oiiuiig , '4 inor^cnt BEW. 4« vroeg. 

To beloken , beleekenen ; bedui- 
den , V. 

lit'iukriiiiif; , beleekening , f, 

Ficioiiy b«tonie,f. 

To brray , verraden , b-k'appen » 
V.; to hflray oue'i coimiiy ,ztjn 
vaderl md verraden i she b«- 
trayrd bis secrels , lij ontdektt 
lij ne geheimen. 

Briiayer, verrader, beklapper,m. 

Bcii.iviiijf , verraad , n. 

To btiiiin, versieren,- gelpkstou- 
Wen , V. a. 

Tobttiüibc , ver/oven, ondertrou- 
wen , V. ; a btliolhcd \Noman , 
eene verloofde , ondertrouwde 
vrouw, 

Rf tiotbiijg , verlivir.g , ƒ. 

Bctiy , breek- pier , n. 

b< lier , beter , adJ. ; so mnch iLt 
betUr , 200 veelte beter; toliaTt 
tbe beller, de Ofchand hebben f 
oor sulditM bad far ilie beller of 
iLem t ome soldulen hadden 
ver de overharid ; ibe beller 
l.alf. de groclite hel/l ; bitter 
aud briirr, hoe lauwer hoe beter. 

Tu It ii«-r , bt tertn , verheleren , v, 

ütlvseen , brlwixt , tus.ichen , tus- 
scheii belde , prrp. ; bctweca 
vsbilrs , Lij tuischenpoozen I 
van lijd lot tijd. 

BtMiage , lUti/iA' m, 

Besy , vlugt ,/. ; a bt\y of quails , 
tene- vlugt kwakkelen ; a bcvj 
of gosiips , eene troep praat- 
motrs. 

To bcvsail bewetnen , beichrei- 
jen , V. 

Ri\\.i liii^. btweenirg,f.bekli:g, n. 

To L(\Naie , verhorticn , waihten , 
toe tien , bewaren , v.f Lvwaie , 
waiht u , iif-t voorn , weesop 
uwc hoede ; b«\%airc f drcriveia, 
wachi u vi or Verleider j. 
To l«w«t, nut maken, natten ^ 

hrhoi irn , begieten , v, ü. 
To Imu iMiT , veru ilde ren , V. fl. 
'I'o i < VS lUb , if 'f t» f /«•«, V.a. 

ücwiicLtri betotivtraar ^ tevrt^ 42 BIB. naar , m. 

Rewitchiug , bsfoovering^ , f. 

To bewray, oit ielcl:e/i, b^klanp ^n, 
befuiltfn, v. ; to bewr.iy a s?cr"t , 
een e^ehein oitd^klc-rn ,• iJiy 
Own ktiavery will bewray t'iree , 
UIC3 eigens guiterij zit u In- 
klap pgn. 

Beyond . boven , ooer , hnitei , 
meer, pmn.; lalchped yon be nut 
expensivp beyond m 'asnre dr i jtr 
zor^ djt i?^ met b^u-^n rmt ■ 
Iwisti^z^t; th»y w-re ast mis'ie 1 
beyond mi'.i'iare , zy w iren ui- 
ttrmate oeru/ond-rd ; at lint 
very time I was beyind s«a , te 
dier tiji wai ikauir zfe ; tli-y 
set down a cartain raeasure , 
1) tyond wbich none on-jiit to (jo , 
lij stellen eem Z'ktre maa,'- . 
tvaar bu'fen nieman-ib'^hjort 
te B;aan ; i! is lenptlicned b"y.-)iiil 
wint isneedful , h't is verl-.ni^ l 
Taecr dii nood t^ is ; from be- 
yond soa , fJ'« Ofer zee; to ro 
ïiP30Md , t'oorbqi^aat , ovortn-- 
dn , /■; buiten ^nan , o^erlr f- 
fenj t'ie3" po b-yond all otbers , 
zij overt rejl'en alle anderen ; it 
wasb'-yind bis reac'i , het wa.i 
boi>en zfju b'-'^ak; tliat is bfyond 
my skill . daf gaat mgn ver- 
st mi t-i boven. 

Pezil , .?feen- ka.1 , ƒ. 

Bezo ir , bezoar teen , m. 

BuiJ , overheUirig: ■> overzie aiijin^, 
neit;ing , f, ; liis bias leads biin 
tbat wny , zijne nei^ir g leidt 
hi'm dien weg; to ptit one ont of 
}):s bia» , itrnind fan zijn stuk 
a^brergen ; lo kcl a bia« <ipon 
oiif's uii<Icrsl,iuding towanh t-r- 
»or« , itma'ids verstond tot 
dwalingen doen overhellen, 

Tobias, cvrrli'/i'en , oven^waai- 
ji'ii , V. ; lo biass oue , iemand 
o/crh(tltr, 

Bdj shih , jiijpkan^f, ; bib-apion , 
slrb.'ch rl ,/. 

To bil) ^711 pen , drinken , e. 

BiLbcr , zuiper, dronkaard , m. BIG. 

Bibbln» ,9:ez'iip tgiiri.ik , n. 

fli')!e , biyhel , rn. 

Ribnlom f i-iir ngeni , aij, 

Bic HIP , wild"! duif, f', 

To bicker , kibb :len , harrewar- 
ren . krakke-^len , v.n. 

flic'-terlnj» , kralckerl , n. 

Po bid , gehiedfn , bevalen , belas- 
ten, heet en > no ^di^en , biedtn , 
V. ; to bid nnm^v forware , geil 
vo:)r waren bieden ; if any body 
bids mo:e zoj ienin.1 meer 
biedt, to bid oiie farew --[l ,ie -nan i 
va irwel zegi^en , afscheid ne- 
mei ; to bid deQaac-ï, uitdi- 
geri ; to bid to sapper , ten 
avondimil no uJ gen ; tJ bid 
lip , hooger biedea. 

Sidiinj^ , ö:?<'«/, n. noodiging yf. ■ 

B eaiiial , tiveejarig , adj. 

Bi?r, do d^air , ƒ. 

Bif'i i^ni , tiveei^oudig , adj, 

Pu'oiii, d ibb -/ , adj. 

Big ,\^root , Llo :k , dik .grof , op- 
geblazen , ai;.; as \>:g a;,'ain , 
nog eens zooaroot ; bi^ in balk » 
groot V IJl it'.ik , groot vj.n om- 
trek; bi^ in aiiliiorir y , groot 
van mag!; big willi cliüd zwan- 
ger ; \n^ wi'li ]).-iJe , opgebla- 
zen ; bc ta'k.t bi^ , hij gte't 
LoGg o) ; bc looks bifj c;i hini , 
hij ziet hein verivaund , of 
stuurech aan; ] ani Dot «cared 
wilb your bij< woiJs, ik geef 
niet om uwe opgeblazen* 
ivoorden ; to (jrow bigr > opzwel- 
len, groot if'/rden . uitzetten , 
dik wordem big-l)odittI,i«,'aar- 
lijvig; bi^-napped , zwaar ge- 
nopt , zwaar met wol (als een 
hoed). 

B'i^nuuHi , een die twee vrouwen 
heeft, m. 

ni^-.iniy , tweewiji'erij , f. 

Hi(;-iii , b.'igijn , ƒ. 

Bi^;;;(ss ^>,i oot te , dil te ,f, 

B>t;()t, bijjieioof g merach . schijn- 
h ilige , donme drijver ^ pi- 
l iirl ijter, krrl-uil , m. 

liigoiiiy , bijjoljsm , bygelooy/g- haid , tchynhei lifheid , /. 

Bil.iiider , .'//i./l , bqliiniar {tiker 
vaartui^r) , tn. 

nill>criit-i ,l>liauw« bftt<*n , ƒ". 

Ililixx-s ylioofsi'olk's staf, f. 

Bih' , buil % twter , f, ggiwel , /:. 
dtt <(j/ , ƒ. 

Hilije , schips hod^fn , m. 

To t>ilK«- , Iralfn, i'. / theiliipit 
liilK^d , hat schip kraakt. 

nili.Tty ,Kal irhl 1;^ , adj, 

To Lilk , bedrir-^en , v. a. 

IMI ,bek , snafel , rn iieb%f. 

Rill , hellebaard, hij l ,m. 

Bill . cnlel , f. gcsclirtff t han'i- 
Mchrift , ojnttfl , n. ; i tiv'or'fc 
h\\\ , rrnif sTiijdfrs rek'Hinif 
h\\\ of ihbl , srhuldhekmteits , 
obltK'it'e ; » b II of rxcli.me' , 
wiss'lbri \f ; n bill of «livoin 
tfhridhriff ; bill» of mIp , /" 
l-enintr.'-^riruen ; lliP wrrk 
bill ff morl.-i'iiv , rft weekefifi- 
Schf lijit der <i< O-l'Tl ƒ » bill of 
l^flirip, fr<if^tf-ri-f , m. ccpctcs- 
n m til,r.ï a bill of «lore , ♦-///- 

l.irf. 

'B'Hniaii , tr.o<i;'er, bocmsnon- 
jrr , m. 

To bil ps c'ovr», t-cllebrlken , 
ch dit duivtTi , r. o. 

BiMil , itok , Aifoi , tr Haten re- 
drï, »,.. 

To billrt kolilier» , toldaten her- 
betcm , inlwart teren , f. 

Dill aul» . t rolt n/el, f. ; lo |.l.iy at 
billinidt . (J> rene t'vktojel fpf- 
len i f) billuril bail , een trok- 
tafel bal. 

Bill(.\v Juiar ttiolf,/. 

Diuilvfi/ii (i Jj/j reté u Ijn^nard),/. 

To bil (I , bir dtn , Inorpen , *rr- 
bindrn , V. ; 'o bindabotit , om- 
bitidrn ; lo bioci w iili h<-iirlit> . 
lerbindm cf letidi/eten door 
Wr Idaden ; lo bindone b_v • o%c- 
rai>i , trtnund (\i vr ern vrrdta^ 
ferhindm ; U' \< m\ Xn^Xt , Ice- 
ktn hitidi n ; i'< bimi w nb ao • .ir- 
rr»l, frrparulen f lo bii il rnr'a 
mU lo#i>i>iar , lorg ttcUm tcir ]ur. 4} zijntvurschijninir; tobnid a^ a 
woiiiiil , «4ne li'U'td tf-trbinden / 
liibtidoii- apprrn'icr , tetnvid 
op en aTihiiilit of bi) atneH 
ktiDiiman hint iden, 
nin'i-r , hinder , verbin /-fr , W. / 

bonk iiiiidi r . boakbtnii-'r , m, 
IIiikIkh,' , bindt '< , V :rbin'itn^ , /. 
Miiidwecd, winde, f. {tekar kruid), 
ninii , broodbak , A^yerbok « 

trotf . m. 

Hi yjrn lijT . Ir-i/en^beachrffifing , ƒ. 

Iliri II ,berken-rijs » «. ; birrL lr«e, 

berlriibtom y tn. ; bircliea , 

btrlrn , a-ij.; biirh LtoOB ( 

berken bez«rn, m. 

Iljtd , vonel y m. ; a bird of K«mr » 

/ j<f /(•<'< /; a Nf\v>;.ite - binl » 

<.j/<e»t)/f«/ . ffalf^ebrvk ! bird- 

C.1K* , tvKeUovi ; bird - call , 

rvice'Jluit ; bidkerjn r . togeh- 

houdr.r ; bid-c a'.i iiri « fCKel- 

t ijr grr; biid» iitit , f (iel-nest; 

biid M-ti t wtld ranoi , wilde 

d'juktt.i , I oif • !-ue.<t ; bird-hiur > 

to^rl Ipm ; l'iicliii); , to/fri- 

i-.ir.est i biid-iirl» -iCfrel-ntl J 

b'id T'ifr»- , rck.el toer. 

niigjiiJiT ( wilde Kons , m, 

n.iii , f//-. </ t ^- bi'OrIe , f. S InO 

at a biil!> » twee uit tenr dragl ; 

a m\* liiib, »<rc tiietiife f;4- 

hc'V ('■ yWrt'.rrfcrLoctte ; ao iin- 

tiinrly bu tl-^ etr.e rtiitdr.. gttor.- 

ti/dif(e frehoortc ; ibe »r.rr- 

birib , df ntifirboorte i buUi- 

d.iv ,gehoorte düfi tVrrjaardoK, 

rti., hiT>h~}'\»ct y^tbcortrflaa^tt 

f. . biitb-l'^lit - grbt O/te rtt^t, r. 

To lii»(« t , in tweeen derltn. 

Ili»ii<'p , bifjc/vp , Opziener ,Tn.; 

: •(! bisliop , aai libiiscf.vp. 
Rl^l•o|lp||l^ , />4jjrA</'mai<n£ » ^- 

^/.^//^l/l^ ,ƒ. 

Ri*bi>|iiirk , bifdom , n. 

Mitk , toep , f. nat « n. 

I*i.»»ïlilr, ,«r/jri'ir/yöur » «. 

Uil . beet »ƒ. stul , «•, n»^«f • I it > 
nut etn brrt , niet een uer , 
b\ bill , / I' /•<■• tief « êlukt» ÜJ ; 
I fet.t ! • litlW til f ««« &cr/y> > 44- BLA. ihe bit ofabriddle, het bit van 
een^ toom , to bit a horse« een 
paa'd het bid in den mond 
doen. 

Bitch , /fe/, ƒ ; bitch-fox, het 
**'Vfje van eenen vos ,■ ilie 
Lniug of a bitch j het bespringen 
eener teef. 

Bite , schalkerq ,f. loopje « n. 

Bite , beet , m. hapi m. 

To bile, b^ten, knagen ^ sner- 
pen 1 V. ; to Lite off , afbeten. 

Biter» bijter 9 m. 

Bitingly , bitsttijk « adv 

Bittacle i kompas lade , ƒ. 

Bitter » bitter , adj. ; bitter word' , 
bittere , bitse of vinnige woor- 
den, 

Bilterly , bitterlijk , adv. 

Bitteru» butow (z'-kere i-'ügeV^y m, 

Bitternets , bitterheid , f. 

Bitter-swcet ^bilter-zot t. 

BitQiiiri) . joden-lijm > n, 

BitDmiijous , lijm- acht ig^ zwavel- 
acht'.g t adj. 

Bi/.aire , wonüetlijk , grill'g , adj. 

Blab , snapper i m. langlong,f ; a 
ccinn.on bl;dj ï lalbtkak. 

To Llab cal , uitlajj en t snappen , 
snateren , v. 

Blabber lip» , dilke lijpen > f. 

Black i zwart , adj. ; a black deed» 
eene gruwzame daad; a blai k 
day j een rampzalige dag ; ihe 
black leller, dt duitsi lm druk- 
leiter ; black is tby d^y ! *vee u / 
topiii 011 h\ac]<,zich ir. hel zwart 
Heeden ,• bl;n k .Tiid blue> bur.t 
en blaauw ; co,d black, ki ol 
zwart ; Llack bni icd , ttr hellt 
gevaren; tbc blink -Ml, de zwar- 
te ii.-r.st. 

Black 1 iriv , braam of kraalbe- 
z,r , ƒ. ■ 

Black bird , meerle , ƒ. 

Black- Icrd ,].ol/ood , n. 

Black-n.oor , niiiriiKui, m. ; to 
V''i.''b a Lla ck- ntooi, de ri mvriaan 
scliurm i a bb.ck- juixii vsdiiijii , 
eene zwartin « /. ; tlie Uftliirof 
iLc black icd , de deuruuardtr BLA. 

to/i het hoogerhuis desparle- 
ments. 

Black smid , ijzersmid , m. 

Blackwheat , zwart koorn, boek- 
weit , n. 

To blacken , zwarten » zwart ma~ 
k n, V. ; it begins to biackeo , 
li^^t begint zwari te worden. 

Blacking , zwart jel , n. 

üiackeuiug , zwarting , zwartse- 
ling f. 

Blackish , zwartachtig , adj, 

Blackness , zwartheid , f. 

Bliidder , blaas , f, ; ibe gal-bladd> 
er , gal-blaa.i. 

Biade , lemmet , n. kling , f. ; th« 
blade of a knife, het lemmet van 
een mes i tlie blade of a sword , 
de kling van eenen dtgen i lh« 
ilioulder blade, het st hcuder- 
blad; ilie bieait- blade, Ac/ borst" 
been ƒ the blade ofan oar , htt 
blad van eenm riem. 

Blade, htt biad, loof van een 
g< was , n. ; cnuuuig blade, 
doortrapte gast. 

Bbiiii , zweer oj blocdvin , f. 

Blauiable , /.ckuldig , beichuldig* 
haar , üdj, 

Rlau.ibleiiess , schuldigheid , f, 

Biaiiie , icliuld , Jout , inudaad f 
f. i let me beai tlie blaiiie , laat 
ik de schuld hibben; blanie- 
\N 01 1 11 y , ben .sjnufi.' waardig, adj. 

loblriiie , bt^chuldigen , wijten , 
beruspen, loktn ,v. j I ani not to 
bcLbiiiitd Ibrh , men mctt het 
mi) niet wijlen. 

BlaiDckss, onscAuldig, schuldvry, 
omp.prakelijk » schuldeloos , 
udj. 

Bl;<Ilulc^t.ly , onsc?iuldi^lijk , bui- 
ten ijiij raak , adv. 

Blaiiiti , beichuldiger , verwij- 
ter , /;;. 

Bl;iiiiiii(; , bcschuldi^ir.g s berii- 
l"f'K,f. 

'J'«' lihiin 11 , witten , V. 

Blaijcl.iDg , witrrtaking,f. 

Bw.ml , Zin ht , bcmii'iietyk , adj, 

To biaiidisb , vleiden , V. BLE. 

ni.iruliN'ii-ie, fl-if'Tui' ,1'irf. 

Rliii li^linvot. i-litferi) . f. <<r^/(f',i- 

Blank, i*»/. hl ink . hl^^k , all ; 
pjtiil bUrik, ifiZirrA -lijl, t'eent- 
mail; pnint l)l,iiik n^tiott it t 
rét^'l-e^t dl ar telden; bluik 
Tcrsps , rif -ntlooie uerttn ; a 
bUnk , een p i/xer in hlanco ; a 
blank III a lotery, etn niet ii 
een-T lote'i). 

To lilinki verpletten ; uitwia- 
tchen. f. a, 

BUnk-rrri^ri , staenrolet , n. {ze- 
ker kruid). 

Bl.inki%li , hl ml irhtig: , Oili. 

Blankot . woUe deken ^ sprei , f- 
d-irs l,n. 

To l)lar^ , loeifen , bulken , ». 

To bUxpfirme , lasttren , godslas- 
te'en , v. 

BUipliHtiirr , KodsI<i*fera/ir, m. 

Ol.isp1|i-'nont , 1)1 isplienMtory , /.i,v- 
terlijk , t^odd isterlrjk , af/f. 

BUipJirmy godslastering , ƒ. 

Cla^t. wndf 'n.i(rl>laas, fes'it.t, n, 
a bl;<it of wind , «en rukwtnri ; 
a rnai.ic'oii Iili»*t. **i(r beirnet- 
télijkf l'irht of damp f i\\e bl.m 
haa tpniUd the corn , A*f koorn 
l'f op Ae/ t'ff/rf i'erzeni^d. 

To bl««t , d<j«n verstuit'-n,ii/eef>l.t- 
zen , frrzemfen, v. ; to bla«t willi 
]i)^btnin|f , door den bliksem 
trfffen ; lo lilati on«r'« rrpalation, 
ienandf ^oedin naam dom 
verstuiven, 

ni.i<tin<, wei^blating^ verien- 
KitK, f. 

Rlatrraiion , l^etnater , n. 

BlaT:»-, vlam, vleu^ , opjlille- 
»•"»♦: . f- 

To b'azc , flikkeren , vlammen , 
uilbatuinrn , I'. ; ilie tire bUicJ, 
het vuur fliHerde op. 

ninitni; itar , slaartttar , f, 

niazitn , wapenschildkunde , f. 

To bUjEoii , een wapenschild uit- 
l'Kficn i'f'i /fldi-ren , »•. 

To bli-arli , A/*c4*a , i», 

filaacbrr , bletker , nu BLf. 45 W.ei\rW\ni fhleekin^ , f, ; a bleacH- 
i-iifpUce, een bi<;ek-veli , eert* 

bleek. 

Rif ik. bltik , b^^fomei , dood- 
VerW'S, ko'il , iC't'ir^ at/, f to 
^ow bb'.ik , bleek ivordtn , be» 
storfsn , van v-tru/e v^rjchie^ 
ten ; sbe \ni\% vrry LIeak , z9 
tet er hcil bl^ek uit ; blcaK 
\rinJ , ^ure t^ini. 

nie.A . blei . ƒ. 

Ble.ikly , bteekachliff , aij. en 
adt/, 

fWeiknets ,bUekheil, f, 

To bbar ibe siiflit , het if^eliift ¥9r^ 
d'iist-ren , V. a. 

JMf.aTedneêi , O0)r'n-l )Op , 77». 

Rlrir-pypil , druip-oo^tif , adj. 

Blear fTcdnes» , oo^enlooping ,/, 

To blo it , blaten , v, 

Rlf.ilins , f^ebla it , ti. 

Vo blrcJ , bloelri , f. / to bleed 
nnr , /«f^Tl l/tï jd^rl iten. 

nit-cilinp , blo'ulin:; , bluedlafing^ 
f.; tu stop tbp blfcJiiis;, A«/ blo»- 
di-n .^t-mpen, stelpen, 

niiMni«h, vlek, smet, klad, schand' 
vl'-k,/.; 3 blemiïb f>f cr«"Jit , ««ƒ!# 
errroovinif , niamschendinf^, 

To lilrmiib , besmetten , bevlek- 
ken , s'-band<rn , v. ,• blemiihed 
ia repnisüoo f getchandvltkl f 
Kexchondei, 

To biriich , krimp -n , v. 

To lileiiij , ment^rn, v, 

To ble»« , leice'ien , loven , f. ; »• 
bl'i^tiod. God laven. 

nb|;bl, verztni(ing,kw ide lucht,/. 

lUind , h'ind, adj. lijk, adv.; 
Mind of one ryf, een-ooi(i)c, adj.; 
blind .ttnir-cj^e , donkere trap , 
77». ; bliiiJ-liorn , blindgeboren , 
adj.; ttark-bliiid , «tiinrblioJ, 
stekeblind ; por l)liiid ,j/ifii«ii- 
(y^r , biitlrride ƒ a bbiiJ , bltmd- 
d ek ; to plav at blmdiiiau'a baff, 
blind^mannetff spelen. 

To bliod , verblinden , blind ma- 

Bliulfo! I , llindlinKs, air, 

To blia (fold , dl oogen r0rblin- 4^ BLO. risn , hliii l- loekert , P. 

RWndly , bliaielijk , adv. 

Bliiid.'icss , blindheid , verblind- 
h«ii . f. 

Po biiak , gfuren, pinkoo^^-ia , 
(^liurooj^en , v, a, 

Bliaker ,^liiir-oo^ , pink-oo^ , n. 

Btis*. ^elukzili^'ieid , vrgut^drs ,/. 

BUssfal , ^c'lukzafn^ , i-i/. 

Blissfulnt'ss , ^sl'ikza''i^H.Kid , f. 

Blister, hltar, trukplni^iter, f'. 

To blister, tot eene blair trek- 
kan , «'. 

Blistering, bliar-frekking , y. 

Btis'eringplaister , bl ia' trekken- 
da pleister ^ f. ; blistenng lie;it , 
brandende hitte, eene ontste- 
kini^. 

Blilh , blillisome , blij , verheugd , 
vrolijk, adj. 

Blillj'y , blijdel^k , adv, 

Blilhness , hlithsomeiiesj , prolpk- 
haid , blijheid , f. 

To bloat , opzwellen . t: 

Bloatedness , opzwelling , ƒ. 

Block , blok , 7?. 

To block np , inrhiiten i blokke- 
ren , V, a. ,to b!i>ckup ihe pas- 
jage , diTi rfe^ sluiten ; fo block 
ap a lown , eene stad blokkeren. 

Biotkïde, blokkade, insluiting , f. 

Blckhcad , botterik, domoor t 

dom,me ezel, m. 
B!ock-houfe , blokhui* , n. 
Blncl isïi , bol , p'ornp , dom , adj. 
Blockitlily , op tene lompe wijze » 

adv. 
Blorkibncss , botheid t domhcic^ 

plompheid , f. 
Bloraaiy , i/nelt-oven « m. 
Blpod , bloed, n. ; jjote of blood , 
geronnen bloed; lo let blood , 
bloed-fafen ; bloot-bomid , 
speurhond , brak , bloedhond; 
\ilood- waijnjiloedlu au w,h\ood- 
jnckcr, e^e/, bloedzuiger ; 
blood- tliirsty, bloed- dorxfig; 
blood- slied , bloed - stort irg ; 
blood- sliot, bloedigheid in het 
cog ; blood-paddiog , bloed- 
htuling. BLO. 

To blood , bloeilaten , doen bloe- 
den, V, 

BlooJied , b-bloed, alj.